Efficiency in de zorg is een must

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Efficiency in de zorg is een must"

Transcriptie

1 N u M M E R jAARGANG2 GERRIT ZALM, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR ABN AMRO Efficiency in de zorg is een must Marktwerking zorg drukt de prijzen De rol van de podotherapeut binnen de zorg neemt toe Tandartsen de vrije markt op

2 Meer tijd voor uzelf Goede zorg aan uw debiteuren geven, dat is waar het in uw vak om draait. Maar uw werk bestaat niet alleen uit de feitelijke zorgverlening. Het factureren is ook noodzakelijk en vaak tijdrovend. Wij nemen de kostbare zorg over uw debiteurenportefeuille uit handen. We factureren, innen en zorgen dat u snel de beschikking over uw geld heeft. Met ondersteuning van Fa-med kunt u zich richten op de zorg en heeft u meer vrije tijd. Goed geregeld!

3 NUMMER JAARGANG 2 GERRIT ZALM, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR ABN AMRO Efficiency in de zorg is een must Een nieuwe bank Marktwerking zorg drukt de prijzen Inhoud De rol van de podotherapeut binnen de zorg neemt toe Tandartsen de vrije markt op Marktwerking zorg drukt de prijzen...04 Tandarts Erwin Verwer over zijn deelname aan Alpe d HuZes...08 De rol van de podotherapeut binnen de zorgketen neemt toe...12 Mijn Fa-med...14 Efficiency in de zorg is een must...17 Tandartsen de vrije markt op...20 Fa-med sponsort jonge zeiltalenten...24 Dag van de Praktijkassistenten...28 Mijnnotavanfamed.nl...30 Fa-med contactgegevens...31 Stipte uitbetaling van de gelden en betrouwbaar betalingsverkeer zijn essentiële zaken voor Fa-med en haar klanten. Begin dit jaar zijn wij gestart met een onderzoek naar de beste bank voor Fa-med en ondanks dat er veel goede kandidaten waren, is ABN AMRO als beste uit de bus gekomen. We verwachten de komende maanden iedereen te informeren over het nieuwe bankrekeningnummer. Innovatie is de kracht van Fa-med geworden alsmede het snel aanpassen aan veranderingen. Elektronische facturen, maar ook het op tijd inspelen op vrije tarieven in de mondzorg. Verderop in het magazine kunt u lezen hoe we dit allemaal goed regelen. Elke week gaan er klanten over naar het nieuwe systeem Mijn Fa-med. Het scheelt iedereen een hoop werk en creëert gebruikersgemak. Daarnaast laat Fa-med met grote regelmaat haar sociale gezicht zien. Er zijn veel goede doelen die we ondersteunen. Eigenlijk willen we dit altijd in stilte doen, maar we merken dat het op prijs wordt gesteld als we dit eens openbaar maken. Immers de zorgaanbieders die met Fa-med werken en veel energie en tijd besteden om hun kennis en vaardigheden in te zetten voor kansarmen, mogen best eens genoemd worden. Een belangrijke groep zijn de assistenten in diverse praktijken. Of ze nu werken bij een dierenarts, tandarts of huisarts; zij zijn het die vaak met Fa-med werken. Speciaal voor hen hebben wij de Dag van de Praktijkassistenten georganiseerd. Bladert u snel verder voor het verslag en de foto s. Als u dit exemplaar in handen heeft, gaat u waarschijnlijk nog met vakantie. Namens alle medewerkers van Fa-med wensen wij een hele fijne zomer! Henk de Jong Algemeen directeur Fa-med magazine zomer

4 magazine Gevreesde kostenexplosie in ziekenhuiszorg blijft uit Marktwerking zorg Foto: Mireille Coebergh Bij de invoering in 2006 van de marktwerking voor een deel van de ziekenhuiszorg werd door pessimisten gevreesd voor een enorme kostenexplosie. Een paar jaar later blijkt hun vrees totaal ongegrond. De voormalige minister van volksgezondheid Hans Hoogervorst hoopte met de maatregel de kosten juist de drukken. Dat lijkt vooralsnog te lukken, zo blijkt uit de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) begin dit jaar uitgevoerde marktscan medisch specialistische zorg. De prijzen zijn in 2010 gemiddeld 3 procent gedaald.

5 drukt de prijzen De uitkomst van de marktscan medische specialistische zorg van de NZa is glashelder: het vrijlaten van de prijzen in de medisch specialistische ziekenhuiszorg heeft niet geleid tot een kostenexplosie. Sterker nog: de prijzen zijn in 2010 zelfs met 3 procent gedaald. Dat is goed nieuws, vindt NZa-bestuursvoorzitter Theo Langejan. De daling past in de trend die de prijsontwikkeling sinds de invoering in 2006 van de marktwerking heeft laten zien. Langejan: De NZa brengt als marktmeester de ontwikkelingen in de sector in kaart. De scan is als het ware een foto van de zorgmarkt. Daaruit blijkt dat na de invoering van de marktwerking in 2006 tot afgelopen jaar de prijsontwikkeling ook slechts gematigd was. Er was sprake van een stijging van ongeveer 1 procent. Voordelig De markt bepaalt nu voor 34 procent van de behandelingen de prijs. Minister van Volksgezondheid Edith Schippers wil in 2012 de budgetten voor ziekenhuizen definitief inwisselen voor een betaling per behandeling. De uitkomst van de NZa-scan wijst er op dat de kosten daardoor niet explosief zullen stijgen. De marktwerking zal volgens Langejan uiteindelijk voordelig uit kunnen werken. Door het loslaten van de ziekenhuisbudgetten in 2012 betalen consumenten voor de zorg die daadwerkelijk geleverd wordt. Daardoor wordt de zorg transparanter. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars krijgen meer mogelijkheden om de geleverde zorg beter af te stemmen op de wensen, zowel wat betreft kwaliteit als prijs. Hij wijst erop dat verzekeraars bij het inkopen van de zorg dan niet alleen naar de prijs moeten kijken. Verzekeraars moeten selectief zorg inkopen, maar daarbij ook kijken naar de kwaliteit. De consument moet de beste waar voor zijn zorgeuro krijgen. Theo Langejan Voorzitter Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit Geboortedatum en -plaats 15 juni 1957 in Beverwijk Loopbaan Directeur-generaal bij de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën en directeur en plaatsvervangend directeur bij respectievelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds 2010 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille Zorgmarkten Cure Fa-med magazine zomer

6 magazine Medisch specialisten moeten op een gepaste wijze verzekerde zorg inzetten Daarvoorishetwelnoodzakelijkdatdekwaliteitduidelijkis zodatverzekerdenenverzekeraarseengoedekeuzekunnen maken. Deindescangeconstateerdedalingwordtvooralveroorzaakt doorprivékliniekenofweldezelfstandigebehandelcentra (ZBC). Deprijzenbijdiecentralagenin2009al15procent lagerdangemiddeld.bijuniversiteitsziekenhuizenbetaaldeje indieperiodevoordezelfdebehandeling6procentmeer.bij diezbc sbenjedusgoedkoperuit,terwijldekwaliteitvande behandelingengoedis.diekwaliteitwordtgecontroleerddoor deinspectievoordevolksgezondheid.bovendienzijnveel ZBC sverbondenaaneenziekenhuis. Kanttekeningen Hetaantalprivékliniekengroeitdelaatstejarenfors.Dat lijktalleenmaargunstigvoordeprijsontwikkeling,maar daarbijmoetenvolgenslangejanwelenkelekanttekeningen geplaatstworden. Hunomzetisnoggering.In2009namen zij350miljoeneurovandetotaleomzetvan18miljardeuro indemedischspecialistischezorgvoorhunrekening.daarbij hoevenzbc seenminderbreedproductenpaletindeluchtte houdendaneenziekenhuisendatheefteengunstigeffectop deprijzen. DeNZaheeftdeministerinmiddelsgeadviseerddoortegaan methetvrijgevenvanprijzenindezorgsector. Wehebben aangegevendat70procentvandeprijzenindemedisch specialistischezorgin2012inprincipevrijkunnenworden gegeven.ditbevordertdeverderemarktwerkinginde ziekenhuiszorg.debeslissingomdattedoenisechteraande politiek,aldusdebestuursvoorzitter. Demarktscanheeftoverigensnietalleengoednieuws opgeleverd.geblekenisdatdevolumes,devraagnaarzorg, blijventoenemen.daardoorstijgendetotalekostenvan dezorgnogaltijdfors.eenzorgelijkeontwikkeling,vindt langejan. Omdiekostentebeheersenishetnoodzakelijkdat verzekeraarshunrolalsinkopervanzorgoppakkenendoor selectiefintekopendevolumesbeheersen.verdermoeten medischspecialistenopeengepastewijzeverzekerdezorg inzetten. Marktwerkingkandaarbijeengoedeneffectief instrumentzijn,zowijzendecijfersuit. DeNederlandseZorgautoriteit[NZa]maakten bewaaktdeovergangvanhethuidigezorgsysteem naargoedwerkendezorgmarkten.debelangenvan deconsumentenstaandaarbijcentraal.denzaisop 1oktober2006bijdeinvoeringvaneengedeeltelijke marktwerkingindezorgsectoropgericht.erwerken 250mensenbijhetinstituut.

7 Fa-med magazine zomer

8 magazine TANDARTSERWINVERWEROVERZIjNDEElNAMEAANAlPED HuZES: Ik wil mijn gezonde lichaam inzetten om zieke mensen beter te maken ieder jaar fietsen honderden deelnemers miljoenen euro s bij elkaar tijdens de actie alpe d Huzes. ze beklimmen de alpe d Huez die dag maximaal zes keer om geld en aandacht te genereren voor onderzoek naar de preventie en de bestrijding van kanker. Tandarts erwin Verwer trotseerde de Franse berg op donderdag 9 juni.

9 Fa-med magazine zomer

10 magazine

11 Jaarlijks overlijden er duizenden Nederlanders aan kanker. Alleen al in 2010 stierven ruim 42 duizend mensen aan de ziekte (bron: CBS). Daarmee is kanker in ons land doodsoorzaak nummer één (CBS, 2009). Onderzoek naar preventie en bestrijding helpt kanker te voorkomen en zorgt voor betere behandelmethoden. Hierdoor daalt het risico om aan de ziekte te overlijden. Maar onderzoek is ook in letterlijke zin zeer kostbaar. De actie Alpe d HuZes zorgt daarom voor de benodigde miljoenen euro s die rechtstreeks naar het onderzoeksfonds gaan. Een prachtig initiatief, zegt Verwer. Ik wilde graag mijn eigen gezonde lichaam inzetten om zieke mensen beter te maken. De tandarts uit Leidschendam beklom de Franse Alp dit jaar voor het eerst met vier vrienden. Fanatiek trainen Het idee om mee te doen ontstond tijdens een etentje. Een vriend van me vertelde toen dat hij volledig is hersteld van darmkanker. Als groep besloten we om mee te doen. Ik heb direct een racefiets gekocht en ben fanatiek gaan trainen. De combinatie van sporten en iets doen voor een goed doel, spreekt mij aan, vertelt Verwer. De tandarts is zeer sportief; hij roeit, golft en loopt marathons. Het is niet alleen goed voor je lichaam, ook voor je geest. Door sport presteer je beter in je werk, stelt de Leidschendammer. Verwer heeft sinds 1996 een tandartspraktijk in de Zuid-Hollandse plaats. Het is een laagdrempelige praktijk aan huis. Ik voel me echt dé dorpstandarts, vertelt hij. Het is een multidisciplinaire praktijk, met een team van tien mensen. Patiënten kunnen voor alles terecht op één adres. Zelf is de tandarts gespecialiseerd in implantologie. Ik vind het fijn om met mijn handen bezig te zijn. Bij implantologie creëer je iets opnieuw dat weg is. Mensen krijgen daardoor het gevoel terug van een echte tand of kies. Ik verleg steeds mijn grenzen. Dat doe ik in mijn werk, maar ook op sportief gebied. Impact van kanker Sponsorgeld bij elkaar halen, viel Verwers team niet tegen. We hebben ruim dertigduizend euro opgehaald vertelt de tandarts. We wilden veel doen, want de mensen die ziek zijn, moeten er ook behoorlijk wat voor doen om beter te worden. Diezelfde strijd hebben twee familieleden van de betrokken tandarts geleverd. Mijn moeder en zus hebben beide borstkanker gehad. Je ziet van nabij hoeveel impact de ziekte op iemand heeft. Dan besef je dat het mooi is dat we zoveel medici in Nederland hebben en dat er onderzoek gedaan wordt. Dat hield ik wel in mijn achterhoofd toen ik de berg op fietste. Het was een geweldige ervaring, die veel indruk op me heeft gemaakt. Vooraf weet je niet waar je aan begint. Ik heb vrij lang over de beklimming gedaan. Zo n twee uur. Daarna ben ik nog een tweede keer omhoog geweest. Toen heb ik goed gelet op de kaarsjes die in alle bochten staan voor de mensen die aan kanker zijn overleden. Ik vind het erg mooi dat ik hieraan heb meegedaan. Erwin Verwer Eigenaar van Tandartspraktijk E.R. Verwer Geboortedatum 9 oktober 1971 in Dordrecht. Burgerlijke staat Gehuwd, twee kinderen. Studie Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Loopbaan Tijdens militaire dienst een eigen praktijk in Münster. Sinds 1996 een eigen, inmiddels multidisciplinaire, tandartspraktijk in Leidschendam. Hobby s Fanatiek golfen, skiën in Zwitserland, wijn drinken, hardlopen en andere sportieve bezigheden. Laatst gelezen boek De Welwillenden van Jonathan Littell. Erwin Verwer is sinds 1996 klant van Fa-med: Ik heb Fa-med van begin af aan mijn debiteurenbestand toevertrouwd. Zij maken het mij mogelijk mij bezig te houden met andere zaken. Fa-med magazine zomer

12 magazine EllENNuIjTEN,DIRECTEuRPODOTHERAPEuTISCHCENTRuMRONDOM De rol van de podotherapeut binnen de zorgketen neemt toe ellen nuijten is directeur van Podotherapeutisch Centrum rond om en bestuurslid van de nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten. graag breekt ze met het beeld dat podotherapeuten zich voornamelijk bezighouden met het aanmeten van zooltjes: Het is veel meer. Podotherapeuten zijn in de voetzorg de professionele begeleider en de poortwachter naar de tweede lijn. Webehandelenklachtendievoortkomenuitdeverkeerde standvandevoet,verteltnuyten, wediagnosticeren,maken eenbehandelplan,verwijzendoorenstemmenafmet anderespecialisten. ZezatinHAVO3toenpodotherapie haarbelangstellingwekte. Watmetoenalaansprakisdatje alspodotherapeutbetrokkenbentbijhetheleproces,van diagnosetotbehandelplantotaandeevaluatie.daardoor wetenwebijvoorbeeldookdatzo n80%vandetherapieën effectiefis. Demeestecliëntenzijnjongerdantwintigofde veertigalgepasseerd: Wanneerjetussendetwintigende veertigbent,beschikjeoversterkerespierenenpezenendie werkenvaakcompenserend,verklaartze. Preventieve rol Alsvakbestaatpodotherapiezo ndertigjaar,wettelijke erkenningisersinds1996.depodotherapeutisinnederland deenigeparamedicusenvoetspecialistmeteenerkende vierjarigehbobachelor-degreeendeenigewetbigart34 geregistreerdeprofessional. Vaakwordenweonterecht verwardmetdepodoloogdieditnietis,aldusnuyten. Nederlandteltmomenteelzo n620podotherapeutenendat aantalisgroeiende.indediabetischeenreumatischevoetzorg speeltpodotherapieeencrucialerol.nuijten: Dierolissterk preventief:professionelevoet-enwondverzorging,maar ookvroegtijdigonderzoeknaarderisicofactorenvoorkomt amputaties. Gezondheidscentra Depodotherapeutwerktmultidisciplinairsamenmet veledisciplines,onderanderedefysiotherapeut,de praktijkondersteuner,pedicureenhuisarts.deverschillende disciplinesontmoetenelkaarinsamenwerkingsverbanden zoalsgezondheidscentra.eenvormvansamenwerkingdie vruchtenafwerpt: Ineengezondheidscentrumwaarinde podotherapiegoedisgeïntegreerd,wordtprocentueelminder operatiefingegrepenbijklachtendievoortkomenuitdevoet. Functionerenbinneneensamenwerkingsverbandalseen gezondheidscentrumheeftdaarnaastookalsvoordeeldat hetonsdegelegenheidgeeftomtelatenzienwatweinhuis hebbenopminderbekendeterreinen,zoalsonzespecialisatie inhetonderzoekenenbehandelenvan(top)sporters. Krachtige samenwerking Bevorderingenontwikkelingvandepodotherapieiseen belangrijkedoelstellingvandenederlandseverenigingvan PodotherapeutenwaarvanNuytenbestuurslidis.Maarookals directeurvanpodotherapeutischcentrumrondomwerktze aandezedoelstelling. Onzekrachtzit mindesamenwerking,aldusnuyten. Als teamkunjenueenmaalmeerspecialismenbedienendan individueel.wanneerweonsineengezondheidscentrum vestigen,hurenwenietalleeneenruimtemaarzettenweons ookinomsamenwerkingtussendezorgverlenerstotstandte brengen.wezijndaarininnovatiefenmetnameklantgericht. Hiernaastbezinnenweonsregelmatigoponshandelen.En diezelfreflectieisonontbeerlijkvoordekwaliteitsbewakingen bevorderingvanjevakgebied.

13 Ellen Nuyten DirecteurvanPodotherapeutischCentrumRondOmenadviesbureauZorgvoorStrategie.DaarnaastbestuurslidvandeNederlandseVerenigingvoorPodotherapeuten. Geboortedatum Geboorteplaats BestVooropleiding HAVO,HBOpodotherapieHobby Mijnwerkismijnhobby.Enikbengraagbijmijntweekinderen(dederdeis opkomst).inspirerend boek leidinggevenaanprofessionals vanmatthieuwegemansklant bij Fa-med sinds2003hoe bevalt die samenwerking? Heelerggoed, Fa-medneemtonsveelwerkuithandenenzorgtvoorstabiliteitmetbetrekkingtothetfacturatieproces. Fa-med magazine zomer

14 magazine Ik geniet van de uitdagingen in mijn vak Tandarts Ransom Altman en de vo Meer dan 30 jaar geleden is Ransom Altman als zelfstandig tandarts begonnen in Den Haag. Inmiddels is hij de drijvende kracht achter het team van Tandheelkundig centrum Altman, een bloeiende praktijk met meerdere tandheelkundige specialisaties onder één dak. Door de expertise die we door de jaren heen hebben opgebouwd, zijn we uitstekend in staat om zowel tandheelkundig als esthetisch tot verantwoorde resultaten te komen, aldus de vakman. Gepassioneerd als hij is voor zijn beroep vindt hij het portaal Mijn Fa-med een uitkomst. Ik kan zo meer tijd besteden aan mijn vak. Ransom Altman Eigenaar Tandheelkundig Centrum Altman in Den Haag Geboren 8 februari 1950 in Soerabaja. Loopbaan Studie Tandheelkunde aan de Universiteit van Utrecht, gevolgd door een studiejaar in Amerika. In 1978 is hij begonnen als zelfstandig tandarts in Den Haag. Hobby s Golf, klassieke auto s en rally s rijden. Passie en hartstocht. Daar draait het bij Ransom Altman allemaal om. Zijn in 1978 in Den Haag opgerichte praktijk is uitgegroeid tot een tandheelkundig centrum van formaat met een bestand van bijna 5000 patiënten. Het centrum draagt zijn naam, dus behalve tandarts is hij ook ondernemer en runt hij een bedrijf met 4 tandartsen en 18 personeelsleden. Hij voelt zich echter meer tandarts dan ondernemer en vertelt enthousiast over de ontwikkelingen in zijn vak. Als je ziet wat we tegenwoordig met implantaten kunnen doen, dat is echt ongelofelijk. De restauratieve tandheelkunde heeft daardoor de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Voor ons als tandartsen is dat een heel interessante ontwikkeling, omdat we de patiënten veel meer kunnen bieden. Specialisaties Het team van zijn centrum is zo samengesteld dat er meerdere specialisaties, zoals esthetische tandheelkunde, reconstructieve tandheelkunde en implantologie, vertegenwoordigd zijn. Zelf heeft Ransom zich gespecialiseerd in implantologie, Overgang naar Mijn Fa-med De migratie naar het klantenportaal Mijn Fa-med doet Fa-med zeer zorgvuldig en gefaseerd in kleine klantengroepen. U ontvangt een welkomstdoos met een instructie en uw inloggegevens zodra u overgezet bent naar Mijn Fa-med. Overhandiging welkomstdoos door Henk de Jong van Fa-med aan Albert Feilzer van de ACTA.

15 ordelen van Mijn Fa-med restauratieve tandheelkunde en gnathologie (kaakgewrichtproblematiek). De boven- en onderkaak zijn verbonden door gewrichten en spieren. Om problemen te voorkomen moeten die goed op elkaar passen (occlusie). Bij problemen in het kauwstelsel passen we de occlusie aan. Dat kan op verschillende restauratieve manieren. Dat is gnathologie. Zijn passie voor het vak beperkt zich niet alleen tot zijn eigen praktijk. Hij richtte onder andere de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en de Nederlandse/Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde op. Verder is hij betrokken bij internationale organisaties als de American Equilibration Society, de Pierre Fauchard Academy en het International College of Dentists. Dat hij daarnaast ook maatschappelijk zeer betrokken is, blijkt wel uit het feit dat hij als behandelend tandarts verbonden is aan het dak- en thuislozenproject in Den Haag. Zegen Fa-med is voor een gepassioneerd vakman als Altman een uitkomst. Het is voor mij echt een zegen. Het is heel plezierig dat je het innen van facturen kunt uitbesteden. Fa-med neemt mij veel werk uit handen, waardoor ik weer meer tijd aan mijn vak kan besteden. Hij werkt al jaren tot volle tevredenheid met Fa-med samen. Fa-med is continu bezig met het optimaliseren dienstverlening. Een goed voorbeeld daarvan is het online portaal Mijn Fa-med, een geavanceerd systeem waarbij klanten snel en efficiënt 24 uur per dag en 7 dagen in de week hun gegevens kunnen inzien in een beveiligde omgeving. Of het nu gaat om het doorgeven van een adresmutatie, het insturen van declaraties of het raadplegen van de betaalagenda, het kan allemaal via Mijn Fa-med. Altman is heel enthousiast over het nieuwe portaal. Het werkt perfect, is overzichtelijk en scheelt veel tijd. Ik ben er zeer tevreden over. Fa-med magazine zomer

16 magazine

17 GERRITZAlM,VOORZITTERRAADVANBESTuuRABNAMRO Efficiency in de zorg is een must er zijn heel wat nederlanders die hem nog iedere dag tijdens den Haag Vandaag missen. de kleurrijke gerrit zalm, tot februari 2007 de meest goedlachse minister van financiën die nederland ooit heeft gekend. Tevens viceminister-president in het kabinet Balkenende iii. een man, wiens capaciteiten onbetwist zijn. eind november trad hij aan als topman bij abn amro. daar staat hij nu midden in een operatie die misschien wel een zelfde moeilijkheidsgraad heeft als het financieel beheer over de BV nederland. de bank is namelijk druk bezig alle bankactiviteiten van Fortis te integreren. Hoe gaat dat proces? en wat is er veranderd door de crisis? en: hoe ziet zalm de toekomst van de zorgsector? Fa-med magazine was nieuwsgierig, al was het maar omdat abn amro de nieuwe huisbankier is van Fa-med. Tijd voor wat vragen. Fa-med magazine zomer

18 magazine U heeft inmiddels redelijk wat tijd gehad om in te burgeren bij de bank. Al een beetje een groen-geel DNA? Heel erg. En dat wordt met de dag sterker. Een nieuwe bank neerzetten is zeer complex en daarom een mooie klus om te doen. Ik ga hem ook zeker afmaken. Hoe ziet de nieuwe ABN AMRO eruit? Een sterke en betrouwbare partij waar klanten goed en op een prettige manier worden bediend. Een Nederlandse bank met een sterke positie in Europa en Azië. In een aantal niches, zoals energie en transport, maar ook clearing, zijn we wereldspelers. Ook onze private bank behoort nationaal en internationaal tot de top. Daarnaast zijn we goed in het bedienen van bedrijven in het midden en hoger segment en focussen we ons middels een apart bedieningsconcept op de (para)medici. We kiezen voor het doen van die dingen waar we goed in zijn en pretenderen niet meer alles te willen doen. Onze kernwaarden zijn niet voor niets vertrouwd, deskundig en ambitieus. Het creëren van een nieuwe bank; dat zal pijn doen, hier en daar Dat klopt. Er zitten ook pijnlijke kanten aan het proces. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een substantieel aantal mensen. En dat levert onzekerheid op. Ruim zeventig procent van de medewerkers heeft inmiddels duidelijkheid over hun baan, de rest krijgt dat dit jaar. In de tussentijd vragen wij van onze medewerkers wel dat ze gewoon doorwerken. En dat heeft iets pijnlijks. Maar we zien dat nu meer mensen weten waar ze aan toe zijn, wat een positieve stimulans geeft. Heeft u het idee dat er als gevolg van de crisis fundamenteel iets veranderd is binnen de bank? Zeker. Om te beginnen hebben we onze strategie aangescherpt. Wij gaan voor een langdurige relatie met onze klanten. We willen onze klanten snel, deskundig en foutloos bedienen. We gaan dan ook geen posities meer innemen onder het motto dat wij beter dan de rest van de wereld weten

19 wat er met de dollarkoers gaat gebeuren, de olieprijs, aandelenkoersen, enzovoorts. Uiteraard bedienen we onze klanten die aandelen en opties willen, maar we nemen zelf niet langer een positie in. We gaan alleen nog voor gematigde risicoprofielen. En de financiële markten zelf? Daar zitten uw klanten ook middenin? De economie is veel volatieler dan 10 tot 15 jaar geleden. Je ziet de koppen in de krant over Griekenland, Spanje en Portugal en de enorme effecten in de dollar. Wij zorgen er voor dat we weten wat er in de economie speelt en onze mensen goed snappen wat de verbanden zijn in de economie en wat de effecten zouden kunnen zijn op de positie van onze klanten. Verder praat de bank met klanten over de sectoren of branche waarin ze werkzaam zijn. Wij hebben veel kennis over de sectoren, maar de ondernemer ook. Welke trends ziet u in de zorgsector? In 2009 bedroegen de totale kosten van de zorg in Nederland 84 miljard euro en de zorgkosten zijn dat jaar met 6.1% gestegen. De verwachting is dat door de huidige trends deze kosten meer dan zullen verdubbelen de komende twintig jaar. Efficiency in de zorg is dus een must. De visie van ABN AMRO voor de ziekenhuizen de komende twintig jaar is dat ze qua aantal en in omvang zullen afnemen. Verder zien we een verschuiving van de tweedelijns zorg zoals ziekenhuizen naar de eerstelijns zorg, zoals huisartsen en fysiotherapeuten. Zegt u het eens: wat kunnen ABN AMRO en Fa-med voor de zorgsector betekenen? Typerend voor de medicus is dat hij of zij veelal geen ondernemer pur sang is, maar een echte specialist. Op het gebied van financiën, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om debiteurenbeheer heeft deze doelgroep behoefte aan advies en ondersteuning. Zij zijn relatief veel tijd kwijt aan de administratie. Tijd die zij beter en liever aan hun patiënten willen besteden. Door het verkleinen van het verzekerd pakket zullen de betalingen van de patiënt aan de medicus toenemen. Daardoor zullen administratieve werkzaamheden veelal toenemen. Fa-med biedt hiervoor oplossingen: haar corebusiness is het uithanden nemen van het incassoproces en factoring. ABN AMRO biedt ondersteuning op het gebied van financiën. We zijn markleider in het medische segment en hanteren voor medici en paramedici landelijk een apart bedieningsconcept. Dat doen we met circa 220 gespecialiseerde relatiemanagers die zowel zakelijk als particulier als vast aanspreekpunt fungeren. Gerrit Zalm Gerrit Zalm (6 mei 1952) is van huis uit econoom, maar vooral bekend geworden als minister van Financiën en viceministerpresident in het kabinet- Balkenende III. Na de plannen van Minister Wouter Bos om ABN AMRO en Fortis te fuseren tot een bankbedrijf, werd Zalm gevraagd topman te worden van het bankconcern. Vriend en vijand zijn het er wel over eens dat Zalm een bijzonder bestuurder en een bijzonder mens is. De man die als minister van Financiën het huishoudboekje van de Nederlandse staat keurig op orde had. Saai en degelijk? Nou nee. Zo kwam in maart 2009 zijn eerste boek uit, De romantische boekhouder. Het betreft een levendig verslag van zijn loopbaan in ambtenarij en politiek. Daarin beschrijft hij onder andere een ledenvergadering van de VVD, waar Zalm tegen een hem onbekende man in de kleedkamer zei: Er schijnt ook nog iemand te gaan zingen. Waarop de man naast hem zei: Ja dat ben ik. Ik heet Gordon. En wie ben jij? ABN AMRO is de nieuwe huisbankier van Fa-med. Klanten van Fa-med worden binnenkort geïnformeerd over het nieuwe bankrekeningnummer. Fa-med magazine zomer

20 magazine Meer transparantie, OKé, maar hoe dan? Tandartsen de vrije Vanaf januari 2012 is het zover. Dan lijkt het er toch na eerdere vertragingen van te komen: de vrije prijsvorming in de mondzorg. Wie een beugel, kroon of een vulling nodig heeft, kan dan met ingang van 1 januari 2012 over de prijs onderhandelen met zijn of haar tandarts. Concurrentie dus in de mondzorg. In de wat radicalere linkse kringen wordt de invoering nog beschouwd als de zoveelste plaag van een steeds meer terreinwinnend kapitalisme. Maar het grootste gedeelte van de tandartsen lijkt er zin in te hebben. Per saldo zal dat betere zorg tegen een betere prijs opleveren, aldus de tandartsen en de politiek. Maar is dat ook zo? Hoe krijg je de markt transparanter? En de rekening van de tandarts, gaat die er straks ook anders uitzien? De NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), de beroepsorganisatie van tandartsen en specialisten, pleit al jaren voor vrije tarieven. De NMT staat daarin niet alleen. Een indrukwekkende verzameling brancheorganisaties (zie kader, red.) is op dit moment hard aan het werk om de markt transparanter te maken. Maar lukt dat ook? We praten met NMT-penningmeester Alexander Tolmeijer. Hij is tandarts én ondernemer (Tolmeijer was initiatiefnemer van het portaal MedischOndernemen.nl, red.). De juiste persoon om wat vragen te stellen. invoeren van naambordjes voor medewerkers. Voor een kleine praktijk lijkt dat wellicht overdreven, maar voor patiënten in een grote praktijk is dat prettig. Je ziet exact met wie je te maken hebt. En ook welke functie de persoon die met jouw gebit bezig is heeft. Verder hebben we als brancheorganisatie een checklist gemaakt voor de websites van tandartsen. Aan de hand van die controlelijst kan iedere tandarts checken of hij of zij alle relevante informatie wel op de site heeft staan. Aan het einde van het jaar willen we dat iedere tandarts een website heeft die aan de juiste criteria voldoet. De politiek heeft een transparantere markt als voorwaarde gesteld voor het vrijmaken van de tarieven. Een opmerkelijk aantal organisaties werkt op dit moment hard aan dat doorzichtiger maken van de markt. Zijn er al vorderingen? Ja, wij maken zeker vorderingen. Er zijn zaken in gang gezet die vérstrekkend zijn en soms juist heel praktisch. Voorbeelden? We zijn bijvoorbeeld bij grote praktijken begonnen met het Wij vernamen dat er een achterhoede is binnen jullie achterban die het rustig aan doet met de websites Dat klopt. Een klein deel van onze leden is ietwat argwanend als het gaat om de betrouwbaarheid van de politiek. Zij willen eerst zekerheid over de besluitvorming, voordat ze investeringen gaan doen. Maar ook daar zijn we op voorbereid. Hoe dan? Wij verwachten aan het eind van het jaar nog een flinke toestroom van leden die nog een website willen laten maken

21 markt op die geheel aan de criteria voldoet. Dan gaat het om praktische zaken zoals eenduidig te begrijpen functieomschrijvingen van de assistentes. Als branche hebben wij een contract gesloten met een ICT-partner die het maken van een basale website voor tandartsen vrijwel geheel heeft geautomatiseerd. Binnen één uur moet een tandarts dan via ons een goede website kunnen hebben. Moeten we een stormloop verwachten op die dienstverlening? Valt mee, maar het zal wel fors zijn. Wij verwachten dat er nu nog zo n tweeduizend tandartsen rondlopen die daar gebruik van gaan maken. Zo n operatie is bij mijn weten uniek in Nederland. Samenwerking Een transparante markt en vrije tarieven ; waarom wilden we dat ook al weer? Wij denken dat de diversiteit groter zal worden. Tandartsen zullen zich nadrukkelijker gaan concentreren op dat wat het beste bij hen past. En op die punten zullen ze heel goed worden. De profielen van de praktijken worden duidelijker. En hogere tarieven, dus meer inkomsten voor de tandarts, mogen we aannemen? Nee, dat kun je niet zo maar stellen. Ik denk dat gemiddeld genomen de omzetten ongeveer gelijk zullen blijven. Vooral de pluriformiteit zal toenemen. Er zullen tandartsen zijn die het heerlijk vinden om tegen een toptarief De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), de Vereniging van Orthodontisten (VvO), de Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT), de Nederlandse Vereniging van Instellingen Jeugdtandverzorging (NVIJ) en de Samenwerkende Regionale Instellingen voor Jeugdtandverzorging (SRI) hebben de krachten gebundeld. Zij spannen zich de komende maanden met hun leden in om te zorgen voor voldoende transparantie waar het gaat om kosten en kwaliteit. De organisaties in de mondzorg wijzen erop dat de mondzorg met de komst van de nieuwe patiëntenwebsite al transparanter is geworden voor patiënten. Deze site, die sinds december 2010 draait, is een initiatief van de NMT. Alexander Tolmeijer Geboortedatum 28 maart 1965 Burgelijke staat Getrouwd, twee kinderen Beroep Tandarts, jurist, ondernemer Bestuursfunctie Penningmeester en vice voorzitter NMT Fa-med magazine zomer

Naast medicus ben je ook ondernemer en manager

Naast medicus ben je ook ondernemer en manager n u m m e r 01 2011 JaarGanG 2 HUISARTS MIHAI COMSA: Naast medicus ben je ook ondernemer en manager De staat van zorg: de balans, de toekomst en de prioriteiten Helpende hand in verslavingsland Meld je

Nadere informatie

Een mooie combinatie. KPMG-voorzitter Herman Dijkhuizen. ISO-certificering voor Fa-med. Klantbeleving staat centraal in Contactcenter

Een mooie combinatie. KPMG-voorzitter Herman Dijkhuizen. ISO-certificering voor Fa-med. Klantbeleving staat centraal in Contactcenter N u M M E R 02 2010 JAARGANG 1 Fa-MED OnDErSTEUnT SHOrTTraCKSTEr annita Van DOOrn Een mooie combinatie KPMG-voorzitter Herman Dijkhuizen ISO-certificering voor Fa-med Klantbeleving staat centraal in Contactcenter

Nadere informatie

Het gaat om het gevoel

Het gaat om het gevoel n u m m e r 01 2010 Jaargang 1 HENK DE JONG, DirECTEUr FA-MED Het gaat om het gevoel NMT-voorzitter Barnasconi Voorfinan ciering van DBC s in de GGZ Dag van de praktijkassistenten Goed geregeld! Goede

Nadere informatie

Magazine November 2012

Magazine November 2012 Magazine November 2012 Wegblijven patiënt kost 04 zorgsector miljoenen euro s 08 12 24 Fa-med ontlast de dierenarts De praktijk van de huisarts Beter zicht betere toekomst Inhoud 04 Wegblijven patiënt

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Politica pur sang. Magazine voor ondernemers in beweging

Politica pur sang. Magazine voor ondernemers in beweging Magazine voor ondernemers in beweging 15 e jaargang Editie 3 2014 Edith Schippers Politica pur sang Social media in de (fysio)praktijk Veerkrachtige revalidatie Cloudcomputing heeft korte lijntjes nodig

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr.

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr. Nr.7 MAGAZINE 14 Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014 Emirates, beleving op grote hoogte Philips Health Tech Root Cause Analysis FUTUREMAGAZINE NR7 2 Voorwoord Wij nemen inspirerende en toonaangevende

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Dichterbij. "Ik ben positief over de euro."»34 STAD EN MIDDEN GRONINGEN. ViciniVax»8 Week van de Leden»32 GA Slimmer reizen & werken»36

Dichterbij. Ik ben positief over de euro.»34 STAD EN MIDDEN GRONINGEN. ViciniVax»8 Week van de Leden»32 GA Slimmer reizen & werken»36 Dichterbij STAD EN MIDDEN GRONINGEN MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK STAD EN MIDDEN GRONINGEN WINTER 2012 "Ik ben positief over de euro."»34 ONDERNEMER TERUGBLIK OP ECONOMIE ViciniVax»8 Week van de Leden»32

Nadere informatie

Noodzakelijke rol tandprotheticus bij implantologie

Noodzakelijke rol tandprotheticus bij implantologie Gratis Klikgebit? U leest net als ik vast wel eens de krant. Daar staat meestal slecht nieuws in en soms gewoon onzin of onwaarheden. De laatste tijd is mijn oog een aantal keren getrokken door advertenties.

Nadere informatie

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis NR. 4 2011 REVUSS Flexibiliseren met visie Otter-Westelaken: werven en binden We hebben alle specialisten in huis (nnb) Terugtredende overheid trekt rookgordijn op rond aansprakelijkheid WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. De energiemarkt op met Huismerk Energie. Alles over: de wereld van transport

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. De energiemarkt op met Huismerk Energie. Alles over: de wereld van transport Internet is niet meer weg te denken uit ons leven De energiemarkt op met Huismerk Energie p. 6 Alles over: de wereld van transport p. 29 HLB Café: laat u inspireren p. 36 Marco de Jong van the Factor.e

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers Uitkeringen levensverzekeraars een derde hoger dan omzet > 3 Ziekenhuizen op oorlogspad > 6 Nr. Jaargang 35 11 oktober 2013 Interview Bij Zwitserleven is duidelijkheid en eenvoud het devies, zegt directievoorzitter

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING 12 e JAARGANG EDITIE 2 2011 Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus Ab Klink laveert tussen hoop en somberen Social media binnen de zorg: zegen of vloek? Moeten

Nadere informatie

Eigentijd. Duidelijk. over pensioen. Anita Witzier zegt waar het op staat. Belangrijk! Is er straks nog wel pensioen voor mij?

Eigentijd. Duidelijk. over pensioen. Anita Witzier zegt waar het op staat. Belangrijk! Is er straks nog wel pensioen voor mij? Magazine voor deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn maart 2013 Belangrijk! Wijzigingen in pensioenreglement op pag.15 Vraag en antwoord Is er straks nog wel pensioen voor mij? Duidelijk over pensioen

Nadere informatie

Voorkom valse verwachtingen. Green & Fun Testdag: Karren in een zomerse karavaan. Ondernemen in de zorg: Geen business as usual

Voorkom valse verwachtingen. Green & Fun Testdag: Karren in een zomerse karavaan. Ondernemen in de zorg: Geen business as usual Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen oost-gelderland regionaal zakenmagazine

Nadere informatie

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorgzaam ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.devogel.nl

Nadere informatie

company good 4 Claudia Zuiderwijk over de nieuwe Kamer van Koophandel Jetta Klijnsma over het Sociaal Akkoord en zzp ers

company good 4 Claudia Zuiderwijk over de nieuwe Kamer van Koophandel Jetta Klijnsma over het Sociaal Akkoord en zzp ers good 4 company Claudia Zuiderwijk over de nieuwe Kamer van Koophandel Jetta Klijnsma over het Sociaal Akkoord en zzp ers Cees van Eijk ondernemende bestuurder in innovatieve gemeente voorjaar 2013 nummer

Nadere informatie

Uitgave van Rabobank Private Banking. Ik ben vooral bezig met vandaag. Bezit & betekenis. Herman den Blijker

Uitgave van Rabobank Private Banking. Ik ben vooral bezig met vandaag. Bezit & betekenis. Herman den Blijker Wijzer Uitgave van Rabobank Private Banking Bezit & betekenis Ik ben vooral bezig met vandaag Herman den Blijker Samenleving Persoonlijk Kennis Topstuk 23 Conceptuele werken laten vaste conventies los.

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie