Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer 2011-2015"

Transcriptie

1 27 Schoolwijzer

2 Voorwoord Beste ouder(s)/ verzorger(s), Graag willen wij, OBS De Wereldwijzer, ons presenteren aan u. Wij doen dat met deze schoolwijzer. Hierin vindt u algemene informatie over de school: Hier staan we voor Zo ziet ons onderwijssysteem en ons aanbod eruit De kracht van Leren is Topsport en het zijn van een Brede School Op deze wijze begeleiden we de kinderen De organisatie van De Wereldwijzer Dit is de Stichting Wijzer De informatie van deze schoolwijzer is gebaseerd op het beleid dat voor meerdere jaren is vastgesteld ( ). Om deze reden verschijnt de schoolwijzer één keer in de vier jaar. Wij vragen u dan ook deze schoolwijzer goed te bewaren. Jaarlijks geven wij een kalender uit met informatie betreffende het lopende schooljaar. De kinderen krijgen deze praktische informatie in de eerste schoolweek van een nieuw schooljaar. Naast deze schoolwijzer kunt u actuele informatie vinden over onze school op onze website: Op deze website vindt u ook de weekbrief waar informatie gegeven wordt over de komende week. Wij streven ernaar u een duidelijk beeld te geven van onze school. Mocht u naar aanleiding van deze schoolwijzer uitgebreidere informatie willen, dan kunt u hiervoor altijd bij ons terecht! 1 Met vriendelijke groet, Namens het team van OBS De Wereldwijzer Majorie van Dijk (directeur)

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Leren is Topsport 12 Inhoudsopgave 2 Brede School De Wereldwijzer 14 2 Hier staat wij voor! 3 Ons onderwijssysteem 4 Ons aanbod 7 Het lezen 7 Voorlezen 7 Rekenen en wiskunde 8 Taal 8 Schrijven 8 Wereldoriëntatie 8 Verkeer 9 Engels 9 Expressie 9 Bewegingsonderwijs 9 Bevordering gezond gedrag 10 Burgerschap 10 Godsdienst en Humanistische vorming 10 Computers en informatica 10 Onze organisatie 15 De groepen 15 De lesuren 15 Ons continu rooster 15 Kwaliteitsbewaking 15 De begeleiding van onze kinderen 16 Onze zorgstructuur 16 Logopedie 16 Schooldiëtiste 18 Het Centrum voor Jeugd en Gezin 18 Schoolmaatschappelijk werk 18 Kinderen met een handicap 19 School en de ouders 20 Een goed contact tussen ouders en school is 20 belangrijk voor de resultaten van het kind. Wij waarderen de inbreng, de ondersteuning 20 en hulp van de ouders binnen de school. Aanwezigheid op school 22 Stichting Wijzer 23 Belangrijke adressen 24

4 Hier staat wij voor! Om u een beeld te geven van onze school staan hieronder een aantal aspecten die wij als school zeer belangrijk vinden. Kenmerkend voor OBS De Wereldwijzer: Openbaar Bij ons is iedereen welkom. De school is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. De school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Het heeft daarbij geen voorkeur. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor de ander en andere opvattingen. Kwaliteit We werken met kwalitatief hoogwaardige leerkrachten die betrokken zijn bij de kinderen. Dit kwaliteit willen we ook op een hoog peil houden. De leerkrachten werken constant aan hun professionalisering d.m.v. scholing, cursussen etc. Met alle leerkrachten worden prestatieafspraken gemaakt. Rust en veiligheid De voorwaarden om goed te kunnen ontwikkelen! Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. De leeromgeving is duidelijk en overzichtelijk. Er heerst een rustige sfeer. Zorgzaamheid en respect naar een ieder We hebben dagelijks met elkaar te maken. Leerkrachten en kinderen hebben aandacht voor elkaar, geven om elkaar. We dragen met elkaar zorg voor onze omgeving. Dat geldt ook voor omgaan met elkaars spullen. Veel aandacht voor de mogelijkheden van het individuele kind Binnen de groep wordt gekeken naar wat een kind kan en hoe het zich ontwikkelt. De leerstof wordt daarop aangepast. Wij werken opbrengstgericht, wij kijken steeds hoe we het kind tot hogere prestaties krijgen. Positief en verwachtingsvol Wij gaan uit van mogelijkheden en kansen. We benaderen de kinderen op een positieve manier. Wij spreken onze verwachtingen naar de kinderen uit en dagen hen uit tot betere prestaties. Kleine groepen Persoonlijke aandacht voor het kind vinden wij erg belangrijk. We werken aan een goede interactie tussen de kinderen en de leerkrachten. Om deze te kunnen bieden zetten wij in op kleine groepen. Werken vanuit het Directe Instructiemodel Alle groepen werken met het Directe Instructiemodel. Een manier van werken waarbij de kinderen in de groep in 3 niveaus werken. Verder in deze schoolwijzer vindt u hier meer informatie over. Uitgebreid leerlingvolgsysteem De kinderen worden in hun totale ontwikkeling gevolgd door dit systeem. Op deze manier kunnen we de kinderen goed in de gaten houden en bieden wat zij nodig hebben op dat moment. Ouderbetrokkenheid en wijkbetrokkenheid De wereld van uw kind speelt zich voornamelijk thuis, op school en in de wijk af. Een goede samenwerking en afstemming met elkaar vinden wij erg belangrijk. Leren is Topsport Alles wat wij doen op school staat in het teken van hogere prestaties van het kind. Ons profiel leren is Topsport is daar een duidelijk voorbeeld van! 3

5 Ons onderwijssysteem Binnen de groepen 1 t/m 8 werken we met het Directe Instructiemodel. Binnen dit model zijn de kinderen in 3 niveaus verdeeld, samengesteld naar wat het kind kan en hoe het zich ontwikkelt. Na een korte instructie van de leerkracht kan de eerste groep aan het werk. Deze groep kinderen heeft genoeg aan weinig uitleg voor ze aan de slag kunnen. Zij hebben ook extra werk. Na een uitgebreidere instructie van de leerkracht kan de tweede groep kinderen aan het werk. Zij maken het basisaanbod van de leerkracht. Vervolgens gaat de leerkracht met de derde groep aan de instructietafel. Hier krijgen de kinderen extra aandacht en uitleg van de leerkracht. De leerkracht begeleidt de kinderen bij hun taak. Het kan zijn dat hun taak wat kleiner is dan het basispakket. De leerkracht is op dat moment met een klein groepje bezig aan de instructietafel of de leerkracht helpt een leerling met een individuele leerlijn. Het zelfstandig werken wordt stapsgewijs opgebouwd. Dit gaat van een klein eigen taakje bij de kleuters tot een weektaak bij groep 8. Naast het zelfstandig werken besteden we ook veel aandacht aan het samenwerken. Dit samenwerken kan plaatsvinden tussen kinderen met een verschillend niveau en tussen kinderen met eenzelfde niveau. Tijdens het samenwerken wordt er niet alleen gewerkt aan de cognitieve vaardigheden, ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied. Het aanbod kan ook geregeld worden door het kind instructie te laten volgen in een andere groep voor een bepaald vakgebied (lagere of hogere groep), of te plaatsen in onze topklas, of door het aanbieden van een eigen leerlijn 4 Om het systeem van Directe Instructie uit te voeren, zijn er in de gehele school vaste afspraken. Elke groep heeft een cirkel die aangeeft wat er van de kinderen en de leerkracht wordt verwacht. Wij noemen dit het teken van uitgestelde aandacht. Staat de cirkel op groen, dan is de leerkracht beschikbaar. Je kunt bij de leerkracht terecht voor vragen, opmerkingen Staat de cirkel op rood, dan is de leerkracht niet beschikbaar. Dit betekent dat de kinderen zelfstandig aan het werk moeten. De kleuters weten dat ze moeten fluisteren, de groepen 3 t/m 8 gaan stil aan het werk.

6 Onze werkwijze Uitgestelde aandacht 5 De instructietafel Een dagplanning

7 STAPPENPLAN LEZEN AA WOORDHULP De leesstrategieën 1 Voor het lezen Ik kijk naar de tekst: Ik kijk naar de titel. Ik kijk naar de plaatjes. Waar gaat de tekst over? Ik zie een moeilijk woord. Wat doe ik? Ik lees een stukje terug of verder. Wat weet ik al? 2 3 Tijdens het lezen Ik lees de tekst. Begrijp ik de tekst? Wat weet ik al? Wat kan ik vragen? Zie ik een moeilijk woord? Ik kijk dan in de woordhulp. Na het lezen Waar ging de tekst over? Had ik gelijk? Begrijp ik de tekst? Wat weet ik nu? vouw hierlangs en plak de achterkanten tegen elkaar Ken ik een stukje van het woord? Ik kijk naar het plaatje. Ik vraag wat het woord betekent. Tutorlezen 6 Schatkist groep 1 en 2 Basisvakken staan centraal

8 Ons aanbod Vanaf de eerste dag dat het kind bij ons op school zit, begint het leren. Groepen 1 en 2 Op een speelse manier leren de kinderen van de groepen 1 en 2 allerlei vaardigheden die nodig zijn om later te kunnen leren lezen, rekenen en schrijven. We doen dit met als leidraad het programma Schatkist. Aan de hand van thema s komen alle ontwikkelingsaspecten van taal en rekenen aan bod. Voor het aanbod van de grove motoriek gebruiken we de methode: Bewegen in het speellokaal. Voor de fijne motoriek wordt in groep 1 Schrijfdans gebruikt, aangevuld in groep 2 met de voorloper van de schrijfmethode Schrijven leer je zo!. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, er worden wel degelijk eisen gesteld aan de kinderen. Er zijn doelen vastgesteld voor de groepen 1 en 2. Deze zijn erop gericht dat het kind eind groep 2 zich voldoende heeft ontwikkeld om in groep 3 te gaan lezen, rekenen en schrijven. Kinderen die zich sneller ontwikkelen bieden wij de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op het gebied van lezen, rekenen en schrijven. Wij werken in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie nauw samen met de peutergroepen De Kleine Wereld en Bibelebons en de kinderopvang De Waaier van SKV. Kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Door de goede contacten en uitstekende samenwerking tussen de peuterspeelzalen en onze instroomgroep en kleutergroepen, verloopt de overstap naar onze basisschool heel soepel. Enkele voorbeelden van de samenwerking: het afstemmen van thema s, gezamenlijke activiteiten, het houden van gezamenlijke spelletjesmiddagen. Het lezen In groep 3 werken we met de voorbereidend leesmethode Veilig leren lezen, deze sluit uitstekend aan op het programma Schatkist bij de groepen 1 en 2. De methode besteedt niet alleen aandacht aan het leren lezen, ook het begrip en taal komen aanbod. In de loop van groep 3 gaan we verder met technisch lezen. Het technisch lezen bestaat uit 9 niveaus. Eind groep 5 haalt een gemiddelde leerling AVI niveau 9. Het technisch lezen wordt in de groepen 3 en 4 geoefend met het tutorlezen. Een leerling van groep 7 is gekoppeld aan een groep 3 leerling, een groep 4 leerling is gekoppeld aan een groep 8 leerling. Twee keer per week oefenen zij het lezen, met daarbij ook het leesbegrip. De kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 oefenen het technisch lezen in de vorm van maatjeslezen in de eigen groep. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, komen tijdens het tutorlezen en maatjeslezen bij een leerkracht. Deze geeft extra leesbegeleiding met de methode Estafette of, in groep 3, met connected lezen. Het begrijpend lezen start vanaf groep 4 met de methode Nieuwsbegrip XL. De teksten worden digitaal aangeleverd, hierdoor zijn de teksten actueel en boeiend voor de kinderen. Vanuit Nieuwsbegrip krijgen de kinderen ook huiswerk dat ze thuis op de computer kunnen doen. Vanaf groep 7 wordt er aandacht aan het studerend lezen besteed, de vaardigheid om teksten en boeken te bestuderen. Voorlezen Lezen is leuk, dat willen we de kinderen meegeven! De ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 kunnen tasjes Wijzer de Wereld in lenen. Hierin zit een boekje met een speeltje. Ouders kunnen thuis hun 7

9 8 kind voorlezen en boekje en speeltje begrijpelijk bespreken. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 lezen tijdens het eten en drinken voor bij de groepen 1 t/m 4. Daarnaast doen we mee met het project voor-leesouderen van de gemeentebibliotheek. In de groepen 3 t/m 8 wordt er van oktober tot maart één keer per week voorgelezen door een vijtigplusser. Rekenen en wiskunde Vanaf groep 3 werken we op school met de methode Wis en reken. De methode sluit aan op de dagelijkse beleving van kinderen en daagt hen uit op zoek te gaan naar oplossingen. Na elke 8 lessen vindt er toetsing vanuit de methode plaats. De methode is goed te gebruiken bij ons onderwijssysteem van directe instructie. Taal Vanaf groep 4 werken we met de methode Zin in taal. Zowel de mondelinge, de schriftelijke taalvaardigheid en de grammatica komen aan bod. Bij de mondelinge taalvaardigheid kunt u denken aan het spreken in goede zinnen, een verhaal kunnen vertellen, een boekbespreking houden, een spreekbeurt houden etc. De schriftelijke taalvaardigheid gaat het over de spelling, de werkwoordsvormen, het ontleden, het stellen, etc. De methode is opgebouwd in lesblokken van 4 weken. Er wordt regelmatig getoetst op woordenschat, spelling en taalvaardigheid. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 krijgen wekelijks huiswerk mee op het gebied van woordenschat en spelling. In de groepen is ook wekelijks de taaltafel te vinden. Hierop worden de woorden en uitdrukkingen, die geleerd moeten worden, gevisualiseerd. De methode heeft een opbouw in niveaugroepen, passend bij ons onderwijssysteem. Schrijven Na het voorbereidend schrijven in de groepen 1 en 2, starten we in groep 3 met Schrijven leer je zo!. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een duidelijk, vloeiend handschrift. De methode heeft technische oefeningen en in de hogere groepen ook creatieve vormen van schrijven. Essentieel bij het schrijven is een goede pengreep en een goede omgang met het juiste schrijfmateriaal. Deze punten hebben onze volle aandacht. Wereldoriëntatie De kleuters behandelen onderwerpen uit de directe omgeving aan de hand van thema s. In groep 3 wordt gestart met een methode Natuurlijk. Dit is een biolo-

10 giemethode, met daarin wat techniekelementen. Vanaf groep 5 wordt er gestart met Hier en daar voor aardrijkskunde en met Een zee van tijd de geschiedenismethode. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van aanschouwelijk materiaal. Voor de groepen 5 t/m 8 worden leskisten ontwikkeld passend bij de methoden. Ook wordt er ondersteuning gegeven door schooltelevisie en het gebruik van de computers en de digitale schoolborden. Regelmatig krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 repetities van deze vakken. Verkeer De wereld van het verkeer is onze leidraad voor de verkeerslessen. We doen veel aan praktijklessen, in de praktijk leer je het best! U kunt hierbij denken aan lessen oversteken, snelheid schatten van het snelverkeer, vaardigheidslessen op de fiets. Ook gebruiken we de computerlessen van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 leggen alle kinderen het theoretische verkeersexamen af, in groep 8 krijgen de kinderen het praktische verkeersexamen. De fiets kan op school worden gebruikt bij de hogere groepen voor excursies, uitstapjes, schoolkamp. Wij controleren vooraf altijd of de kinderen een degelijke fiets hebben, we gaan alleen verantwoord het verkeer in! Daarnaast hebben we duidelijke schoolregels voor het fietsen met de groep Expressie Onder de expressie verstaan we handenarbeid, tekenen, drama en muziek. In de groepen 1 en 2 zijn deze vakken volledig opgenomen in het lesrooster Voor de groepen 3 t/m 8 staan deze vakken in het lesrooster, of ze kunnen gekoppeld worden aan projecten of de zaakvakken. Voor de lessen handenarbeid zijn 4 blokken in het jaar ingebouwd. Tijdens deze blokken gaan de groepen 3 en 4, de groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8 aan de slag met verschillende technieken per leerkracht. Het werkt met een rouleersysteem. Als school doen we mee aan het programma Kunstenplan. In Kunstenplan komen alle groepen door de jaren heen in aanraking met kunst, toneel, dans, muziek, cultuur. Ook in het aanbod van de Brede Schoolactiviteiten behoren expressieworkshops tot de mogelijkheden. Bewegingsonderwijs In de groepen 1 en 2 is er dagelijks aandacht voor bewegingsonderwijs in het rooster. De kinderen gaan naar het speellokaal en spelen buiten. Er wordt gewerkt met de methode bewegen in het speellokaal, er wordt ook vrij gespeeld. Engels Onze kinderen zijn wereldburgers, waarbij het begrijpen en spreken van andere talen een vanzelfsprekendheid is. In de groepen 7 en 8 gaan we met Engels aan de slag. Hierbij gaat het om het mondeling communiceren in het Engels. Het durven spreken en de uitspraak zijn belangrijke doelen, naast het schrijven van eenvoudige woorden, zinnen etc. Ook voor het vak Engels krijgen de kinderen uit de groepen 7 en 8 huiswerk. 9

11 10 Vanaf groep 3 heeft elke groep twee keer per week bewegingsonderwijs. De lessen worden gegeven door een gediplomeerd iemand, dat kan de eigen leerkracht zijn of de vakleerkracht. De gymnastieklessen vinden plaats in de sporthal Westwijk. De groepen 5 en 6 hebben momenteel één keer in de week zwemles in De Kulk, de kinderen worden met de bus vervoerd (onduidelijk is of vanwege bezuinigingen bij de gemeente de zwemlessen vanaf 2012 doorgang vinden). De bewegingslessen hebben onze bijzondere aandacht in ons profiel, hierover leest u later meer. Bevordering gezond gedrag Binnen de groepen is er aandacht voor de bevordering van gezond gedrag. Het gaat hierbij om de sociale vaardigheden. We doen dat aan de hand van onze 3 hoofdregels: Zoals we omgaan met elkaar is netjes en aardig, reken maar! Hoe we omgaan met het materiaal, weten we gelukkig allemaal. In school en op het plein weten we hoe de regels zijn. We houden niet van pesten, en treden daar ook tegen op. De school is in het bezit van een pestprotocol. Het pestprotocol is voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Burgerschap Wij vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd (mee)denken en een mening vormen over allerlei zaken. Regelmatig wordt hier aandacht aan besteed in verschillende lessen. Om de kinderen mee te laten denken en actief betrokken te laten zijn binnen de school hebben we een Leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers uit de groepen 4 t/m 8. De leerlingenraad komt één keer per maand bij elkaar. De leerlingenraad is ook vertegenwoordigd in werkgroepen binnen de school. Godsdienst en Humanistische vorming Vanaf groep 6 kunnen kinderen één keer per week godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs volgen. Dit kan alleen als hun ouders hen hiervoor met het speciale aanmeldingsformulier hebben aangemeld De lessen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke kerken en het Humanistisch Verbond. De lessen vinden zoveel mogelijk buiten de reguliere lessen plaats. Computers en informatica We geven de kinderen zoveel mogelijk mee voor de toekomst. Hierin mag de kennis van computers en informatica niet ontbreken. In alle groepen staan computers waarmee de kinderen werken met software die bij de groep en de methoden past. Daarnaast gaan alle groepen twee keer per week naar ons computerlokaal ter ondersteuning van de lessen. Via internet kan allerlei informatie verzameld worden voor bv. werkstukken en presentaties. Verder kunnen filmpjes over verschillende onderwerpen bekeken worden. Wij willen verantwoord omgaan met internet, daarom hanteren we een internetprotocol voor leerkrachten en leerlingen. Tijdens de lessen hebben we de beschikking over de digitale schoolborden. Elke jaargroep heeft een digitaal schoolbord. Het geeft een goede ondersteuning bij de lessen. We houden de ontwikkelingen op het gebied van informatica goed bij en zullen daar zo veel mogelijk met ons onderwijs op inspelen.

12 Computers in de groep Onze taalmethode 11 Onderwijs met digiborden Burgerschap

13 Leren is Topsport 12 Onze primaire taak is de kinderen goed onderwijs geven en ons steeds af te vragen bij alles wat we doen of dat voor de kinderen tot hogere prestaties leidt. Dat geldt ook voor de keuze van ons schoolprofiel. Wetenschappelijk onderzoek geeft de positieve invloed van bewegen en sport op de prestaties van kinderen aan. (In Amerika zijn cijfers bekend van een toename van de prestaties van de kinderen van 20%.) Als wij er mede voor zorgen dat de kinderen goed in hun vel zitten en voldoende bewegen, dan kunnen de kinderen zich beter inzetten voor het leren en kunnen de prestaties omhoog gaan. Kortom: Bewegen en sport worden ingezet om de prestaties en het welbevinden van de kinderen te verhogen. De inzet van bewegen en sport is een aanvulling op het lesprogramma. Het aantal uren voor rekenen, taal, lezen etc. blijft hetzelfde! Tijdens de gymnastieklessen wordt er samengewerkt met de sportverenigingen in de buurt en met de nationale sportbonden. Zo krijgen de kinderen les in diverse sporten van een expert en met het juiste materiaal. Wij hebben momenteel in ons lesaanbod o.a. honkbal, judo, hapkido, handbal, tennis. We kijken steeds verder naar nieuwe uitdagingen. De school heeft een continu rooster. Binnen dat rooster hebben de kinderen een half uur pauze. Tijdens deze pauzes kunnen de kinderen gebruik maken van sport- en spelmateriaal dat ons beschikbaar is gesteld door het sportservicebureau van de gemeente Vlaardingen. Hiervoor heeft de school een uitleensysteem. De school heeft nauwe contacten met opleidingen waar studenten zitten die zich specialiseren op het gebied van sport en welzijn. Wij bieden stageplekken aan voor deze studenten. Onze kinderen worden op deze manier begeleid bij het spelen en sporten. De begeleiding kan plaatsvinden bij de gymnastieklessen, bij het spelen in het continu rooster, bij de spellessen van de groepen 1 en 2, bij de Brede Schoolactiviteiten Wij bieden de kinderen naschoolse activiteiten op het gebied van sport aan. Als kinderen geïnteresseerd zijn, kunnen zij zich opgeven voor een activiteit. Soms volgt de activiteit op de gymnastieklessen (bv. honkbal, handbal), het kan ook een losse activiteit zijn (bv. dammen, zumba dansen). Wij organiseren 10 wijkactiviteiten op het gebied van sport en bewegen. Wij willen ook de wijk laten ervaren wat het succes van sport en bewegen is. Daarnaast is het vooral ook gezellig en leuk. De activiteiten zijn niet elk jaar hetzelfde. Wij stemmen met sommige activiteiten af op gemeentelijke, landelijke en internationale sportevenementen. Wij bouwen waar mogelijk bewegen in bij het lesaanbod, een vorm van meervoudige intelligentie. Een voorbeeld hierin is: de tafels kan je opzeggen, je kan ze ook springen! Binnen de school hangt De Wall Of Fame. Hierop houden we de topprestaties van de kinderen bij. Het betreft de prestaties op sportgebied en op cognitief gebied. Wij kijken hierbij naar de kinderen die de grootste vooruitgang hebben op een bepaald onderdeel in een bepaalde periode. Wij hebben in elke groep de methode Lekker Fit. Dit zijn lessen op het gebied van gezonde voeding, bewegen en het maken van goede keuzes. De lessen zijn voor in de groep en voor in de gymnastiekzaal. Bij de lessen zitten boekjes waarin ook opdrachten voor thuis staan. De kinderen doen een Fit test waarbij

14 Denksport De methode Peutergymnastiek voor 2-4 jarigen Professionele gymnastieklessen 13 Wijkactiviteiten Naschoolse activiteiten

15 gekeken wordt naar motorische vaardigheden, uithoudingsvermogen en BMI. De kinderen bouwen zo in hun schoolloopbaan een Fit rapport op. Het hebben van een schooldiëtiste. Zij begeleidt leerkrachten, ouders en kinderen op allerlei gebied. Zij geeft voorlichting in onze ouderkamer, geeft tips aan ouders, begeleidt kinderen indien gewenst. Zij heeft oog voor over- en ondergewicht bij kinderen. Elke woensdagochtend bieden we peutergymnastiek aan voor kind en ouder. De lessen zijn bestemd voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Als gezonde school bieden we de kinderen schoolfruit aan. Wij vinden het fijn als de ouders op de andere dagen fruit meegeven. Brede School De Wereldwijzer 14 Wij zijn een echte Brede School met allerlei extra voorzieningen voor ouders en kind, onder- en na schooltijd. We zijn een kindcentrum in de wijk. Onze Brede School is een plek waar kinderen van 7.30 uur tot uur kunnen worden opgevangen. Door de goede samenwerking met de inpandige opvang De Waaier van Stichting Kinderopvang Vlaardingen is De Wereldwijzer een ideale plek. De kinderen worden zowel voor als na schooltijd in een vertrouwde omgeving opgevangen en in die tijd kunnen ze ook aan allerlei leuke activiteiten meedoen. In ons schoolgebouw is de peuterspeelzaal: De Kleine Wereld. In het aangrenzende gebouw van De Waaier is de peuterspeelzaal Bibelebons. In samenwerking met de Stichting Kinderopvang Vlaardingen worden in De Kleine Wereld en Bibelebons kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar voorbereid op de basisschool. Door de goede contacten tussen de peuterspeelzalen en onze instroomgroep verloopt de overstap naar de basisschool heel soepel. Voor de ouders heeft school een ouderkamer. In de ouderkamer kunnen ouders een kopje koffie/thee drinken en op een ontspannen manier met elkaar in gesprek zijn en elkaar leren kennen. Daarnaast heeft school een uitleen van spullen voor ouders. Zo kunnen zij met hun kind(eren) spelletjes doen of een boekje lezen. We geven oudercursussen op het gebied van opvoeding en onderwijs. Er zijn informatiebijeenkomsten. Ook kunnen de ouders invulling geven aan activiteiten. Na schooltijd worden er allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd zoals sport, kunst, cultuur, spel, huiswerkbegeleiding voor de groepen 7 en 8 Hierbij wordt veel samen gewerkt met derden. Voor de wijkbewoners en volwassenen hebben we onze wijkactivteiten. Daarnaast spelen we in op initiatieven die zich voordoen in de wijk.

16 Onze organisatie De groepen De kleuters worden op leeftijd ingedeeld in groep 1 en groep 2. De nieuwe kleuters worden geplaatst in een instroomgroep. Wanneer deze groep vol is, starten we een nieuwe instroomgroep. Op deze manier is er rust in de bestaande groepen 1 en 2 om goed met de kinderen te werken. Wij streven ernaar de groepen, zeker in de onderbouw, niet te groot te laten worden. Met een kleine groep kan de leerkracht veel meer tijd besteden aan de individuele ontwikkeling van het kind. We zetten dan ook zoveel mogelijk de leerkrachten voor een groep. We zijn hierin natuurlijk afhankelijk van de financiële middelen die ons ter beschikking staan! Naast groepsleerkrachten zijn er in de groepen ook onderwijsassistenten en stagiaires, waardoor er meer handen in de groep zijn. We zijn geen voorstanders van combinatiegroepen, dat vermijden we indien mogelijk. We zijn hierbij afhankelijk van de verdeling van de kinderen over de groepen op school. Het overblijven is gratis. Het eten en de pauzes vinden plaats tussen uur. De schooltijden zijn: Maandag uur Dinsdag uur Woensdag uur Donderdag uur Vrijdag uur Kwaliteitsbewaking Binnen het team bespreken we veranderingen die nodig zijn om een hoge kwaliteit te behouden. Dat is een doorlopend proces. Daarnaast meten we om de twee jaar onze kwaliteit intern en met de ouders d.m.v. tevredenheidonderzoeken. De inspectie van onderwijs doet onafhankelijk onderzoek naar het niveau en de kwaliteit van het onderwijs (laatste bezoek 2010 was positief). De lesuren Alle kinderen van de school hebben dezelfde lestijden. We zitten met ons aantal lesuren per schooljaar boven de wettelijke 940 uur per jaar. Wij bieden de kinderen optimaal de mogelijkheid tot leren. In een schoolweek komen alle ontwikkelingsgebieden aanbod. Een groot deel van de tijd besteden we aan de basisvakken: taal, rekenen en lezen. 15 Ons continu rooster Alle kinderen blijven tussen de middag op school, wij hanteren een continu rooster. De keuze hiervoor is ontstaan om rust te hebben en effectief met de tijd om te gaan. De ouders zorgen voor eten en drinken. De medewerkers van school zorgen voor de begeleiding.

17 De begeleiding van onze kinderen Onze zorgstructuur De (leer)ontwikkeling van de kinderen wordt door de leerkrachten gevolgd. Dit gebeurt aan de hand van toetsen en observaties, die regelmatig plaatsvinden in de groep. De resultaten van de toetsen en observaties geven aan of een kind extra aandacht nodig heeft of dat het kind meer stof aankan. 16 We maken gebruik van toetsen die bij de methoden horen, en we gebruiken niet-methode gebonden toetsen. Dit zijn de CITO toetsen. Daarnaast gebruiken we in de groepen 1 en 2 O(ntwikkeling) V(olg) M(odel) en in de groepen 3 t/m 8 observatielijsten voor de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind. In de nabije toekomst gaan we over tot een ander model voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle toetsen en observaties bij elkaar noemen we het leerlingvolgsysteem (LVS). De kinderen worden naar aanleiding van de toetsen ingedeeld in de niveaus van het Directe Instructiemodel. Alle kinderen worden 6x per jaar besproken met de intern begeleider. De intern begeleider coördineert de leerlingenbegeleiding en ondersteunt de leerkrachten (en ouders). Samen wordt er gekeken hoe een kind er voorstaat en wat het aanbod voor de komende periode moet zijn. Als de hulp in de groep onvoldoende oplossing biedt, wordt er in overleg met ouders gekeken hoe er verder wordt gegaan. Er zijn vele mogelijkheden: verder toetsen, een observatie laten doen door derden, een onderzoek laten verrichten, handelingsplan opstellen met doelen passend bij het individuele kind (streefdoelen voor kinderen die meer kunnen/functiedoelen voor kinderen die moeite hebben), inzetten van ambulante begeleiding, schoolmaatschappelijk werk inzetten Binnen de school hebben we een medewerker van WSNS (Weer Samen Naar School). Deze denkt met ons mee in het ontwikkelen van oplossingen. Samen streven we er naar de kinderen zoveel mogelijk binnen onze school te helpen. Sommige kinderen van de school hebben met meerdere instanties te maken in hun begeleiding. Om de kansen en mogelijkheden van het kind te vergroten, komt deze groep op de school bij elkaar in het kansenteam. Hierbij worden natuurlijk ook de ouders uitgenodigd. Wanneer zorg en begeleiding binnen de school niet toereikend is, worden kinderen in het ZAT (zorg en advies) team besproken. Een kind kan alleen worden besproken met toestemming van de ouders/ verzorgers. Logopedie Op een aantal dagdelen is er binnen de school logopedie. Na de wens uitgesproken te hebben door school en de logopediepraktijk West. is dit mogelijk gemaakt

18 Het Directe Instructiemodel Ons leerlingvolgsysteem Individuele aandacht 17 Uitdaging voor iedereen

19 zondheid van uw kind. In het jaar dat kinderen negen worden, ontvangen de ouders een herhalingsoproep van het CJG voor de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 12 jaar zijn een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt drie keer gegeven. De inentingen zijn gratis. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren Samen met de ouders zorgen ze ervoor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Het CJG Vlaardingen is voor iedereen te bereiken op de Burgemeester van Lierplein 5, 3134 ZB te Vlaardingen. Het algemene telefoonnummer is: door de zorgverzekeraar. Hierdoor kunnen kinderen die een verwijzing van de huisarts hebben, gewoon op school naar de logopedie. De leerkrachten en de logopedist hebben nauw contact over de behoefte en vorderingen van de kinderen. Schooldiëtiste Als Lekker Fitschool hebben wij op school een schooldiëtiste. Ouders kunnen bij haar terecht bij vragen. Ook geeft zij tips aan ouders van kinderen met overgewicht en ondervoeding. Zo zorgen we er voor dat de kinderen goed in hun vel zitten, wat het welbevinden van de kinderen ten goede komt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin In groep 2 en groep 7 wordt ieder kind uitgenodigd voor het preventief gezondheidsonderzoek. Naast controle van de groei, ogen en oren bespreekt de jeugdverpleegkundige of -arts de ontwikkeling en de ge- Schoolmaatschappelijk werk Ouders kunnen met allerlei vragen bij onze maatschappelijke werkster terecht. Om wat voorbeelden te geven: Thuis zijn er problemen met het gedrag van het kind en de ouder weet niet hoe hij of zij daarmee moet omgaan. Er zijn spanningen thuis en het kind neemt die mee naar school. Er is een sterfgeval of ernstige ziekte in de familie en de ouder of het kind heeft moeite met het verwerken of uiten van emoties daarover. Er is sprake van echtscheiding. Het kind gaat niet meer graag naar school. Zij bespreekt samen met de ouders hoe een probleem het beste aangepakt kan worden. Zij is ook op de hoogte van allerlei vormen van hulpverlening. Als het nodig is kan zij een gezin verwijzen naar een instantie die zorgt voor langer durende hulpverlening. Ouders kunnen een afspraak maken via school of telefonisch ( ). Ook kan gebruik gemaakt worden van het spreekuur dat zij heeft op school. De tijden hiervan staan aangegeven bij de spreekkamer.

20 Tevens is het mogelijk een afspraak te maken via de groepsleerkracht, de interne begeleiders of de directeur. Alleen als de ouder toestemming geeft, mag de schoolmaatschappelijk werkster informatie geven aan de leerkracht en de interne begeleiders van de school. Kinderen met een handicap Kinderen met een handicap zijn in principe welkom op onze school. Daarbij kan het gaan om een kind met een verwijzing van het Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (ECSO) in Rotterdam. Voordat wij een kind met een handicap toelaten, gaan we eerst goed kijken of dat wel het beste is voor het kind en de school. Sommige kinderen zijn beter op hun plaats in het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs weten ze precies wat een kind met een handicap nodig heeft. Op een gewone basisschool weten we dat niet altijd. Om te kijken of een kind op onze school past, is een stappenplan ontwikkeld. Stap voor stap bekijken we met alle partijen of het kind op onze school op zijn plaats is. Daarna neemt de directeur een besluit, soms na overleg met het schoolbestuur. Dan zijn er drie mogelijkheden: 1. Verder onderzoek: We gaan verder onderzoeken en praten met ouders/verzorgers en andere partijen of plaatsing van een kind zinvol is. Pas na het onderzoek wordt een besluit genomen. 2. We plaatsen het kind. Er volgt een gesprek met de ouders. De afspraken met de ouders worden op papier vastgelegd. 3. We plaatsen het kind niet. De ouders ontvangen een brief met daarin de redenen van het niet plaatsen. We gaan samen met de ouders zoeken naar een andere school. Vragen over deze procedure kunnen gesteld worden aan: de leerplichtambtenaar, tel en/of de Cie Leerlingenzorg-helpdesk, tel

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA SCHOOLGIDS 2015-2016 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Postadres: Bezoekadres: Postbus 102 Sportlaan 12 1693 ZJ Onderdijk 1693 CZ Onderdijk 0228 582338 directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 Schoolgids 2013-2014 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

Schoolgids SPO Utrecht Schooljaar 2014-2015

Schoolgids SPO Utrecht Schooljaar 2014-2015 Schoolgids SPO Utrecht Schooljaar 2014-2015 Obs de Cirkel een school van de SPO Utrecht Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de Openbare basisschool de Cirkel. De Cirkel biedt goed onderwijs

Nadere informatie

Schoolgids Sint Jozefschool Bisschop Hopmansstraat 1a 4759 BD Noordhoek 0168-403464 directie@rkbsjozef.nl www.rkbstjozef.nl

Schoolgids Sint Jozefschool Bisschop Hopmansstraat 1a 4759 BD Noordhoek 0168-403464 directie@rkbsjozef.nl www.rkbstjozef.nl Schoolgids Sint Jozefschool Bisschop Hopmansstraat 1a 4759 BD Noordhoek 0168-403464 directie@rkbsjozef.nl www.rkbstjozef.nl 2013-2014 Toelichting op de schoolgids van de St. Jozefschool Voor u ligt de

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids Obs Het Zand

Schoolgids Obs Het Zand Schoolgids Obs Het Zand Schooljaar 2014-2015 Obs Het Zand is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de obs Het Zand.

Nadere informatie