Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009;"

Transcriptie

1 Provinciale Staten Vergadering d.d. 11 november 2009 Besluit nr. PS PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009; Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 146 van de Provinciewet; BESLUITEN De Vaarwegverordening Gelderland 2009 als volgt vast te stellen. Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: 1. vaarwegbeheer: de zorg voor aanleg en instandhouding van infrastructurele voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van het water door de scheepvaart en het nautisch beheer; 2. nautisch beheer: de bevoegdheid tot verkeersregeling te water en de bestuurlijke handhaving daarvan. 3. Linge: de Lingeboezem bestaande uit de Korne, de Linge beneden de Julianastuw te Geldermalsen tot en met de Arkelse dam, en de gekanaliseerde Linge tussen de Arkelse dam en de brug van Ceelen te Gorinchem, voor zover de Linge in Gelderland is gelegen en bevaarbaar is. 4. Oude IJssel: de Oude IJssel vanaf Doesburg, met inbegrip van het sluiscomplex aldaar, tot aan de brug in de Slingerparallel ter hoogte van kmp 16,8 te Doetinchem; 5. nautisch bagger: bagger die ligt binnen het scheepvaartprofiel; 6. kwantiteitsbagger: bagger die om redenen van waterkwantiteitsbeheer verwijderd moet worden; 7. saneringsbagger: bagger die om milieuhygiënische redenen moet worden verwijderd. Artikel 2 Deze verordening is van toepassing op de Linge en op de Oude IJssel. Artikel 3 1 Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rivierenland voert het vaarwegbeheer voor de Linge uit. 2 Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel voert het vaarwegbeheer voor de Oude IJssel uit. Artikel 4 1. Provinciale Staten stellen voor de uitvoering van het vaarwegbeheer jaarlijks een vergoeding aan het Waterschap Rivierenland en aan het Waterschap Rijn en IJssel beschikbaar. De omvang van de vergoeding wordt bepaald door toepassing van de in de leden 2 en 3 van dit artikel genoemde percentages op het saldo van baten en lasten van genoemd beheer zoals vastgesteld in de jaarrekening van het waterschap.

2 2. Voor de berekening van de te vergoeden kosten van het vaarwegbeheer van de Linge worden, voor zover van belang, de volgende verdeelsleutels gehanteerd: Aandeel waterschap Aandeel provincie Vaarwegbeheer (met uitzondering van oeverbescherming) Oeverbescherming 25% 75% Nautische bagger Kwantiteitsbagger 100% 0% 3. a Voor de berekening van de te vergoeden kosten van het vaarwegbeheer van de Oude IJssel worden, voor zover van belang, de volgende verdeelsleutels gehanteerd. Investeringen Aandeel waterschap Aandeel provincie Oeverbescherming 35% 65% Baggerwerken 70% 30% Sluis/bruggen Bedieningsgebouwen Scheepvaartvoorzieningen (remmingswerken e.d.) Stuw Doesburg 50% 50% Dienstwoning Doesburg 50% 50% Drijvend materieel 50% 50% Exploitatie Onderhoud Oude IJssel 50% 50% Herstel/onderhoud oevers 50% 50% Sluis/bruggen Bedieningsgebouwen Scheepvaartvoorzieningen (remmingswerken e.d.) Stuw Doesburg 50% 50% Bediening en peilbewaking stuw 50% 50% Dienstwoning Doesburg 50% 50% Drijvend materieel 50% 50% b. In de bijdrage worden betrokken: - de personele, materiele en overige uitgaven voor zover zij naar het oordeel van Gedeputeerde Staten in redelijkheid tot de kosten van het vaarwegbeheer kunnen worden gerekend; - de ontvangen sluisgelden en overige inkomsten betreffende het vaarwegbeheer. c. Niet in de bijdrage worden betrokken: - de toerekening aandeel werkplaats; - de toerekening aandeel zanddepots. d. Voor het aandeel bestuurskosten wordt maximaal 10% van de jaarlijkse brutolasten, exclusief kapitaallasten, doorberekend. Tot de bestuurskosten worden gerekend de doorberekeningen bestuur, secretarie en technische binnendienst. 2

3 4. Indien bij de uitvoering van baggerwerken sprake is van saneringsplichtige bagger en er een relatie bestaat tussen het gebruik van de Linge of Oude IJssel als vaarweg en de tot de saneringsplicht leidende waterbodemverontreiniging, kunnen de meerkosten als gevolg van de saneringsplicht voor een bijdrage in aanmerking worden gebracht. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de mate waarin de scheepvaart veroorzaker is van de tot saneringsplicht leidende waterbodemverontreiniging. 5. Gedeputeerde Staten vergoeden, overeenkomstig de in het tweede lid genoemde verdeelsleutels, de kosten, voor zover deze in redelijkheid tot het vaarwegbeheer kunnen worden gerekend, aan de waterschappen. Artikel 5 1. Tenzij de vergoeding in gedeelten wordt betaald, vindt de betaling plaats binnen 30 dagen nadat Provinciale Staten de jaarlijkse vergoeding beschikbaar hebben gesteld. 2. Indien de vergoeding in gedeelten wordt betaald, vindt betaling plaats in vier gelijke termijnen, te voldoen uiterlijk op de laatste dag van elk kwartaal, te rekenen vanaf de beschikbaarstelling van de vergoeding. 3. Gedeputeerde Staten kunnen een voorschot verlenen op de door hen betaalde vergoeding. De voorschotten bedragen in ten hoogste 80% van de te verlenen vergoeding. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen Gedeputeerde Staten tot het volledige bedrag voorschotten verlenen. 4. De door de waterschappen ontvangen bijdragen van derden in het kader van het vaarwegbeheer worden verrekend. Artikel 6 Het college van dijkgraaf en heemraden van de waterschappen en Gedeputeerde Staten overleggen ieder jaar over de begroting en de meerjarenraming betreffende het vaarwegbeheer. Artikel 7 De artikelen 108 en 109 van de Waterschapswet zijn van overeenkomstige toepassing op het vaarwegbeheer. Artikel 8 Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de wijze van uitvoering van het vaarwegbeheer. Artikel 9 1. Deze verordening treedt in werking de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. 2. De Gelderse vaarwegverordening Oude IJssel 1998 wordt ingetrokken op het in het eerste lid genoemde tijdstip. 3

4 TOELICHTING Artikel 1 Dit artikel geeft een omschrijving van enkele begrippen die in de verordening voorkomen. De activiteiten die verband houden met vaarwegbeheer kunnen onder meer gericht zijn op: voldoende vaardiepte, voldoende vaarbreedte, beperkte stroomsnelheden, het beschermen van de oever tegen golfslag die schepen teweeg brengen, een niet door kunstwerken belemmerde doorvaart (zowel waterstaatkundige werken als infrastructurele voorzieningen, een niet door ijs belemmerde doorvaart, geringe peilfluctuaties (in verband met doorvaarthoogte), afwezigheid van drijfvuil, het bieden van aanlegmogelijkheden door vaartuigen, opvang van afgewerkte olie en de inhoud van chemische toiletten. Het nautisch beheer kan geschieden in het belang van: het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer, het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan, het voorkomen of beperken van schade. Artikel 3 Het nautisch beheer van de Linge is door Provinciale Staten aan college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rivierenland opgedragen Artikel 4 De financiële uitgangspunten zoals die tot nu toe worden gehanteerd met betrekking tot oeverbescherming en scheepvaartvoorzieningen zijn overgenomen in dit artikel. Voor de verdeling van de kosten van de baggerwerken moet een onderscheid gemaakt worden in: 1. nautische bagger; 2. kwantiteitsbagger; 3. saneringsbagger. Voor zover het bagger betreft welke moet worden verwijderd om het profiel voor de scheepvaart in stand te houden worden de kosten geheel door de provincie vergoed. Dit wordt nautische bagger genoemd. Daarnaast wordt er gebaggerd om redenen van waterkwantiteit, om het kwantiteitsprofiel van de vaarweg in stand te houden. Dit heet kwantiteitsbagger. Als het scheepvaartprofiel groter is dan het kwantiteitsprofiel zullen de extra te maken kosten van baggerwerk ten laste komen van de scheepvaart. Onder de kosten die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten in redelijkheid aan het vaarwegbeheer kunnen worden toegerekend, worden in ieder geval verstaan alle directe kosten, kapitaallasten, personeelslasten, doorbelastingen (van ondersteunende afdelingen en producten), overhead en overige uitgaven. Artikel 5 Het komt voor dat de waterschappen in opdracht van gemeenten, de provincie of Staatsbosbeheer werkzaamheden verrichten. Het waterschap ontvangt hiervoor bijdragen. Deze bijdragen worden verrekend met de kosten, gemaakt in het kader van het vaarwegbeheer. Artikel 8 De provincie is verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer. Deze verantwoordelijkheid wordt niet aan het waterschap overgedragen nu de uitvoering van deze taak in medebewind bij het waterschap wordt gelegd. Om inhoud te kunnen geven aan die verantwoordelijkheid is het noodzake- 4

5 lijk dat de provincie, in casu Gedeputeerde Staten, nadere regels kunnen stellen aangaande de wijze waarop het vaarwegbeheer wordt uitgevoerd. Arnhem, 11 november zaaknr Provinciale Staten van Gelderland voorzitter griffier 5

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 404 Besluit van 29 augustus 2011, houdende regels inzake doorberekening van kosten van de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Toelichting Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Intermedica Kliniek

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 788 Besluit van 18 november 2010 tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke ambtsdragers

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel F4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies,

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht

Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht PARTIJEN: de provincie Utrecht, hierbij ingevolge artikel 176 van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin; het Bestuur

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 090 Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met

Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet anders blijkt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz. Allen die deze zullen zien of horen

Nadere informatie