[88, 9.] Regeling vuu d> ontvangsten en uitgaven Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen vau Burg. Ambtenaren, over 18'J7.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[88, 9.] Regeling vuu d> ontvangsten en uitgaven Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen vau Burg. Ambtenaren, over 18'J7."

Transcriptie

1 [88, 9.] Regelng vuu d ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en Weezen vu Burg. Ambtenren, ver 18'J7. (88. 9.) L IJ S T VAN VERLEENDE WEDUWEN- EN WEEZEXPEXSIOENKN

2 [88. 9J RügAlwg vu d ntvngsten en utgven Pennenfnd rr Weduwen en Wcwn vn Brg. Ambtenren, ver "- j t3~* M "n Hjlgen. [88. 9.] Tweede Kmer. J7 Vlgnummer. 1 j.5 _ 3 M 3 3 d Nmen dr wens verljden het recht pensen s ntstn. p Ltste denstbetrekkng Artkelen der wet pensen vn de verhgng (egen knderen). der weduwe met de verhgng. Anmerknqen. 1 3G25 E..1. H. «truck, B. F. de Hssn M. L. Bsemejer, eerder wed. D. L Blkeste, W. C. Dersjnt, A. BC. Klm, D..1. A. de Chlmt M. vn Blgjje f Blgjje, C. J. H. Bggermn, Hunse, J. Bnll, ( 3630 M. ten Hlt, S. Wssenr, lger. J. Pjsng G. A. Stp, K. L. vn Duuren, M. T. C. H. Mermn, L. Berghf G. Bmgrd, H. Schweg, W. AV. vn de Wter, J. W. Hrmsen, Pjnenburg, J. A. Ry G. de Bruyne, P. Bm, IL Hemelrjk, P. Bumn, Kkkers, F. Kek, E. M. Bnnng, V. J. vn Hnsbergh, G. Schuur, J. 0. Wjn H. S. vn Vrk, A. Welders, H. \Y. de Bruyn, J. Mutemn A. Gjert l' Gjert,».1. f Xemejer A. E. Rensen, hertruwd net W. K. F. du Cr, M. H. Dtz. hertruwd met H. G. ter Beek, M. 11. en 1. B. W. du Cr. J. dn Cr, P. en H..1. de Buy ter.,t. W. de Ruyter, H..1. Sweers, F. Seters, H. vn der Velden, C. Verbeek, H. <«. vn der Kgh. Dr. P. J. Veth, NL, Steng, Schneder, W. Verrt, P. A. Bekx I. Mlendjk. J. Kltwjk, S. L. Lgerwerf!'. Dr. J. Crrner, M. J. Hrgnn, L. Sclnntt f Schndt, H. Veltkmp, J. Dmmerhlt, M. E. Bsdjk, H. Klwjk, cmmes ter prvncle grffe vn Grnngen, f 334 kmmes 3de klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt. «, 13 en vsteur dern- en utgnde rechten en '.ccjnzen, 200 djunct-cmmes 2de klsse ter prvncle grle vn Nrdbrbnt, 5 lt, en lndmeter 2de klsse vn het kdster, 5 ltt. en /*. 450 f 180 f 630 kmmes 3de klsse bj 's Rjks belstngen, leerr n het teekenen n 's Rjks hgere burgerschl te Grnngen en nderwjzer n het teekenen n de Rjkskweekschl vr nderwjjzers ldr, 392 kmmes 1ste klsse bj 's Ryks belstngen, 231 kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, 92 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 ltt. en b en cnducteur der brevenmlen, 5 ltt. en b hfdkmmes bj 's Ryks belstngen, 148 breven» en telegrmbesteller, brevenbesteller, ntvnger der drecte belstngen, 5 lt. en grveur by den pststempelfbrek te Utrecht, 500 drecteur vn het vereengd hus vn rrest en prvst te Hrlem, 230 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 140 dem 2de klsse, 112 Rjksveldwchter 3de klsee, 5 lt. n en djunct-cmmes 1ste klsse ter prvncle grffe vn Gelderlnd, 5 lt. f, 13 en 27.»» J» f 211 Met ntrekkng vn het n hunne meder bj Knnkljk beslut vn 13 Aprl 1891 N. 35, tegekend pensen vn f 443. besteller bj de Rjkstelegrf te Amsterdm, 5 lt. c en 13.» m ff 100 Met ntrekkng vn het n hunne meder b\j Knnklük beslut vn 27 Octber 1891 N". 49, tegekend pensen vn f 210 'sjrs. kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt. ff en brevengrder, 25 hgleerr, 5 lt. «, 6 en pstbde, 63 dsstent n het pstkntr te Rsendl, 5 lt. «. 213 pstbde, 125 hgleerr, 5 lt. ff en kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, Rjksbekhuder 2de klsse ten kntre vn den betlmeester te Zwlle, mnuenss n de Ry'ks hgere burgerschl te Mddelburg, 5 ltt. n en b. 225!

3 [88. <).] Regelng vn de ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en Weezen vn Burg. Ambtenren, ver [88. 9.], mmer. Vlgnu 3r vn nschry vng t Grtbek. IJ S 3» Nmen E. vn der Str f vn der Ster, C. Becker, H. M. L. Mesmn, L. Heupermn, J. A. Rck, P. C. Terheggen, T. K. (f C.) Jnsen, P. Zjser, C. Lmfers f Lnvers, eerder wed. W. Arends, drn wed. A. vn Leeuwen. dr wens verljden het recht p J. Smt, W. Schrey, J. Bumn, C. Overtm, H. Alberts, P. Rels, A. Appeldrn, R. vn de Wele f vn der Wele, C. L. Ivens, pensen s ntstn J. H. Huf kens, J. F. Eekeler f Eeckelr, C. J. Trppenberg, A. S. Prns, L. H. L. Prns, B. 0. f I). ter Hr, R. Fet, G. A. vn Lth,» P. A. Buhuys f Buwhus, T. Schlte f Sehulte, A. Schlten, M. L. C. Delehmbve,» Mr. F. der Knderen, P. 0. f P. Hutkmp, * J. Lulfs, J. Legebeeke, J. Trmp, hertruwd met J. H. Hnkker,» A. J. J. vn de Werd, C. L. en L. W. Weggers, L. Weggers, R. D'hnt,» J. Vermeulen, G. Plddet, H. J. Allrt, W. Allrt, T. H. z. s. T. Bruns,» J. f J. E. Neuwenhus, H. L. J. Döbken f Dbkeu, J. A. Mejbm, A. Husen f Huzer,» M. vn der Velden, P. vn der Nl,» J. Mn, M. M. Jnssen,» G. J. Resl f Rjsl G. vn Drn,» R. J. Kk, M. J. f J. Jessen, n R. Huzeug f Huzng, G. Stek,» G. Heekmn, C. G. Hlthus, II P. vn Hll, K. f C. Westr,!» H. Offren f OH'eren, M. E. vn der Struyf, W. Vruggnk, A. Dullert f Dullrt,» J. F. Serrrens, G. Klesmen'er,» G. Jurjnz, P. E. Fddegn,» A. H. Susenthler, G. H. Hrmsen, II B. Schreurs, C. IJd, II W..1. Rede', J. M. vu der Vlet, II J. H. W. Nrdhf, T. Brugmns,» E. f E. J. Mrtens, H. M. vn der Hmmen. II R. Elshut, Ltste denstbetrekkng Artkelen der wet pensen vn de verhgng (egen knderen). der weduwe met de verhgng. brevenbesteller, f 200 f 120 f 320 dsstent n het pstkntr te Amsterdm, kmmes 1ste klsse bjj 's Rjks belstngen, verfcteur 2de ctegre bj 's R\jks belstngen, brevenbesteller, 5 lt. «, 13 en rjksveldwchter 1ste klsse (brgder-mjr), 125 breven- en telegrmbesteller, 5 lt. en bekhuder 2de ctegre bn" 's Rn'ks belstngen, 300 brevengrder, 69 ntvnger der nverrechten en ccjnsen, kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt. c. n n T» 65 brevenbesteller, kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 134 brevengrder, 50 cmmes ter prvncle grffe vn Zudhllnd, 575 brugwehter-tlheffer n den Welgelegensche weg ver het Apeldrnsche knl, 104 kntrknecht n het pstkntr te Amsterdm, Anmerknget. brevenbesteller, 5 lt. r en 13. n» n 109 Met ntrekkng vn het n hunne meder bj Knnkljk beslut drecteur n de Rjks hgere burgerschl te 5 lt. en dd. 30 September 1893 Mddelburg, N". '-0, tegekend penrjksveldwchter, 5 lt. c. n n 1 27 sen vn f 228 'sjrs. cmmes ter prvncle grffe vn Grnngen, 568 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt. en bedende bj het Knnkljk Nederlndsch meterlgsch nsttuut te Utrecht, 5 lt. er breven- en telegrmbesteller, 59 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 124 brugwchter, brevengrder, 5 lt. «. 94 kmmes 2de klsse by 's Rjks belstngen, : 303 brevenbesteller, brugwchter bn' de Hvelter brug n de Drentsche hfdvrt, 95 drecteur vn het Rüks telegrf kntr te Leden, 5 lt. u. 600 brevengrder, 5 lt. «. 113 besteller bj de rükstelegrf, 5 lt. «. 200 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 130 breven- en telegrmbesteller, brevengrder, 100 s; 180 rjksveldwchter, ' 320 bde bn het prvncl bestuur vn Drenthe, 5 lt. f. 169 rjksveldwchter, 5 lt.'ft. 194

4 20 [H8. 0.J IHJIgeu. [88. 9J 'Ywmk Kmer. 21 Regelng vn de ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en Weezen vn Burg. Ambtenren, ver b g 3 r* :B u M /. J s e s -~ ; ï E U 4C,jq 2 B fe ler weezen. Nmen dr wens verljden het recht p pensen s ntstn. Ltste den t betrekkng Artkelen der wet pensen '5 E ' ' Bed g (egen knderen). {11 Jnmerkngm, W. C. Vs, S. P. Wltrnk, eerder wed. J. Lebregs, E. G. vn der Brnk, A. Krneneyer, P. vn der Hek, I. Apl, J. vn Hsselt, H. Tethf, C. G. C. Weldn'k. W. S. Brers, P. W. vn Leeuweu, W. Bustrn, M. W. A. Slnger, J. Drnbs, G. U. Bruwer, J. Fredrks, J. de Beff, H. Jnsen, A. Schmdt, C. Mg, J. H. Schphrst, J. C. A. vn der Meer vn Kuffeler, J. J. Hgerwerff, W. M. G. vn Veelen, A. vn Duuren, A. H. L. Bernrds, leerr n de Rjks hgere burgerschl te Assen, 5 lt. 8. f 500 kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt., 13 en brevenbesteller, 109 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 154 slusknecht n het knl dr Vrue, 5 ltt. (f en b. 141 f 29 f 170 kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, 5 ltt. n en b custs n de Rjks-unverstet te Leden. 5 ltt. S en b pstbde, 5 lt. en 2S. 67 ntvnger der regstrte en dmenen. 5 lt., 6 en rjksveldwehter, 02 pstbde, 100 pzchter bj 's Kjks Museum, kmmes-ntvnger 2de ctegre bj 's Rjks belstngen, 5 ltt. fl en b A. M. Eskens, W. Vennemn, M. J. H. de Kruyff, H. C. H. Mrrees, H. Lus, H. Rdemker, J. vn de Wereld, J. P. M. Reyers, kmmes 1ste klsse bj 's lïjks belstngen, 5 ltt en b ssstent n het pstkntr te Leeuwrden, 5 lt. (. 275 ntvnger der drecte belstngen enz. 5 lt. en leerr n de Kjks-hgere burgerschl te Mddelburg, M. Pll, W. Blderbeek, G. H. Westernk, eerder wed. K. A. Suwer, A. J. vn Engelsdrp Gstelrs, F. en A. du Muln, P. Vlter, L. P. Kestng, D. Gerrssen, L. J. A. H. du Muln, drecteur vn het pstkntr te Leeuwrden. 5 lt. «en 6. 6)0 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt. (. 186 brevenbesteller, 5s, 13 en verfcteur 1ste ctegre bj's Kjks belstngen, 5 lt. c, 12 en 28. n n 1 f 207 Met ntrekkng vn het n hunne meder hj Knnkljk beslut dd. 8.Jun 1891 N 17. tegekend verhgd weduwenpen en vn f A. J. Snjders, M. C, C. H. en J. A. vn der Meyden, J. F. vn der Meyden, brevengrder. 5'lt, e, 12 en 27. n n n 94 Met ntrekkng vn het n hunne meder by Knnkljk beslut dd. 2 Me 1891 X. 40, tegekend verhgd weduwenpensen vn f A. C. vn der Hmmen, H. C. W. Cn, J. 0. J. IJssel de Schepper, A. vn der Vegt, A. C. L. Everts, A. M. Swenen, J. Ppt, T. vn der Wll f vn der Wl, A. Hulsebs, C. vn Mrkensteyn f Mrkensteyn, M. I. Melssen, A. W. N. C. Wnter, M. vn der Meyden, G. H. Bruwer, J. W. C. vn Nuhuys, C. Möhrng W. H. de Svrnn Lhmn, Dr. D. Berens de Hn, J. J. vn Velden, M. J. M. Jrssen, J. M. Rlnt, J. Edem, W. Hlsten, H. Tebbenhf, W. H. vn Kelckhven, Th. A. vn Dyck, W. vn Nuhuys, J. Schuw, G. Kelnk, bekhuder 1ste ctegre bj 's Rjks belstngen, 5 ltt. l en b kntnrechter. 5 ltt. en b en S hgleerr n de Kjks-unvcrstrt te Leden, 5 lt. en kmmes 1ste klsse bj 's Kjks belstngen. 5 lt. en verfcteur 1ste ctegre bj 's Rjks belstngen, 5 lt. < en kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt. </ en nspecteur der drecte belstngen. 5 lt. en kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt pstbde, 75 kmmes 2de kls-e bj 's Kjks belstngen, kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, 16S ntvnger der nverrechten en ccjnzen, 5 lt. en 6. r 200 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 154 cper n het hus vn bewrng te Steenwjk, 19 Hndelngen der Stten-Gcnerl. Bjlgen

5 [88. OJ [88. <).J 23 Regelng vn de ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en Weezen vn Burg. Ambtenren, ver mmer. Vlgn; er vn nschrjvng jt Grtbek. Nmen dr wens verljden het recht p pensen s ntstn. Ltste denstbetrekkng Artkelen der wet te c M u O 1 te.5 ö fct S 1 d'. l &_,, ö I TS^= rr. B B Anmerkngen M. C. E. Knsé f Cngé, J. vn Oe veren, J. Ahrens, F. Deunnck, H. M. vn Neuwenhuzen, J. W. te Klste, ML J. Hernx, J..T. Verny f Veruy, M. R, de Vres, Mr. J. H. C. Hrch, cper n het hus vn bewrng te Desburgh, ssstent der psterjen, brevengrder, breven» en telegrmbesteller, substtuut-ffcer vn justte bj de rrndssements-rechtbnk te 's Hertgenbsch, 5 lt. en lt. n. 5 ltt. 11 en b. 5 ltt. en b en 6. f f 70 f A. Kuper, J. Greneveld, E. Wudenberg, W. Steenhf, W. vn Neuwenhuzen, G. vn der Wlk, D. J. vn Heusden z. s. vn Heugde, C. vn Vren, A. M. de Klerk, W. vn der Nt, kmmes bj 's Ry'ks belstngen, breven- en telegrmbesteller, rjks veldwchter, kmmes 1ste klsse bn' 's Rjks belstngen, bewrder 2de klsse n het burgerljk en mltr hus vn verzekerng te Mstrcht, 5 lt, en M. T. Mermus, N..1. Cerge, E. M. f M. E. Appel, Mr. F. C. W. Kker, kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, presdent der rrndssements-rechtbnk te Arnhem, 5 lt. en lt. en H. G. Albers, H. Alten, W. E. Krusweg, W. vn Vreden, G. Pestmn, B. Ult, J. H. Beldermn, H. J. Lutermn, ï. E. Hrternk, K. Vllmer, W. M. J. Lnzug, J. Eggnk, 12G 3750 L. J. M. vn den Eynden, J. J. A. Wllemse, E. M. Puts, G. J. Bntje, C2 A. Dnkelmn, J. J. Aghn, H. M. By, F. Smenk A. C. de Be, J. vn der Hr, M. M. Burdet, 0. H. F. Klus, E. Plum, D. B. Wsselnk, rjksveldwchter, sluswchter n het Apeldrnsche knl, bedende bj de bbltheek der Rjks-unverstet te Grnngen, brevenbesteller, kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, ntvnger der drecte belstngen en ccjnzen, ntvnger der ccjnzen te Hrlem, teekenr 2de klsse bj de rtllere stpel- en cnstructe-mgzynen te Delft, geneeskundge n's Rjks werknrchtng te Hrn, breven- en elegrmbesteller, djudnt-pzchter vn den Rjkswterstt, brevengrder, leerr n het gymnsum en n de burgervndschl te Deventer, 5 ltt. rr en //. 5 ltt. en b en 6. 5 ltt. en b en 6. 5 ltt. 11 en b. 5 lt. 11 en ltt. en b en 6. 1C J. Ludwg, A. W. Schrg, E. T. vn Exter, G. vn Mllgen, bedende bj de Plytechnsche Schl, drecteur der Rjkskweekschl vr nderwjzers te Grnngen, 5 lt. ( en M. Rees, H. vn Djk, A. N. f A. ter Hrst, II. C. vn Drngelen, M. H. Smts, G..1. M. brn vn Slngelndt, II. Bruwer, T. Elsermn, \Y. Brunrd, A. Kks, J. Kk, J. Hlsten, W. Hlsten. hertruwd met I. vn der Wll, drecteur bj de strfgevngens te 's Grvenhge, kmmes-ntvnger bj 's Rjks belstngen, kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, pstbde, kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt lt. 11 en lt lt. c s» A. Pesnt, J. H. vn Ln, K. de AVt,.T. Menneg, G. Schlten, J. H. ter Prten, J. Hölzer, J. R. Schreuder, A. Appel, W. J. Grdn, pstbde, brevenbesteller, drecteur vn het pstkntr te Cevrden, kmmes 1ste klsse by 's Rjks belstngen, mnuenss bj de bbltheek der Rjks-unverstet te Grnngen, 5 lt. 11 en lt. 11 en lt. «

6 \HH Regelng ren de ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en Weezen vn Burg. Ambtenren, ver O.J K lgen. \HS. 9.1 Tweede Kmer. 25 Regelng vn de ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en Weezen vu Burg. Ambtenren, ver J f l %?-- E 1.9 Xn vn dr weduwe f' meder der vreezen. Nmen Xn vn den mbtenr, dr wens verljden het reelt p pensen ÏM ntstn. Ltste denstbetrekkng Artkelen der wet b te 'C " S S O <u fl I'S vm «b SS m - O OJ '«SP ft * O -w e * * H B 1 B-V e JmerHflet M. T. vn der Veer, B. Bsmn, hertruwd met W. E. M. E. 8wrt, Leenden, B..1. H. Steeuhrst, G. H. Swrt F. A. Lndht f Lndthut, hertruwd L., S. en H. L. Zweegmn, H. L. Zweegmn, mét L. (!. Ugemn, ). H f Hf, lnnen, J. M. Clrjs, J. A. Bgert f' Bgert. 377 Jhnn Drx, 3778 A. Hftte f' Bfsté ó 79 I. de Jnge f de Jng, hertruwd A., H. en.). Kers. n et G. vn der Kmp, 3780 A. M. Pennenburg, J. Dngs, 15S 3782 S. C. vn Dense, L Hrt de l Flle, L. vn Mre. P. J. den Decker, A. vu den Brnd f vn den Brndt, ('. Ngelkerke. J. T. H. Nelsen, L. S. H. de Hn. L. Kers, 11. J. < '. vn Lmen, ('. vn Hek. Mr. W. F. vn Den-r. Mr. E. J. Thmssen Thuessnk vn der Hp. kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, kmmes 3de klsse bj 's Rjks belstngen, pstbde, mchnst n het stmgeml bj slus IV vn het Nrd-Wllemsknl, kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, dem 2de klsse, ssstent-kk, tevens stker n de strfgevugens te 's Grvenhge, besteller bj de rjksveldwchter, Rjkstelegrf, sluswchter n slus I vn het Veenhuzerknl te Nrg, bureel-mbtenr vn den Rjkswterstt te Drdrecht, brevenbesteller, rdsheer n het gerechtshf te Amsterdm, grffer bj het kntngerecht te Leeuwrden, 5 lt. e en lt. c, 13 en ltt. en b en lt. c en 13. f f 171 f ! f Met ntrekkng vn het n hre meder b\j Knnkljk beslut vn 25 Jul 1893 N". 33, tegekend verhgd weduwenpensen vn f 173. Met ntrekkng vn het n hunne meder by Knnkljk beslut dd. 9 Jul 1891 N». 41, tegekend verhgd weduwenpensen vn f94 'sjrs. Met ntrekkng vn het n huune meder bj Knnkljk beslut dd. 21 Xvember 1893 N. 37 tegekend verhgd pensen vn f56 'sjrs Kpmns A. f A 11. Wt M. A. Schrdjk, C. W. Kst, E. II. Wenthlt, S9 1. H. Krkke, Lugtenburg E. de Jngt, A. H. Bkker \\. Klen Teeselnk, X. (X. K. f 11.) Tlsm J. vn j.ent, M. Streeflnd, C. E. Peeter A. H. <'. üressen, C. vu der Pel, E. S. de Wl, II. A. en E- S. Krsebm, M. L. Kï sebm, J. S. Bjlsm. M. Hendrks. W. Jnssen, Mr. F. F. Krsebm, Mr. F. F. Krsebm. J. Sleght Swens. A. Elshut. C. M. Uteen,.1. vn der Ln. J..1. Clvrt, M. K. Lvermn, I'. M. Wenneke, A. de Hn, J. J. Schrjvers. II. Klssen, L. Augustn, J. H. Demnng, brevengrder, verfcteur 3de ctegre bj 's Rjks belstngen, rjksveldwchter-jchtpzener, ffcer vn justte, ffcer vn justte, kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, breven- en telegrmbesteller, mgzjn skneckt bj de stpelmgzjnen te Delft, ntvnger vn het recht vn successe, breven- en telegrmbesteller, breven- en telegrmbesteller, breven- en telegrmbesteller, brevengrder, kmmes 1ste klsse by 's Rjks belstngen, kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, ryksveldwckter 3de klsse, rn'ksveld wchter, pzener der jcht en vsscherj, 5 lt. c; en 6. 5 lt. c en 6. 5 lt. n. 5 ltt. en b en 6. 5 ltt. en b en ht. en ltt. en b en !

7 [HH. <) \HH 0.] Regelng vn d ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en ^Veezen vn Burg. Ambtenren, ver Vlgnumr n nsehry vng jrtbek. '- ^ 2 1 s Nmen dr wens verljden let recht p pensen s ntstn. Ltste denstbetrekkng Artkelen der v/et pensen vn de verhgng (egen kndereu). der weduwe met de verhgng. dtutmerknflen G. Njdm, J. Osterg, M. A. Plng, J. G. Bumn f Bumnn, A. M. P. H. f A. M. P. H. J. Schell, T. F. C. Leclercq, J. H. J. Wessels, A. vn der Zwet, S. 0. W. f 8. W. C. vn Lennep, jhr. C. Hrtsen, J. C. vn Lerp, G. H. vn Kmmende, E. Bn rt, W. F. vn Dden, M. Klunder,» J. Veurmn, C. Schrdjk, M. J. A. f M. A. J. Veeren, A. M. G., H., J. C., W. en M. Jnssen, W. Jnssen, mr. H. P. de Gvere, B. El. E. te Leuken, H. Grter, M. E. Schrjver, L. E. Ccheret de l Mrnère, A. J. vn Zwl, J. Dn, E. Luder, J. Beunder, E. Fgg, E. D. Hvng f Hveng, G. Bntes, S. Spnjerdt, T. Mnkes, A. H. Westerhff, T. f T. J. Jngstr, J. f J. S. de Ber, M. W. Vgelzng, F. H. Klwj, M. A. f M. J. Jennekens, C. Frnck, J. H. M. Wnternk, A. Slppendel, M. C. Geelen, J. M. 11. A. en M. A. vn Kmmende, M. C. Cuü'n, H. Ruwerd, G. H. vn Kmmende, hertruwd met I. C. vn Lerp, T. G. vn Olffen, W. E. N. Muskeyn, G. B. M. Assnk, W. vn der Znden, A. Js, C. W. Kr, A. de Lt, F. H. Gssens, J. M. Rsu, J. A. L. vn Steencker, C. vn der Kmp, J. P. Pulsse, M. 0. Thel, G. J. Bruker, A. Vute, J. A. Z. grf vn Rechtereu Lmpurg A. Ebbng, W. Hrmsen, E. D. Hller, W. A. Trvers, J. D. vn Nuenen,.1. Prem, D. My, ü. vn der Meer, I. Cumns, hertruwd met J. M. vn Mulken, F. L. (f R.) en M. f J. M. Busch, R. Busch, kmmes-verfcteur 2de ctegre bj's Rjks belstngen, slusmeester n de schutslus bj de lgemeene begrfplts te Grnchem, f 213 f 86 f ltt. en /; ntvnger der drecte belstngen enz., brevenbesteller, Mnster vn Butenlndsche Zken, 5 lt. en pstbde, 5 lt mgzjnsknecht hg de stpelmgzjnen te Delft, 125 rjksveldwchter 3de klsse, pzener der jcht en vsschern, 132 ryksveldwchter, 5 lt. e. ï)» f 129 j ntvnger vn het butengewn zegel, 5 lt. en kmmes 3de klsse bj 's Rnks belstngen, 5 ltt. en b en vsteur 4de klsse bh' 's Rjks belstngen, 167 pstbde, 67 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 124 drecteur vn het Rnkstelegrf kntr te Tel, 5 lt. en kmmes 1ste klsse b\j 's Rjks belstngen, 231 djunct-cmmes 2de klsse ter prvncle grffe vn Grnngen, hevenr bj de Rjkswerknrchtng te Veenhuzen n. 1, verfcteur 1ste ctegre bj 's Rjks belstngen, kmmes 2de klsse by 's Rjks belstngen, 183 rjksveldwchter, pstbde, 5 lt. e. 67 brevenbesteller, 5 lt. n. 182 ntvnger der drecte belstngen en ccjnzen. 11 bre vengrder, 5 ltt. n en b teekenr 2de klsse vn het kdster, grffer vn het kntngerecht te Orscht, 250 kmmes Ie klsse bj 's Rjks belstngen, 231 bewrder 1ste klsse n de strfgevngens te Arnhem, 194 slusmeester n het knl dr Zud-Bevelnd, 268 cmmes der psterjen 1ste klsse, 5 lt. < en pstbde, 5 lt. % en cnsul der Nederlnden, met den persnleken ttel vn cnsul-generl te Cnstntnpel, 5 lt. (, 6 en cper n het hus vn bewrng te Orscht, 16 bewrder 2de klsse bj het burgerljk en mltr hus vn verzekerng te Arnhem, 5 ltt. en b en rjksveldwchter 3de klsse, 5 lt. c, 13 en 28. * 59 Met ntrekkng vn bt n hunne medr bj Knnkljk beslut vn 12 Nvember 1891 N". 21, tegekend verhgd weduwenpensen vn f 140 'sjrs.

8 2s [88. 9.J sclrjvng ' bek. Ir 3 "S ^ 5 J- O Nmen dr wens verljden het recht p B ~ pensen s ntstn. fc' " II. de Bttn, J. C. Cntnt, H. M. A. vn der Strten vn Tbelen, 216 «840 E. J. f IJ. vn der Veen, S. Hermn, M. Alexndrds, M. M. J. vn Duren, M. J. P. Jnker, M. EL vn den Berg, L. B. Admrl, G. K. Tk, P. f F. J. Blm f Blem, L. vn Kees, P. vn den Berg, A. L. vn Xuhuys, J. Gr. Smt, G. Pppen f Ppper, 230 3S54 J. A. Petre, B. vn Jlrn, M. Lemke, M. Fennem P. Seuren, M. Meeuwssen, H.A.,J.A., A.W.F.K., M.G. J. en G. J. M. Buys, n 1 Th. Uvt den Bmgert f Uyttenbgrt z. g. h. Uyt ten Bgrt, F. H. Dkkenberg, mr. H. J. B. f R. H. J. Schmlhuscn, D. K. Smts f Smds, W. Ferme, J. A. Keun, P. D. C. Te'tr vn Elven, J. J. Bsch, T. Heyster, P. A. A. Mlenr, P. Kznder, K. f K. F. Veenstr, M. de Jnge, A. Smenk, M. D. Brspt, J. Relfswrd, W. Krehner, J. H. Hejermn, F. W. Prumers, G. J. Beken, A. N. Vrnd, B. H. Rlng, G. J. Buys, E. Kenders, eerder wed. F. Jnker, B A. Hekzem, J. vn Djk, J. S. H. Overdun, G. E. de Jngh, T. 1 lsnt, A. Lukens, W..1. Geyssen, F. de Grf, M. A. A. L. fl. A.A.H, vn der Reme, H. S. Dekker, L. Mussche, M. M. Spekkels, VI. vn Bruggen, J. 0. Grrtsen, P. Peltenburg, H. J. D. Drmn, D. L. Bkker, A. den Hrtg, J. A. Idserd, L. W. vn As, J. Z. Mewe, mr. C. E. H. Wgemns f Wegemns, G. S. Hfstr, L. Qurtel, L. J. Be, V. vn der Put,, \ H..lnsen, Bjlgen. \HH. 9.] Tweede Kmer. 29 Ltste denstbetrekkng Artkelen der wet pensen kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, f 100 pstbde, 5 lt. «en kntnrechter, 134 brevengrder, 59 kmmes 1ste klsse bn' 's Ryks belstngen, 5 lt. «en zkgelstgde, met den persneelen ttel vn mnster-resdent, 5 lt., 6 en leerr n de Plytechnsche Schl te Delft, 5 lt. en ste klerk bj het hfdbestuur der psteryeu en telegrphe, 250 besteller bj de Rykstelegrf, 5 lt. n. 188 vn de verhgng (egen knderen). der weduwe met de verhgng. ntvnger der drecte belstngen en ccjnzen, 425 brevengrder, 75 f 15 f 90 rn'ksveldwchter, 5 ltt. «en b ryksveldwchter-jchtpzencr (brgder-ttulr), breven- en telegrmbesteller slusmeester n het knl dr Wlcheren, cncërge bj de prvncle grffe vn Zudhllud, kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 100 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 124 brevengrder, 5 lt. en ntvnger der drecte belstngen en ccjnzen, 5 lt. en brevengrder, 5 ltt. en /* cmmes 2de klsse bj de Rjks belstngen, deurwrder bj 'sllyks belstngen, 5 lt. c. I) ï»» f 375 lndmeter 2de klsse vn het kdster, 5 lt., 13 en brevengrder, 5 lt. en brevengrder, 5 lt. en drecteur vn het pstkntr te Gnneken, kmmes 2de klsse bn 's Ryks belstngen, dem 1ste klsse, bedende b'\] de pthlge n de Rjks-unverstet te Utrecht, brevenbesteller, 175 kntnrechter, 200 leerr n de Rjks-hgere burgerschl te Leeuwrdeu, tweede-klerk bj het hfdbestuur der psterjen en telegrphe, Prtestntsch gdsdenstnderwjzer bj de gevngenssen te Rtterdm, pstbde, 42 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt Anmerkngen.

9

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten ZONDAG 27 JANUARI 889 6 JAARGANG 25 en van het h v m bestaande ut de Gemeenten Burcht, Galloo, Doel, Kelcrscht, Melssle, Verrebroeck & Zwjndrecht Dt, ch ] f go < ^ I atwrdagen Abonnementen k nnen het hesle

Nadere informatie

LAAT BLOEMEN UW TOLK ZIJN'

LAAT BLOEMEN UW TOLK ZIJN' w su?.. W,. S-.. he > (Çehuwû M5glK3«2 Aprl 3 - ruwrg Gbrel Delllë, Nrdsrl 2, MALDEGEM GEBOORTE - rèe, d.v. Adré Là Mre Flcker, Eelvel GerêJrd z-v. Ahur De Kse Rz De Wggel, eke Wllly z.v. Hecr Bre Êrdul

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels.

Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels. FPC Vrstel n het AB Vn Dgelijks Bestuur Crsnr. prten/2013.11402 nderwerp Rehtmtigheid / Nrmenkder 2013 Agendpuntnr. 6 AB-vergdering 11-12-2013 Besluit Vst te stellen : 1. Het in de bijlge 1 pgenmen nrmenkder

Nadere informatie

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277 p i - : j 6 & g Ministerie vn Verkeer en Wterstt Diretrt-Generl Rijkswterstt Diretie Nrdzee I I INTO s-jw 1 C577 B!3LiOTHEEK" StQNATUUR.: C5~ } f / Eindrpprtge Inventristie Millenniumgeveligheid vn de

Nadere informatie

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

Bijzondere Neutrale Normaalschool alhier ia benoemd de

Bijzondere Neutrale Normaalschool alhier ia benoemd de 94 DRE EVEEBTGSTE AARGANG M 33 De Goo Eemder NEUWS EK ADVERTENTEBLAD Aboempr (Voor verum 40 c fr p po 00 e por dre mod: (Bu verum 60 ( Bud f 25 Pr dor (V BB rege 60 C me bewüum AdvoroP: >?? er 65 C Eke

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

«^ s » > Sö5- * S > > ï 2 S = leling < 13. iffie > 1 *! ^ - ( - Q ,^" ra >. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. "ra. ro ro.

«^ s » > Sö5- * S > > ï 2 S = leling < 13. iffie > 1 *! ^ - ( - Q ,^ ra >. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. ra. ro ro. LTl T-t $J' et 2 r T. J t H ' D ( ï fm e ' T ( ) (L) -'s 1 «ffe M lel. * = t " qj l " ) '. l _ l l 21 ". l l l._: ' T J M_ ) 'l- 1! l l T ; T J j rj - J 1 T M 4- + - 4-. ; s tt ' J! " = J r r J 14- _ J

Nadere informatie

40 CENTIEMEN. Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. Het Nonster van Los Ness.

40 CENTIEMEN. Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. Het Nonster van Los Ness. ZONDAG 2 JANUAR 94 40 CENTEMEN ABONNEMENTSPRJS i Voor België ( jr) 20 frnk Buitlnd,,, 5 (rnk Vereif d StUn, 2 dollr AANKONDGNGEN s (per regel) Gewone Notrieele fr 00 Klee nkondigg» 25 Voor groo herhl nkondigg

Nadere informatie

rt: "^T"ölpc"v '... : ^^^P^4 - . : _ GEHEIM' : SIC ÜAG - [ HAB - " '. " M T0' BVB '.. ' MINBUZA LAMAT 3AMASCUS ' _! NMR(NL) SHAPE... INT/!,, r _..

rt: ^Tölpcv '... : ^^^P^4 - . : _ GEHEIM' : SIC ÜAG - [ HAB -  '.  M T0' BVB '.. ' MINBUZA LAMAT 3AMASCUS ' _! NMR(NL) SHAPE... INT/!,, r _.. *., '-' ' '. ',' ' ' " '" '-: ;' ', ' ' '»» l >.," : -.-' ->'. ' :.- " -.-- ':',' -' -- ' ''.' - - -'.& '. t;.- t: Ütftar,,.aJ..-jajjjafc ^^^" ^*>^^~tf~"-^v-'-^^ %.. -.. \y$-;'"'h'''''..j'-kk" B Se druk

Nadere informatie

betreft: aaimielding e)c'-art;4-lofflwor]niiigren-^igiemeen verbindend verklaring van de CAO voor het Techniseh-InstafiatieljechTJf^j

betreft: aaimielding e)c'-art;4-lofflwor]niiigren-^igiemeen verbindend verklaring van de CAO voor het Techniseh-InstafiatieljechTJf^j An de Miniter vn Scile Zen en Wergelegenheid Dir. Uitveringten Arbeidvrwrdenwetgeving fd CAV Ptb 08 250 LV DN AAG, Secretrit: rgemeeter lenin 2 2282 MZ Rijwij (Z) Telefn (070) 60 25 Fx (070) 60 525 Ptdre:

Nadere informatie

'. ', ENCOUNTER \.JITH A G/ANT . ' fe.bru a.r; 't 8 '...,,',. * .'. '. : ZWA~T-é. GATÊN . '. ~. '. IN D IT NUMM E R. O:M. *

'. ', ENCOUNTER \.JITH A G/ANT . ' fe.bru a.r; 't 8 '...,,',. * .'. '. : ZWA~T-é. GATÊN . '. ~. '. IN D IT NUMM E R. O:M. * NUIMLOO lejft ~4 fe.bru a.r; 't 8 * '. ',. '. ~. '. '.',...'..'. '. : '...,,',. *. '. ',..,. *,. () PIONECR,. ODY5S E: Y ENCOUNTER \.JITH A G/ANT IN D IT NUMM E R. O:M. *. ' PI ONIE R,.VL.U.CHJ 'NAAR JUPITER

Nadere informatie

Nederlandsche regeering heeft met generaal Franco een regeling getroffen in zake wederzijdsche vertegenwoordiging.

Nederlandsche regeering heeft met generaal Franco een regeling getroffen in zake wederzijdsche vertegenwoordiging. Te " : Te Bj leder ; Op Verschjnt Maandag, Wosdag Vrjdag UTGAVE DER UltgeversMaaty C MSSET" (NV) OOETNCHEM Tel Red Adm 34 (3 lun) Gro No 6945 DE GRAAFSCHAPBODE Abonnemtsprjs t Per dre maand f 45 UtsltO

Nadere informatie

op $vjet-ru$ibno- ÈerhuaglSC.!.oncg leest mèn nrl nog flechta reldsn tulk êen 8rap.! sint, hlel wat elíêcuewr gaen hante'

op $vjet-ru$ibno- ÈerhuaglSC.!.oncg leest mèn nrl nog flechta reldsn tulk êen 8rap.! sint, hlel wat elíêcuewr gaen hante' L!{'a het tlem's',gpdsdlqst'rrtiheld" eo ite trle interqórid: P{llen rc Pu gen ecl qèder oqdemetir. bêtidsen- Een Jorgero V'D. beeft ortg Bet een brleí de kweètlo,,comtnunl3me en t46' bomst".asn de hud-

Nadere informatie

':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of

':',1 -; : ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of ST AAN i HOOFD Sectie Veiligheid-LAS Nr. 92.685.w.l3./Conf DATUMS 17 februari 1987 ':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of Datum bericht J 13 februari,,1907

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

Inkomende documenten - 38686

Inkomende documenten - 38686 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 10.. ayq, c,.y î.k j.. :. $..:.'. E.). R /l.k N D c o j'j/j ja L j A h.l te F-. :%'44 'C 1: Q U A L I T Y A S S U R A N E E LX'IL Burgemeester en Wethouders Gemeente

Nadere informatie

oe art,angen iìsgaakr acües en de beamfloading daanan z jn ntegraâl n deæ b ]agê opg namen.

oe art,angen iìsgaakr acües en de beamfloading daanan z jn ntegraâl n deæ b ]agê opg namen. Bijlage 1 Inspraak oe art,angen iìsgaakr acües en de beamfloading daanan z jn ntegraâl n deæ b ]agê opg namen. Er njn $fi.iltdike reacli3s ingekornen rran dê volgend person n : - AP.C. van der Eit en M.G.J

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet,

Nadere informatie

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente DB0184 Balkengracht 2 9405 CG Assen Assen 2 52,995027 6,528939 Drenthe REE565 Duitslandlaan 1 9403 DL Assen Assen 1 53,02675 6,577111 Drenthe REE213 Nijlandstraat 141 9401 AL Assen Assen 2 52,998497025

Nadere informatie

. : : : : = : VAN DE : = = : : : : = = : : : = = : : : :a = = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ 0 u D R. :. = : = ... Supplement-[atalogus /i i i

. : : : : = : VAN DE : = = : : : : = = : : : = = : : : :a = = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ 0 u D R. :. = : = ... Supplement-[atalogus /i i i ....,... ~ =.!).(!.!).(! : : : : :. : : : : :a :.. = : : : : = = : : = i = i : i : = Supplement-[atalogus /i i i : : = : :a = = : VAN DE : = : = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ = ii : : = = : = : TE : =

Nadere informatie

Programma's bij de vleet!

Programma's bij de vleet! l Prgramma's bij de vleet! MSX Club Magazine kende het al jaren: het disk-abnnement. En nu kunnen alle MCCM lezers daar k van prfiteren! Bij elk nummer van MCCM een diskette, brdevl handige prgramma's,

Nadere informatie

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J...

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... PROJEKTHULP a1 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. Hat laatjtc nulluller van dit kal(mderjaar lig't nu v;>or 'J.. Ik hoop dat de in.t.:loud van dit numm{jt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR

INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR Versie Branchecodes 2.0 d maart 2014 Gebaseerd op XML standaard 2.0 Zie volgende bladzijde of klik hier voor de Releasenotes voor deze versie Nummer en naam tabel Tabel

Nadere informatie

Stamnr Rechtsvorm Naam Straat Huisnr Pkn Pka Plaats Dat afgifte

Stamnr Rechtsvorm Naam Straat Huisnr Pkn Pka Plaats Dat afgifte Stamnr Rechtsvorm Naam Straat Huisnr Pkn Pka Plaats Dat afgifte Disclaimer Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

WIE Hf SPORTMDODENS VERKEERT kan schoone verdanste male» mvt verkoop

WIE Hf SPORTMDODENS VERKEERT kan schoone verdanste male» mvt verkoop Gerouwe Malghe, 0 Jul 933 TROUWRNGEN Gabrel Dellle, Noordsraa 2, MAJJEGEM GEBOORTEN. Hlare, z.v. Oer Ballegeer Julana Dhas. Torredreve Aln, z.v. Désé Van Geucho Adn. Mere, Oud Burkelslag; Maurs, z.v Raus

Nadere informatie

LIJST VERGUNNINGHOUDERS WEGVERVOER

LIJST VERGUNNINGHOUDERS WEGVERVOER Wiegersma Grond- & Straatwerken B.V. Besloten vennootschap gewone structuur Tussendiepen 67 9206 AC DRACHTEN R. Wiegersma 1 EUR 30-04-2020 1 Sake Zittema B.V. Besloten vennootschap gewone structuur Orionweg

Nadere informatie