Parels in het vaarwegbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parels in het vaarwegbeheer"

Transcriptie

1 Parelsinhet vaarwegbeheer

2 2

3 Slimaanbestedenprestatiecontractengrootonderhoud PRACTICE RWSheefteengroteefficiencyslaggemaaktophetgebiedvanhetgrootonderhoud.De 5jaarlijkse aanbestedingscontracten worden gebaseerd op de scherpe prestatieafspraken. Dankzij de systeemgerichte contractbeheersing heeft het district BovenRijn en de Waal de kosten van het groot onderhoud met 15 miljoen euro verlaagd (van 25 naar 10 miljoen). Ten grondslag van een contract liggen scherpe functionele specificaties m.b.t. elke onderhoudselement. De aannemer verplicht zich middels het contract om zelf aan te tonen, dat de gecontracteerde prestaties uitgevoerdzijn.hetbudget,dateerdervoorhettoezichtwerdbesteed,kannuvoorde prestaties zelf worden ingezet. Deze aanpak van het RWS is risicogestuurd en zeer efficiënt. RWSDistrictBovenRijnenWaal JanHendrikBeks,AntonvanStraten 3

4 Functionelespecificaties PRACTICE RWS heeft gekozen om het groot onderhoud op functionele specificaties te baseren. Dankzij deze keuze heeft het RWS een grote efficiencyslag gemaakt en aanzienlijke kostenbesparinggerealiseerd.hetrwsheeftdefunctionaliteitvandevaarwegenalseen leidraadgekozeninhetvaarwegbeheer.omdatterealiserenheefthetrwselkelement van het onderhoud voorzien van een goede beschrijving van de functionele eisen. Het onderhoudgaatooknietverder. RWSDistrictBovenRijnenWaal JanHendrikBeks,AntonvanStraten 4

5 CorporateLearningCenter PRACTICE RWS heeft de nautische leerlijnen georganiseerd in een inkoopportals Corporate LearningCenter(CLC).Inditportalkanpersoneelzelfzienwelkeopleidingenvoorhem van toepassing zijn en zich inschrijven om een cursus of een opleiding te volgen. De verantwoordelijkheid voor het opleidingstraject ligt bij de persoon zelf. In CLC zijn alle standaardopleidingentevindenenkandedeelnamegeschiedeniswordengevolgd.ditis eenmooieparelvanhetrws.dankzijditportalkunnenopleidingenvoorzovermogelijk gezamenlijkingekochtworden,waardooreenkostenbesparingwordtgerealiseerd.alle vaarwegbeheerderszoudenzichhieropkunnenaansluiten. RWSDistrictBovenRijnenWaal JanHendrikBeks,AntonvanStraten 5

6 Digitaaljournaal PRACTICE DeinspectiebotenvanhetRWSzijnvoorzienvaneenmoderncomputersysteem.Binnen ditsysteemiseenserverapplicatiedigitaaljournaalbeschikbaar.digitaaljournaaliseen programmawaarinalledagrapportenvandevaarweginspectiesvastgelegdworden.het programmawordtgebruiktvoorhetverzamelenvandestatistischegegevensenvoorhet rapporteren.goedeenuptodatehandhavingadministratiezorgtvoorhetverlagenvan decontroledruk(geendubbelecontroles).digitaaljournaaliseenmooieparelvanhet RWS. RWSDistrictBovenRijnenWaal JanHendrikBeks,AntonvanStraten 6

7 Flexibeleafstandbedieningscentrales PRACTICE ProvincieGroningenheeftdeafstandbedieninggeorganiseerdindriebedieningsposten: Delfzijl,GroningenenGaarkeuken.InGroningenbevindtzicheenhoofdpost.Ineendrie verdiepingenhogegebouwwordenbedieningsposteningericht,diedeanderebediening in de andere locaties kunnen overnemen. Afhankelijk van dedrukte op devaarweg, s winters, s ochtends en s avonds is het mogelijk om alle locaties vanuit Groningen te bedienen. Deze flexibele methode maakt het mogelijk om de bediening efficiënt te organiseren. De locaties in Delfzijl en Gaarkeuken zijn alleen open tijdens drukte. Dat leidttotkostenbesparingenoptimaleafstandsbediening. DebrugensluisbedieningvanuitDelfzijl(zeesluizenFarmsum)zalnooitwordenomgezet naardelocatiegroningen.teneerstemoetdesluisdaaraltijdzijnbezetomdatheteen zeekering betreft (7x24 uur) en vanuit deze bedieningspost worden ook bruggen bediendinhethavengebiedvangroningenseaports.delocatiedelfzijlblijftdusbuiten beschouwing.delocatiegaarkeukenkanindenachtelijkeurenwordenovergezetnaar delocatiegroningen,bijv.van23.00tot07.00uur. ProvincieGroningen GerhardMeijer;KeesSiegers 7

8 Zwemtrappen PRACTICE Provincie Groningen heeft zwemtrappen als een extra voorziening in de buurt van de ligplaatsenaangelegd.dezetrappengevenextrazekerheidaandevaarweggebruiker.in hetgevalvanhetoverboordvallen,kanmengemakkelijkzelfuithetwatertekomen.het overboordvallenbrengtkanresultereninonderkoeling(hypothermie)en/ofverdrinking ofinhetovervarendoorheteigenofeenanderschip.zwemtrappenindegevaarzonesis eensimpelemanieromderisico steverkleinen. ProvincieGroningen GerhardMeijer;KeesSiegers 8

9 Preventiefinformerenn.a.v.bodemonderzoek PRACTICE ProvincieGroningenvoertregelmatigeenbodemonderzoekuit(GEO+).Naaraanleiding van de bodemanalyse informeert de provincie vergunninghouders over de bestaande risico s. Op de bodemfoto s is de diepte van de vaarweg duidelijk te zien. Deze wordt weergegeven met behulp van de kleuren. Het vaarwegprofiel kan beschadigd worden door het aanmeren. Het verdiepen van de bodem aan de oever kan resulteren in het instortenvandeoeverenschadeaanbedrijven.provinciegroningenneemtzelfinitiatief om de ondernemer preventief te informeren over de risicosituaties. De provincie adviseertbovendienoverdeoplossingenberekentbijvoorbeelddenodigebreedtevan desteenbestorting.ditiseenprachtigeparelvanprovinciegroningenophetgebiedvan dedienstverlening. ProvincieGroningen GerhardMeijer;KeesSiegers 9

10 IJsbreker PRACTICE DeFrieschGroningscheVerenigingtotIjsbestrijdingverenigtdeschippers,tevensKvK ondernemers,dieindewinterberoepkunnendoenopdeijsbreker.fgvidienteen gezamenlijkverzoekaanbijdeprovincieomeenijsbrekerintezettenineenbepaald traject.deprovinciefungeertalscoördinatorvandeijsbrekeracties.dankzijdeze constructiezijndeijsbrekeractiesgoedafgestemdomdebehoeftevandeberoepsvaart enleidentoteendekostenbesparingbijdeprovincie.fgvibekostigtdeactieszelf. ProvincieGroningen GerhardMeijer;KeesSiegers 10

11 Gratisvoorzieningenopdeligplaatsen PRACTICE Provincie Groningen biedt uitgebreide voorzieningen op de ligplaatsen voor de beroepsvaart aan. Op deze ligplaatsen is walstroom en watervoorziening gratis verkrijgbaar.eenschipper,diehetgebruikvaneenligplaatswilmakenmoetzicheerstbij eensluisaanmelden.bijdeaameldinggeefthijaanwelke ligplaatswilhij innemenen welke voorzieningen wil hij gebruiken. De voorzieningen op deze ligplaats worden geactiveerd. Dit is een slimme en efficiënte methode om een hoge kwaliteit voorzieningen gecontroleerd aan te bieden. Bij het vertrek worden de voorzieningen weergedeactiveerd.dankzijdezemethodekandeprovinciegemakkelijkhandhavenop de ligduur van de beroepsvaart. De schippers krijgen kosteloos hoge kwaliteit voorzieningenaangebodenengeluidsoverlastwordtvoorkomen.eenwinwinsituatie! ProvincieGroningen GerhardMeijer;KeesSiegers 11

12 Apartefrequentiepervaarweg IDEE GerhardMeijer,inspecteurvaarwegenvanProvincieGroningenheefteenideeomaan elkevaarwegeenapartemarifoonfrequentietoetewijzen.dezesimpelemethodezou de communicatie op de vaarweg vergemakkelijken. Het schakelen tussen verschillende frequenties zou overbodig zijn. Bij de bruggen zou een mobiele drip geplaatst moeten wordenmetdetoegewezenfrequentie.eensimpelideeomdecommunicatieaanzienlijk te verbeteren! Het gaat hier voornamelijk om de vaarweg LemmerDelfzijl. Voor het bedienen van de bruggen één frequentie en voor de sluizen één frequentie. Voor de overige vaarwegen is het idee inderdaad ook een aparte marifoonfrequentie voor de bedieningvanbruggen. GerhardMeijer ProvincieGroningen 12

13 ProtocolAIS(AutomaticIdentificationSystem) IDEE GerhardMeijer,inspecteurvaarwegenvanProvincieGroningenheefteenideeomdeAIS systeemhandigtoetepassen.deprovinciesteltomsamenmetdeberoepsvaarteenais protocolvasttestellen.dankzijditprotocolishetmogelijkvoordeschippersomzelfhet passerenteregelen.opditmomentwordthetpasserenaltijdonderverkeersbegeleiding geregeld.dankzijeenaisprotocolkanditoverbodigzijn.ditiseensimpeleenefficiënte methodeomdedoorstromingteverbeteren. GerhardMeijer ProvincieGroningen Automatic Identification System of afgekort AIS is een systeem gebaseerd op transpondertechnologie waarmee de veiligheid van scheepvaart op zeeën en het binnenwaterverhoogdwordt.hetisbedoeldomoverzichteninformatietebiedenvia interactietussendeschepenonderlingenmetinstantiesaandewal. 13

14 Terpenvanbagger PRACTICE In Nederland is er een overschot aan vervuilde baggerspecie. De baggerspecie is vaak mindervervuild,danalgemeenwordtaangenomen.doordezebaggeralsbouwmateriaal te gebruiken, kan het hergebruikt worden. Baggerspecie kan gebruikt worden om de terpen en andere constructies te bouwen. Deze kunnen ook een functie krijgen, bijvoorbeeld wonen of recreëren. Deze terpen kunnen bijdragen aan het beschermen tegen hoog water en tegelijkertijd een deel van het overschot aan baggerspecie herbergen. Het gebruik van bagger is bovenal kostenbesparend! Het is een goedkoop bouwmateriaal en er wordt een besparing gerealiseerd op de bewaringskosten. De experimentenmethethergebruikvanbaggerzijnmetsuccesuitgevoerddoorprovincie Utrecht en als landschapsterp door Waterschap Zeeuwse Eilanden en Waterschap ZeeuwsVlaanderenenalsWierdeValcumdoorhetwaterschapNoorderzijlvest. RWSDienstInfrastructuur JanDirkvanDuijvenbode ProvincieUtrecht PatrickWijsman 14

15 Fietsboot PRACTICE DeProvincieUtrechtsteunthetinitiatiefvandefietsbootdievaartvanAmersfoortnaar Spakenburg en Huizen. Deze boot bedient de toeristische overstappunten tussen verschillendefietspadenenzorgtvoorhetuitdelenvandewaterkaartenverstrekkenvan toeristische informatie over de regio. Hiermee ontstaat een aantrekkelijke verbinding tussen de water en landrecreatie. Het is een slimme en efficiënte manier om het toeristischebeleidtestimulerenenrecreantennaarderegiotoetetrekken. ProvincieUtrecht PatrickWijsman 15

16 Drijvendvlotvoorroeiers PRACTICE De Provincie Utrecht heeft voor de roeivereniging (en overige recreatieve roeiers) een drijvend vlot aangelegd. Deze extra voorziening maakt het voor de roeiers makkelijker omtetrainen.zijgebruikenhetvlotomterustenenomtekerentijdensdetrainingen. TweekeerperjaarwordtinUtrechteenroeiwedstrijdgehouden.Eenmooievoorziening omsportopdevaarwegtebedienen. ProvincieUtrecht PatrickWijsman 16

17 Socialewerkplaatsenbijhetonderhoudvaarwegvoorzieningen PRACTICE DeProvincieUtrechtonderhoudtdevoorzieningenlangsdevaarwegensamenmethet waterschap enmaakt daarbij gebruik van de sociale werkplaatsen. Dankzij dat, kan de Provincie Utrecht het dagelijkse onderhoud goed in eigen beheer uitvoeren en tegelijkertijdarbeidsparticipatiestimuleren.zekereenhelemooieparelvandeprovincie Utrecht. ProvincieUtrecht PatrickWijsman 17

18 FaunauittredePlaatsen(FUP s) PRACTICE Indenabijheidvanplekken(stroomafwaarts)waardierenzoalskoeienenhertene.d.te waterkunnenraken,ennietzosnelweeroplandkunnenkomen,plaatstdeprovincie UtrechtFaunauittredePlaatsenofwelFUP s.fup szijnconstructiesvanenkelemeters breeddievoorofindedamwandindeoevergeplaatstwordenenzijnvoorzienvaneen flauwehelling,waardoordierengemakkelijkaanlandkunnenkomen. ProvincieUtrecht PatrickWijsman 18

19 Sameninspecteren,beherenenonderhouden PRACTICE De Provincie Utrecht werkt vanouds samen met gemeenten en waterschappen op het gebiedvanhetbeheerenonderhoudvanvaarwegen.deinspectieswordenuitgevoerd metdeprovincialeinspectieboot.deprovincieneemtwensenvandegemeentenende waterschappen mee in het dagelijkse en groot onderhoud. De kosten worden 5050 verdeeld.ditiseenmooivoorbeeldvandeefficiencyslaginhetdagelijkseonderhoud. ProvincieUtrecht PatrickWijsman 19

20 GoogleWaterwayView IDEE Veelvaarwegbeheerdershebbenbehoefteaande360ºfoto svandevaarwegen.deze foto s worden veelvuldig gebruikt voor deskreaserch en diverse analyses van de vaarwegen.hetmakenvanpanoramafoto siseenduurenarbeidsintensiefproces.ook is de kwaliteit van de foto s niet altijd op een gewenst niveau. Patick Wijsman, beleidsondersteuner bij Provincie Utrecht, heeft hier een oplossing voor bedacht. Hij stelt voor om gezamenlijk met alle provincies een verzoek aan Google Street View te sturenomstreetviewaantevullenmetfoto svandevaarwegen.opdezemanierzou een Waterway View kunnen ontstaan waar alle vaarwegbeheerders en gebruikers gemakkelijkhunvoordeelmeezoudenkunnendoen. PatrickWijsman ProvincieUtrecht 20

21 MarifoonAPP IDEE Appsveranderendewereld.Waarommaakjegeenappvoorallevaarweggebruikers?Je voertjeafmetingenvanjebootenvarenmaar,steltjandirkvanduijvenbode,adviseur Innovatie en Ontwikkeling bij Rijkswaterstaat. De app registeert je vaargedrag en verzamelt zo de verplaatsingen van vaartuigen. Misschien kan je zelfs de bruggen bedienen via de app en andere functie daaraan toevoegen. De vaarbeheerders monitoren op deze wijze het gebruik van de vaarwegen en de gebruiker genieten en communiceren.zokandemarifoonineennieuwjasjewordengestoken! JanDirkvan Duijvenbode Rijkswaterstaat 21

22 WaterLightRail IDEE Vroegerwarenallestedenbereikbaarviahetwater.JanDirkvanDuijvenbode,adviseur Innovatie en Ontwikkeling bij Rijkswaterstaat heeft een idee om het waternetwerk te gebruiken als basis voor een waterlightrailverbinding. Dit is een openbaar vervoersmiddel waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen water en land. Een lightrailverbinding die langs, op, boven en naast het water loopt! Het tracé volgt het bestaande of nieuwe netwerk van waterwegen met in en uitstappunten langs gehele route. Het zou een nieuwe toeristische en recreatieve trekpleister kunnen worden in de randstad. Een nieuw stil netwerk door het groene hart wat de steden Amsterdam, Utrecht, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem op een nieuwe stille en schonemanierverbindt. JanDirkvan Duijvenbode Rijkswaterstaat 22

23 Businessmodelkanalen PRACTICE Hetbusinessmodeliseeneenvoudigeaanpakomperkanaalbalansoptekunnenmaken tussen kosten en waarde. Aan de linkerkant kan voral worden gezocht in kostenbeheersing,aanderechterkantnaarwaardevermeerderingeninhetmiddennaar nieuwekanaaldiensten. Kanalen hebben unieke eigenschappen, deze staan centraal. Aan de kostenkant onderscheidenwemeerderepartners.middelenenactiviteitenvormenderelatietussen dekanalenendepartners.dewaardewordtbepaalddoordeklanten(klantsegmenten). Derelatietussendeklantenenkanalenis(indecontextvanwaardevermeerdering)nog zeerbeperktingevuld.financieringenopbrengstenzijnnuscherpgescheiden.derelatie isinteressantomverderteonderzoeken.watersportheeftambitiesmaarwatzijnonze kanaalambities. Businessmodelkanalenkanbreedwordentoegepast,bijvoorbeeldalsuitgangpuntvoor hetnieuwebeleid. DienstInfrastructuur AfdelingInnovatieenOntwikkeling JanDirkvanDuijvenbode 23

24 Ligplaatsenbeheerbijgemeentenenparticulieren PRACTICE Provincie Drenthe heeft een mooie parel op het gebied van het ligplaatsenbeleid. De provincieonderscheidt3categorieënligplaatsen: a.groenpassantenligplaats opdezeligplaatsenzijnergeenvoorzieningenaanwezigwel bolders, soms afhankelijk van locatie ook verhardingbijv. groenstenen; er vinden wel maaiwerkzaamhedenplaats. b.passantenligplaats metookaanwezigelectriciteiten(eventueel)water. c.knooppuntland/waterknooppuntkanookstedelijkknooppuntoftoegangspoortzijn. Op de knooppunten is een breed scala aan voorzieningen beschikbaar. De provincie beheertalleendebasisvoorzieningen.alleaanvullendefaciliteitenwordenpasgeplaatst, alsereenbeheerdervooris.ditiseenslimmeenefficiëntemanieromdeuitgebreide scala aan voorzieningen aan de recreant aan te bieden. Op deze manier zorgt de provincievooreenaantrekkelijkvaarwegennetwerkenblijftzelfbijdekerntaken. ProvincieDrenthe JohanSnijder 24

25 Seizoensgebondenligplaatsenbeleid PRACTICE ProvincieDrenthekenteenseizoensgebondenligplaatsenbeleid. Dezomerperiode vanaf1apriltot1novembermogenderecreatievevaartuigenop circa zestig aangewezen locaties langs Drentse vaarwegen afmeren. Handhaving vindt alleenplaats,alsnautischeveiligheidopenronddevaarwegingevaarkomt. Dewinterperiode vanaf1novembertot1aprilmogenderecreatievevaartuigenop zeven aangewezen locaties met vergunning entegen vergoeding afmeren. Handhaving vindt strikt plaats. Afstemmen van het ligplaatsenbeleid op de seizoensbehoefte heeft veelvoordelen.hetbeleidkanveeldoeltreffenderwordengehandhaafd.handhavenop eenmaximaleligduurismeestalmoeilijk,omdathetveelinzetkostomovertredingte bewijzen. Afmeren op een verboden locatie is een veel duidelijker criterium en geldt alleen voor het winterseizoen, waardoor de handhaving veel doeltreffender kan optreden. De beschikbare voorzieningen kunnen worden ingezet in het drukste zomerseizoen. In het winterseizoen kunnen ze worden afgesloten/weggehaald (zoals toilet, watervoorziening of walstroomkast). Dat maakt het onderhoud en het toezicht makkelijker engoedkoper. Seizoensgebonden ligplaatsenbeleid in een mooie parel van deprovinciedrenthe. ProvincieDrenthe JohanSnijder 25

26 Samenwerkinginhetbeheervanderecreatieveligplaatsen PRACTICE ProvincieFryslânheefthetbeheeroverderecreatieveligplaatsenovergedragennaarde gemeenten. Tevens is er een recreatieschap De Marrekrite. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie Fryslân en 21 gemeenten in Fryslân. Deze oplossing is zeer efficiënt. De Marrekrite haalt de inkomsten (behalve subsidies) van eigen verkoopacties van de zogenaamde Marrekrite wimpels. In 2010 heeft de wimpelactie van De Marrekrite circa opgebracht. Het grootste deel van de opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de aanlegvoorzieningen. De Marrekrite maakt gebruik van de vrijwilligers. Naast de aanlegplaatsen, zorgt het recreatieschap voor de afvalverwijdering (containers en zwerfvuil), maaiwerk, baggerwerkzaamheden voor de bereikbaarheid van de steigers en onderhouden van diverse voorzieningen voor surfers en kanoërs. Ook verzorgt het recreatieschap de betonning van recreatieve vaarwegen en bakens om moeilijk te vinden in en doorvaarten aan te geven. In totaal zijn er in Fryslân ruim Marrekrite aanlegplaatsenop550locaties.zezijntevindenopderecreatiekaart. ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 26

27 YOSS,persoonlijkevuilwaterservicebijiedereligplaats PRACTICE Het innovatieve YOSS concept is gebaseerd op een persoonlijke en hygiënische uitzuigserviceperaanlegplaats.dankzijdezebeschikbaarheid,dehygiënischewerkingen bedieningsgemak zal het de drempel verlagen om illegaal te lozen om daarmee een actieve bijdrage aan schoner zwemwater in Fryslân te leveren. Gemeenten en jachthavenbedrijven kunnen voor de aanleg van het systeem een stimuleringssubsidie aanvragen. Het systeem is geschikt voor alle pleziervaartuigen met een vuilwatertank. YOSS biedt voor jachthavens en jachtbezitters een hygiënische en gebruiksvriendelijke oplossing voor de wettelijke verplichting om vanaf 2009 vuilwatertanks aan de wal te lozen. De innovatieve snelkoppeling, per ligplaats of groepje van ligplaatsen, is onzichtbaar opgeborgen in een luikje in de steiger. Dit resulteert in een persoonlijke dienstverlening die hygiënisch is en eenvoudig in bediening. Een innovatief serviceconcept voor jachthavens dat gebruiksvriendelijk is en bijdraagt aan het voorkomenvanillegalevuilwaterlozingenophetoppervlaktewater. ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 27

28 Recreatiekaart PRACTICE ProvincieFryslânbiedtonlineeenzeeruitgebreide,interactieverecreatiekaartaan.Opde kaart zijn behalve verblijfrecreactie (camping, hotel, enz.) en dagrecreatie (dagattractie, museum,enz.)ookdefietsenwandelroutes,sportvoorzieningenennatuurlijkligplaatsen te vinden. De kaart heeft een mogelijkheid informatie op maat te selecteren en tonen (bijvoorbeeld alleen ligplaatsen, wandelroutes en musea). De kaart geeft verschillende toeristische attracties in één plaats weer en geeft de mogelijkheid om de informatie op maatoptezoeken. ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 28

29 Nietstraffenmaaropvoeden PRACTICE Provincie Fryslân maakt gebruik van stickers om op een vriendelijke en educatieve maniertehandhaven.eenstickerheefteenafbeeldingvaneenovertredingaan.opdeze manierprobeertdeprovinciedepreventievefunctievandehandhavingtebenadrukken. Hetiseengoedkopeengemakkelijkemanieromtehandhaveneneenpositiefimagovan de provincie te benadrukken. De provincie stelt ook stickers met verkeerstekens ter beschikking. ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 29

30 Themaacties PRACTICE Provincie Fryslân organiseert themaacties om de veel voorkomende problemen op de vaarweg aan te pakken. De provincie kiest jaarlijks de thema s, die een bijzondere aandachtkrijgen.dethema swordendoormiddelvaneenspeciaalhiervoorontwikkelde materiaal onder de aandacht van de vaarweggebruiker gebracht: vlagen (zie foto), stickers,folders Ditiseengemakkelijkeeneengoedkopemanieromdeveiligheidopdevaarwegente vergrotendoordegebruikeroptevoedenenbewusttemakenvandeveelvoorkomende overtredingen. ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 30

31 SamenwerkinginhetFrieseMerenproject PRACTICE De Nederlandse overheid staat voor de grootste bezuinigingen uit de recente geschiedenis.desamenwerkingkaneenmiddelzijnomtevoorkomen,dathetbepaalde ambitiesmoetenwordenopgevenofbijgesteld.hetfriesemerenprojectiseenparelvan deprovinciefryslânophetgebiedvandesamenwerking.inhetfriesemerenprojectisin 10 jaar tijd in samenwerking met diverse partners voor ruim 235 mln. aan projecten gefinancierdenuitgevoerd.meteenprovincialebijdragevan 21mln.inprojectenvan derden (33,6%) en 89 mln. (37,8%) in het totale programma, is sprake van een sterk financieelaanjaageffect. Gerealiseerd in het Friese Merenproject: 1604 aanlegplaatsen gerealiseerd, 36 verhoogdeennieuwebruggen,5aquaductenaangelegd,462kmvaarroutegebaggerd, 164 km vaarroute verdiept, 146 km vaarweg opgewaardeerd, 6 watersportplaatsen opgewaardeerd,13jachthavensverbeterd,22kmfietsenwandelpadenaangelegd. Voordetweedefaseis 250miljoennodig,waarvandeprovincieongeveereenderde voor haar rekening wil nemen.andere financieringsbronnen worden gezocht bij onder meer het Fonds Economische Structuurversterking van het Rijk, Europese fondsen, deelnemendegemeentenenanderepartijen. ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 31

32 Duurzaamheidskaart PRACTICE Provincie Fryslân heeft een kaart ontwikkeld om deduurzaamheidcriteria in het Friese Merenprojectoverzichtelijkweertegeven.Dekleurrijkeeneenvoudigeuitwerkinggeeft eenoverzichtweervandeduurzaamheidcriteriaop5gebieden:energie,leefomgeving, waterennatuur,economieenmateriaal.dekaartisheelconcreet.gebruikvankorte, duidelijke zinnen en symbolen in een simpele layout maat de kaart zeer gebruiksvriendelijk. De duurzaamheidskaart is een mooie parel van provincie Fryslân. Dit is een simpele manieromdecomplexesturingsvariabelenineenprojecthandiginkaarttebrengen. Datkandebeheersingvanveel(vaarweg)projectenvergroten! ProvincieFryslân KlaasHendrikRozendal,JaapNiessen 32

33 Trajectstudie PRACTICE AfdelingBeheersstrategievandeprovincieZuidHollandheefthetbeheerenonderhoud van de vaarwegen georganiseerd in de trajectstudie. Dit is een document waarin alle gegevensovereenvaarwegwordenverzameld.deprovincieverzameltdegegevensvan de gemeenten, (o.a. projecten, bestemmingsplannen, gebiedsvisies) waterschappen en wegbeheerders. Deze gegevens worden, samen met de provinciale plannen (bv.uitvoering inspecties, onderhoudsplannen, beheeracties), vastgelegd. Een trajectstudie is dus een integrale visie op de aanpak van een vaarwegtraject in de komendejaren.hetbevateenbeschrijving,knelpuntenenomgevingsanalyse,korteen langetermijnmaatregelenperobjectcategorie,kostenendekkingsoverzicht. De ontwikkeling van trajectstudies is vergevorderd. Voorlopig wordt elk jaar een aanvulling of verbetering aangebracht. Het einddoel is dat na vaststelling van de trajectstudie het onderdhoud van de eerste planjaren direct en zonder vertraging kan wordenvoorbereidenuitgevoerd.hetpastindebeheerplansystematiekdieuitgaatvan programmagestuurdonderhoudenbudgetopbasisvanareaalgegevensennormkosten wordtvastgelegdvoormeerderejaren.metdetrajectstudiezorgtdeprovincievooreen strategische inkoop (clusteren van werkzaamheden, samenwerking) waardoor het onderhoudgoedkoperkanwordengerealiseerd.bovendienwordtdegewenstekwaliteit enprocessenvastgelegd.dankzijdatwordtdekennisbinnendeprovinciegewaarborgd. Doordetoepassingvandetrajectstudiewordenelke35jaarderisico smetbetrekking totdevaarweginkaartgebrachtenverwerktineenplanmatigonderhoud,waardoorhet urgenteonderhoudsteedsverderafneemt. ProvincieZuidHolland JohnvanWensveen 33

34 Referentiedocumenten PRACTICE ProvincieZuidHollandisvergevorderdindeuniformeringvanhetvaarwegbeheer.Het beheer wordt vastgelegd in de factsheets engeordend in eenoverzichtelijke structuur (metdetoepassingvaneensoftwarelivelink).elkeonderdeelvanhetbeheerheefteen factsheet (een referentiedocument) waarop alle relevante gegevens worden bijgehouden. Elke factsheet verwijst digitaal naar de gerelateerde documenten op een bepaaldgebied.eenfactsheetbevato.a.dedefinities,destandaardeisen(keuzemodel), de wettelijke kaders en de aanspreekpunten op een bepaald beheergebied. Elke factsheet wordt toegewezen aan een verantwoordelijke, deze keuze wordt op een factsheetvastgelegd.bovendienbevatelkefactsheeteenalgemeen adreswaaraan reacties kunnen worden toegestuurd. De sheets worden vastgesteld door het managementteamvandienstbeheerinfrastructuurenjaarlijksbijgewerkt. De referentiedocumenten zijn een gemakkelijke manier om de kennis binnen een organisatie te delen en te waarborgen en de uniformiteit van de toepassing te garanderen. De factsheets bevatten namelijk alle afspraken en standaarden op een bepaaldbeheergebied. ProvincieZuidHolland JohnvanWensveen 34

35 Notabudgetbehoefte financiëlevrijheidbinnende vastgesteldegrenzen PRACTICE De programmasturing van het planmatig beheer en onderhoud van de Provincie Zuid HollandisgebaseerdopeeneenfinanciëleafspraakmetdeProvincialeStatenvooreen periodevan4jaren.dezefinanciëleafspraakwordteensin4jaarvastgelegdindenota budgetbehoefte op basis van een evaluatie van de normkosten van de voorafgaande periode.ditiseenmooieparelvandeprovinciezuidholland,dankzijdezenotaworden de talloze begrotingswijzigingen voorkomen en heeft het beheer en onderhoud een zekerevrijheidenflexibiliteitvandebestedingvandemiddelenbinnendevastgestelde kaders. De nota is verdeeld in het planmatige onderhoud en de extra s, zodat alle beleidsplannenerplaatsinkunnenkrijgen.hetwordtookmakkelijkervoordepsomhet nieuwebeleidwelofnietgoedtekeurenzonderhetnoodzakelijkeonderhoudingevaar tebrengen.denotawordtvastgestelddoorgedeputeerdestatenaanheteindevanhaar collegeperiodeenbesprokenindeprovinciestaten.deresultatenvandebesprekingen worden overgedragen aan het nieuwe college. De (meerjaren) begroting wordt vastgesteld door de nieuwe Provinciale Staten. Op deze manier wordt zorg gedragen vooreengestructueerderovergangvanhetoudecollegenaarhetnieuweenwordthet beheerenonderhoudvoor4jaarverzekerd.denotaisgebaseerdopeenstrategische planningenhetvaststellenervanvereistwelonderzoekenveelafstemming(juridische zaken, beleidsafdelingen, financiën). Dit proces maakt het document een zekere en stabiele basis voor de 4jaars periode. Een stevig centraal programmamanagement draagthierzorgvoor. ProvincieZuidHolland JohnvanWensveen 35

36 BOSBeslissingsOndersteunendSysteem PRACTICE BOS is een pilot van de provincie ZuidHolland om de planning van de brugbediening i.o.m. deschippers te organiseren. De toepassing van het BOS heeft te maken met de bruggeninzuidhollandmetveeltramenwegverkeer.opbasisvandeaistransponder diegeinstalleerdzijnopschepenhoudtdebrugbedieningrekeningmetdeaankomende schepen en het tramverkeer. De bediening neemt contact op met de schippers en informeert de over de frequentie en de tijden van het tramverkeer om zo gedoseerd mogelijkschependiebedieningvragentussendetrammentebedienen.hetbosiseen modernedvmsysteemdatnaarverwachtingvoormeerderebruggenwordengebruikt. Het is een zekere parel van de provincie ZuidHolland. Dankzij BOS hebben zowel het vaarverkeer als het wegverkeer zo weinig mogelijk last van elkaar en wordt de doorstrominggeoptimaliseerd. ProvincieZuidHolland JohnvanWensveen Automatic Identification System of afgekort AIS is een systeem gebaseerd op transpondertechnologie waarmee de veiligheid van scheepvaart op zeeën en het binnenwaterverhoogdwordt.hetisbedoeldomoverzichteninformatietebiedenvia interactietussendeschepenonderlingenmetinstantiesaandewal. 36

37 24/7brugbediening PRACTICE Provincie Zeeland bedient eigen bruggen en sluizen op afstand vanuit één centrale locatieinvlissingen.debruggenensluizenwordenbediendbinnendebloktijden.deze bloktijdenzijnzorgvuldigafgestemdophetwegverkeerenvastgesteldinoverlegmetde gemeenten. Er moeten minimaal 5 recreatieschepen of één beroepsschip wachten voordateensluisofeenbrugwordtgeopend.debruggenworden24/7bediend.deze bedieningsmethode maakt het o.a. mogelijk voor de vissers om s nachts naar de binnenwateren te varen. Een mooie parel van Zeeland voor de optimale brug en sluisbediening. ProvincieZeeland AdvanLiere 37

38 Communicatieplanonderhoud PRACTICE ProvincieNoordHollandheefteenmooieparelophetgebiedvandeplanningvanhet onderhoud. Hier wordt een aparte Outlook agenda voor gebruikt. Voor alle werkzaamheden langer dan 6 uur wordt verplicht een communicatieplan (standaardformaat) in deze agenda opgenomen. Het communicatieplan moet 6 weken voorafgaandaandewerkzaamhedengereedzijn.inhetplanwordendewerkzaamheden gespecificeerd en worden hinderbeperkende werkzaamheden vermeld (zoals informatiebordenlangsdevaarweg).dankzijdezemaatregelenzorgtdeprovincievoor de optimale informatievoorziening richting de vaarweggebruiker. Om de hinder tijdens het onderhoud te verminderen wordt twee keer per jaar een routeoverleg gepland. ProvinciesNoordHolland,ZuidHolland,gemeentenHaarlemmermeerenHaarlem,RWS en de belangenvereniging de Schuttevaer komen bijeen om de knelpunten op de vaarwegenenbesprekenendewerkzaamhedenmetelkaaraftestemmen. ProvincieNoordHolland DilshadJabar, FredDrenth 38

39 AfstemmingwegenvaarwegverkeerRingvaart PRACTICE VoordeafstemmingvanhetwegenvaarwegverkeeropdeRingvaartheeftdeprovincie NoordHollandeenuitgebreidvooronderzoekgedaan.Naaraanleidingvanditonderzoek isbeslotenbinnendespitsuren(7:009:00en16:0018:00)debrug(maximaal)eenmaal per half uur voor de beroepsvaart te openen. De brug wordt tijdens de spitsuren niet apart voor de recreatievaart geopend. Een VRI klok geeft aan wanneer de volgende opening is. Voor de bediening van de brug zijn 10 minuten nodig. Dankzij deze maatregelen heeft de provincie het weg en vaarwegverkeer optimaal op elkaar afgestemdendehindertotminimumbeperkt..innoordhollandzijndebedieningstijden van alle bruggen op een traject op elkaar af te stemmen. Dat wordt tijdens het routeoverlegmetallevaarwegbeheerdersinnoordhollandafgestemd. ProvincieNoordHolland DilshadJabar, FredDrenth 39

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Kim Hofhuis Platform WOW Bart Bosman Provincie Noord-Holland Verkeersmanagement Efficiënt, effectief gebruik

Nadere informatie

ligplaatsen in Fryslân

ligplaatsen in Fryslân Meer dan 3.500 GRATIS ligplaatsen in Fryslân Aan de natuur en het behoud van ons fraaie Friese landschap hechten wij zeer veel waarde Gratis aanleggen midden in de natuur In Fryslân vindt u midden in de

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

User Day 2016 TCS990. Hildegard Castricum 25 januari 2016 VERTROUWELIJK 1 USER DAY 2016

User Day 2016 TCS990. Hildegard Castricum 25 januari 2016 VERTROUWELIJK 1 USER DAY 2016 User Day 2016 TCS990 Hildegard Castricum 25 januari 2016 1 USER DAY 2016 Welkom op de User day TCS990 Wij informeren u over nieuwe ontwikkelingen Wij informeren u over mogelijkheden bedienpanelen U kunt

Nadere informatie

Grenzeloos varen in Fryslân

Grenzeloos varen in Fryslân Grenzeloos varen in Fryslân Vorderingen in het bevaarbaar maken van het vaarnetwerk van Fryslân Sytse Kroes Projectbureau Friese Meren Visie en doelen FMP Een algemene kwaliteitsverbetering van het Friese

Nadere informatie

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors Betere informatie met VOS Jan Paul Kors 11 mei 2010 Aanleiding De implementatie van de Beleidsbrief Binnenvaart, (Beleidsdoelstellingen o.a. betrouwbare reistijden, beter benutten van bestaande infrastructuur

Nadere informatie

Recreatieschap voor het Friese Water en land

Recreatieschap voor het Friese Water en land Recreatieschap voor het Friese Water en land Gratis aanleggen midn in natuur In Fryslân vindt u midn in natuur en op meest bijzonre plekjes meer dan 3.500 Marrekrite-aanlegplaatsen. Hier mag u maximaal

Nadere informatie

Communicatieplan scheepvaart

Communicatieplan scheepvaart Communicatieplan scheepvaart Vervanging remming-geleidewerken Schipholdraaibrug Opdrachtgever Contactpersoon : Provincie Noord- Holland : Marcel Bos Documentnummer : Projectnummer : PNH 65860 Versie :

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland, van 30 juni 2015, nr. 633316/633323 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad B-voorstel. Onderwerp: RECREATIESCHAP DE MARREKRITE Volgnr.: 8

Aan de gemeenteraad B-voorstel. Onderwerp: RECREATIESCHAP DE MARREKRITE Volgnr.: 8 Ontwikkeling Aan de gemeenteraad B-voorstel Onderwerp: RECREATIESCHAP DE MARREKRITE Volgnr.: 8 Beh. ambt: H. Roossien Tel/kamer: 492 / flex Datum raad: 10 mei 2011 Voorstel 1. Instemmen met de nieuwe taken

Nadere informatie

Ĺ1- illlllliilllllullliiii. nieuwkoop. raadsvoorstel G G. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte I Sjoerd Dijkstra april

Ĺ1- illlllliilllllullliiii. nieuwkoop. raadsvoorstel G G. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte I Sjoerd Dijkstra april Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel illlllliilllllullliiii G15.0350 portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer

Nadere informatie

Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen. Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en verbindingen.

Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen. Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en verbindingen. Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en verbindingen. Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen. CONCEPT.

Nadere informatie

De brugbediening buiten de huidige bedieningstijden in het weekend te laten uitvoeren door medewerkers van de jachthaven.

De brugbediening buiten de huidige bedieningstijden in het weekend te laten uitvoeren door medewerkers van de jachthaven. , Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 8 april 2014 Afdeling : Beheer en Vastgoed Paraaf Medewerk(st)er : ing. R.W. van Keulen medewerk(st)er:

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: M. Weers m.weers@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

Vaartocht naar Berlijn met de ONDINE

Vaartocht naar Berlijn met de ONDINE Vaartocht naar Berlijn met de ONDINE Verslag van Reint en Lotte Nieveen Voorbereidingen voor de reis: Brandstoffilters vernieuwen, kleppen motor gesteld, keerkoppelingolie ververst, marifoon geïnstalleerd.

Nadere informatie

Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf. Alkmaar

Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf. Alkmaar Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf Alkmaar 10 juli 2012 Welkom Thécla Lammersen Sectormanager Dagelijks Beheer Directie Beheer & Uitvoering Programma Presentatie 24-uurs

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam RWS ONGECLASSIFICEERD Gemeente Albiasserdam H. Schnitker Afdelingshoofd Buitenruimte Postbus 2 Van Leeuwenhoekweg 20 3316

Nadere informatie

Sprong over het IJ Kaders

Sprong over het IJ Kaders Betreft: Input waterrecreatie MKBA Sprong over het IJ Datum: 20 oktober 2016 Contactpersonen: Jaap Brouwer Waterrecreatie Nederland Auke Bender ANWB / Watersportverbond Sprong over het IJ De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Rob van Veen 22 mei 2013 Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Waarom ook al weer Winnend Samenwerken? In het verlengde van de actie Storm zochten ook de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa

Nadere informatie

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 Biografie Frits Willems Flow-Way b.v. Frits Willems (1954) heeft sterrenkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In 1987

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

Regionale centrale brugbediening

Regionale centrale brugbediening Regionale centrale brugbediening Onderzoek gevolgen voor Zaanstad 17 november 2016 Aanleiding Besluit Gedeputeerde Staten 8 juli 2014; verbeteren vaarwegmanagement in de provincie (één regionale regisseur

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Varen in Assen. Welkom in het centrum van Assen!

Varen in Assen. Welkom in het centrum van Assen! Varen in Assen Welkom in het centrum van Assen! Veel boten zijn de laatste jaren de haven van Assen binnengevaren. Geen wonder, de haven ligt in hartje stad. Met op loopafstand een scala aan winkels, restaurants

Nadere informatie

Verwachtingen van reddingsvesten met AIS

Verwachtingen van reddingsvesten met AIS Koninklijke Schuttevaer-BLN Verwachtingen van reddingsvesten met AIS Eén van de belangrijke speerpunten in het beleid van BLN is veiligheid. In het kader van de man overboord problematiek, promoten en

Nadere informatie

Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project

Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project Aanvraagformulier voor subsidie aan gemeente die vaarwegen of jacht- en passantenhavens in stand houdt Met dit formulier, aangevuld met een meerjarenperspectief

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Brug Aduard, rondweg Aduard-Nieuwklap, knooppunt Nieuwklap en vervangen deklaag N983 van brug tot N355 Versie 19 februari 2016 1. Waarom worden deze

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

Goed marifoongebruik? Begrepen, over!

Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik is essentieel voor een vlotte en veilige vaart. Niet onbelangrijk als u weet dat de Nederlandse vaarwegen tot de drukste ter wereld behoren. In

Nadere informatie

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Vergunningen langs de Vecht Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Als u een steiger wilt aanbrengen in de Vecht, een vaartuig wilt afmeren of bijvoorbeeld een schuur wilt bouwen langs de oever dan moet u

Nadere informatie

Voortgang Programma Waterrecreatie Groene Hart. Sander Kwakkernaat Projectleider Waterrecreatie Groene Hart Programmabureau Groene Hart

Voortgang Programma Waterrecreatie Groene Hart. Sander Kwakkernaat Projectleider Waterrecreatie Groene Hart Programmabureau Groene Hart Voortgang Programma Waterrecreatie Groene Hart Sander Kwakkernaat Projectleider Waterrecreatie Groene Hart Programmabureau Groene Hart Opbouw presentatie Waar staan we nu met het programma Waterrecreatie?

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma.

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Voortgangsrapportage programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen. Kern mededeling: In de vergadering van de commissie Economie en Bereikbaarheid van 14 oktober

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst WiFi op ligplaatsen Erwin Stringer/Gert- Jan v/d Bilt 22 Januari 2013 Agenda Inleiding Toelichting IDVV programma Wifi op ligplaatsen Achtergrond & doelstelling De techniek Het Business

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Toerist in vervoering Voor ondernemers die vooruit willen met recreatiemobiliteit in de Zuidwestelijke Delta

Toerist in vervoering Voor ondernemers die vooruit willen met recreatiemobiliteit in de Zuidwestelijke Delta Welkom Toerist in vervoering Voor ondernemers die vooruit willen met recreatiemobiliteit in de Zuidwestelijke Delta Programma vandaag - Introductie Diana Korteweg Maris, NHTV - Trends en best practices

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen

Verkeersbesluit Vaarwegen Verkeersbesluit Vaarwegen Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, overwegende dat; het dagelijks bestuur door de provincie Noord-Brabant is aangewezen als bevoegd gezag in de zin van artikel 2,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009; Provinciale Staten Vergadering d.d. 11 november 2009 Besluit nr. PS2009-593 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

12 maart 2013 Corr.nr , BO Nummer 12/2013 Zaaknr

12 maart 2013 Corr.nr , BO Nummer 12/2013 Zaaknr 12 maart 2013 Corr.nr. 2013-09411, BO Nummer 12/2013 Zaaknr. 446617 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het beschikbaar stellen van een bedrag van 203.730,--

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikel 7.9 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012,

Gelet op het bepaalde in de artikel 7.9 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012, 2013/01 Nummer ^443472 Nadere regels ligplaatsen en afmeervoorzieningen Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in

Nadere informatie

Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp

Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Aan Onderwerp Bouw Brugbouw in de N-236 over de Vecht te Weeso Bijlagen :1 1.Bordenplan (BPR) Nautisch advies Contactpersoon G. Kroon Doorkiesnummer Locatie : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Nautisch vaarwegbeheerder:

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Beste leden, Hierbij de BLN / BLN-Koninklijke Schuttevaer nieuwsbrief met het volgende nieuws: 1. Wesel Dattelnkanaal; kleine sluizen gestremd vanwege personeelsgebrek 2. Amsterdam

Nadere informatie

Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga

Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga jullie meenemen in nieuwe mogelijkheden om informatie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

MELDINGEN & VERGUNNINGEN

MELDINGEN & VERGUNNINGEN BEHEER / AFHANDELING / TOEZICHT Optimaal procesmanagement bij werkzaamheden aan kabels en leidingen Efficiënte verwerking van administratieve processen bij meldingen en vergunningen Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013 Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio Dick Verheijen 4 oktober 2013 Biesbosch ontwikkelingen Toekomstvisie Biesbosch 2021 Natuur en gezondheid, ook in de Biesbosch Biesbosch feiten Nationaal

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde

Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde Afspraken tot samenwerking voor de uitvoering van de Oosterschelde Visie 2012-2018. Middelburg, 6 februari 2013. Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde

Nadere informatie

MKBA icentrale. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van idiensten voor centrale bediening

MKBA icentrale. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van idiensten voor centrale bediening MKBA icentrale Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van idiensten voor centrale bediening Kees van Ommeren - Decisio Daan van Gent - Decisio Najaarssummit Mobility, Safety and Smart Centres as a Service

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit Mijn naam is Peter van Steensel Directeur van het Programmabureau Groene Hart Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart De Stuurgroep verenigt

Nadere informatie

Agenda Gedeputeerde Staten

Agenda Gedeputeerde Staten PROVINCIE FLEVOLAND Agenda Onderwerp Onderzoek naar aanvullende afmeervoorzieningen Beslispunten 1. Toe te staan dat bewoners van huizen langs provinciale vaarwegen hun vaartuigen afmeren onder voorwaarden.

Nadere informatie

Speerpunten handhaving in de tankvaart & Convenanten. Frans Plu & Eric van Hees 6 september 2012

Speerpunten handhaving in de tankvaart & Convenanten. Frans Plu & Eric van Hees 6 september 2012 Speerpunten handhaving in de tankvaart & Convenanten Frans Plu & Eric van Hees 6 september 2012 Inhoud Introductie Kaders Risico analyse Risico s tankvaart convenanten Organisatie ILT Introductie - Organisatie

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; Ontwerp-Verkeersbesluit Oude IJssel Tekst van de regeling Overwegingen Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel; gezien het voorstel d.d. dd mm jjjj, kenmerk Nr. xxxxxxxxx

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen bepaalde

Nadere informatie

Varen doe je Samen! SG overleg 9 februari 2017

Varen doe je Samen! SG overleg 9 februari 2017 Varen doe je Samen! SG overleg 9 februari 2017 Agenda 1. Opening en mededelingen, KNRM 2. Varen doe je Samen! PvA 2015 2020 2016 2017 3. Organisatie Varen doe je Samen! SG/PG efficiëntieslag Nieuwe partners

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Op naar minder risico's op vaarwegen

Op naar minder risico's op vaarwegen Dimitri van der Heiden Senior adviseur Nautische Veiligheid en Crisismanagement Water, Verkeer & Leefomgeving Welkom bij het Relevant Congres! Voordat we van wal steken, eerst wat vragen om de groep te

Nadere informatie

Nieuwsbrief Agrariërs

Nieuwsbrief Agrariërs Nieuwsbrief Agrariërs Baggeren landelijk gebied 2014 en 2015 Eén van de verbeteringen voor baggeren in landelijk gebied is het invoeren van meerjarige contracten. Hierdoor is voor minimaal 2 jaar en maximaal

Nadere informatie

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water.

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. Met het formulier moet u een scheepsongeval of ander voorval te water melden. Indien nodig,

Nadere informatie

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus John Steendijk Provincie Zuid-Holland Jan-Willem Grotenhuis XTNT Samenvatting Coördinatie van Alternatieve Routes (CAR) wordt toegepast

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

Molenmaker Techniek B.V. Sneek

Molenmaker Techniek B.V. Sneek December 2015 Molenmaker Techniek B.V. Sneek Inhoud 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. www.mts-cilinders.nl Eigen transport Lopende projecten Gerealiseerde projecten 10 jaar Molenmaker Techniek B.V. Dit

Nadere informatie

3 0 JAN : dhr. J.L.M. Vlaar : Onderwerp: Beleid zelfbeheer openbaar groen en verkoop snippergroen en illegaal ingebruikname gemeentegrond 2016

3 0 JAN : dhr. J.L.M. Vlaar : Onderwerp: Beleid zelfbeheer openbaar groen en verkoop snippergroen en illegaal ingebruikname gemeentegrond 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 6 JAN. 2017 Zaaknummer : 171831 Datum Raadsvergadering 3 0 JAN. 2017 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: :

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

Het Brielse Meer zoekt ondernemers met sprankelende ideeën. Ga jij de uitdaging aan?

Het Brielse Meer zoekt ondernemers met sprankelende ideeën. Ga jij de uitdaging aan? Het Brielse Meer zoekt ondernemers met sprankelende ideeën Ga jij de uitdaging aan? Nieuw elan voor het Brielse Meer Het Brielse Meer is een rustig recreatiegebied op het eiland Voorne-Putten. Met schoon,

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Statenvoorstel 52/15 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 10 juli 2015 Onderwerp Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Onderwerp Brabantbrede

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT DECEMBER 2015 Bruggen en sluizen op afstand bedienen 01-KRACHT_Cover.indd 1 23-11-15 11:35 REPORTAGE Blauwe golf door ritsend bedienen Buiten timmert de aannemer

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Hiswa jachthaven symposium 21 november 2013 Kees van der Most Opbouw presentatie 1. Waterrecreatie binnen de totale vakantie- en vrijetijdsmarkt 2. Onderzoek naar

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project

Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project Aanvraagformulier voor subsidie aan een natuurlijk persoon of privaatrechtelijk rechtpersoon, die bedrijfsmatig een jacht- of passantenhaven in stand houdt

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen

Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen Deel B Hoofdstuk Communicatie voor opdrachtnemer Pagina 1 van 1 Inhoud 1 Klap 5 - Communicatie 3 1.1 Status hoofdstuk Communicatie 3 1.2 Inkoop communicatie 3 1.3 Hindercommunicatie

Nadere informatie

Vuilwater? Vang het op!

Vuilwater? Vang het op! Vuilwater? Vang het op! Gewoon schoon, lekker fri( )s Vuilwater opvangen kost niet veel, lozen wel Fryslân is een echte watersportprovincie. Boottoeristen kunnen hier genieten van stilte, ruimte en prachtige

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie