Welzijn en. opvoedondersteuning. in de buurt en altijd kansrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijn en. opvoedondersteuning. in de buurt en altijd kansrijk"

Transcriptie

1 Welzijn en opvoedondersteuning in de buurt en altijd kansrijk Newtonlaan 115, Postbus 3332, 3502 GH Utrecht Tel , Fax , De Maatschappelijk Ondernemers Groep is de brancheorganisatie van Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.

2 Gemeenten en welzijnsorganisaties hebben wat aan elkaar Preventie in plaats van repressie Geen gemeente wil bekend staan om jeugdoverlast en -achterstand. Waar tot voor kort nog voornamelijk repressief werd opgetreden, zetten gemeenten nu steeds meer in op preventie. Dat is de toekomst. Repressieve ingrepen door jeugdzorg, politie en justitie zijn ineffectief, duur en bezorgen gemeenten een negatief imago. Gemeenten willen problemen met jeugd voorkomen. Ze willen dat kinderen zich goed ontwikkelen, dat ouders meedoen, dat kinderen buiten kunnen spelen, dat buurten mee opvoeden en jongeren een schooldiploma halen en hun talenten ontwikkelen. Preventief jeugdbeleid, dichtbij, in de eigen buurt, helpt hierbij. Welzijn: partner in opvoeden Welzijnsorganisaties zijn uitvoerders van lokaal jeugdbeleid en kunnen dat mede vormgeven. Hun deskundige professionals bieden programma s in peuterspeelzaalwerk, kinderwerk, jongerenwerk en (school)maatschappelijk werk. Zij werken mee aan een optimaal opgroeiklimaat voor kinderen en jongeren met activiteiten en laagdrempelige opvoedondersteuning voor ouders. Samenwerking in plaats van verkokering Bij lokaal jeugdbeleid zijn veel partijen betrokken: gemeente, ouders, familie, buurt, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en politie. Allemaal met hun eigen rol. Welzijn is gewend om met al die partijen samen te werken. Welzijn heeft korte lijnen en goede samenwerkingsafspraken met consultatiebureaus, Bureaus Jeugdzorg en de GGZ. Welzijn werkt samen in buurtnetwerken, het onderwijs en de Zorgadviesteams, de Centra voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis. Die samenwerking is noodzakelijk voor een integrale aanpak. Welzijn verbindt partijen. Opvoeden begint aan de basis In de basisvoorzieningen in de buurt Opvoeden begint bij de gewone dagelijkse dingen. Buurtbewoners ontmoeten elkaar in het wijkcentrum, de speeltuin, de peuterspeelzaal of de brede school waar ze terecht kunnnen voor advies, opvoed- of taalcursussen. Kinderen en jongeren spelen en leren daar, vinden er een eigen plek voor vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling of kunnen er terecht om problemen te bespreken. Allemaal basisvoorwaarden voor opgroeien, mede geboden in de pedagogische basisvoorzieningen van welzijn in de eigen buurt. Nog vóór er problemen zijn De professionals van welzijnsorganisaties werken in de basisvoorzieningen, lopen op straat en komen bij de mensen thuis. Als ze problemen signaleren, schakelen ze het sociale netwerk in. Ze geven advies aan ouders en indien nodig kortdurende ambulante hulp aan kind, jongere en gezin. Altijd gericht op het versterken van de eigen kracht. Signalen voor actie zijn: een kind dat een achterstand in taal of gedrag heeft of dreigt te krijgen, een jongere die spijbelt of zich teruggetrokken gedraagt, die te veel op straat hangt en overlast geeft of anderszins over de schreef gaat. Welzijn signaleert problemen en pakt ze vroegtijdig aan. Vér voor de jeugdzorg, politie of justitie in beeld komen. Welzijn medicaliseert niet, criminaliseert niet en is laagdrempelig. Welzijn is van de preventie, signalering en vroeghulp. Vanaf de jongste jaren Welzijn draagt in verschillende leeftijdsstadia en leefdomeinen bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. In een doorgaande leef- en leerlijn. Welzijn kent de bewoners. Dat is de grondslag voor het preventief kunnen werken van welzijn. Welzijn groeit mee met kinderen van 0 tot 4 jaar, kinderen van 4 tot 10 à 12 jaar en jongeren van 10 à 12 plus. 2 3

3 Kinderen van 0 tot 4 jaar Leefdomein: thuis of in de opvang. Kleine kinderen willen spelen. Ze ontwikkelen zich en leren de taal. Welzijn biedt peuterspeelzalen (vaak in combinatie met het consultatiebureau), maatschappelijk werk en opvoedprogramma s. Noodzakelijke voorzieningen voor kinderen en ouders die geen gebruik maken van de kinderopvang. Samen met ander wijkgericht aanbod is dat steeds vaker onder één dak te vinden bij de Brede School. Alle peuters en kleuters kunnen zich spelenderwijs ontwikkelen in de peuterspeelzalen. Zo vroeg mogelijk, met en zonder achterstand, van diverse afkomst. Dat bevordert integratie en buurtsamenhang. Ouders ontmoeten elkaar. Kinderen leren van elkaar. Peuterspeelzalen signaleren taal- of ontwikkelingsachterstand. Ze krijgen ook signalen door van het consultatiebureau, en in de toekomst van het CJG. Peuters en kleuters met taalachterstand krijgen vroeg- en voorschoolse educatie (vve) die de achterstand wegwerkt. Ouders krijgen opvoedondersteuning en advies aangeboden. Ook actief outreachend. In ouderontmoetingen, cursussen of opvoedspreekuren. Moeders kunnen op taalcursus en soms zelfs een opleiding volgen, op stage of werken, waardoor ze beter integreren. Peuterspeelzalen kunnen ouders doorverwijzen naar maatschappelijk werk, met gezinsgerichte programma s, eigen kracht bijeenkomst of schuldhulp. Doel is: eigen kracht van gezinnen versterken. Een zwerm vliegen in één klap Peuters Nordin en Samia gingen eerst naar VVE-peuterspeelzaal Het Speelrijk van Stichting Peuterspeelzalen Arnhem (SPA). De leidsters spreken wekelijks met de ouders en betrekken hen zo bij de ontwikkeling van hun kind. Ook thuis. Toen ze drie jaar en negen maanden waren, stroomden Nordin en Samia door naar de Voorschoolgroep van Het Speelrijk en basisschool het Mozaïek in Arnhem. Daar zingen ze dezelfde vertrouwde liedjes uit het taalstimuleringsprogramma Puk & Ko. Goed voorbereid gaan ze straks naar de basisschool. Ondertussen heeft Amal, de moeder van Samia, de kans gegrepen om als assistent-peuterleidster bij SPA werkervaring op te doen. Ze heeft haar diploma Sociaal Pedagogisch Werk 3 gehaald, daarmee een omslagpunt in haar leven bewerkstelligd: haar eigenwaarde is vergroot, isolement is doorbroken en ze kan in haar eigen inkomen voorzien. Amal kon tijdens haar opleiding de aanvullende taalcursus volgen, een assertiviteitstraining, een cursus verantwoord omgaan met je geld en een sollicitatietraining doen. Er is geen betere inburgering denkbaar. Directeur Ton Biesta van SPA: De vrouwen ervaren op de speelzaal hoe belangrijk het is dat ze de taal beheersen. Ze hebben te maken met andere ouders, regels en normen. Hun wereld wordt groter, ze breiden hun netwerk uit. Je ziet ze zelfstandiger worden. Amal kan haar eigen kinderen nu veel beter begeleiden in hun schoolcarrière en opvoeding in de Nederlandse maatschappij. Daar hebben de kinderen veel baat bij! 4 5

4 Kinderen van 4 tot 10 à12 jaar Leefdomein: thuis, op school, in de opvang, op straat in de buurt, op sport of muziek. Lokaal is er de (brede) school met het ZAT en het CJG. Welzijn speelt hierin een cruciale rol. Voor sommige kinderen is er buitenschoolse opvang, muziekles en de sportvereniging. Voor kinderen die dit niet van thuis door hun ouders aangeboden krijgen, biedt jeugdwelzijn naschoolse activiteiten, huiswerkbegeleiding, een jeugdhonk, buurthuis, sport en spel op straat. Kinderen en jeugd tot 10/12 jaar krijgen een veilige plek. Welzijn vangt basisschoolkinderen en tieners op na school, met mogelijkheden voor spelen, clubs, huiswerkbegeleiding en taallessen. Dat laatste ook voor ouders. Kinderen worden in beweging gebracht. Welzijn organiseert sportactiviteiten rond trapveldjes en dansactiviteiten in het buurthuis. Kinder- en jongerenwerkers leren zo de jeugd in de buurt nog beter kennen. Bewegen draagt bij aan een gezondere leefstijl. Kinderen worden geholpen als ze aan de zijlijn staan en krijgen verantwoordelijkheid. Onder andere via sport met spelregels, gedragsregels en gestelde grenzen. Welzijn leidt jeugd toe naar algemene sport- en cultuurvoorzieningen, kent de weg naar subsidies voor sport en maakt combinaties: eerst huiswerk, dan sport. Jeugd wordt gebonden aan de buurt. Betrokken zijn bij de eigen buurt, met name in de leeftijdscategorie jaar (de kritieke overgangsleeftijd van basis- naar voortgezet onderwijs), helpt jongeren op het juiste pad te blijven. Buurtbinding wordt versterkt in de Brede School. Welzijn is een belangrijke partner in de Brede School, waarin het kind centraal staat en kinderen én ouders samen komen, in de buurt. Het biedt gelijke onder wijskansen en brede sociale ontwikkeling. Een laagdrempelige buurtfunctie voor opvoeding, ontmoeting en onderwijs. Kinderen en ouders kunnen in deze basisvoorzieningen van welzijn terecht met hun problemen. Ouderschap kan onder druk staan door problemen met schulden, gezondheid, huisvesting, scholing, werk, relatie en verslaving. Die context én de mogelijkheden van kind en gezin staan centraal. Maatschappelijk werk is partner in het CJG en het ZAT en biedt laagdrempelige oplossingen, in de eigen omgeving, met een integrale aanpak. Doel is: versterken van de eigen kracht van gezinnen. De Speelkamer van Alcander in Heerlen Bas is soms onzeker. Hij vindt het moeilijk om contact te leggen. Hij reageert soms agressief, heeft moeite met luisteren en tja regels Mina is juist erg verlegen. De school wees hun ouders op de Speelkamer. Kinderen met gedragsproblemen leren daar spelenderwijs hoe het anders kan. Twee keer per week worden leuke begeleide activiteiten aangeboden: speurtochten doen en teamspellen spelen, collages maken over ruzie maken, op bezoek bij de groenteboer, kinderboerderij, of samen eten. De ouders worden nauw betrokken. De begeleiders houden contact met de ouders, bespreken de vorderingen en geven tips en adviezen. Alle ouders van de speelkamerkinderen wordt de cursus Opvoeden en Zo! aangeboden tijdens het traject. Bas heeft in die negen maanden Speelkamer geleerd om te zeggen wat hij voelt. Hij is nu rustiger op school. Samen met zijn ouders pakken ze het ook thuis beter aan. Mina is minder bang en heeft zelfs een vriendinnetje overgehouden aan de Speelkamer. Er is ook contact tussen de school en de begeleiders van de Speelkamer over de vorderingen en gedragingen van het betreffende kind. 6 7

5 Jongeren vanaf 10 à 12 jaar Leefdomein: minder in gezin, meer op straat. Jongeren willen hangen, flaneren, kletsen, leren, bewegen, dansen, talenten ontwikkelen, een eigen plek, een betaalde (bij)baan. Voor jongeren is er de (brede) school met het ZAT en de sportvereniging. Veel ouders regelen zelf sport- en muziekactiviteiten voor hun kind % is afhankelijk van het aanbod van de gemeente. Welzijn biedt vrijetijdsaanbod, huiswerkbegeleiding, coaching, (jeugd) maatschappelijk werk, schuldhulp en toeleiding naar opleiding of werk. Welzijn is actief in het méé opvoeden binnen en buiten het gezin. De maatschappelijk werker komt achter de voordeur, biedt ondersteuning, psychosociale hulp, huisvestingshulp en schuldhulp. Op straat zijn er jongerenwerkers. In de school schoolmaatschappelijk werkers en jongerenwerkers. Ze dragen bij aan het voorkomen van schooluitval, via inloopspreekuren, coachings- en maatjestrajecten en via deelname aan het ZAT. Ze helpen bij toeleiding naar werk. Jongeren willen graag een steun in de rug. Inzet van jongerenwerkers werkt. Ze kennen de jongerencultuur, spreken hun taal, kennen als geen ander de netwerken de hangplekken, valkuilen en problemen die bij deze leeftijdsgroep horen. Jongerenwerk biedt begeleide vrijetijdsbesteding, in het buurthuis of een jeugdhonk, gericht op talentontwikkeling (of het nu muziek, dans, sport of techniek is) en omgangsvormen. Jongerenwerkers signaleren beginnende problemen op school en op straat en pakken die aan. Ze combineren hard met zacht, straf met hulp. Grijpen jeugd in de kraag, maar bieden ook een luisterend oor en perspectief of een nieuwe kans iets van het leven te maken. Altijd gericht op empowerment. Ze zijn coach en mentor, buurtpedagoog en rolmodel. Jongerenwerkers doen buurtbemiddeling tussen jeugd en buurtbewoners, en betrekken jongeren daarbij. Ze helpen overlast voorkomen. Voetbalproject Doelbewust, welzijnsorganisatie Divers Het Bossche voetbalproject Doelbewust bestaat nu vier jaar. Doelbewust is uitgerold over de hele stad s-hertogenbosch waar nu 9 teams actief zijn en 90 jongeren bij het project betrokken zijn. Risicojongeren met grenzeloos gedrag, moeilijk aanspreekbaar, met weinig respect voor autoriteit, gaan sporten voor gedragsverbetering. Talenten worden bevorderd en benut op een stimulerende wijze. Voetbal is het smeermiddel. Moussa: Ik had niks met regels en zo, maar ik ben wel voetbalgek. Nu zit ik in een team. Alsof we een profclub zijn. We doen dit samen, en als ik te laat ben of afspraken niet nakom, lig ik eruit en heeft het team ook een probleem. Ik coach nou nieuwe jongens en leer hun ook dat je soms echt verder komt met discipline, respect en regels. Deelname is niet vrijblijvend maar wel vrijwillig. Het aanleren van sociale vaardigheden is de rode draad in het project. De jongeren spreken elkaar aan op gedrag, zowel positief als negatief en corrigeren en helpen elkaar. Minimaal tien maal per seizoen worden thema s besproken op het gebied van gezondheid, seksualiteit, drugs, pesten, voeding en politiek. In de wijken waar het project al langer loopt is overlast verminderd, zijn schoolresultaten verbeterd en is de betrokkenheid en participatie van jongeren, ouders, school, buurtbewoners en politie toegenomen. Doelbewust was in 2009 Winnaar van de Hein Roethofprijs. 8 9

6 Jeugdwelzijn en het Centrum voor Jeugd en Gezin Opvoedondersteuning wordt ook gegeven vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij deze algemene voordeur kunnen alle ouders en jeugd aankloppen voor informatie, advies en hulp bij opvoeden en opgroeien. Het CJG kan niet zonder jeugdwelzijn in de wijk. Jeugdwelzijn levert het opvoedingsondersteuning aanbod vanuit de basisvoorzieningen en de buurtnetwerken die rond het CJG liggen: de speelzaal, de brede school, de wijk, de straat. Daar worden beginnende problemen gesignaleerd en wordt de eerste vroeghulp geboden. Jeugdwelzijn is er in de praktijk vooral voor die ouders en jeugd die klem zitten, minder kansen hebben, niet deelnemen en meedoen, geen vragen stellen, die afglijden en een steun in de rug kunnen gebruiken. Dit betreft die ouders, jeugd en jongeren die niet zo snel zelf het CJG zullen binnenlopen. Preventief lokaal jeugdbeleid Goed preventief lokaal jeugdbeleid vereist: echte betrokkenheid van de gemeente bij jeugd en buurten, en vertrouwen in de preventieve kracht van (jeugd)welzijnswerk in de buurt actieve, innovatieve, alerte welzijnsorganisaties korte directe lijnen tussen welzijnorganisaties en de wethouders Wmo, jeugd, wijken, sociale zaken en sport inbreng van jeugd ruimte voor jeugd en jongeren: accommodaties, sportvelden, speelplaatsen, brede stoepen structurele investering in lokaal jeugdwelzijn en in de snelle korte vroeghulp door: - voldoende basisvoorzieningen en aanbod van basisactiviteiten - voldoende aanbod van lichte ambulante hulp - goed opdrachtgeverschap en effectmeting door gemeente - goed geschoolde welzijnsprofessionals verplichte samenwerking tussen partners in het lokale veld, inclusief het CJG goede afspraken over directe door- en terugverwijzing naar en van de tweede lijn (= de zorg), zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg een heldere financiering van preventie, vroeghulp en zorg gemeentelijke regie, ook over het vrijwillige kader van de Jeugdzorg. Colofon Welzijn en opvoedondersteuning in de buurt en altijd kansrijk Uitgave MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Newtonlaan 115 Postbus GH Utrecht telefoon: Tekst MOgroep W&MD Vormgeving Vormers, Utrecht Fotografie Wilbert van Woensel, Amsterdam Foto p.9 Voetbalproject Doelbewust De foto s in deze publicatie zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben geen directe relatie met het onderwerp. Oplage Bestelwijze Bij MOgroep W&MD, per of via de website, met vermelding van titel en brochurenummer WMDB0039. ISBN NUR 752 Utrecht, mei 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de MOgroep. Bij overname is bronvermelding verplicht. Goed preventief jeugdbeleid voorkomt verloedering, overlast door jongeren, criminaliteit, schooluitval, onveiligheid, achterstanden, brandjes blussen. Het bevordert prettig wonen en welzijn voor burgers

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Een brede Kinderopvang

Een brede Kinderopvang Een brede Kinderopvang REFLECTIES door Jan Van Gils Onderzoekscentrum Kind en Samenleving jvangils@k-s.be Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 TOREN VAN BABEL versus DRIE PERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% B. PEUTERSPEELZALEN Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens 5.De peuterspeelzaal heeft meerwaarde naast de kinderopvang 6.Het is belangrijk dat de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf afzonderlijk

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 1 MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 December 2009 1 1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Het doel van deze wet is dat alle mensen

Nadere informatie

Naar integrale jeugdzorg

Naar integrale jeugdzorg Naar integrale jeugdzorg Naar integrale jeugdzorg Inleiding 4 Doel van de jeugdzorg 5 Uitgangspunten 5 Vertaling naar de praktijk 6 Randvoorwaarden 9 3 Inleiding Vrijwel alle facetten van de jeugdzorg

Nadere informatie

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien OpGroeieN OpGroeieN DaT doen We in Best SaMen! DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien Beste Betsy is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Best. Niet

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter Maatschappelijke stages bij peuterspeelzaalwerk voor iedereen beter Helpen bij opknapklussen, bij het organiseren van een opendag of extra inzet leveren op de woensdagmiddag. De jonge stagiaires brengen

Nadere informatie

KRACHT VANUIT DE BASIS

KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 1 IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 3 ikc het leeuwarder

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK Onderwerpen Niels Hermens en Erik Puyt De Buurtsportvereniging Positief opvoed- en opgroeiklimaat Sport en het sociaal domein: Vier beleidsterreinen met wetenschappelijk effect

Nadere informatie

Koersbericht 2 0 1 0 2 0 1 1

Koersbericht 2 0 1 0 2 0 1 1 Koersbericht 2010 2011 Noaberschap normale zaak Iemand de kracht geven er zelf iets aan te gaan doen. Activering en educatie. Van jong tot oud. Dat is waar Alifa voor staat. Het zijn niet enkel begrippen,

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Even voorstellen Gemeente De Ronde Venen 1-1- 11

Even voorstellen Gemeente De Ronde Venen 1-1- 11 Even voorstellen Gemeente De Ronde Venen 1-1- 11 Kernen: Ligging: Aantal inwoners: 43.163 Aantal basisscholen: Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Waverveen NW Utrecht,

Nadere informatie

Jongerenwerk en de aansluiting op Om het Kind

Jongerenwerk en de aansluiting op Om het Kind Jongerenwerk en de aansluiting op Om het Kind Jongerenwerkers voorkomen escalatie. Zij maken afschaling mogelijk vanuit een sterke preventieve inzet en als partner in de zorg. Dat doen zij door: vinden

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Inleiding In januari 2011 is in de gemeente Goirle het Centum Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen over opvoeden of opgroeien.

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie Gemeente Krimpen aan den IJssel & Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief In deze overeenkomst worden

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

MEE: PARTNER IN HET CJG

MEE: PARTNER IN HET CJG 1e kwartaal 2016 MEE: PARTNER IN HET CJG MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

l m n o p q r s t u v w x y z Taalprogramma s Stroomschema Taalprogramma s gericht op preventie en ontwikkelingsstimulering leeswijzer en stroomschema

l m n o p q r s t u v w x y z Taalprogramma s Stroomschema Taalprogramma s gericht op preventie en ontwikkelingsstimulering leeswijzer en stroomschema a b c d e Deelnemende organisaties TAALPROGRAMMA S VOOR 0 TOT 8 JAAR - LEESWIJZER EN STROOMSCHEMA Taalprogramma s f voor g 0 tot h 8 i jaar j k l m n o p q r s t u leeswijzer en stroomschema Stroomschema

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Theorie en praktijk in de Nederlandse pedagogische civil society. Marian van der Klein, 15 januari 2015, Brussel

Theorie en praktijk in de Nederlandse pedagogische civil society. Marian van der Klein, 15 januari 2015, Brussel Theorie en praktijk in de Nederlandse pedagogische civil society Marian van der Klein, 15 januari 2015, Brussel Een pedagogische civil society: de theorie - 2011 Micha de Winter: Verbeter de wereld, begin

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

Opvoeden samen met de buurt

Opvoeden samen met de buurt Opvoeden samen met de buurt De pedagogische waarde van jongeren- en welzijnswerk Opvoeden samen met de buurt De pedagogische waarde van jongeren- en welzijnswerk Pedagogische rol van jongeren- en welzijnswerk

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

De tijden van het kind Congres De basisschool van half acht tot zeven. A.M.L. van Wieringen Voorzitter Onderwijsraad. Amersfoort, 2 november 2006

De tijden van het kind Congres De basisschool van half acht tot zeven. A.M.L. van Wieringen Voorzitter Onderwijsraad. Amersfoort, 2 november 2006 De tijden van het kind Congres De basisschool van half acht tot zeven A.M.L. van Wieringen Voorzitter Onderwijsraad Amersfoort, 2 november 2006 DE TIJDEN VAN HET KIND Inhoudsopgave Vanuit kinderen denken,

Nadere informatie

De thuissituatie. Het centrum voor jeugd en gezin

De thuissituatie. Het centrum voor jeugd en gezin De thuissituatie De meeste kinderen groeien op in een regulier gezin met een vader en een moeder. Maar door een toename van echtscheidingen en nieuwe relaties groeit ook een aantal kinderen op een- ouder-

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning, wat werkt?

Opvoedingsondersteuning, wat werkt? Opvoedingsondersteuning, wat werkt? Wat is er nodig voor een effectieve opvoedingsondersteuning van alle opvoeders in Nederland Bert Prinsen Ede, 4 juni 2010 Onderwerpen: * Visie op opvoeden en opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Tieneropvang in een kindercentrum voor tieners van 10 t/m 16 jaar

Tieneropvang in een kindercentrum voor tieners van 10 t/m 16 jaar Tieneropvang in een kindercentrum voor tieners van 10 t/m 16 jaar Tien-inn Wilma Verhagen Sint-Oedenrode Tienerwerker 1 juni 2003 Waarom dit verslag? In 1999 had de gemeente Sint-Oedenrode subsidie gekregen

Nadere informatie

FUTUREPROOF is een project van De Schoor, Welzijnswerk Almere. Voor contact en vragen: projectleider Annemieke Haks, haks@deschoor.nl 06 218 241 87.

FUTUREPROOF is een project van De Schoor, Welzijnswerk Almere. Voor contact en vragen: projectleider Annemieke Haks, haks@deschoor.nl 06 218 241 87. FUTUREPROOF is een project van De Schoor, Welzijnswerk Almere. Voor contact en vragen: projectleider Annemieke Haks, haks@deschoor.nl 06 218 241 87. FUTUREPROOF Een plek voor jongeren die vanwege sociaal-emotionele

Nadere informatie

Visie op lokaal sociaal beleid 2012 2020

Visie op lokaal sociaal beleid 2012 2020 Visie op lokaal sociaal beleid 2012 2020 Wmo en AWBZ Welzijn Subsidies Sport Visie Lokaal Sociaal Beleid Accommodaties Werken naar vermogen Gezondheid Jeugden jongeren Onderwijs Gemeente Neder-Betuwe Visie

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking

Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking Inleiding - Achtergrond van de handreiking - Wijze van tot stand komen van handreiking - Informatie over VVE - Taken JGZ ten

Nadere informatie

aanpak 12-min Nieuwsbrief Aanpak 12-min juni 2010 In dit nummer Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak

aanpak 12-min Nieuwsbrief Aanpak 12-min juni 2010 In dit nummer Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak Nieuwsbrief Aanpak 12-min juni 2010 In dit nummer Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak Samenwerken voor 12-min delictplegers Delinquent gedrag door 12-minners belangrijke risicofactor

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Zit je ergens mee? Het CJG helpt je graag op weg

Zit je ergens mee? Het CJG helpt je graag op weg Zit je ergens mee? Het CJG helpt je graag op weg Bergen op Zoom Steenbergen Woensdrecht Bel gratis: 0800 020 04 04 www.cjgbergenopzoom.nl Bel: 0167 541131 www.cjgsteenbergen.nl Bel: 14 0164 www.cjgwoensdrecht.nl

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Talentontwikkeling... 3. Leefbaarheid... 3. Individuele coaching... 4. Visie op jongerenvoorzieningen...

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Talentontwikkeling... 3. Leefbaarheid... 3. Individuele coaching... 4. Visie op jongerenvoorzieningen... Visie op jongerenwerk in Capelle aan den IJssel Buurtkracht Rijnmond 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Talentontwikkeling... 3 Leefbaarheid... 3 Individuele coaching... 4 Visie op jongerenvoorzieningen...

Nadere informatie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn Drs.S. Blom Schakel Orthopedagoog Generalist (NVO) Coördinator Opvoedsteunpunt CJG structuur Interventie Presentatie

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk werk Blijf er niet mee rondlopen

Schoolmaatschappelijk werk Blijf er niet mee rondlopen Schoolmaatschappelijk werk Blijf er niet mee rondlopen FL 015-mei 2010 Blijf er niet mee rondlopen Bart (7) wordt regelmatig zomaar erg boos in de klas. Frida (9) trekt zich terug in haar eigen wereldje.

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Inspiratie-paper Wijkteams en sport

Inspiratie-paper Wijkteams en sport Inspiratie-paper Wijkteams en sport In samenwerking met K2 Next Generation, specialist op het gebied van sociale wijkteams, organiseren NOC*NSF en NISB interactieve sessies over de verbinding tussen sport

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

Inspiratie-paper Wijkteams en sport

Inspiratie-paper Wijkteams en sport Inspiratie-paper Wijkteams en sport In samenwerking met K2 Next Generation, specialist op het gebied van sociale wijkteams, organiseren NOC*NSF en NISB interactieve sessies over de verbinding tussen sport

Nadere informatie

www.youngeratheart.nl

www.youngeratheart.nl www.youngeratheart.nl Younger at heart Younger at heart is een jonge, innovatieve jongerenwerkorganisatie. Younger at heart richt zich op jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30. Core business is het

Nadere informatie

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan Stip aan de horizon Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden gemeenteraden Holland Rijnland april/mei 2013 Hoe het nu kan gaan Jeugd & Opvoedhulp Zorg

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie