Glossarium van de intellectuele eigendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glossarium van de intellectuele eigendom"

Transcriptie

1 Brussel-Bruxelles Liège Science Park Charleroi Rue du Bois Saint-Jean 12 Gent BE-4102 Seraing Hasselt tel. : Leuven fax : Liège Glossarium van de intellectuele eigendom F. Monfort-Windels Augustus 2005 Updated: September 2006 Maart 2008 Augustus 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, door elektronische middelen of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2

3 Basisbegrippen op het gebied van industriële eigendom Octrooien zijn voor de onderneming het meest voor de hand liggende instrument om een uitvinding te beschermen en te valoriseren. Maar zij vormen tegelijk een formidabele bron van technische en concurrentiële kennis en een uitstekend hulpmiddel voor strategische wacht. In verscheidene opzichten is de industriële eigendom voor de industrie dus een punt van topbelang. Er verschijnen almaar meer publicaties over. Ook melden zich op het Internet vele sites om het publiek te informeren en bovendien kan eenieder databanken van octrooidocumenten kosteloos raadplegen. Om die tools allemaal nuttig te kunnen gebruiken moet men evenwel de fundamentele concepten op octrooigebied kennen en de specifieke terminologie beheersen. Dit glossarium definieert kort en beschrijvend de meest gangbare termen zodat men een eerste zicht krijgt op de basisbegrippen en bij machte is om met de specialisten op het gebied van industriële eigendom te dialogeren.

4

5 A Aanduiding van herkomst (of Herkomstaanduiding) Aanverwante rechten (of naburige rechten) Aanvraagnummer Aanvullend beschermingscertificaat - ABC Abstract Annuïteiten (of Jaartaksen) Anterioriteit (of Historische rechten (merken) Anterioriteit (of Historische rechten) (octrooien) Anterioriteitsonderzoek Auteur Auteursrecht B Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom - BBIE Bedrijfsgeheim (of Zakengeheim) Bekendmaking Bekend merk beroemd merk Belgisch octrooi Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom Benaming van oorsprong Beschikbaarheid (merken) Beschrijving van de uitvinding Beslag inzake namaak Biotechnologie Biotechnologische uitvinding Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt - BHIM C Certificaat voor het communautaire kwekersrecht (of Kwekerscertificaat) Certificatiemerk Claims (of Octrooischrift) Collectief merk (evt. certificatie- of garantiemerk) Communautair merk Communautair octrooi Consulent industriële eigendom Conventie van Parijs Copyright Sirris pagina 5/61

6 D Datum van het depot (of Neerleggingsdatum of Datum van neerlegging) Datum van neerlegging (of Neerleggingsdatum of Datum van het depot) Defensieve publicatie Deponering bij een notaris Deposant Depot (of neerlegging) Deurwaarder DIE Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom Distinctief kenmerk (of Onderscheidend middel) (merken) Distinctieve tekens (of onderscheidende middelen) Documentatie Domeinnaam Douanebeslag E Economische intelligentie Eerder persoonlijk bezit Enveloppe Soleau EP EPO- European Patent Office Escrow Espacenet Euro-PCT Europees octrooi Europees Octrooibureau - EOB Exploitatie Exploitatievrijheid G Garantiemerk Gebruikscertificaat Gebruiksmodel Gemachtigde Gemeenschappelijk werk (of Gezamenlijk werk) Gezamenlijk werk (of Gemeenschappelijk werk H Handelsnaam Herkomstaanduiding (of Aanduiding van herkomst) Historische rechten (anterioriteit) Houder Sirris pagina 6/61

7 I I-depot Imitatie Industriële eigendom Industriële spionage Industriële toepasbaarheid (octrooien) Inpadoc Intellectuele eigendom Internationale classificatie Internationale classificatie der octrooien IPC in het Engels Internationaal merk Internationale octrooiaanvraag Inventieve activiteit (octrooien) K Know-how Kwekerscertificaat (of Certificaat voor het communautaire kwekersrecht) L Licentie Licentiehouder Literaire en artistieke eigendom Laboratoriumschrift Landencode M Maker (of schepper) Markering Merk Merkenclassificatie Misleidendheid (merken) Model Monopolie Sirris pagina 7/61

8 N Naburige rechten (of aanverwante rechten) Namaak Namaakbeslag (of beslag inzake namaak) Nationaal octrooibureau Neerlegging (of Depot) Neerleggingsdatum (of Datum van Neerlegging of Datum van het depot) Nieuwheid (octrooi) Nieuwheidsonderzoek Nietigheidsprocedure Normen O Octrooi (of Uitvindingsoctrooi) Octrooiaanvraag Octrooieerbaarheid Octrooieerbaarheidsvoorwaarden Octrooieerbare uitvinding Octrooifamilie Octrooikosten Octrooischrift (of Claims) Octrooiverlening (of Verlening van een octrooi) OMC OMPI Onderscheidend middel (of Distinctief kenmerk) (merken) Onderzoek Onderzoek naar de stand van de techniek (state of the art) Onderzoeksrapport Oneerlijke concurrentie Openbaar domein Originaliteit Overdracht - concessie P Parasitisme Patlib PCT PI Piraterij Procedure inzake namaak Publicatie Publicatiedatum Publicatienummer Sirris pagina 8/61

