M I L I E U Z O R G D O E L E N G I M N E T L E D E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M I L I E U Z O R G D O E L E N G I M N E T L E D E N"

Transcriptie

1 M I L I E U Z O R G D O E L E N G I M N E T L E D E N In maart 2008 heeft het landelijk GIMnetwerk een workshop over milieuzorgdoelen georganiseerd. In dit kader hebben diverse overheden hun milieuzorgdoelen ingeleverd. In dit document zijn deze doelen verzameld ter inspiratie om milieuzorgdoelen te formuleren. 1

2 1 M I L I E U Z O R G D O E L E N ( M R T ) 1. 1 G E M E E N T E M O N T F E R L A N D Doel interne milieuzorg: Actief ambitieniveau menukaart milieuzorg; Voldoen aan wettelijke verplichtingen en ons actief bezig houden met de zorg voor het milieu. [PvA interne milieuzorg en Nulmeting interne milieuzorg gemeentehuizen] Milieudoelstellingen interne milieuzorg Afval optimaal scheiden Hoeveelheid papier met 5% verminderen Het papierafval met 5% verminderen Verminderen onnodig branden verlichting Energie besparen op verwarming [Stappenplan interne milieuzorg gemeentehuizen] Klimaatdoelstellingen gemeentelijke gebouwen Toepassen van een met 4-8 % verscherpte EPC Doorvoeren van energiemaatregelen met een terugverdientijd van < 10 jaar Toepassen dubo-convenanten Regio Achterhoek en KAN regio Toepassen van alle vaste en kostenneutrale maatregelen en 30% van de variabele maatregelen van het Nationaal Pakket Duurzame Utiliteitsbouw Nieuwbouw [Plan van aanpak klimaat- en duurzaam bouwen beleid gemeente Montferland] Milieudoelstelling (Duurzaam Inkopen) De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen bij het maatschappelijk verantwoord inkopen. In programma's van eisen en bestekken worden eisen op het gebied van milieu, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk betrokken. [Inkoopbeleid gemeente Montferland] 1. 2 G E M E E N T E S O E S T De systematiek van het milieumanagementsysteem wordt om de 2 jaar extern getoetst. Milieudoelstellingen en de afspraken die betrekking hebben op afdelingen en de voortgang daarvan zijn in de afdelingsplannen vastgelegd en worden jaarlijks gerapporteerd. Milieuprestatiedoelen in nieuwe contracten met derden vastleggen. Stand van zaken milieuprestatiedoelen voor bestaande contracten inventariseren in Energiezorg voor alle gemeentelijke gebouwen en installaties blijvend beheersen en waar mogelijk verbeteren In 2008 een plan presenteren voor de haalbaarheid van duurzame energieopwekking bij eigen gebouwen en installaties Terugdringen van de CO2 en roet uitstoot door de bestaande voertuigen in 2007 te voorzien van een roetfilter (subsidie mogelijkheid via VROM). In 2008 is een voertuigbeheersplan opgesteld waarin ondermeer de (landelijke) milieu- en energie doelstellingen zijn vastgelegd. In 2007 heroverwegen gescheiden inzameling afvalstoffen gemeentehuis. [Milieubeleidsverklaring ] 2

3 1. 3 N U T H In het vastgestelde klimaatbeleidsplan is het ambitieniveau vastgelegd op het actieve niveau. Voorlopende en innovatieve ambities zijn te hoog gegrepen en ontberen het benodigde ambtelijke draagvlak. In het klimaatbeleidsplan is een apart hoofdstuk gewijd aan de gemeentelijke gebouwen. Binnen GIM wordt gestreefd naar optimalisatie van de aandachtsgebieden energie (binnenklimaat), afval, inkoop en voorlichting. [aanvulling milieuprogramma 2008, klimaatbeleidsplan] 1. 4 W A D D I N X V E E N Verduurzamen van de inkoop en aanbesteding en het verduurzamen van het 'werk buiten'. Minder concreet doel is duurzaamheid tussen de oren krijgen. Concreet doel is het energiezuiniger maken van de openbare verlichting. Concreet doel nummer twee is het overwegen van de aanschaf van CNGvoertuigen voor de gemeentelijke vloot H A A R L E M Doelstelling is om per 2015 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben. Het mooie hieraan is, is dat deze aangenomen motie een perfecte kapstok biedt om al je duurzame bedrijfsvoeringplannen aan te hangen. [raadsbesluit] 1. 6 M I L I E U A D V I E S D I E N S T ( F R I E S L A N D ) Duurzaam inkopen (nu 38%, >60%? in 2010), E-besparing (5% in 2010, probleem huurpand), maandacties, gebruik Milieubarometer van Stimular als monitoringtool, deelname aan milieubarometerbenchmark SN (gemeenten/kantoren), maximale extra kosten duurzaamheid (max. 10%), organisatie (duurzaamheid integraal in taken opnemen), capaciteit en middelen zorgsysteem e.d. vastgelegd. [Beleidsverklaring Milieuzorg in voorbereiding (voorstel aan directie)] 1. 7 N I E U W E G E I N Wij hebben voor drie locaties ieder jaar een milieuprogramma, met daarin doelstellingen voor één jaar. Dit volgt uit ons milieuzorgsysteem. Als voorbeeld de brandweer: Het doel van het milieuzorgprogramma 2008 is de bedrijfsvoering van de brandweer het komende jaar milieuvriendelijker te maken. Door uitvoering van de maatregelen zal de milieudruk verminderen. Bijbehorende activiteiten 2008: o Arbo- en milieuzorgsysteem opstellen voor district o Energieverbruik monitoren met nieuwe energiebeheersysteem o Papierverbruik bijhouden en terugdringen o Asbest klimtraject We hebben de intentieverklaring duurzaam inkopen getekend in Daarmee hebben we ons doel op 50% duurzaam inkopen in 2010 gelegd. 3

4 1. 8 M A A S S S L U I S Algemeen: De milieubarometer wordt jaarlijks ingevuld. De doelstelling is om in 2011 een daling van 10 % in de milieubarometer te hebben gerealiseerd ten opzichte van Hierbij gaat het om feitelijke maatregelen en niet om daling door compensatie of groene stroom. Het gemeentelijk milieuzorgsysteem wordt in stand gehouden: In 2012 werkt de organisatie van de gemeente Maassluis klimaatneutraal. Er wordt hierbij zoveel mogelijk ingezet op fysieke maatregelen, de resterende uitstoot kan worden gecompenseerd door middel van investeringen in duurzame energie of bosaanplant. Energiebesparing in gemeentelijke gebouwen: Bij nieuwbouw en renovatie wordt een EPC gehanteerd, die 10% verscherpt is ten opzichte van de wettelijke eis (huidige normen zijn: (kantoren EPC < 1,4 sportaccommodaties EPC < 1,6 en scholen EPC < 1,3) Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 10 jaar worden standaard meegenomen bij renovatie en nieuwbouw. Bij alle renovatie en nieuwbouw onderzoeken wij de mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energiebronnen. Maandelijks wordt het energiegebruik van gebouwen gemonitord; Voor 1 januari 2009 zal een voor publiek zichtbaar energiecertificaat worden opgehangen in het stadhuis. Indien het energielabel lager ligt dan het B-niveau zal een plan van aanpak worden opgesteld om uiterlijk in 2012 het B-niveau te bereiken. Er wordt 100% groene stroom ingekocht voor de gemeentelijke gebouwen en aansluitingen (waaronder riolering en openbare verlichting). Duurzaam inkopen: Uiterlijk in 2009 is een monitoringsysteem opgezet om duurzaam inkopen in de organisatie te kunnen meten. Minimaal 50% van de inkopen geschiedt in 2010 volgens de duurzaam inkopenrichtlijn (doelstelling conform landelijke doelstelling). Er wordt alleen tropisch hardhout indien dit is voorzien van het FSC-keurmerk. Van leveranciers wordt gevraagd om gebruik te maken van voertuigen die minimaal voldoen aan euro 3 (t/m 2009), daarna minimaal euro 45. Dit geldt voor uitvoerders van bouwprojecten en grote renovatie of onderhoudswerkzaamheden, zoals onderhoud stadhuis en civiele werken. Papier: Daling van 10% van papierverbruik ten opzichte van Vervoer: Alle nieuwe gemeentelijke voertuigen beschikken in 2011 over minimaal een euro 4- motor (streven naar Euro 56) (zie 5.2.2) Oude voertuigen die nog minimaal 5 jaar blijven rijden worden voor 2010 voorzien van een roetfilter. Medewerkers van de buitendienst volgen in de periode cursussen over het Nieuwe Rijden. Daarbij wordt aangesloten bij regionale initiatieven. [Milieubeleidsplan ] Terug te vinden op 4

5 1. 9 M I L I E U D I E N S T W E S T - H O L L A N D Opzet en invoering van een certificeerbaar systeem van bedrijfsinterne milieuzorg; Naleving van de regels en voorschriften op milieugebied, die voortvloeien uit de Wet milieubeheer en/of het intern milieuzorgsysteem; Substantiële vermindering van het energie- en watergebruik door het invoeren van een energieregistratiesysteem. Alle maatregelen met een terugverdientijd van 10 jaar of minder komen voor uitvoering in aanmerking; Bij nieuwe huisvesting of renovatie van de bestaande huisvesting wordt voldaan aan de richtlijnen volgens het Regionaal DuBo plus pakket; Bij de aanschaf van alle producten geldt: milieuschadelijke producten worden zoveel mogelijk vervangen door milieuvriendelijke alternatieven met EKO-, Milieukeur of Max Havelaar keurmerk; Het ontstaan van afval wordt zoveel mogelijk voorkomen door middel van preventie, het gebruik van duurzame producten en het hergebruik van producten; Reductie van verkeersbewegingen Milieudienst West-Holland door opstelling van een bedrijfsvervoerplan; Medewerkers proberen bij uitvoering van hun taken schade aan het milieu te voorkomen en het goede voorbeeld te geven; Een jaarlijkse rapportage waarbij elke afdeling haar eigen specifieke informatie aanlevert. [Verklaring Bedrijfsinterne Milieuzorg, 2004, geldig tot 2009] P R O V I N C I E N O O R D - B R A B A N T Landelijke doelstelling in 2010 voor minimaal 50% duurzaam in te kopen. Vanaf 2012 zijn in alle milieurelevante contracten milieuaspecten opgenomen. Vanaf bestaat minimaal 50% van de catering uit biologische producten. Vanaf 2005 is de verspilling van broodjes/eten bij lunches minimaal (< 1 broodje per persoon). Vanaf 2008 voldoet al het standaard kantoormateriaal aan de eisen van het Milieukeurlogo. In 2008 wordt - na succesvolle invoering van een nieuwe manier van afvalverwijdering - bezien welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden om papier te sparen. Vanaf 2009 is de afvalscheiding optimaal (99%). Vanaf 2000 wordt een minimale hoeveelheid aan minst milieubelastende schoonmaakmiddelen gebruikt. Vanaf 2010 is het energieverbruik van het provinciehuis gelijk gebleven of met 5 % afgenomen ten opzichte van Vanaf 2007 wordt bij de aanbesteding van huurauto s en lease auto's voor autoafhankelijke functies gelet op milieuvriendelijke auto's cq brandstof. Continuering en handhaving van het huidige vervoerplan. [meerjarenplan ] 5

6 P R O V I N C I E D R E N T H E Het opzetten van een milieumanagementsysteem op voorlopend -niveau op basis van de menukaart milieumanagement van SenterNovem; Het verminderen van het gemiddeld energieverbruik per medewerker met 2 % per jaar door middel van gedragsveranderingen bij de medewerkers; Het verminderen van papierverbruik met 10%; Het verminderen van restafval met 5%; Het verminderen van KCA met 2% ; Voor minimaal 50% duurzaam inkopen. [aanpak milieumanagement?] V A S T G O E D B E H E E R D E F E N S I E R E G I O Z U I D Milieumanagementsysteem Verbeteren van het gebruik van de Stand van zaken afhandelingsmatrices opnemen als afhandelingsmatrices door MTO leden: PI (driemaandelijks) agendapunt van het MTO retour HROM 80%. Omgevingsanalyse (wet en regelgeving) Het behalen van de gestelde Prestatie Indicator van 65% van de omgevingsvoorwaarden geretourneerd binnen 8 werkdagen. Toetsing werking Omgevingsanalyse en stimuleren toepassen OA Onderhoud en Verbeteren Omgevingsanalyse Onderhoud en Verbeteren Omgevingsanalyse Bedrijfsvoering Verbetering aanleveren informatie tbv DAMIS door dienstkringen Opstellen afvalreductieplan op basis van format opgesteld door werkgroep afval. Bewaking overdrachtsprotocol Controle wettelijke criteria/eisen in aanbestedingsfase (certificaatcheck) Projectevaluaties: het evalueren van milieu incidenten bij nieuwbouwprojecten Borging DUBO tijdens Planbaar Onderhoud Betere monitoring op de toepassing van Dubo maatregelen bij Nieuwbouw projecten en Planbaar Onderhoud. [milieu-uitvoeringsprogramma 2008] Maandelijks monitoren van de Prestatie Indicator Omgevingsanalyse Toetsing toepassing Omgevingsanalyse bij de dienstkringen combineren met het geven van een voorlichting * Consequenties nieuwe wet en regelgeving BARIM opnemen in Omgevingsanalyse. Verbeterpunten en aanbevelingen die voortvloeien uit OA audit en voorlichtingsronden doorvoeren binnen de bedrijfsvoering Inregelen van een vast aanspreekpunt per dienstkring voor structureel aanleveren van milieu-informatie HFM stelt in samenwerking met KAM en andere belang-hebbenden binnen de directie zuid een afvalreductieplan op. Beoordeling en Evaluatie overdrachtspercentage 2008 en kwartaalrapportage voortgang percentage overdrachtprotocol. 4 maal per jaar overleg tussen H-BCM en H-ID en H-LVD Controleren van de bedrijfsvoering van aannemers aantoonbaar maken door onderzoek op opmerkelijke milieu-incidenten o.a. op het gebied van afvalstoffen. Toepassen, gebruik van de standaardlijst DUBO maatregelen bij het opstellen van het bestek van een Planbaar Onderhoud project - Aanschaf van DUBO monitoringprogramma GPR 3.0 of soortgelijk voor betere monitoring toepassing DUBO in nieuwbouwprojecten; - Bijdrage leveren aan vaststelling van landelijk DUBO beleid bij Nieuwbouw en Planbaar Onderhoud - Bijdrage leveren aan het (landelijk) vaststellen van taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de DUBO coördinator; 6

7 A N O N I E M de bedrijfsvoering van de gemeente voldoet aan de geldende milieuregelgeving vanaf x beschikt de gemeente over een goed onderbouwd milieuzorgsysteem vanaf x wordt structureel aandacht besteed aan het waar mogelijk terugdringen van de milieubelasting die verbonden is aan de werkzaamheden en producten van de gemeentelijke organisatie de gemeente maakt vanaf x+1 voor haar inwoners inzichtelijk wat de behaalde resultaten van de gemeentelijke interne milieuzorg zijn. [milieuplan ] De gemeente streeft naar een milieuvriendelijke uitvoering van het inkoopbeleid. Bij alle in te kopen of aan te besteden goederen, diensten en werken, wordt een afweging gemaakt ten aanzien van duurzaamheid. Bij duurzaam inkopen wordt het aspect duurzaamheid verwerkt in de selectie- en gunningcriteria. [...] De gemeente onderschrijft het voornemen om te komen tot 100% duurzaam inkopen in 2015 en zal de ontwikkelingen volgen en mee laten wegen in het kader van duurzaam inkopen. [Inkoopbeleid gemeente 2008] 7

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Gemeente Noordenveld Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Roden, Afdeling Beleid en Publiek Het Milieuprogramma 2007 is vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld De vaststelling is bekendgemaakt in

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

Nieuwe energie voor een beter klimaat!

Nieuwe energie voor een beter klimaat! Nieuwe energie voor een beter klimaat! Berekende klimaatverandering (alleen temperatuur) over 50 jaar weergegeven in Google Earth op basis van gegevens van Met Office Hadley Centre Klimaatactieplan 2009

Nadere informatie

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082 Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. VOORLICHTING... 3 3. SUBSIDIËRING... 4 4. GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Eindrapport SustainaBul 2013

Eindrapport SustainaBul 2013 Eindrapport SustainaBul 213 Naam Onderwijsinstelling Tilburg University Overzicht Categorie Management en Beleid Onderwijs CO2 uitstoot en energie Waterverbruik Afvalverwerking Inkoopbeleid Duurzaam voedsel

Nadere informatie

ACTIEPLAN KLIMAATBELEID 2008-2010

ACTIEPLAN KLIMAATBELEID 2008-2010 ACTIEPLAN KLIMAATBELEID 2008-2010 GEMEENTE DIEMEN JUNI 2008 Dit actieplan is opgesteld door een werkgroep bestaande uit: dhr. R.P. Grondel (wethouder voor o.a. Milieu, voorzitter); mevr. A. Kragt (hoofd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Duurzame Ontwikkeling Bijlagenboek, behorend bij het Klimaatprogramma 2009-2013 Raadsnummer Datum 5 juni 2009 Auteur Geurt Schepers Versie definitief INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Bijlage I : Samenvatting

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

GOUD ZILVER BRONS. milieu jaarverslag 2013

GOUD ZILVER BRONS. milieu jaarverslag 2013 GOUD ZILVER BRONS milieu jaarverslag 2013 WEST-TERSCHELLING Z HARLINGEN H Z TZUMMARUM Z LEEUWARDEN H KOLLUM Z NOARDBURGUM Z HURDEGARYP Z Z GROU Z HEERENVEEN H H LEMMER H H Ziekenhuis Z Zorgcentrum STEENWIJK

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. Camping 2011 t/m 2012

Handleiding. Camping 2011 t/m 2012 Handleiding Camping 2011 t/m 2012 Voorwoord: De Green Key, hét keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, is in toenemende mate een symbool waaraan kwaliteitsbedrijven

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2011-2014

Milieubeleidsplan 2011-2014 Versie: Vastgesteld deelraad 30 juni 2011 Bijlage(n): Auteur: RVE: Beleidsrealisatie Fysiek Domein Afdeling: OR, Milieu, Economie en Kunst 1 Versie: Vastgesteld deelraad 30 juni 2011 Bijlage(n): Auteur:

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Doelmatig en duurzaam Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2010 en 27 september 2012 Strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doelstelling 2 1.2 Achtergrond 2 1.3 Leeswijzer 3 2 Klimaatbeleid 4 2.1 Internationaal klimaatbeleid

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREEAM & MVO

RAPPORTAGE BREEAM & MVO RAPPORTAGE BREEAM & MVO Onderzoek in opdracht van de Dutch Green Building Council Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: MVO en BREEAM kunnen elkaar versterken 4 Voortdurend vinger aan pols 4 MVO 4 BREEAM en

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013.

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013. CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma Periode 2012 t/m 2015 Versienummer: 1.2 Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013 Auteur: drs. M. van Alphen Autorisatie: de heer A. Zijl Paraaf: bk groep Dokweg 17A Postbus

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie