EMPLOYEE BENEFITS. VOOR DE HELE PLOEG EEN OPTIMALE BESCHERMING Arbeidsongevallen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMPLOYEE BENEFITS. VOOR DE HELE PLOEG EEN OPTIMALE BESCHERMING Arbeidsongevallen"

Transcriptie

1 EMPLOYEE BENEFITS VOOR DE HELE PLOEG EEN OPTIMALE BESCHERMING Arbeidsongevallen

2 De verzekering Arbeidsongevallen van ING Insurance: onmisbaar voor een gezond personeelsbeleid. Als één van uw medewerkers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, dan is dat in de eerste plaats vervelend voor de persoon zelf. Gelukkig kan die rekenen op de arbeidsongevallenverzekering die de financiële gevolgen opvangt. Maar ook voor uw bedrijf zijn er gevolgen. En ook die moet u kunnen opvangen. Want uw bedrijf moet presteren. U investeert niet alleen in middelen, u investeert ook in mensen. U bouwt een team van toegewijde medewerkers uit. En dat team wilt u draaiende houden, zodat de continuïteit van het arbeidsproces verzekerd is. Elke afwezigheid van een medewerker n.a.v. ziekte, een privé- of een arbeidsongeval leidt tot tijd- en geldverlies. Als bedrijfsleider bent u extra gemotiveerd om via een doordacht preventieen verzuimbeleid optimale arbeidsomstandigheden te creëren, zodat in uw bedrijf zelf de kans op ongevallen beperkt wordt. De verzekering Arbeidsongevallen: van wettelijke verplichting tot human resources instrument. U vindt het belangrijk dat uw werknemers goed beschermd worden. Onze verzekering Arbeidsongevallen is een uitstekend product dat voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Ze biedt ook interessante (zeg maar noodzakelijke) aanvullende dekkingen waarmee u uw werknemers -ook in hun privé-leven- nog beter kunt beschermen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een beroep te doen op een uitgebreide dienstverlening zoals bv. Business Pact, dat de gevolgen van een arbeidsonderbreking opvangt voor uw bedrijf. Wij verschaffen ook de nodige tools om een vlotte communicatie en comfortabel beheer te verzekeren, op het moment dat zich een arbeidsonderbreking voordoet. En ten slotte voorzien wij ook advies en informatie, op het specifieke terrein van arbeidsongevallen en preventie maar ook in verband met onze diensten en ons Employee Benefits aanbod. U kunt hiervoor terecht bij onze account managers en de preventiedienst. U kunt uw keuze beperken tot de wettelijke arbeidsongevallenverzekering. Of u kunt kiezen voor een meer uitgebreide dekking. Wilt u uw werknemers optimaal beschermen tegen de gevolgen van een ongeval -ook in het privé-leven- kies dan voor onze aanvullende dekkingen gewaarborgd loon, excedent loon en privé-leven. Voor het opvangen van de gevolgen van eender welke arbeidsonderbreking voor uw bedrijf is Business Pact het ideale beleidsinstrument. Wil u het totale werknemerswelzijn in uw bedrijf optimaliseren, dan is de verzekering Arbeidsongevallen een basiselement van uw Employee Benefits beleid, waarin u ook het pensioen, het overlijden, de invaliditeit en de hospitalisatie van uw werknemers kunt verzekeren.

3 De verzekering Arbeidsongevallen van ING Insurance. De arbeidsongevallenverzekering is een basisonderdeel van een degelijk Employee Benefits beleid. U beschermt hiermee zowel uw medewerkers als uw bedrijfsprestaties. Een compleet product, een uitgebreide dienstverlening. In een polis Arbeidsongevallen worden de ongevallen gedekt die het personeel kunnen overkomen tijdens het werk en op weg naar en van het werk. De verzekering Arbeidsongevallen vergoedt de kosten van een arbeidsongeval: niet alleen de medische kosten (geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingskosten), maar ook andere zoals bv. de kosten van protheses. Bij tijdelijke -volledige of gedeeltelijkeongeschiktheid worden dag/maandvergoedingen voorzien. Is de arbeidsongeschiktheid blijvend, dan krijgt de betrokkene een rente uitbetaald i.f.v. het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid. Bij overlijden ten gevolge van een arbeidsongeval wordt een rente uitgekeerd aan de nabestaanden: de echtgeno(o)t(e), de kinderen, of zelfs de ouders. Ook wordt een vergoeding uitgekeerd voor begrafeniskosten. Volgende aanvullende, extra-wettelijke waarborgen kunnen worden voorzien: het betreft facultatieve waarborgen. loon = overeengekomen plafond wettelijk plafond (in 2002: ,29 EUR) PRIVÉ LEVEN arbeidsweg Excedent loon Gewaarborgd loon ARBEIDS ONGEVALLEN gewaarborgd loon: volgens de wettelijke verzekering ontvangt de werkgever van het slachtoffer vanaf de eerste dag een vergoeding op basis van 90% van het basisloon. Gewaarborgd loon dekt de bijkomende 10% plus de sociale lasten. excedent loon: de vergoeding op basis van de polis Arbeidsongevallen is beperkt tot het wettelijk plafond (in 2002: ± 2.115,52 EUR/ maand). Excedent loon maakt het mogelijk de lonen boven dit wettelijk arbeidsweg PRIVÉ LEVEN 0 u werkdag 24 u Producten en diensten arbeidsongevallenverzekering Wet 71 gewaarborgd loon excedent loon privé-leven zelfstandigen: 24-uur-dekking Business Pact Communicatie en comfort brief naar de verzekerde met uitl Vademecum arbeidsongevallen cd-rom met procedures en administratieve documenten Speed-software Kostensimulatiemodule plafond te verzekeren en uw personeel te beschermen tegen belangrijk loonverlies. privé-leven: u kan ook de ongevallen van werknemers in hun privé-leven verzekeren. Privé-leven laat eveneens toe de lonen boven het wettelijk loonplafond te verzekeren. zelfstandigen: 24-uur-dekking: in uitbreiding op een bestaande wetpolis worden ook zelfstandige zaakvoerders vergoed voor ongevallen tijdens de uitoefening van hun beroep én tijdens het privé-leven. Zelfstandigen: 24-uur-dekking voorziet een uitkering op basis van een overeengekomen loon. Maar daar houdt het niet mee op: ook aan de gevolgen voor uw bedrijf is gedacht. Als er een arbeidsongeschiktheid optreedt, is er Business Pact om de gevolgen op te vangen: verzuimbeheer, interim, uitbouw aangepast werk, kinderopvang, psychologische begeleiding,... Een uitgebreid servicenetwerk waarborgt een kwalitatieve aanpak van alle onderbrekingen in het arbeidsproces en is zowel gericht op het voorkomen ervan als op een snelle en soepele dienstverlening zodra een onderbreking zich voordoet of zich dreigt voor te doen.

4 e. ort met uitleg schadeprocedure vallen n ten Advies en informatie Dienst Preventie Arbeidsongevallen account managers en employee benefit consultants cd-rom Employee Benefits brochure arbeidsongevallen Communicatie en comfort. Bij een schadegeval ontvangt de verzekerde van ons een brief, die hem gidst naar een snelle vergoeding. Ons Vademecum Arbeidsongevallen maakt u of uw personeelsverantwoordelijke wegwijs in alle procedures die een arbeidsongevallenverzekering met zich meebrengt, gedurende de looptijd van de overeenkomst. De bijbehorende cd-rom maakt het mogelijk de nodige documenten onmiddellijk af te drukken en de Speed-software eenvoudig te gebruiken. ING Insurance ontwikkelde dit softwarepakket speciaal om de administratieve rompslomp rondom een ongevals- of ziekteaangifte te vereenvoudigen. Met Speed krijgt u ook een volledig beeld van het absenteïsme in uw bedrijf (aantallen, oorzaken) door middel van statistieken. Samen met de doktercontroles vormt dit de basis van een effectief verzuimbeheer. Weet u overigens wat een dag afwezigheid van een werknemer u kost? Met onze Kostensimulatiemodule kunt u dit haarfijn berekenen. Advies en informatie. Een ongeval is zelden alléén aan het noodlot te wijten. Vele arbeidsongevallen kunnen voorkomen worden indien de risico s worden onderkend, juiste richtlijnen worden opgesteld en de instructies zorgvuldig worden toegepast. Kortom: door de implementatie van een pro-actief preventiebeleid. Enerzijds houdt Business Pact de cliënten op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen inzake preventie. Daarnaast treedt, op uw vraag of op ons initiatief, onze Dienst Preventie Arbeidsongevallen in werking - al dan niet aangevuld met externe partners. Wij bieden een antwoord op de behoeften van bedrijven betreffende alle aspecten van preventie zoals bepaald in de Welzijnswet en adviseren u ook bij het invoeren van een preventiebeleid. Tijdens periodieke bedrijfsbezoeken plegen we overleg met uw interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. En ten slotte zorgen we ervoor dat u permanent antwoord krijgt op uw vragen met betrekking tot deze problematiek. Onze preventie-benadering is modulair: in module 1 wordt uw bedrijf stapsgewijs doorgelicht: via een kennismakingsgesprek waarin we de algemene gegevens van uw bedrijf bekijken, met een veiligheidsaudit waarbij we de mogelijke pijnpunten van uw bedrijf leren kennen, en met een uitgebreide veiligheidsinspectie. Daarna wordt u een discussierapport voorgelegd. in module 2 ondersteunen wij u bij de opstelling en implementatie van het globaal preventieplan en het jaaractieplan. in module 3 worden opleidingen voor bepaalde personeelsgroepen uitgewerkt en georganiseerd (intern of extern). Bij zware ongevallen staan we het bedrijf bovendien bij in de verplichte rapportering aan de overheid. Tenslotte kunnen vragen van u of van uw makelaar leiden tot sporadische tussenkomsten. Zo houdt onze Dienst Preventie Arbeidsongevallen bij uw bedrijf altijd de vinger aan de pols. Onze account managers en employee benefit consultants zijn voor u beschikbaar voor alle verdere informatie, niet alleen op het gebied van de verzekering Arbeidsongevallen, maar ook om u te informeren over de voordelen die Business Pact uw bedrijf biedt. Of om u te adviseren over uw complete Employee Benefits aanpak.

5 De verzekering Arbeidsongevallen van ING Insurance: een doordachte visie op de continuïteit van het arbeidsproces binnen uw bedrijf. Door het afsluiten van de verplichte arbeidsongevallenverzekering bij ING Insurance zet u de eerste stap op weg naar een gedegen human resources management. Wij zorgen immers niet alleen voor een complete verzekering, maar ook voor een vlotte afhandeling van eventuele schadegevallen. Wij bieden u bovendien een uitgebreide service i.f.v. het voorkomen en opvangen van onderbrekingen in het arbeidsproces. En desgewenst integreren we dit alles in een alomvattend Employee Benefits programma. In het kader van duurzaam ondernemen wordt immers steeds meer de nadruk gelegd op het menselijk aspect. Door de combinatie van legale en extralegale voorzieningen zorgt u ervoor dat uw bedrijf in alle omstandigheden het beste haalt uit zijn menselijk kapitaal, en dat andere bedrijfsmiddelen niet onderbenut blijven bij afwezigheid van medewerkers door ongeval of ziekte. De continuïteit van het arbeidsproces is op die manier verzekerd. Uw partner voor bedrijfsverzekeringen: ING Insurance ING Insurance is een nieuwe, krachtige verzekeringsorganisatie, gevormd door de samenwerking tussen de vier Belgische ING-verzekeringsdochters: De Vaderlandsche, RVS, BBL Life en BBL Insurance. Ze biedt een ruim gamma aan schade-, levens- en beleggingsverzekeringen aan. Jarenlange ervaring en het vermogen om die te vertalen naar moderne producten afgestemd op de reële verzekeringsbehoeften, vormen de basis voor een optimale dienstverlening aan haar cliënten. Om dit te realiseren werkt ING Insurance nauw samen met professionele verzekeringsmakelaars. ING Groep ING Insurance maakt deel uit van ING Groep, één van de belangrijkste financiële concerns op wereldvlak, die met meer dan medewerkers actief is in 65 landen. De uitwisseling van product- en marktkennis op dergelijke schaal resulteert dan ook in een uniek en zeer concurrerend marktaanbod. ING biedt particulieren, bedrijven en instellingen een breed assortiment innovatieve financiële diensten aan, en dit via het distributiekanaal van hun keuze. De strategie van ING is gericht op een kwalitatieve dienstverlening en een stabiele groei met behoud van een goede winstgevendheid. Klantgerichtheid, ondernemerschap, professionaliteit, teamwork en integriteit staan voorop bij alle activiteiten die ING onderneemt.

6 4233 ANTWERPEN Desguinlei Antwerpen tel. 03/ fax 03/ H.R.A BRUSSEL Kunstlaan Brussel tel. 02/ fax 02/ H.R.B ING Insurance nv, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0051 met maatschappelijke zetel Marnixlaan Brussel V.U.: E. Vanpoucke, Desguinlei 92, 2018 Antwerpen MORAEL EMPLOYEE BENEFITS 01/02

Voedingswinkel. Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften

Voedingswinkel. Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften Voedingswinkel Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften Inhoud Inleiding Uw winkel, materieel en koopwaar Top Handel voor een degelijke basis Extra waarborgen voor een bescherming op maat Uw inkomsten

Nadere informatie

De meest complete bescherming van uw zaak

De meest complete bescherming van uw zaak De meest complete bescherming van uw zaak Property Liability Accidents Auto VIVIUM Business Deal Laat uw zaak op volle kracht draaien VIVIUM houdt een oogje in het zeil De ingrediënten voor een succesvolle

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

VIVIUM RIZIV-aanbod. Verzekeringen voor medische beroepen

VIVIUM RIZIV-aanbod. Verzekeringen voor medische beroepen VIVIUM RIZIV-aanbod Verzekeringen voor medische beroepen Bouw een mooi extra pensioen op Bescherm u tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid Laat uw premies betalen door het RIZIV Besteedt u evenveel

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Checklist Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Inhoudstafel p. 4 Algemeen 4 Welke stappen dient u te ondernemen om er zeker van te zijn dat uw vereniging voldoende is verzekerd? 5 Breng de risico s

Nadere informatie

BEDRIJFSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSVERZEKERINGEN BEDRIJFSVERZEKERINGEN UW BEDRIJF OPTIMAAL BESCHERMD 30.00.005/10 01/14 BEDRIJFSVERZEKERINGEN Uw bedrijf optimaal beschermd Bestudeerde, commerciële risico s ze horen bij het ondernemerschap. Net zoals

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Voor een vlot beheer van uw verzekeringsrisico s als auto concessiehouder. Cover Concessiehouders

Voor een vlot beheer van uw verzekeringsrisico s als auto concessiehouder. Cover Concessiehouders Voor een vlot beheer van uw verzekeringsrisico s als auto concessiehouder Cover Concessiehouders Groepeer uw beroepsgebonden verzekeringen en geniet een aantal belangrijke voordelen 2 Bescherming van

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse Ondernemersplan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, wel of niet noodzakelijk? Als zelfstandige kunt u het zich niet

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben.

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. VIVIUM Auto Het voelt goed om een keuze te hebben. Bij VIVIUM kiest u zelf in alle vrijheid uw bescherming bij een auto-ongeval. Zo bent u er altijd helemaal gerust in. Pieker niet over uw auto. Rijd ermee.

Nadere informatie

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden Uw medewerkers goed verzekerd Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden 2 3 Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden (Semi-) Collectieve pensioenverzekering Uw organisatie valt of staat met

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

In België zijn slechts enkele

In België zijn slechts enkele GOED VERZEKERD UW LEVEN LANG DOSSIER VERZEKERINGEN Reportage: Johan Steenackers Illustraties: Serge Baeken In België zijn slechts enkele verzekeringen wettelijk verplicht. Dat is in de eerste plaats het

Nadere informatie

april - mei 2013 Welkom! Nieuwsbrief met actuele informatie voor de zaakvoerder. Inhoudsopgave AANDACHT VOOR DE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN DE VOF ONDER DE LOEP PROBLEMEN MET BEDRIJFSWAGENS? FACTUREN

Nadere informatie

MiFID en Twin Peaks II informatiebrochure

MiFID en Twin Peaks II informatiebrochure Aon Belgium MiFID en Twin Peaks II informatiebrochure Risk. Reinsurance. Human Resources. Index Voorstelling Aon Belgium...3 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. 6 1 Inleiding...............................................

Nadere informatie

Verzekeringen. Financieel katern. Magazine van Federale Verzekering zomer 2014. Opnieuw Verzekeringstrofee voor onze verzekering Arbeidsongevallen

Verzekeringen. Financieel katern. Magazine van Federale Verzekering zomer 2014. Opnieuw Verzekeringstrofee voor onze verzekering Arbeidsongevallen Magazine van Federale Verzekering zomer 2014 Verzekeringen Opnieuw Verzekeringstrofee voor onze verzekering Arbeidsongevallen Financieel katern Nova Deposit en Nova Invest Toerisme Anders op reis Inhoud

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Samen met Academica Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Academica is een adviescentrum dat informatie geeft en oplossingen biedt voor financiële vraagstukken. Vraagstukken die betrekking

Nadere informatie

Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering... Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering... als het u toch overkomt Univé persoonlijk en dichtbij Daar plukt ú de vruchten van! 2 Wel of geen AOV? Wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV); dat is

Nadere informatie

REAAL Ondernemers AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s

REAAL Ondernemers AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s REAAL Ondernemers AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s 2 REAAL Ondernemers AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers

Nadere informatie

verzekeringen en FinanCiele producten

verzekeringen en FinanCiele producten verzekeringen voor uw gezin VERZEKERINGEN EN FINANCIELE PRODUCTEN 30.00.003/10 01/14 VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN Oplossingen op maat van uw verwachtingen Om het welzijn van uw gezin te waarborgen, sluit

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie