VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities"

Transcriptie

1 !"#$ VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities

2 %& Onze samenleving wordt al decennia lang gekenmerkt door opeenvolgende veranderingen, niet in het minst op het gebied van economie en technologie. Technologische ontwikkelingen hebben tot grote stijgingen van de productiviteit geleid. Deze productiviteitswinst wordt op nationaal niveau beperkt door de arbeidsintensieve dienstensector. Dat betekent dat economische vooruitgang en het presteren van ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheid steeds meer afhankelijk worden van de prestaties van hun medewerkers. Een hoog prestatieniveau is echter niet vanzelfsprekend en is van veel factoren afhankelijk. In de kern gaat het om vier elementen: vakmatige competenties, persoonlijkheid, intellectuele vermogens en sociale competenties. In veel organisaties komt een groot deel van het menselijk potentieel niet tot zijn recht doordat deze niet objectief kan worden gemeten. Dit gegeven is een bron van inspiratie voor veel wetenschappers, praktijkmensen en organisaties om hierin verandering aan te brengen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een diversiteit aan testen, assessments en andere meetinstrumenten. Daarbinnen neemt DNLA een eigen en onderscheidende plaats in door haar consequent gebruik van moderne wetenschappelijke inzichten uit de arbeidspsychologie en organisatiekunde, de verwerking van jarenlange praktijkervaringen van honderden deskundigen, de aanwezige benchmarken en haar betrouwbaarheid en validiteit. DNLA is daardoor een uniek en krachtig expertsysteem met hoge voorspellende waarde voor succesvol functioneren in de arbeidssituatie. Het maakt via gedragsmeting zichtbaar welke competenties aanwezig zijn en welke ontwikkeling vragen. De basismodule in dit expertsysteem is de Module Sociale Competenties. Deze is voor Nederland beschikbaar, evenals de Module Managementcompetenties en Verkooppotentieel. DNLA maakt de gewenste persoonlijke ontwikkeling objectief meetbaar. Dit gebeurt in lijn met de missie, de doelen en de prestaties van de organisatie. Het boeien en binden van medewerkers wordt concreet en hanteerbaar. De volgende hoofdstukken maken duidelijk wat DNLA is en hoe het werkt. Voor een beter begrip starten we met het ontwikkelingsproces van DNLA. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 2

3 '& $ (" Eerst een begripsomschrijving. DNLA staat voor Discovery of Natural Latent Abilities. We vertalen dit in de ontdekking van in potentie aanwezige bekwaamheden. Het DNLA onderzoek om potentieel te meten brengt in beeld welke competenties aanwezig zijn. Het geeft duidelijk richting aan de gewenste ontwikkeling van leidinggevenden, teams en medewerkers. Het doel is goed presterende, succesvolle medewerkers en daardoor ook succes voor de organisatie (het bedrijf, de instelling, het overheidsorgaan). De wetenschappelijke basis van DNLA ontstond eind 70er jaren aan het Max Planck instituut te München door het werk en de studie van dr. Strasser, uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Brengelmann. Inspiratiebron was de volgende theorie van de Harvard Business School: Doelmatige en doeltreffende samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers is bepalend voor het succes van de organisatie. Dat succes ontstaat alleen als medewerkers zich aan de doelstellingen, opgaven en projecten van de organisatie verbinden. Dit inzicht geeft zowel richting aan de vereiste managementcompetenties als aan de sociale competenties die succesvolle medewerkers nodig hebben. Na een ontwikkelingsfase die meerdere jaren duurde ontstond DNLA, het definitieve systeem met zijn veelzijdige functies. De ontwikkeling werd ook na de introductie voortgezet. Zo werd de werking van het systeem versterkt door de uitbreiding van de Module Sociale Competenties met extra factoren als systematische benadering van opgaven, initiatief en flexibiliteit en recent (2008) de interculturele competentie. Er werden aangepaste versies gemaakt voor de verschillen in mentaliteiten in ondermeer Duitsland, Groot-Brittannië, Finland, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Italië, de Verenigde Staten van Amerika en Nederland. Ook in die landen worden intussen door succesvolle organisaties de competenties van nieuwe en al in dienst zijnde medewerkers met een DNLA onderzoek vastgesteld en versterkt. Deze organisaties stimuleren en ondersteunen leidinggevenden, medewerkers en teams in hun ambities om te presteren. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 3

4 )& *"$+,- #+. Het precisie-instrument om te meten, te waarderen en te sturen op persoonlijke ontwikkeling. In elke medewerker sluimert potentieel. In de praktijk blijven veel in aanleg aanwezige potenties onbenut. Dit komt door onwetendheid, of een stijl van leidinggeven waardoor ze niet worden ontdekt. Vaak is er geen herkenning als deze niet ontwikkelde of gefrustreerde kwaliteiten de oorzaak zijn van slechte prestaties. Dit treffen we aan bij de eigen medewerkers en bij werving en selectie. DNLA brengt de goed ontwikkelde competenties in beeld. Het latente potentieel wordt ontdekt en kan daardoor doelgericht worden ontwikkeld. Maar alleen daar, waar het nodig is! Coaching, training en opleiding kunnen op deze wijze gerichter en in onderlinge samenhang worden ingezet. Dat leidt tot meer kwaliteit en minder kosten. DNLA focust op aanwezig en te ontwikkelen potentieel. De methode maakt het mogelijk dat zo exact en economisch mogelijk wordt gemeten. Zonder computertechnologie en de daarmee verbonden rekencapaciteit was DNLA niet mogelijk geweest. DNLA is een expertsysteem. Het is een krachtig computerprogramma waarin niet alleen de kennis van vele experts is verwerkt, maar ook de profielen van meer dan deelnemers. Deze laatste vormen de internationale benchmark waar DNLA gebruik van maakt. De prestaties van DNLA vervangen natuurlijk niet levens- en beroepservaring, maar vullen deze aan. DNLA biedt objectieve en hoogwaardige informatie die we anders slechts tegen veel hogere en daardoor nauwelijks te rechtvaardigen kosten kunnen verkrijgen. Succesvolle managers weten dat motivatie om te presteren bij medewerkers wordt verhoogd door het gericht stimuleren en opbouwen van bepaalde, wetenschappelijk bewezen, succesfactoren. Deze samenwerking verbetert hun leiderschap. Het leidt voor de manager, de medewerkers en de organisatie tot meer succes, teamgeest en arbeidsplezier. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 4

5 /& *"$$. DNLA meet niet alle factoren die van belang zijn voor succes in het beroep. Het meet geen vakkennis, ook niet de positieve steun van het thuisfront of het ontbreken daarvan. DNLA meet wel gedrag dat een directe relatie heeft met succesfactoren op het gebied van sociale competenties. Het meet voor leidinggevenden de managementcompetenties die voor effectief leiderschap en management nodig zijn. Voor verkoopmedewerkers en adviseurs is een module ontwikkeld die verkooptechniek en -tactiek onderzoekt. De geautomatiseerde en objectieve meting van DNLA betreft de navolgende factoren, verdeeld over de aangegeven hoofddimensies: 0,+#"#-$$+1+- $ Prestatiedynamiek - Zelfverantwoordelijkheid - Prestatiedrang - Zelfvertrouwen - Motivatie Intermenselijke verhoudingen - Contactvaardigheid - Optreden - Inlevingsvermogen Ambitie - Betrokkenheid - Statusmotivatie - Systematische benadering - Initiatief Belastbaarheid - Tolerantie mislukkingen - Omgaan met kritiek - Emotionele grondhouding - Zelfverzekerdheid - Flexibiliteit - Arbeidstevredenheid Interculturele competentie De interculturele competentie is het vermogen om met heel verschillende mensen om te gaan. Deze is opgebouwd uit de factoren contactvaardigheid, inlevingsvermogen, emotionele grondhouding, flexibiliteit en zelfverzekerdheid. Voor sport is een aparte module beschikbaar waarbij de vragenlijst en rapportages herkenbaar zijn voor de professionele en de niet-professionele sporter. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 5

6 0,"" $#-$$+ Leidinggevende kwaliteiten - Gezag - Delegeren - Participatie medewerkers - Legitimiteit - Prestatiedruk - Personeelsontwikkeling - Zelfvertrouwen - Verantwoordelijkheidsgevoel voor medewerkers Samenwerking en consensus - Invloed - Identificatie - Imago - Openheid - Conflictgedrag - Creëren overeenstemming - Samenwerking - Omgaan met macht - Mensgerichtheid - Teamwerk Ondernemerschap - Eisen eigen functioneren - Omgaan met informatie - Beslissingsbereidheid - Innovatie - Kwaliteitsbewustzijn - Risiconemend gedrag - Systematisch werken 0,( -#-$$+ - Contact - Alertheid - Analyse - Aanbod - Verificatie - Transactie Het gemeten en te ontwikkelen potentieel of prestatievermogen kan vervolgens op verschillende manieren worden vergeleken. Bijvoorbeeld door medewerkers te vergelijken met alle succesvolle DNLA deelnemers. Maar ook het vergelijken van medewerkers met elkaar en teams onderling is mogelijk. De vorming van bedrijfsinterne benchmarks is dus een kwaliteit van DNLA. Daardoor kan geanalyseerd worden waarin het meest succesvolle team en ook de meest succesvolle medewerkers verschillen van de resultaten van andere teams en medewerkers. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 6

7 Maar het systeem levert meer dan metingen en vergelijkingen. De resultaatbespreking leidt tot inzicht in de oorzaken en achtergronden van het gemeten gedrag. Dit inzicht is een belangrijke bijdrage aan voor het ontwikkelingsgerichte karakter van DNLA. Een gelijktijdige bespreking van de DNLA expert met de deelnemer en de leidinggevende versterkt de samenwerking tussen medewerkers en leiding. Met dat doel krijgen zowel de medewerker die het onderzoek heeft gedaan als de organisatie concrete handreikingen en adviezen. Voor die organisaties die daar behoefte aan hebben bevat DNLA ook onderdelen die een indicatie geven van actuele kennis en vaardigheden op de onderdelen logisch denken, vreemde talen en computergebruik. DNLA beschikt tot slot over een effectief controlemiddel. Vanaf drie maanden na uitvoering kan de DNLA meting opnieuw worden gedaan. Objectieve meting van de effecten van de maatregelen die zijn genomen, is daardoor mogelijk. 2& 3,#$ $- "$ Decentrale vastlegging van antwoorden, gegevens en informatie (in de organisatie of thuis). De informatie die DNLA van leidinggevenden en/of medewerkers en/of teams nodig heeft, wordt door middel van een vragenlijst verkregen. De deelnemer vult deze op de eigen computer in door middel van simpel aanklikken. Elke medewerker/sollicitant/deelnemer wordt in de Module Sociale Competenties met 170 verschillende werksituaties geconfronteerd. Voor de Module Management zijn dat 240 situaties. De situaties waar de deelnemers mee te maken krijgen, zijn deels van deelnemer tot deelnemer verschillend. Ze hangen af van de eigen positie in de organisatie en van het niveau en de soort werkzaamheden. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 7

8 5.2. Centrale verwerking van de data in het DNLA masterprogramma Het centrale verwerkingsprogramma is gescheiden van het antwoorden- en vragendeel. Het leest alle gegeven antwoorden in na een druk op de knop en slaat de data op. Vervolgens worden deze gegevens via het gekozen functieprofiel gekoppeld aan de internationale benchmark. Deze vormt de vergelijkingsmaatstaf voor de testresultaten van individuele medewerkers, en leidinggevenden. Deze resultaten worden in rapportages vastgelegd Vergelijking van individuele prestaties Alle prestaties kunnen met elkaar worden vergeleken. Het programma stelt indien gewenst, vergelijkingen op tussen individuele werknemers, teams, afdelingen of andere organisatiedelen. Alle resultaten kunnen worden geprint Profielen voor elk niveau en elke soort werkzaamheden Het niveau en het soort werkzaamheden dat een deelnemer verricht, wordt in het masterprogramma aan een functieprofiel gekoppeld. Het profiel kan vervolgens exact worden aangepast aan de eisen die de organisatie aan de functie stelt. Het programma bevat standaard meer dan 280 profielen. Op deze wijze wordt veiliggesteld dat elke deelnemer zodanig wordt beoordeeld dat zowel objectiviteit als aansluiting op zijn positie en de daaraan verbonden taken zijn gegarandeerd Rapportage voor de deelnemer. Van elke deelnemer wordt objectief bepaald: het potentieel dat voorhanden en bruikbaar is de ontbrekende en nog op te bouwen kwalificaties de noodzakelijke training en begeleiding 5.6. Rapportage voor de organisatie Voor de leidinggevende of coach wordt objectief vastgesteld: de vereiste inzet in vergelijking tot de beroepsgroep het positieve potentieel in vergelijking tot de beroepsgroep de belastbaarheid van de deelnemers een algemene beoordeling met belangrijke tips voor het leiding geven een coachingsplan 5.7 De resultaatbespreking De bespreking van de schriftelijke resultaten vormen een wezenlijk onderdeel van het DNLA- onderzoek. Dit gesprek brengt verdieping en inzicht in de persoonlijke betekenis van de VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 8

9 uitkomsten voor de medewerker. De gewenste maatregelen worden besproken en in samenspraak met medewerker en indien aanwezig de leidinggevende actiepunten geformuleerd. Bij het eerste competentieonderzoek van iedere deelnemer is bespreking onder begeleiding en advisering van een erkende, gecertificeerde DNLA-expert vereist. 5.8 Succesmeting Voor elke deelnemer wordt op verzoek de vooruitgang vastgesteld, nadat de afgesproken maatregelen op het gebied van scholing, training of coaching zijn uitgevoerd. De vooruitgang wordt grafisch gepresenteerd. 4& 5 ("#6 DNLA garandeert alle betrokkenen 100 procent privacy. De antwoorden van de deelnemers worden bij het beëindigen van het programma door de deelnemer gecodeerd opgeslagen en vergrendeld. Ze zijn ook voor de adviseurs van V.O.V. Consultancy niet toegankelijk. 7& 8"$$+" "$ Het DNLA- expertsysteem is gebaseerd op wetenschappelijk geteste ideeën en modellen uit de arbeidspsychologie en organisatiekunde. Een team van ervaren specialisten heeft dit systeem in de praktijk verder ontwikkeld. Na introductie werd het wetenschappelijk getest door prof. dr. Bo Ekehammar van de Universiteit van Stockholm. Hij kwam tot de volgende conclusie: De DNLA methode voor de selectie en begeleiding van sollicitanten in verschillende beroepen houdt rekening met de belangrijkste psychometrische criteria. De meeste factoren tonen constante correlaties met verschillende criteria voor succes in het beroep. Door het testcomité van de Federatie van Duitse Psychologenverenigingen werd DNLA in een uitgebreide recensie als volgt beoordeeld: DNLA is een theoretisch en statistisch goed gefundeerde onderzoeksmethode. Voor de methode pleit de hoge mate van objectiviteit van de beoordeling, de effectiviteit van de uitvoering, de automatisch ingevoegde commentaren bij het onderzoeksresultaat, de algemene oriëntatie op de (benodigde) inzet van de leidinggevenden die concreet en VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 9

10 kwantitatief aangegeven wordt naast de inbedding in een stimulerings en ontwikkelingsovereenkomst. De doorlopende kwaliteitsontwikkeling heeft begin 2003 geleid tot DIN certificering van de DNLA - modulen Sociale Competenties en Management en hun toepassingen als eerste methode op het gebied van competentie en persoonlijkheidsonderzoek. In 2006 gebeurde dit opnieuw. Het resultaat daarvan is als volgt omschreven: Het Duitse Normenzentrum für Organisations- und Prozessdiagnostiek e.v. heeft aan SMP, Software für Management/ und Personalentwicklung GmbH, 59302, Oelde, bevestigt dat het DNLA- proces voor wat betreft planning en ontwerp van beroepsgerichte beoordelingen van geschiktheid, alsook de keuze, samenstelling, doorvoering en verwerking van gedragswijzen en de interpretatie van de gedragsresultaten naast oordeelsvorming naar actueel wetenschappelijke inzichten onder volledige inachtneming van de kenmerken van DIN alsook in de praktijkgerichte doorontwikkeling zorgvuldig en grondig is geauditeerd. De certificering is onder nummer geregistreerd bij het Verband für die Akkreditierung von Zertifizierungsorganisationen e.v en is tot 15 oktober 2011 geldig. Uit deze tekst mag worden opgemaakt dat de validiteit en betrouwbaarheid van DNLA op hoog wetenschappelijk verantwoord niveau staan. Dit sluit aan bij ervaringen van onze partners, experts en onszelf voor wat betreft de toepassing van DNLA in Nederland. 9& * -"+$$. V.O.V. Consultancy te Aalten is hoofdlicentiehouder en importeur voor Nederland en België. De partners van V.O.V. Consultancy en een toenemend aantal door hen opgeleide experts zijn gecertificeerd voor de toepassing van DNLA. Zij volgen het permanente educatieprogramma over DNLA. Daarnaast beschikken zij over jarenlange ervaring in rollen als coach, loopbaanadviseur, HRM adviseur, trainer, organisatieadviseur en (interim) manager. Zij verzorgen de resultaatbesprekingen met de deelnemers in aanwezigheid van de direct leidinggevende. De expertopleiding wordt verzorgd door V.O.V. Consultancy. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 10

11 :& 8+$ Toepassing van DNLA is een effectief en kostenbesparend middel dat de vergelijking met andere instrumenten zowel op het gebied van kwaliteit als prijs goed doorstaat. %;& $+$ Graag zijn wij u van dienst. Wij hebben het vertrouwen dat DNLA en wij, JEBE HRM Advies, als partner van V.O.V. Consultancy van groot belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van medewerkers en organisaties op hun weg naar meer succes., ",(+< =0 (+!!!"#$ ", ",(+!+,$"#6< t Atelier, Kruisdijk LL Aalten Telefoon: (0543) Fax: (0543) Internet: vov-consultancy.nl ABN-AMRO : VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 11

TALENTEN ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN EN BEHOUDEN

TALENTEN ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN EN BEHOUDEN TALENTEN ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN EN BEHOUDEN THE DISCOVERY OF NATURAL LATENT ABILITIES SYNER-ACTIE INTERIMMANAGEMENT & ORGANISATIEONTWIKKELING COACHING & MEDIATION Talenten ontdekken, ontwikkelen en behouden

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Dichtbij de praktijk evidence-based Wetenschappelijk onderbouwd

Dichtbij de praktijk evidence-based Wetenschappelijk onderbouwd Pieter Timmers & Udo Lindner: Duits-Nederlandse Samenwerking HR experts systeem, methodiek met gegarandeerd resultaat Hersenonderzoek voor de praktijk Intervisie Voor een positieve en sociale omgang tussen

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

SUCCESPROFIEL SOCIALE COMPETENTIES. - Deelnemersevaluatie -

SUCCESPROFIEL SOCIALE COMPETENTIES. - Deelnemersevaluatie - SUCCESPROFIEL SOCIALE COMPETENTIES - Deelnemersevaluatie - drs. Sara Jongejans Het DNLA-proces voldoet met betrekking tot het ontwerp van beroepsgeoriënteerde beoordelingen van geschiktheid, keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Smartfeedback.

Smartfeedback. Inhoud Topsport 3 Wat is Smartfeedback 4 Filosofie 5 Topsport In de sport wordt succes bepaald door de kwaliteiten van de sporters. Daarom investeren topsporters continu in hun eigen ontwikkeling. Dit

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants Maak de juiste keuze - Selectie/Promotie Coaching Management Ontwikkeling Loopbaanbegeleiding Waarschijnlijk vindt u het net als de meeste mensen in uw vakgebied wel eens moeilijk om iemands persoonlijkheid

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving:

Toezicht en Handhaving: HR services Toezicht en Handhaving: People make Senze... Dat is waar Senze voor staat. Sinds de oprichting van Senze als trainings- en adviesbureau staan mensen en hun ontwikkeling centraal in onze dienstverlening.

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

HET ASSESSMENT INFORMATIE

HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT U bent uitgenodigd voor een assessment. In de praktijk blijkt dat bij veel kandidaten vragen leven met betrekking tot dit soort onderzoek. In het hiernavolgende

Nadere informatie

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken Informatie Talent in Balans Talentenonderzoeken Inhoudsopgave Talent in Balans... 3 Evenwichtig meten en ontwikkelen... 3 Landelijke dekking... 3 Duurzame Ontwikkeling... 3 Visie... 4 Talentenonderzoeken...

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Aanvullende informatie onder

Aanvullende informatie onder Wat beweegt ons? Reiss Profile Europe B.V. is officieel partner en licentiehouder van de methode van Professor Dr. Steven Reiss Aanvullende informatie onder www.reissprofile.eu Zicht op de menselijke motivatie

Nadere informatie

Derks & Derks adviseurs in human talent

Derks & Derks adviseurs in human talent Derks & Derks adviseurs in human talent Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR onderzoek Gedegen Derks & Derks hanteert een gedegen aanpak met een zorgvuldig voortraject.

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

MANAGEMENT - ANALYSE - De heer Barend Houtman

MANAGEMENT - ANALYSE - De heer Barend Houtman MANAGEMENT - ANALYSE - De heer Barend Houtman Het DNLA-proces voldoet met betrekking tot het ontwerp van beroepsgeoriënteerde beoordelingen van geschiktheid, keuzemogelijkheden, samenstelling, uitvoering,

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Stress Reductie Programma

Stress Reductie Programma Stress Reductie Programma HeartMath Stress Reductie Programma Het programma is gebaseerd op jarenlang onderzoek van het Heartmath Instituut (gevestigd in Californië, USA) in samenwerking met neurologen

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Competentiemanagement. volgens de WATCH methodiek

Competentiemanagement. volgens de WATCH methodiek Competentiemanagement volgens de WATCH methodiek In deze brochure Wat is competentiemanagement? Waarom competentiemanagement? Hoe bepaal je welke competenties belangrijk zijn? Het WATCH-competentiemodel

Nadere informatie

Coachen van hoofdverpleegkundigen. Ervaringsuitwisseling 8 april 2010

Coachen van hoofdverpleegkundigen. Ervaringsuitwisseling 8 april 2010 Coachen van hoofdverpleegkundigen Ervaringsuitwisseling 8 april 2010 Ons ziekenhuis anno 2010 STRATEGISCHE PLANNING OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2005-2010 2005-2009 Mobiele Equipe 1. Verpleegkundige praktijk

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

Succesvol leiderschap op uw school

Succesvol leiderschap op uw school Succesvol op uw school 2 Succesvol op uw school Succesvol op uw school De kwaliteit van schoolleiders en teamleiders is doorslaggevend voor de leerresultaten van leerlingen. Het vraagt excellent om te

Nadere informatie

Ontwikkelen salarissysteem

Ontwikkelen salarissysteem Ontwikkelen salarissysteem Augustus 2012 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl HR ontwikkelaanpak Externe ontwikkelingen Overleg (Management,

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Legacy Consultancy Rietvelderf 26 3822 ET AMERSFOORT 06-42587600 www.legacyconsultancy.nl info@legacyconsultancy.nl Over ons

Nadere informatie

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid.

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid. Gedragsanalyses Haal meer uit je mensen Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de ene medewerker zich thuis in zijn werkomgeving en is de ander

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

TrainingU International Tel: 0031(0) 508539647 E. : info@trainingu.nl. Wat is de uitdaging?

TrainingU International Tel: 0031(0) 508539647 E. : info@trainingu.nl. Wat is de uitdaging? Te weinig gekwalificeerd sales personeel Te hoog verloop van sales personeel Te weinig sales productiviteit Slechte of matige sales prestaties Weinig tot geen persoonlijke toewijding Niet de juiste man

Nadere informatie

Stress Reductie Programma

Stress Reductie Programma Stress Reductie Programma HeartMath Stress Reductie Programma Het programma is gebaseerd op jarenlang onderzoek van het Heartmath Instituut (gevestigd in Californië, USA) in samenwerking met neurologen

Nadere informatie

Peak Performance Programma

Peak Performance Programma Peak Performance Programma HeartMath Peak Performance Programma Organisaties en bedrijven verwachten van u als professional dat u creatief bent, dat u oplossingen aanreikt voor lastige problemen of dillema

Nadere informatie

OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE

OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE YOUR INDIVIDUAL NATURAL COMPETENCE OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Beschrijving PCDi- match is een web- based applicatie van CRINNOS waarmee de testresultaten van een via het Internet afgenomen

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE DRIE DAAGSE OPEN TRAINING Situationeel Leiderschap II Ceresstraat 13 4811 CA Breda Blanchard International Tel: 076 7676338 / 06 51528617 www.blanchardinternational.nl Situationeel Leiderschap II DOEL

Nadere informatie

Leiderschap bij C1000

Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 in beeld Module 1: Persoonlijk leiderschap Module 2: Leidinggeven Ander (1op1) Module 3: Leidinggeven Team Module 4: Leiderschap verandering Module 1: Persoonlijk

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement Cito Bedrijven en overheden IPMA Certificering Een bewijs van goed projectmanagement objectief en internationaal keurmerk professionalisering van projectmanagement inzicht in persoonlijke competenties

Nadere informatie

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Personeel zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen. Dat kan nu bij HR Coach die hiervoor HR Organizer

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Werkbeleving Verder door vragen

Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen INK / Flycatcher, 2014-2015 Wat we eigenlijk zouden moeten doen Wordt in uw organisatie wel eens verzucht: Weet je wat we eigenlijk zouden

Nadere informatie

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen 2015 2015 Online Zelfevaluatie Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Gebruiksvriendelijk, veilig, effectief en kostenbesparend Instituut voor Governance & Leiderschap Vele positieve reacties

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ).

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ). Focus op professie Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement,

Nadere informatie

Profiling Elevate Consulting Group

Profiling Elevate Consulting Group Profiling Elevate Consulting Group Elevate Consulting Group Profiling Profiles Screening Elevate Consulting Group Stationsplein NO 422 1117 CL SCHIPHOL phone: 020-7951820 Fax: 020-7951829 Website: www.elevate-consulting.com

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

HOGAN PERSONALITY INVENTORY

HOGAN PERSONALITY INVENTORY SELECT DEVELOP LEAD HOGAN PERSONALITY INVENTORY OVERZICHT THE SCIENCE OF PERSONALITY INTRODUCTIE De Hogan Personality Inventory () meet persoonlijkheid en wordt gebruikt om succes en prestaties op het

Nadere informatie

HOGAN DEVELOPMENT SURVEY OVERZICHT

HOGAN DEVELOPMENT SURVEY OVERZICHT HOGAN DEVELOPMENT SURVEY OVERZICHT INTRODUCTIE De Hogan Development Survey () identificeert persoonlijkheidsgerelateerde prestatierisico s en zogenoemde derailers van interpersoonlijk gedrag. Deze derailers

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Competenties in kaart

Competenties in kaart Cito Bedrijven en overheden Competenties in kaart Eerlijk en betrouwbaar beoordelen Zicht op competenties Uw medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden die van onschatbare waarde zijn voor uw organisatie.

Nadere informatie

Rapport VCT Leidinggeven

Rapport VCT Leidinggeven Rapport VCT Leidinggeven Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur Ixly Datum 0/06/2015 Inleiding De Video Competentie Test (VCT) Leidinggeven bestond uit dertien filmpjes waarop u geacht werd te reageren:

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

It's about People. Happy People create business. Identificeren van Retail Competenties

It's about People. Happy People create business. Identificeren van Retail Competenties It's about People Happy People create business Identificeren van Retail Competenties 1. Aanleiding Het rekruteren en selecteren van de juiste medewerkers binnen de specifieke vereisten van de Retail sector

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen

Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen Carl Gustav Jung Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of

Nadere informatie

Capgemini Academy Postbus 2575-3500 GN Utrecht Tel. 030 689 66 00 E-mail csopl.nl@capgemini.com. academyservices.capgemini.nl

Capgemini Academy Postbus 2575-3500 GN Utrecht Tel. 030 689 66 00 E-mail csopl.nl@capgemini.com. academyservices.capgemini.nl Capgemini Academy Postbus 2575-3500 GN Utrecht Tel. 030 689 66 00 E-mail csopl.nl@capgemini.com academyservices.capgemini.nl Van ontwikkelassessment naar Persoonlijk Ontwikkelplan 2 Inleiding U staat aan

Nadere informatie

Highlight, online management simulatie

Highlight, online management simulatie Highlight, online management simulatie assessment van managementeffectiviteit en -vaardigheden Analyses van beroepsspecifieke eisen tonen aan dat het goed kunnen uitvoeren van organisatorische en planningstaken

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie