Informatiebeveiliging Gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebeveiliging Gemeenten"

Transcriptie

1 Informatiebeveiliging Gemeenten Handreiking uitvoeringsplan Operationeel niveau De overheid is wel of niet integer. Een beetje integer kan niet. En met de integriteit van de overheid valt of staat het bestuur; aantasting van de integriteit van de overheid betekent niet minder dan dat de overheid het vertrouwen van de burgers verliest. En zonder dat vertrouwen van de burger kan de democratie niet. Dan is er geen democratie meer. Dat is een beklemmend beeld. Minister van Binnenlandse Zaken I. Dales Utrecht, augustus 2009

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Het uitvoeringsplan: algemene maatregelen De organisatie van de informatiebeveiliging Portefeuillehouder beveiliging Beveiligingsadviseur (security officer) Proceseigenaren Fysieke beveiliging Verantwoordelijke voor Verantwoordelijke voor Personeelsbeleid Verantwoordelijkheden voor documenten Het beheer van documenten informatiebeveiliging Incidentenregistratie Bewustzijn en gedrag van medewerkers Selectie en aanstelling van medewerkers Technische maatregelen Plichtsverzuim Afvoer en vernietiging van documenten Autoriseren Beveiliging van gebouwen Bezoekersregeling Controle van gebruik van informatie Bedrijfscontinuïteit bij calamiteiten 14 2 Het uitvoeringsplan: specifieke maatregelen Voorbeelden Maatregelen 18 Operationeel niveau

3 Inleiding Op het operationele niveau geeft u concreet vorm aan de beveiliging binnen uw gemeente. Dit doet u door het vaststellen van een uitvoeringsplan waarin maatregelen getroffen worden die een evenwichtig pakket vormen en die - controleerbaar - passen binnen de op strategisch en tactisch niveau ingezette lijn. Het uitvoeringsplan geeft kort weer wat u wenst te bereiken met welke maatregelen. Belangrijk hierbij is dat de maatregelen daadwerkelijk gerelateerd worden aan weg te nemen of te reduceren risico s (zie hiervoor het document Informatiebeveiliging gemeenten Handreiking beveiligingsplan tactisch niveau). De op te lossen risico s en bedreigingen zijn op tactisch niveau bepaald door de risicoanalyses voor de primaire processen. Op basis daarvan gaat u, samen met de facilitaire afdelingen zoals gebouwbeheer, automatisering () en archieven, bepalen welke maatregelen mogelijk zijn. In het uitvoeringsplan zijn de maatregelen gekoppeld aan de risico s die beschreven zijn in het beveiligingsplan. Om de risico s het hoofd te bieden zijn de maatregelen ingedeeld in twee categorieën: 1. Algemene maatregelen die tenminste genomen moeten worden. 2. Maatregelen in de organisatie (zowel technische als fysieke maatregelen) die een selectie vormen van een totale set aan maatregelen. Door de relatie te leggen met de risico s, kunt u zien of de maatregelen geholpen hebben. Ook als een risico zich toch voordoet, zal snel blijken wat u moet bijstellen om de situatie weer structureel onder controle te houden. Ter relativering: qua beveiliging kunt u wel 100% veilig zijn door uw risico s te beheersen met tegenmaatregelen, maar 100% waterdicht lukt nooit. Risico s zullen zich op enig moment voordoen, ongeacht alle voorbereidingen. Wel bent en blijft u ook op dat moment in controle door goed voorbereid te zijn. De gemeente streeft naar een invulling van alle beveiligingsmaatregelen door een geleidelijk groeipad te volgen. In dat groeipad worden telkens nieuwe inzichten, kosten, stand van zaken en ontwikkelingen in de maatschappij meegenomen. Uiteindelijk zullen alle maatregelen tezamen het in het beleidsplan gestelde doel verwezenlijken (zie document Informatiebeveiliging gemeenten, Handreiking beleid en organisatie - strategisch niveau). Als de gewenste situatie sterk verschilt van de huidige situatie, moet u de maatregelen prioriteren en degenen die zich op tactisch en strategisch niveau met informatiebeveiliging bezighouden 2

4 informeren. Dat zijn uiteindelijk de niveaus die de daadwerkelijke keuze moeten maken en budget ter beschikking moeten stellen. Laat u niet verleiden tot het zelf maken van die keuzes. De keuze is namelijk een bewustwordingsproces van het management en zorgt ervoor dat ze bij informatiebeveiliging betrokken zijn en blijven. Het uitvoeringsplan van een gemeentelijke dienst of afdeling is één van de uitvoeringsplannen van de gemeente. De maatregelen moeten daarom door de facilitaire afdelingen worden omgezet naar maatregelsets zodat elkaar aanvullende, overlappende of uitsluitende maatregelen zichtbaar worden. De maatregelen worden aangevuld met een kostenraming. Op basis van de maatregelen met kostenraming kiest de gemeente de in haar plan op te nemen maatregelen die in het lopende jaar uitgevoerd worden. Maatregelen die om welke reden dan ook afvallen, worden het jaar daarop betrokken in de herbeoordeling. In dit document vindt u een handreiking om te komen tot een uitvoeringsplan voor uw gemeente. Deze handreiking kan op veel onderdelen ook als voorbeeld van een uitvoeringsplan gezien worden. Delen van de tekst in de handreiking kunt u, als uw gemeente daarachter staat, direct overnemen in uw uitvoeringsplan. Er worden ook concrete tekstvoorbeelden en tips bij gegeven. In hoofdstuk 2 worden de algemene maatregelen beschreven die u altijd moet nemen en in uw uitvoeringsplan moet opnemen. Hoofdstuk 3 geeft de maatregelen weer die u kunt koppelen aan uw bedreigingen (overgenomen uit uw beveiligingsplan). U kunt selecteren welke maatregelen u wel of niet wenst te nemen. In dit hoofdstuk wordt tevens een klein voorbeeld gegeven hoe u bedreigingen en maatregelen kunt koppelen. 3

5 Hoofdstuk 1 Het uitvoeringsplan: algemene maatregelen In dit hoofdstuk gaan wij in op de algemene maatregelen die u kunt nemen om uw informatie te beveiligen. Achtereenvolgens behandelen wij: - de organisatie van de informatiebeveiliging - incidentenregistratie - bewustzijn en gedrag medewerkers - afvoer en vernietiging documenten - autoriseren - beveiliging van gebouwen - bezoekersregeling - controle van gebruik van informatie - bedrijfscontinuïteit bij calamiteiten 1.1 De organisatie van de informatiebeveiliging In het beveiligingsplan heeft u vastgelegd dat er een beveiligingsorganisatie moet zijn met de volgende hoofdtaken: 1. Beleidsadvisering 2. Controle en onderzoek 3. Operationeel Hier geeft u concreet vorm aan de invulling van deze taken in de organisatie Portefeuillehouder beveiliging De gemeente wijst de controller aan als portefeuillehouder van de gemeentebrede beveiliging. Functioneel gaat de controller daarmee over de: Informatiebeveiligingsadviseur (security officer) Adviseur gebouwbeveiliging Privacy functionaris De onafhankelijkheid van de controller wordt benut om de integrale beveiliging te beleggen. De decentrale adviseurs doen het werk, maar leggen functioneel verantwoording af aan de controller. Deze verantwoording geeft de adviseur de ruimte om buiten de eigen lijn problemen aan te kaarten. De portefeuillehouder rapporteert jaarlijks over de gemeentebrede stand van zaken van de beveiliging aan het college. Het college kan deze rapportage benutten om zo nodig verantwoording af te leggen aan de ministeries of aan de gemeenteraad. 4

6 Onafhankelijkheid kan op meerdere manieren bereikt worden. Een portefeuillehouder is een mogelijkheid. Deze is niet verplicht, maar helpt wel de disciplines aan elkaar te koppelen en de managers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid Beveiligingsadviseur (security officer) De Beveiligingsadviseur stelt het beleid op, zorgt dat acties in gang gezet worden voor de implementatie van dit beleid, stelt eisen en normen op voor de beveiliging, voert in overleg met proceseigenaren beveiligingsanalyses uit en stimuleert de bewustwording bij management en medewerkers. Functie-eisen: - HBO werk- en denkniveau, aan te tonen met relevante opleiding en meerdere jaren werkervaring. - Meerdere jaren relevante werkervaring op het gebied van (informatie)beveiliging. - Kennis van (Informatie)beveiliging. - Ervaring met proces- en informatie-analyses. - Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. - Zelfstandig het werk kunnen organiseren en plannen. - Sturing kunnen geven aan andere medewerkers. - Diplomatieke omgang met collega s, leiding en ketenpartners. - Politieke gevoeligheid. - Kunnen begrijpen van wetteksten en deze interpreteren naar relevantie en toepassing binnen het vakgebied en deze kunnen (laten) toepassen in het werk. - Kennis van de gemeentelijke wereld in het algemeen en het werkveld van de sociale dienst is een pré. - Kennis van relevante wet- en regelgeving is een eis (o.a. WBP). Ten behoeve van een goede invulling wordt de functie van beveiligingsadviseur belegd bij de afdeling.. met een minimale omvang van fte. Diens plaatsvervanger binnen dezelfde afdeling krijgt beveiliging als taakaccent voor tenminste.. fte, met dien verstande dat deze plaatsvervanger vrijgemaakt wordt zodra de beveiligingsadviseur niet aanwezig is. Let op: één is geen. Dus er moet tenminste een plaatsvervanger zijn van de beveiligingsadviseur. Dit is afhankelijk van de omvang van de gemeente. Het verdient aanbeveling de functie te beleggen bij een onafhankelijke afdeling, zoals de controller of Informatiemanagement indien deze gescheiden is van de -afdeling. 5

7 1.1.3 Proceseigenaren De gemeente wijst, zoals opgenomen in het beleidsplan (strategisch niveau), proceseigenaren aan die het management counterpart vormen voor de beveiligingsadviseur. De gemeente kiest ervoor ieder diensthoofd aan te wijzen als proceseigenaar voor alle processen binnen die dienst. De gemeente stelt een lijst op van proceseigenaren en zorgt dat die voor iedereen toegankelijk is, bijvoorbeeld door publicatie op het gemeentelijk intranet. Afhankelijk van de gemeente kunnen de proceseigenaren nog lokaal ondersteund worden door taakaccenthouders, de adviseurs binnen de diensten die de vooruitgeschoven post vormen van informatiebeveiliging Fysieke beveiliging De beveiliging van de toegang tot het gebouw en de werkplekken wordt uitvoerend belegd bij de afdeling... Hiermee is de verantwoordelijkheid voor beveiligingssystemen en beveiligingpersoneel voor alle gemeentelijke gebouwen belegd. De bevoegdheid beperkt zich tot het bewaken van de toegang tot de gemeentelijke gebouwen, het uitreiken van toegangscodes, toegangspasjes, bezoekerspasjes (inclusief registratie) en sleutels van werkkamers. De bevoegdheid om fysieke beveiligingsmaatregelen af te dwingen binnen werkruimten van medewerkers, zoals het verplicht opbergen van vertrouwelijke dossiers in afsluitbare kasten, wordt niet aan deze afdeling belegd. De afdeling controleert de aanwezigheid, rapporteert daarover aan de proceseigenaar en de beveiligingsadviseur. Deze twee functionarissen zorgen zo nodig voor afdwingen van het gewenste gedrag. De gemeente moet hier een keuze maken over het beleggen van verantwoordelijkheden. Het is aan te bevelen om controle van de werkplek niet in dezelfde hand te leggen als degene die de regels opstelt. Deze scheiding maakt het makkelijker voor de manager om de medewerkers aan te spreken, en niet de fysieke beveiliger Verantwoordelijke voor Binnen de afdeling benoemt de gemeente een technisch specialist beveiliging. Deze technische specialist zorgt voor de vertaling van de functionele eisen van de beveiligingsadviseur naar maatregelen. De gemeente maakt hiervoor. fte vrij. De technisch specialist voert controles uit op de genomen maatregelen en bewaakt de procedures rondom virussen, toegang en geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Deze specialist voert geen EDP-audits uit, en stelt dus niet vast of aan de eisen voldaan wordt. Deze controle wordt onafhankelijk belegd. 6

8 De verantwoordelijke voor de gaat over het hoe en beveiligingsadviseur over het wat. De controle ligt onafhankelijk om te voorkomen dat ieder zijn eigen werk toetst Verantwoordelijke voor Personeelsbeleid Het gedrag van medewerkers is de achilleshiel van het beveiligingsbeleid. Zonder de bereidheid en discipline van de medewerkers om zich aan het beleid te houden, is elk beveiligingsbeleid zinloos. Medewerkers moeten bewust zijn van beveiligingsrisico s van de informatie waarmee ze werken en moeten actief handelen om deze risico s te verminderen. Om dit gedrag te bewerkstelligen, moet een groot aantal instrumenten in samenhang worden ingezet. Te denken valt aan screening, ambtseden, opname in functiebeschrijvingen en bespreking tijdens functioneringsgesprekken, interne communicatie en voorlichting en uiteindelijk disciplinaire maatregelen. Al deze instrumenten dienen in samenhang te worden ingezet, geëvalueerd en aangepast. De afdeling P&O krijgt de taak beveiliging structureel onderdeel te maken van het arbeidsrechtelijke traject (functionering, beoordeling, eed/belofte, screening, disciplinaire maatregelen). De afdeling P&O maakt hiervoor. fte vrij. De beveiligingsadviseur wordt betrokken om de samenhang met gehele pakket van beleid tot uitvoering te bewaken Verantwoordelijkheden voor documenten Het stellen en bewaken van regels voor de fysieke en digitale documentenstroom in de organisatie is een taak van de afdeling archief en van de beveiligingsadviseur. Het gaat om regels voor het registreren, classificeren, opslaan, beschikbaar stellen, archiveren en vernietigen van documenten. De gemeente zorgt ervoor dat de proceseigenaren, in samenspraak met de beveiligingsadviseur, kaders scheppen waarbinnen dit moet gebeuren. Deze kaders zijn beperkt door de archiefwet en de WOB. De regels van de archiefwet moeten vertaald worden naar de omgeving. De technisch specialist van de afdeling ondersteunt daarbij. De medewerkers van de gemeente moeten zich houden aan de gestelde regels en zijn, binnen de grenzen van hun mogelijkheden, verantwoordelijk voor de dossiers die zij fysiek of digitaal onder zich hebben. Uiteindelijk gaat het er om dat documenten en dossiers zodanig door de organisatie stromen dat vast te stellen is waar een dossier zich bevindt en wat de geldende versie is. In principe ligt het voortouw voor archiefwaardige stukken bij de archivaris van de gemeente. Die wordt geacht specialist te zijn op het terrein van de archiefwetgeving. De digitale situatie dient een gespiegelde vorm te zijn van wat in de fysieke wereld geregeld moet zijn. Voor alle dossiers en documenten die niet archiefwaardig zijn neemt de proceseigenaar, in samenspraak met de beveiligingsfunctionaris, het voortouw. 7

9 1.1.8 Het beheer van documenten over informatiebeveiliging Het gaat in dit proces om het beheer van alle documenten die relevant zijn voor de informatiebeveiliging, zoals: Beleidsnota's en uitvoeringsplannen College en b&w-besluiten Protocollen en reglementen Procedurebeschrijvingen Templates voor rapportages Gedragsregels Het beheer van deze documenten bestaat uit de volgende activiteiten: Totstandkoming van documenten Controle op correcte besluitvorming, wijzigen of laten vervallen van documenten en het (laten) ontwerpen en onderhouden van templates voor rapportages van documenten. Bewaren van documenten Het bewaren van actuele beleidsdocumenten en rapportages archiveren van oude versies. Verstrekken van documenten Het laten vaststellen en bewaken van beleid rond openbaarmaking van stukken en het ter beschikking stellen van documenten o.a. via intranet. Voorgesteld wordt het beheer van de beveiligingsdocumenten uit te laten voeren door de beveiligingsadviseur en de feitelijke archivering door de archivaris. In feite zijn ook alle documenten die betrekking hebben op -middelen, zoals licenties, contracten en handleidingen, relevant voor informatiebeveiliging. Dit geldt vooral voor het aspect beschikbaarheid. Toch is het praktischer om dit type documenten te laten beheren door de afdeling. Belangrijk is dat de documenten over beveiliging zijn vastgelegd en dat duidelijk is voor de organisatie wat de geldende richtlijnen zijn. De feitelijke archivering is belangrijk als bewijsvoering, maar is niet voldoende om de organisatie te laten weten wat de regels zijn. In de bewustwording zal dat meegenomen moeten worden. 1.2 Incidentenregistratie De registratie van incidenten heeft twee doelen: 1. Het waarborgen van een snelle en adequate reactie op beveiligingsincidenten. 2. Het analyseren van incidenten om daaruit lering voor de toekomst te trekken. 8

10 Ten behoeve van deze registratie wordt de afdeling gevraagd een geautomatiseerd systeem ter beschikking te stellen. Het proces bestaat uit de volgende stappen: Melding van incidenten. Afhandeling op het juiste niveau. Terugmelden van de afhandeling aan de melder. Registratie van incidenten in het geautomatiseerde systeem. De incidenten worden door de beveiligingsfunctionaris jaarlijks geanalyseerd en gerapporteerd aan de concerncontroller. Voorbeeld: Stel, dat een elektronische toegangspas wordt verloren. Dan moet dit zo snel mogelijk worden gemeld, hetzij bij de beveiliging, de gebouwenbeheerder, het facilitair meldpunt of de icthelpdesk. Het proces van incidentenregistratie moet er toe leiden, dat de melding wordt geregistreerd en dat de kaart wordt geblokkeerd. Waar de meeste incidentregistraties zich uitsluitend richten op de opgetreden incidenten, doet u er goed aan ook bijna incidenten of gevaarlijke situaties te registreren. Ervaringen vanuit andere velden, met name de luchtvaart, leert dat er veel winst te behalen is door deze registratie uit te breiden. Om een voorbeeld te geven: het aantal keren dat iemand onder een steiger doorloopt met een steen op het punt van vallen is groot, het aantal keren dat de steen achter of voor iemand valt is kleiner, maar het allerkleinst is de kans dat de steen op iemand valt. Als u dus alleen dat laatste registreert gooit u veel leergeld weg. Iedere medewerker die een gevaarlijke steen ziet zou dat moeten melden. 1.3 Bewustzijn en gedrag van medewerkers Zoals ook in paragraaf al aan de orde kwam, vormt het personeel de meest cruciale factor voor het slagen van de informatiebeveiliging. Wanneer het personeel zich niet houdt aan de beveiligingsrichtlijnen of nog erger, deze bewust schendt, is elk beleid tot mislukken gedoemd. Met bewustwording op tactisch niveau streeft u ernaar dat uw medewerkers zich werkelijk bewust zijn van hun eigen rol en positie in relatie tot veilig gedrag. Op operationeel niveau gaat u een stap verder. Hier dient u regels op te stellen waar de medewerkers zich aan moeten houden. Ook moet duidelijk zijn wat de consequenties zijn als ze dat niet doen. Deze regels en het sanctiebeleid geven de medewerkers een handvat hoe zij zich moeten gedragen binnen de eigen verantwoordelijkheid. Regels zijn echter geen excuus voor de medewerkers om niet meer zelf na te denken en moeten ook als zodanig gepositioneerd te worden. 9

11 De vraag is wat de organisatie kan doen om het juiste gedrag van het personeel te bevorderen. Er is een aantal mogelijkheden: Er zijn maatregelen mogelijk waarmee het beveiligingsbewustzijn wordt vergroot. Er kunnen maatregelen worden genomen om te voorkomen, dat er verkeerde medewerkers in dienst zijn of dat verkeerd gedrag ongemerkt of ongestraft kan plaatsvinden. Sommige gedragsregels kunnen door technische maatregelen worden afgedwongen. Ernstige of herhaaldelijke schendingen van de informatiebeveiliging kunnen worden aangemerkt als plichtverzuim met alle gevolgen van dien. Naast het formuleren van de regels moeten deze actief onder de aandacht worden gebracht. Uitsluitend als medewerkers op de hoogte konden zijn van de regels kunt u hen daar op aanspreken. Vanuit hun facilitaire rollen kunnen diverse gemeentelijke afdelingen bijdragen aan bewustwording. Bewustwording kent zijn grenzen en is niet gericht op medewerkers die willens en wetens de regels overtreden. Het gaat om het voorkomen van onjuist handelen door onwetendheid, slordigheid etc. De managers moeten deze bewustwording actief ondersteunen Selectie en aanstelling van medewerkers Om te voorkomen, dat onbetrouwbaar personeel wordt aangenomen, vindt tijdens de sollicitatieprocedure screening plaats. Behalve de formele screening in de vorm van een identiteitsbewijs en een bewijs van goed gedrag, verdient het aanbeveling om bij het natrekken van referenties expliciet aandacht te schenken aan het aspect informatiebeveiliging. Zeker als het een functie betreft waarin dit een belangrijke rol speelt. NB. het natrekken van referenties gebeurt uitsluitend met toestemming van de betrokkene. Voor medewerkers via een uitzendorganisatie of een detacheringbureau binnen uw organisatie werken, geldt evenzeer dat zij gescreend moeten zijn. Die screening vindt dan plaats door de bureaus die deze medewerkers bemiddelen. De uitkomst moet aan u overlegd worden. Bij de aanstelling van zowel tijdelijke als vaste medewerkers, maar ook bij inhuur van tijdelijke medewerkers via een uitzendorganisatie, moet altijd een integriteits- en geheimhoudingsverklaring worden ondertekend (zie bijlage 4 van het document Handreiking beveiligingsplan tactisch niveau) Technische maatregelen Er zijn tal van technische mogelijkheden om gewenst gedrag af te dwingen. Dit soort maatregelen heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn dat de integriteit van de informatie beter wordt beschermd en dat de technische beheersbaarheid wordt vergroot. Dit laatste punt kan een bijdrage leveren aan de mogelijkheden van de -afdeling om de continuïteit te waarborgen. Een nadeel is dat de suggestie zou kunnen worden gewekt, dat alles wat kan, ook mag. Een ander nadeel kan zijn, dat 10

12 het vaak moeilijk is om de maatregelen zo in te regelen, dat het ook ongevaarlijke activiteiten belemmerd. Een voorbeeld daarvan is het downloaden van nuttige (en ongevaarlijke) software. Neem na alle afwegingen zo veel mogelijk technische maatregelen om het gedrag van medewerkers te sturen. Deze maatregelen worden uitsluitend ingevoerd na instemming van de OR Plichtsverzuim Wanneer ondanks de bovenstaande inspanningen en maatregelen medewerkers zich schuldig maken aan het handelen in strijd met het informatiebeveiligingsbeleid kan dit leiden tot het vaststellen van plichtsverzuim. Overigens hoeft er geen sprake te zijn van een bewust in strijd handelen met het beleid; ook het onbewust in strijd handelen met het beleid levert plichtsverzuim op. Afhankelijk van de ernst en de mate waarin in strijd met het beleid is gehandeld, kan een sanctie worden opgelegd, oplopend van een schriftelijke berisping tot een gedwongen ontslag. 1.4 Afvoer en vernietiging van documenten Alle gemeentelijke gebouwen worden voorzien van containers voor de vernietiging van papieren documenten. Deze containers zijn alleen toegankelijk voor bevoegd personeel. Ongeacht de vertrouwelijkheid van de documenten wordt de inhoud van deze containers via een gespecialiseerd bedrijf vernietigd. Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers keuzes moeten maken tussen wat wel en wat niet te vernietigen. Op afdelingen waar extra vertrouwelijk materiaal aanwezig is, zoals de Sociale Dienst, krijgt men aanvullend de beschikking over papierversnipperaars. De procedure wordt via de bewustwording en het intranet onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Uiteindelijke doel van deze maatregelen is dat papieren dossiers die niet worden gearchiveerd vernietigd worden. De eenvoudigste wijze is alles als vertrouwelijk te behandelen, zelfs de notities van medewerkers. Minder kans op vergissingen, minder kans op uitlekken van informatie. 1.5 Autoriseren De gebruikers van alle geautomatiseerde systemen beschikken over toegangscodes bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Voor diverse systemen zijn andere toegangen gedefinieerd. De medewerkers zijn, binnen kaders, zelf verantwoordelijk voor keuze, gebruik en beheer van hun wachtwoorden. De autorisaties worden toegekend op basis van de functie en rol die iemand vervult. Het is noodzakelijk professionals alleen toegang te geven tot gegevens die nodig zijn voor de uitvoering 11

13 van de taak. Een weloverwogen toekenning van autorisaties beschermt de burger én de medewerker. De gemeente heeft hiertoe een matrix opgesteld die beschrijft welke rechten bij welke functie/rol combinatie hoort. Om autorisaties correct te laten functioneren, beschikt iedere medewerker tevens over een gemeentelijk identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs bevat de naam, de foto en andere aanvullende informatie. Een gemeentelijk identiteitsbewijs kan heel goed gecombineerd worden met een toegangspas. Dit als de gebouwen daarop ingericht zijn. De autorisatiematrix moet u zelf opstellen. Belangrijk is dat u besluit wie bij wat mag en dat u dit documenteert. Hierdoor kunt u zich later verantwoorden. Voor het autoriseren van rollen voor Suwinet-Inkijk is een handreiking autorisaties gemeenten beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van het BKWI, De gemeente richt een procedure in voor aanmelding, wijziging en afmelding van gebruikers. Maak als extra controlemiddel elk kwartaal een overzicht van alle gebruikers. Deze lijsten moeten gecontroleerd worden door de afdelingshoofden en, na een eventuele correctieronde, geparafeerd naar de concern controller worden gestuurd. 1.6 Beveiliging van gebouwen De gemeente treft maatregelen zodanig dat werkplekken niet voor derden toegankelijk zijn. Naast de algemene toegangsbeveiliging voor alle werkruimten/gebouwen kiest de gemeente voor zones met extra beveiliging voor bijvoorbeeld: Werkplekken van het college Werkplekken van de sociale dienst Werkplekken van de afdeling financiën In de panden met extra beveiligde zones is beveiligingspersoneel aanwezig. Verder treft men extra maatregelen om bijvoorbeeld de volgende waardegoederen te beschermen: Geld en waardepapieren Identiteitsbewijzen (rijdbewijs, paspoort, identiteitskaart) Dossiers van de sociale dienst Planvorming van ruimtelijke ordening 12

14 Alle gebouwen zijn voorzien van inbraakalarm. Met een particulier beveiligingsbedrijf is een contract afgesloten voor alarmopvolging. Welke maatregelen u hier ook neemt, bedenk goed wat u extra wenst te beschermen. Medewerkers hebben recht op een minimaal beveiligde werkplek, maar op sommige werkplekken zijn de risico s of de aanwezige waardegoederen/informatie dusdanig dat die extra maatregelen rechtvaardigen. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, dat betekent dat zij: ramen en deuren sluiten; nooduitgangen niet open laten staan om bij voorbeeld even te roken; geprinte documenten direct ophalen; hun bureau opgeruimd achter te laten; de werkplek afsluiten; beeldschermen afsluiten; uitloggen bij einde werkdag. U moet de medewerker hierop wijzen (bewustwording) en mogelijkheden bieden (kasten, sleutels, bureauladen). 1.7 Bezoekersregeling De gemeente heeft een bezoekersregeling. Dit betekent dat iedere bezoeker: van te voren aangemeld moet worden; opgehaald moet worden bij de balie; niet onbegeleid in het gebouw mag zijn; weer teruggebracht wordt naar de balie/algemeen toegankelijke ruimtes. Deze procedure staat op het intranet beschreven en medewerkers zijn verplicht zich hier aan te houden. Iedere bezoeker die onbegeleid wordt aangetroffen, wordt teruggebracht naar de balie. De receptie controleert bij wie de bezoeker hoort en zorgt dat de leidinggevende van de medewerker daarover geïnformeerd wordt. Bezoekers dienen gecontroleerd in de panden aanwezig te zijn. Als u een intern legitimatiebewijs gaat hanteren dat tevens een toegangspas is, valt het te overwegen het zichtbaar dragen ervan verplicht te stellen. Bezoekers kunnen dan een speciale bezoekerspas krijgen die zij zichtbaar dragen. 13

15 1.8 Controle van gebruik van informatie De gemeente controleert regelmatig het gebruik van de informatie door haar medewerkers. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met de OR en is de volgende procedure ingeregeld: De beveiligingsadviseur laat de managementrapportages opstellen. In het geval van rapportages SUWI is de beveiligingsadviseur gemandateerd om deze aan te vragen bij de servicedesk van het BKWI. De beveiligingsadviseur controleert de rapportages, toetst deze steekproefsgewijs tegen de dossiers (doelbinding van informatiegebruik) en probeert afwijkende patronen te ontdekken. Bij vermoeden van misbruik overlegt de beveiligingsadviseur met de portefeuillehouder beveiliging en stemt af hoe verder gehandeld wordt. o Normaal gesproken wordt de leidinggevende geïnformeerd over het vermoeden en diens mening gevraagd, o Indien nodig wordt de detaillogging opgevraagd en gecontroleerd. o De medewerker wordt door de eigen manager aangesproken op het gedrag en krijgt de mogelijkheid zijn visie naar voren te brengen o Afhankelijk van de ernst van de situatie volgen er, in overleg met het college, disciplinaire maatregelen Tijdens het onderzoek kan besloten worden een medewerker (tijdelijk) op non actief te stellen met behoud van bezoldiging. Deze maatregel is bedoeld om in ernstige gevallen verder afwijkend gedrag, verlies aan informatie, of andere risico s te beperken. Belangrijk is dat u het gedrag controleert, dat er een procedure is, dat medewerkers hiervan op de hoogte zijn (vooraf), en dat dit is afgestemd met uw OR. Als de logging bekeken gaat worden bij de controle van rapportages en de inbreuk op de privacy van de medewerker, is het goed een onafhankelijke toets in te bouwen. Uw portefeuillehouder beveiliging zal in de veronderstelling zijn dat er een onafhankelijke toets heeft plaatsgevonden en dat deze door de controller is uitgevoerd. 1.9 Bedrijfscontinuïteit bij calamiteiten Na calamiteiten dient u te voorzien in bedrijfscontinuïteit. In eerste instantie zijn alle inspanningen gericht op het herstellen en beperken van de schade. Zo heeft bijvoorbeeld het ontruimen van de panden voorrang op andere zaken. Vanuit informatiebeveiliging dient gecontroleerd te worden in hoeverre voorzien is in bedrijfscontinuïteit na de calamiteit. Ook wordt (beperkt) gecontroleerd of er tijdens de calamiteit rekening gehouden wordt met beveiliging. Hiertoe stelt u vast: of in de rampenbestrijdingsplannen een paragraaf is opgenomen over bewaking van toegang tot het pand tijdens en na de ontruiming. of er voorzien is in een uitwijkvoorziening voor de belangrijkste processen. 14

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1 Bescherming van waardevolle informatie... 4 1.1 Beschikbaarheid van informatie... 4 1.2 Integriteit van informatie...

Nadere informatie

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Beleid logische toegangsbeveiliging

Nadere informatie

J N G O. 3 Beveiligingsbeleid

J N G O. 3 Beveiligingsbeleid C H E C K L I S T 3 Beveiligingsbeleid 3.1.1 Beleidsdocument voor informatiebeveiliging 1 Is er een beleidsdocument voor informatiebeveiliging beschikbaar? 2 Wordt in dat document een definitie gegeven

Nadere informatie

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK)

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) De BIR is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 27001, bijlage A en NEN/ISO 27002. De overheid is verplicht om aan ISO 27001 en ISO

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

I N F O R M AT I E B E V E I L I G I N G S P L A N 201 1 &

I N F O R M AT I E B E V E I L I G I N G S P L A N 201 1 & I N F O R M AT I E B E V E I L I G I N G S P L A N 201 1 & R I S I C O A N A L Y S E ( D E F I N I T I E F ) Inhoudsopgave REVISIE HISTORIE... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING... 4 1 HET INFORMATIEBEVEILIGINGSPLAN

Nadere informatie

t P WEERT >tr GEMEENTE l ttg ore 2. Benoemen van Security Officer Suwinet dhr. Harrie van Helvoort, Adviseur Informatievoorzieni ng.

t P WEERT >tr GEMEENTE l ttg ore 2. Benoemen van Security Officer Suwinet dhr. Harrie van Helvoort, Adviseur Informatievoorzieni ng. øú.o >tr l ttg ore GEMEENTE WEERT 't]t_s 1065 Sector nwoners Openbaar: Ø Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Portefeu i lehoude r(s) Werk, nkomen en Zorgverlening Umügt

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

Opbouw informatiebeveiligingsplan GBA

Opbouw informatiebeveiligingsplan GBA Handboeken Beveiliging Context informatiebeveiligingsplan Inleiding Informatiebeveiliging is voor de gemeente Laren van groot belang. De processen bij de gemeente worden in hoge mate ondersteund door informatiesystemen.

Nadere informatie

Roadmap Informatiebeveiliging Voor het MBO

Roadmap Informatiebeveiliging Voor het MBO Roadmap Informatiebeveiliging Voor het MBO IBBDOC5 Verantwoording Bron: Starterkit Informatiebeveiliging Stichting SURF Februari 2015 SURFibo Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is een community of

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) HANDREIKING DATACLASSIFICATIE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Handreiking Dataclassificatie Versienummer

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Baseline Informatiebeveiliging

Universiteit van Amsterdam. Baseline Informatiebeveiliging Universiteit van Amsterdam Baseline Informatiebeveiliging 2010 Voor akkoord getekend: leidinggevende naam, [functie] klant naam, [functie] d.d. d.d. Bestandsnaam : Baseline IB 2010 V01.doc Auteur : R.

Nadere informatie

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader. 3 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB.. 4 2.3 Overige wet-

Nadere informatie

Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten

Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Gemeente Krimpen aan den IJssel Versie : 2.0 Status : definitief Auteur : de heer G.H. Kalloe / mevrouw C.M. Kool Datum : 4 september 2014 BMC Implementatie

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie