Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer 2011-2015"

Transcriptie

1 27 Schoolwijzer

2 Voorwoord Beste ouder(s)/ verzorger(s), Graag willen wij, OBS De Wereldwijzer, ons presenteren aan u. Wij doen dat met deze schoolwijzer. Hierin vindt u algemene informatie over de school: Hier staan we voor Zo ziet ons onderwijssysteem en ons aanbod eruit De kracht van Leren is Topsport en het zijn van een Brede School Op deze wijze begeleiden we de kinderen De organisatie van De Wereldwijzer Dit is de Stichting Wijzer De informatie van deze schoolwijzer is gebaseerd op het beleid dat voor meerdere jaren is vastgesteld ( ). Om deze reden verschijnt de schoolwijzer één keer in de vier jaar. Wij vragen u dan ook deze schoolwijzer goed te bewaren. Jaarlijks geven wij een kalender uit met informatie betreffende het lopende schooljaar. De kinderen krijgen deze praktische informatie in de eerste schoolweek van een nieuw schooljaar. Naast deze schoolwijzer kunt u actuele informatie vinden over onze school op onze website: Op deze website vindt u ook de weekbrief waar informatie gegeven wordt over de komende week. Wij streven ernaar u een duidelijk beeld te geven van onze school. Mocht u naar aanleiding van deze schoolwijzer uitgebreidere informatie willen, dan kunt u hiervoor altijd bij ons terecht! 1 Met vriendelijke groet, Namens het team van OBS De Wereldwijzer Majorie van Dijk (directeur)

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Leren is Topsport 12 Inhoudsopgave 2 Brede School De Wereldwijzer 14 2 Hier staat wij voor! 3 Ons onderwijssysteem 4 Ons aanbod 7 Het lezen 7 Voorlezen 7 Rekenen en wiskunde 8 Taal 8 Schrijven 8 Wereldoriëntatie 8 Verkeer 9 Engels 9 Expressie 9 Bewegingsonderwijs 9 Bevordering gezond gedrag 10 Burgerschap 10 Godsdienst en Humanistische vorming 10 Computers en informatica 10 Onze organisatie 15 De groepen 15 De lesuren 15 Ons continu rooster 15 Kwaliteitsbewaking 15 De begeleiding van onze kinderen 16 Onze zorgstructuur 16 Logopedie 16 Schooldiëtiste 18 Het Centrum voor Jeugd en Gezin 18 Schoolmaatschappelijk werk 18 Kinderen met een handicap 19 School en de ouders 20 Een goed contact tussen ouders en school is 20 belangrijk voor de resultaten van het kind. Wij waarderen de inbreng, de ondersteuning 20 en hulp van de ouders binnen de school. Aanwezigheid op school 22 Stichting Wijzer 23 Belangrijke adressen 24

4 Hier staat wij voor! Om u een beeld te geven van onze school staan hieronder een aantal aspecten die wij als school zeer belangrijk vinden. Kenmerkend voor OBS De Wereldwijzer: Openbaar Bij ons is iedereen welkom. De school is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. De school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Het heeft daarbij geen voorkeur. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor de ander en andere opvattingen. Kwaliteit We werken met kwalitatief hoogwaardige leerkrachten die betrokken zijn bij de kinderen. Dit kwaliteit willen we ook op een hoog peil houden. De leerkrachten werken constant aan hun professionalisering d.m.v. scholing, cursussen etc. Met alle leerkrachten worden prestatieafspraken gemaakt. Rust en veiligheid De voorwaarden om goed te kunnen ontwikkelen! Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. De leeromgeving is duidelijk en overzichtelijk. Er heerst een rustige sfeer. Zorgzaamheid en respect naar een ieder We hebben dagelijks met elkaar te maken. Leerkrachten en kinderen hebben aandacht voor elkaar, geven om elkaar. We dragen met elkaar zorg voor onze omgeving. Dat geldt ook voor omgaan met elkaars spullen. Veel aandacht voor de mogelijkheden van het individuele kind Binnen de groep wordt gekeken naar wat een kind kan en hoe het zich ontwikkelt. De leerstof wordt daarop aangepast. Wij werken opbrengstgericht, wij kijken steeds hoe we het kind tot hogere prestaties krijgen. Positief en verwachtingsvol Wij gaan uit van mogelijkheden en kansen. We benaderen de kinderen op een positieve manier. Wij spreken onze verwachtingen naar de kinderen uit en dagen hen uit tot betere prestaties. Kleine groepen Persoonlijke aandacht voor het kind vinden wij erg belangrijk. We werken aan een goede interactie tussen de kinderen en de leerkrachten. Om deze te kunnen bieden zetten wij in op kleine groepen. Werken vanuit het Directe Instructiemodel Alle groepen werken met het Directe Instructiemodel. Een manier van werken waarbij de kinderen in de groep in 3 niveaus werken. Verder in deze schoolwijzer vindt u hier meer informatie over. Uitgebreid leerlingvolgsysteem De kinderen worden in hun totale ontwikkeling gevolgd door dit systeem. Op deze manier kunnen we de kinderen goed in de gaten houden en bieden wat zij nodig hebben op dat moment. Ouderbetrokkenheid en wijkbetrokkenheid De wereld van uw kind speelt zich voornamelijk thuis, op school en in de wijk af. Een goede samenwerking en afstemming met elkaar vinden wij erg belangrijk. Leren is Topsport Alles wat wij doen op school staat in het teken van hogere prestaties van het kind. Ons profiel leren is Topsport is daar een duidelijk voorbeeld van! 3

5 Ons onderwijssysteem Binnen de groepen 1 t/m 8 werken we met het Directe Instructiemodel. Binnen dit model zijn de kinderen in 3 niveaus verdeeld, samengesteld naar wat het kind kan en hoe het zich ontwikkelt. Na een korte instructie van de leerkracht kan de eerste groep aan het werk. Deze groep kinderen heeft genoeg aan weinig uitleg voor ze aan de slag kunnen. Zij hebben ook extra werk. Na een uitgebreidere instructie van de leerkracht kan de tweede groep kinderen aan het werk. Zij maken het basisaanbod van de leerkracht. Vervolgens gaat de leerkracht met de derde groep aan de instructietafel. Hier krijgen de kinderen extra aandacht en uitleg van de leerkracht. De leerkracht begeleidt de kinderen bij hun taak. Het kan zijn dat hun taak wat kleiner is dan het basispakket. De leerkracht is op dat moment met een klein groepje bezig aan de instructietafel of de leerkracht helpt een leerling met een individuele leerlijn. Het zelfstandig werken wordt stapsgewijs opgebouwd. Dit gaat van een klein eigen taakje bij de kleuters tot een weektaak bij groep 8. Naast het zelfstandig werken besteden we ook veel aandacht aan het samenwerken. Dit samenwerken kan plaatsvinden tussen kinderen met een verschillend niveau en tussen kinderen met eenzelfde niveau. Tijdens het samenwerken wordt er niet alleen gewerkt aan de cognitieve vaardigheden, ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied. Het aanbod kan ook geregeld worden door het kind instructie te laten volgen in een andere groep voor een bepaald vakgebied (lagere of hogere groep), of te plaatsen in onze topklas, of door het aanbieden van een eigen leerlijn 4 Om het systeem van Directe Instructie uit te voeren, zijn er in de gehele school vaste afspraken. Elke groep heeft een cirkel die aangeeft wat er van de kinderen en de leerkracht wordt verwacht. Wij noemen dit het teken van uitgestelde aandacht. Staat de cirkel op groen, dan is de leerkracht beschikbaar. Je kunt bij de leerkracht terecht voor vragen, opmerkingen Staat de cirkel op rood, dan is de leerkracht niet beschikbaar. Dit betekent dat de kinderen zelfstandig aan het werk moeten. De kleuters weten dat ze moeten fluisteren, de groepen 3 t/m 8 gaan stil aan het werk.

6 Onze werkwijze Uitgestelde aandacht 5 De instructietafel Een dagplanning

7 STAPPENPLAN LEZEN AA WOORDHULP De leesstrategieën 1 Voor het lezen Ik kijk naar de tekst: Ik kijk naar de titel. Ik kijk naar de plaatjes. Waar gaat de tekst over? Ik zie een moeilijk woord. Wat doe ik? Ik lees een stukje terug of verder. Wat weet ik al? 2 3 Tijdens het lezen Ik lees de tekst. Begrijp ik de tekst? Wat weet ik al? Wat kan ik vragen? Zie ik een moeilijk woord? Ik kijk dan in de woordhulp. Na het lezen Waar ging de tekst over? Had ik gelijk? Begrijp ik de tekst? Wat weet ik nu? vouw hierlangs en plak de achterkanten tegen elkaar Ken ik een stukje van het woord? Ik kijk naar het plaatje. Ik vraag wat het woord betekent. Tutorlezen 6 Schatkist groep 1 en 2 Basisvakken staan centraal

8 Ons aanbod Vanaf de eerste dag dat het kind bij ons op school zit, begint het leren. Groepen 1 en 2 Op een speelse manier leren de kinderen van de groepen 1 en 2 allerlei vaardigheden die nodig zijn om later te kunnen leren lezen, rekenen en schrijven. We doen dit met als leidraad het programma Schatkist. Aan de hand van thema s komen alle ontwikkelingsaspecten van taal en rekenen aan bod. Voor het aanbod van de grove motoriek gebruiken we de methode: Bewegen in het speellokaal. Voor de fijne motoriek wordt in groep 1 Schrijfdans gebruikt, aangevuld in groep 2 met de voorloper van de schrijfmethode Schrijven leer je zo!. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, er worden wel degelijk eisen gesteld aan de kinderen. Er zijn doelen vastgesteld voor de groepen 1 en 2. Deze zijn erop gericht dat het kind eind groep 2 zich voldoende heeft ontwikkeld om in groep 3 te gaan lezen, rekenen en schrijven. Kinderen die zich sneller ontwikkelen bieden wij de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op het gebied van lezen, rekenen en schrijven. Wij werken in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie nauw samen met de peutergroepen De Kleine Wereld en Bibelebons en de kinderopvang De Waaier van SKV. Kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Door de goede contacten en uitstekende samenwerking tussen de peuterspeelzalen en onze instroomgroep en kleutergroepen, verloopt de overstap naar onze basisschool heel soepel. Enkele voorbeelden van de samenwerking: het afstemmen van thema s, gezamenlijke activiteiten, het houden van gezamenlijke spelletjesmiddagen. Het lezen In groep 3 werken we met de voorbereidend leesmethode Veilig leren lezen, deze sluit uitstekend aan op het programma Schatkist bij de groepen 1 en 2. De methode besteedt niet alleen aandacht aan het leren lezen, ook het begrip en taal komen aanbod. In de loop van groep 3 gaan we verder met technisch lezen. Het technisch lezen bestaat uit 9 niveaus. Eind groep 5 haalt een gemiddelde leerling AVI niveau 9. Het technisch lezen wordt in de groepen 3 en 4 geoefend met het tutorlezen. Een leerling van groep 7 is gekoppeld aan een groep 3 leerling, een groep 4 leerling is gekoppeld aan een groep 8 leerling. Twee keer per week oefenen zij het lezen, met daarbij ook het leesbegrip. De kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 oefenen het technisch lezen in de vorm van maatjeslezen in de eigen groep. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, komen tijdens het tutorlezen en maatjeslezen bij een leerkracht. Deze geeft extra leesbegeleiding met de methode Estafette of, in groep 3, met connected lezen. Het begrijpend lezen start vanaf groep 4 met de methode Nieuwsbegrip XL. De teksten worden digitaal aangeleverd, hierdoor zijn de teksten actueel en boeiend voor de kinderen. Vanuit Nieuwsbegrip krijgen de kinderen ook huiswerk dat ze thuis op de computer kunnen doen. Vanaf groep 7 wordt er aandacht aan het studerend lezen besteed, de vaardigheid om teksten en boeken te bestuderen. Voorlezen Lezen is leuk, dat willen we de kinderen meegeven! De ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 kunnen tasjes Wijzer de Wereld in lenen. Hierin zit een boekje met een speeltje. Ouders kunnen thuis hun 7

9 8 kind voorlezen en boekje en speeltje begrijpelijk bespreken. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 lezen tijdens het eten en drinken voor bij de groepen 1 t/m 4. Daarnaast doen we mee met het project voor-leesouderen van de gemeentebibliotheek. In de groepen 3 t/m 8 wordt er van oktober tot maart één keer per week voorgelezen door een vijtigplusser. Rekenen en wiskunde Vanaf groep 3 werken we op school met de methode Wis en reken. De methode sluit aan op de dagelijkse beleving van kinderen en daagt hen uit op zoek te gaan naar oplossingen. Na elke 8 lessen vindt er toetsing vanuit de methode plaats. De methode is goed te gebruiken bij ons onderwijssysteem van directe instructie. Taal Vanaf groep 4 werken we met de methode Zin in taal. Zowel de mondelinge, de schriftelijke taalvaardigheid en de grammatica komen aan bod. Bij de mondelinge taalvaardigheid kunt u denken aan het spreken in goede zinnen, een verhaal kunnen vertellen, een boekbespreking houden, een spreekbeurt houden etc. De schriftelijke taalvaardigheid gaat het over de spelling, de werkwoordsvormen, het ontleden, het stellen, etc. De methode is opgebouwd in lesblokken van 4 weken. Er wordt regelmatig getoetst op woordenschat, spelling en taalvaardigheid. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 krijgen wekelijks huiswerk mee op het gebied van woordenschat en spelling. In de groepen is ook wekelijks de taaltafel te vinden. Hierop worden de woorden en uitdrukkingen, die geleerd moeten worden, gevisualiseerd. De methode heeft een opbouw in niveaugroepen, passend bij ons onderwijssysteem. Schrijven Na het voorbereidend schrijven in de groepen 1 en 2, starten we in groep 3 met Schrijven leer je zo!. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een duidelijk, vloeiend handschrift. De methode heeft technische oefeningen en in de hogere groepen ook creatieve vormen van schrijven. Essentieel bij het schrijven is een goede pengreep en een goede omgang met het juiste schrijfmateriaal. Deze punten hebben onze volle aandacht. Wereldoriëntatie De kleuters behandelen onderwerpen uit de directe omgeving aan de hand van thema s. In groep 3 wordt gestart met een methode Natuurlijk. Dit is een biolo-

10 giemethode, met daarin wat techniekelementen. Vanaf groep 5 wordt er gestart met Hier en daar voor aardrijkskunde en met Een zee van tijd de geschiedenismethode. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van aanschouwelijk materiaal. Voor de groepen 5 t/m 8 worden leskisten ontwikkeld passend bij de methoden. Ook wordt er ondersteuning gegeven door schooltelevisie en het gebruik van de computers en de digitale schoolborden. Regelmatig krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 repetities van deze vakken. Verkeer De wereld van het verkeer is onze leidraad voor de verkeerslessen. We doen veel aan praktijklessen, in de praktijk leer je het best! U kunt hierbij denken aan lessen oversteken, snelheid schatten van het snelverkeer, vaardigheidslessen op de fiets. Ook gebruiken we de computerlessen van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 leggen alle kinderen het theoretische verkeersexamen af, in groep 8 krijgen de kinderen het praktische verkeersexamen. De fiets kan op school worden gebruikt bij de hogere groepen voor excursies, uitstapjes, schoolkamp. Wij controleren vooraf altijd of de kinderen een degelijke fiets hebben, we gaan alleen verantwoord het verkeer in! Daarnaast hebben we duidelijke schoolregels voor het fietsen met de groep Expressie Onder de expressie verstaan we handenarbeid, tekenen, drama en muziek. In de groepen 1 en 2 zijn deze vakken volledig opgenomen in het lesrooster Voor de groepen 3 t/m 8 staan deze vakken in het lesrooster, of ze kunnen gekoppeld worden aan projecten of de zaakvakken. Voor de lessen handenarbeid zijn 4 blokken in het jaar ingebouwd. Tijdens deze blokken gaan de groepen 3 en 4, de groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8 aan de slag met verschillende technieken per leerkracht. Het werkt met een rouleersysteem. Als school doen we mee aan het programma Kunstenplan. In Kunstenplan komen alle groepen door de jaren heen in aanraking met kunst, toneel, dans, muziek, cultuur. Ook in het aanbod van de Brede Schoolactiviteiten behoren expressieworkshops tot de mogelijkheden. Bewegingsonderwijs In de groepen 1 en 2 is er dagelijks aandacht voor bewegingsonderwijs in het rooster. De kinderen gaan naar het speellokaal en spelen buiten. Er wordt gewerkt met de methode bewegen in het speellokaal, er wordt ook vrij gespeeld. Engels Onze kinderen zijn wereldburgers, waarbij het begrijpen en spreken van andere talen een vanzelfsprekendheid is. In de groepen 7 en 8 gaan we met Engels aan de slag. Hierbij gaat het om het mondeling communiceren in het Engels. Het durven spreken en de uitspraak zijn belangrijke doelen, naast het schrijven van eenvoudige woorden, zinnen etc. Ook voor het vak Engels krijgen de kinderen uit de groepen 7 en 8 huiswerk. 9

11 10 Vanaf groep 3 heeft elke groep twee keer per week bewegingsonderwijs. De lessen worden gegeven door een gediplomeerd iemand, dat kan de eigen leerkracht zijn of de vakleerkracht. De gymnastieklessen vinden plaats in de sporthal Westwijk. De groepen 5 en 6 hebben momenteel één keer in de week zwemles in De Kulk, de kinderen worden met de bus vervoerd (onduidelijk is of vanwege bezuinigingen bij de gemeente de zwemlessen vanaf 2012 doorgang vinden). De bewegingslessen hebben onze bijzondere aandacht in ons profiel, hierover leest u later meer. Bevordering gezond gedrag Binnen de groepen is er aandacht voor de bevordering van gezond gedrag. Het gaat hierbij om de sociale vaardigheden. We doen dat aan de hand van onze 3 hoofdregels: Zoals we omgaan met elkaar is netjes en aardig, reken maar! Hoe we omgaan met het materiaal, weten we gelukkig allemaal. In school en op het plein weten we hoe de regels zijn. We houden niet van pesten, en treden daar ook tegen op. De school is in het bezit van een pestprotocol. Het pestprotocol is voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Burgerschap Wij vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd (mee)denken en een mening vormen over allerlei zaken. Regelmatig wordt hier aandacht aan besteed in verschillende lessen. Om de kinderen mee te laten denken en actief betrokken te laten zijn binnen de school hebben we een Leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers uit de groepen 4 t/m 8. De leerlingenraad komt één keer per maand bij elkaar. De leerlingenraad is ook vertegenwoordigd in werkgroepen binnen de school. Godsdienst en Humanistische vorming Vanaf groep 6 kunnen kinderen één keer per week godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs volgen. Dit kan alleen als hun ouders hen hiervoor met het speciale aanmeldingsformulier hebben aangemeld De lessen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke kerken en het Humanistisch Verbond. De lessen vinden zoveel mogelijk buiten de reguliere lessen plaats. Computers en informatica We geven de kinderen zoveel mogelijk mee voor de toekomst. Hierin mag de kennis van computers en informatica niet ontbreken. In alle groepen staan computers waarmee de kinderen werken met software die bij de groep en de methoden past. Daarnaast gaan alle groepen twee keer per week naar ons computerlokaal ter ondersteuning van de lessen. Via internet kan allerlei informatie verzameld worden voor bv. werkstukken en presentaties. Verder kunnen filmpjes over verschillende onderwerpen bekeken worden. Wij willen verantwoord omgaan met internet, daarom hanteren we een internetprotocol voor leerkrachten en leerlingen. Tijdens de lessen hebben we de beschikking over de digitale schoolborden. Elke jaargroep heeft een digitaal schoolbord. Het geeft een goede ondersteuning bij de lessen. We houden de ontwikkelingen op het gebied van informatica goed bij en zullen daar zo veel mogelijk met ons onderwijs op inspelen.

12 Computers in de groep Onze taalmethode 11 Onderwijs met digiborden Burgerschap

13 Leren is Topsport 12 Onze primaire taak is de kinderen goed onderwijs geven en ons steeds af te vragen bij alles wat we doen of dat voor de kinderen tot hogere prestaties leidt. Dat geldt ook voor de keuze van ons schoolprofiel. Wetenschappelijk onderzoek geeft de positieve invloed van bewegen en sport op de prestaties van kinderen aan. (In Amerika zijn cijfers bekend van een toename van de prestaties van de kinderen van 20%.) Als wij er mede voor zorgen dat de kinderen goed in hun vel zitten en voldoende bewegen, dan kunnen de kinderen zich beter inzetten voor het leren en kunnen de prestaties omhoog gaan. Kortom: Bewegen en sport worden ingezet om de prestaties en het welbevinden van de kinderen te verhogen. De inzet van bewegen en sport is een aanvulling op het lesprogramma. Het aantal uren voor rekenen, taal, lezen etc. blijft hetzelfde! Tijdens de gymnastieklessen wordt er samengewerkt met de sportverenigingen in de buurt en met de nationale sportbonden. Zo krijgen de kinderen les in diverse sporten van een expert en met het juiste materiaal. Wij hebben momenteel in ons lesaanbod o.a. honkbal, judo, hapkido, handbal, tennis. We kijken steeds verder naar nieuwe uitdagingen. De school heeft een continu rooster. Binnen dat rooster hebben de kinderen een half uur pauze. Tijdens deze pauzes kunnen de kinderen gebruik maken van sport- en spelmateriaal dat ons beschikbaar is gesteld door het sportservicebureau van de gemeente Vlaardingen. Hiervoor heeft de school een uitleensysteem. De school heeft nauwe contacten met opleidingen waar studenten zitten die zich specialiseren op het gebied van sport en welzijn. Wij bieden stageplekken aan voor deze studenten. Onze kinderen worden op deze manier begeleid bij het spelen en sporten. De begeleiding kan plaatsvinden bij de gymnastieklessen, bij het spelen in het continu rooster, bij de spellessen van de groepen 1 en 2, bij de Brede Schoolactiviteiten Wij bieden de kinderen naschoolse activiteiten op het gebied van sport aan. Als kinderen geïnteresseerd zijn, kunnen zij zich opgeven voor een activiteit. Soms volgt de activiteit op de gymnastieklessen (bv. honkbal, handbal), het kan ook een losse activiteit zijn (bv. dammen, zumba dansen). Wij organiseren 10 wijkactiviteiten op het gebied van sport en bewegen. Wij willen ook de wijk laten ervaren wat het succes van sport en bewegen is. Daarnaast is het vooral ook gezellig en leuk. De activiteiten zijn niet elk jaar hetzelfde. Wij stemmen met sommige activiteiten af op gemeentelijke, landelijke en internationale sportevenementen. Wij bouwen waar mogelijk bewegen in bij het lesaanbod, een vorm van meervoudige intelligentie. Een voorbeeld hierin is: de tafels kan je opzeggen, je kan ze ook springen! Binnen de school hangt De Wall Of Fame. Hierop houden we de topprestaties van de kinderen bij. Het betreft de prestaties op sportgebied en op cognitief gebied. Wij kijken hierbij naar de kinderen die de grootste vooruitgang hebben op een bepaald onderdeel in een bepaalde periode. Wij hebben in elke groep de methode Lekker Fit. Dit zijn lessen op het gebied van gezonde voeding, bewegen en het maken van goede keuzes. De lessen zijn voor in de groep en voor in de gymnastiekzaal. Bij de lessen zitten boekjes waarin ook opdrachten voor thuis staan. De kinderen doen een Fit test waarbij

14 Denksport De methode Peutergymnastiek voor 2-4 jarigen Professionele gymnastieklessen 13 Wijkactiviteiten Naschoolse activiteiten

15 gekeken wordt naar motorische vaardigheden, uithoudingsvermogen en BMI. De kinderen bouwen zo in hun schoolloopbaan een Fit rapport op. Het hebben van een schooldiëtiste. Zij begeleidt leerkrachten, ouders en kinderen op allerlei gebied. Zij geeft voorlichting in onze ouderkamer, geeft tips aan ouders, begeleidt kinderen indien gewenst. Zij heeft oog voor over- en ondergewicht bij kinderen. Elke woensdagochtend bieden we peutergymnastiek aan voor kind en ouder. De lessen zijn bestemd voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Als gezonde school bieden we de kinderen schoolfruit aan. Wij vinden het fijn als de ouders op de andere dagen fruit meegeven. Brede School De Wereldwijzer 14 Wij zijn een echte Brede School met allerlei extra voorzieningen voor ouders en kind, onder- en na schooltijd. We zijn een kindcentrum in de wijk. Onze Brede School is een plek waar kinderen van 7.30 uur tot uur kunnen worden opgevangen. Door de goede samenwerking met de inpandige opvang De Waaier van Stichting Kinderopvang Vlaardingen is De Wereldwijzer een ideale plek. De kinderen worden zowel voor als na schooltijd in een vertrouwde omgeving opgevangen en in die tijd kunnen ze ook aan allerlei leuke activiteiten meedoen. In ons schoolgebouw is de peuterspeelzaal: De Kleine Wereld. In het aangrenzende gebouw van De Waaier is de peuterspeelzaal Bibelebons. In samenwerking met de Stichting Kinderopvang Vlaardingen worden in De Kleine Wereld en Bibelebons kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar voorbereid op de basisschool. Door de goede contacten tussen de peuterspeelzalen en onze instroomgroep verloopt de overstap naar de basisschool heel soepel. Voor de ouders heeft school een ouderkamer. In de ouderkamer kunnen ouders een kopje koffie/thee drinken en op een ontspannen manier met elkaar in gesprek zijn en elkaar leren kennen. Daarnaast heeft school een uitleen van spullen voor ouders. Zo kunnen zij met hun kind(eren) spelletjes doen of een boekje lezen. We geven oudercursussen op het gebied van opvoeding en onderwijs. Er zijn informatiebijeenkomsten. Ook kunnen de ouders invulling geven aan activiteiten. Na schooltijd worden er allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd zoals sport, kunst, cultuur, spel, huiswerkbegeleiding voor de groepen 7 en 8 Hierbij wordt veel samen gewerkt met derden. Voor de wijkbewoners en volwassenen hebben we onze wijkactivteiten. Daarnaast spelen we in op initiatieven die zich voordoen in de wijk.

16 Onze organisatie De groepen De kleuters worden op leeftijd ingedeeld in groep 1 en groep 2. De nieuwe kleuters worden geplaatst in een instroomgroep. Wanneer deze groep vol is, starten we een nieuwe instroomgroep. Op deze manier is er rust in de bestaande groepen 1 en 2 om goed met de kinderen te werken. Wij streven ernaar de groepen, zeker in de onderbouw, niet te groot te laten worden. Met een kleine groep kan de leerkracht veel meer tijd besteden aan de individuele ontwikkeling van het kind. We zetten dan ook zoveel mogelijk de leerkrachten voor een groep. We zijn hierin natuurlijk afhankelijk van de financiële middelen die ons ter beschikking staan! Naast groepsleerkrachten zijn er in de groepen ook onderwijsassistenten en stagiaires, waardoor er meer handen in de groep zijn. We zijn geen voorstanders van combinatiegroepen, dat vermijden we indien mogelijk. We zijn hierbij afhankelijk van de verdeling van de kinderen over de groepen op school. Het overblijven is gratis. Het eten en de pauzes vinden plaats tussen uur. De schooltijden zijn: Maandag uur Dinsdag uur Woensdag uur Donderdag uur Vrijdag uur Kwaliteitsbewaking Binnen het team bespreken we veranderingen die nodig zijn om een hoge kwaliteit te behouden. Dat is een doorlopend proces. Daarnaast meten we om de twee jaar onze kwaliteit intern en met de ouders d.m.v. tevredenheidonderzoeken. De inspectie van onderwijs doet onafhankelijk onderzoek naar het niveau en de kwaliteit van het onderwijs (laatste bezoek 2010 was positief). De lesuren Alle kinderen van de school hebben dezelfde lestijden. We zitten met ons aantal lesuren per schooljaar boven de wettelijke 940 uur per jaar. Wij bieden de kinderen optimaal de mogelijkheid tot leren. In een schoolweek komen alle ontwikkelingsgebieden aanbod. Een groot deel van de tijd besteden we aan de basisvakken: taal, rekenen en lezen. 15 Ons continu rooster Alle kinderen blijven tussen de middag op school, wij hanteren een continu rooster. De keuze hiervoor is ontstaan om rust te hebben en effectief met de tijd om te gaan. De ouders zorgen voor eten en drinken. De medewerkers van school zorgen voor de begeleiding.

17 De begeleiding van onze kinderen Onze zorgstructuur De (leer)ontwikkeling van de kinderen wordt door de leerkrachten gevolgd. Dit gebeurt aan de hand van toetsen en observaties, die regelmatig plaatsvinden in de groep. De resultaten van de toetsen en observaties geven aan of een kind extra aandacht nodig heeft of dat het kind meer stof aankan. 16 We maken gebruik van toetsen die bij de methoden horen, en we gebruiken niet-methode gebonden toetsen. Dit zijn de CITO toetsen. Daarnaast gebruiken we in de groepen 1 en 2 O(ntwikkeling) V(olg) M(odel) en in de groepen 3 t/m 8 observatielijsten voor de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind. In de nabije toekomst gaan we over tot een ander model voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle toetsen en observaties bij elkaar noemen we het leerlingvolgsysteem (LVS). De kinderen worden naar aanleiding van de toetsen ingedeeld in de niveaus van het Directe Instructiemodel. Alle kinderen worden 6x per jaar besproken met de intern begeleider. De intern begeleider coördineert de leerlingenbegeleiding en ondersteunt de leerkrachten (en ouders). Samen wordt er gekeken hoe een kind er voorstaat en wat het aanbod voor de komende periode moet zijn. Als de hulp in de groep onvoldoende oplossing biedt, wordt er in overleg met ouders gekeken hoe er verder wordt gegaan. Er zijn vele mogelijkheden: verder toetsen, een observatie laten doen door derden, een onderzoek laten verrichten, handelingsplan opstellen met doelen passend bij het individuele kind (streefdoelen voor kinderen die meer kunnen/functiedoelen voor kinderen die moeite hebben), inzetten van ambulante begeleiding, schoolmaatschappelijk werk inzetten Binnen de school hebben we een medewerker van WSNS (Weer Samen Naar School). Deze denkt met ons mee in het ontwikkelen van oplossingen. Samen streven we er naar de kinderen zoveel mogelijk binnen onze school te helpen. Sommige kinderen van de school hebben met meerdere instanties te maken in hun begeleiding. Om de kansen en mogelijkheden van het kind te vergroten, komt deze groep op de school bij elkaar in het kansenteam. Hierbij worden natuurlijk ook de ouders uitgenodigd. Wanneer zorg en begeleiding binnen de school niet toereikend is, worden kinderen in het ZAT (zorg en advies) team besproken. Een kind kan alleen worden besproken met toestemming van de ouders/ verzorgers. Logopedie Op een aantal dagdelen is er binnen de school logopedie. Na de wens uitgesproken te hebben door school en de logopediepraktijk West. is dit mogelijk gemaakt

18 Het Directe Instructiemodel Ons leerlingvolgsysteem Individuele aandacht 17 Uitdaging voor iedereen

19 zondheid van uw kind. In het jaar dat kinderen negen worden, ontvangen de ouders een herhalingsoproep van het CJG voor de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 12 jaar zijn een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt drie keer gegeven. De inentingen zijn gratis. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren Samen met de ouders zorgen ze ervoor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Het CJG Vlaardingen is voor iedereen te bereiken op de Burgemeester van Lierplein 5, 3134 ZB te Vlaardingen. Het algemene telefoonnummer is: door de zorgverzekeraar. Hierdoor kunnen kinderen die een verwijzing van de huisarts hebben, gewoon op school naar de logopedie. De leerkrachten en de logopedist hebben nauw contact over de behoefte en vorderingen van de kinderen. Schooldiëtiste Als Lekker Fitschool hebben wij op school een schooldiëtiste. Ouders kunnen bij haar terecht bij vragen. Ook geeft zij tips aan ouders van kinderen met overgewicht en ondervoeding. Zo zorgen we er voor dat de kinderen goed in hun vel zitten, wat het welbevinden van de kinderen ten goede komt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin In groep 2 en groep 7 wordt ieder kind uitgenodigd voor het preventief gezondheidsonderzoek. Naast controle van de groei, ogen en oren bespreekt de jeugdverpleegkundige of -arts de ontwikkeling en de ge- Schoolmaatschappelijk werk Ouders kunnen met allerlei vragen bij onze maatschappelijke werkster terecht. Om wat voorbeelden te geven: Thuis zijn er problemen met het gedrag van het kind en de ouder weet niet hoe hij of zij daarmee moet omgaan. Er zijn spanningen thuis en het kind neemt die mee naar school. Er is een sterfgeval of ernstige ziekte in de familie en de ouder of het kind heeft moeite met het verwerken of uiten van emoties daarover. Er is sprake van echtscheiding. Het kind gaat niet meer graag naar school. Zij bespreekt samen met de ouders hoe een probleem het beste aangepakt kan worden. Zij is ook op de hoogte van allerlei vormen van hulpverlening. Als het nodig is kan zij een gezin verwijzen naar een instantie die zorgt voor langer durende hulpverlening. Ouders kunnen een afspraak maken via school of telefonisch ( ). Ook kan gebruik gemaakt worden van het spreekuur dat zij heeft op school. De tijden hiervan staan aangegeven bij de spreekkamer.

20 Tevens is het mogelijk een afspraak te maken via de groepsleerkracht, de interne begeleiders of de directeur. Alleen als de ouder toestemming geeft, mag de schoolmaatschappelijk werkster informatie geven aan de leerkracht en de interne begeleiders van de school. Kinderen met een handicap Kinderen met een handicap zijn in principe welkom op onze school. Daarbij kan het gaan om een kind met een verwijzing van het Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (ECSO) in Rotterdam. Voordat wij een kind met een handicap toelaten, gaan we eerst goed kijken of dat wel het beste is voor het kind en de school. Sommige kinderen zijn beter op hun plaats in het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs weten ze precies wat een kind met een handicap nodig heeft. Op een gewone basisschool weten we dat niet altijd. Om te kijken of een kind op onze school past, is een stappenplan ontwikkeld. Stap voor stap bekijken we met alle partijen of het kind op onze school op zijn plaats is. Daarna neemt de directeur een besluit, soms na overleg met het schoolbestuur. Dan zijn er drie mogelijkheden: 1. Verder onderzoek: We gaan verder onderzoeken en praten met ouders/verzorgers en andere partijen of plaatsing van een kind zinvol is. Pas na het onderzoek wordt een besluit genomen. 2. We plaatsen het kind. Er volgt een gesprek met de ouders. De afspraken met de ouders worden op papier vastgelegd. 3. We plaatsen het kind niet. De ouders ontvangen een brief met daarin de redenen van het niet plaatsen. We gaan samen met de ouders zoeken naar een andere school. Vragen over deze procedure kunnen gesteld worden aan: de leerplichtambtenaar, tel en/of de Cie Leerlingenzorg-helpdesk, tel

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Schooljaar 2014-2015 Versie 5 05-11-2014 Thomas Hoek Inleiding Waarom Beleid op Huiswerk? Huiswerk is een onderdeel van school, kind en ouders die samen moet werken om het kind

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

Informatieavond groep 4

Informatieavond groep 4 Informatieavond groep 4 Dagindeling- weekrooster -Elke dag starten we met stillezen, om het lezen te bevorderen. Zo beginnen we de dag altijd heel rustig. -Daarna hebben we het vak; levensbeschouwing en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Groep 5 Welkom Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Voorstellen Groep 5A juf Fleur: maandag, dinsdag en woensdag juf Marijke: donderdag

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Technisch Lezen: Net als vorig jaar hebben wij 3x per week Estafette lezen. Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend het eerste half uur. Kinderen lezen hierbij op eigen niveau. Begrijpend

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 3,

Aan de ouders van groep 3, groepsbrief 2017-2018 Aan de ouders van groep 3, Elk jaar krijgt u informatie over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Met deze brief willen we u alvast iets vertellen over groep 3. Ook dit schooljaar

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Groep 6. I N F O R M A T I E O V E R H E T P R O G R A M M A V A N G R O E P 6. informatie over het programma van groep 6

Groep 6. I N F O R M A T I E O V E R H E T P R O G R A M M A V A N G R O E P 6. informatie over het programma van groep 6 Groep 6. 1 I N F O R M A T I E O V E R H E T P R O G R A M M A V A N G R O E P 6 We leren elkaar kennen 2 Sociaal-emotioneel Citaten uit brieven van kinderen: - Ik weet wel bijna zeker dat het een superleuk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 Even voorstellen: Femke de Graef Erik van Schaijk 2 Groeps- en schoolafspraken - Dagschema op bord - Contact leerkracht (voor school, na school

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag)

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Informatie groep 6b Even voorstellen Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) De vakken in groep 6 Taal De basisstof is onderverdeeld in: Woordenschat Taal Verkennen

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatieavond groep 4b

Informatieavond groep 4b Informatieavond groep 4b Leerkrachten: Chantal Laven: aanwezig op maandag en dinsdag. Anja v.d. Maaden: aanwezig op woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen. Samenstelling van de groep: 25 leerlingen

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Informatieboekje bovenbouw

Informatieboekje bovenbouw Informatieboekje bovenbouw Voor ouders en kinderen uit de bovenbouw. INHOUD Inleiding... 3 Agenda... 3 Toetsrooster... 5 Reguliere toetsen.... 5 Wereldoriëntatie:... 5 Taal, rekenen en Engels:... 5 Boekverslag/

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 4

Informatieboekje Groep 4 Informatieboekje Groep 4 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 4 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Leerteam Ouders en School. Huiswerkbeleid op obs De Eendragt. Marjan Verdonk José Duits Mirjam Land Aglaé Malingré Christine Meulenbelt Lizzy Heistek

Leerteam Ouders en School. Huiswerkbeleid op obs De Eendragt. Marjan Verdonk José Duits Mirjam Land Aglaé Malingré Christine Meulenbelt Lizzy Heistek Leerteam Ouders en School Huiswerkbeleid op obs De Eendragt Marjan Verdonk José Duits Mirjam Land Aglaé Malingré Christine Meulenbelt Lizzy Heistek Concept versie 29-4-2015 Inhoud 1. Waarom geven wij huiswerk?

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie