VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities"

Transcriptie

1 !"#$ VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities

2 %& Onze samenleving wordt al decennia lang gekenmerkt door opeenvolgende veranderingen, niet in het minst op het gebied van economie en technologie. Technologische ontwikkelingen hebben tot grote stijgingen van de productiviteit geleid. Deze productiviteitswinst wordt op nationaal niveau beperkt door de arbeidsintensieve dienstensector. Dat betekent dat economische vooruitgang en het presteren van ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheid steeds meer afhankelijk worden van de prestaties van hun medewerkers. Een hoog prestatieniveau is echter niet vanzelfsprekend en is van veel factoren afhankelijk. In de kern gaat het om vier elementen: vakmatige competenties, persoonlijkheid, intellectuele vermogens en sociale competenties. In veel organisaties komt een groot deel van het menselijk potentieel niet tot zijn recht doordat deze niet objectief kan worden gemeten. Dit gegeven is een bron van inspiratie voor veel wetenschappers, praktijkmensen en organisaties om hierin verandering aan te brengen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een diversiteit aan testen, assessments en andere meetinstrumenten. Daarbinnen neemt DNLA een eigen en onderscheidende plaats in door haar consequent gebruik van moderne wetenschappelijke inzichten uit de arbeidspsychologie en organisatiekunde, de verwerking van jarenlange praktijkervaringen van honderden deskundigen, de aanwezige benchmarken en haar betrouwbaarheid en validiteit. DNLA is daardoor een uniek en krachtig expertsysteem met hoge voorspellende waarde voor succesvol functioneren in de arbeidssituatie. Het maakt via gedragsmeting zichtbaar welke competenties aanwezig zijn en welke ontwikkeling vragen. De basismodule in dit expertsysteem is de Module Sociale Competenties. Deze is voor Nederland beschikbaar, evenals de Module Managementcompetenties en Verkooppotentieel. DNLA maakt de gewenste persoonlijke ontwikkeling objectief meetbaar. Dit gebeurt in lijn met de missie, de doelen en de prestaties van de organisatie. Het boeien en binden van medewerkers wordt concreet en hanteerbaar. De volgende hoofdstukken maken duidelijk wat DNLA is en hoe het werkt. Voor een beter begrip starten we met het ontwikkelingsproces van DNLA. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 2

3 '& $ (" Eerst een begripsomschrijving. DNLA staat voor Discovery of Natural Latent Abilities. We vertalen dit in de ontdekking van in potentie aanwezige bekwaamheden. Het DNLA onderzoek om potentieel te meten brengt in beeld welke competenties aanwezig zijn. Het geeft duidelijk richting aan de gewenste ontwikkeling van leidinggevenden, teams en medewerkers. Het doel is goed presterende, succesvolle medewerkers en daardoor ook succes voor de organisatie (het bedrijf, de instelling, het overheidsorgaan). De wetenschappelijke basis van DNLA ontstond eind 70er jaren aan het Max Planck instituut te München door het werk en de studie van dr. Strasser, uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Brengelmann. Inspiratiebron was de volgende theorie van de Harvard Business School: Doelmatige en doeltreffende samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers is bepalend voor het succes van de organisatie. Dat succes ontstaat alleen als medewerkers zich aan de doelstellingen, opgaven en projecten van de organisatie verbinden. Dit inzicht geeft zowel richting aan de vereiste managementcompetenties als aan de sociale competenties die succesvolle medewerkers nodig hebben. Na een ontwikkelingsfase die meerdere jaren duurde ontstond DNLA, het definitieve systeem met zijn veelzijdige functies. De ontwikkeling werd ook na de introductie voortgezet. Zo werd de werking van het systeem versterkt door de uitbreiding van de Module Sociale Competenties met extra factoren als systematische benadering van opgaven, initiatief en flexibiliteit en recent (2008) de interculturele competentie. Er werden aangepaste versies gemaakt voor de verschillen in mentaliteiten in ondermeer Duitsland, Groot-Brittannië, Finland, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Italië, de Verenigde Staten van Amerika en Nederland. Ook in die landen worden intussen door succesvolle organisaties de competenties van nieuwe en al in dienst zijnde medewerkers met een DNLA onderzoek vastgesteld en versterkt. Deze organisaties stimuleren en ondersteunen leidinggevenden, medewerkers en teams in hun ambities om te presteren. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 3

4 )& *"$+,- #+. Het precisie-instrument om te meten, te waarderen en te sturen op persoonlijke ontwikkeling. In elke medewerker sluimert potentieel. In de praktijk blijven veel in aanleg aanwezige potenties onbenut. Dit komt door onwetendheid, of een stijl van leidinggeven waardoor ze niet worden ontdekt. Vaak is er geen herkenning als deze niet ontwikkelde of gefrustreerde kwaliteiten de oorzaak zijn van slechte prestaties. Dit treffen we aan bij de eigen medewerkers en bij werving en selectie. DNLA brengt de goed ontwikkelde competenties in beeld. Het latente potentieel wordt ontdekt en kan daardoor doelgericht worden ontwikkeld. Maar alleen daar, waar het nodig is! Coaching, training en opleiding kunnen op deze wijze gerichter en in onderlinge samenhang worden ingezet. Dat leidt tot meer kwaliteit en minder kosten. DNLA focust op aanwezig en te ontwikkelen potentieel. De methode maakt het mogelijk dat zo exact en economisch mogelijk wordt gemeten. Zonder computertechnologie en de daarmee verbonden rekencapaciteit was DNLA niet mogelijk geweest. DNLA is een expertsysteem. Het is een krachtig computerprogramma waarin niet alleen de kennis van vele experts is verwerkt, maar ook de profielen van meer dan deelnemers. Deze laatste vormen de internationale benchmark waar DNLA gebruik van maakt. De prestaties van DNLA vervangen natuurlijk niet levens- en beroepservaring, maar vullen deze aan. DNLA biedt objectieve en hoogwaardige informatie die we anders slechts tegen veel hogere en daardoor nauwelijks te rechtvaardigen kosten kunnen verkrijgen. Succesvolle managers weten dat motivatie om te presteren bij medewerkers wordt verhoogd door het gericht stimuleren en opbouwen van bepaalde, wetenschappelijk bewezen, succesfactoren. Deze samenwerking verbetert hun leiderschap. Het leidt voor de manager, de medewerkers en de organisatie tot meer succes, teamgeest en arbeidsplezier. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 4

5 /& *"$$. DNLA meet niet alle factoren die van belang zijn voor succes in het beroep. Het meet geen vakkennis, ook niet de positieve steun van het thuisfront of het ontbreken daarvan. DNLA meet wel gedrag dat een directe relatie heeft met succesfactoren op het gebied van sociale competenties. Het meet voor leidinggevenden de managementcompetenties die voor effectief leiderschap en management nodig zijn. Voor verkoopmedewerkers en adviseurs is een module ontwikkeld die verkooptechniek en -tactiek onderzoekt. De geautomatiseerde en objectieve meting van DNLA betreft de navolgende factoren, verdeeld over de aangegeven hoofddimensies: 0,+#"#-$$+1+- $ Prestatiedynamiek - Zelfverantwoordelijkheid - Prestatiedrang - Zelfvertrouwen - Motivatie Intermenselijke verhoudingen - Contactvaardigheid - Optreden - Inlevingsvermogen Ambitie - Betrokkenheid - Statusmotivatie - Systematische benadering - Initiatief Belastbaarheid - Tolerantie mislukkingen - Omgaan met kritiek - Emotionele grondhouding - Zelfverzekerdheid - Flexibiliteit - Arbeidstevredenheid Interculturele competentie De interculturele competentie is het vermogen om met heel verschillende mensen om te gaan. Deze is opgebouwd uit de factoren contactvaardigheid, inlevingsvermogen, emotionele grondhouding, flexibiliteit en zelfverzekerdheid. Voor sport is een aparte module beschikbaar waarbij de vragenlijst en rapportages herkenbaar zijn voor de professionele en de niet-professionele sporter. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 5

6 0,"" $#-$$+ Leidinggevende kwaliteiten - Gezag - Delegeren - Participatie medewerkers - Legitimiteit - Prestatiedruk - Personeelsontwikkeling - Zelfvertrouwen - Verantwoordelijkheidsgevoel voor medewerkers Samenwerking en consensus - Invloed - Identificatie - Imago - Openheid - Conflictgedrag - Creëren overeenstemming - Samenwerking - Omgaan met macht - Mensgerichtheid - Teamwerk Ondernemerschap - Eisen eigen functioneren - Omgaan met informatie - Beslissingsbereidheid - Innovatie - Kwaliteitsbewustzijn - Risiconemend gedrag - Systematisch werken 0,( -#-$$+ - Contact - Alertheid - Analyse - Aanbod - Verificatie - Transactie Het gemeten en te ontwikkelen potentieel of prestatievermogen kan vervolgens op verschillende manieren worden vergeleken. Bijvoorbeeld door medewerkers te vergelijken met alle succesvolle DNLA deelnemers. Maar ook het vergelijken van medewerkers met elkaar en teams onderling is mogelijk. De vorming van bedrijfsinterne benchmarks is dus een kwaliteit van DNLA. Daardoor kan geanalyseerd worden waarin het meest succesvolle team en ook de meest succesvolle medewerkers verschillen van de resultaten van andere teams en medewerkers. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 6

7 Maar het systeem levert meer dan metingen en vergelijkingen. De resultaatbespreking leidt tot inzicht in de oorzaken en achtergronden van het gemeten gedrag. Dit inzicht is een belangrijke bijdrage aan voor het ontwikkelingsgerichte karakter van DNLA. Een gelijktijdige bespreking van de DNLA expert met de deelnemer en de leidinggevende versterkt de samenwerking tussen medewerkers en leiding. Met dat doel krijgen zowel de medewerker die het onderzoek heeft gedaan als de organisatie concrete handreikingen en adviezen. Voor die organisaties die daar behoefte aan hebben bevat DNLA ook onderdelen die een indicatie geven van actuele kennis en vaardigheden op de onderdelen logisch denken, vreemde talen en computergebruik. DNLA beschikt tot slot over een effectief controlemiddel. Vanaf drie maanden na uitvoering kan de DNLA meting opnieuw worden gedaan. Objectieve meting van de effecten van de maatregelen die zijn genomen, is daardoor mogelijk. 2& 3,#$ $- "$ Decentrale vastlegging van antwoorden, gegevens en informatie (in de organisatie of thuis). De informatie die DNLA van leidinggevenden en/of medewerkers en/of teams nodig heeft, wordt door middel van een vragenlijst verkregen. De deelnemer vult deze op de eigen computer in door middel van simpel aanklikken. Elke medewerker/sollicitant/deelnemer wordt in de Module Sociale Competenties met 170 verschillende werksituaties geconfronteerd. Voor de Module Management zijn dat 240 situaties. De situaties waar de deelnemers mee te maken krijgen, zijn deels van deelnemer tot deelnemer verschillend. Ze hangen af van de eigen positie in de organisatie en van het niveau en de soort werkzaamheden. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 7

8 5.2. Centrale verwerking van de data in het DNLA masterprogramma Het centrale verwerkingsprogramma is gescheiden van het antwoorden- en vragendeel. Het leest alle gegeven antwoorden in na een druk op de knop en slaat de data op. Vervolgens worden deze gegevens via het gekozen functieprofiel gekoppeld aan de internationale benchmark. Deze vormt de vergelijkingsmaatstaf voor de testresultaten van individuele medewerkers, en leidinggevenden. Deze resultaten worden in rapportages vastgelegd Vergelijking van individuele prestaties Alle prestaties kunnen met elkaar worden vergeleken. Het programma stelt indien gewenst, vergelijkingen op tussen individuele werknemers, teams, afdelingen of andere organisatiedelen. Alle resultaten kunnen worden geprint Profielen voor elk niveau en elke soort werkzaamheden Het niveau en het soort werkzaamheden dat een deelnemer verricht, wordt in het masterprogramma aan een functieprofiel gekoppeld. Het profiel kan vervolgens exact worden aangepast aan de eisen die de organisatie aan de functie stelt. Het programma bevat standaard meer dan 280 profielen. Op deze wijze wordt veiliggesteld dat elke deelnemer zodanig wordt beoordeeld dat zowel objectiviteit als aansluiting op zijn positie en de daaraan verbonden taken zijn gegarandeerd Rapportage voor de deelnemer. Van elke deelnemer wordt objectief bepaald: het potentieel dat voorhanden en bruikbaar is de ontbrekende en nog op te bouwen kwalificaties de noodzakelijke training en begeleiding 5.6. Rapportage voor de organisatie Voor de leidinggevende of coach wordt objectief vastgesteld: de vereiste inzet in vergelijking tot de beroepsgroep het positieve potentieel in vergelijking tot de beroepsgroep de belastbaarheid van de deelnemers een algemene beoordeling met belangrijke tips voor het leiding geven een coachingsplan 5.7 De resultaatbespreking De bespreking van de schriftelijke resultaten vormen een wezenlijk onderdeel van het DNLA- onderzoek. Dit gesprek brengt verdieping en inzicht in de persoonlijke betekenis van de VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 8

9 uitkomsten voor de medewerker. De gewenste maatregelen worden besproken en in samenspraak met medewerker en indien aanwezig de leidinggevende actiepunten geformuleerd. Bij het eerste competentieonderzoek van iedere deelnemer is bespreking onder begeleiding en advisering van een erkende, gecertificeerde DNLA-expert vereist. 5.8 Succesmeting Voor elke deelnemer wordt op verzoek de vooruitgang vastgesteld, nadat de afgesproken maatregelen op het gebied van scholing, training of coaching zijn uitgevoerd. De vooruitgang wordt grafisch gepresenteerd. 4& 5 ("#6 DNLA garandeert alle betrokkenen 100 procent privacy. De antwoorden van de deelnemers worden bij het beëindigen van het programma door de deelnemer gecodeerd opgeslagen en vergrendeld. Ze zijn ook voor de adviseurs van V.O.V. Consultancy niet toegankelijk. 7& 8"$$+" "$ Het DNLA- expertsysteem is gebaseerd op wetenschappelijk geteste ideeën en modellen uit de arbeidspsychologie en organisatiekunde. Een team van ervaren specialisten heeft dit systeem in de praktijk verder ontwikkeld. Na introductie werd het wetenschappelijk getest door prof. dr. Bo Ekehammar van de Universiteit van Stockholm. Hij kwam tot de volgende conclusie: De DNLA methode voor de selectie en begeleiding van sollicitanten in verschillende beroepen houdt rekening met de belangrijkste psychometrische criteria. De meeste factoren tonen constante correlaties met verschillende criteria voor succes in het beroep. Door het testcomité van de Federatie van Duitse Psychologenverenigingen werd DNLA in een uitgebreide recensie als volgt beoordeeld: DNLA is een theoretisch en statistisch goed gefundeerde onderzoeksmethode. Voor de methode pleit de hoge mate van objectiviteit van de beoordeling, de effectiviteit van de uitvoering, de automatisch ingevoegde commentaren bij het onderzoeksresultaat, de algemene oriëntatie op de (benodigde) inzet van de leidinggevenden die concreet en VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 9

10 kwantitatief aangegeven wordt naast de inbedding in een stimulerings en ontwikkelingsovereenkomst. De doorlopende kwaliteitsontwikkeling heeft begin 2003 geleid tot DIN certificering van de DNLA - modulen Sociale Competenties en Management en hun toepassingen als eerste methode op het gebied van competentie en persoonlijkheidsonderzoek. In 2006 gebeurde dit opnieuw. Het resultaat daarvan is als volgt omschreven: Het Duitse Normenzentrum für Organisations- und Prozessdiagnostiek e.v. heeft aan SMP, Software für Management/ und Personalentwicklung GmbH, 59302, Oelde, bevestigt dat het DNLA- proces voor wat betreft planning en ontwerp van beroepsgerichte beoordelingen van geschiktheid, alsook de keuze, samenstelling, doorvoering en verwerking van gedragswijzen en de interpretatie van de gedragsresultaten naast oordeelsvorming naar actueel wetenschappelijke inzichten onder volledige inachtneming van de kenmerken van DIN alsook in de praktijkgerichte doorontwikkeling zorgvuldig en grondig is geauditeerd. De certificering is onder nummer geregistreerd bij het Verband für die Akkreditierung von Zertifizierungsorganisationen e.v en is tot 15 oktober 2011 geldig. Uit deze tekst mag worden opgemaakt dat de validiteit en betrouwbaarheid van DNLA op hoog wetenschappelijk verantwoord niveau staan. Dit sluit aan bij ervaringen van onze partners, experts en onszelf voor wat betreft de toepassing van DNLA in Nederland. 9& * -"+$$. V.O.V. Consultancy te Aalten is hoofdlicentiehouder en importeur voor Nederland en België. De partners van V.O.V. Consultancy en een toenemend aantal door hen opgeleide experts zijn gecertificeerd voor de toepassing van DNLA. Zij volgen het permanente educatieprogramma over DNLA. Daarnaast beschikken zij over jarenlange ervaring in rollen als coach, loopbaanadviseur, HRM adviseur, trainer, organisatieadviseur en (interim) manager. Zij verzorgen de resultaatbesprekingen met de deelnemers in aanwezigheid van de direct leidinggevende. De expertopleiding wordt verzorgd door V.O.V. Consultancy. VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 10

11 :& 8+$ Toepassing van DNLA is een effectief en kostenbesparend middel dat de vergelijking met andere instrumenten zowel op het gebied van kwaliteit als prijs goed doorstaat. %;& $+$ Graag zijn wij u van dienst. Wij hebben het vertrouwen dat DNLA en wij, JEBE HRM Advies, als partner van V.O.V. Consultancy van groot belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van medewerkers en organisaties op hun weg naar meer succes., ",(+< =0 (+!!!"#$ ", ",(+!+,$"#6< t Atelier, Kruisdijk LL Aalten Telefoon: (0543) Fax: (0543) Internet: vov-consultancy.nl ABN-AMRO : VOV-Consultancy Aalten - DNLA - Discovery of Natural Latent Abilities 11

Resultaatgericht Competentiemanagement

Resultaatgericht Competentiemanagement Resultaatgericht Competentiemanagement Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Inleiding...4 3 Resultaatmanagement als uitgangspunt...5 3.1 Resultaatmanagement...5 3.2 Het proces van leidinggeven...6 3.3 Competentiemanagement

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Naam : Pratina Gayadien (315329) Rogier de Wit (317438) Onderwijsinstituut : Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV GERICHT OP HET AANNEMEN VAN OUDEREN Kees Zandvliet Arie Gelderblom José Gravesteijn Opdrachtgever: UWV, Directie Strategie, Beleid, Kenniscentrum (SBK) Onderzoek begeleid

Nadere informatie

DE SAXION HR- PROFESSIONAL

DE SAXION HR- PROFESSIONAL DE SAXION HR- PROFESSIONAL Beroepsvisie en Competentieprofiel Bachelor Human Resource Management Voltijd/Deeltijd Academie Mens & Arbeid Mei 2013 Kom verder. Saion. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Onze

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

De beleving van competentiemanagement op de werkvloer

De beleving van competentiemanagement op de werkvloer The perception of Competence Management at the workplace Naam : Jirtsin Beenhakker Studentnummer : 838279091 Studie : Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen, afstudeerrichting Strategisch

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal. Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage

Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal. Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage 8 Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs Onderzoeksrapportage Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs Onderzoeksrapportage Ton Bruining

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak?

KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak? KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak? Een studie naar het effect van kwaliteitszorgsystemen en de toepasbaarheid voor brandweer en rampenbestrijding P.J.H. Willems Scriptie in het

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Meten is weten. Klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek

Meten is weten. Klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek Klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek Meten is weten Een inventariserend onderzoek naar benaderingen en instrumenten die de overheid inzet om de tevredenheid van medewerkers en klanten te onderzoeken.

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Competentiemanagement bij kleine en middelgrote organisaties

Competentiemanagement bij kleine en middelgrote organisaties Competentiemanagement bij kleine en middelgrote organisaties Een exploratief onderzoek naar de manier van werken met en de toegevoegde waarde van competentiemanagement Naam: Ivon Peek Studentnummer: 838288395

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie