Geneeskundige verzorging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geneeskundige verzorging"

Transcriptie

1 Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 5) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden met hun personen ten laste voor het gehele stelsel. Krachtens de wet van 31 januari 2007, houdende een nieuwe financiering van de verzekering voor geneeskundige verzorging, is er op een eenheidsstelsel geneeskundige verzorging ontstaan, die de werknemers, de zelfstandigen en het personeel van de openbare sector omvat. Niettemin wordt in de tabel 2 nog steeds het onderscheid werknemers, inclusief openbare sector tegenover zelfstandigen gemaakt. Dit is van belang voor het jaar 2007, maar de uitsplitsing wordt ook verder gezet voor de jaren 2008 tot De statistiek wordt jaarlijks opgemaakt op 30 juni en 31 december door het RIZIV. Bij de primaire uitkeringsgerechtigden zijn de studenten hoger onderwijs inbegrepen. Vanaf is er een verruiming van de categorieën voorkeurregeling 100 % en ingeschrevenen in het Rijksregister (die niet onder een andere categorie zijn opgenomen). De gerechtigden, wier toestand onregelmatig is en die bijgevolg niet meer verzekerd zijn, zijn niet inbegrepen in de tabellen. Tabel 2 geeft de ledentallen naar statuut, inclusief de personen ten laste, op jaarbasis met als teldatum 30 juni. Tabel 3 geeft globaal de verdeling tussen de personen rechthebbenden voor de verhoogde tegemoetkoming en degenen die daar geen recht op hebben. Tabel 4 geeft voor de periode het ledental naar statuut (actieven, invaliden, personen met een handicap, gepensioneerden enz ) en naar verwantschap (gerechtigde of een van de subcategorieën van de personen ten laste). Tabel 5 geeft ons het ledental voor de vrije verzekering voor kleine risico s der zelfstandigen (2007). Ingevolge de wet van 26 maart 2007 is de vrije verzekering voor kleine risico s voor zelfstandigen op geïntegreerd in de algemene verzekering voor geneeskundige verzorging. Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende naar statuut (tabellen 6 en 9) Deze statistiek geeft de verhouding weer tussen de uitgaven van de betrokken categorie van rechthebbenden en hun aantal (gerechtigden en personen ten laste). Tabel 6 behandelt de gegevens voor het eenheidsstelsel (werknemers + zelfstandigen in de periode ). De specifieke gemiddelden zonder en met verhoogde tegemoetkoming zijn gebaseerd op de tussenkomsten ten laste van de V.I.. In 2009 werd voor de berekening van de algemene gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende geen rekening gehouden met de boekhoudkundige uitgave voor het Toekomstfonds. Tabel 9 geeft de gemiddelde jaarlijkse kost voor de prestaties van de verzekering voor kleine risico s bij de zelfstandigen (2007). Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende naar geslacht en leeftijdsklasse (2010) (tabellen 7 en 8) In deze tabellen wordt de jaarlijkse kost per rechthebbende ingedeeld naar geslacht en leeftijdsklasse. Bovendien zijn de gegevens uitgesplitst naar het onderscheid met of zonder voorkeurregeling, wat het algemeen stelsel betreft. In de tabellen 7 en 8 wordt geen rekening gehouden met de uitgaven rechtstreeks ten laste van het RIZIV. 313

2 Aantal gevallen of dagen (tabel 10) en gemiddelde geïndexeerde kost (tabel 11) Het KB van stelt de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vast. Onder een groepering van verstrekkingen wordt verstaan een aantal verstrekkingen die vanwege hun aard bij elkaar geplaatst worden en waarover statistische gegevens beschikbaar zijn. De tabel 10 geeft volgens groepering van verstrekkingen het volume (= aantal gevallen of aantal dagen) weer. De verhoging van het aantal gevallen farmaceutische verstrekkingen in de officina s en de daarbij horende vermindering van de gemiddelde geïndexeerde kost vindt zijn oorsprong in de toepassing van het KB van tot vaststelling van het honorarium voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit. De gemiddelde geïndexeerde kost wordt berekend aan de hand van het aantal gevallen, behalve voor de verpleegdagprijs, forfaitaire dagprijs en militair hospitaal (tabel 11). De uitgaventabellen (tabellen 12 16) Tabel 12 heeft de ontvangsten en uitgaven voor de kleine risico s voor 2007 als onderwerp. Tabel 13 geeft op geaggregeerde wijze de evolutie van de uitgaven naar hoofdrubrieken (C1-C10) van de nomenclatuur ( ). Ten gevolge van onze keuze van samennemingen zijn bepaalde afwijkingen mogelijk ten opzichte van andere geaggregeerde tabellen over hetzelfde onderwerp. In de tabellen 14 en 15 geven we de gedetailleerde RIZIV-rubrieken, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de uitgaven welke via tussenkomst van de V.I. worden betaald en de rechtstreekse uitgaven van het RIZIV. Tabel 14 geeft de uitgaven betaald via de V.I., tabel 15 deze die rechtstreeks door het RIZIV betaald worden en tabel 16 is de synthesetabel. De tabellen 14 tot 16 bestrijken de boekjaren Ledental en uitgaven per verzekeringsinstelling (tabellen 17-18) In tabel 17 worden de ledentallen op 30 juni per verzekeringsinstelling (landsbond of kas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) gegeven. Volledigheidshalve geven we hieronder de officiële benamingen van de verzekeringsinstellingen: Landsbond der Christelijke Mutualiteiten; Nationaal Verbond van Neutrale Mutualiteitsverbonden; Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten; Landsbond van Liberale Mutualiteiten; Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen; Hulpkas voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering; Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS. De uitgaven van de verzekeringsinstellingen zijn beschikbaar op jaarbasis (tabel 18). Tabel 18 (uitgaven uitgesplitst per V.I.) is voor het totaal te vergelijken met tabel 14 (uitgaven naar rubriek, betaald via de V.I.). 314

3 Detail van de diverse uitgaven in de rekeningen van het RIZIV (tabel 19) Tabel 19 geeft het detail van de diverse uitgaven. Voor details over de verzekerbaarheid verwijzen we naar de RIZIV publicaties Statistieken van de ledentallen sociaal verzekerden die beschikbaar zijn op de website van het RIZIV. (http://www.riziv.fgov.be/information/nl/statistics/#3). Vragen over ledentallenbestanden, kunt u richten aan overige informatie over de geneeskundige verzorging, kan u ook terecht op de website van het RIZIV. 315

4 2. Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (personen ten laste inbegrepen) - Dienst voor administratieve controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens Primaire uitkeringsgerechtigden (PUG) - werknemers Primaire uitkeringsgerechtigden (PUG) - zelfstandigen Weduwen, invaliden, gepensioneerden, wezen (WIGW) waarvan werknemers "tarief 75 %" waarvan werknemers "tarief 100 %" waarvan zelfstandigen "tarief 75 %" waarvan zelfstandigen "tarief 100 %" Invaliden, gehandicapten, waarvan werknemers "tarief 75 %" waarvan werknemers "tarief 100 %" waarvan zelfstandigen "tarief 75 %" waarvan zelfstandigen "tarief 100 %" Gepensioneerden waarvan werknemers "tarief 75 %" waarvan werknemers "tarief 100 %" waarvan zelfstandigen "tarief 75 %" waarvan zelfstandigen "tarief 100 %" Weduwen en wezen waarvan werknemers "tarief 75 %" waarvan werknemers "tarief 100 %" waarvan zelfstandigen "tarief 75 %" waarvan zelfstandigen "tarief 100 %" Ingeschrevenen in het Rijksregister (IRR) Kloostergemeenschappen Totaal Ledental naar onderscheid van het recht op de verhoogde tegemoetkoming (personen ten laste inbegrepen) - Dienst voor administratieve controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens Rechthebbenden op het gewone tarief ( "75%" ) waarvan werknemers "tarief 75 %" waarvan zelfstandigen "tarief 75 %" Rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming ( "100%" ) waarvan werknemers "tarief 100 %" waarvan zelfstandigen "tarief 100 %" Totaal

5 4. Ledental naar statuut en verwantschap - Dienst voor administratieve controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens Toestand op 30 juni 2009 Gerechtigden Echtgenoten Personen ten laste Ascendenten Descendenten Subtotaal Totaal Actieven (1) Invaliden Mindervaliden Gepensioneerden Weduwen en wezen Kloostergemeenschappen Ingeschrevenen in het Rijksregister (IRR) Totaal Dienst voor administratieve controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens Toestand op 30 juni 2010 Gerechtigden Echtgenoten Personen ten laste Ascendenten Descendenten Subtotaal Totaal Actieven (1) Invaliden Mindervaliden Gepensioneerden Weduwen en wezen Kloostergemeenschappen Ingeschrevenen in het Rijksregister (IRR) Totaal Dienst voor administratieve controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens Toestand op 30 juni 2011 Gerechtigden Echtgenoten Personen ten laste Ascendenten Descendenten Subtotaal Actieven (1) Invaliden Mindervaliden Gepensioneerden Weduwen en wezen Kloostergemeenschappen Ingeschrevenen in het Rijksregister (IRR) Totaal (1) Werkenden, UVW-werkzoekenden, UVW-niet-werkzoekenden en bruggepensioneerden. Totaal 317

6 5. Vrije verzekering voor de kleine risico's voor zelfstandigen: ledental naar verzekeringsinstelling en Controledienst voor de Ziekenfondsen Christelijke Mutualiteiten Neutrale Mutualiteitsverbonden Socialistische Mutualiteiten Liberale Mutualiteiten Onafhankelijke Ziekenfondsen Totaal

7 6. Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende naar voorkeurregeling (gerechtigden en personen ten laste) (euro) Rechthebbenden zonder verhoogde tegemoetkoming Rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming Totaal Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende naar leeftijdsklasse (2010) (euro) - Algemene regeling Zonder voorkeurregeling Met voorkeurregeling Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Totaal 0-1 jaar 2.271, , , , , jaar 837,32 693, , ,32 879, jaar 640,92 490, , ,67 698, jaar 566,79 543, , ,80 688, jaar 572,10 697, , ,37 776, jaar 527,48 810, , ,66 822, jaar 602, , , , , jaar 687, , , , , jaar 800, , , , , jaar 933, , , , , jaar 1.133, , , , , jaar 1.464, , , , , jaar 1.893, , , , , jaar 2.379, , , , , jaar 3.048, , , , , jaar 3.830, , , , , jaar 4.819, , , , , jaar 5.936, , , , , jaar 7.602, , , , ,07 90 jaar en meer 9.661, , , , ,13 Totaal 1.508, , , , ,91 319

8 8. Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende naar leeftijdsklasse (2010) (euro) - Regeling der zelfstandigen Mannen Vrouwen Totaal 0-1 jaar 2.117, , , jaar 790,52 676,63 735, jaar 709,78 478,89 597, jaar 616,71 574,40 595, jaar 600,99 682,53 640, jaar 488,91 667,23 574, jaar 512, ,26 753, jaar 569, ,68 829, jaar 665, ,44 825, jaar 797, ,84 884, jaar 999, , , jaar 1.318, , , jaar 1.808, , , jaar 2.367, , , jaar 3.362, , , jaar 4.332, , , jaar 5.346, , , jaar 6.549, , , jaar 8.360, , ,09 90 jaar en meer , , ,60 Totaal 1.489, , ,93 9. Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende volgens prestatierubrieken (euro) - vrije verzekering kleine risico's zelfstandigen Bron: Controledienst voor de Ziekenfondsen 2007 Geneesheren 123,23 Verpleegkundigen en vroedvrouwen 20,21 Tandartsen 59,16 Farmaceutische verstrekkingen 192,23 Paramedische verstrekkingen 29,55 Ziekenhuisverpleging, verblijf in een rust- en verzorgingstehuis of een rustoord voor bejaarde personen 15,82 Overige verstrekkingen -3,68 Totaal 436,52 320

9 10. Aantal gevallen (g) of dagen (d) naar groeperingen van de nomenclatuur (duizendtallen) Totaal (PUG +WIGW + IRR) Raadplegingen, bezoeken en adviezen (g) Medische beeldvorming (g) Klinische biologie (g) Speciale verstrekkingen (g) Heelkunde en anesthesiologie (g) Gynaecologie (g) Toezicht en permanentie (g) Totaal geneesheren Erelonen tandartsen (g) De officina's (g) Specialiteiten afkomstig van ziekenhuisofficina's, en afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden (g) Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden (g) Magistrale bereidingen (g) Wachthonorarium (g) Overige farmaceutische verstrekkingen (g) Totaal farmaceutische verstrekkingen Honoraria van verpleegkundigen (g) Kinesitherapeuten (g) Bandagisten + orthopedisten (g) Implantaten + implanteerbare hartdefibrilatoren (g) Opticiens (g) Gehoorprothesisten (g) Vroedvrouwen (g) Verpleegdagprijs (d) Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen (d) Totaal verpleegdagprijs Militair hospitaal (all-in-prijs) Dialyse - geneesheren (g) Dialyse - forfait nierdialyse (d) Dialyse - thuis of in een centrum (g) Totaal dialyse (g) Rust- en verzorgingstehuizen (d) Rustoorden voor bejaarden (d) Dagverzorgingscentra (d) Totaal RVT/ROB/Dagverzorgingscentra Psychiatrische verzorgingstehuizen (d) Initiatieven voor beschut wonen (d) Forfaitaire dagprijzen in psychiatrische ziekenhuizen (d) Totaal geestelijke gezondheidszorg Revalidatie en herscholing (g) Bijzonder Fonds (g) Logopedie (g) Medisch-pediatrische centra (g) Andere kosten van verblijf en reiskosten (g) Regularisatie en herfacturatie (g) Chronische patiënten (g) Palliatieve zorgen (g) Palliatieve zorgen (patiënt) (g) Menselijke weefsels (g) Multidisciplinaire teams rolwagens (g) Multidisciplinaire eerstelijnszorg (g) Tabaksontwenning Medische huizen (g)

10 11. Gemiddelde geïndexeerde kost naar groeperingen van de nomenclatuur (euro) Totaal (PUG +WIGW + IRR) Raadplegingen, bezoeken en adviezen (g) 17,76 18,73 19,17 19,66 20,04 Medische beeldvorming (g) 29,84 31,38 32,75 32,48 33,49 Klinische biologie (g) 2,80 2,91 3,13 3,02 3,15 Speciale verstrekkingen (g) 47,80 48,38 50,51 52,33 52,14 Heelkunde en anesthesiologie (g) 54,81 56,92 56,80 57,96 58,42 Gynaecologie (g) 61,17 68,10 71,36 75,23 76,47 Toezicht en permanentie (g) 12,66 12,46 13,84 14,32 14,66 Geneesheren 10,73 11,02 11,48 11,54 12,09 Erelonen tandartsen (g) 28,32 27,33 27,20 27,17 27,19 De officina's (g) 21,76 22,36 22,41 14,82 13 Specialiteiten afkomstig van ziekenhuisofficina's, en afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden (g) Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden (g) 304,22 299,16 292,99 284, Magistrale bereidingen (g) 2,13 2,17 2,26 2,26 2 Wachthonorarium (g) 4,10 4,52 4,70 4,66 5 Bloed- en bloedplasma (g) Overige farmaceutische verstrekkingen (g) - 7,09 7,57 8,94 12 Farmaceutische verstrekkingen Honoraria van verpleegkundigen (g) 7,37 8,63 8,03 8,04 8 Kinesitherapeuten (g) 11,84 13,35 14,47 15,18 16 Bandagisten + orthopedisten (g) 18,91 18,53 19,32 20,05 21 Implantaten + implanteerbare hartdefibrilatoren (g) 143,26 151,83 153,73 156, Opticiens (g) 67,11 61,08 56,45 56,90 57 Gehoorprothesisten (g) 702,01 786,04 964,67 983, Vroedvrouwen (g) 27,76 28,51 28,71 27,13 28 Verpleegdagprijs (d) 199,16 212,40 228,70 238, Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen (d) 85,85 92,46 97,15 99, Verpleegdagprijs 190,49 201,98 216,41 225, Militair hospitaal (all-in-prijs) 1.333, , , , Dialyse - geneesheren (g) 185,78 188,82 196,40 198, Dialyse - forfait nierdialyse (d) 168,83 177,10 185,16 186, Dialyse - thuis of in een centrum (g) 319,33 320,58 325,80 328, Dialyse (g) 346,63 352,43 362,92 365, Rust- en verzorgingstehuizen (d) 39,65 41,65 39,83 41,28 45 Rustoorden voor bejaarden (d) 31,66 33, Dagverzorgingscentra (d) 70,73 32,84 42,79 42,99 47 RVT/ROB/Dagverzorgingscentra 35,18 36,98 39,85 41,29 45 Psychiatrische verzorgingstehuizen (d) 54,23 58,36 56,63 38,33 41 Initiatieven voor beschut wonen (d) 22,57 26,59 28,31 28,42 30 Forfaitaire dagprijzen in psychiatrische ziekenhuizen (d) 13,29 13,14 13,45 13,79 13 Geestelijke gezondheidszorg 38,46 41,81 42,24 33,79 36 Revalidatie en herscholing (g) 18,14 14,89 15,10 15,08 15 Bijzonder Fonds (g) 734, , , , Logopedie (g) 14,53 16,14 17,41 18,05 19 Medisch-pediatrische centra (g) 189,87 193,97 187, Andere kosten van verblijf en reiskosten (g) 41,54 8,85 4,70 4,63 5 Chronische patiënten (g) 286,47 320,59 352,41 363, Palliatieve zorgen (g) 1.359, , , , Palliatieve zorgen (patiënt) (g) 483,32 490,94 573,20 594, Menselijke weefsels (g) 38,49 52,60 68,23 33,63 26 Multidisciplinaire teams rolwagens (g) 36,68 201,83 207, Multidisciplinaire eerstelijnszorg (g) 347,93 66,57 69,82 72,04 71 Medische huizen (g) - 9,74 10,24 10,

11 12. Vrije verzekering kleine risico's zelfstandigen: ontvangsten en uitgaven (duizend euro) en Controledienst voor de Ziekenfondsen 2007 Uitgaven Prestaties aan leden Beheerskosten Andere uitgaven Ontvangsten Bijdragen Rijkstoelage Beleggingsinkomsten Andere ontvangsten Wijziging van de technische voorzieningen Saldo Geaggregeerde tabel van de uitgaven (C1-C10) (duizend euro) Geneesheren en klinische biologie Tandartsen Farmaceutische verstrekkingen Verpleegkundigen Kinesitherapeuten Paramedische verstrekkingen Ziekenhuisopname Andere verblijven Maximumfactuur Toekomstfonds Overige verstrekkingen Totaal

12 14. Uitgaven naar groeperingen van de nomenclatuur (duizend euro) Deel ten laste van de V.I.'s Raadplegingen, bezoeken en adviezen Medische beeldvorming Klinische biologie Speciale verstrekkingen Heelkunde en anesthesiologie Gynaecologie Toezicht en permanentie Subtotaal_1 geneesheren Erelonen tandartsen De officina's Specialiteiten afkomstig van ziekenhuisofficina's, en afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden Magistrale bereidingen Wachthonorarium Bloed- en bloedplasma Overige farmaceutische verstrekkingen Subtotaal_1 farmaceutische verstrekkingen Honoraria van verpleegkundigen (deel V.I.) Kinesitherapeuten Bandagisten + orthopedisten Implantaten + implanteerbare hartdefibrilatoren Opticiens Gehoorprothesisten Vroedvrouwen Verpleegdagprijs Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen Totaal verpleegdagprijs Militair hospitaal (all-in-prijs) Dialyse - geneesheren Dialyse - forfait nierdialyse Dialyse - thuis of in een centrum Totaal dialyse Rust- en verzorgingstehuizen Rustoorden voor bejaarden Dagverzorgingscentra Subtotaal_1 RVT/ROB/Dagverzorgingscentra Psychiatrische verzorgingstehuizen Initiatieven voor beschut wonen Forfaitaire dagprijzen in psychiatrische ziekenhuizen Totaal geestelijke gezondheidszorg Revalidatie en herscholing (deel V.I.) Bijzonder Fonds Logopedie Medisch-pediatrische centra Andere kosten van verblijf en reiskosten Regularisatie en herfacturatie Sociale maximumfactuur (MAF) Chronische patiënten Palliatieve zorgen Palliatieve zorgen (patiënt) Menselijke weefsels Multidisciplinaire teams rolwagens Multidisciplinaire eerstelijnszorg Medische huizen Totaal

13 15. Uitgaven naar groeperingen van de nomenclatuur (duizend euro) Deel ten laste van het RIZIV Forfait accreditatie artsen Forfait medisch dossier Forfait telematica v. geneesheren Kwaliteitscontrole Pasteur Forfait georganiseerd wachtdiensten + zorgtrajecten Impulsfonds groepspraktijken Praktijkondersteuning huisartsengeneeskunde Subtotaal_2 geneesheren Forfait accreditatie tandartsen Terugbetaling herceptine (art. 56) Terugbetaling pneumokokkenvaccin (art. 56) Telematica apothekers Subtotaal_2 farmaceutische verstrekkingen Honoraria van verpleegkundigen (eigen uitgave van het RIZIV) Forfait telematica kinesitherapeuten Specifieke kosten diensten thuisverpleging Loonharmonisering personeel RVT Syndicale premie Zorgvernieuwing (art.56) Palliatieve dagcentra (art. 56) Subtotaal_2 RVT/ROB/Dagverzorgingscentra Einde loopbaan Revalidatie en herscholing (eigen uitgave van het RIZIV) Geïnterneerden Tabaksontwenning Psychiatrisch verzorgingscircuit (art. 56) Sociaal akkoord (provisioneel bedrag) Fonds verslaving Inhaalbedragen ziekenhuizen MS - ALS - Huntington Toekomstfonds Diversen Totaal Uitgaven naar betalende instelling (duizend euro) Deel ten laste van de V.I.'s Deel ten laste van het RIZIV Algemeen totaal

14 17. Ledental per verzekeringsinstelling - Dienst voor administratieve controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens Christelijke Mutualiteiten Neutrale Mutualiteitsverbonden Socialistische Mutualiteiten Liberale Mutualiteiten Onafhankelijke Ziekenfondsen Hulpkas voor ZIV NMBS Totaal Uitgaven per verzekeringsinstelling (duizend euro) (1) Christelijke Mutualiteiten Neutrale Mutualiteitsverbonden Socialistische Mutualiteiten Liberale Mutualiteiten Onafhankelijke Ziekenfondsen Hulpkas voor ZIV NMBS Totaal (1) De sociale prestaties die onmiddellijk door het RIZIV betaald worden zijn niet inbegrepen. 326

15 19. Detail van de diverse uitgaven in de rekeningen van het RIZIV (duizend euro) Verzekeringsinstellingen Internationale verdragen Aandeel intresten op beleggingen VI Aandeel terugvorderingen prest. VI Gerechtelijke intresten SIS-kaarten RIZIV - Andere Sociaal statuut Stagemeesters Art Art moleculaire biologie Sociaal akkoord IMA - Permanente steekproef Fiscaal plafond remgeld Positieve maatregelen Sociaal plan kinesitherapeuten Expertise Terugbetaling recuperatie geneesmiddelen Heffing zakencijfer - Afrekening Bestrijding tabaksgebruik Campagnes Verhoogde kosten tarificatiediensten Autoverzekering (HVKZ) Informatisering Kinesitherapeuten opleiding verpleger Terugbetaling generieken Terugbetaling heffing zakencijfer Provisiefonds geneesmiddelen (overschrijding) Subsidie GDT Syndicale premie depositokas Participatiefonds Fiscale Maribel Adviserend geneesheren accreditering Toekomstfonds Totaal

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994 WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen BS 27/08/1994 in voege 06/09/1994 Gewijzigd door: gecoördineerd op 14 juli 1994 KB 22/12/2003 BS 30/12/2003 Programmawet

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering 50 jaar ZIV Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering Naïma Regueras, Departement Onderzoek en Ontwikkeling Samenvatting Ter gelegenheid van 50 jaar verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

Ziekenhuizen. De financiering en organisatie van de ziekenhuizen. Info-fiche juni 2008 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 232

Ziekenhuizen. De financiering en organisatie van de ziekenhuizen. Info-fiche juni 2008 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 232 Ziekenhuizen De financiering en organisatie van de ziekenhuizen Info-fiche juni 2008 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 232 Gerd Callewaert, MID (Medisch-sociale sector In Dialoog) Aline Franssen, Departement

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

De Geneesheer-Specialist

De Geneesheer-Specialist De Geneesheer-Specialist Orgaan van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren Specialisten Verantwoordelijke uitgever : Dr M. MOENS Redactiesecretariaat : J. Van den Nieuwenhof Kroonlaan

Nadere informatie

Onze kracht. Onze waarden. Transparantie Respect. Innovatie. Kwaliteit Onafhankelijkheid. Jaarverslag. Solidariteit. Verantwoordelijkheid.

Onze kracht. Onze waarden. Transparantie Respect. Innovatie. Kwaliteit Onafhankelijkheid. Jaarverslag. Solidariteit. Verantwoordelijkheid. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 voorgelegd aan de algemene vergadering van 25 juni 2009 Innovatie Verantwoordelijkheid Solidariteit Transparantie Respect Ethiek Kwaliteit Onafhankelijkheid Onze waarden

Nadere informatie

Jaarverslag. 80 jaar. Een nieuw elan!

Jaarverslag. 80 jaar. Een nieuw elan! Jaarverslag 2008 80 jaar Een nieuw elan! Jaarverslag voorgelegd aan de algemene vergadering van 26 juni 2009 80 JAAR, een nieuw elan! INHOUDSTAFEL Het woord van de Voorzitter en de Directeur-generaal 4

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. sociale zekerheid. Alles wat je altijd al wilde weten. Januari 2011

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. sociale zekerheid. Alles wat je altijd al wilde weten. Januari 2011 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sociale zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten Januari 2011 2 Woord vooraf Sociale zekerheid. Iedereen heeft er al wel van gehoord. In deze brochure willen

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) 9070NO/0112 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Betekenis van de afkortingen 3 Socialezekerheidswetgeving 4 Socialezekerheidsrechten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.44 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Analyse envoorstellen van hetvbo voor een nieuw beleid

Gezondheidszorg. Analyse envoorstellen van hetvbo voor een nieuw beleid Gezondheidszorg inbelgië Analyse envoorstellen van hetvbo voor een nieuw beleid Bernadette Adnet Adviseur DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË ANALYSE EN VOORSTELLEN VAN HET VBO VOOR EEN NIEUW BELEID September

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN BV 50 COM 096 BV 50 COM 096 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN 26-01 - 2000 namiddag 2 BV 50 COM 096 26.01.2000

Nadere informatie

BS 25/03/1982 in voege 01/04/1982. Gewijzigd door: tt 1 / 24. Coordinatie--ZIV--KB-23-03-1982--Persoonlijk-aandeel-in-het-honorarium--Remgeld.

BS 25/03/1982 in voege 01/04/1982. Gewijzigd door: tt 1 / 24. Coordinatie--ZIV--KB-23-03-1982--Persoonlijk-aandeel-in-het-honorarium--Remgeld. 23 MAART 1982. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Doelstelling. Gegevens

WOORD VOORAF. Doelstelling. Gegevens WOORD VOORAF Doelstelling De sociale zekerheid ondergaat voortdurend veranderingen. Sommige moeten de burgers meer welzijn verschaffen, terwijl andere in de eerste plaats de financiële duurzaamheid van

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Mantelzorg Steekkaart 1 tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Uitgave januari 2014 De Christelijke Mutualiteit heeft een basispakket opgesteld van diensten en financiële tegemoetkomingen voor mensen

Nadere informatie

Analyses en reflecties bij de RIZIV-studie: "Medisch gebruik vanuit geografisch perspectief"

Analyses en reflecties bij de RIZIV-studie: Medisch gebruik vanuit geografisch perspectief Gezondheidszorg: regionale verschillen Analyses en reflecties bij de RIZIV-studie: "Medisch gebruik vanuit geografisch perspectief" Olivier Gillis, Hervé Avalosse, Koen Cornelis, Departement Onderzoek

Nadere informatie

P.Z. Sint Alexius v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde Grimbergsesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 72094457000

P.Z. Sint Alexius v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde Grimbergsesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 72094457000 IDENTIFICATIE VAN DE PATIENT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden P.Z. Sint Alexius 1. Kamersupplementen - honorariumsupplementen

Nadere informatie

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies François Daue David Crainich De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies gezondheid www.itinerainstitute.org De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies De toekomst van de gezondheidszorg:

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie