[88, 9.] Regeling vuu d> ontvangsten en uitgaven Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen vau Burg. Ambtenaren, over 18'J7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[88, 9.] Regeling vuu d> ontvangsten en uitgaven Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen vau Burg. Ambtenaren, over 18'J7."

Transcriptie

1 [88, 9.] Regelng vuu d ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en Weezen vu Burg. Ambtenren, ver 18'J7. (88. 9.) L IJ S T VAN VERLEENDE WEDUWEN- EN WEEZEXPEXSIOENKN

2 [88. 9J RügAlwg vu d ntvngsten en utgven Pennenfnd rr Weduwen en Wcwn vn Brg. Ambtenren, ver "- j t3~* M "n Hjlgen. [88. 9.] Tweede Kmer. J7 Vlgnummer. 1 j.5 _ 3 M 3 3 d Nmen dr wens verljden het recht pensen s ntstn. p Ltste denstbetrekkng Artkelen der wet pensen vn de verhgng (egen knderen). der weduwe met de verhgng. Anmerknqen. 1 3G25 E..1. H. «truck, B. F. de Hssn M. L. Bsemejer, eerder wed. D. L Blkeste, W. C. Dersjnt, A. BC. Klm, D..1. A. de Chlmt M. vn Blgjje f Blgjje, C. J. H. Bggermn, Hunse, J. Bnll, ( 3630 M. ten Hlt, S. Wssenr, lger. J. Pjsng G. A. Stp, K. L. vn Duuren, M. T. C. H. Mermn, L. Berghf G. Bmgrd, H. Schweg, W. AV. vn de Wter, J. W. Hrmsen, Pjnenburg, J. A. Ry G. de Bruyne, P. Bm, IL Hemelrjk, P. Bumn, Kkkers, F. Kek, E. M. Bnnng, V. J. vn Hnsbergh, G. Schuur, J. 0. Wjn H. S. vn Vrk, A. Welders, H. \Y. de Bruyn, J. Mutemn A. Gjert l' Gjert,».1. f Xemejer A. E. Rensen, hertruwd net W. K. F. du Cr, M. H. Dtz. hertruwd met H. G. ter Beek, M. 11. en 1. B. W. du Cr. J. dn Cr, P. en H..1. de Buy ter.,t. W. de Ruyter, H..1. Sweers, F. Seters, H. vn der Velden, C. Verbeek, H. <«. vn der Kgh. Dr. P. J. Veth, NL, Steng, Schneder, W. Verrt, P. A. Bekx I. Mlendjk. J. Kltwjk, S. L. Lgerwerf!'. Dr. J. Crrner, M. J. Hrgnn, L. Sclnntt f Schndt, H. Veltkmp, J. Dmmerhlt, M. E. Bsdjk, H. Klwjk, cmmes ter prvncle grffe vn Grnngen, f 334 kmmes 3de klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt. «, 13 en vsteur dern- en utgnde rechten en '.ccjnzen, 200 djunct-cmmes 2de klsse ter prvncle grle vn Nrdbrbnt, 5 lt, en lndmeter 2de klsse vn het kdster, 5 ltt. en /*. 450 f 180 f 630 kmmes 3de klsse bj 's Rjks belstngen, leerr n het teekenen n 's Rjks hgere burgerschl te Grnngen en nderwjzer n het teekenen n de Rjkskweekschl vr nderwjjzers ldr, 392 kmmes 1ste klsse bj 's Ryks belstngen, 231 kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, 92 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 ltt. en b en cnducteur der brevenmlen, 5 ltt. en b hfdkmmes bj 's Ryks belstngen, 148 breven» en telegrmbesteller, brevenbesteller, ntvnger der drecte belstngen, 5 lt. en grveur by den pststempelfbrek te Utrecht, 500 drecteur vn het vereengd hus vn rrest en prvst te Hrlem, 230 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 140 dem 2de klsse, 112 Rjksveldwchter 3de klsee, 5 lt. n en djunct-cmmes 1ste klsse ter prvncle grffe vn Gelderlnd, 5 lt. f, 13 en 27.»» J» f 211 Met ntrekkng vn het n hunne meder bj Knnkljk beslut vn 13 Aprl 1891 N. 35, tegekend pensen vn f 443. besteller bj de Rjkstelegrf te Amsterdm, 5 lt. c en 13.» m ff 100 Met ntrekkng vn het n hunne meder b\j Knnklük beslut vn 27 Octber 1891 N". 49, tegekend pensen vn f 210 'sjrs. kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt. ff en brevengrder, 25 hgleerr, 5 lt. «, 6 en pstbde, 63 dsstent n het pstkntr te Rsendl, 5 lt. «. 213 pstbde, 125 hgleerr, 5 lt. ff en kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, Rjksbekhuder 2de klsse ten kntre vn den betlmeester te Zwlle, mnuenss n de Ry'ks hgere burgerschl te Mddelburg, 5 ltt. n en b. 225!

3 [88. <).] Regelng vn de ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en Weezen vn Burg. Ambtenren, ver [88. 9.], mmer. Vlgnu 3r vn nschry vng t Grtbek. IJ S 3» Nmen E. vn der Str f vn der Ster, C. Becker, H. M. L. Mesmn, L. Heupermn, J. A. Rck, P. C. Terheggen, T. K. (f C.) Jnsen, P. Zjser, C. Lmfers f Lnvers, eerder wed. W. Arends, drn wed. A. vn Leeuwen. dr wens verljden het recht p J. Smt, W. Schrey, J. Bumn, C. Overtm, H. Alberts, P. Rels, A. Appeldrn, R. vn de Wele f vn der Wele, C. L. Ivens, pensen s ntstn J. H. Huf kens, J. F. Eekeler f Eeckelr, C. J. Trppenberg, A. S. Prns, L. H. L. Prns, B. 0. f I). ter Hr, R. Fet, G. A. vn Lth,» P. A. Buhuys f Buwhus, T. Schlte f Sehulte, A. Schlten, M. L. C. Delehmbve,» Mr. F. der Knderen, P. 0. f P. Hutkmp, * J. Lulfs, J. Legebeeke, J. Trmp, hertruwd met J. H. Hnkker,» A. J. J. vn de Werd, C. L. en L. W. Weggers, L. Weggers, R. D'hnt,» J. Vermeulen, G. Plddet, H. J. Allrt, W. Allrt, T. H. z. s. T. Bruns,» J. f J. E. Neuwenhus, H. L. J. Döbken f Dbkeu, J. A. Mejbm, A. Husen f Huzer,» M. vn der Velden, P. vn der Nl,» J. Mn, M. M. Jnssen,» G. J. Resl f Rjsl G. vn Drn,» R. J. Kk, M. J. f J. Jessen, n R. Huzeug f Huzng, G. Stek,» G. Heekmn, C. G. Hlthus, II P. vn Hll, K. f C. Westr,!» H. Offren f OH'eren, M. E. vn der Struyf, W. Vruggnk, A. Dullert f Dullrt,» J. F. Serrrens, G. Klesmen'er,» G. Jurjnz, P. E. Fddegn,» A. H. Susenthler, G. H. Hrmsen, II B. Schreurs, C. IJd, II W..1. Rede', J. M. vu der Vlet, II J. H. W. Nrdhf, T. Brugmns,» E. f E. J. Mrtens, H. M. vn der Hmmen. II R. Elshut, Ltste denstbetrekkng Artkelen der wet pensen vn de verhgng (egen knderen). der weduwe met de verhgng. brevenbesteller, f 200 f 120 f 320 dsstent n het pstkntr te Amsterdm, kmmes 1ste klsse bjj 's Rjks belstngen, verfcteur 2de ctegre bj 's R\jks belstngen, brevenbesteller, 5 lt. «, 13 en rjksveldwchter 1ste klsse (brgder-mjr), 125 breven- en telegrmbesteller, 5 lt. en bekhuder 2de ctegre bn" 's Rn'ks belstngen, 300 brevengrder, 69 ntvnger der nverrechten en ccjnsen, kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt. c. n n T» 65 brevenbesteller, kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 134 brevengrder, 50 cmmes ter prvncle grffe vn Zudhllnd, 575 brugwehter-tlheffer n den Welgelegensche weg ver het Apeldrnsche knl, 104 kntrknecht n het pstkntr te Amsterdm, Anmerknget. brevenbesteller, 5 lt. r en 13. n» n 109 Met ntrekkng vn het n hunne meder bj Knnkljk beslut drecteur n de Rjks hgere burgerschl te 5 lt. en dd. 30 September 1893 Mddelburg, N". '-0, tegekend penrjksveldwchter, 5 lt. c. n n 1 27 sen vn f 228 'sjrs. cmmes ter prvncle grffe vn Grnngen, 568 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt. en bedende bj het Knnkljk Nederlndsch meterlgsch nsttuut te Utrecht, 5 lt. er breven- en telegrmbesteller, 59 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 124 brugwchter, brevengrder, 5 lt. «. 94 kmmes 2de klsse by 's Rjks belstngen, : 303 brevenbesteller, brugwchter bn' de Hvelter brug n de Drentsche hfdvrt, 95 drecteur vn het Rüks telegrf kntr te Leden, 5 lt. u. 600 brevengrder, 5 lt. «. 113 besteller bj de rükstelegrf, 5 lt. «. 200 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 130 breven- en telegrmbesteller, brevengrder, 100 s; 180 rjksveldwchter, ' 320 bde bn het prvncl bestuur vn Drenthe, 5 lt. f. 169 rjksveldwchter, 5 lt.'ft. 194

4 20 [H8. 0.J IHJIgeu. [88. 9J 'Ywmk Kmer. 21 Regelng vn de ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en Weezen vn Burg. Ambtenren, ver b g 3 r* :B u M /. J s e s -~ ; ï E U 4C,jq 2 B fe ler weezen. Nmen dr wens verljden het recht p pensen s ntstn. Ltste den t betrekkng Artkelen der wet pensen '5 E ' ' Bed g (egen knderen). {11 Jnmerkngm, W. C. Vs, S. P. Wltrnk, eerder wed. J. Lebregs, E. G. vn der Brnk, A. Krneneyer, P. vn der Hek, I. Apl, J. vn Hsselt, H. Tethf, C. G. C. Weldn'k. W. S. Brers, P. W. vn Leeuweu, W. Bustrn, M. W. A. Slnger, J. Drnbs, G. U. Bruwer, J. Fredrks, J. de Beff, H. Jnsen, A. Schmdt, C. Mg, J. H. Schphrst, J. C. A. vn der Meer vn Kuffeler, J. J. Hgerwerff, W. M. G. vn Veelen, A. vn Duuren, A. H. L. Bernrds, leerr n de Rjks hgere burgerschl te Assen, 5 lt. 8. f 500 kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt., 13 en brevenbesteller, 109 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 154 slusknecht n het knl dr Vrue, 5 ltt. (f en b. 141 f 29 f 170 kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, 5 ltt. n en b custs n de Rjks-unverstet te Leden. 5 ltt. S en b pstbde, 5 lt. en 2S. 67 ntvnger der regstrte en dmenen. 5 lt., 6 en rjksveldwehter, 02 pstbde, 100 pzchter bj 's Kjks Museum, kmmes-ntvnger 2de ctegre bj 's Rjks belstngen, 5 ltt. fl en b A. M. Eskens, W. Vennemn, M. J. H. de Kruyff, H. C. H. Mrrees, H. Lus, H. Rdemker, J. vn de Wereld, J. P. M. Reyers, kmmes 1ste klsse bj 's lïjks belstngen, 5 ltt en b ssstent n het pstkntr te Leeuwrden, 5 lt. (. 275 ntvnger der drecte belstngen enz. 5 lt. en leerr n de Kjks-hgere burgerschl te Mddelburg, M. Pll, W. Blderbeek, G. H. Westernk, eerder wed. K. A. Suwer, A. J. vn Engelsdrp Gstelrs, F. en A. du Muln, P. Vlter, L. P. Kestng, D. Gerrssen, L. J. A. H. du Muln, drecteur vn het pstkntr te Leeuwrden. 5 lt. «en 6. 6)0 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt. (. 186 brevenbesteller, 5s, 13 en verfcteur 1ste ctegre bj's Kjks belstngen, 5 lt. c, 12 en 28. n n 1 f 207 Met ntrekkng vn het n hunne meder hj Knnkljk beslut dd. 8.Jun 1891 N 17. tegekend verhgd weduwenpen en vn f A. J. Snjders, M. C, C. H. en J. A. vn der Meyden, J. F. vn der Meyden, brevengrder. 5'lt, e, 12 en 27. n n n 94 Met ntrekkng vn het n hunne meder by Knnkljk beslut dd. 2 Me 1891 X. 40, tegekend verhgd weduwenpensen vn f A. C. vn der Hmmen, H. C. W. Cn, J. 0. J. IJssel de Schepper, A. vn der Vegt, A. C. L. Everts, A. M. Swenen, J. Ppt, T. vn der Wll f vn der Wl, A. Hulsebs, C. vn Mrkensteyn f Mrkensteyn, M. I. Melssen, A. W. N. C. Wnter, M. vn der Meyden, G. H. Bruwer, J. W. C. vn Nuhuys, C. Möhrng W. H. de Svrnn Lhmn, Dr. D. Berens de Hn, J. J. vn Velden, M. J. M. Jrssen, J. M. Rlnt, J. Edem, W. Hlsten, H. Tebbenhf, W. H. vn Kelckhven, Th. A. vn Dyck, W. vn Nuhuys, J. Schuw, G. Kelnk, bekhuder 1ste ctegre bj 's Rjks belstngen, 5 ltt. l en b kntnrechter. 5 ltt. en b en S hgleerr n de Kjks-unvcrstrt te Leden, 5 lt. en kmmes 1ste klsse bj 's Kjks belstngen. 5 lt. en verfcteur 1ste ctegre bj 's Rjks belstngen, 5 lt. < en kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt. </ en nspecteur der drecte belstngen. 5 lt. en kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt pstbde, 75 kmmes 2de kls-e bj 's Kjks belstngen, kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, 16S ntvnger der nverrechten en ccjnzen, 5 lt. en 6. r 200 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 154 cper n het hus vn bewrng te Steenwjk, 19 Hndelngen der Stten-Gcnerl. Bjlgen

5 [88. OJ [88. <).J 23 Regelng vn de ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en Weezen vn Burg. Ambtenren, ver mmer. Vlgn; er vn nschrjvng jt Grtbek. Nmen dr wens verljden het recht p pensen s ntstn. Ltste denstbetrekkng Artkelen der wet te c M u O 1 te.5 ö fct S 1 d'. l &_,, ö I TS^= rr. B B Anmerkngen M. C. E. Knsé f Cngé, J. vn Oe veren, J. Ahrens, F. Deunnck, H. M. vn Neuwenhuzen, J. W. te Klste, ML J. Hernx, J..T. Verny f Veruy, M. R, de Vres, Mr. J. H. C. Hrch, cper n het hus vn bewrng te Desburgh, ssstent der psterjen, brevengrder, breven» en telegrmbesteller, substtuut-ffcer vn justte bj de rrndssements-rechtbnk te 's Hertgenbsch, 5 lt. en lt. n. 5 ltt. 11 en b. 5 ltt. en b en 6. f f 70 f A. Kuper, J. Greneveld, E. Wudenberg, W. Steenhf, W. vn Neuwenhuzen, G. vn der Wlk, D. J. vn Heusden z. s. vn Heugde, C. vn Vren, A. M. de Klerk, W. vn der Nt, kmmes bj 's Ry'ks belstngen, breven- en telegrmbesteller, rjks veldwchter, kmmes 1ste klsse bn' 's Rjks belstngen, bewrder 2de klsse n het burgerljk en mltr hus vn verzekerng te Mstrcht, 5 lt, en M. T. Mermus, N..1. Cerge, E. M. f M. E. Appel, Mr. F. C. W. Kker, kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, presdent der rrndssements-rechtbnk te Arnhem, 5 lt. en lt. en H. G. Albers, H. Alten, W. E. Krusweg, W. vn Vreden, G. Pestmn, B. Ult, J. H. Beldermn, H. J. Lutermn, ï. E. Hrternk, K. Vllmer, W. M. J. Lnzug, J. Eggnk, 12G 3750 L. J. M. vn den Eynden, J. J. A. Wllemse, E. M. Puts, G. J. Bntje, C2 A. Dnkelmn, J. J. Aghn, H. M. By, F. Smenk A. C. de Be, J. vn der Hr, M. M. Burdet, 0. H. F. Klus, E. Plum, D. B. Wsselnk, rjksveldwchter, sluswchter n het Apeldrnsche knl, bedende bj de bbltheek der Rjks-unverstet te Grnngen, brevenbesteller, kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, ntvnger der drecte belstngen en ccjnzen, ntvnger der ccjnzen te Hrlem, teekenr 2de klsse bj de rtllere stpel- en cnstructe-mgzynen te Delft, geneeskundge n's Rjks werknrchtng te Hrn, breven- en elegrmbesteller, djudnt-pzchter vn den Rjkswterstt, brevengrder, leerr n het gymnsum en n de burgervndschl te Deventer, 5 ltt. rr en //. 5 ltt. en b en 6. 5 ltt. en b en 6. 5 ltt. 11 en b. 5 lt. 11 en ltt. en b en 6. 1C J. Ludwg, A. W. Schrg, E. T. vn Exter, G. vn Mllgen, bedende bj de Plytechnsche Schl, drecteur der Rjkskweekschl vr nderwjzers te Grnngen, 5 lt. ( en M. Rees, H. vn Djk, A. N. f A. ter Hrst, II. C. vn Drngelen, M. H. Smts, G..1. M. brn vn Slngelndt, II. Bruwer, T. Elsermn, \Y. Brunrd, A. Kks, J. Kk, J. Hlsten, W. Hlsten. hertruwd met I. vn der Wll, drecteur bj de strfgevngens te 's Grvenhge, kmmes-ntvnger bj 's Rjks belstngen, kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, pstbde, kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt lt. 11 en lt lt. c s» A. Pesnt, J. H. vn Ln, K. de AVt,.T. Menneg, G. Schlten, J. H. ter Prten, J. Hölzer, J. R. Schreuder, A. Appel, W. J. Grdn, pstbde, brevenbesteller, drecteur vn het pstkntr te Cevrden, kmmes 1ste klsse by 's Rjks belstngen, mnuenss bj de bbltheek der Rjks-unverstet te Grnngen, 5 lt. 11 en lt. 11 en lt. «

6 \HH Regelng ren de ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en Weezen vn Burg. Ambtenren, ver O.J K lgen. \HS. 9.1 Tweede Kmer. 25 Regelng vn de ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en Weezen vu Burg. Ambtenren, ver J f l %?-- E 1.9 Xn vn dr weduwe f' meder der vreezen. Nmen Xn vn den mbtenr, dr wens verljden het reelt p pensen ÏM ntstn. Ltste denstbetrekkng Artkelen der wet b te 'C " S S O <u fl I'S vm «b SS m - O OJ '«SP ft * O -w e * * H B 1 B-V e JmerHflet M. T. vn der Veer, B. Bsmn, hertruwd met W. E. M. E. 8wrt, Leenden, B..1. H. Steeuhrst, G. H. Swrt F. A. Lndht f Lndthut, hertruwd L., S. en H. L. Zweegmn, H. L. Zweegmn, mét L. (!. Ugemn, ). H f Hf, lnnen, J. M. Clrjs, J. A. Bgert f' Bgert. 377 Jhnn Drx, 3778 A. Hftte f' Bfsté ó 79 I. de Jnge f de Jng, hertruwd A., H. en.). Kers. n et G. vn der Kmp, 3780 A. M. Pennenburg, J. Dngs, 15S 3782 S. C. vn Dense, L Hrt de l Flle, L. vn Mre. P. J. den Decker, A. vu den Brnd f vn den Brndt, ('. Ngelkerke. J. T. H. Nelsen, L. S. H. de Hn. L. Kers, 11. J. < '. vn Lmen, ('. vn Hek. Mr. W. F. vn Den-r. Mr. E. J. Thmssen Thuessnk vn der Hp. kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, kmmes 3de klsse bj 's Rjks belstngen, pstbde, mchnst n het stmgeml bj slus IV vn het Nrd-Wllemsknl, kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, dem 2de klsse, ssstent-kk, tevens stker n de strfgevugens te 's Grvenhge, besteller bj de rjksveldwchter, Rjkstelegrf, sluswchter n slus I vn het Veenhuzerknl te Nrg, bureel-mbtenr vn den Rjkswterstt te Drdrecht, brevenbesteller, rdsheer n het gerechtshf te Amsterdm, grffer bj het kntngerecht te Leeuwrden, 5 lt. e en lt. c, 13 en ltt. en b en lt. c en 13. f f 171 f ! f Met ntrekkng vn het n hre meder b\j Knnkljk beslut vn 25 Jul 1893 N". 33, tegekend verhgd weduwenpensen vn f 173. Met ntrekkng vn het n hunne meder by Knnkljk beslut dd. 9 Jul 1891 N». 41, tegekend verhgd weduwenpensen vn f94 'sjrs. Met ntrekkng vn het n huune meder bj Knnkljk beslut dd. 21 Xvember 1893 N. 37 tegekend verhgd pensen vn f56 'sjrs Kpmns A. f A 11. Wt M. A. Schrdjk, C. W. Kst, E. II. Wenthlt, S9 1. H. Krkke, Lugtenburg E. de Jngt, A. H. Bkker \\. Klen Teeselnk, X. (X. K. f 11.) Tlsm J. vn j.ent, M. Streeflnd, C. E. Peeter A. H. <'. üressen, C. vu der Pel, E. S. de Wl, II. A. en E- S. Krsebm, M. L. Kï sebm, J. S. Bjlsm. M. Hendrks. W. Jnssen, Mr. F. F. Krsebm, Mr. F. F. Krsebm. J. Sleght Swens. A. Elshut. C. M. Uteen,.1. vn der Ln. J..1. Clvrt, M. K. Lvermn, I'. M. Wenneke, A. de Hn, J. J. Schrjvers. II. Klssen, L. Augustn, J. H. Demnng, brevengrder, verfcteur 3de ctegre bj 's Rjks belstngen, rjksveldwchter-jchtpzener, ffcer vn justte, ffcer vn justte, kmmes 2de klsse bj 's Rjks belstngen, breven- en telegrmbesteller, mgzjn skneckt bj de stpelmgzjnen te Delft, ntvnger vn het recht vn successe, breven- en telegrmbesteller, breven- en telegrmbesteller, breven- en telegrmbesteller, brevengrder, kmmes 1ste klsse by 's Rjks belstngen, kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, ryksveldwckter 3de klsse, rn'ksveld wchter, pzener der jcht en vsscherj, 5 lt. c; en 6. 5 lt. c en 6. 5 lt. n. 5 ltt. en b en 6. 5 ltt. en b en ht. en ltt. en b en !

7 [HH. <) \HH 0.] Regelng vn d ntvngsten en utgven Pensenfnds vr Weduwen en ^Veezen vn Burg. Ambtenren, ver Vlgnumr n nsehry vng jrtbek. '- ^ 2 1 s Nmen dr wens verljden let recht p pensen s ntstn. Ltste denstbetrekkng Artkelen der v/et pensen vn de verhgng (egen kndereu). der weduwe met de verhgng. dtutmerknflen G. Njdm, J. Osterg, M. A. Plng, J. G. Bumn f Bumnn, A. M. P. H. f A. M. P. H. J. Schell, T. F. C. Leclercq, J. H. J. Wessels, A. vn der Zwet, S. 0. W. f 8. W. C. vn Lennep, jhr. C. Hrtsen, J. C. vn Lerp, G. H. vn Kmmende, E. Bn rt, W. F. vn Dden, M. Klunder,» J. Veurmn, C. Schrdjk, M. J. A. f M. A. J. Veeren, A. M. G., H., J. C., W. en M. Jnssen, W. Jnssen, mr. H. P. de Gvere, B. El. E. te Leuken, H. Grter, M. E. Schrjver, L. E. Ccheret de l Mrnère, A. J. vn Zwl, J. Dn, E. Luder, J. Beunder, E. Fgg, E. D. Hvng f Hveng, G. Bntes, S. Spnjerdt, T. Mnkes, A. H. Westerhff, T. f T. J. Jngstr, J. f J. S. de Ber, M. W. Vgelzng, F. H. Klwj, M. A. f M. J. Jennekens, C. Frnck, J. H. M. Wnternk, A. Slppendel, M. C. Geelen, J. M. 11. A. en M. A. vn Kmmende, M. C. Cuü'n, H. Ruwerd, G. H. vn Kmmende, hertruwd met I. C. vn Lerp, T. G. vn Olffen, W. E. N. Muskeyn, G. B. M. Assnk, W. vn der Znden, A. Js, C. W. Kr, A. de Lt, F. H. Gssens, J. M. Rsu, J. A. L. vn Steencker, C. vn der Kmp, J. P. Pulsse, M. 0. Thel, G. J. Bruker, A. Vute, J. A. Z. grf vn Rechtereu Lmpurg A. Ebbng, W. Hrmsen, E. D. Hller, W. A. Trvers, J. D. vn Nuenen,.1. Prem, D. My, ü. vn der Meer, I. Cumns, hertruwd met J. M. vn Mulken, F. L. (f R.) en M. f J. M. Busch, R. Busch, kmmes-verfcteur 2de ctegre bj's Rjks belstngen, slusmeester n de schutslus bj de lgemeene begrfplts te Grnchem, f 213 f 86 f ltt. en /; ntvnger der drecte belstngen enz., brevenbesteller, Mnster vn Butenlndsche Zken, 5 lt. en pstbde, 5 lt mgzjnsknecht hg de stpelmgzjnen te Delft, 125 rjksveldwchter 3de klsse, pzener der jcht en vsschern, 132 ryksveldwchter, 5 lt. e. ï)» f 129 j ntvnger vn het butengewn zegel, 5 lt. en kmmes 3de klsse bj 's Rnks belstngen, 5 ltt. en b en vsteur 4de klsse bh' 's Rjks belstngen, 167 pstbde, 67 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 124 drecteur vn het Rnkstelegrf kntr te Tel, 5 lt. en kmmes 1ste klsse b\j 's Rjks belstngen, 231 djunct-cmmes 2de klsse ter prvncle grffe vn Grnngen, hevenr bj de Rjkswerknrchtng te Veenhuzen n. 1, verfcteur 1ste ctegre bj 's Rjks belstngen, kmmes 2de klsse by 's Rjks belstngen, 183 rjksveldwchter, pstbde, 5 lt. e. 67 brevenbesteller, 5 lt. n. 182 ntvnger der drecte belstngen en ccjnzen. 11 bre vengrder, 5 ltt. n en b teekenr 2de klsse vn het kdster, grffer vn het kntngerecht te Orscht, 250 kmmes Ie klsse bj 's Rjks belstngen, 231 bewrder 1ste klsse n de strfgevngens te Arnhem, 194 slusmeester n het knl dr Zud-Bevelnd, 268 cmmes der psterjen 1ste klsse, 5 lt. < en pstbde, 5 lt. % en cnsul der Nederlnden, met den persnleken ttel vn cnsul-generl te Cnstntnpel, 5 lt. (, 6 en cper n het hus vn bewrng te Orscht, 16 bewrder 2de klsse bj het burgerljk en mltr hus vn verzekerng te Arnhem, 5 ltt. en b en rjksveldwchter 3de klsse, 5 lt. c, 13 en 28. * 59 Met ntrekkng vn bt n hunne medr bj Knnkljk beslut vn 12 Nvember 1891 N". 21, tegekend verhgd weduwenpensen vn f 140 'sjrs.

8 2s [88. 9.J sclrjvng ' bek. Ir 3 "S ^ 5 J- O Nmen dr wens verljden het recht p B ~ pensen s ntstn. fc' " II. de Bttn, J. C. Cntnt, H. M. A. vn der Strten vn Tbelen, 216 «840 E. J. f IJ. vn der Veen, S. Hermn, M. Alexndrds, M. M. J. vn Duren, M. J. P. Jnker, M. EL vn den Berg, L. B. Admrl, G. K. Tk, P. f F. J. Blm f Blem, L. vn Kees, P. vn den Berg, A. L. vn Xuhuys, J. Gr. Smt, G. Pppen f Ppper, 230 3S54 J. A. Petre, B. vn Jlrn, M. Lemke, M. Fennem P. Seuren, M. Meeuwssen, H.A.,J.A., A.W.F.K., M.G. J. en G. J. M. Buys, n 1 Th. Uvt den Bmgert f Uyttenbgrt z. g. h. Uyt ten Bgrt, F. H. Dkkenberg, mr. H. J. B. f R. H. J. Schmlhuscn, D. K. Smts f Smds, W. Ferme, J. A. Keun, P. D. C. Te'tr vn Elven, J. J. Bsch, T. Heyster, P. A. A. Mlenr, P. Kznder, K. f K. F. Veenstr, M. de Jnge, A. Smenk, M. D. Brspt, J. Relfswrd, W. Krehner, J. H. Hejermn, F. W. Prumers, G. J. Beken, A. N. Vrnd, B. H. Rlng, G. J. Buys, E. Kenders, eerder wed. F. Jnker, B A. Hekzem, J. vn Djk, J. S. H. Overdun, G. E. de Jngh, T. 1 lsnt, A. Lukens, W..1. Geyssen, F. de Grf, M. A. A. L. fl. A.A.H, vn der Reme, H. S. Dekker, L. Mussche, M. M. Spekkels, VI. vn Bruggen, J. 0. Grrtsen, P. Peltenburg, H. J. D. Drmn, D. L. Bkker, A. den Hrtg, J. A. Idserd, L. W. vn As, J. Z. Mewe, mr. C. E. H. Wgemns f Wegemns, G. S. Hfstr, L. Qurtel, L. J. Be, V. vn der Put,, \ H..lnsen, Bjlgen. \HH. 9.] Tweede Kmer. 29 Ltste denstbetrekkng Artkelen der wet pensen kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, f 100 pstbde, 5 lt. «en kntnrechter, 134 brevengrder, 59 kmmes 1ste klsse bn' 's Ryks belstngen, 5 lt. «en zkgelstgde, met den persneelen ttel vn mnster-resdent, 5 lt., 6 en leerr n de Plytechnsche Schl te Delft, 5 lt. en ste klerk bj het hfdbestuur der psteryeu en telegrphe, 250 besteller bj de Rykstelegrf, 5 lt. n. 188 vn de verhgng (egen knderen). der weduwe met de verhgng. ntvnger der drecte belstngen en ccjnzen, 425 brevengrder, 75 f 15 f 90 rn'ksveldwchter, 5 ltt. «en b ryksveldwchter-jchtpzencr (brgder-ttulr), breven- en telegrmbesteller slusmeester n het knl dr Wlcheren, cncërge bj de prvncle grffe vn Zudhllud, kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 100 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 124 brevengrder, 5 lt. en ntvnger der drecte belstngen en ccjnzen, 5 lt. en brevengrder, 5 ltt. en /* cmmes 2de klsse bj de Rjks belstngen, deurwrder bj 'sllyks belstngen, 5 lt. c. I) ï»» f 375 lndmeter 2de klsse vn het kdster, 5 lt., 13 en brevengrder, 5 lt. en brevengrder, 5 lt. en drecteur vn het pstkntr te Gnneken, kmmes 2de klsse bn 's Ryks belstngen, dem 1ste klsse, bedende b'\] de pthlge n de Rjks-unverstet te Utrecht, brevenbesteller, 175 kntnrechter, 200 leerr n de Rjks-hgere burgerschl te Leeuwrdeu, tweede-klerk bj het hfdbestuur der psterjen en telegrphe, Prtestntsch gdsdenstnderwjzer bj de gevngenssen te Rtterdm, pstbde, 42 kmmes 1ste klsse bj 's Rjks belstngen, 5 lt Anmerkngen.

9

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

[54. 8.J ii. Kegeling van de ontvangsten en uitgaven Pensioenfondl voor Weduwen en Weezen van Uurg. Ambtenaren, over 1SC8.

[54. 8.J ii. Kegeling van de ontvangsten en uitgaven Pensioenfondl voor Weduwen en Weezen van Uurg. Ambtenaren, over 1SC8. [54. 8.J ii Kegeling vn de ontvngsten en uitgven Pensioenfondl voor Weduwen en Weezen vn Uurg. Ambtenren over 1SC8.

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

GROOTBOEK DER GEWONE PENSIOENEN.

GROOTBOEK DER GEWONE PENSIOENEN. ta. vn. 10.] GROOTBOEK DER GEWONE PENSIOENEN. STAAT aanwjzende het bedrag der pensenen, ressrteerende nder het Departement van Orlg, na aftrek der vermnderng en na bjvegng der vermeerderng, welke heeft

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Werkboek cursisten Alfabetisering. de voorleesvogel. Pagina 1 van 50

Werkboek cursisten Alfabetisering. de voorleesvogel. Pagina 1 van 50 Werkbek cursisten Alfabetisering de vrleesvgel Pagina 1 van 50 Auteurs Maya Blm ROC Zadkine Judith Pietersma Biblitheek Rtterdam Team Educatie Versie Juli 2006 Werkbek cursisten Alfa Pagina 2 van 50 De

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

2.1 Het differentiequotiënt

2.1 Het differentiequotiënt hoodsk : Diereniëren. He dierenieqoiën Me een ncie kn je de onwikkeling n een grooheid beschrijen. Neem bijoorbeeld een schoonspringer die n de ienmeerplnk spring. Als je de lchwrijing erwrloos, kn je

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Handig rekenen met eigenschappen G15 + + + + + ( 14 + 24) + (3 19) 10 16 = 6 (6 + 14) + (5 + 55) 20 + 60 = 80 (27 + 35) + ( 12 58 3) 62 73 = 11

Handig rekenen met eigenschappen G15 + + + + + ( 14 + 24) + (3 19) 10 16 = 6 (6 + 14) + (5 + 55) 20 + 60 = 80 (27 + 35) + ( 12 58 3) 62 73 = 11 84 V** Vul binnen de hkjes de juiste tekens in zodt de gelijkheden kloppen. De letters stellen gehele getllen voor. + + + + + + + + + b + + d + e f = (... b...... d... e... f ) b b + + d + e f = ( b) +

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel Neweg Rdvrtel 2008-86 An de qeeterd nderwerp: Vrberedngkredet hlbrhednderzek "Herte! htrhe t-wetverbndng Neweg" Afdelng: ngerbre t? 9 APR?QQ8 Prtefellehder:.G.J. Breer Blg: Xnledng n het llegeprgr 2006-200

Nadere informatie

Bewonerstevredenheidsonderzoek Hilversumse Meent Ronde I

Bewonerstevredenheidsonderzoek Hilversumse Meent Ronde I Bwnrstvrdnhdsndrzk Hlvrsums Mnt Rnd I kr k D lln l w m n a F rjv. d b st n p k m r v n D s t k j l l sn ank h f a n s m l. n H s r s f d r r p j z k m t aak m t a D 2 D Fam l wr r H B kwa k gd m s b lm

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES NE W! ZUIVER L A N O PERS TRAINING S E G A K C PA BEREIK JOUW SPORTIEVE DOEL BINNEN 3 MAANDEN MET EEN PERSONAL TRAINER! Wi j fv, pirr r f r i hp zij i r ij? Ki vr éé v Zivr Pr Trii Pc S v prfi j ri j priv

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter.

De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter. Opgve 1 Dit is een roosterord. Elk roosterhokje is 5 m ij 5 m. Hoeveel edrgt de oppervlkte vn dit ord? Opgve 2 Welke oppervlktemten ken je l? Noem er zoveel mogelijk. De oppervlkte-eenheid is de vierknte

Nadere informatie

Onroerende zaken op naam in de voormalige bewaring AMSTERDAM

Onroerende zaken op naam in de voormalige bewaring AMSTERDAM Betreft: Diacra Vastgoed B.V. 12-4-2007 13:51:32 E E 2737 Passeerdersstraat 1 G G 8618 A6 Warmoesstraat 54 G G 8618 A7 Warmoesstraat 54 G G 8618 A8 Warmoesstraat 54 I I 11339 A1 Weteringschans 223 W L

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

Bereken exact en met de juiste notatie de gevraagde zijde/hoek

Bereken exact en met de juiste notatie de gevraagde zijde/hoek Prgrmm - vrstellen meneer Bsch - wt kun je met gnimetrie - He schrijf je het p!!!!! - evt. vrgen ver 7-1 f 7-2 Bereken exct en met de juiste nttie de gevrgde zijde/hek 1 Prgrmm - wt kun je met gnimetrie

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

P. 6 Charme van Schiermonnikoog

P. 6 Charme van Schiermonnikoog EDITIE 07 JAARGANG 04 JULI 2012 P. 2 E V P. 6 C S P. 11 Df ff? V x SEW. D SEW f f. W 64 G V. H f 27 37. A VDM W D. D 18. E 19. W. W N A f. D x 22. D. W 2 f. W 2016 N A f. N. V 2013 9 G.S. O Gyfff. D f

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Ajodakt. Aardrijkskunde. Topografie Nederland. Nederland. Colofon. Zelfstandig werken. Aardrijkskunde. Antwoorden. Groep 6

Ajodakt. Aardrijkskunde. Topografie Nederland. Nederland. Colofon. Zelfstandig werken. Aardrijkskunde. Antwoorden. Groep 6 Topogrfie Nederlnd Ajodkt Colofon Ardrijkskunde Topogrfie Nederlnd Zelfstndig werken Ardrijkskunde Groep 6 Antwoorden Dit ntwoordenoekje hoort ij het gelijknmige werkoek vn de serie Topogrfie vn Ajodkt.

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3 I V... 3 1 I... 5 2 C... 7 3 W... 13 4 W... 23 5 -... 33 6 G... 41 7 O... 45 8 F... 49 A A A A / R A A A A A A B B C / IJ D B D D H D D D D E E E E G G G G H H H H H -H H H H L L L-V L L M M M N N O O

Nadere informatie

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé)

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Bijgewerkt: 1 januari 2015 Onderstaande auto s staan momenteel in Nederland geregistreerd. Ik heb de foto s van Internet of zelf

Nadere informatie

Welkom bij de allereerste nieuwsbrief voor de jeugd van T.V. Naarden!!!

Welkom bij de allereerste nieuwsbrief voor de jeugd van T.V. Naarden!!! D bkj m mljk mk : JBC Jb p J J Vl k T.V. J: h w zm h j lcmp. l m lk Wlkm bj ll wbf j T.V.!!! E wbf j p J: JBC T.V. m bw! Wj zj p j k w h lllk pllj w : T!! I DEZE EERSTE EDITIE Rj ll Vjcmp RD / RAJE / GRE

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207309 Zaaknummer: 14.0048.66 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Gebiedsindelingscode

Nadere informatie

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor "Hulp', Apeldoorn, maart2o!4

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor Hulp', Apeldoorn, maart2o!4 'lí!!faè í+e,r JAARVERS G 2S13 Hebreeuws vr "Hulp', Apeldrn, maart2o!4 Inhud L Algemeen 2. - Recapitulatie inkmsten/uitgaven 2013 - Overzicht liquide middelen per 3L december 20L3 - Balans per 3L december

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

In de bijlage vind u onder kenmerk; KBO ons burgerinitiatief en de bijbehorende 228 handtekeningen van mede ondertekenaars.

In de bijlage vind u onder kenmerk; KBO ons burgerinitiatief en de bijbehorende 228 handtekeningen van mede ondertekenaars. Gemeente Den Helder T.a.v. Gemeenteraad, Voorzitter K. Schuiling Drs Bijweg 20 1782 MC Den Helder Den Helder, 12 mei 2014 GEMEENTE DEN HELDER. INGEKOMEN 12 MEI 2014 Betreft Kenmerk ; Burgerinitiatief ;

Nadere informatie

w'm'm trtrtrtrtr oooooooooooo.n,w..rd s opo ij opg pop3 kop2 pop4 eop5 zops t opo nop5 nop3 zopb dopg f op1 popt I op12 ij opb gopl a op 1 e op 11

w'm'm trtrtrtrtr oooooooooooo.n,w..rd s opo ij opg pop3 kop2 pop4 eop5 zops t opo nop5 nop3 zopb dopg f op1 popt I op12 ij opb gopl a op 1 e op 11 Redctiesmmen Vrlper - l Heveel geld ligt hier? ln welk vk ligt? w'm'm.j (l 66 cent 6 cent 235 cent 25 cenl c d p 1 ij pg mp pp3 kp2 pp4 ij pg ep5 1,50 is evenveel wrd ls... munten vn 50 cent Pim hd 23

Nadere informatie

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2,

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2, SCHOOLKRANT rp 6 LKP ICT & STUDIEVAARDIGHEDEN D Bp n h d ch. Er zjn h d rkrchn n r zjn k h d LKP- rkrchn. En w hbbn n h d drc: W hbbn n h fjn ch. Er zjn pr v rkrchn!! Hr z j h vn nz fjn ch: (Urn & Mrv)

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas per 18 december 2015 1/9 A B C D Onderwerp & besluitnummer Besluit Gebiedisindeling Gas - RNB

Nadere informatie

(Staatsbegrootiiig voor het dienstjaar 1Ü14. 2. IV". 16.) 41

(Staatsbegrootiiig voor het dienstjaar 1Ü14. 2. IV. 16.) 41 Bjlage A. Tweede Kamer. (Staatsbegrtg vr het denstjaar Ü.. V"..) (. V..) BDLAO VAN DE MEMOKE VAN ANTWOOUD. LJST van vereengngen, stchtngen en nstellngen, bedeld bj de artkelen en der Wet van Februar 90

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

7 a. 8 a TEKENEN OP SCHAAL b De andere rechthoekszijde is 34 mm en de schuine zijde is 44 mm. 9 a

7 a. 8 a TEKENEN OP SCHAAL b De andere rechthoekszijde is 34 mm en de schuine zijde is 44 mm. 9 a .0 INTRO 7 C mm mm, en 90 gden 7 mm. TEKENEN OP SCHL De ndee ecteszijde is mm en de scuine zijde is mm. 9 mm :000 c I meet cm, dus in weelijeid 60 mete (Veleind) cm 9 cm P 0 de ecteszijden zijn en mm.

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam.

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam. Herhaling BHV De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1069731 1069732 1069733 1069734 1074269 1074268 1074267 1074266 1074265 1074264 1074263 1074262 1074261 1074260 1074259 1069716

Nadere informatie

Waarnemen en beslissen in gevaarsituaties

Waarnemen en beslissen in gevaarsituaties Waarnemen en beslissen in gevaarsituaties De ntwikkeling van een gevaarherkenningstest vr Belgische autmbilisten Dr. Ann Lavrysen Prf. Jan Pauwels Prf. Werner Helsen Onderzeksplatfrm BIVV - 19 december

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Aanvulling handleiding voor werkboek 1

Aanvulling handleiding voor werkboek 1 Anvllng hndldng vr wrkbk 1 Bj d hrzn drk vn wrkbk 1 (2017) n nl bldzjd vrvngn dr nw wrkbldn. D nkjkbldn hrvr n p d vlgnd bldzjd n d bnd. Prn d bnd n klr n p d gprn bldzjd n w hndldngmp. Drn zjn mmg bldzjd

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Samenvatting - Wiskunde I

Samenvatting - Wiskunde I Smevtt - Wsue I Clculus Erly Trsceetls Jmes Stewrt 6th eto Sles v A. Al-Dhhr Appe A Getlle, Vermele, Oeljhee e Absolute Wre N = {0,,,, } Ntuurlje etlle Z = {,-,-,-,0,,,, } Gehele etlle Q = { } Rtole etlle

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

Basis BHV met e-learning

Basis BHV met e-learning Basis BHV met e-learning De Blended learning basis BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1070449 1070450 1074639 1074640 1074641 1074642 1074643 1074644 1074645 1070444 1074631 1074632 1074633

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORKIESNUMMER 010-219 1124

ONS KENMERK DOORKIESNUMMER 010-219 1124 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester Pstbus 1 3 HA SCHIEDAM Stadskantr Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK l'w

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

voetbal omnibus Vrouwke Klapwijk in één boek Vrouwke Klapwijk bas voetbal omnibus

voetbal omnibus Vrouwke Klapwijk in één boek Vrouwke Klapwijk bas voetbal omnibus bs is dolblij. hij gt met zijn club nr de ArenA. jens leidt hen rond. wt is er veel te zien. je mg niet op het veld. mr bs voelt wel n het grs. hij doet ook een kwis. totdt hij verdwlt. wr moet hij heen?

Nadere informatie

Hier volgen een aantal tips: Het huiswerk goed organiseren begint op school:

Hier volgen een aantal tips: Het huiswerk goed organiseren begint op school: ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON ONE Beste leerling! Hier is dan de eerste van de tien lessen Engels. Tien lessen die er vr meten zrgen dat je straks geen prblemen krijgt met het vak Engels. HEEL VERSTANDIG

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit?

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit? 9 Psl Algr Pijln - hv A Bwrkingn mt Algr Pijln D shm s in pplt Algr pijln nomn w rknshm s. Oprht 1 Gruik pplt Algr Pijln. J ht ht shm uit ht voorl ngouw. Vul ij invor wr 18 in. Wt komt r uit? Voor kommgtlln

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W1007 Dikkenbergweg 33 6721MA Bennekom het plaatsen van een tijdelijke woonunit W0992 Dunantlaan 8 het kappen van 1 douglas 6721AX Bennekom

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht D NL- W D Z, p. E D. V,, p? D p. O pp p! W O ()! T pp. W? K pp! H H, p? J () p p p. W? B p. G p óó p :. A,. E :,, é p F: é pé B p :,, F: p B T M. A p, p p. M, p () p. H p p. Op p p p W K K p p, p (). H

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende V Bl C Dzih Si-Sixuh L AB vici -Vl iv Bcu Luc Billi D Li Buy Michl/Cvl l Ki A-Mi/ 'U 'Acz Hl Mi B 'U 'Acz Ki A-Mi/ H Kilij Mji i Mhil C Mi D Bc R/Cu Di D Lvi D li/ryci Chii Dl i/cll l Jch Ji/i J Li B L

Nadere informatie

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man.

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man. WOORDPAKKET 1 Ik schrijf de ee aan het einde van een woord juist: woorden net als zee. Ik schrijf een doffe klinker: woorden net als me of een. Ik schrijf woorden met één klinker en één medeklinker: woorden

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

!"#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%"'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>?

!#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>? !"#%&#'#%(%)*%+*+%##'%**%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*+3% % 4*%5*)*'6#)7*%81'(7+*%"'-./*9-)%(%**%,*':.(6)%6#)7;1#0?@A=>B@% % % % %!"#"%&'(()*+,-./01(2/3456788 9(/0&1/:1,;0,&),?&1/,0&,0@&,%&)

Nadere informatie