Brussel, 22 november Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen"

Transcriptie

1 Brussel, 22 november Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

2 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies gevraagd over het Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen. Op de afgelopen informele Europese Raad van 20 oktober 2006 werd een mededeling van de Europese Commissie over een innovatiegezind en modern Europa gepresenteerd en besproken. Eén van de belangrijke aspecten hiervan heeft betrekking op de ontwikkeling van een Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen, een thematiek die al jarenlang aansleept wegens verdeeldheid over het volgend pad dat moet leiden naar een efficiënt Europees octrooisysteem. De Europese Commissie heeft thans de intentie te streven naar een snelle implementatie van het Protocol van Londen en een akkoord over de geschillenregeling rond Europese octrooien. Zij wil hiervoor de intergouvernementele weg bewandelen eerder dan de onderhandelingen over het Gemeenschapsoctrooi terug te willen aanvatten. In de adviesvraag wordt de SERV gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan twee aspecten van de octrooiregeling : de talenregeling en de kostenefficiëntie. 2. Advies 2.1. Algemeen De raad vindt het positief dat hij reeds in vroeg stadium om advies wordt gevraagd in deze beleidsmaterie. Octrooien zijn immers van fundamenteel belang voor O&O en innovatie en dragen in belangrijke mate bij tot de competitiviteit. De tijdelijke rechten die door een octrooi worden verleend, geven ondernemingen een adempauze op de markt, zodat zij hun investeringen in de onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden die tot de geoctrooieerde uitvinding hebben geleid, kunnen terugverdienen. Een octrooisysteem biedt bovendien een rijke bron van informatie over kennis die reeds ontwikkeld is. Het is een uitstekend middel om inzicht te krijgen enerzijds in ontwikkelde kennis en hoe deze wordt aangewend en anderzijds in de strategische agenda van concurrenten. Om de voordelen van octrooien op communautair niveau uit te spelen moet er een efficiënt systeem ontwikkeld worden. Het huidige Europese octrooistelsel, dat berust op het Europees Octrooibureau en de nationale octrooibureaus, is gebaseerd op de afgifte van nationale octrooien, die alleen geldig zijn in 2

3 de lidstaten waarvoor zij worden uitgereikt. M.a.w. na zijn toekenning door het Europees Octrooibureau valt het Europees octrooi uiteen in verschillende nationale octrooien. Dit systeem is duur en hoge (vertaal)kosten worden ervaren als een van de belangrijkste belemmeringen voor het grootschalig gebruik ervan in Europa. Bovendien is het beheer van de octrooien door verschillende lidstaten ingewikkeld. Een ander belangrijk nadeel is het gebrek aan een eenduidige rechtspraak. Omdat een Europees octrooi na zijn toekenning wordt opgesplitst in nationale octrooien heeft de bescherming die wordt toegekend door het Europees octrooi een verschillende omvang en inhoud in elk land. Dit houdt in dat de juridische gevolgen bij geschillen kunnen verschillen van lidstaat tot lidstaat. Juridische procedures dienen met andere woorden ingeleid te worden door vorderingen in verschillende landen, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Voor de raad dient een efficiënt Europees octrooisysteem volgende basiskenmerken vertonen : Een eenvoudig, transparant en voorspelbaar systeem voor het verlenen van octrooien en geschillenbeslechting; Een kostenefficiënt systeem, vooral met het oog op de KMO s; Een kwaliteitsvol systeem bij de verlening en handhaving van octrooien Het Gemeenschapsoctrooi blijft de voorkeur genieten De raad blijft voorstander van de invoering van een Gemeenschapsoctrooi dat beantwoordt aan de behoeften van de gebruikers. Het Gemeenschapsoctrooi moet een waarachtig unitair karakter hebben en gelden voor het hele grondgebied van de EU. Het moet betaalbaar en competitief zijn, van een hoge kwaliteit en gebruik maken van het Europees octrooisysteem waarmee het coëxisteert. Bovendien moet het rechtszeker zijn door een uniform gerechtelijk systeem van handhaving te voorzien. Het Gemeenschappelijk Politiek Akkoord van maart 2003 en de daaropvolgende teksten die onderzocht werden door de Lidstaten beantwoorden niet aan de bovengenoemde doelstellingen. Zo wordt de betaalbaarheid ernstig in vraag gesteld door de verplichting voor de aanvrager om de conclusies van het Gemeenschapsoctrooi in alle officiële talen van de EU te vertalen. De raad pleit dan ook voor de oplossing waarbij enkel het Engels als proceduretaal wordt gebruikt. 3

4 Het unitair karakter wordt op de helling geplaatst door bindende kracht te verlenen aan de vertalingen van de conclusies. Enkel de tekst in de taal waarin het Gemeenschapsoctrooi is verleend mag bindend zijn en eventuele vertalingen van de conclusies mogen slechts louter informatief zijn. De huidige voorstellen in verband met het communautair gerechtelijk systeem voor Gemeenschapsoctrooien beantwoorden evenmin aan de vraag van het bedrijfsleven naar een efficiënt systeem van rechtshandhaving. Aldus zouden alle officiële talen van de EU een proceduretaal kunnen zijn waardoor onrealistische taaleisen worden gesteld aan de rechters of uitgebreide vertalingen van debatten en documenten worden vereist Belangrijke stappen op weg naar een Gemeenschapsoctrooi Om uit de huidige impasse te geraken waarin het Gemeenschapsoctrooi thans verzeild is geraakt, zijn er volgens de raad twee instrumenten beschikbaar die de weg naar een Gemeenschapsoctrooi kunnen plaveien : het protocol van Londen en het European Patent Litigation Agreement Het protocol van Londen Het protocol van Londen, ook wel het Vertalingenprotocol genoemd, voorziet een belangrijke vereenvoudiging in de talenregeling bij het bekomen van een octrooibescherming in verschillende landen, waardoor de vertaalkosten ernstig kunnen gedrukt worden. Uit een vergelijking van de kosten en taksen (in euro) voor het verkrijgen van octrooien in de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan, blijkt dat de kosten van het huidige Europese octrooi zijn drie tot vijf maal hoger dan die van Japanse en Amerikaanse octrooien. 4

5 Taksen Onderzoekstaksetaksen Verlenings- Jaartaksen Vertaalkosten Kosten Totaal voor indiening voor de en gemachtigde nieuwheidsonderzoek Europees octrooi gemiddelde aanvraag, 8 lidstaten VS n.v.t Japan n.v.t Bron : Europese Commissie Een octrooiaanvraag bestaat uit een gedetailleerde beschrijving van de uitvinding en een reeks conclusies waarin de beschermingsomvang van het octrooi wordt aangegeven. Op het ogenblik kost een gemiddeld Europees octrooi (dat in acht lidstaten geldig is) ongeveer euro, waarvan (ongeveer 25%) vertaalkosten. Voor een Europees octrooi dat in alle vijftien lidstaten geldig is en in de elf officiële talen van de Europese Unie moet worden vertaald, lopen de vertaalkosten op tot euro. Om hieraan te verhelpen dringt de raad aan op een ratificatie van het Londen-protocol, waarbij het de voorkeur geniet het Engels als proceduretaal te gebruiken European Patent Litigation Agreement De staten die lid zijn van het Europees Octrooiverdrag (EOV) werken al sinds 1999 aan een overeenkomst over de geschillenbeslechting bij Europese octrooien (European Patent Litigation Agreement). De EPLA is bedoeld als vrijwillig systeem voor EOV-landen die hiertoe wensen toe te treden. Met de EPLA zou een Europees octrooigerecht worden opgericht dat bevoegd is uitspraak te doen over de rechtsgeldigheid van en inbreuken op Europese octrooien. De raad is van oordeel dat een gemeenschappelijke geschillenbeslechtingsinstantie met gemeenschappelijke procedureregels en een gemeenschappelijke beroepsinstantie van vitaal belang is voor het bedrijfsleven met het oog op een consistente, rechtszekere en efficiënte handhaving van Europese octrooien. Het ontwerp van EPLA beantwoordt aan deze noodzaak. Het is hierbij belangrijk dat naar de toekomst toe de gerechtelijke systemen voor Europese en Gemeenschapsoctrooien op elkaar afgestemd worden, te meer daar het Gemeenschapoctrooi 5

6 zou verleend worden door het Europees Octrooibureau. Bovendien zullen er gedurende een lange periode meer Europese octrooien dan Gemeenschapsoctrooien zijn. Daarom is het van belang dat geschillen inzake Europese en Gemeenschapsoctrooien door dezelfde centrale rechtsinstantie worden beslecht waarbij de ervaring met de beslechting van geschillen inzake Europese octrooien kan bijdragen tot een kwalitatieve en daarmee in overeenstemming zijnde beslechting van Gemeenschapsoctrooigeschillen. 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Groenboek Wettelijke aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Groenboek Wettelijke aansprakelijkheid voor producten met gebreken COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 28.07.1999 COM(1999)396 def. Groenboek Wettelijke aansprakelijkheid voor producten met gebreken (voorgelegd door de Commissie) Samenvatting Krachtens Richtlijn

Nadere informatie

Het ABC van octrooien

Het ABC van octrooien publicatie van VNO-NCW en mkb-nederland VNO-NCW Adres Postbus 93002 2509 aa Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Ledennummer 070 349 03 66 (vraagbaak voor leden) Fax 070 349 03 00 E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 HOOFDSTUK I. - Algemeenheden. Artikel 1. 1. Voor de toepassing van deze wet wordt begrepen onder : - Verdrag van Parijs :

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels.

Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels. Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels. 1 INTRODUCTIE De Europese Commissie (de Commissie) heeft een Groenboek opgesteld over

Nadere informatie

Leidraad intellectuele eigendom

Leidraad intellectuele eigendom Leidraad intellectuele eigendom ISBN: 90-76776-27-x 978-90-76776-27-9 2 VOORWOORD Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor verschillende rechten, die hoofdzakelijk betrekking hebben op voortbrengselen

Nadere informatie

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheidsobject Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het vestigen van een sterk zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Harmonisatie van Europees procesrecht Het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure Dr. Xandra E. Kramer

Harmonisatie van Europees procesrecht Het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure Dr. Xandra E. Kramer Harmonisatie van Europees procesrecht Het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure Dr. Xandra E. Kramer Gepubliceerd in: F.J.M. De Ly, K.F. Haak, W.H. van Boom, Eenvormig Bedrijfsrecht: realiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

Burgerlijk recht voor allen bereikbaar

Burgerlijk recht voor allen bereikbaar Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken Burgerlijk recht voor allen bereikbaar Welkom op onze website, een nieuw initiatief om het gerecht beter toegankelijk te maken voor de Europese

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Commissie juridische zaken ***I ONTWERPVERSLAG

Commissie juridische zaken ***I ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2011/0284(COD) 6.3.2013 ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-10 Telecommunicatie- en Postraad Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 7/3 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure MASTERSCRIPTIE PRIVAATRECHT, OPEN UNIVERSITEIT, SCRIPTIEBEGELEIDER: A.L.H. ERNES Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Reclame voor krediet

Reclame voor krediet Reclame voor krediet De wijze waarop en de mate waarin de consument thans door de regels op het gebied van het financieel gedragstoezicht en de Europese Richtlijnen wordt beschermd tegen misleidende kredietreclame

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie V BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 557.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 557. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 mei 2009 (06.05) (OR. en) 9493/09 ADD 2 EF 66 ECOFI 340 CO SOM 104 I GEKOME DOCUME T - ADDE DUM van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal

Nadere informatie