9 R Rechtstoestand Rechtsuitputting (of Uitputting van rechten) Registratie (merk) Respijttermijn Royalty's (of Vergoeding) S Schepper (of maker) Software Stand van de techniek (of State of the art) State of the art (of Stand van de techniek) State-of-the-art-onderzoek T Tekeningen en modellen Territorialiteit van de rechten Topografie geïntegreerde schakelingen U Uitputting van rechten (of Rechtsuitputting) Uitvinder Uitvinding Uitvindingsoctrooi (of Octrooi) USPTO V Vaste datum Vergoeding (of Royalty's) Verlening van een octrooi (of Octrooiverlening) Verplichte licentie Verval Verzamelwerk Verzet Voorrang (termijn) Voorrangsdatum Voorrangsnummer Voorwaarden Vordering wegens namaak Vordering tot nietigverklaring Sirris pagina 9/61

10 W Wacht Wettigheid (merken) WHO - Wereldhandelsorganisatie WIPO World Intellectual Property Organisation - WIPO Z Zakengeheim (of Bedrijfsgeheim) Sirris pagina 10/61

11 A Aanvraagnummer Nummer dat het octrooibureau aan een octrooiaanvraag toekent. Het bestaat uit de tweeletterige landencode, het registratiejaar en het volgnummer van de aanvraag. Aanvullend beschermingscertificaat - ABC Voor octrooien ter bescherming van farmaceutische en fytofarmaceutische producten gelden bijzondere bepalingen. De vergunningstijd voor het op de markt brengen van een geneesmiddel is namelijk zo lang dat de werkelijke duur van exploitatie van het octrooi aanzienlijk bekort wordt, waardoor een producent zijn R&D niet afgeschreven zou krijgen. Voor deze producten kan op verzoek en na staving, een aanvullend beschermingscertificaat ABC worden verleend, d.i. een bijzondere akte die van kracht wordt op de normale vervaldatum van het octrooi en die de beschermingsduur ervan met maximum 5 jaar verlengt. Abstract Beknopte samenvatting van de uitvinding die in een octrooiaanvraag beschreven staat. Zij is verplicht, maar heeft enkel documentaire waarde en heeft geen invloed op de draagwijdte van het octrooi. Omdat zij evenwel betrekkelijk nauwkeurig en voldoende beschrijvend is, is ze bijzonder nuttig voor informatieopzoekingen op een bepaald technisch gebied. Annuïteiten - Jaartaksen Tijdens de looptijd van een octrooi jaarlijks te betalen instandhoudingtaksen. Het bedrag neemt geleidelijk toe met de jaren. Als zij niet worden betaald, gaat de uitvinding over naar het openbare domein. In sommige landen worden geen annuïteiten betaald. Zo zijn de taksen in de VS bv. verschuldigd na 3,5 resp. 7,5 en 11,5 jaar. Auteur Schepper van een "verstandelijk", artistiek, literair, muzikaal, wetenschappelijk werk De term werk moet zeer breed worden opgevat: literair werk, databanken en software, films, schilderijen, tekeningen, foto s en beelden, architectuur, reclamecreaties, landkaarten, conferenties, circusnummers, choreografieën Sirris pagina 11/61

12 Auteursrecht Rechtsbescherming voor literair, artistiek, dramatisch en muzikaal werk alsook voor computerprogramma s. Het eigendomsrecht loopt (in de meeste wetgevingen) tot 70 jaar na de dood van de auteur. Het ontstaat door het naakte feit van de creatie en vergt geen enkele neerleggingsformaliteit. De houder heeft een internationaal exclusief recht op reproductie, verspreiding en vertegenwoordiging. Dit recht kan hij evenwel overdragen, maar dan nog behoudt hij een eeuwigdurend, onvervreemdbaar en onontzegbaar recht op zijn werk. Verstandelijke werken van originele aard, die de stempel van de auteur dragen en waaraan vorm is gegeven in een bijzondere creatie worden beschermd door het auteursrecht, ongeacht wat de verdienste ervan is. Sirris pagina 12/61

13 B BBIE - Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom De drie Benelux-landen hebben een verdrag ondertekend ter harmonisering van hun wetgeving over de merken, tekeningen en modellen. Zij hebben daartoe een gezamenlijke administratie opgericht: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Deze heeft de verantwoordelijkheid voor de wettelijke bescherming van de merken, tekeningen en modellen. De registratie van een merk, tekening en model in één van de drie landen geldt tegelijk als registratie in de hele Benelux. BBIE Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 15 Bordewijklaan 2591 XR Den Haag Nederland Tel. : +31/70/ Fax: +31/70/ Merk-, tekening- en modelaanvragen kunnen in Brussel worden ingediend bij de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (zie DIE). Bekend merk beroemd merk Een merk geldt als bekend als het buiten zijn gebruikelijke cliënteel ook bij een ruime meerderheid van het publiek bekend is. Het geldt als beroemd als het ook internationaal ruime bekendheid geniet. In principe verleent registratie van een merk de houder enkel en alleen een eigendomsrecht voor de producten en diensten die zijn aangeduid of voor gelijksoortige. Maar bij bekende of beroemde merken wordt het specialiteitprincipe verruimd. Bekende of beroemde merken vormen een eerder recht, zelfs zonder registratie; zelfs niet-gelijksoortige producten of diensten kunnen onder de bescherming vallen. Bekendmaking Wanneer een uitvinding wordt geëxploiteerd of wanneer de kernelementen van een uitvinding schriftelijk, mondeling of anderszins, en op welke plaats ook, worden bekengemaakt zelfs door de uitvinder, nog voordat de uitvinding is neergelegd, dan ontstaat een belemmering voor octrooieerbaarheid. Dit kan leiden tot nietigheid van het octrooi bij ontstentenis van nieuwheid. Deze regel geldt in de meeste landen, maar niet in de Verenigde Staten (respijttermijn). Men moet een octrooiaanvraag dus zien neer te leggen vóór elke toelichting, reclame, conferentie die als bekendmaking van de uitvinding kan worden aangemerkt. De «officiële» bekendmaking van de uitvinding, in ruil voor de exclusiviteit van rechten die de uitvinder wordt verleend, gebeurt in de praktijk door publicatie van de octrooiaanvraag in diverse vormen door de bureaus (gedrukt, Internet, cd-rom) en door de terbeschikkingstelling aan het publiek ter inzage. Sirris pagina 13/61

14 Belgisch octrooi De DIE Dienst voor Intellectuele Eigendom verleent twee soorten Belgische octrooien: - Octrooien voor maximum 6 jaar indien geen enkel onderzoeksverslag gevraagd wordt (zie gebruikscertificaat); - Octrooien voor maximum 20 jaar indien een onderzoeksrapport wordt gevraagd binnen 18 maanden na de indieningdatum of de voorrangsdatum van het oudste. Een onderzoeksrapport geldt uitsluitend ter informering van de deposant: Belgische octrooien worden verleend zonder voorafgaand onderzoek omtrent de octrooieerbaarheid van uitvindingen en dus zonder garantie wat de geldigheid van de octrooien of de verdienste van de uitvindingen betreft. Sinds 2007 bezorgt het bureau aan de deponent echter een schriftelijke opinie waarin het verslag van het nieuwheidsonderzoek wordt becommentarieerd. De houder van een Belgisch octrooi kan alleen op Belgisch grondgebied rechten laten gelden. Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom Zie DIE Benaming van oorsprong Geografische naam die aangebracht kan worden op een product afkomstig uit een land, streek of plaats en waarvan de kwaliteit of de kenmerken gebonden zijn aan de natuurlijke en menselijke - omgevingsfactoren. De benaming van oorsprong is een distinctief kenmerk maar voor de consument ook een kwaliteitsgarantie. Beschrijving van de uitvinding De beschrijving van de uitvinding zit in de octrooitekst vervat: zij moet de uitvinding volledig en uitvoerig beschrijven, met ten minste één uitvoeringsvorm (realisatiewijze) zodat een vakkundige de uitvinding kan reproduceren. Deze beschrijving bevat een algemene voorstelling van het technische domein waartoe de uitvinding behoort; een beschrijving van de eerdere stand en de daarbijbehorende leemtes of onvolkomenheden, die de uitvinding juist zal verhelpen; een algemene toelichting van de uitvinding in probleemoplossingvorm, met details en varianten; een opsomming van industriële toepassingen; desgevallende schema s en tekeningen; ten minste één specifieke realisatiewijze, met verwijzing naar tekeningen als die bestaan. Sirris pagina 14/61

15 Beschikbaarheid (merken) Om als merk bescherming te kunnen krijgen moet een teken aan vier voorwaarden beantwoorden. Het moet distinctief, beschikbaar, niet-misleidend en wettig zijn. Het als merk gedeponeerde teken mag door derden gebruikte of hen toebehorende eerdere rechten zoals merken, maatschappelijke benamingen, handelsnamen, auteursrechten, benamingen van oorsprong, enz. niet schaden. De beschikbaarheid van een merk wordt beoordeeld in de context van de producten of diensten waarop het zal worden toegepast. Twee identieke merken mogen inderdaad naast elkaar bestaan, als er maar geen verwarring mogelijk is tussen de producten/diensten waar zij op slaan. Conformiteit met het beschikbaarheidcriterium onderstelt dat vóór neerlegging steeds een grondig anterioriteitsonderzoek wordt gedaan. Dit onderzoek moet de bestaande merken toetsen op visuele, fonetische en conceptuele gelijkenissen. Beslag inzake namaak Om in geval van namaak bewijsmiddelen te kunnen verzamelen en bewaren kunnen houders van een industriëleneigendomsrecht of hun rechthebbenden mits zij na verzoekschrift toestemming krijgen van het gerechtelijke gezag een deskundige opdracht geven voor het uitvoeren van een beslag inzake namaak. Dat kan een beschrijvend beslag zijn (beslag op documenten, monsters en informatie) dan wel een reëel beslag (fysiek beslag op de namaakgoederen). Biotechnologie De industriële ontwikkeling van genetisch gewijzigde producten en organismen neemt vandaag een hoge vlucht en met biotechnologie zijn dan ook enorme commerciële belangen gemoeid. Europese richtlijn 98/44/CE betreffende de "Juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen", die in juli 1998 van kracht is geworden, legt de octrooieerbaarheidsvoorwaarden vast en streeft daarbij verenigbaarheid na tussen de stimulering van investeringen in biotechnologie, het octrooirecht en de ethische regels ter beperking van de toe-eigening van de levende materie. Weliswaar is deze richtlijn nog niet in alle EU-lidstaten in nationale wetgeving omgezet, maar het Europese Octrooibureau past hem toch al toe sinds 1999 en staat borg voor een eenvormige gang van zaken in de verlening van octrooien in het domein van de biotechnologie. Het EOB (Europees Octrooibureau) verleent octrooien voor biologisch materiaal dat uit zijn natuurlijke omgeving is weggehaald of dat geproduceerd is met behulp van een technisch procédé, maar weigert octr het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ooiering voor plantenvariëteiten of dierenrassen, alsook voor hoofdzakelijk biologische procédés voor het verkrijgen van planten of dieren. Dieren en planten zijn octrooieerbaar indien de technische doenbaarheid van de uitvinding niet beperkt is tot één plantenvariëteit of tot één bepaald dierenras. Het menselijke lichaam in de verschillende stadia van zijn vorming en zijn ontwikkeling, evenals de loutere ontdekking van een van de delen ervan, met inbegrip van een sequentie of partiële sequentie van een gen, zijn niet octrooieerbaar. Sirris pagina 15/61

16 Een deel van het menselijke lichaam dat werd geïsoleerd of dat anderszins door een technische werkwijze werd verkregen, met inbegrip van een sequentie of een partiële sequentie van een gen, is vatbaar voor octrooi, zelfs indien de structuur van dat deel identiek is aan die van een natuurlijk deel. De industriële toepassing van een sequentie of een partiële sequentie van een gen moet concreet worden vermeld in de octrooiaanvraag. Duidelijk van octrooiering uitgesloten zijn uitvindingen die strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden: werkwijzen voor het klonen van mensen, werkwijzen tot wijziging van de germinale genetische identiteit van de mens, het gebruik van menselijke embryo's voor industriële of commerciële doeleinden, werkwijzen tot wijziging van de genetische identiteit van dieren die deze dieren doen lijden en geen aanzienlijk nut hebben voor mens of dier, alsook dieren die het resultaat zijn van zulke procédés. Toch is het zo dat de Europese richtlijn en de omzetting ervan in de Europese Octrooiconventie per definitie alleen voor de landen van de Unie gelden. Anderzijds is vanuit de biotechnologische industrie grote druk voelbaar om het toepassingsgebied van de octrooieerbaarheid in het biotechnologiedomein te verruimen. Biotechnologische uitvinding Uitvinding waarvoor industriële toepassingsmogelijkheden bestaan en die slaat op een product bestaande uit biologisch materiaal, of dat biologisch materiaal bevat, of op een procédé voor productie, verwerking of gebruik van biologisch materiaal. Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt - BHIM Internationale instantie die aanvragen voor een communautair merk in behandeling neemt en het communautair merk verleent of weigert. De zetel van het BHIM bevindt zich in Alicante (Spanje). European Office for Harmonisation in the Internal Market, 20 Avenida de Aguilera - E Alicante - Tel: Fax: Sirris pagina 16/61

17 C Collectief merk certificatie- of garantiemerk Een collectief, een certificatie- of garantiemerk is een merk dat is gedeponeerd door een vereniging die ofwel het algemeen commercieel, industrieel of agrarisch belang ofwel het bijzondere belang van zijn leden tot doel heeft. In tegenstelling tot bepaalde landen bestaat in de Benelux het onderscheid tussen collectieve en certificatiemerken niet. Een collectief merk is eigendom van rechtspersonen of verenigingen die het via hun leden gebruiken ter identificering van hun producten met de door de vereniging voorgeschreven kwaliteit en andere normen (voorbeeld: Interflora). Een collectief merk mag benut worden door iedere persoon die het gebruiksreglement dat door de houder van het merk is voorgeschreven, in acht neemt. Het garantie- of certificatiemerk houdt verband met een product of dienst die beantwoordt aan een aantal in een reglement neergeschreven criteria m.b.t. aard, eigenschappen of kwaliteiten en die door een gezagsorgaan is gecertificeerd (bv. Amboa, Woolmark). Communautair merk Industrieeleigendomsrecht dat over het hele EU-grondgebied een eenvormige bescherming verleent. Aan de verlening van een communautair merk gaat neerlegging en een enige procedure bij het Europees Bureau voor Harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) vooraf. Een communautair merk geldt voor 10 jaar, maar is onbeperkt verlengbaar. Het kan enkel ontstaan, overgedragen worden of uitdoven voor het gehele EU-grondgebied. Communautair octrooi Een communautair octrooi is een universeel geldend eigendomsbewijs voor alle lidstaten van de Europese Unie. Anders dan het Europees octrooi dat neerkomt op een bundeling van nationale octrooien van de diverse lidstaten, is het communautair octrooi een echt universeel octrooi. Er komen slechts één aanvraag, één onderzoek en één verlening aan te pas. Een communautair octrooi is universeel voor alle landen van de Gemeenschap. De lidstaten moeten het nog eens worden over hoe de geschillenbeslechting moet worden georganiseerd. Aangezien er bezwaren zijn geuit tegen de oprichting van een enig en gecentraliseerd gerecht dat bevoegd is voor geschillen over Europese octrooien en de toekomstige gemeenschapsoctrooien, stelt de Commissie een hybride benadering voor die elementen van de nationale en gemeenschapssystemen combineert. Hierbij wordt voorzien in een beperkt aantal rechtbanken van eerste aanleg, beroepen voor het Europees Hof van Justitie. Ander struikelblok is de vertaling van octrooien. Maar de lidstaten gaan geleidelijk aan in de richting van een consensus. Sirris pagina 17/61

18 Consulent industriële eigendom Persoon die normaal gespecialiseerd is en ervaring heeft in industriële eigendom en bij wie men te rade kan voor alle problemen terzake. De consulent industriële eigendom is door een strikte deontologie gebonden; onder meer moet hij discretie bewaren over de informatie die hij van zijn klanten krijgt en over de adviezen die hij hen geeft. Zie ook "erkend gemachtigde of volmachthouder". Conventie van Parijs De Conventie van Parijs kwam in 1883 tot stand en is sindsdien meermaals geactualiseerd. Zij bepaalt gemeenschappelijke regels voor de ondertekenende staten op het gebied van bescherming. Op dit ogenblik zijn meer dan 160 landen tot de Conventie toegetreden. Basisprincipe van de Conventie is dat elke lidstaat alle neergelegde octrooiaanvragen op dezelfde manier moet behandelen, ongeacht of zij door eigen onderhorigen dan wel door deposanten uit een andere lidstaat zijn neergelegd. Neerlegging van een eerste octrooiaanvraag in een lidstaat doet een recht van voorrang ontstaan, waardoor de aanvraag binnen maximaal één jaar ook in de andere lidstaten kan worden ingediend met behoud van de initiële datum van neerlegging in het land van oorsprong. Voor merken, tekeningen en modellen bedraagt deze voorrangstermijn slechts zes maanden in plaats van een jaar. Het beheer van de internationale conventies inzake intellectuele eigendom berust bij de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom WIPO in Genève, Copyright In sommige landen (Verenigde Staten) is officiële registratie van literair en artistiek werk mogelijk. In België valt de intellectuele bescherming van zulk werk onder het auteursrecht. Een copyright-vermelding (woord "copyright" of symbool met vermelding van de naam van de houder van de rechten en het jaar van eerste verspreiding) is niet verplicht en er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend. Toch kan zo n vermelding in bepaalde landen dienstig zijn, ook soms om derden erop te wijzen dat op het werk een eigendomsrecht rust. Sirris pagina 18/61

19 D Defensieve publicatie In sommige gevallen wenst de onderneming geen octrooi aan te vragen omdat ze niet de kosten wil dragen van een octrooi of de verdediging ervan, omdat de uitvinding niet beantwoordt aan de octrooieerbaarheidscriteria, omdat ze al in zekere mate werd bekendgemaakt of omdat de markt te klein is om die aanpak te wettigen. Soms kan de uitvinding geheim worden gehouden. Maar vaak wil de onderneming vermijden dat een derde later een octrooi aanvraagt voor dezelfde uitvinding en het op die manier voor de onderneming onmogelijk maakt om daaruit winst te halen. De aanvraag van de concurrent en de uitbreidingen ervan zijn namelijk tegenstelbaar aan de onderneming die geen octrooi heeft aangevraagd en die zelfs kan worden geconfronteerd met beschuldigingen van namaak. Die heeft er dus alle belang bij haar uitvinding zo snel mogelijk in het openbaar domein te brengen. Dat gebeurt door een zogenaamde "defensieve" publicatie, een strategie die in de meeste landen kan worden gevolgd. Die openbaarmaking verschaft geen enkel monopolie, maar maakt het wel mogelijk de uitvinding ook in de toekomst te exploiteren en verhindert dat een concurrent een octrooi verkrijgt voor dezelfde uitvinding en daardoor de nieuwheid ervan tenietdoet. Sommige ondernemingen geven er de voorkeur aan hun innovatie onmiddellijk na de octrooiaanvraag te publiceren teneinde elke dubbelzinnigheid ten opzichte van dezelfde vraag van een derde te vermijden. Natuurlijk moet dan nog het meest geschikte publicatiekanaal worden gevonden. Publiceren in een gespecialiseerd tijdschrift impliceert lange wachttijden en houdt het gevaar in dat de tekst nog wordt gewijzigd of geweigerd door de redactieraad. Publiceren op het Internet is gemakkelijk, kan snel en kost niet veel, maar het kan moeilijk zijn het bewijs te leveren van wat werd gepubliceerd en wanneer. Er bestaan gespecialiseerde sites (Research Disclosure bijvoorbeeld) en tijdschriften voor defensieve publicatie die gedateerde en ondertekende documenten publiceren. Sommige van die databases zijn bronnen van technische informatie geworden die deel uitmaken van de documentatie van de examinatoren en rechtstreeks toegankelijk zijn voor de Bureaus die ermee rekening kunnen houden in de onderzoeksverslagen. Deponering bij een notaris Het is mogelijk documenten die een uitvinding beschrijven en de uitvinders preciseren te deponeren in de minuten op het kantoor van een notaris. Het gaat erom zich bewijsmiddelen voor te behouden om in voorkomend geval aanspraak te maken op een recht van eerder persoonlijk bezit door vastlegging van het reële bezit van de essentiële elementen van de uitvinding en een vaststaande datum daarvoor. Dat kan een nuttige manier zijn om in afwachting van de octrooiaanvraag zijn rechten te beschermen in de beginfasen van R&D of om de gevolgen van eventuele "lekken" tot een minimum te beperken. Verschillende middelen kunnen daartoe worden aangewend : i-depotenvelop van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), laboratoriumschrift... Sirris pagina 19/61

20 De neerlegging bij een notaris is een nogal dure oplossing, te meer omdat het belangrijk is de neerlegging regelmatig te hernieuwen naarmate het innovatieproces vordert. Ze is evenwel flexibeler in termen van volume en formaat van documenten dan de i-depotenvelop. Het origineel van de documenten wordt geregistreerd en blijft voor onbeperkte tijd op het kantoor van de notaris. De deponent bewaart een kopie ervan. Deposant Natuurlijke of rechtspersoon die een octrooiaanvraag neerlegt bij een octrooibureau. De deposant kan de uitvinder zelf zijn, maar dat hoeft niet per se. Het kan ook een onderneming zijn, een organisatie of eender welke rechthebber aan wie de uitvinder de eigendomsrechten m.b.t. de uitvinding heeft overgedragen. Een aanvraag kan ook door meerdere deposanten samen worden ingediend. Depot - Neerlegging Het neerleggen van een aanvraag bij een administratief bureau ter verkrijging van de registratie van een merk, een tekening en model of een octrooi. De neerlegging is bepalend voor de datum van uitwerking en de inhoud van het opgeëiste eigendomsrecht. De octrooiaanvraag beschrijft de uitvinding, de merkaanvraag preciseert de aard van de te beschermen producten of diensten, de modelaanvraag bevat een voorstelling van het product. De datum van de neerlegging is het ook ingangstijdstip van de voorrangstermijn. Deurwaarder Beëdigd ambtenaar die gerechtigd is om namaak officieel te constateren en zijn bevindingen neer te schrijven in een proces-verbaal dat als waarheid geldt tot bewijs van het tegendeel. Hij kan op bevel ook optreden om een namaakbeslag uit te voeren. DIE Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom DIE is de naam van het Belgische nationaal octrooibureau. De DIE is een afdeling van de Administratie Marktregulering en -organisatie bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, North Gate III, Koning Albert-II-laan 16, B-1000 Brussel Tel: +32/2/ , Fax: +32/2/ De DIE heeft opdracht voor het beheer van de intellectuele-eigendomsrechten in België. Hij beheert de octrooien en de aanvullende beschermingscertificaten die in België worden neergelegd of er uitwerking krijgen. In het bijzonder registreert hij de Belgische nationale octrooiaanvraagdepots, doet hij een formeel onderzoek van die aanvragen, geeft hij deposanten kennis van de resultaten van de onderzoeksrapporten, verleent en publiceert hij de octrooien. De DIE registreert voorts ook de Europese octrooien die uitwerking krijgen in België. Hij verzorgt de boekhoudkundige verwerking van de taksen en beheert het octrooiregister. Ten slotte neemt hij ook de merk-, model- en tekeningdeponeringen in ontvangst die door het BBIE wordt beheerd. Distinctieve kenmerken Onderscheidende middelen Middelen waarmee men de producten en diensten van een onderneming van die van een andere onderneming onderscheidt. Van die middelen maken deel uit: de merken, de benamingen, de handelsnaam, het uithangbord/embleem, de maatschappelijke naam. Sirris pagina 20/61

21 Distinctiviteit (merken) Om merkbescherming te kunnen genieten moet een teken aan vier criteria voldoen. Het moet distinctief, beschikbaar, niet misleidend en wettig zijn. Het is distinctief als het noodzakelijk, generisch, noch gebruikelijk is het product of de dienst aan te duiden, als het geen product- of dienstkenmerk aanduidt, met name soort, hoeveelheid, kwaliteit, waarde, herkomst, en als het niet dwangmatig voortvloeit uit de aard of de functie van het product (in het geval van een vorm). Of een teken een distinctief kenmerk heeft, wordt beoordeeld met inachtneming van de producten en diensten die bij de deponering van het merk zijn aangeduid. In sommige gevallen kan het verworven worden door gebruik. Documentatie Het octrooi is een administratief en juridisch document maar ook een technische en/of wetenschappelijke tekst. Het beschrijft de technische innovaties, noemt soms de wetenschappelijke principes, licht de stand van de techniek toe en verstrekt voorbeelden van industriële realisaties en een listing van bibliografische refertes. In die zin is het een waardevol documentatie-instrument als bron van technische kennis maar ook als bron van informatie over de concurrentie. Het is een kostbaar instrument voor technologiewacht. De octrooidatabanken, die elektronische tools zijn, zijn vandaag vlot toegankelijk, o.a. via Internet (zie nuttige links). 80% van de gegevens die zij bevatten is elders niet te vinden. En elk jaar komen haast een miljoen nieuwe octrooien de 60 miljoen reeds voorradige aanvullen. De informatie in deze databanken is per definitie - duidelijk en gedetailleerd; zij wordt er in universele codes en formaten aangeboden. Domeinnaam Naam van de internetsite. Het kan gaan om een merk, een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of eender welk ander distinctief teken. Een term (merk, naam ) die aan een derde toebehoort, als elektronisch adres gebruiken, zelfs als die derde de naam niet gereserveerd heeft, kan onwettig zijn: namaak van merk, usurpatie of wederrechtelijke toe-eigening van een maatschappelijke benaming... Douanebeslag Procedure waarmee de douane goederen die onder een namaakmerk worden aangeboden, in beslag neemt. Deze procedure wordt ingezet op verzoek van de houder of bezitter van het recht of op initiatief van de douane zelf. Sirris pagina 21/61

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen.

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. i-depot 1. Wat is een I-depot? Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE eric.degryse@simontbraun.eu I. OCTROOIWETGEVING : België Wetboek van economisch recht, 19 April 2014, Boek XI, "Intellectuele eigendom, titel 1, Uitvindingsoctrooien

Nadere informatie

Ideeën vastleggen. Succesvol ondernemen begint met registreren

Ideeën vastleggen. Succesvol ondernemen begint met registreren Ideeën vastleggen Succesvol ondernemen begint met registreren Een goed idee ontstaat vaak spontaan op het moment dat u dit het minst verwacht. In de kroeg, onder de douche, tijdens het koken of op de fiets.

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Het ontwerpen en op de markt brengen van producten in een veelheid van vormen en verschijningen is een wezenlijk kenmerk van onze economie. De ontwikkeling en realisering van een nieuwe uitvoering van

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 589 Rijkswet van 10 november 2004, houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve

Nadere informatie

Ideeën. Startersgids 7

Ideeën. Startersgids 7 01 Ideeën beschermen Startersgids 7 Indien uw ondernemingsproject gebaseerd is op een nieuwe uitvinding, een origineel concept of een vernieuwende creatie, dan doet u er misschien goed aan na te gaan hoe

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen.

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel om het bestaan van een

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Intellectuele eigendom en ICT Ellen Enkels 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Regelgeving Europees

Nadere informatie

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

OCTROOIEN IN BELGIË een praktische leidraad

OCTROOIEN IN BELGIË een praktische leidraad OCTROOIEN IN BELGIË een praktische leidraad tweede volledig herziene uitgave André Clerix Véronique Pede Nele D Halleweyn Harry Kraft Pieter Callens Michaël Beck D/2016/0147/237 ISBN 978 90 4862 660 1

Nadere informatie

EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN

EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

1. Koken: de ingrediënten

1. Koken: de ingrediënten 8 1. Koken: de ingrediënten Weet alvast dat: een patent hetzelfde is als een octrooi (of brevet). Een merk wordt niet gepatenteerd, maar geregistreerd (ingeschreven in een register) nadat het gedeponeerd

Nadere informatie

WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector

WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector Welkom, deze voorstelling zal om 10u00 beginnen. Indien u correct bent aangemeld zou u nu een muziekje moeten horen. Indien u niets hoort, controleer

Nadere informatie

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies

Nadere informatie

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Merken spelen een zeer grote rol in het economische verkeer. Ze zijn onmisbaar en het gebruik ervan is zo vanzelfsprekend, dat ondernemers zich soms onvoldoende realiseren van hoeveel betekenis merken

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

Inhoud. Het belang van intellectueel eigendom. Wat is intellectueel eigendom? Contactgegevens

Inhoud. Het belang van intellectueel eigendom. Wat is intellectueel eigendom? Contactgegevens Een introductie Inhoud Het belang van intellectueel eigendom Wat is intellectueel eigendom? Contactgegevens Het belang van eigen IE andermans IE Het belang van eigen IE (1) Verwerven van een monopolie

Nadere informatie

Nota. Datum: 30 december Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom. 1 Inleiding

Nota. Datum: 30 december Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom. 1 Inleiding B E N E L U X - B U R E A U V O O R D E I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M Nota Aan : Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom Datum: Betreft : Openbaar i-depot 1 Inleiding Het BBIE wil dit onderwerp

Nadere informatie

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw?

1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw? Q&A Octrooien op planteigenschappen 1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw? Als het Europees Octrooi Bureau een patent verleent,

Nadere informatie

Europese Erecode Inzake Franchising

Europese Erecode Inzake Franchising Europese Erecode Inzake Franchising 1. Definitie van franchising Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Een octrooi (ook wel patent) is een juridisch document waarin de beschermingsomvang van een technische uitvinding of idee is vastgelegd. Met een octrooi kunt u derden, die daartoe niet gerechtigd zijn,

Nadere informatie

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht COLLECTIE BEDRIJFSRECHT Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht editie 2009 Prof. Frank Gotzen Gewoon hoogleraar K.U.Brussel (HUB) Buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven Directeur Centrum voor Intellectuele

Nadere informatie

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Advies nr 5 inzake de juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen Vraag om advies daterend van 22 februari 1996, van de heer Elio Di Rupo, Vice-Eerste Minister

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER

TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER De toelichting bij het depotformulier is genummerd in de volgorde van de punten op het formulier. 1 Uw referenties Bij uw referentie vermeldt u uw eigen referentie- of

Nadere informatie

Toelichting bij formulier Vernieuwing van een Benelux-Merkinschrijving

Toelichting bij formulier Vernieuwing van een Benelux-Merkinschrijving Blad 1 van 3 Lees vóór het invullen van iedere vraag eerst het overeenkomstige onderdeel van de toelichting. Puntsgewijze toelichting 1 Uw referenties Bij uw referentie vermeldt u uw eigen referentie-

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 december 2001 (19.12) (OR. fr) 15468/01 Interinstitutioneel dossier 2000/0177 (CNS) LIMITE PI 73

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 december 2001 (19.12) (OR. fr) 15468/01 Interinstitutioneel dossier 2000/0177 (CNS) LIMITE PI 73 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 december 2001 (19.12) (OR. fr) PUBLIC 15468/01 Interinstitutioneel dossier 2000/0177 (CNS) LIMITE PI 73 NOTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

Inbreuk op een octrooi Kan u uw uitvinding commercialiseren?

Inbreuk op een octrooi Kan u uw uitvinding commercialiseren? Inbreuk op een octrooi Kan u uw uitvinding commercialiseren? Inleiding De vorige edities van Construction Rights geeft uitleg over wat een octrooi is, hoe dergelijk document is opgebouwd, waar men in databases

Nadere informatie

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING Voorwoord Elke Nationale Franchise Vereniging of Federatie, aangesloten bij de Europese Franchise Federatie, heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze Erecode

Nadere informatie

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van 01-02-2012 Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER) door de douaneautoriteiten van de EU met betrekking tot goederen, met name geneesmiddelen,

Nadere informatie

Tekeningen of modellen beschermen in de Benelux

Tekeningen of modellen beschermen in de Benelux Tekeningen of modellen beschermen in de Benelux Informatie voor ondernemers Succesvol ondernemen begint met registreren 17 Je ontwerp verzekeren Waarom ik mijn ontwerp als tekening of model heb geregistreerd?

Nadere informatie

5. Management van Intellectueel Eigendom. Studentenversie

5. Management van Intellectueel Eigendom. Studentenversie 5. Management van Intellectueel Studentenversie 1. Intellectueel (I.E.) 2. Octrooien leren begrijpen 3. Het aanvraag proces 4. Wat maakt een merk? 5. Inzicht in Industrieel ontwerp 6. Wat doet Auteursrecht?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Auteursrechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 25 juli 2001 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi (COM(2000)

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39 Inhoud Voorwoord... 11 Inleiding... 13 Lijst van Afkortingen Tijdschriften... 15 Lijst van Afkortingen Regelgeving... 17 Titel I. Kort overzicht van de voornaamste intellectuele eigendomsrechten... 25

Nadere informatie

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven Aangenaam Sharinne Ibrahim Floor de Roos Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven 1 Intellectuele eigendom Handelsnaamrecht * Merkenrecht * Auteursrecht

Nadere informatie

P A T E N T I N 6 S T A P P E N N A A R J E E I G E N P A T E N T H O E K U N J E E E N O C T R O O I A A N V R A G E N?

P A T E N T I N 6 S T A P P E N N A A R J E E I G E N P A T E N T H O E K U N J E E E N O C T R O O I A A N V R A G E N? P A T E N T I N 6 S T A P P E N N A A R J E E I G E N P A T E N T H O E K U N J E E E N O C T R O O I A A N V R A G E N? I N H O U D 5E R V A R I N G W A T J E O V E R O N S M O E T W E T E N B i j o n

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Aansprakelijkheid voor producten met gebreken Versie 07/02/2003 VERSIE

Nadere informatie

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wie kan op grond waarvan op welke domeinnaam in de sunrise aanspraak maken?... 3 Artikel 1

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Verdrag van Den Haag

Verdrag van Den Haag Verdrag van Den Haag Overeenkomst van 's-gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-gravenhage

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Europese Commissie Onderwerp Verordening (EG) Nr. 1891/2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad inzake het optreden van de douaneautoriteiten

Nadere informatie

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB) CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van ingeschreven Gemeenschapsmodel

Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van ingeschreven Gemeenschapsmodel BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT merken, tekeningen en modellen Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Dit aanvraagformulier wordt

Nadere informatie

Software en continuïteit

Software en continuïteit Software en continuïteit Jaarvergadering Orde van Advocaten 25 september 2009 Presentatie van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) Polo G. van der Putt, voorzitter VIRA Agenda VIRA Wat is (de

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen

Vlaanderen is ondernemen Vlaanderen is ondernemen Een handige wegwijzer in intellectuele eigendomsrechten AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN www.vlaio.be Geef de concurrentie niet de vrije hand en bescherm uw voorsprong! Een uitvinding

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 340 (2014-2015) Nr. 3 3 juni 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Hoe bescherm ik mijn naam en product?

Hoe bescherm ik mijn naam en product? 3 Hoe bescherm ik mijn naam en product? Over auteursrechten, merkbescherming, registratie van uw domeinnaam en patenten MICHIEL VERHAMME TIMOTHY VAN DE GEHUCHTE 4 Hebt u nog vragen, neem dan contact op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

Bedrijfsgeheimen bij technische innovaties. Octrooicentrum Nederland zet voors en tegens op een rij

Bedrijfsgeheimen bij technische innovaties. Octrooicentrum Nederland zet voors en tegens op een rij Bedrijfsgeheimen bij technische innovaties Octrooicentrum Nederland zet voors en tegens op een rij In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Jaarlijks krijgt 20% van de Nederlandse bedrijven

Nadere informatie

VvL-Adviescontract voor digitale publicaties

VvL-Adviescontract voor digitale publicaties 1 VvL-Adviescontract voor digitale publicaties Adviescontract voor de digitale publicatie van een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk of van een Nederlandse vertaling van een literair werk Inleiding

Nadere informatie

Samenwerken & Intellectueel Eigendom

Samenwerken & Intellectueel Eigendom Samenwerken & Intellectueel Eigendom 15 mei 2012 Mecc Maastricht René Janssen octrooiadviseur regio Limburg NL Octrooicentrum (locatie Syntens-Roermond) NL Octrooicentrum Octrooiverlening Nederland (uitvoering

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Dienst voor de Intellectuele Eigendom

Jaarverslag 2008. Dienst voor de Intellectuele Eigendom Jaarverslag 2008 Dienst voor de Intellectuele Eigendom Jaarverslag 2008 Dienst voor de Intellectuele Eigendom 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Dienst voor de Intellectuele

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

2. Vereisten voor het beschermen van een uitvinding door middel van een octrooi

2. Vereisten voor het beschermen van een uitvinding door middel van een octrooi 1. Wat is een octrooi? Een octrooi, ook wel patent of brevet genoemd, is een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie dat door de wetgever verleend wordt voor een uitvinding. Hierbij wordt onder

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

Wat is intellectueel eigendom en hoe pas ik het toe binnen mijn organisatie? 9 februari 2012 An Cosaert

Wat is intellectueel eigendom en hoe pas ik het toe binnen mijn organisatie? 9 februari 2012 An Cosaert Workshop intellectueel eigendom Wat is intellectueel eigendom en hoe pas ik het toe binnen mijn organisatie? 9 februari 2012 An Cosaert Even schetsen Waarom? It s worth protecting what another wants to

Nadere informatie

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE AF/CE/BA/nl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie)

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN Pagina 1 van 8 BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN DE CE-MARKERING IN DE SECTOR VAN DE

Nadere informatie

Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS

Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS >>> Het onderstaande is een toelichting op de licentie-overeenkomst die altijd wordt afgesloten met DANS wanneer een dataset in EASY wordt gedeponeerd. Door

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS) 1 Inhoud GEBRUIK VAN HET COLLECTIEVE MERK... 3 Artikel 1... 3 Artikel 2...

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats)

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN. (datum van erkenning) (1) STICHTING KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF EN (2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) 1 INHOUD ARTIKEL 1. Definities 2. Verlening licentie

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

1 Beleidsregels inzake gebruik Woord- en Beeldmerk

1 Beleidsregels inzake gebruik Woord- en Beeldmerk 1 Beleidsregels inzake gebruik Woord- en Beeldmerk 1.1 Uitgangspunten 1. Het Woord en Beeldmerk SnelStart is officieel gedeponeerd in het Merkenregister voor de Benelux landen 2. Het gebruik van het Woord-

Nadere informatie