Verboden-toegestaan-lijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verboden-toegestaan-lijst"

Transcriptie

1 Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot de Aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg. In die brief wordt de oplossing uiteengezet voor de jaarrekeningenproblematiek zoals aangekaart door de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants in haar Alert van 21 maart Alle betrokken partijen hebben bijgedragen aan de gezamenlijke oplossing. In het kader van die oplossing en de bestuurlijke afspraken die hierover zijn gemaakt, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een groot aantal vragen vanuit branchepartijen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars binnengekregen, besproken en van een antwoord voorzien. Deze antwoorden zijn opgenomen in onderstaande verboden-toegestaan lijst. Wij zijn partijen erkentelijk voor het aanleveren van deze vragen. Parallel hieraan hebben wij in afstemming met zorgaanbieders en zorgverzekeraars de regelgeving 2015 vormgegeven. In het kader hiervan acht de NZa het tevens wenselijk dat voor een bepaalde periode op bepaalde gebieden bij de uitleg van (onderdelen van) haar regelgeving en de uitoefening van haar toezichthoudende en andere wettelijke taken kan worden geanticipeerd op voorgenomen wijzigingen van die regelgeving per 1 januari Een korte beschrijving van die voorgenomen wijzigingen is in de laatste kolom van deze tabel opgenomen. Een toelichting op die wijzigingen en de wijze waarop en de voorwaarden waaronder op die wijzigingen kan worden geanticipeerd, is in de alinea hieronder opgenomen. Het controlepuntnummer verwijst naar de lijst met controlepunten zoals opgenomen in de Aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg. Toelichting bij kolom Anticipatie op regelgeving 2015 in verboden-toegestaan-lijst Ten aanzien van een aantal van de in onderstaande tabel genoemde situaties, ziet de NZa aanleiding om de regelgeving per 1 januari 2015 te wijzigen. De redenen hiervoor zijn met name de noodzaak om de uitvoerbaarheid te verbeteren, verduidelijkingen aan te brengen, ongewenste effecten van beleid weg te nemen en gewenste ontwikkelingen en innovaties te stimuleren. Gegeven deze op handen zijnde wijzigingen van die regelgeving, ziet de NZa aanleiding om daarop te anticiperen in het kader van deze Aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg. Meer in het bijzonder betekent dit dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars ten aanzien van een aantal punten de mogelijkheid wordt geboden om, bij de omzetbepaling en de daarmee samenhangende verantwoording en financiële afwikkeling met betrekking tot de jaren 2012, 2013 en 2014, aan te sluiten bij de regelgeving die per 1 januari 2015 zal gelden. De punten waarvoor deze mogelijkheid wordt geboden staan genoemd in de laatste kolom van deze tabel. De geboden mogelijkheid geldt alleen indien en voor zover wordt gehandeld op de wijze zoals ten aanzien van het betreffende punt is aangeven in de laatste kolom van deze tabel en de daarbij genoemde voorwaarden in acht zijn genomen. Deze mogelijkheid geldt bovendien uitsluitend voor de DBC-zorgproducten/overige zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 en de zorgactiviteiten uitgevoerd tot en met Het anticiperen op de nieuwe regelgeving op de hiervoor genoemde wijze, houdt niet in dat de declaratie daarmee rechtmatig is, maar wel dat deze door de NZa aanvaardbaar wordt bevonden. Concreet betekent dit dat de desbetreffende omzet als juist wordt beschouwd en in de verantwoording opgenomen kan blijven. Dit impliceert ook dat er geen correcties met financiële gevolgen uit voortvloeien voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Met betrekking tot correcties van het eigen risico op het niveau van de individuele verzekerde, geldt voor de punten genoemd in de laatste twee kolommen evenwel de beleidslijn van de minister van VWS zoals verwoord in de brief 1

2 van 22 mei 2014 en de brief van 26 juni 2014 met kenmerk FBZ en eventuele daarop volgende berichten, met inbegrip van motie De Minister is in overleg met Zorgverzekeraars Nederland over hoe daar invulling aan te geven. Voor de accountants zijn de hier beschreven voorwaarden, waaronder kan worden geanticipeerd op de wijziging van regelgeving, onderdeel van het bij hun controle- en onderzoekswerkzaamheden te hanteren normenkader. Zoals eerder door de NZa is aangeven, laat de aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg en derhalve ook de bovengenoemde anticipatiemogelijkheid - onverlet dat als er aanwijzingen zijn voor fraude of overtredingen, de NZa en het Openbaar Ministerie hun bevoegdheden op het gebied van toezicht en strafrechtelijke vervolging kunnen inzetten. Vanaf 1 januari 2015 geldt de regelgeving die volgens het gebruikelijke proces in juli a.s. door de NZa zal worden vastgesteld. Nr. Categorie Norm en vraag Toegestaan Verboden Anticipatie op regelgeving Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 Bij een eerste polikliniekbezoek en bij een herhaal-polikliniekbezoek moet sprake zijn van: face-to-face-contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), en; hulp door of vanwege het ziekenhuis (waarbij de locatie (polikliniek, buitenpolikliniek, verpleeghuis) in onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder overeengekomen kan worden). Nee, dit is niet toegestaan. In de definitie van polikliniekbezoek is opgenomen dat er face-to-face contact moet zijn tussen patiënt en poortspecialist. Hiervan is geen sprake als de vertegenwoordiger, zonder aanwezigheid van de patiënt, aan het consult deelneemt. Is het toegestaan om voor consulten tussen een poortspecialist en een wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt (in plaats van de patiënt zelf) een polikliniekbezoek vast te

3 leggen? 2 Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 In 2012 gold er geen norm ten aanzien van het vastleggen van een polikliniekbezoek tijdens een klinische opname of dagverpleging. Van 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013: Een polikliniekbezoek mag niet tijdens een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd. Vanaf 1 juli 2013: Een polikliniekbezoek mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, die vóór de opname al is ingepland. Ja, dit mag tot en met 31 december 2012, omdat de regelgeving van de NZa dit tot die datum niet expliciet verbood. Let op: met ingang van 1 januari 2013 is het echter niet meer toegestaan om een polikliniekbezoek tijdens een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) te registreren. De uitzondering die vanaf 1 juli 2013 geldt (in geval sprake is van een herhaalpolikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, die vóór de opname al is ingepland) is niet van toepassing op de geschetste casus. Is het toegestaan om een herhaalpolikliniekbezoek te registreren voor hetzelfde specialisme als waar de patiënt met spoed is opgenomen (gaat om specialismen waar

4 sprake is van subspecialisatie of waarbij een breed scala aan diagnoses voorhanden is)? 3 Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 Zie bovenstaand. Patiënt komt op 15 juni om 9:00 uur s ochtends op de polikliniek Chirurgie, Hiervoor wordt een polikliniekbezoek geregistreerd. Later op de dag, bijvoorbeeld om 16:00 uur gebeurt er iets waardoor de patiënt acuut opgenomen moet worden voor het specialisme Chirurgie. Is het toegestaan om in het bovenstaande voorbeeld een polikliniekbezoek vast te leggen naast een klinische opname voor dezelfde kalenderdag)? Ja, dit mag. De bepaling schrijft voor dat een polikliniekbezoek niet tijdens (gedurende) een klinische opname of dagverpleging vastgelegd mag worden. Indien, zoals in het voorbeeld, sprake is van een polikliniekbezoek dat voorafgaand aan een acute klinische opname plaatsvindt, dan mag zowel het polikliniekbezoek als een klinische opname vastgelegd worden. 4 Polikliniekbezoek Controlepunt: : Eerste polikliniekbezoek; : Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuw DBC-zorgproduct; : Herhaal-polikliniekbezoek bij een lopend DBC-zorgproduct. Ja, dit mag. De FB-parameter eerste polikliniekbezoek speelt geen rol in de afleiding van de consultaire DBC-zorgproducten bij het specialisme Revalidatiegeneeskunde omdat deze FB-parameter zowel 40 min normtijd (190012) als 20 min normtijd (190013) kan

5 Bij revalidatiegeneeskunde worden alleen zorgactiviteitcodes en uitgevraagd in de beslisboom. De zorgactiviteitcode speelt geen rol in de afleiding, maar is wel belang voor het (schaduw)budget. Is het toegestaan om t/m altijd in combinatie met of te registreren. representeren. Wanneer ten behoeve van het schaduwbudget automatisch de zorgactiviteitcode vastgelegd wordt, dient daarnaast een code óf te worden aangemaakt voor de juiste afleiding. Het is echter niet toegestaan om het consult ook om te zetten in arts-tijd om het zo een rol te laten spelen in de afleiding van zwaarte van het zorgproduct. 5 Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 Het uitgangspunt is één polikliniekbezoek per specialisme per dag. Het is enkel toegestaan om meerdere polikliniekbezoeken op één dag te registreren in het kader van het one-stop-shop principe als voldaan is aan de onderstaande voorwaarden: - de twee aparte polikliniekbezoeken (en aanvullende onderzoek(en)) zijn vooraf ingepland, en; - de polikliniekbezoeken vinden op verschillende tijdstippen plaats (niet achtereenvolgens), en; - er bestaat een medische noodzaak om het herhaalpolikliniekbezoek later op de dag in te Ja, dit is toegestaan. Hoewel het uitgangspunt van de NZa één polikliniekbezoek per specialisme per dag is, is dit uitgangspunt op dit moment niet in de vorm van een norm geformaliseerd in regelgeving van de NZa. Wel is het zo, dat de NZa in een circulaire dit uitgangspunt kenbaar heeft gemaakt (bron: CI/14/3c). De juridische status van een circulaire is echter niet van dien aard dat deze een nieuwe norm kan creëren. Wel kan een circulaire een nader invulling

6 plannen, bijvoorbeeld omdat dit wordt gebruikt om uitslagen van tussentijdse onderzoeken te bespreken (de onderzoeken zijn uitgevoerd in de tijd tussen de twee polikliniekbezoeken). Er moet, kortom, een zorginhoudelijke reden zijn om een patiënt op dezelfde dag terug te laten komen voor een polikliniekbezoek (bron: circulaire CI/14/3c). geven aan een bestaande norm. Dit betekent dat indien er daadwerkelijk sprake is van twee afzonderlijke consulten, het niet verboden is om meerdere consulten per specialisme per dag vast te leggen. Is het toegestaan om meerdere polikliniekbezoeken per specialisme per dag te registreren, als er binnen een specialisme sprake is van meerdere consulten in het kader van verschillende zorgvragen? 6 Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 Zie bovenstaand. Is het toegestaan om meerdere polikliniekbezoeken per specialisme per dag te registreren, als er binnen een specialisme sprake is van een regulier consult in de ochtend en een spoedconsult s avonds in het kader van verschillende zorgvragen, maar ook in het kader van dezelfde zorgvraag? Ja, dit is toegestaan. Hoewel het uitgangspunt van de NZa één polikliniekbezoek per specialisme per dag is, is dit uitgangspunt op dit moment niet in de vorm van een norm geformaliseerd in de regelgeving van de NZa. Wel is het zo, dat de NZa in een circulaire dit uitgangspunt kenbaar heeft gemaakt (bron: CI/14/3c). De juridische status van een circulaire is echter

7 niet van dien aard dat deze een nieuwe norm kan creëren. Wel kan een circulaire een nader invulling geven aan een bestaande norm. Dit betekent dat indien er daadwerkelijk sprake is van twee afzonderlijke consulten, het niet verboden is om meerdere consulten per specialisme per dag vast te leggen. 7 Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 Zie bovenstaand. Is het toegestaan om meerdere polikliniekbezoeken per specialisme per dag te registreren, als het tweede polikliniekbezoek later op de dag (en niet voorafgaand aan de kalenderdag) wordt ingepland? Ja, dit is toegestaan. Hoewel het uitgangspunt van de NZa één polikliniekbezoek per specialisme per dag is, is dit uitgangspunt op dit moment niet in de vorm van een norm geformaliseerd in de regelgeving van de NZa. Wel is het zo, dat de NZa in een circulaire dit uitgangspunt kenbaar heeft gemaakt (bron: CI/14/3c). De juridische status van een circulaire is echter niet van dien aard dat deze een nieuwe norm kan creëren. Wel kan een circulaire een nader invulling geven aan een bestaande norm. Dit betekent dat indien er daadwerkelijk sprake is van twee afzonderlijke consulten, het niet verboden is om

8 meerdere consulten per specialisme per dag vast te leggen. Overigens wordt met vooraf ingepland in dit geval bedoeld dat het bezoek ingepland wordt naar aanleiding van de uitslag van het tussenliggende onderzoek en er geen sprake is van acute zorg. 8 Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 Zie bovenstaand. Is het toegestaan om meerdere polikliniekbezoeken per specialisme per dag te registreren, als het niet medisch noodzakelijk is om het tweede polikliniekbezoek op dezelfde dag te laten plaatsvinden? Ja, dit is toegestaan. Hoewel het uitgangspunt van de NZa één polikliniekbezoek per specialisme per dag is, is dit uitgangspunt op dit moment niet in de vorm van een norm geformaliseerd in de regelgeving van de NZa. Wel is het zo, dat de NZa in een circulaire dit uitgangspunt kenbaar heeft gemaakt (bron: CI/14/3c). De juridische status van een circulaire is echter niet van dien aard dat deze een nieuwe norm kan creëren. Wel kan een circulaire een nader invulling geven aan een bestaande norm. Dit betekent dat indien er daadwerkelijk sprake is van twee afzonderlijke consulten, het niet verboden is om meerdere consulten per specialisme

9 per dag vast te leggen. Overigens wordt in dit geval met medisch noodzakelijk bedoeld dat er een zorginhoudelijke reden is om de patiënt nogmaals op de polikliniek te zien en dit niet in één polikliniekbezoek kan worden afgehandeld. 9 Dagverpleging Controlepunt: 4 Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist. Nee, dit is niet toegestaan. In de definitie van dagverpleging is opgenomen dat de dagverpleging uitgevoerd moet worden in verband met een onderzoek of behandeling door een medisch specialist op dezelfde dag. De NZa biedt de mogelijkheid om te anticiperen op de regelgeving 2015, in die zin dat dagverpleging bij cytostaticatoediening wordt geregistreerd, onder de voorwaarde dat cytostatica door, of onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist in kader van een dagverpleging is toegediend en daarbij ook voldaan is aan de overige criteria voor dagverpleging. Is het toegestaan om bij cytostatica-toediening door een verpleegkundige, onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist, een dagverpleging te registreren? 10 Dagverpleging Controlepunt: 4 Zie bovenstaand. Is het toegestaan om bij cardioversie door een verpleegkundig specialist of physician assistant, Nee, dit is niet toegestaan. In de definitie van dagverpleging is opgenomen dat de dagverpleging uitgevoerd moet worden in verband met een onderzoek of behandeling door een medisch specialist op De NZa biedt de mogelijkheid om te anticiperen op de regelgeving 2015, in die zin dat dagverpleging bij cardioversie geregistreerd wordt, onder de voorwaarde dat de cardioversie door, of onder verantwoordelijkheid van een medisch

10 onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist, een dagverpleging te registreren? dezelfde dag. specialist in kader van een dagverpleging is uitgevoerd en daarbij ook voldaan is aan de overige criteria voor dagverpleging. 11 Dagverpleging Controlepunt: 4 Zie bovenstaand. Kan een dagverpleging ook plaatsvinden op de polikliniek? Ja, dit kan niet op voorhand worden uitgesloten. Dit onderdeel van de polikliniek dient wel specifiek voor dagverpleging te zijn ingericht en er dient voldaan te worden aan de overige voorwaarden van de norm/definitie. 12 Dagverpleging Controlepunt: 4 Zie bovenstaand. Nee, dat is niet het geval. De beleidsregel wijst uit dat behandeltijd geen onderdeel vormt van de totale duur van de verpleegtijd. Vormt behandeltijd onderdeel van de totale duur van de dagverpleging? 13 Dagverpleging Controlepunt: 4 Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist.* *Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd. Nee, dit is niet toegestaan. Op het moment dat een patiënt wordt opgenomen voor een dagverpleging en gedurende de opname blijkt dat een overnachting noodzakelijk is, dan wordt de dagverpleging omgezet naar een klinische opname en verpleegdag(en). Het is niet toegestaan om een dagverpleging en verpleegdag op dezelfde kalenderdag vast te leggen.

11 14 Dagverpleging en verpleegdag Controlepunt: 4 en 5 Is het toegestaan om een dagverpleging en een verpleegdag op dezelfde kalenderdag te registreren als een patiënt in dagverpleging is opgenomen voor interne geneeskunde, tegen het einde onwel wordt en vervolgens klinisch wordt opgenomen voor de neuroloog? Dagverpleging: Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist. Verpleegdag: Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20:00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. Er is alleen sprake van een verpleegdag bij verpleging op een voor Nee, dit is niet toegestaan. De norm wijst uit dat een verpleegdag niet vastgelegd mag worden op de spoedeisende hulp. Om een dagverpleging te mogen vastleggen dient sprake te zijn van verpleging die in het algemeen voorzienbaar is. Hieronder wordt verstaan: dagbehandeling bij electieve zorg (vooraf ingepland). Een opname op de SEH voldoet niet hier aan.

12 verpleging ingerichte afdeling (waaronder high/medium care), niet zijnde een polikliniek, afdeling voor dagopname of spoedeisende hulp. 15 Verpleegdag Controlepunt: 5 16 Verpleegdag Controlepunt: 5 Patiënt komt binnen op SEH en wordt gereanimeerd. Patiënt overlijdt op SEH dezelfde dag. Mag een klinische opname (verpleegdag) of dagopname op de SEH worden vastgelegd? Zie bovenstaand. Er is sprake van een overnachting als de patiënt opgenomen wordt vóór 00:00 uur en ontslag plaatsvindt ná 07:00 uur op de daaropvolgende kalenderdag. Een patiënt wordt opgenomen op de kraamafdeling om 05:00 uur in de ochtend en in bevalt in de avond en gaat om 23:00 uur naar huis. Is het toegestaan om een verpleegdag vast te leggen bij kraamzorg en eerste hart hulp indien niet voldaan wordt aan de definitie? Norm in 2012: Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat) (bron: BR/CU-2045). Over Deze definitie was van toepassing in In 2013 zijn op verzoek van partijen tijdstippen toegevoegd die het begrip overnachting volledig toetsbaar maken. Nee, dit is niet toegestaan. Een verpleegdag omvat minimaal een overnachting. Hiervan is alleen sprake als de patiënt opgenomen wordt vóór 00:00 uur en ontslagen ná 07:00 uur op de daaropvolgende kalenderdag.

13 het begrip overnachting kunnen lokaal afspraken gemaakt worden. Hoe om te gaan met gaan met overnachting indien er geen lokale afspraken zijn gemaakt? Voor 2012 geldt dat indien er lokaal (tussen instelling en zorgverzekeraar) afspraken over het begrip overnachting zijn gemaakt, zijn deze afspraken leidend. Indien er géén afspraken zijn gemaakt over het begrip overnachting, dient gebruik gemaakt te worden van de tijdstippen zoals die per 2013 zijn toegevoegd of dienen er alsnog lokale afspraken te worden gemaakt over Verpleegdag Controlepunt:5 Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20:00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. Er is alleen sprake van een verpleegdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling (waaronder high/medium care), niet zijnde een polikliniek, afdeling voor dagopname of spoedeisende hulp. Nee, dit is niet toegestaan. In de bepaling is opgenomen dat een verpleegdag niet vastgelegd mag worden indien sprake is van een opname op de afdeling voor dagopname. De NZa biedt de mogelijkheid om te anticiperen op de regelgeving 2015, in die zin dat verpleegdagen op een afdeling voor dagopname vastgelegd worden, onder de voorwaarde dat de afdeling voor dagopname een voor verpleging ingerichte afdeling betreft. De zorgaanbieder dient hierbij ondubbelzinnig en expliciet aan te tonen dat de afdeling voor dagopname voor verpleging is ingericht en er sprake was van ondercapaciteit van de verpleegafdeling. Daarnaast moet uiteraard voldaan worden aan de overige voorwaarden voor het vastleggen van een verpleegdag.

14 Is het toegestaan als een patiënt overnacht op de afdeling voor dagverpleging om hiervoor een verpleegdag vast te leggen? 18 IC-dag Controlepunt: 5 IC-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, en ): Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een IC patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar. Niet als behandeldag wordt geteld het postoperatief onderbrengen van een patiënt op de IC, in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen IC-behandeldag. Ja, dit mag. WBMV-DBC s en ICtrajecten mogen met ingang van 1 januari 2011 naast elkaar gedeclareerd mogen worden (bron: circulaire CI/10/39c) mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de beleidsregel. Hierbij moet uiteraard voldaan worden aan de overige voorwaarden voor het declareren van een ICbehandeldag. Tot 2011 stond in de declaratiebepalingen dat de toeslag voor IC-behandeldag niet in rekening gebracht kan worden in combinatie met DBC s neurochirurgie, WBMV transplantaties, hartoperaties, AICD-implantaties, catheterablaties, chronische intermitterende beademing, brandwonden en de overige trajecten neonatale IC en pediatrische IC. Is het

15 toegestaan om een IC-behandeldag in combinatie met WBMV-zorg in rekening te brengen. 19 Verblijf gezonde zuigeling Controlepunt: 5 Klinische opname: De aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.* Bij een onderbreking van de opnameduur (bijvoorbeeld door afwezigheidsdag(en)) kan slechts één klinische opname worden geregistreerd. Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen gerekend. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis wordt wel als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis gerekend. Nee, dit is niet toegestaan. Er kan alleen een klinische opname én verpleegdag voor de neonaat worden vastgelegd als er sprake is van een eigen zorgvraag (medische noodzaak) voor de neonaat en er voldaan wordt aan de definitie van verpleegdag en klinische opname. Als de neonaat in het ziekenhuis verblijft en overnacht vanwege een onderzoek of behandeling van de moeder, wordt er een overig traject verblijf gezonde zuigeling vastgelegd in plaats van een * Voor het (schaduw)budget geldt dat ook voor de aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer dagen verblijf gezonde moeder of verblijf gezonde zuigeling worden geregistreerd, een klinische opname kan worden vastgelegd. reguliere verpleegdag. In het kader van het schaduwbudget was het in 2012 ook toegestaan om bij een verblijf gezonde zuigeling een klinische opname vast te leggen. Vanaf 2013 is deze bepaling vervallen. Een overig traject is een prestatie die een aaneengesloten traject betreft, waarvoor de eenheid een dag is. Deze prestaties gelden per

16 verpleegdag en worden geregistreerd in plaats van (en onder dezelfde voorwaarden als) een reguliere verpleegdag. Verblijf gezonde zuigeling: Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. 20 Verblijf gezonde zuigeling Controlepunt: 5 Is het toegestaan om in het geval van een partus onder begeleiding van de gynaecoloog altijd een klinische opname en verpleegdag voor een neonaat vast te leggen? Een overig traject is een prestatie die een aaneengesloten traject betreft, waarvoor de eenheid een dag is. Deze prestaties gelden per verpleegdag en worden geregistreerd in plaats van (en onder dezelfde voorwaarden als) een reguliere verpleegdag. Verblijf gezonde zuigeling: Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Nee, dit is niet toegestaan. Een overig traject verblijf gezonde zuigeling is een integraal product, waarvoor de eenheid een dag is. Het is niet toegestaan een verpleegdag, polikliniekbezoek of intercollegiaal consult vast te leggen tijdens dit overig traject. Als er sprake is van een eigen zorgvraag (medische noodzaak) voor de neonaat, wordt er een DBCzorgproduct neonatologie vastgelegd in plaats van een verblijf gezonde zuigeling.

17 Is het toegestaan om DBC-zorgproduct neonatologie te openen naast een overig traject verblijf gezonde zuigeling? 21 Verblijf gezonde zuigeling Controlepunt: 5 Zie bovenstaand. Is het toegestaan om, indien een in het ziekenhuis geboren neonaat na opname door de kinderarts nog in het ziekenhuis verblijft in verband met de opname van de moeder, laatstgenoemde verblijfsdagen vast te leggen als overig traject verblijf gezonde zuigeling? Ja, dit is toegestaan. Indien een neonaat na de bevalling in het ziekenhuis (al dan niet na klinische opname van de neonaat door de kinderarts) verblijft en overnacht in verband met onderzoek of behandeling van de moeder, kan een overig traject verblijf gezonde zuigeling worden vastgelegd in plaats van een reguliere verpleegdag. 22 Verblijf gezonde moeder Controlepunt: 5 Een overig traject is een prestatie die een aaneengesloten traject betreft, waarvoor de eenheid een dag is. Deze prestaties gelden per verpleegdag en worden geregistreerd in plaats van (en onder dezelfde voorwaarden als) een reguliere verpleegdag. Ja, dit is toegestaan. Indien een moeder na de bevalling in het ziekenhuis verblijft en overnacht in verband met onderzoek of behandeling van haar kind, kan een overig traject verblijf gezonde moeder worden vastgelegd in plaats van een reguliere verpleegdag. Verblijf gezonde moeder: Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan.*

18 * Indien bij ziekte van de moeder de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd. 23 Zorgactiviteit Teambespreking (039679) Controlepunt: 6 Is het toegestaan om, indien een vrouw klinisch is bevallen en vervolgens in het ziekenhuis verblijft in verband met de opname van haar kind, laatstgenoemde verblijfsdagen vast te leggen als overig traject verblijf gezonde moeder? Een bespreking van een patiënt in een instelling met een WBMV-vergunning voor cardiochirurgie en interventiecardiologie, waarbij de gegevens van de patiënt via tertiaire verwijzing worden aangeboden, met als doel te beoordelen welke patiënt welke ingreep moet ondergaan. Het gaat om een patiënt die niet onder behandeling is bij het specialisme waar de patiënt besproken wordt. Het betreft besprekingen in het kader van cardiochirurgie, interventiecardiologie en electrofysiologie. Nee, dit is niet toegestaan. Een zorgactiviteit teambespreking mag uitsluitend bij een tertiaire verwijzing vastgelegd worden, en niet bij een interne verwijzing.

19 Mag de zorgactiviteit teambespreking in geval van een interne verwijzing geregistreerd worden in het DBC-zorgproduct dat reeds geopend is bij een ander specialisme voor de patiënt? 24 Zorgactiviteit Verwijdering uit de gehoorgang van een of meerdere poliepen of corpora aliena (031712) Controlepunt: 6 Zorgactiviteit met als omschrijving: Verwijdering uit de gehoorgang van een of meerdere poliepen of corpora aliena Mag de verrichting ook geregistreerd worden indien sprake is van een zeer uitgebreid Nee, dit is niet toegestaan. De zorgactiviteit Verwijdering uit de gehoorgang van een of meerdere poliepen of corpora aliena (031712) mag alleen vastgelegd worden bij verwijdering uit de gehoorgang van één of meerdere poliepen of lichaamsvreemde objecten. oortoilet bij corpus alienum, radicaalholte, keratine en botsekwesters, gebruik zilvernitraat, gentiaanviolet en/of boorzuurpoeder? 25 Zorgactiviteiten Wondexcisie ( en ) Controlepunt: 6 Zorgactiviteit met als omschrijving: Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en). Ja, dit is een vereiste. Om zorgactiviteit of te mogen vastleggen, dient voldaan te worden aan de omschrijving zoals opgenomen bij de zorgactiviteit. Een van de vereisten is dat er sprake is van locaalanesthesie. Zorgactiviteit met als omschrijving: Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet

20 wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en). Is lokaalanesthesie een vereiste om zorgactiviteiten en te mogen vastleggen? 26 Zorgactiviteit Nazorg Nee, dit is niet toegestaan. In de De NZa biedt de mogelijkheid om te cochleaire Een zorgactiviteit cochleaire implantaten nazorg beleidsregel is bepaald dat één anticiperen op de regelgeving 2015, in die implantaten ( volwassenen (031904) en cochleaire zorgaanbieder een zorgactiviteit voor zin dat zorgactiviteiten nazorg cochleaire en ) implantaten nazorg kinderen (031906) mag nazorg cochleaire implantaat mag implantaten door audiologen geregistreerd uitsluitend door één zorgaanbieder eenmaal per vastleggen bij nazorg op de dag van worden, onder de voorwaarde dat op het Controlepunt: 6 jaar worden geregistreerd op de dag van een dat er een herhaal-polikliniekbezoek is moment de zorgactiviteit nazorg cochleaire herhaal-polikliniekbezoek. vastgelegd. Onder het begrip implantaten is vastgelegd er sprake is van zorgaanbieder wordt verstaan een een herhaal-contact met de audioloog. Bij een eerste polikliniekbezoek en bij een instelling/praktijk. Een herhaal- herhaal-polikliniekbezoek moet sprake zijn van: polikliniekbezoek mag vastgelegd face-to-face-contact tussen patiënt en worden door een poortspecialist. poortspecialist (specialist of arts-assistent), en; Gezien een audioloog geen hulp door of vanwege het ziekenhuis (waarbij poortspecialist is betekent dit dat door de locatie (polikliniek, buitenpolikliniek, een audioloog geen herhaal- verpleeghuis) in onderhandeling tussen polikliniekbezoek vastgelegd mag zorgverzekeraar en zorgaanbieder worden, en hiermee ook geen overeengekomen kan worden). zorgactiviteit voor nazorg cochleaire implantaten.

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 2 Artikel 3. Inwerkingtreding... 2 Artikel 4. Begrippen en afkortingen...

Nadere informatie

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor medisch-specialistische zorg juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Rolf de Groot, Reimer Veldhuis, Joris Rijken, Marte van Graafeiland

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A.

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Het DOT-effect Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Sliedrecht Datum: 1 november 2008 Versie: 1.0 definitief De Praktijk Postbus

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

Schriftelijke reacties op consultatie

Schriftelijke reacties op consultatie Schriftelijke reacties op consultatie Inhoudsopgave - Reactie GGZ Nederland - Reactie Nederlandse Associatie Physician Assistants - Reactie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - Reactie Orde van Medisch

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Kostenstijging GGZ Bevindingen controles

Kostenstijging GGZ Bevindingen controles Kostenstijging GGZ De gestegen zorgkosten in de verslavingszorg zijn er de reden van dat DSW Zorgverzekeraar (DSW) heeft besloten in deze sector nadere controles uit te voeren. Deze controles hebben zich

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5103

BELEIDSREGEL BR/CU-5103 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Concurrentie in de ziekenhuissector Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Consultatiedocument Concurrentie in de Ziekenhuissector 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afbakening van het onderzoek...

Nadere informatie

Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte

Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte Weergave van de markt 2007-2012 december 2012 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming marktscans 11

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-018. Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw

Beleidsregel TH/BR-018. Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw Beleidsregel TH/BR-018 Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw december 2014 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Reikwijdte 4 1.3 De zorgplicht van zorgverzekeraars 4 1.3.1 De Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur N-10-1016 Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

AANVULLENDE VERZEKERINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN juist voor jou Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen blz. 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT ACCARE

PROFESSIONEEL STATUUT ACCARE PROFESSIONEEL STATUUT ACCARE Wat is er gewijzigd? Op grond van nieuwe regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit is het Professioneel Statuut gewijzigd. De eisen aan het hoofdbehandelaarschap zijn strikter

Nadere informatie