Document: Energiemanagementplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Document: Energiemanagementplan"

Transcriptie

1 Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): De heer F.G. de Bruijn De heer G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Reductiedoelstellingen 2.1 Algemeen 2.2 Per scope 3. Plan van Aanpak 3.1 Maatregelen scope Maatregelen scope Monitoring en meting Verklaring van de methode verbeteringen Verklaring van de methode resultaten 4. Deelname aan- en initiatie van initiatieven 4.1 Duurzame leverancier 5. Verantwoordelijkheden, taakstellingen en budget 5.1 Algemene beschrijving 5.2 Maatregelen

3 1. Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen aan onze reductiedoelstellingen. Dit zullen we verwoorden in het onderhavige Energiemanagementplan. Het plan wordt jaarlijks (of zo vaak als nodig) bijgesteld en goedgekeurd door de directie van het bedrijf. In het Energie Audit Verslag zullen opties worden aangereikt voor het deelnemen aan initiatieven, die CO 2 -reductie tot gevolg hebben, en overige opties voor het bereiken van CO 2 - reductie binnen het bedrijf en de projecten. De gekozen maatregelen zijn verwoord in dit Energiemanagementplan, evenals het budget wat hiervoor vrij is gemaakt. Getekend; F.G. de Bruijn

4 2. Reductiedoelstellingen 2.1 Algemeen De meest materiële emissies zijn bepaald in de CO 2 - footprint van Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Jaarlijks zal in het energieauditverslag worden nagegaan of de emissie inventaris actueel is een zal er vorm worden gegeven aan onze reductiedoelstellingen. De algemene bedrijfsdoelstelling is een reductie van 10% eind 2020 t.o.v. het de uitstoot in het basisjaar In 2012 was de totale uitstoot per medewerker 24,5 ton CO 2. (Scope 1: 23,4 ton & Scope 2: 1 ton Deze getallen zijn afgerond) Concreet betekent dit dat de totale uitstoot dan terug gedrongen zal zijn naar 22 ton CO 2 per medewerker. Het energiemanagementplan beschrijft welke maatregelen wij gaan nemen om deze reductiedoelstelling te kunnen behalen. 2.2 Reductiedoelstelling per jaar per scope Om uiteindelijk aan de algemene bedrijfsdoelstelling te kunnen voldoen zullen we per jaar en per scope een reductiedoelstelling formuleren. Scope 1; De reductiedoelstelling voor eind 2014 voor scope 1 is 2%. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de meest materiële emissies: Diesel verbruik door de mobiele werktuigen, Dit betekent een reductie per medewerker 0,22 ton CO 2 op scope 1. Scope 2; De doelstelling voor 2013 bestaat uit twee etappen; 1. Een reductie op het verbruik van 10% in 2013 t.o.v Of 0,1 ton CO 2 per medewerker op scope Een reductie op het verbruik van 25% in 2014 t.o.v Of 0,25 ton CO 2 per medewerker op scope 2. Dit betekent een totale reductie van 0,47 CO 2 ton per mederwerker eind Dit wordt bereikt door de overstap naar de inkoop van groene elektriciteit en gedragsverandering van de werknemers op kantoor.

5 3 Plan van Aanpak 3.1 Maatregelen scope 1 Om te kunnen voldoen aan de reductiedoelstelling voor de periode zullen we verschillende maatregelen gaan nemen. Duurzamer gebruik mobiele werktuigen; De emissiestroom waarop de maatregelen betrekking hebben is het dieselverbruik; Instructie en controle van alle machinisten op de projectlocaties door het gebruik van de machines aan de kaart te stellen tijdens; o De contract besprekingen aan het begin van het jaar, o Startwerkoverleg, o Werkplek inspecties, o Toolboxen, o Controles op gedrag bij de dagelijkse werkzaamheden door de uitvoerders, o Maandelijkse beoordeling van de onderaannemers tijdens het werk- en coordinatie overleg. De aandacht ligt bij deze maatregel op het niet onnodig stationair laten draaien van de machines. Wij willen met het groener maken van ons inkoopbeleid een CO 2 - reductie bewerkstelligen door bij de inkoop actief te letten op de verbruiksgegevens bij zowel de machines als de bedrijfswagens; Gedegen onderhoud van het machinepark en tijdig vervangen van versleten/veroudert materieel; Onderzoeken of we de reductie doelstellingen kunnen relateren aan het aantal draaiuren van de machines of de omzet van het bedrijf. Dit om een beter vergelijkbaar resultaat te creeren wanneer de hoeveelheid projecten verandert. Het onderzoeken of het rendabel is om over te stappen op TRAXX brandstof. Budget De maatregel kost de tijd die nodig is om onze werknemers en onderaannemers te instrueren en aan te spreken op hun gedrag. Schatting; 120 uur per jaar.

6 3.2 Maatregelen scope 2 Bedrijfspand De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft is het elektriciteitsverbruik; Inkoop groene stroom (in september 2013 is overgestapt op groene stroom). Het isoleren van de wanden van de werkplaats en het plaatsen van dubbel glas (dit is eerder dit jaar volbracht). Zoveel mogelijk digitaal versturen van corresppondentie met opdrachtgevers en leveranciers dus het gebruik van de printers verminderen; De aanschaf van energie zuinige apparatuur wanneer dit aan vervanging toe is. Er op letten dat alle elektrische apparaten uit staan wanneer het pand verlaten wordt. Er op te letten dat verlichting uitgezet wordt in ruimten die niet gebruikt worden. Budget De inkoop van groene stroom brengt geen extra kosten met zich mee. Ouwejan & F. de Bruin Infra B.V. is een nieuwe contract aangegeaan met een nieuwe leverancier die de elektricitiet aanbiedt voor een voordeliger tarief. De kosten voor het isoleren van de werkplaats; ,- 3.3 Monitoring en meting De monitoring en meting van de CO 2 - reductiemaatregelen zal elk half jaar plaatsvinden door onze COF. Dit zal gelijktijdig plaatsvinden met het opstellen van de periodieke rapportage en eenmalig met de CO 2 - footprint.

7 3.3.1 Verklaring van de methode verbeteringen heeft verschillende methoden binnen het algehele KAMsysteem om de verbetering in de energieprestaties te verifieren. De methoden om verbeteringen aantoonbaar te maken zijn: - Dagelijkse controle door uitvoerders op de werkplekken (duurzaamheidsgedrag medewerkers); - Maandelijks werkoverleg tussen de directie, uitvoerders en de VGM-functionaris over het gedrag van de machinisten. - Interne energie audits volgens planning (alle elementen uit de CO 2 - prestatieladder); - Halfjaarlijkse controle van het diesel verbruik d.m.v. de facturen van de brandstofleveranciers en de EVO tankpassen; - Halfjaarlijks opnemen van de meterstanden voor elektriciteit en gas. - Halfjaarlijkse evaluatierapportage m.b.t. de footprint; Verklaring van de methode resultaten De resultaten van de methoden worden voornamelijk geverifieerd aan de hand van de facturen van de verschillende energieleveranciers en brandstofleveranciers. Daarnaast zullen we de verbetering in brandstofverbruik gaan verifieren door middel van het tankpassen systeem.

8 4. Deelname aan- en initiatie van initiatieven 4.1 Duurzame leverancier is aangesloten bij het platform; Duurzame leverancier (www.duurzameleverancier.nl) en neemt deel aan door het platform georganiseerde evenementen. De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief is dat het beleid van erop gericht is duurzaam te ondernemen. Dit initiatief helpt bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering. Achtergrond van het initiatief Duurzameleverancier.nl is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen en voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij. Doel van het initiatief Duurzame leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. Reden / aanleiding van actieve deelname De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief is dat het beleid van erop gericht is duurzaam te ondernemen. Dit initiatief helpt bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering. wilt investeren in duurzaamheid, zo zal er onderzocht gaan worden of er energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden in de vorm van bijvoorbeeld zonnepanelen. Daarnaast richten wij ons op een duurzame bedrijfsvoering (bijvoorbeeld duurzaam inkopen). Verder treffen wij maatregelen om het bewustzijn van duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij onze medewerkers. Via deze site kunnen wij aan externe belanghebbenden laten zien wat wij al doen op dit gebied. Door deelname aan dit initiatief wordt dus inzichtelijk hoe duurzaam onze organisatie is en welke kansen er nog liggen. Verder door deelname aan bijeenkomsten kan extra kennis vergaard worden over duurzaam ondernemen en kunnen contacten gelegd worden met andere bedrijven. Deelname aan de klankbordbijeenkomst Social Return on investment op zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden. Op 16 januari 2014 zal dhr. Verwoerd, dhr de Bruijn of dhr. Wolleswinkel de klankbordbijeenkomst Circulaire economie bijwonen. Het budget betreft de verwachte manuren van: 40 uur komend jaar en 50,- inschrijfgeld.

9 4.2 Keten initiatieven Bouwend Nederland Ouwejan & F. de Bruijn is in gesprek met Bouwend Nederland over deelname aan en ontwikkeling van toekomstige initiatieven binnen de bouwsector m.b.t. CO 2- reductie. Wanneer dit tot een concreet initiatief of werkgroepen zal leidt zal Ouwejan & F. de Bruijn hier aan deelnemen. Het budget betreft de jaarlijkse bijdrage aan Bouwend Nederland; 2450,- plus de geinvesteerde tijd die geschat wordt op ongeveer 40 uur per jaar.

10 5. Verantwoordelijkheden, taakstellingen en budget 5.1 Algemene beschrijving Binnen is de directie eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het Energiemanagementplan binnen het energiemanagementsysteem. De proceseigenaar is de CO 2 -functionaris. Dat geldt zowel voor de projecten als voor binnen de organisatie. 5.2 Maatregelen Nr. Datum invoer Actie/ doelstelling Doelstelling moet zo mogelijk SMART zijn Onderzoek naar het beter in kaart brengen van het draaiuren per machine Actief letten op de verbruiksgegevens bij de inkoop bij machines. Mogelijke Benodigde middelen CO 2 -reductie of en budget energiebesparing (%) Verantwoordelijke en eventueel betrokken belanghebbenden Indirect 20 man-uur COF -1% (op de totale uitstoot) Streefdatum Maart 2014 Inkoop budget Directie Doorgaand Status** Gerealiseerd Gecommuniseerd Gedocumenteerd Datum Digitaal versturen correspondentie, minder printen Er op toezien dat alle elektriche apparaten en verlichting uit staan wanneer het pand verlaten wordt Aanschaf energie zuinige apparatuur -1% in ITC Directie -1% in Geen Directie Afhankelijk van machine Doorgaand Januari 2014 Doorgaand Januarie 2014 Inkoop budget Directie Doorgaand, wordt jaarlijks bepaald

11 Nr. Datum invoer Actie/ doelstelling Doelstelling moet zo mogelijk SMART zijn Eigen personeel informeren en betrekken, bewustwording Inleen personeel en onderaannemers instrueren, controleren en beoordelen Brief papier aanpassen met CO 2 tekst Mogelijke Benodigde middelen CO 2 -reductie of en budget energiebesparing (%) Indirect -1% (op de totale uitstoot) Indirect Nieuwsbrief, toolbox + beoordeling 2 man-uren, per halfjaar Verantwoordelijke en eventueel betrokken belanghebbenden COF 100 man-uur per jaar Directie COF Onderaannemers 1 manuur 100,- Directie Streefdatum Doorgaand eens per half jaar November 2014 December 2013 Status** Gerealiseerd Gecommuniseerd Gedocumenteerd Datum Deelname aan klankbordgroepen duurzame leverancier en Bouwend Nederland Onderzoek aanschaf TRAXX brandstof Indirect 80 manuur 2500,- contributie Directie november 2014 Indirect 8 uur COF Januari 2014