Elke jongere een sterke start

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elke jongere een sterke start"

Transcriptie

1 Jeugd, Onderwijs en Samenleving Elke jongere een sterke start VSV-CONVENANT Analyse en activiteitenplan Regio 29: Rijnmond

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting Naar een nieuw convenant Inleiding Leeswijzer Gevraagde besluiten Vervolgproces Analyse convenant is kaderstellend Kabinetsmaatregelen Regio-analyse OCW-targets Analyse regio Uitval op de scholen Redenen van uitval Effectiviteit huidige maatregelen Activiteitenplan en begroting Uitgangpunten Kader activiteitenplan Maatregelen Een nieuw vsv-convenant Noodzaak van een convenant Elementen vsv-convenant Proces Opbouw document Kabinetsmaatregelen Ontwikkelingen bij het voortgezet onderwijs Focus op Vakmanschap Nieuwe meetsystematiek Regio-analyse Opbouw regio-analyse 26 Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

3 3.2 Cijfermatige analyse Targets OCW Beeld regio op basis van definitieve cijfers Resultaten mbo-instellingen in de regio Resultaten vo-instellingen in de regio Score regio Rijnmond in vergelijking met regio Amsterdam Redenen van uitval Belangrijkste redenen voor voortijdig schoolverlaten Effectiviteit huidige maatregelen Loopbaanoriëntatie inclusief overgang vo naar mbo Aanpak van verzuim Studiestakers (uitgevallen jongeren) Zorg (Plusvoorzieningen) Conclusies analyse OCW-targets Analyse regio Uitval op de scholen Redenen van uitval Effectiviteit huidige maatregelen Activiteitenplan Uitgangspunten Kader activiteitenplan Maatregelen Maatregel 1: Loopbaanteams Doel van de loopbaanteams Werkwijze Positionering van de loopbaanteams VSV actiemomenten Criteria Onderbouwing maatregel op basis van de analyse Zomerpilots Doelgroep en effectberekening Begroting loopbaansteams Maatregel 2: Begeleiding naar werk of leer-werk-traject Maatregel 3: Verzuim en studiestakers Verzuimaanpak Studiestakers 81 Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

4 4.7 Maatregel 4: Plusvoorzieningen Criteria Plusvoorzieningen Externe plusvoorziening Verdeling middelen en monitoring Verdeelsleutel plusmiddelen Uiteindelijke inzet van middelen Begroting Plusvoorzieningen Totaalbegroting Bijlagen Overzicht Plusvoorzieningen RMC Rijnmond Subregio Nieuwe Waterweg Noord Subregio Rijnmond Zuid-Oost Subregio Zuid Hollandse Eilanden Subregio Stad Rotterdam Verdeelsleutel plusmiddelen Objectiviteit Verdeelsleutel Reservering vaste middelen voor externe plusvoorziening Mbo en vo: percentage vsv als eerste uitgangspunt Verdeling mbo op basis van vsv en apcg-leerlingen Verdeling vo op basis van vsv en apcg-leerlingen Huidige verdeling van middelen Conclusie verdeelsleutel Documentgegevens 98 Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

5 1. Samenvatting 1.1 Naar een nieuw convenant Inleiding Het kabinet heeft de doelstelling voor het tegengaan van voortijdige schooluitval (vsv) aangescherpt. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal zijn. Zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie: dat is in de eerste plaats goed voor de jongere zelf. Jongeren met een startkwalificatie komen vijf keer minder vaak voor in criminaliteitscijfers. Ze vinden ook beter hun weg op de arbeidsmarkt: de kans op werkloosheid is voor jongeren zonder startkwalificatie twee keer zo hoog, Zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie is ook gunstig voor ons allemaal: goed opgeleide arbeidskrachten dragen immers bij aan economisch herstel. De afgelopen jaren is het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Rijnmond flink gedaald. Desondanks blijft de regio landelijk koploper. Jaarlijks verlaten in de regio Rijnmond ca jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs. Het nieuwe vsv-convenant is op 8 maart 2012 ondertekend in het Bestuurlijk Overleg VSV (BO VSV). In deze notitie wordt de analyse gepresenteerd. Op basis van deze analyse zijn er uitgangspunten geformuleerd. De analyse en de uitgangspunten waarop de maatregelen in het activiteitplan zijn gebaseerd. In dit hoofdstuk een beknopte samenvatting van de belangrijkste conclusies uit de analyse, de uitgangspunten en de maatregelen Leeswijzer Dit document geeft de analyse en de maatregelen weer. Hoofdstukken 2 t/m 5 is vooral bedoeld als naslagwerk en uitwerking. Met de samenvatting (dit hoofdstuk) is een voldoende helder beeld te verkrijgen van de conclusies uit de analyse en over het voorstel voor de maatregelen Gevraagde besluiten Het Bestuurlijk Overleg VSV (BO VSV) wordt gevraagd de volgende beslissingen te nemen. 1. Akkoord met de analyse en uitgangspunten. 2. Akkoord met de criteria (4.7.1) Plusvoorzieningen. De criteria moeten worden uitgewerkt in een helder toetsings- en monitoringskader. 3. Akkoord met verdeelsleutel en begroting Plusvoorzieningen (zie toelichting hieronder). 4. Akkoord met de concepten van de vsv-maatregelen en bijbehorende conceptbegroting en de opdracht geven om deze verder uit te werken en de begroting definitief op te stellen voor het eerstvolgende BO VSV in juni/juli (zie toelichting hieronder). Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

6 Toelichting beslispunt 3 Een Plusvoorziening is een voorziening voor overbelaste jongeren. De verdeelsleutel Plusvoorzieningen is gebaseerd op de huidige werkelijkheid. Jaarlijks worden de ontwikkeling van overbelaste jongeren en uitvalcijfers getoetst om te kijken of er geen verschuiving van middelen moet plaatsvinden. Als de begroting Plusvoorzieningen is vastgesteld, dienen de mbo-scholen en samenwerkingsverbanden hun plannen. Deze plannen dienen te voldoen aan de criteria en moeten recht doen aan de problematiek van de jongeren in de betreffende instelling of subregio. Een toetsingscommissie zal deze plannen beoordelen en van een advies voorzien. Via de projectgroep vsv wordt dit voorgelegd aan het bestuurlijke overleg vsv. In het volgende bestuurlijke overleg worden de plannen dan definitief vastgesteld. Toelichting beslispunt 4 Van belang is om bij de maatregel loopbaanteams te beseffen dat deze maatregel meer kost dan de gevraagde bijdrage uit het convenant. Uit het convenant wordt ca. 1,5 mln per jaar gevraagd terwijl de maatregel op basis van een eerste inschatting 3,3 mln kost. Dat is voor een deel focus aanbrengen in taken en het heralloceren van bestaande mensen en middelen als RMC-middelen, DU-Jeugd, vaste voet vo en mbo. Alleen als de bestuurders hier een principebesluit op nemen, kan deze maatregelen zoals deze bedacht is worden uitgewerkt. Het volgende bestuurlijke overleg moet er dan een uitgewerkt plan met een definitieve begroting liggen Vervolgproces Als conform de beslispunten wordt besloten, zal het vervolgproces als volgt worden vormgegeven. De activiteiten moeten vervolgens waar nodig concreet worden uitgewerkt waar nodig en de uitvoering moet worden voorbereid. Ook moeten er afspraken gemaakt worden over meten=weten. Hoe gaat we sturen op resultaten, welke indicatoren gebruiken we, waar halen we de informatie vandaan? Het is van belang om daar vooraf goede afspraken over te maken. Van belang is dat er een transparante manier van verantwoording wordt opgesteld die regionaal door alle convenantpartners wordt gedeeld. Gemeente Rotterdam is als contactgemeente verantwoordelijk voor het proces van een goede monitoring. Daarnaast moet er een toekomstvisie worden opgesteld. Deze staat op de agenda van het Bestuurlijke Overleg van juni/juli. Op het BO VSV in juni/juli komt dit allemaal samen in de definitieve aanvraag die ingediend moet worden bij DUO. Deze aanvraag komt in juni op de agenda van het Bestuurlijk Overleg VSV. De formele deadline voor het indienen van de aanvraag bij DUO is 15 augustus Analyse convenant is kaderstellend Investeren in jongeren en hun startkwalificaties loont en zeker niet alleen voor de jongeren zelf. Mét een startkwalificatie hebben jongeren betere arbeidsmarktperspectieven. De doelstelling om landelijk maximaal voortijdig schoolverlaters in 2016 te hebben, is ambitieus, maar haalbaar. In de regio ligt de situatie moeilijker. Zoals uit de voorlopige cijfers blijkt, is de daling in de regio nauwelijks voortgezet en is het in Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

7 Rotterdam zelfs gestagneerd. De tot nu toe ingezette maatregelen hebben niet het gewenste effect gesorteerd. De samenwerking tussen scholen, gemeenten en Rijk in onze RMC-regio wordt opnieuw vastgelegd in een convenant voor de periode Met de ondertekening van het convenant verbinden deze partijen zich aan het verder verminderen van schooluitval en komen scholen in aanmerking voor subsidie. Het totale budget per jaar voor onze regio is 7,8 miljoen (in totaal 23,4 miljoen over de hele convenantperiode). Voor succes op langere termijn moet het voorkomen van uitval onderdeel zijn van de primaire processen binnen scholen, instellingen en de afdeling RMC/leerplicht van gemeenten. Op dit moment is dit nog onvoldoende het geval. Naast de inzet van de regionale middelen en de prestatiesubsidie moet ook goed gekeken worden naar de reguliere taken van het onderwijs en een goed pedagogisch klimaat in het onderwijs. Willen de maatregelen succes hebben, dan moet de filosofie van het convenant ook kaderstellend zijn voor andere budgetten en activiteiten buiten het convenant. De analyse en de uitgangspunten kunnen hier prima voor gebruikt worden. Zo wordt er in zijn totaliteit meer richting gegeven aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. De basis moet op orde zijn. Ingrepen in het onderwijs ten aanzien van het pedagogisch klimaat, het binden en boeien van jongeren en het helpen en voorbereiden van jongeren in het maken van keuzes voor een goede vervolgopleiding en beroepskeuze zijn cruciaal. Talentontwikkeling en het begeleiden naar een startkwalificaties staan centraal. De jongeren hebben echter ook zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst. Om te zorgen dat de maatregelen een optimaal effect hebben, dan is het noodzakelijk dat op deze aspecten worden ingezet Kabinetsmaatregelen Onderdeel van de toekomstvisie op korte tot middellange termijn zijn de maatregelen die het kabinet gaat nemen. Het gaat dan met name om de maatregelen: Passend Onderwijs, Wet Werken naar Vermogen, Focus op Vakmanschap en de transitie van de Jeugdzorg. Elke maatregel heeft consequenties voor uitval, zowel in kansen als bedreigingen. 1.3 Regio-analyse In de notitie wordt een schetst gegeven van de regio in de cijfermatige analyse. Daarna wordt ingezoomd op de redenen van uitval. De effectiviteit van de huidige maatregelen passeren vervolgens de revue. Tot slot volgen de bevindingen. In deze paragraaf staan de belangrijkste conclusies van de analyse. Waar zit de uitval? Waarom vallen de jongeren uit? Wat is de effectiviteit van de maatregelen? Waar moeten we op inzetten om de targets te halen. Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

8 1.3.1 OCW-targets Opgave voor de regio VO Gelet op targets van OCW kunnen de volgende conclusies voor het vo worden getrokken. 1. Gestelde targets voor onderbouw vo en bovenbouw vmbo zijn zelfs zonder bijstelling vanwege nieuwe meetsystematiek behaald. Dat neemt niet weg dat inzet nodig blijft om de doelstelling te halen. Onder invloed van enkele kabinetsmaatregelen ligt hier een potentieel risico dat goed moet worden gemonitord. 2. Bij de bovenbouw havo-vwo ligt een grote uitdaging ook zonder potentiële consequenties vanuit kabinetsmaatregelen. Opgave voor de regio MBO Getalsmatig in 3 jaar (cijfers zijn voorlopige cijfers ): Niveau 1 van 547 naar 300 Niveau 2 van 1507 naar 875 Niveau 3 en 4 van 1311 naar 575 Conclusies voor het mbo: 1. Grootste opgave ligt voor scholen op niveaus 2, 3 en 4 en dan in het bijzonder bij niveau Grootste opgave voor gemeenten op niveau 1: uitgevallen jongeren begeleiden naar werk. Voor jongeren mét een niveau 1 diploma zonder startkwalificatie geldt overigens dat met een arbeidscontract van 12 uur niet meetellen in de vsv-cijfers. De targets zijn bekend. Ook de opgave die daarbij hoort. Als regio staan we voor een enorme opgave. Om deze het hoofd te bieden, is het van belang om efficiënt en effectief maatregelen in te zetten daar waar de uitval het grootst is en waar het meeste effect valt te sorteren. Daarvoor is een goede analyse onmisbaar. Dat is het fundament waarop de maatregelen steunen Analyse regio Om een goed beeld van de regio te geven, is een vergelijking gemaakt met de regio Agglomeratie Amsterdam. Rotterdam / Rijnmond en Amsterdam zijn - mede vanwege de omvang van de regio en de problematiek van de grote stad - de regio s met de meeste voortijdige schoolverlaters. Alles overziend ontstaat uit de analyses het beeld dat Rotterdam in vergelijking met Amsterdam een groter deel van de bevolking een lagere sociaal-economische status heeft. Deze groep is meer vatbaar voor uitval. Als we de vsv-cijfers bekijken, blijkt dat grofweg een derde van de deelnemers in de regio woonachtig is in een APCgebied (armoedeprobleemcumulatiegebied), maar dat deze groep wel voor iets meer dan 50% een aandeel levert in het aantal vsv ers. In G4-verband staat Rijnmond op de tweede plek van slechtst scorende regio in de G4 voor wat betreft de daling. Qua percentage vsv t.o.v. het aantal deelnemers staat Rijnmond bovenaan de lijst slechtst scorend. De opgave zit voornamelijk bij de subregio s NWN, RZO en RDAM. Gemeente Rotterdam is koploper in Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

9 absolute aantallen vsv: en heeft een daling van 18,1% gerealiseerd t.o.v. het basisjaar Rotterdam heeft ten opzicht van de definitieve cijfers nagenoeg hetzelfde aantal vsv ers: in en in de voorlopige cijfers Uitval op de scholen Grofweg is het volgende beeld zichtbaar: 78% uitval in mbo en daarbinnen zit 82% op het Albeda en op het Zadkine. Dat pleit voor een focus op de beide ROC s. Daarbij moeten overigens de overige scholen mbo én vo niet uit het oog worden verloren. Ook daar blijft inzet hard nodig. In de analyse is gekeken naar: 1. Uitval naar verblijfsjaar in het mbo. 93,4% van de uitval in het mbo is ouder dan 18 jaar. 29,6% van hen valt uit in het eerste verblijfsjaar. Deze gegevens pleiten voor maatregelen voor jarigen en daarvan de switchers. 2. Uitval in opleidingsdomeinen. Beide ROC s en het Scheepvaart en Transportcollege (STC) hebben onderzocht waar de meeste uitval per opleidingsdomein zit. Er bestaat een wisselend beeld tussen opleidingsdomeinen. Dat is deels te wijten aan complexiteit van de materie bij enkele specialistische opleidingen. Maar ook gemakzuchtige keuze door een jongere voor een meer generieke opleiding als business of handel en dergelijke zorgt voor een relatief hoge uitval. Goede loopbaanoriëntatie is belangrijk. Ook moeten onderwijsteams elkaar opzoeken om te leren van best practices. 3. Uitval jarigen. Het probleem van voortijdig schoolverlaten is vooral een probleem van de leerlingen die 18 jaar en ouder zijn. Bijna 80% van de voortijdig schoolverlaters in Rijnmond was in het schooljaar ouder dan 18 jaar. Als we de doelstelling willen halen, dan zullen we fors op jongeren van 18 jaar en ouder moeten inzetten. Het is precies deze categorie jongeren waarvoor geen enkel handhavingskader is. Zonder handhavingskader blijkt het lastig om verzuimende jongeren te dwingen naar school te komen. Dat pleit voor een handhavingsinstrumenten voor deze leeftijdsgroep. Dat is echter een weg van de lange adem. Het is zeker ook niet het enige wat je kunt doen. Daarom moet er in de maatregelen ook zeker aandacht zijn voor deze doelgroep. 4. Uitval niveaus mbo. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de grootste groep uitvallers op niveau 2 zit: ongeveer Niveaus 3 en 4 samen hebben er ongeveer Om het lijstje compleet te maken: op niveau 1 waren er ca. 550 uitvallers. Als we dat procentueel vergelijken met de uitval in Amsterdam, blijkt dat in niveaus 1, 2 en 3 de uitval hoger is dan in de regio Amsterdam en op niveau 4 lager dan de regio Amsterdam. 5. Ongediplomeerde uitstroom. Voor zowel vmbo als mbo verandert er een aantal zaken. Relevant voor de toekomstige ongediplomeerde uitstroom is de verzwaring van de exameneisen bij het vo en Focus op Vakmanschap binnen het mbo. Hierdoor zullen op het vmbo de komende jaren vermoedelijk meer leerlingen hun diploma niet halen en het mbo zal de ongediplomeerde leerlingen beperkter toelaten. De vo-scholen zullen extra aandacht moeten geven aan leerlingen die (dreigen) vast te lopen Redenen van uitval Willen we maatregelen effectief inzetten dan zijn er drie grote groepen van redenen die om inzet vragen als het om de redenen gaat: Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

10 1. Switchers: school(loopbaan) gebonden. In de regio Rijnmond lijkt iets meer dan de helft om deze reden uit te vallen. 2. Overbelaste leerlingen: persoonsgebonden problemen. Naar schatting 25-30% van de uitvallende leerlingen hebben persoonsgebonden problemen. 3. Niet-willers. Geschat zijn het 15-20% van de leerlingen die als reden van uitval opgeven dat zij niet gemotiveerd zijn en/of liever gaan werken dan op school zitten. De conclusie uit de analyse van de redenen van uitval is dat we in de regio Rijnmond vooral met onze maatregelen willen inzetten op bovenstaande drie redenen van uitval om een significante afname te realiseren. Dus inzetten op betere loopbaanoriëntatie/switchers, op terugdringen van de persoonsgebonden problemen en op het toeleiden naar werk als leerlingen niet meer leerplichtig zijn. Dat is niet nieuw, maar wel onze focus voor de komende jaren Effectiviteit huidige maatregelen Hier worden alleen de belangrijkste conclusies genoemd. Het gaat om vier maatregelen: 1. Loopbaanoriëntatie inclusief overgang vo naar het mbo. De ervaringen met de pilot Intergrip waren positief. Komende overgang vo naar mbo is de hele regio aangesloten. Gekeken wordt of Intergrip uitgebreid kan worden met switchers en ongediplomeerde uitstroom havo-vwo. De effectiviteit van de mbo-punten is moeilijk te duiden en de ervaringen ermee zijn wisselend. Loopbaanoriëntatie is echter een belangrijk onderdeel en het beste van de mbo-punten wordt meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe loopbaanteams. 2. Verzuimaanpak. Het verzuimprotocol wordt als positief ervaren, maar de effectiviteit bij 18+ is minimaal. Er moet worden gekeken hoe deze effectiviteit kan worden verbeterd. Naast een eenduidige procesaanpak (verzuimprotocol) moet ook gekeken worden naar een eenduidige casusaanpak. Locatiegerichte inzet op mbo-locaties wordt als positief ervaren. 3. Studiestakers: uitgevallen jongeren terugleiden naar school. De regio scoort hiermee op het landelijk gemiddelde. Het opsporen en terugleiden kan beter. Er wordt een grote toename van uitvallers bij de Steunpunten verwacht door onder meer Focus op Vakmanschap en Wet Werken naar Vermogen. Er moeten Zomeracties komen en een no-show 2.0-actie (gekoppeld aan Intergrip). 4. Zorg (Plusvoorzieningen). Er zijn in de regio 20 Plusvoorzieningen waarmee ca jongeren bereikt zijn. Het overgrote deel van hen zit nog steeds op school. Niet van elke Plusvoorziening is de effectiviteit goed te bepalen, maar de plusvoorzieningen hebben in ieder geval schooluitval helpen voorkomen. Er moeten strakke kaders zijn waarbinnen de Plusvoorzieningen worden uitgevoerd. Er moet een heldere en eenduidige verdeelsleutel komen. Een Plusvoorziening moet leerlingvolgend zijn en de effectiviteit moet helder in beeld worden gebracht. Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

11 1.4 Activiteitenplan en begroting Het activiteitenplan is opgesteld op basis van de analyse en de geformuleerde uitgangspunten. Deze uitgangspunten en het kader worden eerst geschetst Uitgangpunten Het activiteitenplan is opgesteld op basis van de analyse en de geformuleerde uitgangspunten. Deze uitgangspunten staan hieronder weergegeven. 1. Structurele versterking van het onderwijs; 2. Nabijheid (in de klas); 3. Accent op de eerste drie maanden (op het mbo); 4. Maatwerk; 5. Leerling centraal; 6. Samenhang. Ad 1 Structurele versterking van het onderwijs Scholen moeten naast kennisoverdracht zorgen voor een goed pedagogisch klimaat. De kwaliteit van docenten kan in dat opzichte versterkt worden. Ook de teams kunnen worden verstrekt in hun aanpak van vsv. Welke teams doen het goed? Waarom doen ze het beter? Wat kunnen teams van elkaar leren? Best practices kunnen meer worden gedeeld. Maar ook het versterken van loopbaanoriëntatie op het vo, zorgen dat jongeren een meer gefundeerde keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. Het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden bij jongeren is een ander voorbeeld. De leerlingen moeten voldoende bagage hebben om op het mbo de lesstof te kunnen begrijpen. De centrale vraag is steeds: wat kunnen scholen zelf aan structurele verbeteringen doorvoeren die zorgen dat het aantal vsv ers substantieel vermindert. Met alleen de convenantsmiddelen gaat de regio de daling niet structureel realiseren. Ook de reguliere bekostiging en andere middelen zoals de prestatiesubsidie uit het vsv-convenant, de DU-Jeugd in Rotterdam en Schiedam en andere subsidies die scholen ontvangen moeten gericht zijn op het terugdringen van schooluitval. Ad 2 Dichtbij in de klas Deze richtlijn is gericht op het op school houden van de jongeren en het zoveel mogelijk voorkomen van zap-gedrag (switchers). Alles wat aandacht krijgt groeit. Ken de jongere. Haal hem uit de anonimiteit, met name hierbij het accent leggen op de eerste drie maanden in het mbo. Vroegsignalering van problemen is daarbij cruciaal. Het gaat dan om signalen vanuit prestaties van de jongere, zijn gedrag en zijn aanwezigheid (verzuimaanpak). Bij 18+ is ouderbetrokkenheid een specifiek aandachtpunt. Het hoeft dan niet persé over een ouder gaan, maar bijvoorbeeld een significant adult : iemand waarin de jongere vertrouwen heeft en voor wie hij respect heeft. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over een oom, oudere broer of zus, een sportcoach. Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

