Parels in het vaarwegbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parels in het vaarwegbeheer"

Transcriptie

1 Parelsinhet vaarwegbeheer

2 2

3 Slimaanbestedenprestatiecontractengrootonderhoud PRACTICE RWSheefteengroteefficiencyslaggemaaktophetgebiedvanhetgrootonderhoud.De 5jaarlijkse aanbestedingscontracten worden gebaseerd op de scherpe prestatieafspraken. Dankzij de systeemgerichte contractbeheersing heeft het district BovenRijn en de Waal de kosten van het groot onderhoud met 15 miljoen euro verlaagd (van 25 naar 10 miljoen). Ten grondslag van een contract liggen scherpe functionele specificaties m.b.t. elke onderhoudselement. De aannemer verplicht zich middels het contract om zelf aan te tonen, dat de gecontracteerde prestaties uitgevoerdzijn.hetbudget,dateerdervoorhettoezichtwerdbesteed,kannuvoorde prestaties zelf worden ingezet. Deze aanpak van het RWS is risicogestuurd en zeer efficiënt. RWSDistrictBovenRijnenWaal JanHendrikBeks,AntonvanStraten 3

4 Functionelespecificaties PRACTICE RWS heeft gekozen om het groot onderhoud op functionele specificaties te baseren. Dankzij deze keuze heeft het RWS een grote efficiencyslag gemaakt en aanzienlijke kostenbesparinggerealiseerd.hetrwsheeftdefunctionaliteitvandevaarwegenalseen leidraadgekozeninhetvaarwegbeheer.omdatterealiserenheefthetrwselkelement van het onderhoud voorzien van een goede beschrijving van de functionele eisen. Het onderhoudgaatooknietverder. RWSDistrictBovenRijnenWaal JanHendrikBeks,AntonvanStraten 4

5 CorporateLearningCenter PRACTICE RWS heeft de nautische leerlijnen georganiseerd in een inkoopportals Corporate LearningCenter(CLC).Inditportalkanpersoneelzelfzienwelkeopleidingenvoorhem van toepassing zijn en zich inschrijven om een cursus of een opleiding te volgen. De verantwoordelijkheid voor het opleidingstraject ligt bij de persoon zelf. In CLC zijn alle standaardopleidingentevindenenkandedeelnamegeschiedeniswordengevolgd.ditis eenmooieparelvanhetrws.dankzijditportalkunnenopleidingenvoorzovermogelijk gezamenlijkingekochtworden,waardooreenkostenbesparingwordtgerealiseerd.alle vaarwegbeheerderszoudenzichhieropkunnenaansluiten. RWSDistrictBovenRijnenWaal JanHendrikBeks,AntonvanStraten 5

6 Digitaaljournaal PRACTICE DeinspectiebotenvanhetRWSzijnvoorzienvaneenmoderncomputersysteem.Binnen ditsysteemiseenserverapplicatiedigitaaljournaalbeschikbaar.digitaaljournaaliseen programmawaarinalledagrapportenvandevaarweginspectiesvastgelegdworden.het programmawordtgebruiktvoorhetverzamelenvandestatistischegegevensenvoorhet rapporteren.goedeenuptodatehandhavingadministratiezorgtvoorhetverlagenvan decontroledruk(geendubbelecontroles).digitaaljournaaliseenmooieparelvanhet RWS. RWSDistrictBovenRijnenWaal JanHendrikBeks,AntonvanStraten 6

7 Flexibeleafstandbedieningscentrales PRACTICE ProvincieGroningenheeftdeafstandbedieninggeorganiseerdindriebedieningsposten: Delfzijl,GroningenenGaarkeuken.InGroningenbevindtzicheenhoofdpost.Ineendrie verdiepingenhogegebouwwordenbedieningsposteningericht,diedeanderebediening in de andere locaties kunnen overnemen. Afhankelijk van dedrukte op devaarweg, s winters, s ochtends en s avonds is het mogelijk om alle locaties vanuit Groningen te bedienen. Deze flexibele methode maakt het mogelijk om de bediening efficiënt te organiseren. De locaties in Delfzijl en Gaarkeuken zijn alleen open tijdens drukte. Dat leidttotkostenbesparingenoptimaleafstandsbediening. DebrugensluisbedieningvanuitDelfzijl(zeesluizenFarmsum)zalnooitwordenomgezet naardelocatiegroningen.teneerstemoetdesluisdaaraltijdzijnbezetomdatheteen zeekering betreft (7x24 uur) en vanuit deze bedieningspost worden ook bruggen bediendinhethavengebiedvangroningenseaports.delocatiedelfzijlblijftdusbuiten beschouwing.delocatiegaarkeukenkanindenachtelijkeurenwordenovergezetnaar delocatiegroningen,bijv.van23.00tot07.00uur. ProvincieGroningen GerhardMeijer;KeesSiegers 7

8 Zwemtrappen PRACTICE Provincie Groningen heeft zwemtrappen als een extra voorziening in de buurt van de ligplaatsenaangelegd.dezetrappengevenextrazekerheidaandevaarweggebruiker.in hetgevalvanhetoverboordvallen,kanmengemakkelijkzelfuithetwatertekomen.het overboordvallenbrengtkanresultereninonderkoeling(hypothermie)en/ofverdrinking ofinhetovervarendoorheteigenofeenanderschip.zwemtrappenindegevaarzonesis eensimpelemanieromderisico steverkleinen. ProvincieGroningen GerhardMeijer;KeesSiegers 8

9 Preventiefinformerenn.a.v.bodemonderzoek PRACTICE ProvincieGroningenvoertregelmatigeenbodemonderzoekuit(GEO+).Naaraanleiding van de bodemanalyse informeert de provincie vergunninghouders over de bestaande risico s. Op de bodemfoto s is de diepte van de vaarweg duidelijk te zien. Deze wordt weergegeven met behulp van de kleuren. Het vaarwegprofiel kan beschadigd worden door het aanmeren. Het verdiepen van de bodem aan de oever kan resulteren in het instortenvandeoeverenschadeaanbedrijven.provinciegroningenneemtzelfinitiatief om de ondernemer preventief te informeren over de risicosituaties. De provincie adviseertbovendienoverdeoplossingenberekentbijvoorbeelddenodigebreedtevan desteenbestorting.ditiseenprachtigeparelvanprovinciegroningenophetgebiedvan dedienstverlening. ProvincieGroningen GerhardMeijer;KeesSiegers 9

10 IJsbreker PRACTICE DeFrieschGroningscheVerenigingtotIjsbestrijdingverenigtdeschippers,tevensKvK ondernemers,dieindewinterberoepkunnendoenopdeijsbreker.fgvidienteen gezamenlijkverzoekaanbijdeprovincieomeenijsbrekerintezettenineenbepaald traject.deprovinciefungeertalscoördinatorvandeijsbrekeracties.dankzijdeze constructiezijndeijsbrekeractiesgoedafgestemdomdebehoeftevandeberoepsvaart enleidentoteendekostenbesparingbijdeprovincie.fgvibekostigtdeactieszelf. ProvincieGroningen GerhardMeijer;KeesSiegers 10

11 Gratisvoorzieningenopdeligplaatsen PRACTICE Provincie Groningen biedt uitgebreide voorzieningen op de ligplaatsen voor de beroepsvaart aan. Op deze ligplaatsen is walstroom en watervoorziening gratis verkrijgbaar.eenschipper,diehetgebruikvaneenligplaatswilmakenmoetzicheerstbij eensluisaanmelden.bijdeaameldinggeefthijaanwelke ligplaatswilhij innemenen welke voorzieningen wil hij gebruiken. De voorzieningen op deze ligplaats worden geactiveerd. Dit is een slimme en efficiënte methode om een hoge kwaliteit voorzieningen gecontroleerd aan te bieden. Bij het vertrek worden de voorzieningen weergedeactiveerd.dankzijdezemethodekandeprovinciegemakkelijkhandhavenop de ligduur van de beroepsvaart. De schippers krijgen kosteloos hoge kwaliteit voorzieningenaangebodenengeluidsoverlastwordtvoorkomen.eenwinwinsituatie! ProvincieGroningen GerhardMeijer;KeesSiegers 11

12 Apartefrequentiepervaarweg IDEE GerhardMeijer,inspecteurvaarwegenvanProvincieGroningenheefteenideeomaan elkevaarwegeenapartemarifoonfrequentietoetewijzen.dezesimpelemethodezou de communicatie op de vaarweg vergemakkelijken. Het schakelen tussen verschillende frequenties zou overbodig zijn. Bij de bruggen zou een mobiele drip geplaatst moeten wordenmetdetoegewezenfrequentie.eensimpelideeomdecommunicatieaanzienlijk te verbeteren! Het gaat hier voornamelijk om de vaarweg LemmerDelfzijl. Voor het bedienen van de bruggen één frequentie en voor de sluizen één frequentie. Voor de overige vaarwegen is het idee inderdaad ook een aparte marifoonfrequentie voor de bedieningvanbruggen. GerhardMeijer ProvincieGroningen 12

13 ProtocolAIS(AutomaticIdentificationSystem) IDEE GerhardMeijer,inspecteurvaarwegenvanProvincieGroningenheefteenideeomdeAIS systeemhandigtoetepassen.deprovinciesteltomsamenmetdeberoepsvaarteenais protocolvasttestellen.dankzijditprotocolishetmogelijkvoordeschippersomzelfhet passerenteregelen.opditmomentwordthetpasserenaltijdonderverkeersbegeleiding geregeld.dankzijeenaisprotocolkanditoverbodigzijn.ditiseensimpeleenefficiënte methodeomdedoorstromingteverbeteren. GerhardMeijer ProvincieGroningen Automatic Identification System of afgekort AIS is een systeem gebaseerd op transpondertechnologie waarmee de veiligheid van scheepvaart op zeeën en het binnenwaterverhoogdwordt.hetisbedoeldomoverzichteninformatietebiedenvia interactietussendeschepenonderlingenmetinstantiesaandewal. 13

14 Terpenvanbagger PRACTICE In Nederland is er een overschot aan vervuilde baggerspecie. De baggerspecie is vaak mindervervuild,danalgemeenwordtaangenomen.doordezebaggeralsbouwmateriaal te gebruiken, kan het hergebruikt worden. Baggerspecie kan gebruikt worden om de terpen en andere constructies te bouwen. Deze kunnen ook een functie krijgen, bijvoorbeeld wonen of recreëren. Deze terpen kunnen bijdragen aan het beschermen tegen hoog water en tegelijkertijd een deel van het overschot aan baggerspecie herbergen. Het gebruik van bagger is bovenal kostenbesparend! Het is een goedkoop bouwmateriaal en er wordt een besparing gerealiseerd op de bewaringskosten. De experimentenmethethergebruikvanbaggerzijnmetsuccesuitgevoerddoorprovincie Utrecht en als landschapsterp door Waterschap Zeeuwse Eilanden en Waterschap ZeeuwsVlaanderenenalsWierdeValcumdoorhetwaterschapNoorderzijlvest. RWSDienstInfrastructuur JanDirkvanDuijvenbode ProvincieUtrecht PatrickWijsman 14

15 Fietsboot PRACTICE DeProvincieUtrechtsteunthetinitiatiefvandefietsbootdievaartvanAmersfoortnaar Spakenburg en Huizen. Deze boot bedient de toeristische overstappunten tussen verschillendefietspadenenzorgtvoorhetuitdelenvandewaterkaartenverstrekkenvan toeristische informatie over de regio. Hiermee ontstaat een aantrekkelijke verbinding tussen de water en landrecreatie. Het is een slimme en efficiënte manier om het toeristischebeleidtestimulerenenrecreantennaarderegiotoetetrekken. ProvincieUtrecht PatrickWijsman 15

16 Drijvendvlotvoorroeiers PRACTICE De Provincie Utrecht heeft voor de roeivereniging (en overige recreatieve roeiers) een drijvend vlot aangelegd. Deze extra voorziening maakt het voor de roeiers makkelijker omtetrainen.zijgebruikenhetvlotomterustenenomtekerentijdensdetrainingen. TweekeerperjaarwordtinUtrechteenroeiwedstrijdgehouden.Eenmooievoorziening omsportopdevaarwegtebedienen. ProvincieUtrecht PatrickWijsman 16

17 Socialewerkplaatsenbijhetonderhoudvaarwegvoorzieningen PRACTICE DeProvincieUtrechtonderhoudtdevoorzieningenlangsdevaarwegensamenmethet waterschap enmaakt daarbij gebruik van de sociale werkplaatsen. Dankzij dat, kan de Provincie Utrecht het dagelijkse onderhoud goed in eigen beheer uitvoeren en tegelijkertijdarbeidsparticipatiestimuleren.zekereenhelemooieparelvandeprovincie Utrecht. ProvincieUtrecht PatrickWijsman 17

18 FaunauittredePlaatsen(FUP s) PRACTICE Indenabijheidvanplekken(stroomafwaarts)waardierenzoalskoeienenhertene.d.te waterkunnenraken,ennietzosnelweeroplandkunnenkomen,plaatstdeprovincie UtrechtFaunauittredePlaatsenofwelFUP s.fup szijnconstructiesvanenkelemeters breeddievoorofindedamwandindeoevergeplaatstwordenenzijnvoorzienvaneen flauwehelling,waardoordierengemakkelijkaanlandkunnenkomen. ProvincieUtrecht PatrickWijsman 18

19 Sameninspecteren,beherenenonderhouden PRACTICE De Provincie Utrecht werkt vanouds samen met gemeenten en waterschappen op het gebiedvanhetbeheerenonderhoudvanvaarwegen.deinspectieswordenuitgevoerd metdeprovincialeinspectieboot.deprovincieneemtwensenvandegemeentenende waterschappen mee in het dagelijkse en groot onderhoud. De kosten worden 5050 verdeeld.ditiseenmooivoorbeeldvandeefficiencyslaginhetdagelijkseonderhoud. ProvincieUtrecht PatrickWijsman 19

20 GoogleWaterwayView IDEE Veelvaarwegbeheerdershebbenbehoefteaande360ºfoto svandevaarwegen.deze foto s worden veelvuldig gebruikt voor deskreaserch en diverse analyses van de vaarwegen.hetmakenvanpanoramafoto siseenduurenarbeidsintensiefproces.ook is de kwaliteit van de foto s niet altijd op een gewenst niveau. Patick Wijsman, beleidsondersteuner bij Provincie Utrecht, heeft hier een oplossing voor bedacht. Hij stelt voor om gezamenlijk met alle provincies een verzoek aan Google Street View te sturenomstreetviewaantevullenmetfoto svandevaarwegen.opdezemanierzou een Waterway View kunnen ontstaan waar alle vaarwegbeheerders en gebruikers gemakkelijkhunvoordeelmeezoudenkunnendoen. PatrickWijsman ProvincieUtrecht 20

21 MarifoonAPP IDEE Appsveranderendewereld.Waarommaakjegeenappvoorallevaarweggebruikers?Je voertjeafmetingenvanjebootenvarenmaar,steltjandirkvanduijvenbode,adviseur Innovatie en Ontwikkeling bij Rijkswaterstaat. De app registeert je vaargedrag en verzamelt zo de verplaatsingen van vaartuigen. Misschien kan je zelfs de bruggen bedienen via de app en andere functie daaraan toevoegen. De vaarbeheerders monitoren op deze wijze het gebruik van de vaarwegen en de gebruiker genieten en communiceren.zokandemarifoonineennieuwjasjewordengestoken! JanDirkvan Duijvenbode Rijkswaterstaat 21

22 WaterLightRail IDEE Vroegerwarenallestedenbereikbaarviahetwater.JanDirkvanDuijvenbode,adviseur Innovatie en Ontwikkeling bij Rijkswaterstaat heeft een idee om het waternetwerk te gebruiken als basis voor een waterlightrailverbinding. Dit is een openbaar vervoersmiddel waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen water en land. Een lightrailverbinding die langs, op, boven en naast het water loopt! Het tracé volgt het bestaande of nieuwe netwerk van waterwegen met in en uitstappunten langs gehele route. Het zou een nieuwe toeristische en recreatieve trekpleister kunnen worden in de randstad. Een nieuw stil netwerk door het groene hart wat de steden Amsterdam, Utrecht, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem op een nieuwe stille en schonemanierverbindt. JanDirkvan Duijvenbode Rijkswaterstaat 22

23 Businessmodelkanalen PRACTICE Hetbusinessmodeliseeneenvoudigeaanpakomperkanaalbalansoptekunnenmaken tussen kosten en waarde. Aan de linkerkant kan voral worden gezocht in kostenbeheersing,aanderechterkantnaarwaardevermeerderingeninhetmiddennaar nieuwekanaaldiensten. Kanalen hebben unieke eigenschappen, deze staan centraal. Aan de kostenkant onderscheidenwemeerderepartners.middelenenactiviteitenvormenderelatietussen dekanalenendepartners.dewaardewordtbepaalddoordeklanten(klantsegmenten). Derelatietussendeklantenenkanalenis(indecontextvanwaardevermeerdering)nog zeerbeperktingevuld.financieringenopbrengstenzijnnuscherpgescheiden.derelatie isinteressantomverderteonderzoeken.watersportheeftambitiesmaarwatzijnonze kanaalambities. Businessmodelkanalenkanbreedwordentoegepast,bijvoorbeeldalsuitgangpuntvoor hetnieuwebeleid. DienstInfrastructuur AfdelingInnovatieenOntwikkeling JanDirkvanDuijvenbode 23

24 Ligplaatsenbeheerbijgemeentenenparticulieren PRACTICE Provincie Drenthe heeft een mooie parel op het gebied van het ligplaatsenbeleid. De provincieonderscheidt3categorieënligplaatsen: a.groenpassantenligplaats opdezeligplaatsenzijnergeenvoorzieningenaanwezigwel bolders, soms afhankelijk van locatie ook verhardingbijv. groenstenen; er vinden wel maaiwerkzaamhedenplaats. b.passantenligplaats metookaanwezigelectriciteiten(eventueel)water. c.knooppuntland/waterknooppuntkanookstedelijkknooppuntoftoegangspoortzijn. Op de knooppunten is een breed scala aan voorzieningen beschikbaar. De provincie beheertalleendebasisvoorzieningen.alleaanvullendefaciliteitenwordenpasgeplaatst, alsereenbeheerdervooris.ditiseenslimmeenefficiëntemanieromdeuitgebreide scala aan voorzieningen aan de recreant aan te bieden. Op deze manier zorgt de provincievooreenaantrekkelijkvaarwegennetwerkenblijftzelfbijdekerntaken. ProvincieDrenthe JohanSnijder 24

25 Seizoensgebondenligplaatsenbeleid PRACTICE ProvincieDrenthekenteenseizoensgebondenligplaatsenbeleid. Dezomerperiode vanaf1apriltot1novembermogenderecreatievevaartuigenop circa zestig aangewezen locaties langs Drentse vaarwegen afmeren. Handhaving vindt alleenplaats,alsnautischeveiligheidopenronddevaarwegingevaarkomt. Dewinterperiode vanaf1novembertot1aprilmogenderecreatievevaartuigenop zeven aangewezen locaties met vergunning entegen vergoeding afmeren. Handhaving vindt strikt plaats. Afstemmen van het ligplaatsenbeleid op de seizoensbehoefte heeft veelvoordelen.hetbeleidkanveeldoeltreffenderwordengehandhaafd.handhavenop eenmaximaleligduurismeestalmoeilijk,omdathetveelinzetkostomovertredingte bewijzen. Afmeren op een verboden locatie is een veel duidelijker criterium en geldt alleen voor het winterseizoen, waardoor de handhaving veel doeltreffender kan optreden. De beschikbare voorzieningen kunnen worden ingezet in het drukste zomerseizoen. In het winterseizoen kunnen ze worden afgesloten/weggehaald (zoals toilet, watervoorziening of walstroomkast). Dat maakt het onderhoud en het toezicht makkelijker engoedkoper. Seizoensgebonden ligplaatsenbeleid in een mooie parel van deprovinciedrenthe. ProvincieDrenthe JohanSnijder 25

26 Samenwerkinginhetbeheervanderecreatieveligplaatsen PRACTICE ProvincieFryslânheefthetbeheeroverderecreatieveligplaatsenovergedragennaarde gemeenten. Tevens is er een recreatieschap De Marrekrite. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie Fryslân en 21 gemeenten in Fryslân. Deze oplossing is zeer efficiënt. De Marrekrite haalt de inkomsten (behalve subsidies) van eigen verkoopacties van de zogenaamde Marrekrite wimpels. In 2010 heeft de wimpelactie van De Marrekrite circa opgebracht. Het grootste deel van de opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de aanlegvoorzieningen. De Marrekrite maakt gebruik van de vrijwilligers. Naast de aanlegplaatsen, zorgt het recreatieschap voor de afvalverwijdering (containers en zwerfvuil), maaiwerk, baggerwerkzaamheden voor de bereikbaarheid van de steigers en onderhouden van diverse voorzieningen voor surfers en kanoërs. Ook verzorgt het recreatieschap de betonning van recreatieve vaarwegen en bakens om moeilijk te vinden in en doorvaarten aan te geven. In totaal zijn er in Fryslân ruim Marrekrite aanlegplaatsenop550locaties.zezijntevindenopderecreatiekaart. ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 26

27 YOSS,persoonlijkevuilwaterservicebijiedereligplaats PRACTICE Het innovatieve YOSS concept is gebaseerd op een persoonlijke en hygiënische uitzuigserviceperaanlegplaats.dankzijdezebeschikbaarheid,dehygiënischewerkingen bedieningsgemak zal het de drempel verlagen om illegaal te lozen om daarmee een actieve bijdrage aan schoner zwemwater in Fryslân te leveren. Gemeenten en jachthavenbedrijven kunnen voor de aanleg van het systeem een stimuleringssubsidie aanvragen. Het systeem is geschikt voor alle pleziervaartuigen met een vuilwatertank. YOSS biedt voor jachthavens en jachtbezitters een hygiënische en gebruiksvriendelijke oplossing voor de wettelijke verplichting om vanaf 2009 vuilwatertanks aan de wal te lozen. De innovatieve snelkoppeling, per ligplaats of groepje van ligplaatsen, is onzichtbaar opgeborgen in een luikje in de steiger. Dit resulteert in een persoonlijke dienstverlening die hygiënisch is en eenvoudig in bediening. Een innovatief serviceconcept voor jachthavens dat gebruiksvriendelijk is en bijdraagt aan het voorkomenvanillegalevuilwaterlozingenophetoppervlaktewater. ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 27

28 Recreatiekaart PRACTICE ProvincieFryslânbiedtonlineeenzeeruitgebreide,interactieverecreatiekaartaan.Opde kaart zijn behalve verblijfrecreactie (camping, hotel, enz.) en dagrecreatie (dagattractie, museum,enz.)ookdefietsenwandelroutes,sportvoorzieningenennatuurlijkligplaatsen te vinden. De kaart heeft een mogelijkheid informatie op maat te selecteren en tonen (bijvoorbeeld alleen ligplaatsen, wandelroutes en musea). De kaart geeft verschillende toeristische attracties in één plaats weer en geeft de mogelijkheid om de informatie op maatoptezoeken. ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 28

29 Nietstraffenmaaropvoeden PRACTICE Provincie Fryslân maakt gebruik van stickers om op een vriendelijke en educatieve maniertehandhaven.eenstickerheefteenafbeeldingvaneenovertredingaan.opdeze manierprobeertdeprovinciedepreventievefunctievandehandhavingtebenadrukken. Hetiseengoedkopeengemakkelijkemanieromtehandhaveneneenpositiefimagovan de provincie te benadrukken. De provincie stelt ook stickers met verkeerstekens ter beschikking. ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 29

30 Themaacties PRACTICE Provincie Fryslân organiseert themaacties om de veel voorkomende problemen op de vaarweg aan te pakken. De provincie kiest jaarlijks de thema s, die een bijzondere aandachtkrijgen.dethema swordendoormiddelvaneenspeciaalhiervoorontwikkelde materiaal onder de aandacht van de vaarweggebruiker gebracht: vlagen (zie foto), stickers,folders Ditiseengemakkelijkeeneengoedkopemanieromdeveiligheidopdevaarwegente vergrotendoordegebruikeroptevoedenenbewusttemakenvandeveelvoorkomende overtredingen. ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 30

31 SamenwerkinginhetFrieseMerenproject PRACTICE De Nederlandse overheid staat voor de grootste bezuinigingen uit de recente geschiedenis.desamenwerkingkaneenmiddelzijnomtevoorkomen,dathetbepaalde ambitiesmoetenwordenopgevenofbijgesteld.hetfriesemerenprojectiseenparelvan deprovinciefryslânophetgebiedvandesamenwerking.inhetfriesemerenprojectisin 10 jaar tijd in samenwerking met diverse partners voor ruim 235 mln. aan projecten gefinancierdenuitgevoerd.meteenprovincialebijdragevan 21mln.inprojectenvan derden (33,6%) en 89 mln. (37,8%) in het totale programma, is sprake van een sterk financieelaanjaageffect. Gerealiseerd in het Friese Merenproject: 1604 aanlegplaatsen gerealiseerd, 36 verhoogdeennieuwebruggen,5aquaductenaangelegd,462kmvaarroutegebaggerd, 164 km vaarroute verdiept, 146 km vaarweg opgewaardeerd, 6 watersportplaatsen opgewaardeerd,13jachthavensverbeterd,22kmfietsenwandelpadenaangelegd. Voordetweedefaseis 250miljoennodig,waarvandeprovincieongeveereenderde voor haar rekening wil nemen.andere financieringsbronnen worden gezocht bij onder meer het Fonds Economische Structuurversterking van het Rijk, Europese fondsen, deelnemendegemeentenenanderepartijen. ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 31

32 Duurzaamheidskaart PRACTICE Provincie Fryslân heeft een kaart ontwikkeld om deduurzaamheidcriteria in het Friese Merenprojectoverzichtelijkweertegeven.Dekleurrijkeeneenvoudigeuitwerkinggeeft eenoverzichtweervandeduurzaamheidcriteriaop5gebieden:energie,leefomgeving, waterennatuur,economieenmateriaal.dekaartisheelconcreet.gebruikvankorte, duidelijke zinnen en symbolen in een simpele layout maat de kaart zeer gebruiksvriendelijk. De duurzaamheidskaart is een mooie parel van provincie Fryslân. Dit is een simpele manieromdecomplexesturingsvariabelenineenprojecthandiginkaarttebrengen. Datkandebeheersingvanveel(vaarweg)projectenvergroten! ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 32

33 Trajectstudie PRACTICE AfdelingBeheersstrategievandeprovincieZuidHollandheefthetbeheerenonderhoud van de vaarwegen georganiseerd in de trajectstudie. Dit is een document waarin alle gegevensovereenvaarwegwordenverzameld.deprovincieverzameltdegegevensvan de gemeenten, (o.a. projecten, bestemmingsplannen, gebiedsvisies) waterschappen en wegbeheerders. Deze gegevens worden, samen met de provinciale plannen (bv.uitvoering inspecties, onderhoudsplannen, beheeracties), vastgelegd. Een trajectstudie is dus een integrale visie op de aanpak van een vaarwegtraject in de komendejaren.hetbevateenbeschrijving,knelpuntenenomgevingsanalyse,korteen langetermijnmaatregelenperobjectcategorie,kostenendekkingsoverzicht. De ontwikkeling van trajectstudies is vergevorderd. Voorlopig wordt elk jaar een aanvulling of verbetering aangebracht. Het einddoel is dat na vaststelling van de trajectstudie het onderdhoud van de eerste planjaren direct en zonder vertraging kan wordenvoorbereidenuitgevoerd.hetpastindebeheerplansystematiekdieuitgaatvan programmagestuurdonderhoudenbudgetopbasisvanareaalgegevensennormkosten wordtvastgelegdvoormeerderejaren.metdetrajectstudiezorgtdeprovincievooreen strategische inkoop (clusteren van werkzaamheden, samenwerking) waardoor het onderhoudgoedkoperkanwordengerealiseerd.bovendienwordtdegewenstekwaliteit enprocessenvastgelegd.dankzijdatwordtdekennisbinnendeprovinciegewaarborgd. Doordetoepassingvandetrajectstudiewordenelke35jaarderisico smetbetrekking totdevaarweginkaartgebrachtenverwerktineenplanmatigonderhoud,waardoorhet urgenteonderhoudsteedsverderafneemt. ProvincieZuidHolland JohnvanWensveen 33

34 Referentiedocumenten PRACTICE ProvincieZuidHollandisvergevorderdindeuniformeringvanhetvaarwegbeheer.Het beheer wordt vastgelegd in de factsheets engeordend in eenoverzichtelijke structuur (metdetoepassingvaneensoftwarelivelink).elkeonderdeelvanhetbeheerheefteen factsheet (een referentiedocument) waarop alle relevante gegevens worden bijgehouden. Elke factsheet verwijst digitaal naar de gerelateerde documenten op een bepaaldgebied.eenfactsheetbevato.a.dedefinities,destandaardeisen(keuzemodel), de wettelijke kaders en de aanspreekpunten op een bepaald beheergebied. Elke factsheet wordt toegewezen aan een verantwoordelijke, deze keuze wordt op een factsheetvastgelegd.bovendienbevatelkefactsheeteenalgemeen adreswaaraan reacties kunnen worden toegestuurd. De sheets worden vastgesteld door het managementteamvandienstbeheerinfrastructuurenjaarlijksbijgewerkt. De referentiedocumenten zijn een gemakkelijke manier om de kennis binnen een organisatie te delen en te waarborgen en de uniformiteit van de toepassing te garanderen. De factsheets bevatten namelijk alle afspraken en standaarden op een bepaaldbeheergebied. ProvincieZuidHolland JohnvanWensveen 34

35 Notabudgetbehoefte financiëlevrijheidbinnende vastgesteldegrenzen PRACTICE De programmasturing van het planmatig beheer en onderhoud van de Provincie Zuid HollandisgebaseerdopeeneenfinanciëleafspraakmetdeProvincialeStatenvooreen periodevan4jaren.dezefinanciëleafspraakwordteensin4jaarvastgelegdindenota budgetbehoefte op basis van een evaluatie van de normkosten van de voorafgaande periode.ditiseenmooieparelvandeprovinciezuidholland,dankzijdezenotaworden de talloze begrotingswijzigingen voorkomen en heeft het beheer en onderhoud een zekerevrijheidenflexibiliteitvandebestedingvandemiddelenbinnendevastgestelde kaders. De nota is verdeeld in het planmatige onderhoud en de extra s, zodat alle beleidsplannenerplaatsinkunnenkrijgen.hetwordtookmakkelijkervoordepsomhet nieuwebeleidwelofnietgoedtekeurenzonderhetnoodzakelijkeonderhoudingevaar tebrengen.denotawordtvastgestelddoorgedeputeerdestatenaanheteindevanhaar collegeperiodeenbesprokenindeprovinciestaten.deresultatenvandebesprekingen worden overgedragen aan het nieuwe college. De (meerjaren) begroting wordt vastgesteld door de nieuwe Provinciale Staten. Op deze manier wordt zorg gedragen vooreengestructueerderovergangvanhetoudecollegenaarhetnieuweenwordthet beheerenonderhoudvoor4jaarverzekerd.denotaisgebaseerdopeenstrategische planningenhetvaststellenervanvereistwelonderzoekenveelafstemming(juridische zaken, beleidsafdelingen, financiën). Dit proces maakt het document een zekere en stabiele basis voor de 4jaars periode. Een stevig centraal programmamanagement draagthierzorgvoor. ProvincieZuidHolland JohnvanWensveen 35

36 BOSBeslissingsOndersteunendSysteem PRACTICE BOS is een pilot van de provincie ZuidHolland om de planning van de brugbediening i.o.m. deschippers te organiseren. De toepassing van het BOS heeft te maken met de bruggeninzuidhollandmetveeltramenwegverkeer.opbasisvandeaistransponder diegeinstalleerdzijnopschepenhoudtdebrugbedieningrekeningmetdeaankomende schepen en het tramverkeer. De bediening neemt contact op met de schippers en informeert de over de frequentie en de tijden van het tramverkeer om zo gedoseerd mogelijkschependiebedieningvragentussendetrammentebedienen.hetbosiseen modernedvmsysteemdatnaarverwachtingvoormeerderebruggenwordengebruikt. Het is een zekere parel van de provincie ZuidHolland. Dankzij BOS hebben zowel het vaarverkeer als het wegverkeer zo weinig mogelijk last van elkaar en wordt de doorstrominggeoptimaliseerd. ProvincieZuidHolland JohnvanWensveen Automatic Identification System of afgekort AIS is een systeem gebaseerd op transpondertechnologie waarmee de veiligheid van scheepvaart op zeeën en het binnenwaterverhoogdwordt.hetisbedoeldomoverzichteninformatietebiedenvia interactietussendeschepenonderlingenmetinstantiesaandewal. 36

37 24/7brugbediening PRACTICE Provincie Zeeland bedient eigen bruggen en sluizen op afstand vanuit één centrale locatieinvlissingen.debruggenensluizenwordenbediendbinnendebloktijden.deze bloktijdenzijnzorgvuldigafgestemdophetwegverkeerenvastgesteldinoverlegmetde gemeenten. Er moeten minimaal 5 recreatieschepen of één beroepsschip wachten voordateensluisofeenbrugwordtgeopend.debruggenworden24/7bediend.deze bedieningsmethode maakt het o.a. mogelijk voor de vissers om s nachts naar de binnenwateren te varen. Een mooie parel van Zeeland voor de optimale brug en sluisbediening. ProvincieZeeland AdvanLiere 37

38 Communicatieplanonderhoud PRACTICE ProvincieNoordHollandheefteenmooieparelophetgebiedvandeplanningvanhet onderhoud. Hier wordt een aparte Outlook agenda voor gebruikt. Voor alle werkzaamheden langer dan 6 uur wordt verplicht een communicatieplan (standaardformaat) in deze agenda opgenomen. Het communicatieplan moet 6 weken voorafgaandaandewerkzaamhedengereedzijn.inhetplanwordendewerkzaamheden gespecificeerd en worden hinderbeperkende werkzaamheden vermeld (zoals informatiebordenlangsdevaarweg).dankzijdezemaatregelenzorgtdeprovincievoor de optimale informatievoorziening richting de vaarweggebruiker. Om de hinder tijdens het onderhoud te verminderen wordt twee keer per jaar een routeoverleg gepland. ProvinciesNoordHolland,ZuidHolland,gemeentenHaarlemmermeerenHaarlem,RWS en de belangenvereniging de Schuttevaer komen bijeen om de knelpunten op de vaarwegenenbesprekenendewerkzaamhedenmetelkaaraftestemmen. ProvincieNoordHolland DilshadJabar, FredDrenth 38

39 AfstemmingwegenvaarwegverkeerRingvaart PRACTICE VoordeafstemmingvanhetwegenvaarwegverkeeropdeRingvaartheeftdeprovincie NoordHollandeenuitgebreidvooronderzoekgedaan.Naaraanleidingvanditonderzoek isbeslotenbinnendespitsuren(7:009:00en16:0018:00)debrug(maximaal)eenmaal per half uur voor de beroepsvaart te openen. De brug wordt tijdens de spitsuren niet apart voor de recreatievaart geopend. Een VRI klok geeft aan wanneer de volgende opening is. Voor de bediening van de brug zijn 10 minuten nodig. Dankzij deze maatregelen heeft de provincie het weg en vaarwegverkeer optimaal op elkaar afgestemdendehindertotminimumbeperkt..innoordhollandzijndebedieningstijden van alle bruggen op een traject op elkaar af te stemmen. Dat wordt tijdens het routeoverlegmetallevaarwegbeheerdersinnoordhollandafgestemd. ProvincieNoordHolland DilshadJabar, FredDrenth 39

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart Varen in Amsterdam beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Dienstverlening, toezicht en handhaving 3. Beleidsdoelen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Friese Meren 2011-2015 Versoberen, investeren, verzilveren en borgen. Provincie Fryslân Versie 15-12 CONCEPT

Uitvoeringsprogramma Friese Meren 2011-2015 Versoberen, investeren, verzilveren en borgen. Provincie Fryslân Versie 15-12 CONCEPT Uitvoeringsprogramma Friese Meren 2011-2015 Versoberen, investeren, verzilveren en borgen Provincie Fryslân Versie 15-12 CONCEPT Samenvatting en conclusies Conclusie na 10 jaar Friese Merenproject De afgelopen

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 Beheerplan 2015 Beheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en hoofdlijnen 4 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 2.1 Naar een betrouwbare operatie 6 2.2 Verbetering kwaliteit en beschikbaarheid infrastructuur

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER

RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER RESULTATENCATALOGUS RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST PIM test de toekomst van Rijkswaterstaat. In een glazen huis verkent, ontwikkelt en toetst PIM best practices en verbeteringen die kunnen bijdragen aan

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming

Nadere informatie

Naar de Laan van de Leefomgeving

Naar de Laan van de Leefomgeving Naar de Laan van de Leefomgeving Bouwsteen voor een digitaal stelsel Omgevingswet Versie 2.0-26 september 2014 1 Colofon Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Milieu en Internationaal Programmadirectie

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Groningen Digitaal Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Datum : 26 februari 2007 Versie : 1.01 Status : Definitief 1 van 42 Inhoudsopgave Voorwoord...3

Nadere informatie

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018 Samen meer voor de Waddenzee December 2013 Colofon Dit actieplan is een gezamenlijk plan van de betrokken overheden, natuurorganisaties (vertegenwoordigd in

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Dienstverlening@Breda

Dienstverlening@Breda Vastgesteld door het College d.d. 26 november 2013 2 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 1 2 Deregulering: wat kan er gedereguleerd worden?... 3 2.1 Wat is er de afgelopen ren gedereguleerd? 4 2.2 Welke vergunningsverplichtingen

Nadere informatie

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Inhoud 1 Inleiding 4 2 Waarom BIM? 6 2.1 Streefbeeld 7 2.2 De urgentie voor WS 7 2.3 Het belang van

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE PS2006-689 Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Meer bereiken met onderhoud HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015 INCLUSIEF MEERJARENBEGROTING 2015-2019

PROGRAMMABEGROTING 2015 INCLUSIEF MEERJARENBEGROTING 2015-2019 PROGRAMMABEGROTING 2015 INCLUSIEF MEERJARENBEGROTING 2015-2019 Waterschap Reest en Wieden; Meppel, november 2014 Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2015-2019 van

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

1. Jaap Lodders (Zeewolde) 7. Eduard Plate (Zeewolde) 2. Bert Gijsberts (Almere) 8. Remco Bosma (Emmelooord) 3. Janet Klijnstra (Lelystad) 9.

1. Jaap Lodders (Zeewolde) 7. Eduard Plate (Zeewolde) 2. Bert Gijsberts (Almere) 8. Remco Bosma (Emmelooord) 3. Janet Klijnstra (Lelystad) 9. 2 De VVD wil dat inwoners en bedrijven in Flevoland de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven, ruimte om te ondernemen, ruimte om te investeren in de jongste provincie van

Nadere informatie