Verboden-toegestaan-lijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verboden-toegestaan-lijst"

Transcriptie

1 Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot de Aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg. In die brief wordt de oplossing uiteengezet voor de jaarrekeningenproblematiek zoals aangekaart door de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants in haar Alert van 21 maart Alle betrokken partijen hebben bijgedragen aan de gezamenlijke oplossing. In het kader van die oplossing en de bestuurlijke afspraken die hierover zijn gemaakt, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een groot aantal vragen vanuit branchepartijen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars binnengekregen, besproken en van een antwoord voorzien. Deze antwoorden zijn opgenomen in onderstaande verboden-toegestaan lijst. Wij zijn partijen erkentelijk voor het aanleveren van deze vragen. Parallel hieraan hebben wij in afstemming met zorgaanbieders en zorgverzekeraars de regelgeving 2015 vormgegeven. In het kader hiervan acht de NZa het tevens wenselijk dat voor een bepaalde periode op bepaalde gebieden bij de uitleg van (onderdelen van) haar regelgeving en de uitoefening van haar toezichthoudende en andere wettelijke taken kan worden geanticipeerd op voorgenomen wijzigingen van die regelgeving per 1 januari Een korte beschrijving van die voorgenomen wijzigingen is in de laatste kolom van deze tabel opgenomen. Een toelichting op die wijzigingen en de wijze waarop en de voorwaarden waaronder op die wijzigingen kan worden geanticipeerd, is in de alinea hieronder opgenomen. Het controlepuntnummer verwijst naar de lijst met controlepunten zoals opgenomen in de Aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg. Toelichting bij kolom Anticipatie op regelgeving 2015 in verboden-toegestaan-lijst Ten aanzien van een aantal van de in onderstaande tabel genoemde situaties, ziet de NZa aanleiding om de regelgeving per 1 januari 2015 te wijzigen. De redenen hiervoor zijn met name de noodzaak om de uitvoerbaarheid te verbeteren, verduidelijkingen aan te brengen, ongewenste effecten van beleid weg te nemen en gewenste ontwikkelingen en innovaties te stimuleren. Gegeven deze op handen zijnde wijzigingen van die regelgeving, ziet de NZa aanleiding om daarop te anticiperen in het kader van deze Aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg. Meer in het bijzonder betekent dit dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars ten aanzien van een aantal punten de mogelijkheid wordt geboden om, bij de omzetbepaling en de daarmee samenhangende verantwoording en financiële afwikkeling met betrekking tot de jaren 2012, 2013 en 2014, aan te sluiten bij de regelgeving die per 1 januari 2015 zal gelden. De punten waarvoor deze mogelijkheid wordt geboden staan genoemd in de laatste kolom van deze tabel. De geboden mogelijkheid geldt alleen indien en voor zover wordt gehandeld op de wijze zoals ten aanzien van het betreffende punt is aangeven in de laatste kolom van deze tabel en de daarbij genoemde voorwaarden in acht zijn genomen. Deze mogelijkheid geldt bovendien uitsluitend voor de DBC-zorgproducten/overige zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 en de zorgactiviteiten uitgevoerd tot en met Het anticiperen op de nieuwe regelgeving op de hiervoor genoemde wijze, houdt niet in dat de declaratie daarmee rechtmatig is, maar wel dat deze door de NZa aanvaardbaar wordt bevonden. Concreet betekent dit dat de desbetreffende omzet als juist wordt beschouwd en in de verantwoording opgenomen kan blijven. Dit impliceert ook dat er geen correcties met financiële gevolgen uit voortvloeien voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Met betrekking tot correcties van het eigen risico op het niveau van de individuele verzekerde, geldt voor de punten genoemd in de laatste twee kolommen evenwel de beleidslijn van de minister van VWS zoals verwoord in de brief 1

2 van 22 mei 2014 en de brief van 26 juni 2014 met kenmerk FBZ en eventuele daarop volgende berichten, met inbegrip van motie De Minister is in overleg met Zorgverzekeraars Nederland over hoe daar invulling aan te geven. Voor de accountants zijn de hier beschreven voorwaarden, waaronder kan worden geanticipeerd op de wijziging van regelgeving, onderdeel van het bij hun controle- en onderzoekswerkzaamheden te hanteren normenkader. Zoals eerder door de NZa is aangeven, laat de aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg en derhalve ook de bovengenoemde anticipatiemogelijkheid - onverlet dat als er aanwijzingen zijn voor fraude of overtredingen, de NZa en het Openbaar Ministerie hun bevoegdheden op het gebied van toezicht en strafrechtelijke vervolging kunnen inzetten. Vanaf 1 januari 2015 geldt de regelgeving die volgens het gebruikelijke proces in juli a.s. door de NZa zal worden vastgesteld. Nr. Categorie Norm en vraag Toegestaan Verboden Anticipatie op regelgeving Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 Bij een eerste polikliniekbezoek en bij een herhaal-polikliniekbezoek moet sprake zijn van: face-to-face-contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), en; hulp door of vanwege het ziekenhuis (waarbij de locatie (polikliniek, buitenpolikliniek, verpleeghuis) in onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder overeengekomen kan worden). Nee, dit is niet toegestaan. In de definitie van polikliniekbezoek is opgenomen dat er face-to-face contact moet zijn tussen patiënt en poortspecialist. Hiervan is geen sprake als de vertegenwoordiger, zonder aanwezigheid van de patiënt, aan het consult deelneemt. Is het toegestaan om voor consulten tussen een poortspecialist en een wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt (in plaats van de patiënt zelf) een polikliniekbezoek vast te

3 leggen? 2 Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 In 2012 gold er geen norm ten aanzien van het vastleggen van een polikliniekbezoek tijdens een klinische opname of dagverpleging. Van 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013: Een polikliniekbezoek mag niet tijdens een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd. Vanaf 1 juli 2013: Een polikliniekbezoek mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, die vóór de opname al is ingepland. Ja, dit mag tot en met 31 december 2012, omdat de regelgeving van de NZa dit tot die datum niet expliciet verbood. Let op: met ingang van 1 januari 2013 is het echter niet meer toegestaan om een polikliniekbezoek tijdens een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) te registreren. De uitzondering die vanaf 1 juli 2013 geldt (in geval sprake is van een herhaalpolikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, die vóór de opname al is ingepland) is niet van toepassing op de geschetste casus. Is het toegestaan om een herhaalpolikliniekbezoek te registreren voor hetzelfde specialisme als waar de patiënt met spoed is opgenomen (gaat om specialismen waar

4 sprake is van subspecialisatie of waarbij een breed scala aan diagnoses voorhanden is)? 3 Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 Zie bovenstaand. Patiënt komt op 15 juni om 9:00 uur s ochtends op de polikliniek Chirurgie, Hiervoor wordt een polikliniekbezoek geregistreerd. Later op de dag, bijvoorbeeld om 16:00 uur gebeurt er iets waardoor de patiënt acuut opgenomen moet worden voor het specialisme Chirurgie. Is het toegestaan om in het bovenstaande voorbeeld een polikliniekbezoek vast te leggen naast een klinische opname voor dezelfde kalenderdag)? Ja, dit mag. De bepaling schrijft voor dat een polikliniekbezoek niet tijdens (gedurende) een klinische opname of dagverpleging vastgelegd mag worden. Indien, zoals in het voorbeeld, sprake is van een polikliniekbezoek dat voorafgaand aan een acute klinische opname plaatsvindt, dan mag zowel het polikliniekbezoek als een klinische opname vastgelegd worden. 4 Polikliniekbezoek Controlepunt: : Eerste polikliniekbezoek; : Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuw DBC-zorgproduct; : Herhaal-polikliniekbezoek bij een lopend DBC-zorgproduct. Ja, dit mag. De FB-parameter eerste polikliniekbezoek speelt geen rol in de afleiding van de consultaire DBC-zorgproducten bij het specialisme Revalidatiegeneeskunde omdat deze FB-parameter zowel 40 min normtijd (190012) als 20 min normtijd (190013) kan

5 Bij revalidatiegeneeskunde worden alleen zorgactiviteitcodes en uitgevraagd in de beslisboom. De zorgactiviteitcode speelt geen rol in de afleiding, maar is wel belang voor het (schaduw)budget. Is het toegestaan om t/m altijd in combinatie met of te registreren. representeren. Wanneer ten behoeve van het schaduwbudget automatisch de zorgactiviteitcode vastgelegd wordt, dient daarnaast een code óf te worden aangemaakt voor de juiste afleiding. Het is echter niet toegestaan om het consult ook om te zetten in arts-tijd om het zo een rol te laten spelen in de afleiding van zwaarte van het zorgproduct. 5 Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 Het uitgangspunt is één polikliniekbezoek per specialisme per dag. Het is enkel toegestaan om meerdere polikliniekbezoeken op één dag te registreren in het kader van het one-stop-shop principe als voldaan is aan de onderstaande voorwaarden: - de twee aparte polikliniekbezoeken (en aanvullende onderzoek(en)) zijn vooraf ingepland, en; - de polikliniekbezoeken vinden op verschillende tijdstippen plaats (niet achtereenvolgens), en; - er bestaat een medische noodzaak om het herhaalpolikliniekbezoek later op de dag in te Ja, dit is toegestaan. Hoewel het uitgangspunt van de NZa één polikliniekbezoek per specialisme per dag is, is dit uitgangspunt op dit moment niet in de vorm van een norm geformaliseerd in regelgeving van de NZa. Wel is het zo, dat de NZa in een circulaire dit uitgangspunt kenbaar heeft gemaakt (bron: CI/14/3c). De juridische status van een circulaire is echter niet van dien aard dat deze een nieuwe norm kan creëren. Wel kan een circulaire een nader invulling

6 plannen, bijvoorbeeld omdat dit wordt gebruikt om uitslagen van tussentijdse onderzoeken te bespreken (de onderzoeken zijn uitgevoerd in de tijd tussen de twee polikliniekbezoeken). Er moet, kortom, een zorginhoudelijke reden zijn om een patiënt op dezelfde dag terug te laten komen voor een polikliniekbezoek (bron: circulaire CI/14/3c). geven aan een bestaande norm. Dit betekent dat indien er daadwerkelijk sprake is van twee afzonderlijke consulten, het niet verboden is om meerdere consulten per specialisme per dag vast te leggen. Is het toegestaan om meerdere polikliniekbezoeken per specialisme per dag te registreren, als er binnen een specialisme sprake is van meerdere consulten in het kader van verschillende zorgvragen? 6 Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 Zie bovenstaand. Is het toegestaan om meerdere polikliniekbezoeken per specialisme per dag te registreren, als er binnen een specialisme sprake is van een regulier consult in de ochtend en een spoedconsult s avonds in het kader van verschillende zorgvragen, maar ook in het kader van dezelfde zorgvraag? Ja, dit is toegestaan. Hoewel het uitgangspunt van de NZa één polikliniekbezoek per specialisme per dag is, is dit uitgangspunt op dit moment niet in de vorm van een norm geformaliseerd in de regelgeving van de NZa. Wel is het zo, dat de NZa in een circulaire dit uitgangspunt kenbaar heeft gemaakt (bron: CI/14/3c). De juridische status van een circulaire is echter

7 niet van dien aard dat deze een nieuwe norm kan creëren. Wel kan een circulaire een nader invulling geven aan een bestaande norm. Dit betekent dat indien er daadwerkelijk sprake is van twee afzonderlijke consulten, het niet verboden is om meerdere consulten per specialisme per dag vast te leggen. 7 Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 Zie bovenstaand. Is het toegestaan om meerdere polikliniekbezoeken per specialisme per dag te registreren, als het tweede polikliniekbezoek later op de dag (en niet voorafgaand aan de kalenderdag) wordt ingepland? Ja, dit is toegestaan. Hoewel het uitgangspunt van de NZa één polikliniekbezoek per specialisme per dag is, is dit uitgangspunt op dit moment niet in de vorm van een norm geformaliseerd in de regelgeving van de NZa. Wel is het zo, dat de NZa in een circulaire dit uitgangspunt kenbaar heeft gemaakt (bron: CI/14/3c). De juridische status van een circulaire is echter niet van dien aard dat deze een nieuwe norm kan creëren. Wel kan een circulaire een nader invulling geven aan een bestaande norm. Dit betekent dat indien er daadwerkelijk sprake is van twee afzonderlijke consulten, het niet verboden is om

8 meerdere consulten per specialisme per dag vast te leggen. Overigens wordt met vooraf ingepland in dit geval bedoeld dat het bezoek ingepland wordt naar aanleiding van de uitslag van het tussenliggende onderzoek en er geen sprake is van acute zorg. 8 Polikliniekbezoek Controlepunt: 1 Zie bovenstaand. Is het toegestaan om meerdere polikliniekbezoeken per specialisme per dag te registreren, als het niet medisch noodzakelijk is om het tweede polikliniekbezoek op dezelfde dag te laten plaatsvinden? Ja, dit is toegestaan. Hoewel het uitgangspunt van de NZa één polikliniekbezoek per specialisme per dag is, is dit uitgangspunt op dit moment niet in de vorm van een norm geformaliseerd in de regelgeving van de NZa. Wel is het zo, dat de NZa in een circulaire dit uitgangspunt kenbaar heeft gemaakt (bron: CI/14/3c). De juridische status van een circulaire is echter niet van dien aard dat deze een nieuwe norm kan creëren. Wel kan een circulaire een nader invulling geven aan een bestaande norm. Dit betekent dat indien er daadwerkelijk sprake is van twee afzonderlijke consulten, het niet verboden is om meerdere consulten per specialisme

9 per dag vast te leggen. Overigens wordt in dit geval met medisch noodzakelijk bedoeld dat er een zorginhoudelijke reden is om de patiënt nogmaals op de polikliniek te zien en dit niet in één polikliniekbezoek kan worden afgehandeld. 9 Dagverpleging Controlepunt: 4 Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist. Nee, dit is niet toegestaan. In de definitie van dagverpleging is opgenomen dat de dagverpleging uitgevoerd moet worden in verband met een onderzoek of behandeling door een medisch specialist op dezelfde dag. De NZa biedt de mogelijkheid om te anticiperen op de regelgeving 2015, in die zin dat dagverpleging bij cytostaticatoediening wordt geregistreerd, onder de voorwaarde dat cytostatica door, of onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist in kader van een dagverpleging is toegediend en daarbij ook voldaan is aan de overige criteria voor dagverpleging. Is het toegestaan om bij cytostatica-toediening door een verpleegkundige, onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist, een dagverpleging te registreren? 10 Dagverpleging Controlepunt: 4 Zie bovenstaand. Is het toegestaan om bij cardioversie door een verpleegkundig specialist of physician assistant, Nee, dit is niet toegestaan. In de definitie van dagverpleging is opgenomen dat de dagverpleging uitgevoerd moet worden in verband met een onderzoek of behandeling door een medisch specialist op De NZa biedt de mogelijkheid om te anticiperen op de regelgeving 2015, in die zin dat dagverpleging bij cardioversie geregistreerd wordt, onder de voorwaarde dat de cardioversie door, of onder verantwoordelijkheid van een medisch

10 onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist, een dagverpleging te registreren? dezelfde dag. specialist in kader van een dagverpleging is uitgevoerd en daarbij ook voldaan is aan de overige criteria voor dagverpleging. 11 Dagverpleging Controlepunt: 4 Zie bovenstaand. Kan een dagverpleging ook plaatsvinden op de polikliniek? Ja, dit kan niet op voorhand worden uitgesloten. Dit onderdeel van de polikliniek dient wel specifiek voor dagverpleging te zijn ingericht en er dient voldaan te worden aan de overige voorwaarden van de norm/definitie. 12 Dagverpleging Controlepunt: 4 Zie bovenstaand. Nee, dat is niet het geval. De beleidsregel wijst uit dat behandeltijd geen onderdeel vormt van de totale duur van de verpleegtijd. Vormt behandeltijd onderdeel van de totale duur van de dagverpleging? 13 Dagverpleging Controlepunt: 4 Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist.* *Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd. Nee, dit is niet toegestaan. Op het moment dat een patiënt wordt opgenomen voor een dagverpleging en gedurende de opname blijkt dat een overnachting noodzakelijk is, dan wordt de dagverpleging omgezet naar een klinische opname en verpleegdag(en). Het is niet toegestaan om een dagverpleging en verpleegdag op dezelfde kalenderdag vast te leggen.

11 14 Dagverpleging en verpleegdag Controlepunt: 4 en 5 Is het toegestaan om een dagverpleging en een verpleegdag op dezelfde kalenderdag te registreren als een patiënt in dagverpleging is opgenomen voor interne geneeskunde, tegen het einde onwel wordt en vervolgens klinisch wordt opgenomen voor de neuroloog? Dagverpleging: Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist. Verpleegdag: Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20:00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. Er is alleen sprake van een verpleegdag bij verpleging op een voor Nee, dit is niet toegestaan. De norm wijst uit dat een verpleegdag niet vastgelegd mag worden op de spoedeisende hulp. Om een dagverpleging te mogen vastleggen dient sprake te zijn van verpleging die in het algemeen voorzienbaar is. Hieronder wordt verstaan: dagbehandeling bij electieve zorg (vooraf ingepland). Een opname op de SEH voldoet niet hier aan.

12 verpleging ingerichte afdeling (waaronder high/medium care), niet zijnde een polikliniek, afdeling voor dagopname of spoedeisende hulp. 15 Verpleegdag Controlepunt: 5 16 Verpleegdag Controlepunt: 5 Patiënt komt binnen op SEH en wordt gereanimeerd. Patiënt overlijdt op SEH dezelfde dag. Mag een klinische opname (verpleegdag) of dagopname op de SEH worden vastgelegd? Zie bovenstaand. Er is sprake van een overnachting als de patiënt opgenomen wordt vóór 00:00 uur en ontslag plaatsvindt ná 07:00 uur op de daaropvolgende kalenderdag. Een patiënt wordt opgenomen op de kraamafdeling om 05:00 uur in de ochtend en in bevalt in de avond en gaat om 23:00 uur naar huis. Is het toegestaan om een verpleegdag vast te leggen bij kraamzorg en eerste hart hulp indien niet voldaan wordt aan de definitie? Norm in 2012: Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat) (bron: BR/CU-2045). Over Deze definitie was van toepassing in In 2013 zijn op verzoek van partijen tijdstippen toegevoegd die het begrip overnachting volledig toetsbaar maken. Nee, dit is niet toegestaan. Een verpleegdag omvat minimaal een overnachting. Hiervan is alleen sprake als de patiënt opgenomen wordt vóór 00:00 uur en ontslagen ná 07:00 uur op de daaropvolgende kalenderdag.

13 het begrip overnachting kunnen lokaal afspraken gemaakt worden. Hoe om te gaan met gaan met overnachting indien er geen lokale afspraken zijn gemaakt? Voor 2012 geldt dat indien er lokaal (tussen instelling en zorgverzekeraar) afspraken over het begrip overnachting zijn gemaakt, zijn deze afspraken leidend. Indien er géén afspraken zijn gemaakt over het begrip overnachting, dient gebruik gemaakt te worden van de tijdstippen zoals die per 2013 zijn toegevoegd of dienen er alsnog lokale afspraken te worden gemaakt over Verpleegdag Controlepunt:5 Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20:00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. Er is alleen sprake van een verpleegdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling (waaronder high/medium care), niet zijnde een polikliniek, afdeling voor dagopname of spoedeisende hulp. Nee, dit is niet toegestaan. In de bepaling is opgenomen dat een verpleegdag niet vastgelegd mag worden indien sprake is van een opname op de afdeling voor dagopname. De NZa biedt de mogelijkheid om te anticiperen op de regelgeving 2015, in die zin dat verpleegdagen op een afdeling voor dagopname vastgelegd worden, onder de voorwaarde dat de afdeling voor dagopname een voor verpleging ingerichte afdeling betreft. De zorgaanbieder dient hierbij ondubbelzinnig en expliciet aan te tonen dat de afdeling voor dagopname voor verpleging is ingericht en er sprake was van ondercapaciteit van de verpleegafdeling. Daarnaast moet uiteraard voldaan worden aan de overige voorwaarden voor het vastleggen van een verpleegdag.

14 Is het toegestaan als een patiënt overnacht op de afdeling voor dagverpleging om hiervoor een verpleegdag vast te leggen? 18 IC-dag Controlepunt: 5 IC-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, en ): Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een IC patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar. Niet als behandeldag wordt geteld het postoperatief onderbrengen van een patiënt op de IC, in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen IC-behandeldag. Ja, dit mag. WBMV-DBC s en ICtrajecten mogen met ingang van 1 januari 2011 naast elkaar gedeclareerd mogen worden (bron: circulaire CI/10/39c) mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de beleidsregel. Hierbij moet uiteraard voldaan worden aan de overige voorwaarden voor het declareren van een ICbehandeldag. Tot 2011 stond in de declaratiebepalingen dat de toeslag voor IC-behandeldag niet in rekening gebracht kan worden in combinatie met DBC s neurochirurgie, WBMV transplantaties, hartoperaties, AICD-implantaties, catheterablaties, chronische intermitterende beademing, brandwonden en de overige trajecten neonatale IC en pediatrische IC. Is het

15 toegestaan om een IC-behandeldag in combinatie met WBMV-zorg in rekening te brengen. 19 Verblijf gezonde zuigeling Controlepunt: 5 Klinische opname: De aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.* Bij een onderbreking van de opnameduur (bijvoorbeeld door afwezigheidsdag(en)) kan slechts één klinische opname worden geregistreerd. Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen gerekend. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis wordt wel als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis gerekend. Nee, dit is niet toegestaan. Er kan alleen een klinische opname én verpleegdag voor de neonaat worden vastgelegd als er sprake is van een eigen zorgvraag (medische noodzaak) voor de neonaat en er voldaan wordt aan de definitie van verpleegdag en klinische opname. Als de neonaat in het ziekenhuis verblijft en overnacht vanwege een onderzoek of behandeling van de moeder, wordt er een overig traject verblijf gezonde zuigeling vastgelegd in plaats van een * Voor het (schaduw)budget geldt dat ook voor de aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer dagen verblijf gezonde moeder of verblijf gezonde zuigeling worden geregistreerd, een klinische opname kan worden vastgelegd. reguliere verpleegdag. In het kader van het schaduwbudget was het in 2012 ook toegestaan om bij een verblijf gezonde zuigeling een klinische opname vast te leggen. Vanaf 2013 is deze bepaling vervallen. Een overig traject is een prestatie die een aaneengesloten traject betreft, waarvoor de eenheid een dag is. Deze prestaties gelden per

16 verpleegdag en worden geregistreerd in plaats van (en onder dezelfde voorwaarden als) een reguliere verpleegdag. Verblijf gezonde zuigeling: Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. 20 Verblijf gezonde zuigeling Controlepunt: 5 Is het toegestaan om in het geval van een partus onder begeleiding van de gynaecoloog altijd een klinische opname en verpleegdag voor een neonaat vast te leggen? Een overig traject is een prestatie die een aaneengesloten traject betreft, waarvoor de eenheid een dag is. Deze prestaties gelden per verpleegdag en worden geregistreerd in plaats van (en onder dezelfde voorwaarden als) een reguliere verpleegdag. Verblijf gezonde zuigeling: Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Nee, dit is niet toegestaan. Een overig traject verblijf gezonde zuigeling is een integraal product, waarvoor de eenheid een dag is. Het is niet toegestaan een verpleegdag, polikliniekbezoek of intercollegiaal consult vast te leggen tijdens dit overig traject. Als er sprake is van een eigen zorgvraag (medische noodzaak) voor de neonaat, wordt er een DBCzorgproduct neonatologie vastgelegd in plaats van een verblijf gezonde zuigeling.

17 Is het toegestaan om DBC-zorgproduct neonatologie te openen naast een overig traject verblijf gezonde zuigeling? 21 Verblijf gezonde zuigeling Controlepunt: 5 Zie bovenstaand. Is het toegestaan om, indien een in het ziekenhuis geboren neonaat na opname door de kinderarts nog in het ziekenhuis verblijft in verband met de opname van de moeder, laatstgenoemde verblijfsdagen vast te leggen als overig traject verblijf gezonde zuigeling? Ja, dit is toegestaan. Indien een neonaat na de bevalling in het ziekenhuis (al dan niet na klinische opname van de neonaat door de kinderarts) verblijft en overnacht in verband met onderzoek of behandeling van de moeder, kan een overig traject verblijf gezonde zuigeling worden vastgelegd in plaats van een reguliere verpleegdag. 22 Verblijf gezonde moeder Controlepunt: 5 Een overig traject is een prestatie die een aaneengesloten traject betreft, waarvoor de eenheid een dag is. Deze prestaties gelden per verpleegdag en worden geregistreerd in plaats van (en onder dezelfde voorwaarden als) een reguliere verpleegdag. Ja, dit is toegestaan. Indien een moeder na de bevalling in het ziekenhuis verblijft en overnacht in verband met onderzoek of behandeling van haar kind, kan een overig traject verblijf gezonde moeder worden vastgelegd in plaats van een reguliere verpleegdag. Verblijf gezonde moeder: Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan.*

18 * Indien bij ziekte van de moeder de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd. 23 Zorgactiviteit Teambespreking (039679) Controlepunt: 6 Is het toegestaan om, indien een vrouw klinisch is bevallen en vervolgens in het ziekenhuis verblijft in verband met de opname van haar kind, laatstgenoemde verblijfsdagen vast te leggen als overig traject verblijf gezonde moeder? Een bespreking van een patiënt in een instelling met een WBMV-vergunning voor cardiochirurgie en interventiecardiologie, waarbij de gegevens van de patiënt via tertiaire verwijzing worden aangeboden, met als doel te beoordelen welke patiënt welke ingreep moet ondergaan. Het gaat om een patiënt die niet onder behandeling is bij het specialisme waar de patiënt besproken wordt. Het betreft besprekingen in het kader van cardiochirurgie, interventiecardiologie en electrofysiologie. Nee, dit is niet toegestaan. Een zorgactiviteit teambespreking mag uitsluitend bij een tertiaire verwijzing vastgelegd worden, en niet bij een interne verwijzing.

19 Mag de zorgactiviteit teambespreking in geval van een interne verwijzing geregistreerd worden in het DBC-zorgproduct dat reeds geopend is bij een ander specialisme voor de patiënt? 24 Zorgactiviteit Verwijdering uit de gehoorgang van een of meerdere poliepen of corpora aliena (031712) Controlepunt: 6 Zorgactiviteit met als omschrijving: Verwijdering uit de gehoorgang van een of meerdere poliepen of corpora aliena Mag de verrichting ook geregistreerd worden indien sprake is van een zeer uitgebreid Nee, dit is niet toegestaan. De zorgactiviteit Verwijdering uit de gehoorgang van een of meerdere poliepen of corpora aliena (031712) mag alleen vastgelegd worden bij verwijdering uit de gehoorgang van één of meerdere poliepen of lichaamsvreemde objecten. oortoilet bij corpus alienum, radicaalholte, keratine en botsekwesters, gebruik zilvernitraat, gentiaanviolet en/of boorzuurpoeder? 25 Zorgactiviteiten Wondexcisie ( en ) Controlepunt: 6 Zorgactiviteit met als omschrijving: Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en). Ja, dit is een vereiste. Om zorgactiviteit of te mogen vastleggen, dient voldaan te worden aan de omschrijving zoals opgenomen bij de zorgactiviteit. Een van de vereisten is dat er sprake is van locaalanesthesie. Zorgactiviteit met als omschrijving: Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet

20 wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en). Is lokaalanesthesie een vereiste om zorgactiviteiten en te mogen vastleggen? 26 Zorgactiviteit Nazorg Nee, dit is niet toegestaan. In de De NZa biedt de mogelijkheid om te cochleaire Een zorgactiviteit cochleaire implantaten nazorg beleidsregel is bepaald dat één anticiperen op de regelgeving 2015, in die implantaten ( volwassenen (031904) en cochleaire zorgaanbieder een zorgactiviteit voor zin dat zorgactiviteiten nazorg cochleaire en ) implantaten nazorg kinderen (031906) mag nazorg cochleaire implantaat mag implantaten door audiologen geregistreerd uitsluitend door één zorgaanbieder eenmaal per vastleggen bij nazorg op de dag van worden, onder de voorwaarde dat op het Controlepunt: 6 jaar worden geregistreerd op de dag van een dat er een herhaal-polikliniekbezoek is moment de zorgactiviteit nazorg cochleaire herhaal-polikliniekbezoek. vastgelegd. Onder het begrip implantaten is vastgelegd er sprake is van zorgaanbieder wordt verstaan een een herhaal-contact met de audioloog. Bij een eerste polikliniekbezoek en bij een instelling/praktijk. Een herhaal- herhaal-polikliniekbezoek moet sprake zijn van: polikliniekbezoek mag vastgelegd face-to-face-contact tussen patiënt en worden door een poortspecialist. poortspecialist (specialist of arts-assistent), en; Gezien een audioloog geen hulp door of vanwege het ziekenhuis (waarbij poortspecialist is betekent dit dat door de locatie (polikliniek, buitenpolikliniek, een audioloog geen herhaal- verpleeghuis) in onderhandeling tussen polikliniekbezoek vastgelegd mag zorgverzekeraar en zorgaanbieder worden, en hiermee ook geen overeengekomen kan worden). zorgactiviteit voor nazorg cochleaire implantaten.

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Toezicht en Handhaving CI-14-24c Directie Zorgmarkten Cure

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Toezicht en Handhaving CI-14-24c Directie Zorgmarkten Cure Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) zelfstandige behandelcentra (291) Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Vanwege een eerder dan geplande releasedatum komt er een versie van de DCM AOM beschikbaar, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen ten opzichte van

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten TOELICHTING Waarom een registratiewijzer? De Federatie Medisch Specialisten vindt de huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels zeer

Nadere informatie

Handreiking Audiologische Zorg

Handreiking Audiologische Zorg Handreiking Audiologische Zorg Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) 16 april 2015 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord 3 Overwegingen 4 Handreiking Audiologische Zorg 5 Disclaimer 6 Bijlage 1 - Samenvatting

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Q&A's bij de verboden-toegestaan-lijst

Q&A's bij de verboden-toegestaan-lijst Q&A's bij de verboden-toegestaan-lijst Achtergrond Op 16 juli heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verboden-toegestaan-lijst ten behoeve van het aanvullend omzetonderzoek gepubliceerd.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Toelichting op REGELING CI/NR

Toelichting op REGELING CI/NR Toelichting op REGELING Toelichting op Regeling Inleiding Recentelijk heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regeling Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

REGELING CI/NR

REGELING CI/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Handboek DOT controle regels. Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status:

Handboek DOT controle regels. Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status: Handboek DOT controle regels Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status: Index Handboek DOT controle regels 29022... 6 Voorwoord... 6 Afkeurvolgorde... 7 Codering

Nadere informatie

Controleplan Correct Declareren. Versie 1.1 10-06-2014

Controleplan Correct Declareren. Versie 1.1 10-06-2014 Controleplan Correct Declareren Versie 1.1 10-06-2014 1 Voorwoord De NVZ, NFU en ZN bieden u met dit document een handreiking om te komen tot een zelfonderzoek. Dit zelfonderzoek vormt onderdeel van de

Nadere informatie

Handboek DOT Controleregels

Handboek DOT Controleregels Handboek DOT Controleregels Release 2 (mei 2013) Handboek DOT controle regels Datum: 16 mei 2013 Naam: Handboek DOT controle regels versie 29 revisie 17 Inhoudsopgave Korte omschrijving DOT controleregels...

Nadere informatie

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als

Nadere informatie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie 20140717

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie 20140717 Algemene Toelichting Registratieregels Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen zorgtrajecten en subtrajecten... 4 3 Openen en sluiten van zorgtrajecten

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14b Versie 20131224 ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten TOELICHTING De Federatie Medisch Specialisten vindt de huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels zeer complex. De registratieregels

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-266. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-266. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Reikwijdte... 3 Artikel 2. Doel van de regeling... 3 Artikel 3. Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk I Zorgtrajecten... 7 Artikel

Nadere informatie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtraject

Nadere informatie

Definitieve versie handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ Versie maart 2015

Definitieve versie handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ Versie maart 2015 Definitieve versie handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 Versie 2.0 31 maart 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Controlepunten: 19 1 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek 19 1.1 Onterecht

Nadere informatie

artikel 1. Grondslag...2 artikel 2. Aanwijzingen...2 artikel 3. Doel...2

artikel 1. Grondslag...2 artikel 2. Aanwijzingen...2 artikel 3. Doel...2 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave artikel 1. Grondslag...2 artikel 2. Aanwijzingen...2 artikel 3. Doel...2 artikel 4. artikel 5. Reikwijdte...2 Inwerkingtreding...2

Nadere informatie

Registratieregels. Versie

Registratieregels. Versie Registratieregels Versie 20131114 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratiemodel en definities... 4 2.1 Registratiemodel... 4 2.1.1 Registreren... 5 2.1.2 Samenvatten...

Nadere informatie

DOT in de medische oncologie

DOT in de medische oncologie NVMO-informatiesheet DOT in de medische oncologie versie 2.1, september 2012 NVMO-werkgroep DOT Inleiding Per 1-1-2012 zijn de DBC s vervangen door de DBC Zorgproducten onder DOT. Onder DOT worden zorgtrajecten

Nadere informatie

Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012

Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012 Memo Onderwerp Datum Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012 Met ingang van 2013 zal geriatrische revalidatiezorg (GRZ) opgenomen worden in het Besluit

Nadere informatie

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 drs. B.W.H. (Belinda) van de Lagemaat Senior adviseur Federatie Medisch Specialisten Beleidscontext van taakherschikking Taakherschikking

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Reumatologie v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Reumatologie v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Reumatologie v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel doorlopen

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg

Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Grondslag... 2 Artikel 1. Aanwijzingen... 2 Artikel 2. Doel... 2 Artikel 3. Reikwijdte... 2 Artikel 4. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg

Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Aanwijzingen... 2 Artikel 3. Doel... 2 Artikel 4. Reikwijdte... 2 Artikel 5. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Registratieregels. Versie

Registratieregels. Versie Registratieregels Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratiemodel en definities... 4 2.1 Registratiemodel... 4 2.1.1 Registreren... 5 2.1.2 Samenvatten...

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde. Versie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde. Versie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzondering op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtrajecten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-220. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-220. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 2 Artikel 3. Inwerkingtreding... 2 Artikel 4. Begrippen en afkortingen...

Nadere informatie

Registratieregels. Versie

Registratieregels. Versie Registratieregels Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratiemodel en definities... 4 2.1 Registratiemodel... 4 2.1.1 Registreren... 5 2.1.2 Samenvatten... 6 2.1.3 Afleiden...

Nadere informatie

0316 Kindergeneeskunde

0316 Kindergeneeskunde 0316 Kindergeneeskunde 3. Wijzigingsverzoeken 3.1 Wijzigingen in regelgeving 3.1.3 Technische uitwerking 2.0307.1 F21 en toelichting 1.0000.1 blok B en D Dit wijzigingsverzoek bestaat uit aanpassingen

Nadere informatie

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten TOELICHTING Waarom een registratiewijzer? De Federatie Medisch Specialisten vindt de huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels zeer

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2045. Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave

BELEIDSREGEL BR/CU-2045. Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave artikel 1. Grondslag... 2 artikel 2. Aanwijzingen... 2 artikel 3. Doel... 2 artikel 4. Reikwijdte... 2 artikel 5. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 2 Artikel 3. Inwerkingtreding... 2 Artikel 4. Begrippen en afkortingen...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2108. Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave

BELEIDSREGEL BR/CU-2108. Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Aanwijzingen... 2 Artikel 3. Doel... 2 Artikel 4. Reikwijdte... 2 Artikel 5. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v

Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling d.d

Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling d.d Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling d.d. 26-11-2014 De BBC heeft mede naar aanleiding van vragen van oogartsen over de financiering van de optometrie een overzicht gemaakt van de

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inhoudsopgave

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inhoudsopgave STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19075 29 juli 2015 Regeling medisch specialistische zorg REGELING NR/CU-263 Vastgesteld op 30 juni 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Toelichting op de Afsluitreden Tabel. Versie

Toelichting op de Afsluitreden Tabel. Versie Toelichting op de Afsluitreden Tabel Versie 20131114 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Afsluitredenen... 3 1.2.1 Afsluitredenen voor

Nadere informatie

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel Zorgactiviteiten 2015 Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel 2 Inhoud Wijzigingen release RZ15a - Projecten en individuele verzoeken Vooruitblik release RZ15b Handboek zorgactiviteiten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2111. Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave

BELEIDSREGEL BR/CU-2111. Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Inhoudsopgave BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Aanwijzingen... 2 Artikel 3. Doel... 2 Artikel 4. Reikwijdte... 2 Artikel 5. Inwerkingtreding...

Nadere informatie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie Algemene Toelichting Registratieregels Versie 20120927 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Relatie tussen zorgtrajecten en subtrajecten... 5 3 Openen en sluiten van zorgtrajecten

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis

Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis maart 2016 Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis Auteurs Bo van Aalst Manon Boddaert Joep Douma Elske van der Pol maart

Nadere informatie

DOT-handleiding SEH-artsen KNMG

DOT-handleiding SEH-artsen KNMG Auteurs: D. Bijlmakers en M.P. Gorzeman Datum: juli 2015 2 Inleiding Voor u ligt de eerste versie van het handboek DOT handleiding voor SEH-artsen KNMG (SEHarts). Per 1 januari 2015 is vastgelegd door

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg REGELING Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140521 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie Algemene Registratieregels Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen Zorgtrajecten en Subtrajecten... 4 3 Openen en sluiten van zorgtrajecten en subtrajecten... 6 3.1 Openen

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015. 18 december 2015

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015. 18 december 2015 Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 18 december 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemene aanpak en uitgangpunten... 6 2.1 Reikwijdte... 7 2.2 Reikwijdte onderzoeksmassa... 8 2.3 Relatie

Nadere informatie

Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013. Versie v20130124

Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013. Versie v20130124 Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013 Versie v20130124 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Uitzondering op de algemene registratieregels... 5 2.1 Toelichting openings- en sluitregels

Nadere informatie

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Op 17 juli 2014 heeft DBC-onderhoud de RZ15a gepubliceerd. In aanvulling op deze publicatie is op 17 november 2014 de RZ15b gepubliceerd. De RZ15a en RZ15b bevatten de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017

Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017 Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017 BBC - NOG Commissie FOZ-NVvO Maart 2017 1 Inhoud Inleiding..3 Relevante informatie vooraf.4 Zorgactiviteitencodes voor orthoptische

Nadere informatie

3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv).

3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv). NADERE REGEL Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen..

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen.. DBC-Onderhoud Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013 Even voorstellen.. Jolien Ewalds (Adviseur DBC-systematiek) Patricia Geerts (Beleidsadviseur ActiZ) Simcha Surachno (Adviseur DBC-systematiek) Joost

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17150

BELEIDSREGEL BR/REG-17150 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Registratiehandleiding interne geneeskunde 2013

Registratiehandleiding interne geneeskunde 2013 Registratiehandleiding interne geneeskunde 2013 versie 1.6 Een handleiding voor internisten over het registreren in het DOT-tijdperk. 2 Inhoud: 1. Wat moet worden geregistreerd? 2. Algemene registratieregels

Nadere informatie

Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg (NR/CU-262)

Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg (NR/CU-262) Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg () Ingevolge artikel 38, vierde en zevende lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg

Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg Gelet op artikel 38, leden 4 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de Algemene Registratieregels...

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert.

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert. BELEIDSREGEL Integrale geboortezorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

3.6 Prenatale fase Fase in het zorgtraject vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder tot aan de aanvang van de actieve fase van de bevalling.

3.6 Prenatale fase Fase in het zorgtraject vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder tot aan de aanvang van de actieve fase van de bevalling. Nadere Regel Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen Integrale geboortezorg Op grond van de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede de Beleidsregel

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren. REGELING Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op: de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); de beleidsregel Dyslexiezorg, kenmerk BR/CU-5076; de regeling Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Aan de besturen van de:

Aan de besturen van de: Aan de besturen van de: algemene ziekenhuizen (010) categorale instellingen (011) academische ziekenhuizen (020) zelfstandige behandelcentra (291) klinisch genetische centra (390) en zorgverzekeraars.

Nadere informatie

Experiment bekostiging verpleging en verzorging

Experiment bekostiging verpleging en verzorging BELEIDSREGEL Experiment bekostiging verpleging en verzorging Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert.

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert. Nadere Regel Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg Op grond van de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede de Beleidsregel

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten

Nadere informatie

Onder verwijzing naar artikel 58 van de Wmg, is in de voorliggende beleidsregel een experiment opgenomen.

Onder verwijzing naar artikel 58 van de Wmg, is in de voorliggende beleidsregel een experiment opgenomen. BELEIDSREGEL Integrale geboortezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Meestal betaalt de zorgverzekeraar de rekening, maar

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Gynaecologie v20110701

Instructie DBC-registratie Gynaecologie v20110701 Instructie DBC-registratie Gynaecologie v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel doorlopen

Nadere informatie