Geneeskundige verzorging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geneeskundige verzorging"

Transcriptie

1 Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 4) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden met hun personen ten laste voor het gehele stelsel. Krachtens de wet van 31 januari 2007, houdende een nieuwe financiering van de verzekering voor geneeskundige verzorging, is er op een eenheidsstelsel geneeskundige verzorging ontstaan, die de werknemers, de zelfstandigen en het personeel van de openbare sector omvat. Niettemin wordt in de tabel 2 nog steeds het onderscheid werknemers, inclusief openbare sector tegenover zelfstandigen gemaakt. Dit is van belang voor het jaar 2007, maar de uitsplitsing wordt ook verder gezet voor de jaren 2008 tot De statistiek wordt jaarlijks opgemaakt op 30 juni en 31 december door het RIZIV. Bij de primaire uitkeringsgerechtigden zijn de studenten hoger onderwijs inbegrepen. Vanaf is er een verruiming van de categorieën voorkeurregeling 100 % en ingeschrevenen in het Rijksregister (die niet onder een andere categorie zijn opgenomen). De gerechtigden, wier toestand onregelmatig is en die bijgevolg niet meer verzekerd zijn, zijn niet inbegrepen in de tabellen. Tabel 2 geeft de ledentallen naar statuut, inclusief de personen ten laste, op jaarbasis met als teldatum 30 juni. Tabel 3 geeft globaal de verdeling tussen de personen rechthebbenden voor de verhoogde tegemoetkoming en degenen die daar geen recht op hebben. Tabel 4 geeft voor de periode het ledental naar statuut (actieven, invaliden, personen met een handicap, gepensioneerden enz ) en naar verwantschap (gerechtigde of een van de subcategorieën van de personen ten laste). Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende naar statuut (tabel 5) De gemiddelde jaarlijkse kost, zoals voorgesteld in de tabel 5, geeft de verhouding weer tussen de uitgaven van de betrokken categorie van rechthebbenden en hun aantal (gerechtigden en personen ten laste). We onderscheiden als categorieën rechthebbenden zonder verhoogde tegemoetkoming en rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming. De berekende gemiddelden zijn gebaseerd enkel op de tussenkomsten ten laste van de V.I.. Immers de uitgaven rechtstreeks ten laste van het R.I.Z.I.V. zijn niet individueel toewijsbaar. In 2009 werd voor de berekening van de algemene gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende geen rekening gehouden met de boekhoudkundige uitgave voor het Toekomstfonds. Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende naar geslacht en leeftijdsklasse (2011) (tabellen 6 en 7) In deze tabellen wordt de jaarlijkse kost per rechthebbende ingedeeld naar geslacht en leeftijdsklasse. Bovendien zijn de gegevens uitgesplitst naar het onderscheid met of zonder voorkeurregeling, wat het algemeen stelsel betreft. In de tabellen 6 en 7 wordt geen rekening gehouden met de uitgaven rechtstreeks ten laste van het RIZIV. 311

2 Aantal gevallen of dagen (tabel 8) en gemiddelde geïndexeerde kost (tabel 9) Het KB van stelt de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vast. Onder een groepering van verstrekkingen wordt verstaan een aantal verstrekkingen die vanwege hun aard bij elkaar geplaatst worden en waarover statistische gegevens beschikbaar zijn. De tabel 8 geeft volgens groepering van verstrekkingen het volume (= aantal gevallen of aantal dagen) weer. De verhoging van het aantal gevallen farmaceutische verstrekkingen in de officina s en de daarbij horende vermindering van de gemiddelde geïndexeerde kost vindt zijn oorsprong in de toepassing van het KB van tot vaststelling van het honorarium voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit. Nomenclatuurwijzigingen veroorzaken vanaf 2012 een gelijkaardig effect bij de implantaten. De gemiddelde geïndexeerde kost wordt berekend aan de hand van het aantal gevallen, behalve voor de verpleegdagprijs, forfaitaire dagprijs en militair hospitaal, het forfait nierdialyse en de dagverzorgingscentra (tabel 9). De uitgaventabellen (tabellen 10 13) Tabel 10 geeft op geaggregeerde wijze de evolutie van de uitgaven naar hoofdrubrieken (C1-C10) van de nomenclatuur ( ). Ten gevolge van onze keuze van samennemingen zijn bepaalde afwijkingen mogelijk ten opzichte van andere geaggregeerde tabellen over hetzelfde onderwerp. In de tabellen 11 en 12 geven we de gedetailleerde RIZIV-rubrieken, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de uitgaven welke via tussenkomst van de V.I. worden betaald en de rechtstreekse uitgaven van het RIZIV. Tabel 11 geeft de uitgaven betaald via de V.I., tabel 12 deze die rechtstreeks door het RIZIV betaald worden en tabel 13 is de synthesetabel. De tabellen 11 tot 13 bestrijken de boekjaren Ledental en uitgaven per verzekeringsinstelling (tabellen 14-15) In tabel 14 worden de ledentallen op 30 juni per verzekeringsinstelling (landsbond of kas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) gegeven. Volledigheidshalve geven we hieronder de officiële benamingen van de verzekeringsinstellingen: Landsbond der Christelijke Mutualiteiten; Nationaal Verbond van Neutrale Mutualiteitsverbonden; Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten; Landsbond van Liberale Mutualiteiten; Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen; Hulpkas voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering; Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS. De uitgaven van de verzekeringsinstellingen zijn beschikbaar op jaarbasis. Tabel 15 (uitgaven uitgesplitst per V.I.) is voor het totaal te vergelijken met tabel 11 (uitgaven naar rubriek, betaald via de V.I.). 312

3 Detail van de diverse uitgaven in de rekeningen van het RIZIV (tabel 16) Tabel 16 geeft het detail van de diverse uitgaven. Voor details over de verzekerbaarheid verwijzen we naar de RIZIV publicaties Statistieken van de ledentallen sociaal verzekerden die beschikbaar zijn op de website van het RIZIV. ( Vragen over ledentallenbestanden, kunt u richten aan Voor overige informatie over de geneeskundige verzorging, kan u ook terecht op de website van het RIZIV. 313

4 2. Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (personen ten laste inbegrepen) - Dienst voor administratieve controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens Primaire uitkeringsgerechtigden (PUG) - werknemers Primaire uitkeringsgerechtigden (PUG) - zelfstandigen Studenten hoger onderwijs Weduwen, invaliden, gepensioneerden, wezen (WIGW) Tarief 75 % Tarief 100 % Invaliden, gehandicapten Tarief 75 % Tarief 100 % Gepensioneerden Tarief 75 % Tarief 100 % Weduwen en wezen Tarief 75 % Tarief 100 % Ingeschrevenen in het Rijksregister (IRR) Kloostergemeenschappen Totaal Ledental naar onderscheid van het recht op de verhoogde tegemoetkoming (personen ten laste inbegrepen) - Dienst voor administratieve controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens Rechthebbenden op het gewone tarief ( "75%" ) waarvan werknemers "tarief 75 %" waarvan zelfstandigen "tarief 75 %" Rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming ( "100%" ) waarvan werknemers "tarief 100 %" waarvan zelfstandigen "tarief 100 %" Totaal

5 4. Ledental naar statuut en verwantschap - Dienst voor administratieve controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens Toestand op 30 juni 2010 Gerechtigden Echtgenoten Personen ten laste Ascendenten Descendenten Subtotaal Totaal Actieven (1) Invaliden Mindervaliden Gepensioneerden Weduwen en wezen Kloostergemeenschappen Ingeschrevenen in het Rijksregister (IRR) Totaal Dienst voor administratieve controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens Toestand op 30 juni 2011 Gerechtigden Echtgenoten Personen ten laste Ascendenten Descendenten Subtotaal Totaal Actieven (1) Invaliden Mindervaliden Gepensioneerden Weduwen en wezen Kloostergemeenschappen Ingeschrevenen in het Rijksregister (IRR) Totaal Dienst voor administratieve controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens Toestand op 30 juni 2012 Gerechtigden Echtgenoten Personen ten laste Ascendenten Descendenten Subtotaal Actieven (1) Invaliden Mindervaliden Gepensioneerden Weduwen en wezen Kloostergemeenschappen Ingeschrevenen in het Rijksregister (IRR) Totaal (1) Werkenden, UVW-werkzoekenden, UVW-niet-werkzoekenden en bruggepensioneerden. Totaal 315

6 5. Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende naar voorkeurregeling (gerechtigden en personen ten laste) (euro) Rechthebbenden zonder verhoogde tegemoetkoming (VT) Algemene regeling zonder VT Regeling der zelfstandigen zonder VT Rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming (VT) Algemene regeling met VT Regeling der zelfstandigen met VT Totaal Algemene regeling Regeling der zelfstandigen Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende naar leeftijdsklasse (2011) (euro) - Algemene regeling Zonder voorkeurregeling Met voorkeurregeling Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Totaal 0-1 jaar 2.359, , , , , jaar 869,03 728, , ,42 915, jaar 660,16 509, , ,37 727, jaar 592,84 548, , ,59 712, jaar 592,01 721, , ,10 808, jaar 542,35 828, , ,44 854, jaar 605, , , , , jaar 715, , , , , jaar 826, , , , , jaar 964, , , , , jaar 1.171, , , , , jaar 1.514, , , , , jaar 1.974, , , , , jaar 2.447, , , , , jaar 3.102, , , , , jaar 3.913, , , , , jaar 4.972, , , , , jaar 6.021, , , , , jaar 7.762, , , , ,54 90 jaar en meer 9.907, , , , ,80 Totaal 1.573, , , , ,01 316

7 7. Gemiddelde jaarlijkse kost per rechthebbende naar leeftijdsklasse (2011) (euro) - Regeling der zelfstandigen Mannen Vrouwen Totaal 0-1 jaar 2.244, , , jaar 859,89 720,23 792, jaar 713,89 508,37 614, jaar 602,14 591,02 596, jaar 653,19 739,68 695, jaar 500,65 677,40 585, jaar 516, ,42 769, jaar 596, ,91 866, jaar 679, ,86 852, jaar 844, ,54 942, jaar 1.046, , , jaar 1.337, , , jaar 1.897, , , jaar 2.505, , , jaar 3.457, , , jaar 4.547, , , jaar 5.392, , , jaar 6.969, , , jaar 8.716, , ,16 90 jaar en meer , , ,88 Totaal 1.549, , ,06 317

8 8. Aantal gevallen (g) of dagen (d) naar groeperingen van de nomenclatuur (duizendtallen) Totaal (PUG + WIGW + IRR) Raadplegingen, bezoeken en adviezen (g) Medische beeldvorming (g) Klinische biologie (g) Speciale verstrekkingen (g) Heelkunde en anesthesiologie (g) Gynaecologie (g) Toezicht en permanentie (g) Totaal geneesheren Erelonen tandartsen (g) De officina's (g) Specialiteiten afkomstig van ziekenhuisofficina's, en afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden (g) Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden (g) Magistrale bereidingen (g) Wachthonorarium (g) Overige farmaceutische verstrekkingen (g) Totaal farmaceutische verstrekkingen Honoraria van verpleegkundigen (g) Kinesitherapeuten (g) Bandagisten + orthopedisten (g) Implantaten + implanteerbare hartdefibrilatoren (g) Opticiens (g) Gehoorprothesisten (g) Vroedvrouwen (g) Verpleegdagprijs (d) Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen (d) Totaal verpleegdagprijs Militair hospitaal (all-in-prijs) Dialyse - geneesheren (g) Dialyse - forfait nierdialyse (d) Dialyse - thuis of in een centrum (g) Totaal dialyse (g) Rust- en verzorgingstehuizen (d) Rustoorden voor bejaarden (d) Dagverzorgingscentra (d) Totaal RVT/ROB/Dagverzorgingscentra Psychiatrische verzorgingstehuizen (d) Initiatieven voor beschut wonen (d) Forfaitaire dagprijzen in psychiatrische ziekenhuizen (d) Totaal geestelijke gezondheidszorg Revalidatie en herscholing (g) Bijzonder Fonds (g) Logopedie (g) Medisch-pediatrische centra (g) Andere kosten van verblijf en reiskosten (g) Regularisatie en herfacturatie (g) Chronische patiënten (g) Palliatieve zorgen (g) Palliatieve zorgen (patiënt) (g) Menselijke weefsels (g) Multidisciplinaire teams rolwagens (g) Multidisciplinaire eerstelijnszorg (g) Tabaksontwenning Medische huizen (g)

9 9. Gemiddelde geïndexeerde kost naar groeperingen van de nomenclatuur (euro) Totaal (PUG + WIGW + IRR) Raadplegingen, bezoeken en adviezen (g) 18,73 19,17 19,66 20,04 20,52 Medische beeldvorming (g) 31,38 32,75 32,48 33,49 34,47 Klinische biologie (g) 2,91 3,13 3,02 3,15 3,33 Speciale verstrekkingen (g) 48,38 50,51 52,33 52,14 53,48 Heelkunde en anesthesiologie (g) 56,92 56,80 57,96 58,42 58,93 Gynaecologie (g) 68,10 71,36 75,23 76,47 77,26 Toezicht en permanentie (g) 12,46 13,84 14,32 14,66 15,44 Geneesheren 11,02 11,48 11,54 12,09 12,55 Erelonen tandartsen (g) 27,33 27,20 27,17 27,19 27,64 De officina's (g) 22,36 22,41 14,82 12,55 10,17 Specialiteiten afkomstig van ziekenhuisofficina's, en afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden (g) Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden (g) 299,16 292,99 284,04 277,29 256,82 Magistrale bereidingen (g) 2,17 2,26 2,26 2,38 2,55 Wachthonorarium (g) 4,52 4,70 4,66 4,83 4,90 Bloed- en bloedplasma (g) Overige farmaceutische verstrekkingen (g) 7,09 7,57 8,94 11,78 10,93 Farmaceutische verstrekkingen Honoraria van verpleegkundigen (g) 8,63 8,03 8,04 8,07 8,30 Kinesitherapeuten (g) 13,35 14,47 15,18 15,61 15,91 Bandagisten + orthopedisten (g) 18,53 19,32 20,05 20,82 20,51 Implantaten + implanteerbare hartdefibrilatoren (g) 151,83 153,73 156,95 162,27 103,82 Opticiens (g) 61,08 56,45 56,90 56,69 58,43 Gehoorprothesisten (g) 786,04 964,67 983,89 998, ,30 Vroedvrouwen (g) 28,51 28,71 27,13 27,61 27,31 Verpleegdagprijs (d) 212,40 228,70 238,62 258,37 270,38 Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen (d) 92,46 97,15 99,65 100,14 102,58 Verpleegdagprijs 201,98 216,41 225,54 242,21 252,29 Militair hospitaal (all-in-prijs) 1.472, , , , ,81 Dialyse - geneesheren (g) 188,82 196,40 198,90 202,03 204,11 Dialyse - forfait nierdialyse (d) 177,10 185,16 186,01 189,25 193,83 Dialyse - thuis of in een centrum (g) 320,58 325,80 328,51 332,56 341,13 Dialyse (g) 352,43 362,92 365,51 372,42 379,04 Rust- en verzorgingstehuizen (d) 41,65 39,83 41,28 44,55 46,27 Rustoorden voor bejaarden (d) 33, Dagverzorgingscentra (d) 32,84 42,79 42,99 47,10 49,16 RVT/ROB/Dagverzorgingscentra 36,98 39,85 41,29 44,57 46,32 Psychiatrische verzorgingstehuizen (d) 58,36 56,63 38,33 40,96 41,63 Initiatieven voor beschut wonen (d) 26,59 28,31 28,42 29,52 31,76 Forfaitaire dagprijzen in psychiatrische ziekenhuizen (d) 13,14 13,45 13,79 13,12 13,75 Geestelijke gezondheidszorg 41,81 42,24 33,79 35,64 36,70 Revalidatie en herscholing (g) 14,89 15,10 15,08 14,78 14,01 Bijzonder Fonds (g) 1.148, , ,93 697,12 277,89 Logopedie (g) 16,14 17,41 18,05 18,50 18,95 Medisch-pediatrische centra (g) 193,97 187, Andere kosten van verblijf en reiskosten (g) 8,85 4,70 4,63 4,75 4,72 Chronische patiënten (g) 320,59 352,41 363,07 361,04 361,37 Palliatieve zorgen (g) 1.419, , , , ,09 Palliatieve zorgen (patiënt) (g) 490,94 573,20 594,61 602,93 620,55 Menselijke weefsels (g) 52,60 68,23 33,63 26,38 38,76 Multidisciplinaire teams rolwagens (g) 201,83 207,74-217,04 227,05 Multidisciplinaire eerstelijnszorg (g) 66,57 69,82 72,04 71,18 72,20 Medische huizen (g) 9,74 10,24 10,44 10,57 10,90 319

10 10. Geaggregeerde tabel van de uitgaven (C1-C10) (duizend euro) Geneesheren en klinische biologie Tandartsen Farmaceutische verstrekkingen Verpleegkundigen Kinesitherapeuten Paramedische verstrekkingen Ziekenhuisopname Andere verblijven Maximumfactuur Overige verstrekkingen Totaal

11 11. Uitgaven naar groeperingen van de nomenclatuur (duizend euro) Deel ten laste van de V.I.'s Raadplegingen, bezoeken en adviezen Medische beeldvorming Klinische biologie Speciale verstrekkingen Heelkunde en anesthesiologie Gynaecologie Toezicht en permanentie Subtotaal_1 geneesheren Erelonen tandartsen De officina's Specialiteiten afkomstig van ziekenhuisofficina's, en afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden Magistrale bereidingen Wachthonorarium Bloed- en bloedplasma Overige farmaceutische verstrekkingen Subtotaal_1 farmaceutische verstrekkingen Honoraria van verpleegkundigen (deel V.I.) Kinesitherapeuten Bandagisten + orthopedisten Implantaten + implanteerbare hartdefibrilatoren Opticiens Gehoorprothesisten Vroedvrouwen Verpleegdagprijs Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen Totaal verpleegdagprijs Militair hospitaal (all-in-prijs) Dialyse - geneesheren Dialyse - forfait nierdialyse Dialyse - thuis of in een centrum Totaal dialyse Rust- en verzorgingstehuizen Rustoorden voor bejaarden Dagverzorgingscentra Subtotaal_1 RVT/ROB/Dagverzorgingscentra Psychiatrische verzorgingstehuizen Initiatieven voor beschut wonen Forfaitaire dagprijzen in psychiatrische ziekenhuizen Totaal geestelijke gezondheidszorg Revalidatie en herscholing (deel V.I.) Bijzonder Fonds Logopedie Medisch-pediatrische centra Andere kosten van verblijf en reiskosten Regularisatie en herfacturatie Sociale maximumfactuur (MAF) Chronische patiënten Palliatieve zorgen Palliatieve zorgen (patiënt) Menselijke weefsels Multidisciplinaire teams rolwagens Multidisciplinaire eerstelijnszorg Medische huizen Totaal

12 12. Uitgaven naar groeperingen van de nomenclatuur (duizend euro) Deel ten laste van het RIZIV Forfait accreditatie artsen + medisch dossier Forfait medisch dossier Forfait telematica v. geneesheren Kwaliteitscontrole klinische biologie Forfait georganiseerd wachtdiensten + zorgtrajecten Impulsfonds groepspraktijken Praktijkondersteuning huisartsengeneeskunde Subtotaal_2 geneesheren Forfait accreditatie tandartsen Terugbetaling herceptine (art. 56) Terugbetaling pneumokokkenvaccin (art. 56) Telematica apothekers Subtotaal_2 farmaceutische verstrekkingen Honoraria van verpleegkundigen (eigen uitgave van het RIZIV) Forfait telematica kinesitherapeuten Specifieke kosten diensten thuisverpleging Loonharmonisering personeel RVT Syndicale premie Zorgvernieuwing (art.56) Palliatieve dagcentra (art. 56) Subtotaal_2 RVT/ROB/Dagverzorgingscentra Einde loopbaan Revalidatie en herscholing (eigen uitgave van het RIZIV) Geïnterneerden Tabaksontwenning Psychiatrisch verzorgingscircuit (art. 56) Sociaal akkoord Fonds verslaving Inhaalbedragen ziekenhuizen MS - ALS - Huntington Toekomstfonds Diversen Totaal Uitgaven naar betalende instelling (duizend euro) Deel ten laste van de V.I.'s Deel ten laste van het RIZIV Algemeen totaal

13 14. Ledental per verzekeringsinstelling - Dienst voor administratieve controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens Christelijke Mutualiteiten Neutrale Mutualiteitsverbonden Socialistische Mutualiteiten Liberale Mutualiteiten Onafhankelijke Ziekenfondsen Hulpkas voor ZIV NMBS Totaal Uitgaven per verzekeringsinstelling (duizend euro) (1) Christelijke Mutualiteiten Neutrale Mutualiteitsverbonden Socialistische Mutualiteiten Liberale Mutualiteiten Onafhankelijke Ziekenfondsen Hulpkas voor ZIV NMBS Totaal (1) De sociale prestaties die onmiddellijk door het RIZIV betaald worden zijn niet inbegrepen. 323

14 16. Detail van de diverse uitgaven in de rekeningen van het RIZIV (duizend euro) Verzekeringsinstellingen Internationale verdragen Aandeel intresten op beleggingen VI Aandeel terugvorderingen prest. VI Gerechtelijke intresten SIS-kaarten RIZIV - Andere Sociaal statuut Stagemeesters Art Art moleculaire biologie Sociaal akkoord IMA - Permanente steekproef Sociaal plan kinesitherapeuten Expertise Terugbetaling recuperatie geneesmiddelen Bestrijding tabaksgebruik Campagnes Verhoogde kosten tarificatiediensten Autoverzekering (HVKZ) Informatisering Terugbetaling heffing zakencijfer Provisiefonds geneesmiddelen (overschrijding) Subsidie GDT Syndicale premie depositokas Participatiefonds Fiscale Maribel Adviserend geneesheren accrediterin Geschil klinische biologie Totaal

Geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging Geneeskundige verzorging 1. Methodologische nota Ledental per categorie uitkeringsgerechtigden (tabellen 2 5) Deze statistiek betreft de aantallen regelmatig bij een ziekenfonds ingeschreven gerechtigden

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Inleiding De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is een tak van de sociale zekerheid naast de takken betreffende: -

Nadere informatie

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In tegenstelling met de geneeskundige verzorging is de uitkeringsverzekering bij de hervorming van 2008 (wet van 31 januari 2007 en wet van 26 maart 2007) geen eenheidsstelsel

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

infobrochure tarieven en factuur

infobrochure tarieven en factuur infobrochure tarieven en factuur Auteur: dienst facturatie KEI - Versie 2016 Mevrouw, Mijnheer, Met deze brochure willen we u informeren over het financiële aspect van uw ziekenhuisverblijf. In het KEI

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN Eventueel Logo ziekenhuis Benaming ziekenhuis RIZIV-nummer KBO-nummer Contact: naam/telefoonnummer BIJLAGE 37 PATIENTENFACTUUR - zorgen van xxx tot xxx Blz 1 van Factuurnummer Datum factuur Verzenddatum

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/115 van 24 maart 2009 393/42 Van toepassing vanaf 1 maart 2009 Modaliteiten waaronder

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc 21 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de persoonlijke aandelen in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen. BS 29/09/1993 gdp 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

FORUM. De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk?

FORUM. De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? Zegres Cathy, sociaal werker, UZ Leuven Verheyden Denise, sociaal werker, Imeldaziekenhuis, Bonheiden De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? Cathy

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000.

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De afgelopen tien jaar is het gemiddelde inkomen van de Belgische kinesitherapeut met 40% gestegen,

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

5 e Deel Statistische gegevens

5 e Deel Statistische gegevens 5 e Deel Statistische gegevens 108 Jaarverslag 2012-5 e Deel - Statistische gegevens - Geneeskundige verzorging I. Statistieken van de geneeskundige verzorging 1. Aantal individuele zorgverleners a. Grondige

Nadere informatie

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Onderdelen van uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO) 5. Arbeidsongevallen 5.0 Methodologische nota De tak arbeidsongevallen omvat twee stelsels (van financiering): het kapitalisatiestelsel en het repartitiestelsel. Enkel het repartitiestelsel behoort tot

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/444 van 20 december 2013 3910/1337 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Financieel kader voor de pilootprojecten: basisconcepten

Financieel kader voor de pilootprojecten: basisconcepten Financieel kader voor de pilootprojecten: basisconcepten De basisfilosofie van de pilootprojecten geïntegreerde zorg berust op het Triple Aim principe (zie doelstellingen ). Hierin wordt onder andere een

Nadere informatie

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen vzw BRUSSELSE HUISARTSEN KRING Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat ondanks het invoeren van verschillende drempelverlagende financiële maatregelen,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Revillpark 1-8000 Brugge - T. 050/45.01.00 - F. 050/45.01.02 - www.lmwvl.be - info@lmwvl.be Naam personeelslid Nummer personeelslid Bur/sec AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Verplichte

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel!

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Ondanks diverse drempelverlagende financiële maatregelen, blijkt voor sommige patiënten de persoonlijke bijdrage nog steeds te hoog.

Nadere informatie

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015 Vlaams Artsensyndicaat Afdeling Oost- & West-Vlaanderen Burg. Nolfstraat 7 8500 Kortrijk Tel. 056/21.05.08 Fax. 056/21.52.19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930 VERPLICHTE

Nadere informatie

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 Verhoogde tegemoetkoming (VT) Wettelijke basis Programmawet 27 /12/2006 KB OMNIO 01/04/2007 2 Wat is de verhoogde tegemoetkoming? De verzekerde draagt een kleiner persoonlijk aandeel voor bepaalde prestaties,

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2012/519 van 18 december 2012 3910/1201 Van toepassing vanaf 1 januari 2013 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/430 van 18 december 2013 3910/1330 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Agenda. Doel van de opleiding Het getuigschrift voor verstrekte hulp. Het facturatiecircuit De verwerpingen Samenvatting Vraag en antwoord

Agenda. Doel van de opleiding Het getuigschrift voor verstrekte hulp. Het facturatiecircuit De verwerpingen Samenvatting Vraag en antwoord Agenda Doel van de opleiding Het getuigschrift voor verstrekte hulp De patiënt en zijn ziekenfonds De verstrekkingen en hun prijzen De verstrekkers De instellingen Het facturatiecircuit De verwerpingen

Nadere informatie

Medische beeldvorming

Medische beeldvorming R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/58 van 31 januari 2013 3910/1234 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/497 van 22 december 2014 3910/1416 Van toepassing vanaf 1 januari 2015 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2016/365 van 20 december 2016 3910/1549 Van toepassing vanaf 1 januari 2017 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

ZIEKTEVERZEKERING I.20

ZIEKTEVERZEKERING I.20 ZIEKTEVERZEKERING I.20 KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JULI 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,

Nadere informatie

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP)

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP) 4. Pensioenen 4.0 Methodologische nota Voorwaardelijke rust- en overlevingspensioenen In de ontwikkeling van de pensioenregeling voor zelfstandigen zijn drie fasen te onderscheiden. Tot voor de wet van

Nadere informatie

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art.

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art. 23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 298 Zoersel Tel. 3 38 3 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht verbonden

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/532 van 23 december 2011 3910/1062 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/385 van 22 december 2015 3910/1473 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

ZIEKTEVERZEKERING I.20

ZIEKTEVERZEKERING I.20 ZIEKTEVERZEKERING I.20 KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JULI 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/435 van 18 december 2013 3910/1334 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven; Implantaten;

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 298 Zoersel Tel. 3 38 3 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt deel uit

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/62 van 31 januari 2013 3910/1238 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/429 van 18 december 2013 3910/1329 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven; Verpleegkundige

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01 OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01 RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekerin DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Tel. : (02)739.74.79 Fax:(02)739.77.36 E-mail : Onze referte:

Nadere informatie

Financiële informatiebrochure

Financiële informatiebrochure Financiële informatiebrochure Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 28 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I.

Nadere informatie

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I.

Nadere informatie

Financiële informatiebrochure

Financiële informatiebrochure Financiële informatiebrochure Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 28 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Editie 2011. Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Kennismakingsbrochure. Voordelen & vergoedingen

Editie 2011. Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Kennismakingsbrochure. Voordelen & vergoedingen Editie 2011 Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering Kennismakingsbrochure Voordelen & vergoedingen Woord vooraf Net zoals de ziekenfondsen biedt de HZIV de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN - ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen

Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Michiel VLAEMINCK Schatbewaarder Landsbond der Christelijke Mutualiteiten De ziekenfondsen in België 7 verzekeringsinstellingen waarvan: 5 private landsbonden die

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

BIJLAGE 1: NOTA VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN DE VERZORGINGSINSTELLINGEN

BIJLAGE 1: NOTA VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN DE VERZORGINGSINSTELLINGEN BIJLAGE 1: NOTA VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN DE VERZORGINGSINSTELLINGEN 1 Summary Het gebruik van medische hulpmiddelen is sterk toegenomen ten gevolge van sterk evoluerende medische technieken en

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2010/478 van 16 december 2010 3910/945 Kinesitherapeuten - Art. 7 - Tarieven vanaf Ingevolge

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Acupunctuur Avantages - Voordelen Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS Toelichting bij de financiële voorwaarden op 1/9/2004 Gebruiksaanwijzing voor het ziekenhuis DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door de socialistische mutualiteit De Voorzorg Limburg

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door de socialistische mutualiteit De Voorzorg Limburg TERUGBETALING VAN NIETDRINGEND ZIEKENVERVOER door de socialistische mutualiteit De Voorzorg Limburg Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB Zelfstandigen-en--leden-kloostergemeenschap.doc

Coordinatie--ZIV--KB Zelfstandigen-en--leden-kloostergemeenschap.doc 29 DECEMBER 1997. - Koninklijk besluit houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14

Nadere informatie

FINANCIËLE INFORMATIEBROCHURE. Meer info vindt u op

FINANCIËLE INFORMATIEBROCHURE. Meer info vindt u op FINANCIËLE INFORMATIEBROCHURE Meer info vindt u op www.pvtdelandhuizen.be e-mail: pvtdelandhuizen@emmaus.be Wat kost het verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis? Met deze financiële informatiebrochure

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: VZW WERKEN GLORIEUX Az Glorieux Erk.nr. E 550 Glorieuxlaan 55-9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax (055)23 30 22 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken in verband met uw opname in het ziekenhuis, keuzes die een belangrijke

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Het GMD? Niets dan voordelen!

Het GMD? Niets dan voordelen! Het GMD? Niets dan voordelen! HET GMD? NIETS DAN VOORDELEN! Opgestart in 1999, heeft het Globaal Medisch Dossier (GMD) in 10 jaar al een hele weg afgelegd en neemt het een steeds grotere plaats in aan

Nadere informatie

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN Boekjaren 1997 t/m 21 Evoluties van 1991 t/m 21 1 INHOUD page.1 Waarschuwing 6.2 Technische opzichten 7 1 Ziekenhuisactiviteit 8 Aantal

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis MC St- Jozef vzw Abdijstraat 2 3740 Bilzen Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3.1 kamersupplementen per dag gemeenschappelijke kamer Tweepatiëntenkamer (5) Individuele kamer geen kamersupplement

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden.

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Wegwijs in de MAF MAXIMUMFACTUUR MAF staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Omdat het een vrij complexe materie

Nadere informatie

Vanaf september 2016 gaan we opnieuw van start met opleidingen. Een optimale facturatie is de basis voor een gezonde financiering van het ziekenhuis.

Vanaf september 2016 gaan we opnieuw van start met opleidingen. Een optimale facturatie is de basis voor een gezonde financiering van het ziekenhuis. Vanaf september 2016 gaan we opnieuw van start met opleidingen. Een optimale facturatie is de basis voor een gezonde financiering van het ziekenhuis. Door een steeds ingewikkelder wetgeving, vele grijze

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Toegankelijkheid verzekerd?

Toegankelijkheid verzekerd? Toegankelijkheid verzekerd? Doorlichting van de regelgeving van de verzekering voor geneeskundige verzorging in België Ines Adriaenssen en Diana De Graeve Juni 2000 Dit is het eerste deel van het verslag

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Mogelijke codes gerechtigden met hun verklaring

Mogelijke codes gerechtigden met hun verklaring Mogelijke codes gerechtigden met hun verklaring CG1 CG2 Rechthebbenden 100 000 Gerechtigde rijksregister alleen grote 100 100 Gerechtigde rijksregister 101 000 Gerechtigde rijksregister met voorkeur alleen

Nadere informatie

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten.

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten. Versie 02 Okt 2015 1. Wie heeft recht op terugbetaling? Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s De laatste pagina van uw factuur bevat telkens ook een overschrijvingsformulier

Nadere informatie

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling Derdebetalersregeling www.tarimed.be Praktische informatie 1 Algemene info i.v.m. derdebetalersregeling Per patiënt wordt een getuigschrift van verstrekte hulp opgemaakt. De specifieke derdebetalersprocedures

Nadere informatie

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken Chris Boens, VVSG Jan Reynaert ecarmed: situatie De OCMW s kunnen medische kosten van behoeftige personen ten laste

Nadere informatie

IN DE TWEEDE EN DERDE PIJLER

IN DE TWEEDE EN DERDE PIJLER AANVULLENDE SOCIALE VOORZIENINGEN IN DE TWEEDE EN DERDE PIJLER EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID (AG/01/084) ONDERZOEKSRAPPORT Onderzoeksproject van de Afdeling Sociaal Beleid (departement

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen wij u informeren omtrent de verschillende kosten

Nadere informatie