12 Ad 3 Accent op de 1e drie maanden Bij de eerste drie maanden op het mbo is de opgave om de jongere goed in het vizier te houden. Uit de vsvanalyse blijkt dat jongeren in het mbo vooral kwetsbaar zijn in de beginmaanden van het eerste jaar. Goede dossieroverdracht vanuit het vo is belangrijk. Zorg dat de leerlingen en hun geschiedenis bekend zijn. Daarmee is bekend wie hij is en voelt de jongere zich geen nummer. Vanuit een schoolse, meer kleinschalige vo-omgeving komen de jongeren terecht op het mbo. Kennis van de spelregels is dan belangrijk. Wat wordt van de jongere verwacht? Wat zijn de regels ten aanzien van spijbelen? Als een jongere de vrijere omgeving gebruikt om te gaan spijbelen, dan moet gelijk lik-op-stuk ingegrepen worden bij het eerste uur. Het verzuimbeleid / aanwezigheidsbeleid moet daarop zijn toegerust. Om de gelegenheid tot spijbelen in te perken moet er goede sluitende roosters zijn. Voorkom tussenuren waarin leerlingen de stad ingaan en de rest van de dag niet meer terug komen. Ad 4 Maatwerk Het is onmogelijk om voor alle potentiële uitvallers een apart maatwerktraject op te zetten. Confectiemaatregelen (generieke trajecten) zijn nodig. Naar gelang de zwaarte van de problematiek worden de maatregelen steeds passend gemaakt die afgestemd zijn op de specifieke behoefte van de jongere: hoe zwaarder de problematiek hoe meer maatwerk. Ad 5 Leerling centraal Bij de maatregelen moet de schoolloopbaan van de leerling centraal staan. Uiteraard valt de problematiek niet los te zien van de individuele jongere. Maar door het centraal stellen van de schoolloopbaan worden de problemen geplaatst in het kader van school en het behalen van een startkwalificatie. Door de leerling centraal te stellen zou je ook schooloverstijgende, doorgaande begeleiding moeten kunnen organiseren. Aanwezigheid op school en stage heeft hier een prominente rol. Ad 6 Samenhang Meer dan in het oude convenant moeten de maatregelen in elkaars verlengde liggen en moeten ze elkaar versterken. De maatregelen moeten worden ingezet daar waar het vsv-probleem het grootst is en de maatregelen het meeste effect sorteren. Het gaat echter niet alleen om de regionale convenantsmiddelen. Alle maatregelen die in het onderwijs en bij gemeenten en steunpunten worden genomen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten moeten met elkaar samenhangen en elkaar versterken Kader activiteitenplan Op basis van het de analyse en de uitgangspunten is een samenhangend kader opgesteld waarin de maatregelen schematisch worden weergegeven. Dit schema staat hieronder. Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

13 Dit schema is opgebouwd uit vier onderdelen. De loopbaan van de jongere, welke risicomoment zich voordoen, hoe de risico s gesignaleerd worden en welke interventies (maatregelen) uit het convenant worden genomen Maatregelen Het activiteitenplan bestaat uit een samenhangend geheel aan maatregelen en een begroting per jaar voor de komende 3 schooljaren uit de nieuwe convenantsperiode. De maatregelen zijn: 1. Loopbaanteams; 2. Begeleiden naar werk of leer-werktraject; Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

14 3. Verzuim en studiestakers; 4. Plusvoorzieningen. Hieronder staan de maatregelen in het kort weergeven. Voor de uitwerking en meer gedetailleerde begroting wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van deze notitie. Loopbaanteams en verzuim/studiestakers hebben een grote verbinding met elkaar. Deze moeten integraal nader worden uitgewerkt. Ad 1: Loopbaanteams Eén van de pijlers van de nieuwe aanpak zijn de loopbaanteams. In loopbaanteams worden de nu nog losstaande maatregelen van het huidige convenant (overgang vmbo-mbo, loopbaancoaching en een aantal activiteiten uit de plusmiddelen zoals schoolloopbaancoaches, mbo-punten overbelasten) samengevoegd en sluitend gemaakt. Naast een integrale en sluitende aanpak van vsv beoogt deze teams ook het onderwijs een spiegel voor te houden. Hiermee treedt een lerend effect op. Doel loopbaanteams Het doel van de loopbaanteams is om door meer samenhang in de begeleiding en resultaatgerichtheid de efficiency en de effectiviteit van de begeleiding te vergroten. Dit willen we bereiken door het bijeenbrengen van de verschillende begeleiders en de verschillende losse activiteiten in resultaatverantwoordelijk teams. Ook zorgen de loopbaanteams voor onafhankelijke en deskundige feedback aan onderwijsteams waardoor de onderwijsteams advies en ondersteuning krijgen, met als doel het onderwijs en het pedagogisch klimaat binnen de opleiding te verbeteren. Werkwijze Loopbaanteams bieden integrale begeleiding aan risicojongeren waarbij de aanpak zich kenmerkt door vroegtijdige signalering en identificatie van loopbaanproblemen, intensivering van de activiteiten om de leerling op school of in stage/werk te houden en een empatisch met een rechte rug benadering. Een risicojongere die eenmaal in beeld is, blijft onder monitoring van het loopbaanteam met de mogelijkheid direct de begeleiding te intensiveren als de jongere begint te verzuimen of andere signalen van uitval vertoont. Het loopbaanteam blijft de loopbaan van de jongere volgen tot de startkwalificatie is behaald. Hiermee worden de begeleidingsactiviteiten die nu los van elkaar worden ingezet gebundeld en kunnen ze elkaar versterken. Het onderwijsteam en de school waar de jongere op dat moment onderwijs volgt, blijven in de eerste plaats verantwoordelijk voor hun leerling. Het loopbaanteam is aanvullend op en ondersteunend aan de reguliere taken van de school. Positionering De loopbaanteams bestaan uit begeleiders vanuit het vo en mbo en vanuit de RMC-Steunpunten, aangevuld met een deskundige op het gebied van de arbeidsmarkt en stage of BBL-plekken. De loopbaanteams werken nauw samen met de ondersteuningsstructuur van vo en mbo. De medewerkers in de loopbaanteams blijven in dienst van hun eigen organisatie maar werken in het loopbaanteam. Binnen het team worden informatie, kennis en expertise gedeeld en uitgewisseld, zodat effectiever en efficiënter gewerkt kan worden binnen de teams én binnen de betrokken organisaties. Het is wel de bedoeling dat medewerkers niet Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

15 volledig worden vrij gemaakt, maar deels. Zo blijft aanhaking binnen de eigen organisatie geborgd en worden de loopbaanteams niet aparte entiteiten. Het moeten netwerkorganisaties zijn, met een sterke verankering van de deelnemers in de moederorganisaties. De loopbaanteams zijn autonoom en schooloverstijgend en worden direct aangestuurd door een onafhankelijke projectleider. Binnen elk team is een meewerkend voormens actief die dagelijkse werkzaamheden coördineert. De loopbaanteams zijn subregionaal gebonden. In de regio Rijnmond zullen zes loopbaanteams actief zijn, waarvan drie in de subregio Rotterdam en in elke andere subregio 1. De woonplaats van de jongere is dus leidend. De uitvoering van de maatregel wordt gemonitord door de Projectgroep VSV en staat onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het BO VSV. Indien nodig kunnen knelpunten worden opgeschaald naar de stuurgroep. Aansluiting analyse In de analyse werkgroep hebben we veel gegevens over de jongeren op een rij gezet. We weten dat in Rijnmond jongeren tussen de 12 en 23 jaar onderwijs volgen en nog geen startkwalificatie hebben. Van deze jongeren volgen onderwijs op het vo en op het mbo. Voor een groot deel van deze jongeren verloopt de schoolloopbaan zonder al te grote problemen. Sommige leerlingen lopen echter een groot risico om uit te vallen met name op overgangsmomenten in de loopbaan. Op deze vsv-risicomomenten zal het loopbaanteam vooral inzetten en zullen risicoleerlingen inbeeld komen bij de loopbaanteams. Uit de analyse blijkt, dat een groot deel van schooluitval wordt veroorzaakt door een verkeerde studiekeuze. Dit geldt vooral voor leerlingen op niveau 3 en 4 van het mbo. Door zowel risicoleerlingen te begeleiden bij hun schoolloopbaan en de loopbaanbegeleiding binnen de scholen te versterken, zal de uitval als gevolg van een verkeerde of onvoldoende gemotiveerde studiekeuze afnemen. Ook met het oog op de maximale verblijfsduur in het mbo en het bindend studieadvies is het erg belangrijk dat leerlingen duurzame en weloverwogen keuzes maken. Planning en bereik In de zomer van 2012 zal in een of twee subregio s (ZHE en/of NWN) en op Rotterdam Zuid alvast een pilot worden uitgevoerd om een start te maken met de maatregel loopbaanteams en ervaring op te doen met de werkwijze. Op basis van deze eerste ervaringen zal ook worden geëvalueerd en gekeken naar het versterken van de intake en de warme overdracht. Tot 1 oktober 2012 zullen alle activiteiten uit het huidige convenant rondom de overstap worden voortgezet, zodat er geen gat ontstaat in de zomer waarbij leerlingen uit beeld verdwijnen. De Kick off is op donderdag 1 november Vanaf mei tot november worden de plannen uitgewerkt en teams geformeerd en ontwikkeld. Een nadere uitwerking van de loopbaanteams wordt voor het volgende bestuurlijke overleg geagendeerd. De maatregel richt zich op risicojongeren van 12 tot 23 jaar in de regio Rijnmond, zowel in het vo als in het mbo. Op basis van de ervaringen tot nu toe is een prognose gemaakt van het aantal risicoleerlingen in het Analyse en Activiteitenplan vsv-convenant v08d.doc Marco de Waal 20 april van 98

Agenda voor het Portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg en Raad voor het Publiek Belang CJG Rijnmond

Agenda voor het Portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg en Raad voor het Publiek Belang CJG Rijnmond Agenda voor het Portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg en Raad voor het Publiek Belang CJG Rijnmond Datum: 4 oktober 2012 Locatie: Stadhuis Rotterdam, zaal 7 Tijdstip: 10.30 12.45 uur 10.30-11.00 Raad voor

Nadere informatie

8 Samenvatting en conclusies

8 Samenvatting en conclusies 8 Samenvatting en conclusies In dit hoofdstuk vatten we aan de hand van de onderzoeksvragen de eerste bevindingen van het onderzoek samen, zoals die in dit jaarrapport 2012 zijn gepresenteerd. De conclusies

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Monaïm Benrida Ministerie van OCW directie Mbo 1 25 november 2015 Programma 10.00-10.20 Terugblik op VSV-aanpak tot nu toe 10.20-11.00 Presentatie

Nadere informatie

RMC Regio Rijnmond Jaarplan 2012

RMC Regio Rijnmond Jaarplan 2012 Agendapunt 16.2 RMC Regio Rijnmond Jaarplan 2012 Jaarplan RMC Regio Rijnmond Documentnaam en versie: 120126 Jaarplan 2012 c7 Akkoord DB RMC 14 december 2011 Geagendeerd ter vaststelling in Portefeuillehoudersoverleg

Nadere informatie

Vervolgaanpak VSV en JiKP

Vervolgaanpak VSV en JiKP Vervolgaanpak VSV en JiKP Enkele volgende stappen in de regionale samenwerking Ministerie O,C&W Directie MBO Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Doelstellingen en doelgroep 3. Regionale samenwerking

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/ RIS december Evaluatie Haagse vsv-maatregelen

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/ RIS december Evaluatie Haagse vsv-maatregelen Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs Gemeente Den Haag Ingrid van Engelshoven De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/2015.591 RIS 290015 1 16 december 2015 Evaluatie Haagse

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Regio Rijnmond JAARVERSLAG RMC 2012 JAARPLAN RMC 2013

Regio Rijnmond JAARVERSLAG RMC 2012 JAARPLAN RMC 2013 Regio Rijnmond JAARVERSLAG RMC 2012 JAARPLAN RMC 2013 Jaarplan RMC Regio Rijnmond Akkoord Dagelijks Bestuur RMC (DB RMC): 31 januari 2013 Vastgesteld in Portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg (PHO jz):

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie.

Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Aanvraag in het kader van Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Handreiking voor het maken van een regionale analyse 2012-2015 betreffende het voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Handreiking voor het maken van een regionale analyse 2012-2015 betreffende het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Handreiking voor het maken van een regionale analyse 2012-2015 betreffende het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Definitieve versie met voorlopige cijfers over schooljaar 2010-2011 Zonder een scherp

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten

Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben met de gemeenteraad

Nadere informatie

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn Convenant VSV 2008 2011 Inleiding Kennen en gekend zijn Uitgangspunt bij aanval op uitval is dat alle talenten tellen. Het in ontwikkeling brengen van elk talent veronderstelt voor elke student een sluitende

Nadere informatie

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020 Aanleiding Wij bevinden ons in een periode waarin we geconfronteerd worden met veel veranderingen in de aanpak van jongeren die

Nadere informatie

Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers voor regio 36b

Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers voor regio 36b Onderwerp Van toepassing voor Opgesteld door Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers 29-21 voor regio 36b Regio Brabant Noord Oost 36b R. Nijhuis Datum 2 december 211 Nieuwe VSV ers schooljaar 29-21

Nadere informatie

tt 4 C"O Y tc.7 'tfçtj..--airl 7337V2 APELDOORN t.a.v. het college van bestuur INGEKo 4EN tl JA t. 20t5

tt 4 CO Y tc.7 'tfçtj..--airl 7337V2 APELDOORN t.a.v. het college van bestuur INGEKo 4EN tl JA t. 20t5 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS 27DV Ln van de Mensenrechten 500 7337V2 APELDOORN t.a.v. het

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 0-04 ONTWIKKELING AANTAL VSV ERS Van de.9 onderwijsdeelnemers in de RMC-regio Zuid-Holland-Noord op oktober 0, stonden er 59 jongeren op oktober 04 niet ingeschreven

Nadere informatie

Richting en resultaat voor de regio

Richting en resultaat voor de regio Richting en resultaat voor de regio visie en beleidsagenda voortijdig schoolverlaten 2010 2014 Zuid Holland Noord vastgesteld op 13 september 2010 door de regiegroep vsv Visie en beleidsagenda vsv 2010

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

Marc Geurts en Ronald Nijhuis

Marc Geurts en Ronald Nijhuis Betreft Kaderstellende notitie 2017 Van Marc Geurts en Ronald Nijhuis Datum Januari 2016 1.1 Kaderstellende notitie 2017 Adequaat toezicht op naleving van de leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Hieronder op pagina 2 de grote lijnen van de regionale VSV aanpak (de maatregelen) zoals afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst.

Hieronder op pagina 2 de grote lijnen van de regionale VSV aanpak (de maatregelen) zoals afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst. Memo VSV bestuurlijke overeenkomst en uitwerking 2016-2017 Aan: schoolbestuurders, directies, intern ondersteuningsteam en decanen Van: directie SwV Datum: 26-10-16 Status: ter informatie Bijlagen: 3 onder

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

21 april Miniconferentie VO MBO. en vervolgaanpak VSV regio Eem. Welkom

21 april Miniconferentie VO MBO. en vervolgaanpak VSV regio Eem. Welkom 21 april 2016 Miniconferentie VO MBO en vervolgaanpak VSV regio Eem Welkom De doelgroepen Leerlingen in VO, MBO, PrO en VSO Eem&Vallei VO 39.600 MBO 14.500 21.000 onderbouw 8.000 VMBO bovenbouw 10.000

Nadere informatie

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht Ingradodag 31 maart Ontwikkelingen Nieuw landelijk beleid op 1. RMC vernieuwing 2. Regionale aanpak VSV 3. Jongeren in een kwetsbare positie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid en verdeling rijksmiddelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)Voortijdig Schoolverlaten, kwalificatieplicht en aanvullend VSV beleid 2013 Portefeuille J.

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

REKENKAMERONDERZOEK VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS

REKENKAMERONDERZOEK VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REKENKAMERONDERZOEK VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS Korte toelichting op de aanpak en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen De Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen (verder de Rekenkamer) heeft op suggestie

Nadere informatie

Vervolgaanpak vsv en jongeren in een kwetsbare positie. Den Bosch,

Vervolgaanpak vsv en jongeren in een kwetsbare positie. Den Bosch, Vervolgaanpak vsv en jongeren in een kwetsbare positie Den Bosch, 25-11-2015 Inhoud Uitgangspunten en hoofdlijnen Doelgroep Regionaal programma Vangnet Financiële middelen Toelichting taken RMC en instellingen

Nadere informatie

Traject van de toekomst

Traject van de toekomst Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013 Traject van de toekomst Bovenschoolse opvang Groningen Hans Everhardt Programmamanager VSV regiogelden Aanleiding Traject vd Toekomst Regionale analyse

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker RIS153766_28-MEI-2008 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en

Nadere informatie

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit Raadsvergadering 5 september 2017 Volgnummer 26-2017 Onderwerp Programmanummer Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC/voortijdig schoolverlaten 2015-2016 Maastricht Heuvelland 9 Onderwijs Registratienummer

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen is met

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Evaluatie effectiviteit vsv-convenant regio Rijnmond

Evaluatie effectiviteit vsv-convenant regio Rijnmond Evaluatie effectiviteit vsv-convenant regio Rijnmond Eindrapportage Opdrachtgever: Stuurgroep convenant voortijdig schoolverlaten Rijnmond Evaluatie effectiviteit vsvconvenant regio Rijnmond Eindrapportage

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Aanbod voor jongeren die buiten de VSV definitie vallen

Aanbod voor jongeren die buiten de VSV definitie vallen Aanbod voor jongeren die buiten de VSV definitie vallen Maatregel 5 - Projectplan Versie 1.2 Status Concept Datum 28 maart 2013 Gedelegeerd Paul Adels en Michiel Bruins opdrachtgever Programmamanager VSV

Nadere informatie

Bronnen en Berekeningswijze

Bronnen en Berekeningswijze voorlopige cijfers Convenantjaar 2012-2013 1 Bronnen en Berekeningswijze Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal 25.000 zijn. Voor de periode 2012-2015 zijn opnieuw prestatiegerichte

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 10 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 180314/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Gilde Pral

Nadere informatie

VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015

VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015 VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015 15:00 Programma Opening Wethouder onderwijs Frank de Wit Onderwijsaanbod MBO in de regio Oege de Jong & Ricardo Winter 15:20 16:10 17:10 17:30 Johan Goossens Cabaretier

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van ( ), nr. ( ) houdende voorschriften inzake het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters in de studiejaren 2012-2013 tot en

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2018-2021 Programmabegroting 2018-2021 RBL definitief 1 Programmabegroting 2018-2021 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei JAARVERSLAG KWALIFICATIEPLICHT EN RMC 2016-2017 Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei 1.1. Kwalificatieplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten

Nadere informatie

Collegevoorstel 236/2003. Registratienummer 3.43721/2004.0132. Fatale datum raadsbesluit 17-12-2003

Collegevoorstel 236/2003. Registratienummer 3.43721/2004.0132. Fatale datum raadsbesluit 17-12-2003 236/2003 Registratienummer 3.43721/2004.0132 Fatale datum raadsbesluit 17-12-2003 Opgesteld door, telefoonnummer Zijlstra, Tiny, 2480 Programma Onderwijs Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp

Nadere informatie

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren Convenant tussen gemeenten en onderwijs in de regio Noordoost Brabant inzake het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

De totale doelgroep van jongeren tot 27 jaar bestaat uit 3 subgroepen:

De totale doelgroep van jongeren tot 27 jaar bestaat uit 3 subgroepen: Aan de gemeenteraad ambtenaar : Mw. S. Kubbe uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 424 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/05036 email : s.kubbe@ridderkerk.nl bijlage(n) : Ridderkerk, 14 juli 2011 Onderwerp:

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Verzuim, thuiszitters en voortijdig schoolverlaten

Verzuim, thuiszitters en voortijdig schoolverlaten Verzuim, thuiszitters en voortijdig schoolverlaten Jaarverslag Onderwijsloket 2015-2016 Samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland Rijnstreek Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Kaders: Passend onderwijs en VSV...

Nadere informatie

RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Concept Inleiding en wettelijk kader Sinds de oprichting van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) in De doelgroep van de RMC-functie, zoals benoemd in de wet,

Nadere informatie

Omschrijving Te behalen doel Activiteit Planning Voortgang activiteit Verantwoordelijke organisatie Koploper in de school Zie bijlage: projectplan

Omschrijving Te behalen doel Activiteit Planning Voortgang activiteit Verantwoordelijke organisatie Koploper in de school Zie bijlage: projectplan VSV- Voortgangsreportage West-Friesland Februari 2014 Maatregel Plus Omschrijving Te behalen doel Activiteit Planning Voortgang activiteit Verantwoordelijke organisatie Koploper in de school Zie bijlage:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het niet deelnemen aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL) met uitzondering van het deel Volwasseneducatie en RMC/Team VSV. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Handreiking voor het maken van een regionale analyse betreffende het voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Handreiking voor het maken van een regionale analyse betreffende het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Handreiking voor het maken van een regionale analyse 2012-2015 betreffende het voorkomen van voortijdig schoolverlaten CONCEPT december 2011 definitieve versie februari 2012 (met nieuwste cijfers over

Nadere informatie

Factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Molenwaard 2016 (schooljaar ) Conclusies en adviezen Molenwaard

Factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Molenwaard 2016 (schooljaar ) Conclusies en adviezen Molenwaard Factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten Molenwaard 2016 (schooljaar 2014-2015) Hoe gaat het met schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in Molenwaard? De factsheet geeft inzicht en handvatten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 24 724 Studiefinanciering Nr. 163 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 februari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht Voorblad bij Rapportage UzS oktober 2014 t/m 1 okt 2015 RMC Regio Utrecht 1. Teller uitschrijvingen zonder startkwalificatie 2. Leeswijzer 3. Conclusies en aanbevelingen 1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 30 mei 2016 Agenda nr: 5 Onderwerp: Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC/Voortijdig schoolverlaten

Raadsvergadering d.d.: 30 mei 2016 Agenda nr: 5 Onderwerp: Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC/Voortijdig schoolverlaten Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 mei 2016 Agenda nr: 5 Onderwerp: Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC/Voortijdig schoolverlaten 2014-2015 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017

Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 Inleiding Jaarlijks leveren RMC-regio s informatie aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Den Haag Ons kenmerk Bijlagen

Den Haag Ons kenmerk Bijlagen De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Bijlagen VSV/102150 5 Onderwerp Cijfers 2007-2008 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool.

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool. Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Noord Limburg (regio 38), inzake de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren

Nadere informatie

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Samenwerkingsverband VSV regio IJssel-Vecht Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Vooraf Het onderstaande overzicht is gemaakt op basis van diverse cijferproducten van DUO. De gegevens

Nadere informatie

Subsidieverlening Flex College 2016 en actuele ontwikkelingen

Subsidieverlening Flex College 2016 en actuele ontwikkelingen Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Flex College 2016 en actuele ontwikkelingen Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Het Flex College is een onderwijsvoorziening voor

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:2 Flexservice/flexopvang bij ROC s met specifieke inzet op mbo3 en 4 Activiteit:Maatwerk ondersteuning en begeleiding per locatie/team

Nadere informatie

Meer jongeren met diploma! Richtingen voor minder voortijdig schoolverlaten in Haaglanden 2012-2015

Meer jongeren met diploma! Richtingen voor minder voortijdig schoolverlaten in Haaglanden 2012-2015 Meer jongeren met diploma! Richtingen voor minder voortijdig schoolverlaten in Haaglanden 2012-2015 D E N N A L G A A H Regionale Meld- en Coördinatiefunctie RMC-regio Haaglanden/Westland 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie