Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Gebruik Zorgactiviteiten"

Transcriptie

1 Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie Ingangsdatum 1 juni 2014

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Consult, overleg, coördinatie en bespreking Poliklinische consulten met face-to-face contact Speciale consulten Overleg over patiënt Opname en verblijf Klinische opname Definitie/toelichting Verpleegdagen Verpleegdagen ziekenhuis Bijzondere verpleegdagen Dagverpleging Bijzondere zorgactiviteiten Intensive Care Volwassenen NICU en PICU Bijzondere zorgactiviteiten Begeleiding Algemene begeleidingss Begeleidingss voor kindergeneeskunde Medicinale oncologische behandeling Verstrekking per infuus of per injectie Orale medicinale oncologische behandeling Verstrekking medicatie, per infuus of per injectie Poliklinische bevalling Radiologie Zorgactiviteiten radiologie met nadere toelichting MRI-zorgactiviteiten Laboratorium Radiotherapie Cochleair implantaat Fysiotherapie nderhoud 2 202

3 12.1 Fysiotherapie Toeslagen Fysiotherapie Rapportages door fysiotherapie Ergotherapie Hartrevalidatie Orthoptie, Optometrie Optometrie Orthoptie Longastmacentra Brandwondencentra Polikliniekbezoeken Verpleegdag en dagverpleging Geriatrische Revalidatie Transplantatiezorg Selectie/ search voor stamceltransplantatie Preoperatief voor operateur Posttransplantatie stamceltransplantatie Postoperatief voor operateurs Nazorg door niet operateurs Trombosediensten Inlichtingen en Rapporten Ziekenhuisverplaatste zorg Dure geneesmiddelen met indicatie Dure geneesmiddelen zonder indicatie Weesgeneesmiddelen met indicatie Weesgeneesmiddelen zonder indicatie Stollingsfactoren met indicatie Stollingsfactoren zonder indicatie Overige toelichting en registratieadviezen Legenda handboek nderhoud 3 202

4 1 Inleiding Het Handboek gebruik Zorgactiviteiten geeft antwoord op vragen over de registratie van zorgactiviteiten, die niet louter op basis van de omschrijving tot eenduidige registratie leiden. Deze antwoorden bestaan uit een verzameling van teksten die afkomstig zijn uit verschillende bronnen 1. Deze bronnen zijn: de beleidsregels () of nadere regels (NR) van de NZa (formele wetgeving); de registratieadviezen van nderhoud (indien de beleidsregels van de NZa ruimte voor interpretatie laten); de achtergrondinformatie zoals verstrekt door Wetenschappelijke Verenigingen; uit de toelichting bij de zorgactiviteiten tabel (onderdeel van release en vastgesteld door NZa) waarin een wijziging van zorgactiviteit wordt verantwoord. Disclaimer Het document als geheel maakt geen onderdeel uit van formele wet- en regelgeving. nderhoud levert dit als extra service in de vorm van een informatieproduct uit. Aan de teksten in dit document, kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Product in ontwikkeling Het Handboek Zorgactiviteiten is een product in ontwikkeling en daarom nog niet volledig. nderhoud werkt het handboek met regelmaat bij. Als u zelf aanvullingen of wijzigingen heeft, kunt u deze doorgeven aan nderhoud via de Opbouw Het handboek is opgebouwd uit hoofdstukken over verschillende aandachtsgebieden van de zorg. Op deze manier vindt u per groep zorgactiviteiten een toelichting en worden onderlinge verschillen tussen zorgactiviteiten besproken. Meer informatie Heeft u ondanks het lezen van dit document nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de helpdesk van nderhoud (tel of 1 Bij elke zorgactiviteit die in dit handboek is opgenomen is vermeld uit welke bron de informatie is. Het overzicht met de gebruikte afkortingen van de bronnen die zijn gebruikt, staat in hoofdstuk 29 Legenda vermeld. nderhoud 4 202

5 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking Binnen de ziekenhuiszorg wordt veel tijd besteed aan besprekingen met patiënten, collega-artsen en ander zorgverleners. Binnen de DBC-productstructuur zijn hier zorgactiviteiten voor opgenomen, waaruit blijkt om wat voor type bespreking het gaat. 2.1 Poliklinische consulten met face-to-face contact Voor de zorgactiviteiten in de groep poliklinische consulten met face-to-face contact gelden de volgende voorwaarden: Er moet sprake zijn van face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (hieronder valt ook de anesthesioloog als deze de poortfunctie uitvoert)(specialist of arts-assistent), en; hulp door of vanwege het ziekenhuis (waarbij de locatie (polikliniek, buitenpolikliniek, verpleeghuis) in onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder overeengekomen kan worden). Onder deze zorgactiviteit vallen niet: medische keuringen; intercollegiale consulten; medebehandeling van klinische patiënten; overname van klinische patiënten; intakegesprek voor een (klinische) opname. Bezoeken aan het ziekenhuis waarbij op verzoek van derden (bijvoorbeeld huisarts) onderzoek en behandeling plaatsvindt (zoals laboratorium- of röntgenonderzoeken) en telefonische consulten voldoen niet aan het criterium face-to-face contact. Een polikliniekbezoek mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd. Tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, die vóór de opname al is ingepland. Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteiten in deze groep vallen waarvoor een extra toelichting beschikbaar is. Tabel 1: De zorgactiviteiten die in de groep poliklinische consulten met face-to-face contact vallen Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Eerste polikliniekbezoek WW&R Beëindigd per 31 december Opvolger is Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC-zorgproduct. WW&R Beëindigd per 31 december Opvolger is nderhoud 5 202

6 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Herhaal- Een polikliniekbezoek waarbij een polikliniekbezoek(en) patiënt in herhaling (niet voor de eerste WW&R Bij elk vervolg polikliniekbezoek bij een lopende DBC keer) voor een bepaalde zorgvraag een medisch specialist van een bepaald poortspecialisme consulteert. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen en/of uitvoeren van maatregelen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen Eerste Er is sprake van een eerste Opvolger van de zorgactiviteiten polikliniekbezoek. polikliniekbezoek waarbij een patiënt en voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een medisch specialist van een poortspecialisme consulteert. Bij het eerste polikliniekbezoek voor een nieuwe zorgvraag Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen. Daarnaast is er een groep zorgactiviteiten, die u onder bepaalde voorwaarden mag registreren bij een polikliniekbezoek met face-to-face contact. Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteiten in deze groep vallen waarvoor een extra toelichting beschikbaar is. nderhoud 6 202

7 Tabel 2 Zorgactiviteiten die in de groep poliklinische consulten met face-to-face contact, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Multidisciplinair Een polikliniekbezoek, waarbij sprake Deze activiteit kan door iedere consult. is van een face-to-face contact tussen betrokken specialist worden patiënt en minimaal twee vastgelegd en maakt onderdeel poortspecialisten (specialist of arts- uit van het DBC-zorgproduct assistent) van de hoofdbehandelaar. van verschillende AGB-specialismen. De hoofdbehandelaar mag naast deze activiteit een polikliniekbezoek vastleggen in zijn DBCzorgproduct Screen-to-screen Een consult waarbij een patiënt in Registratie is uitsluitend beeldcontact tussen herhaling (niet voor de eerste keer) toegestaan bij een al lopend poortspecialist en voor een bestaande zorgvraag een subtraject en dient ter patiënt bij een al medisch specialist van een vervanging van een fysiek geopende DBC ter poortspecialisme consulteert middels herhaalpolikliniekbezoek. vervanging van een een videoverbinding. Deze nieuwe zorgactiviteit mag fysiek herhaalconsult Het betreft geplande zorg. nooit als eerste consult worden (voor andere vormen vastgelegd. van teleconsult zie De patiënt moet vooraf nadrukkelijk ). zijn geïnformeerd over het doel van dit consult en over de kosten die zijn Per contact vastleggen (per verbonden aan het consult. Tevens specialisme). dient de inhoud van het consult te worden vastgelegd in het dossier Analyse Een polikliniekbezoek, waarbij sprake Deze activiteit kan naast een behandeladvies is van een face-to-face contact tussen WW&R polikliniekbezoek worden en/of behandeling een patiënt en poortspecialist vastgelegd, indien er geen elders opgesteld (specialist of arts-assistent), in het sprake is van overname van de en/of uitgevoerd, in kader van een beoordeling van een behandeling. het kader van een door een medisch specialist gestelde second opinion. diagnose / voorgestelde behandeling door een tweede onafhankelijke Per contact vastleggen. medisch specialist die werkzaam is op hetzelfde specialisme / vakgebied als de eerste geconsulteerde medisch specialist in een andere instelling. De patiënt moet met de second opinion terugkeren naar de oorspronkelijke behandelaar; deze houdt de regie op de behandeling. nderhoud 7 202

8 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Teleconsult tussen Een teleconsult betreft een Deze zorgactiviteit heeft in poortspecialist en multimediaal consult waarbij niet tegenstelling tot het screen to- patiënt (exclusief sprake is van face-to-face contact, o.a. screen beeldcontact slechts een screen to screen een telefonisch consult of een registratieve waarde en speelt beeldcontact, zie consult. daarom geen rol in de afleiding ). Geëxcludeerd is een teleconsult van zorgproducten (valt onder waarbij middels videoverbinding ZPK 99 = niet in profiel beeldcontact wordt vastgelegd. meegenomen). Per keer dat consult plaatsvindt Intensief consult ten Intensief consult tussen poortspecialist Dit consult kunt u registreren behoeve van en patiënt met een hoge ouderdom of indien aan de volgende zorgvuldige een beperkte levensverwachting, voorwaarden wordt voldaan: afweging vanwege (combinaties Er is sprake van face-to- behandelopties. van) infauste prognose, face contact tussen patiënt multimorbiditeit, ernstige fysieke en/of en poortspecialist (niet cognitieve beperkingen. Dit intensieve zijnde arts-assistent). consult is bedoeld om samen met de Er is sprake van een patiënt en/of de sociale omgeving van consult van minimaal 30 de patiënt (op basis van minuten direct shared decision making ) te komen tot een afgewogen besluit over het al dan patiëntgebonden tijd. Dit gesprek wordt binnen niet staken of starten van een enkele weken opgevolgd curatieve of levensverlengende met een tweede consult behandeling. om de overwegingen van de patiënt te bespreken. Er dient op verifieerbare wijze in het medisch dossier zijn te herleiden welke opties van wel en niet behandelen zijn voorgelegd. Dit consult en de uitkomst wordt ten minste ook schriftelijk teruggekoppeld aan de huisarts. Bij uitvoering van de zorgactiviteit (het consult). Deze zorgactiviteit vervangt de nderhoud 8 202

9 Definitie en/of toelichting Bron incl. reguliere zorgactiviteit voor een herhaalconsult. 2.2 Speciale consulten Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteiten in deze groep vallen waarvoor een extra toelichting beschikbaar is. Tabel 3: De zorgactiviteiten die in de groep van speciale consulten vallen Zorgactiviteit Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl SCEN-consultatie SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. De prestatie betreft alle activiteiten van de medisch specialist, die staat ingeschreven in een daarvoor door de Orde van Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland aangewezen SCEN-register van KNMG,waaronder met name is begrepen::overleggen met de behandelaar plus inzien journaals,specialistenbrieven, etc. ten behoeve van SCEN-consultatie de visite(s) bij de patiënt en diens omgeving; de verslaglegging ten behoeve van de behandelaar; het afsluitend overleg met de behandelaar voor onder andere bespreking van het verslag De zorgprestatie kan door de geconsulteerde medisch specialist, die staat ingeschreven in het SCENregister, in rekening worden gebracht Klinisch Een diagnostisch of screenend contact Het betreft een of meer intercollegiaal van een medisch specialist op verzoek WW&R consulten bij een klinisch consult. van de hoofdbehandelaar met een opgenomen patiënt op verzoek patiënt tijdens een klinische opname van een medisch specialist van voor een ander specialisme. een ander specialisme zonder dat er sprake is van overname van de behandeling of van medebehandeling. Wanneer dit nderhoud 9 202

10 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl diagnostisch/screenend contact resulteert in een eigen te behandelen zorgvraag, wordt het consulterend specialisme medebehandelaar en het ICC zorgt/subtraject omgezet in een zorgtraject met een subtraject zorgtype 11. Per contact de zorgactiviteit registreren Spoedeisende hulp Een face-to-face contact tussen een Deze activiteit kan naast een contact op de SEH patiënt en poortspecialist (specialist of WW&R polikliniekbezoek of een afdeling. arts-assistent) in het kader van een klinische opname (indien acute zorgvraag op de spoedeisende klinische opname volgt na het hulp. spoedeisende hulpcontact) worden vastgelegd. Per contact vastleggen (per specialisme) Spoedeisende hulp Een face-to-face contact tussen een Deze activiteit kan naast een contact buiten de patiënt en poortspecialist (specialist of WW&R polikliniekbezoek of een SEH afdeling, elders arts-assistent) in het kader van een klinische opname (indien in het ziekenhuis. acute zorgvraag op een andere klinische opname volgt na het afdeling dan de spoedeisende hulp. spoedeisende hulpcontact) Bij spoedeisende zorg buiten de SEH- worden vastgelegd. afdeling gaat het om zorgvragen van patiënten die zich acuut en onmiddellijk voordoen en waarbij de niet Per contact vastleggen (per verplaatsbare voorziening zich niet op specialisme). de SEH-afdeling bevindt Follow-up Een polikliniekbezoek, waarbij sprake Er kan geen polikliniekbezoek pediatrische IC. is van een face-to-face contact tussen naast deze activiteit worden patiënt en poortspecialist (specialist of geregistreerd. arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU-voorgeschiedenis. Per keer dat de patiënt in het kader van follow-up gezien wordt. nderhoud

11 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Gestructureerd Een polikliniekbezoek in het kader van Op verzoek van de Nederlandse landelijk neonataal protocol neonatologie (langdurige WW&R vereniging voor follow-up protocol nacontrole van een neonaat met een Kindergeneeskunde (NVK) is van NICU populatie. NICU voorgeschiedenis), waarbij voor de follow up van kinderen sprake is van een face-to-face contact na een NICU-opname een tussen patiënt en poortspecialist nieuwe zorgactiviteit (specialist of arts-assistent), in het aangemaakt, die onafhankelijk kader van langdurige nacontrole van van de locatie van deze follow- een neonaat met een NICU up door zowel neonatologen als voorgeschiedenis. kinderartsen kan worden gebruikt. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd. Per keer dat de patiënt in het kader van follow-up gezien wordt. 2.3 Overleg over patiënt Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteiten in deze groep vallen waarvoor een extra toelichting beschikbaar is. Tabel4: De zorgactiviteiten die in de groep van overleg over patiënt vallen Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Multidisciplinair Een multidisciplinaire bespreking Deze activiteit kan door iedere overleg (MDO). tussen minimaal drie medisch betrokken specialist worden specialisten van drie verschillende vastgelegd en maakt onderdeel uit AGB-specialismen (hierin wordt van het DBC-zorgproduct van de geen onderscheid gemaakt tussen hoofdbehandelaar, behorende bij poortspecialisme of ondersteunend de zorgvraag die wordt besproken specialisme) waarbij systematisch in de multidisciplinaire bespreking. de diagnostiek en het behandelplan van één patiënt wordt besproken en Uitzondering vastgelegd. Binnen de Zorgproductgroep "69899_Zenuwstelsel - Epilepsie, Het is niet toegestaan om een status epilepticus en convulsies nderhoud

12 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl multidisciplinair overleg (MDO) te registreren wanneer bijvoorbeeld een chirurg overlegt met een medisch psycholoog en een andere niet medisch specialist. (wd)" is het toegestaan de zorgactiviteit MDO vast te leggen indien een overleg plaatsvindt waarbij naast andere aanwezige disciplines slechts één medisch specialist, namelijk een neuroloog, aanwezig is. De MDO-zorgactiviteiten worden gekoppeld aan het DBCzorgproduct van de hoofdbehandelaar van de zorgvraag die tijdens het MDO ter sprake komt. Wanneer een MDO plaatsvindt tussen een chirurg (hoofdbehandelaar), een KNO-arts en een internist, dan wordt drie keer de verrichting MDO vastgelegd. Aanvrager is chirurg, uitvoerder respectievelijk chirurg, KNO-arts en internist. Ook al hebben de KNO-arts en de internist een eigen DBCzorgproduct, de MDO s worden altijd binnen één DBC-zorgproduct geregistreerd Overleg palliatieve Een bespreking van de palliatieve Op het moment dat er sprake is zorg. zorg van een patiënt door een WW&R van palliatieve zorg door een palliatief team, bestaande uit binnen de erkende instelling minimaal twee medisch ingericht palliatief team, kan een specialisten. apart zorgproduct worden geopend. Dit mag alleen als er enkel nog palliatieve zorg aan de patiënt wordt verleend. Deze zorgactiviteit wordt vastgelegd als het palliatieve team t.b.v. de palliatieve zorg overlegt. Indien in een ander zorgtraject palliatieve zorg aan de patiënt wordt verleend, kan dit met zorgactiviteit "Begeleiding van oncologie patiënten tijdens nderhoud

13 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie" worden vastgelegd. Per teamlid dat bij het overleg is betrokken Hartteambespreking. Deze zorgactiviteit is bedoeld voor Het advies van nderhoud is nieuw een bespreking van een patiënt in om voor elk medisch specialisme een instelling met een WBMV- dat deelneemt aan de bespreking vergunning voor cardiochirurgie en deze zorgactiviteit te registreren. interventiecardiologie, waarbij de gegevens van de patiënt via tertiaire verwijzing worden aangeboden, met als doel te beoordelen welke patiënt welke ingreep moet ondergaan. Het betreft besprekingen (zonder face-to-face contact met de betreffende patiënt) tussen specialisten van verschillende disciplines die betrokken zijn bij de cardiopulmonale zorg: met name de cardiopulmonaal chirurg, interventiecardioloog, longarts en electrofysioloog. Omdat er sprake kan zijn van niet-eigen patiënten uit een ander ziekenhuis of van patiënten waarbij vooralsnog geen operatie wordt uitgevoerd, is het gewenst een zorgactiviteit te kunnen registreren voor het gevoerde overleg Longteambespreking. Deze zorgactiviteit is bedoeld voor een bespreking van een patiënt in een instelling met een WBMVvergunning die cardiopulmonale WBMV-zorg leveren. Het betreft besprekingen (zonder face-to-face contact met de betreffende patiënt) Het advies van nderhoud is om voor elk medisch specialisme dat deelneemt aan de bespreking deze zorgactiviteit te registreren. Voor het vastleggen van een longteambespreking die niet in het nderhoud

14 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl tussen specialisten van verschillende disciplines die betrokken zijn bij de cardiopulmonale zorg: met name de cardiopulmonaal chirurg, interventiecardioloog, longarts en electrofysioloog. Omdat er sprake kan zijn van niet-eigen patiënten uit een ander ziekenhuis of van patiënten waarbij vooralsnog geen operatie wordt uitgevoerd, is het gewenst een zorgactiviteit te kunnen registreren voor het gevoerde overleg. kader van de WBMV-zorg plaatsvindt, kan door de medisch specialisten zorgactiviteit Multidisciplinair overleg. worden vastgelegd in het zorgproduct van de hoofdbehandelaar. nderhoud

15 3 Opname en verblijf De registratie van een opname en de daarbij behorende verpleegdagen, is aan strikte regels gebonden. Naast de gewone verpleegdag zijn er verschillende zorgactiviteiten beschikbaar voor verschillende vormen van verblijf in een instelling. 3.1 Klinische opname Definitie/toelichting De aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd hieronder gelden ook één of meer dagen verblijf gezonde moeder (190032) of verblijf gezonde zuigeling (190033) Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen gerekend. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis wordt wel als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis gerekend. Een geboorte in een ziekenhuis wordt als een klinische opname beschouwd, tenzij deze poliklinisch plaatsvindt. De voorwaarde overnachting geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van opname. Tijdens het verblijf op de ICafdeling mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Voor de medische bevallingen op een kalenderdag wordt alleen een dagverpleging vastgelegd. De klinische opname dient uit deze registratie te worden afgeleid Eenmaal per opname in de erkende instelling door het opnemend specialisme naast de eerste verpleegdag. Bij een onderbreking van de opnameduur (bijvoorbeeld door afwezigheidsdag(en) (190034)) kan slechts één klinische opname worden geregistreerd. 2 Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteit hiervoor kan worden vastgelegd. Tabel 9: zorgactiviteit klinische opname Zorgactiviteit Bron Klinische opname 2 Een nadere toelichting op de definitie van verpleegdag is opgenomen in circulaire CI/12/63c nderhoud

