Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 april - mei 2013 Welkom! Nieuwsbrief met actuele informatie voor de zaakvoerder. Inhoudsopgave AANDACHT VOOR DE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN DE VOF ONDER DE LOEP PROBLEMEN MET BEDRIJFSWAGENS? FACTUREN EN TAALKEUZE HOE ONS CONTACTEREN Aandacht voor de verzekering arbeidsongevallen Haast elke werkgever is er wel van op de hoogte dat hij of zij over een verzekering dient te beschikken wanneer er personeel tewerkgesteld wordt. Minder bekend is dat er minstens even dwingende verplichtingen lopen zodra er zich een arbeidsongeval voordoet. In dat geval moet er nl. een aangifte doorgegeven worden aan de verzekeraar. Dit kan ook rechtstreeks (elektronisch) aan de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, via de portaalsite van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Deze aangifte van arbeidsongeval (elektronisch of op papier) moet door de werkgever gebeuren binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van het arbeidsongeval. Indien het gaat om een zeer ernstig ongeval (vermoedelijke blijvende werkongeschiktheid) of een dodelijk ongeval moet de aangifte onmiddellijk gebeuren (via telefoon, fax, , ) en schriftelijk bevestigd worden. Tevens dient de lokale veiligheidsinspectie verwittigd worden, met een kopie van de aangifte

2 De werkgever is verplicht ieder ongeval dat gekwalificeerd kan worden als een arbeidsongeval aan te geven en dit binnen de vastgestelde termijnen. Niet naleving hiervan kan de werkgever nl. op een strafrechtelijke vervolging komen te staan. Er gelden drie criteria voor een arbeidsongeval: het moet gaan om een plotse gebeurtenis, overkomen tijdens de uitvoering van het werk of op de weg van en naar het werk, er moet sprake zijn van lichamelijke schade of letsel. Nog een tip voor de aangifte: beschrijf zo duidelijk mogelijk de omstandigheden van het ongeval (werkomgeving, plaats en tijd van het ongeval, opdracht van de betrokken persoon, oorzaak van het ongeval, ). Dit kan u en het slachtoffer heel wat administratieve rompslomp en onduidelijkheid nadien besparen. Nog minder bekend is dat deze verplichte arbeidsongevallenverzekering, die het arbeidsrisico en de arbeidsweg dekt, kan uitgebreid worden met bijkomende waarborgen. Deze mogelijkheden zijn: - Excedent: de uitkeringen op basis van de verplichte verzekering zijn beperkt tot een wettelijk vastgelegd maximumbedrag van ,91 euro (2012) per jaar.voor personen die meer verdienen dan dit wettelijke maximum kan dit bij een arbeidsongeval een aanzienlijk loonverlies betekenen. Met de verzekering van het excedent echter wordt de waarborg en de vergoeding verhoogd tot het werkelijke loon, ook boven het wettelijke maximum. Dit maximum loonbedrag moet als dusdanig uitdrukkelijk vermeld worden in de polis. - Gewaarborgd loon: bij een arbeidsongeval moet de werkgever gedurende een bepaalde termijn een gewaarborgd loon van 100% uitbetalen aan de getroffen werknemer. Dit wordt hem door de wettelijke arbeidsongevallenverzekering terugbetaald voor 90%. Dit verschil kan opgevangen worden door een verzekering gewaarborgd loon te onderschrijven. - Lichamelijke ongevallen privé leven: de werknemer wordt hierdoor aan dezelfde waarborgen ook tijdens zijn privéleven verzekerd. - Patroonsverzekering: als zelfstandige valt de werkgever niet onder de toepassing van de waarborgen van de arbeidsongevallenverzekering. Nochtans kan deze uitgebreid worden waardoor er voor de ondernemer toch een waarborg voor het ongevalrisico verleend kan worden, zowel tijdens privé- als werkomstandigheden. Het maximumbedrag van de vergoeding wordt duidelijk in het contract vastgelegd. De VOF onder de loep Als vennootschapsvorm zullen de EVBA, de BVBA en de NV waarschijnlijk wel de meest vertrouwde zijn. Zij komen proportioneel dan ook het meest frequent voor. Toch zijn er nog een aantal andere vennootschapsvormen, elk met hun eigen specifieke bepalingen en voorwaarden, die mogelijk meer geschikt zijn in welbepaalde gevallen. Denken we hierbij aan de CV, de

3 CVBA, de VOF of nog de VZW. De vennootschap onder firmanaam (VOF) is wellicht de minst bekende van het hele rijtje. Toch biedt zij een aantal onmiskenbare voordelen, o.m. doordat zij minder uitgebreid aan regels onderworpen is. We overlopen de belangrijkste kenmerken ervan. De oprichting ervan kan bij notariële akte, maar is niet verplicht. Een onderhandse akte kan nl. volstaan, die nadien geregistreerd wordt. Het maatschappelijk doel kan zijn de uitoefening van een burgerlijke of commerciële activiteit. In tegenstelling tot andere vennootschappen is er geen minimum wettelijk kapitaal opgelegd bij oprichting. De inbreng van de vennoten kan bovendien ook bestaan uit arbeid. En tenslotte gelden er minder verplichtingen wat de publicatie van gegevens en documenten betreft. Ondanks de mogelijk wat misleidende naam, gaat het hier wel degelijk om een personenvennootschap. Zo moeten beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen worden, kunnen aandelen niet verkocht worden zonder de instemming van de medevennoot en wordt de vennootschap ontbonden door het overlijden van een vennoot. Doordat de aandelen niet vrij aan derden kunnen overgedragen worden, kan het familiaal karakter van de onderneming vrij makkelijk beschermd worden. Specifiek voor deze vennootschap is wel dat de vennoten in eigen naam en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van de VOF. Ook wanneer één van de vennoten in naam van de vennootschap een verbintenis aanging, is deze onbeperkt bindend voor de andere vennoten. De faling van de VOF kan dus mogelijk wel de faling van de vennoten tot gevolg hebben. Problemen met bedrijfswagens? Werknemers en bedrijfsvoertuigen zijn een steeds groeiend gegeven. Zo dus ook het risico van regelmatige problemen in het dagelijkse gebruik ervan. Wat indien de werknemer een ongeval veroorzaakt tijdens de werkuren en bijgevolg binnen de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst? In dat geval blijft de werkgever verantwoordelijk voor de schade aan derden én deze aan het eigen voertuig. De respectievelijke autoverzekeringen die de werkgever aanging, kunnen hiervoor dus zonder probleem aangesproken worden. Begaat de werknemer echter een zware (persoonlijke) fout, een herhaaldelijke lichte fout of is er sprake van bedrog, dan kan de werkgever een vordering instellen om de gemaakte kosten te verhalen. De zaken liggen wat anders indien het ongeval plaatsvindt wanneer het voertuig voor privédoeleinden gebruikt wordt. Wanneer aanwezig, zullen de verzekeringsdekkingen opnieuw kunnen ingeroepen worden. Is er echter geen eigen schadeverzekering, dan zal

4 de werknemer in dit geval zelf moeten instaan voor de volledige schade aan het bedrijfsvoertuig. Wat de inbreuken op het verkeersreglement betreft die de werknemer zou begaan, en de boetes of veroordelingen die hiervan het gevolg zijn, hiervoor blijft de werknemer steeds persoonlijk aansprakelijk, ongeacht het ogenblik van de inbreuk. De werkgever blijft nochtans wel burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de boetes, die het gevolg zijn van overtredingen die tijdens de werkuren begaan zijn. Indien het personeelslid de boete niet betaalt, kan het bedrag dus via de werkgever opgeëist worden. Het bedrag zonder meer van het loon van de betrokken werknemer afhouden, is niet mogelijk. Per geval dient hierover een schriftelijk akkoord van de betrokkene te worden gegeven. Bepalingen in die zin in het arbeidsreglement zijn dus niet geldig. Het is dan ook ten zeerste aan te raden om in het bedrijf een zgn. car policy op te stellen en deze aan elk arbeidscontract toe voegen. Op die manier worden de afspraken rond het gebruik van de wagen zeer duidelijk. Uw sociaal secretariaat of uw makelaar kan u hiervan een voorbeeld bezorgen. Facturen en taalkeuze Het uitgangspunt is eenvoudig: de ondernemer is gehouden om de factuur aan zijn klant op te stellen in de taal van het gebied van de uitbatingzetel van het bedrijf. Niet de maatschappelijke zetel dus, wel de plaats waar de handelsactiviteit effectief uitgeoefend wordt. Deze bepaling is van openbare orde, wat betekent dat hiervan niet kan afgeweken worden. Ingeval van een betwisting met een anderstalige klant betekent dit dat een factuur, die in strijd is met deze wettelijke verplichting, automatisch nietig is, en dus onbestaand. De regeling betreft de wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur: uw identiteit als leverancier of dienstverlener, de omschrijving van de aard, aantal en prijs van de geleverde goederen of diensten, eventuele verwijzingen naar de BTW-wetgeving. Terecht kunt u van mening zijn dat deze bepalingen niet erg klantvriendelijk zijn. Dus hoe kunt u bijv. uw Franstalige klanten beter tegemoet komen? U zou de algemene voorwaarden op de factuur al kunnen vermelden in de taal van uw klant. Deze behoren immers niet tot de door de wet verplichte vermeldingen. U kunt ze op deze manier ook veel beter afdwingen bij uw klant, doordat hij er zonder problemen in de eigen taal kennis van kan nemen. Nog een oplossing is om de elementen van de factuur die voor uw klant belangrijk kunnen zijn, bijkomend in zijn taal op te nemen, of zelfs de volledige factuur in twee talen op te maken. Helemaal klantvriendelijk want overzichtelijk, is natuurlijk om een dubbele factuur te bezorgen: één in de verplichte taal van de onderneming en één in de taal van de klant in kwestie.

5 Ingeval de anderstalige handelaar een vermelding op de factuur niet begrijpt, heeft hij nog altijd de kans om de factuur te protesteren en om verduidelijking te vragen. Doet hij dat niet, dan wordt hij geacht de factuur te aanvaarden. Hoe ons contacteren Aquilae Eikenstraat 90 Lid van 2840 Reet - Rumst Tel: 03/ site: Vertel een vriend Uitschrijven Privacy Copyright met steun van

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN EEN FAMILIALE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOORKOMT HEEL WAT NARIGHEDEN In uw privéleven bent u aansprakelijk

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst INHOUDSTAFEL

Overeenkomst betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst INHOUDSTAFEL 23.06.2003 ASSURALIA betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst 530 INHOUDSTAFEL INLEIDING A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie