Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1"

Transcriptie

1 VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Inleiding De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is een tak van de sociale zekerheid naast de takken betreffende: - Arbeidsongevallen en beroepsziekten - Gezinsbijslag - Werkloosheid - Pensioenen - Jaarlijkse vakantie Inleiding Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 1. Geneeskundige verzorging: tegemoetkoming voor kosten van geneeskundige verstrekkingen 2. Uitkeringen: arbeidsongeschikheid en invaliditeit, moederschap maatschappelijk welzijn 1

2 Inleiding Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) Openbare instelling voor sociale zekerheid Staat in voor de algemene leiding van en het toezicht op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen Inleiding Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) - Dienst voor geneeskundige verzorging - Dienst voor uitkeringen - Dienst voor administratieve controle - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Inleiding De uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is toevertrouwd aan de ziekenfondsen + Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) + Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS maatschappelijk welzijn 2

3 Inleiding De ziekenfondsen kunnen diensten aanbieden die aanvullend zijn ten aanzien van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bijv.: - hospitalisatieverzekering - ziekenvervoer -thuiszorg Inleiding Sinds 1 januari 2008: één regeling van verzekering voor geneeskundige verzorging Voordien twee regelingen: algemene regeling en regeling voor zelfstandigen zelfstandigen genoten enkel de «grote risico s» Reglementering Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 maatschappelijk welzijn 3

4 Algemene voorwaarden Om daadwerkelijk het recht op geneeskundige verzorging te verkrijgen, moet de sociaal verzekerde zijn ingeschreven of aangesloten bij een ziekenfonds of een gewestelijke dienst van de HZIV of de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Inschrijving - keuzevrijheid In principe hebben de gerechtigden volledige vrijheid in de keuze van de verzekeringsinstelling Uitzondering : de statutaire personeelsleden van de NMBS zijn verplicht aangesloten bij de kas voor geneeskundige verzorging De keuze van de gerechtigde bepaalt ook de inschrijving van diens personen ten laste Inschrijving vrijheid om te aanvaarden De verzekeringsinstellingen hebben anderzijds de vrijheid een aanvraag tot inschrijving te aanvaarden of te verwerpen Uitzondering : de hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering is verplicht de aanvraag tot inschrijving te aanvaarden Vermits de keuzevrijheid niet bestaat voor de kas voor geneeskundige verzorging van de NMBS, is de vrijheid om te aanvaarden hier ook niet aan de orde maatschappelijk welzijn 4

5 Inschrijving - uitwerking Een aanvraag tot inschrijving die wordt aanvaard, heeft uitwerking op de eerste dag van het kwartaal waarin de hoedanigheid van gerechtigde verworven wordt vereist wordt dat deze hoedanigheid dan ook bewezen wordt Bijzondere regels voor gerechtigden die gewezen koloniale ambtenaar zijn, student hoger onderwijs, ingeschrevene in het Rijksregister, mindervalide. Inschrijving - uitwerking Ingeschrevene in het rijksregister, student hoger onderwijs, gewezen koloniale ambtenaar : inschrijving heeft uitwerking vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de aanvraag werd gedaan. Bevoegdheid leidend ambtenaar DAC om in behartigenswaardigee gevallen, op voorstel van de verzekeringsinstelling, een verdere terugwerkende kracht te aanvaarden. De inschrijving van de hier vermelde personen is slechts geldig na betaling van de eerste trimestriële bijdrage (uiterlijk op het einde van het kwartaal dat volgt op dat waarin de aanvraag werd gedaan) Inschrijving - uitwerking De inschrijving van de mindervalide gerechtigde heeft uitwerking vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de aanvraag tot erkenning van de mindervaliditeit werd ingediend maatschappelijk welzijn 5

6 Inschrijving - uitwerking De inschrijving als persoon ten laste heeft uitwerking vanaf de dag dat de hoedanigheid van persoon ten laste verworven werd. Het is evenwel de gerechtigde die om de inschrijving van de persoon ten laste verzoekt. Darbij moet telkens bewezen worden dat de persoon ten laste de voorwaarden vervult om persoon ten laste te zijn. Inschrijving - geldigheid De inschrijving blijft zijn geldigheid behouden tot het einde van het tweede jaar na het laatste jaar waarop nog recht op tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging bestond. Het verkrijgen van een andere hoedanigheid van gerechtigde tijdens deze inschrijving, houdt niet in dat een nieuwe inschrijving gebeurt Inschrijving - herinschrijving Ingeval de geldigheid van een inschrijving is verloren gegaan, dan zal en nieuwe aanvraag tot inschrijving als een «herinschrijving» beschouwd worden. Aan de herinschrijving kan een wachttijd gekoppeld worden, indien het verlies van de geldigheid van de vorige inschrijving, te wijten was aan het niet nakomen van bijdrageverplichtingen maatschappelijk welzijn 6

7 Gerechtigden Werknemers Zelfstandigen Werknemers en zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn erkend Gecontroleerde werklozen Gepensioneerde werknemers en zelfstandigen Gerechtigden Mindervaliden Studenten Residenten Weduwen en weduwnaars Wezen Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Personen ten laste Hoedanigheid: Echtgenoot Samenwonende Kind jonger dan 25 jaar Ascendent maatschappelijk welzijn 7

8 Personen ten laste Voorwaarden: 1. Samenwoning Uitzonderingen: - Kinderen - Feitelijk gescheiden echtgenoot - Verplichting hoofdverblijfplaats te vestigen op een bepaalde plaats Personen ten laste Voorwaarden: 2. Inkomen geen beroeps- of vervangingsinkomsten die over een kalenderkwartaal hoger zijn dan 2.148,87 euro uitzondering: kinderen Personen ten laste Voorwaarden 3. Geen gerechtigde zijn zonder betaling van een persoonlijke bijdrage 4. Geen aanspraak kunnen maken op geneeskundige verstrekkingen krachtens tewerkstelling in een instelling die zelf een regeling voor verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen organiseert maatschappelijk welzijn 8

9 Bijdrageverplichting 1. Actieve werknemers: bijdragebon moet reglementair vastgestelde minimumwaarde bereiken - 21 jaar en ouder: 5.135,64 euro - jonger dan 21 jaar: 3.851,73 euro Als de minimumwaarde niet is bereikt is in principe een aanvullende bijdrage verschuldigd 2. Zelfstandigen: nakomen van de bijdrageverplichtingen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen 3. Arbeidsongeschikte: gratis recht Bijdrageverplichting 4. Werkloze: gratis recht 5. Gepensioneerde: gratis recht 6. Mindervalide: gratis recht 7. Student: persoonlijke bijdrage: 50,99 euro per kwartaal 8. Resident: persoonlijke basisbijdrage: 601,54 euro per kwartaal Bijdrageverplichting 8. Resident: verminderde bijdrage: - 300,76 euro indien het inkomen lager is dan ,06 euro vermeerderd met 2.707,42 euro per persoon ten laste - 50,99 euro als het inkomen lager is dan het grensbedrag verhoogde tegemoetkoming maatschappelijk welzijn 9

10 Bijdrageverplichting 8. Resident: Vrijstelling van bijdrage: - Jaarlijks inkomen is lager dan het bedrag van het leefloon voor personen met gezinslast - in geval van genot van het leefloon of van de inkomensgarantie voor ouderen Bijdrageverplichting 9. Weduwen en weduwnaars: gratis recht 10. Wezen: gratis recht 11. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: gratis recht Opening van recht 1. Gerechtigde: de eerste dag van het kwartaal waarin de inschrijving uitwerking heeft tot 31 december van het jaar dat volgt de inschrijving heeft uitwerking vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de hoedanigheid werd verworven maatschappelijk welzijn 10

11 Opening van recht uitzondering: studenten, residenten, nietbegeleide minderjarige vreemdelingen De inschrijving heeft uitwerking vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal waarin de aanvraag om inschrijving werd gedaan Opening van recht 2. Persoon ten laste: de datum waarop de hoedanigheid van persoon ten laste werd verworven Verlenging van recht 1. Gerechtigde: het recht wordt verlengd voor het jaar x + 2 indien twee voorwaarden vervuld zijn voor het jaar x: - hoedanigheid van gerechtigde in het laatste kwartaal van het jaar x of in het jaar x + 1 maatschappelijk welzijn 11

12 Verlenging van recht - vervulling van de bijdrageplicht uiterlijk op 31 december van het jaar x Persoon ten laste: volgt het recht van de gerechtigde Voortgezette verzekering Verzekerden die tijdelijk niet langer onderworpen zijn aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en die zich in een behartigenswaardige maatschappelijke toestand bevinden Voortgezette verzekering Behartigenswaardige toestand: limitatief in de reglementering opgesomde gevallen: Werklozen wier recht op werkloosheidsuitkeringen zijn ontzegd De gerechtigde in verlof zonder wedde De gerechtigde in voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving maatschappelijk welzijn 12

13 Voortgezette verzekering Bewijsstukken: Verklaring uitgereikt door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Verklaring uitgereikt door de werkgever Verklaring van de directeur van de penitentiaire inrichting Voortgezette verzekering Bijdrage per maand - 21 jaar en ouder: 36,75 euro - 18 tot 21 jaar: 27,50 euro - 14 tot 18 jaar: 18,25 euro Bijzonder Solidariteitsfonds Het Bijzonder solidariteitsfonds verleent een financiële tegemoetkoming aan patiënten met zeer ernstige aandoeningen voor bepaalde behandelingen die niet worden vergoed maatschappelijk welzijn 13

14 Bijzonder solidariteitsfonds In welke gevallen kunt u beroep doen op het BSF (1)? een zeldzame indicatie een zeldzame aandoening een zeldzame aandoening die een continue en complexe verzorging vereist Bijzonder solidariteitsfonds In welke gevallen kunt u beroep doen op het BSF (2)? Medische hulpmiddelen en/of verstrekkingen die innovatieve medische technieken zijn Chronisch zieke kinderen In het buitenland verleende verzorging Bijzonder solidariteitsfonds Hoe een tegemoetkomingsaanvraag indienen? U dient uw aanvraag in te dienen bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds Met een ter post aangetekende brief of op gelijk welke andere manier die toelaat de datum van indiening met zekerheid vast te stellen maatschappelijk welzijn 14

15 Bijzonder solidariteitsfonds Wat moet u bij een aanvraag voegen? Een doktersvoorschrift Een omstandig medisch verslag Een verklaring op erewoord Een factuur of een omstandig bestek Bijzonder solidariteitsfonds Wie beslist over het al dan niet toekennen van de aanvraag? Het College van geneesheren-directeurs bij het Riziv beslist daarover en stelt het bedrag van de tegemoetkoming vast De Derdebetalersregeling maatschappelijk welzijn 15

16 Inleiding Definitie: Betalingswijze waarbij de zorgverlener de tussenkomst van de verplichte verzekering rechtstreeks van de verzekeringsinstelling ontvangt Maatregel tot toegankelijkheid tot gezondheidszorg Inleiding (2) Bronnen: Art. 53, 1 er, lid 9, GVU-wet KB van 10 oktober 1986 houdende uitvoering van het artikel 53, 1 er, lid 9, GVU-wet Overeenkomsten tussen de VI en de zorgverleners Omzendbrieven Overzicht Het KB van 10/10/86 bepaalt de gevallen waarin: art. 6 : derdebetalersregeling is verboden en uitzonderingen art. 5 : de derdebetalersregeling is verplicht art. 4bis : de derdebetalersregeling is toegestaan voor de artsen en tandartsen art. 4 : de derdebetalersregeling is toegestaan voor de andere zorgverleners maatschappelijk welzijn 16

17 Verstrekkingen waarvoor de toepassing van de derdebetalersregeling verboden is (art. 6 eerste lid) Verstrekkingen van het Hoofdstuk II van de nomenclatuur Verplaatsingskosten Bepaalde tandheelkundige verstrekkingen Verstrekkingen van Hoofdstuk II van de nomenclatuur Raadplegingen / bezoeken Adviezen Psychotherapie bij een psychiater Andere: - Bezoek afgelegd door de huisarts bij een gehospitaliseerde rechthebbende, op vraag van de rechthebbende of een lid van zijn familie - Bezoek afgelegd in het ziekenhuis door de huisarts bij een patiënt op een palliatieve dienst, op vraag van de rechthebbende of een lid van zijn familie of een naaste - Medische bijstand aan een patient door een huisarts gedurende zijn overbrenging met de spoeddienst naar een ziekenhuis Bepaalde tandheelkundige verstrekkingen Patiënt van 12 jaar of ouder: - raadplegingen / bezoeken - Preventieve behandelingen - Radiografiën bij niet gehospitaliseerde rechthebbenden Patiënten van 18 jaar of ouder: - Bewarende zorgen voor niet gehospitaliseerde rechthebbenden maatschappelijk welzijn 17

18 Uitzonderingen op het verbod (art. 6 lid 2) Geen verplichting voor de zorgverlener Twee grote groepen: - Uitzonderingen gebaseerd op de plaats waar de verstrekkingen werden afgeleverd - Uitzonderingen gebaseerd op de situatie van de rechthebbende Uitzondering gebaseerd op de plaats waar de verstrekkingen werden afgeleverd: In de medische huizen in het kader van een akkoord aangaande een forfait (art. 52 GVUwet) in centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor gezinsplanning en sexuele voorlichting en centra voor opvang van toxicomanen in inrichtingen gespecialiseerd in het verzorgen van kinderen, bejaarden of mindervaliden Uitzonderingen op grond van de situatie van de rechthebbende overlijden of zich in comateuse toestand bevinden individuele financiële noodsituatie «statuut» van rechthebbende - Rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming - Rechthebbende vrijgesteld van de bijdrageverplichting als resident - Sinds 6 maanden volledig werkloos - Kind dat aan de medisch-sociale voorwaarden voldoet om recht te geven op de verhoogde kinderbijslag maatschappelijk welzijn 18

19 Uitzonderingen voor twee specifieke prestaties (art. 6 lid 3) Globaal medisch dossier Diabetespas Verplicht indien de patiënt hierom vraagt Uitzondering: Huisartsenwachtdiensten (art. 6 al. 4) Huisartsenwachtdienst overeenkomstig het Kb van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen Mogelijkheid Voor alle prestaties Overzicht Het Kb van 10/10/86 bepaalt de gevallen waarin: art. 6 : derdebetaler is verboden en uitzonderingen art. 5 : de derdebetalersregeling is verplicht art. 4bis : de derdebetalersregeling is toegestaan voor de artsen en voor de tandartsen art. 4 : de derdebetalersregeling is toegestaan voor de overige zorgverleners maatschappelijk welzijn 19

20 Verstrekkingen waarvoor de derdebetalersregeling is verplicht (art. 5) Verstrekkingen gedurende een hospitalisatie - ligdag - Geassimileerde prestaties : maxiforfait forfait daghospitaal dialyse forfait nieuw forfait behandeling chronische pijnen - Verstrekkingen verleend gedurende een hospitalisatie - miniforfait en gipskamer : derdebetaler mogelijk (Verstrekkingen klinische biologie) Onderzoek naar borstkanker Overzicht Het Kb van 10/10/86 bepaalt de gevallen waarin: art. 6 : derdebetaler is verboden en uitzonderingen art. 5 : de derdebetalersregeling is verplicht art. 4bis : de derdebetalersregeling is toegestaan voor de artsen en voor de tandartsen art. 4 : de derdebetalersregeling is toegestaan voor de overige zorgverleners Derdebetaler «toegestaan»: geneesheren en tandartsen (art. 4bis) Voorwaarden - Toegetreden tot de akkoorden (behalve de artsen) - Uniforme toepassing - Geen sancties - Verbod van publiciteit Georganiseerde wachtdienst Toepassing van de uitzonderingen van het art. 6, lid 2 huisartsenwachtdiensten Tandheelkundige zorgen voor minder dan 12-jarigen maatschappelijk welzijn 20

21 Derdebetaler «toegestaan»: artsen en tandartsen (art. 4bis) (2) Praktische modaliteiten: - Vraag tot akkoord over derdebetaler - Formaliteiten naar aanleiding van de prestatie Intrekking: - Beantwoordt niet meer aan de voorwaarden - Sanctie Overzicht Het Kb van 10/10/86 bepaalt de gevallen waarin: art. 6 : derdebetaler is verboden en uitzonderingen art. 5 : de derdebetalersregeling is verplicht art. 4bis : de derdebetalersregeling is toegestaan voor de artsen en voor de tandartsen art. 4 : de derdebetalersregeling is toegestaan voor de overige zorgverleners «Toegelaten» Derdebetaler : andere zorgverleners (art. 4) Overeenkomsten Bij gebrek, afzonderlijke afspraken met de verzekeringsinstellingen Toepassing van de uitzonderingen van het artikel 6, lid 2? maatschappelijk welzijn 21

22 Formaliteiten voor de vergoeding Principe: de VI betaalt binnen de twee maanden volgend op deze van de ontvangst van de documenten Uitzonderingen: «sociale derdebetaler» : Termijn tot een maand teruggebracht Prestaties geviseerd in hoofdstuk II van de nomenclatuur Verstrekt door een algemeen geneeskundige Geattesteerd in derdebetaler op basis van de uitzonderingen geviseerd in het artikel 6, tweede lid, 2, 5 à 9 Aparte verzending aan VI Bedankt voor uw aandacht! maatschappelijk welzijn 22

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/115 van 24 maart 2009 393/42 Van toepassing vanaf 1 maart 2009 Modaliteiten waaronder

Nadere informatie

betreffende de derdebetalersregeling Gewijzigd door: KB 21/07/2017 BS 09/08/2017 KB 18/09/2017 BS 05/10/2017 in voege vanaf 28/09/2017 (blz.

betreffende de derdebetalersregeling Gewijzigd door: KB 21/07/2017 BS 09/08/2017 KB 18/09/2017 BS 05/10/2017 in voege vanaf 28/09/2017 (blz. 18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende

Nadere informatie

betreffende de derdebetalersregeling

betreffende de derdebetalersregeling 18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB-10-10-1986--derdebetalersregeling.doc. BS 28/10/1986 in voege 01/01/1987

Coordinatie--ZIV--KB-10-10-1986--derdebetalersregeling.doc. BS 28/10/1986 in voege 01/01/1987 Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling Derdebetalersregeling www.tarimed.be Praktische informatie 1 Algemene info i.v.m. derdebetalersregeling Per patiënt wordt een getuigschrift van verstrekte hulp opgemaakt. De specifieke derdebetalersprocedures

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel!

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Ondanks diverse drempelverlagende financiële maatregelen, blijkt voor sommige patiënten de persoonlijke bijdrage nog steeds te hoog.

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2016/355 van 20 december 2016 3910/1540 Van toepassing vanaf 1 januari 2017 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2017/388 van 21 december 2017 3910/1636 Van toepassing vanaf 1 januari 2018 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen vzw BRUSSELSE HUISARTSEN KRING Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat ondanks het invoeren van verschillende drempelverlagende financiële maatregelen,

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2016/355 van 20 december 2016 3910/1540 Van toepassing vanaf 1 januari 2017 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Toepassing voor statistieken over personen aangesloten bij een ziekenfonds (ledentallen) 1. Zoekopdracht ingeven

Toepassing voor statistieken over personen aangesloten bij een ziekenfonds (ledentallen) 1. Zoekopdracht ingeven Toepassing voor statistieken over personen aangesloten bij een ziekenfonds (ledentallen) 1. Zoekopdracht ingeven Als u de toepassing start, verschijnt er aan de linkerkant een venster (lijstmenu). Aan

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/444 van 20 december 2013 3910/1337 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Revillpark 1-8000 Brugge - T. 050/45.01.00 - F. 050/45.01.02 - www.lmwvl.be - info@lmwvl.be Naam personeelslid Nummer personeelslid Bur/sec AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Verplichte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015 Vlaams Artsensyndicaat Afdeling Oost- & West-Vlaanderen Burg. Nolfstraat 7 8500 Kortrijk Tel. 056/21.05.08 Fax. 056/21.52.19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930 VERPLICHTE

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 Verhoogde tegemoetkoming (VT) Wettelijke basis Programmawet 27 /12/2006 KB OMNIO 01/04/2007 2 Wat is de verhoogde tegemoetkoming? De verzekerde draagt een kleiner persoonlijk aandeel voor bepaalde prestaties,

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc 24 SEPTEMBER 1992. - Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

ZIEKTEVERZEKERING I.20

ZIEKTEVERZEKERING I.20 ZIEKTEVERZEKERING I.20 KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JULI 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,

Nadere informatie

6 MAART Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 4) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden

Nadere informatie

ZIEKTEVERZEKERING I.20

ZIEKTEVERZEKERING I.20 ZIEKTEVERZEKERING I.20 KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JULI 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/17 van 10 januari 2014 3910/1346 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2018/356 van 18 december 2018 3910/1693 Van toepassing vanaf 1 januari 2019 Tarieven ; artsen

Nadere informatie

De aansluiting bij een ziekenfonds

De aansluiting bij een ziekenfonds Versie nr. 1 Laatste update: 14-12-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een ziekenfonds? 3) Wat verstaan we onder de aansluiting bij een ziekenfonds? 4) Wat verstaan we onder de terugbetaling van

Nadere informatie

Klinische proeven in buitenland. Tussenkomst ziekteverzekering

Klinische proeven in buitenland. Tussenkomst ziekteverzekering Klinische proeven in buitenland Tussenkomst ziekteverzekering Melanoompunt 15-12-2018 1 Wettelijk kader zorg in België o Verzekeringspakket o Klinische proeven Wettelijk kader zorg in buitenland Melanoompunt

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/430 van 18 december 2013 3910/1330 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

De wetswijziging treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, hetzij 9 januari 2006.

De wetswijziging treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, hetzij 9 januari 2006. Vragen naar: Astrid De Clippel of Wim Pierlé E-mail: astrid.declippel@mi-is.be of wim.pierle@mi-is.be Tel : I Fax : Aan de dames en heren voorzit(s)ters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging COMMISSIE VOOR INFORMATIEVERWERKING

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 2 Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 3

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2018/356 van 18 december 2018 3910/1693 Van toepassing vanaf 1 januari 2019 Tarieven ; artsen

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

Algemene info mutualiteit

Algemene info mutualiteit De mutualiteit Algemene info mutualiteit Een mutualiteit of ziekenfonds zorgt voor de terugbetaling van een deel van de dokterskosten, tandzorgen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten... Het Rijksinstituut

Nadere informatie

Gewijzigd door: KB 27/03/2017 BS 27/04/2017 in voege vanaf 1 januari 2016 (blz. 2, 5-8 en 10)

Gewijzigd door: KB 27/03/2017 BS 27/04/2017 in voege vanaf 1 januari 2016 (blz. 2, 5-8 en 10) 25 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/385 van 22 december 2015 3910/1473 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007; SCSZ/07/153 1 BERAADSLAGING NR. 07/052 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE SECTOR WERKLOOSHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING,

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS WAT IS DE FUNCTIE ERVAN? WANNEER EN HOE KUNT U ER EEN BEROEP OP DOEN?

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS WAT IS DE FUNCTIE ERVAN? WANNEER EN HOE KUNT U ER EEN BEROEP OP DOEN? HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS WAT IS DE FUNCTIE ERVAN? WANNEER EN HOE KUNT U ER EEN BEROEP OP DOEN? Verantwoordelijke uitgever : J. De Cock, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel Wettelijk depot : D/2006/401/1

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET. Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014

ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET. Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014 ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014 WAT? Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 5) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2010/478 van 16 december 2010 3910/945 Kinesitherapeuten - Art. 7 - Tarieven vanaf Ingevolge

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Administratieve Controle Omzendbrief VI nr 2010/386 van 18 oktober 2010 2281/4 Van toepassing vanaf 22 september

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

De mutualiteit. De mutualiteit 31

De mutualiteit. De mutualiteit 31 De mutualiteit De mutualiteit 31 Algemene info mutualiteit Een mutualiteit of ziekenfonds zorgt voor de terugbetaling van een deel van de dokterskosten, tandzorgen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten...

Nadere informatie

K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014

K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014 K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014 Artikel 7 KINESITHERAPIE Wijzigen Invoegen Verwijderen De geschrapte nomenclatuurnummers bevinden zich achteraan. 1. Verstrekkingen

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Art. 37. van toepassing vanaf 01/07/2014

Art. 37. van toepassing vanaf 01/07/2014 Page 1 of 8 Art. 37. van toepassing vanaf 01/07/2014 FR NL Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Art. 36quaterdecies Art.

Nadere informatie

TITEL I Algemene bepalingen

TITEL I Algemene bepalingen ADMINISTRATIEVE SCHIKKING BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE REPUBLIEK MOLDAVIË (Inwerkingtreding 01-01-2016, gepubliceerd

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2016/365 van 20 december 2016 3910/1549 Van toepassing vanaf 1 januari 2017 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Montenegro

Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Montenegro 1 Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Montenegro (Inwerking getreden op 01/06/2014, gepubliceerd in

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering AAN DE LABORATORIA Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Annelies Degraeve Attaché Tel.: 02/739.78.45 E-Mail: Annelies.Degraeve@riziv.fgov.be

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging : internationale relaties Omzendbrief VI nr 2014/216 van 23 mei 2014 80/108 816/2 821/7 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

Rijksinstituut voor ziekte- en Tervurenlaan 211, invaliditeitsverzekering 1 ] 50 Brussel V 02/

Rijksinstituut voor ziekte- en Tervurenlaan 211, invaliditeitsverzekering 1 ] 50 Brussel V 02/ M/17 Biilage 1 Rijksinstituut voor ziekte- en Tervurenlaan 211, invaliditeitsverzekering 1 ] 50 Brussel V 02/739 71 11 Dienst voor geneeskundige verzorging Overeenkomst voorgesteld door het Verzekeringscomite

Nadere informatie

Agenda. Doel van de opleiding De tandverzorging. Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord. Algemeenheden Verstrekkingen

Agenda. Doel van de opleiding De tandverzorging. Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord. Algemeenheden Verstrekkingen Agenda Doel van de opleiding De tandverzorging Algemeenheden Verstrekkingen Persoonlijk aandeel Derde betaler Samenvatting Vraag en antwoord Inzicht verwerven in de verschillende verstrekkingen tandzorg

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

RIZIV DIENST VOOR UITKERINGEN. Omzendbrief VI 2002/ 47bis/..

RIZIV DIENST VOOR UITKERINGEN. Omzendbrief VI 2002/ 47bis/.. RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering DIENST VOOR UITKERINGEN Omzendbrief VI 2002/ Brussel, 47bis/.. RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES. C.A.O. NR. 80 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2017/251 van 7 augustus 2017 3910/1602 Van toepassing vanaf 1 september 2017 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging Bijlage 2 W/97 octies Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 02/739 78 32 Dienst voor geneeskundige verzorging ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/235 BERAADSLAGING NR. 17/106 VAN 5 DECEMBER 2017 OVER DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

Migratie en Sociale Zekerheid

Migratie en Sociale Zekerheid Migratie en Sociale Zekerheid 19 oktober 2010 Geschiedenis v/d Sociale Zekerheid Sociale Zekerheid = Securité Sociale = Sociale Veiligheid SZ = Solidariteit Werkende en werklozen Jongeren en ouderen Gezonde

Nadere informatie

= Mogelijkheid waarbij een derde (=mutualiteit) de rekening van de tandarts betaalt:

= Mogelijkheid waarbij een derde (=mutualiteit) de rekening van de tandarts betaalt: = Mogelijkheid waarbij een derde (=mutualiteit) de rekening van de tandarts betaalt: Patiënt betaalt niet meer het volledig honorarium Patiënt betaalt enkel remgeld Getuigschrift wordt niet meer aan patiënt

Nadere informatie