16 3.2 Verpleegdagen Verpleegdagen ziekenhuis Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (die minimaal één overnachting omvat, d.w.z. een aanwezigheid tussen uur en uur). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. Er is alleen sprake van een verpleegdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling (waaronder high/medium care), niet zijnde een polikliniek, afdeling voor dagopname of spoedeisende hulp. De voorwaarde overnachting geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van opname. Tabel 10 : De zorgactiviteiten die in de groep van verpleegdagen vallen Bron incl Verpleegdag Verpleegdag PAAZ. Beëindigd per 31 mei Opvolger is Bijzondere verpleegdagen In plaats van de verpleegdag kunt u bepaalde situaties een andere zorgactiviteit registreren. Tevens is het mogelijk dat bepaalde zorgactiviteiten naast de verpleegdag worden vastgelegd. Tabel 11: De zorgactiviteiten die in de groep van bijzondere verpleegdagen vallen Zorgactiviteit Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Verkeerde bed Vergoeding die in rekening kan worden gebracht vanaf het moment dat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie voor opname in een verpleeghuis is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis moet blijven tot er WW&R Elk extra contact met een medisch specialist in de vervallen ziekenhuisindicatie periode wordt gezien als een poliklinisch consult. nderhoud

17 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl. plaats is in een verpleeghuis. Deze indicatie is inclusief genees-, verband- en narcosemiddelen en klinischchemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken Verblijf gezonde Verblijf van een gezonde Indien bij ziekte van het pasgeboren kind moeder. moeder in de zorginstelling, WW&R de behandeling wordt overgenomen door omdat haar pasgeboren kind een andere specialist, kan geen nieuwe daar een onderzoek of opname worden geregistreerd. behandeling moet ondergaan. Registratie per verpleegdag als de zorg zich voordoet Verblijf gezonde Verblijf van een gezonde Indien bij ziekte van de moeder de zuigeling. zuigeling in de zorginstelling WW&R behandeling wordt overgenomen door omdat de moeder daar een een andere specialist, kan geen nieuwe onderzoek of behandeling opname worden geregistreerd. moet ondergaan. Registratie per verpleegdag als de zorg zich voordoet Afwezigheidsdag De dag, niet zijnde de ontslagdag, voorafgaand aan de nacht waarin de patiënt niet in het ziekenhuis verblijft, wordt niet als verpleegdag maar als afwezigheidsdag aangemerkt. Het betreft een -veelal geplande - afwezigheid van ten hoogste drie dagen. Afwezigheidsdagen (190034), volgend op een preoperatieve screening worden niet als afwezigheidsdag (of verpleegdag) aangemerkt. Indien geen terugkeer naar het ziekenhuis plaatsvindt tijdens of na afwezigheidsdagen vervalt de mogelijkheid om hiervoor een afwezigheidsdag te registreren. De dag dat patiënt niet aanwezig is in het ziekenhuis, wordt vastgelegd als een afwezigheidsdag per dag Verblijf vervallen Vergoeding die in rekening ziekenhuisindicatie, kan worden gebracht vanaf Vastleggen per dag. niet verpleeghuis. het moment dat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie (niet zijnde indicatie nderhoud

18 Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl. voor opname in een verpleeghuis) is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis moet blijven tot er plaats is voor de zorg waarvoor de indicatie is afgegeven Verpleegdag met Registratie eenheid voor een Deze zorgactiviteit kan worden ziekenhuisindicatie verpleegdag in een instelling vastgelegd indien een patiënt in een binnen instelling voor geriatrische WW&R instelling voor geriatrische revalidatiezorg geriatrische revalidatiezorg bij een verblijft, maar de overdracht van de revalidatiezorg. ziekenhuisindicatie. medisch specialist naar de specialist ouderengeneeskunde nog niet heeft plaatsgevonden. De instelling voor medisch specialistische zorg registreert deze zorgactiviteit naast een reguliere verpleegdag als onderdeel van het medisch specialistische behandeltraject. De instelling voor geriatrische revalidatiezorg kan deze zorgactiviteit ook registeren, maar mag hiernaast geen reguliere verpleegdag vastleggen Zotelovernachting Overnachting in een zorghotel, in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg, welke gekoppeld is aan een instelling voor medisch specialistische zorg Per kalenderdag. 3.3 Dagverpleging Zorgactiviteiten met een toelichting in deze groep moeten voldoen aan de voorwaarden: Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling ( niet zijnde SEH en niet zijnde polikliniek), in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist. Onder in het algemeen voorzienbaar wordt verstaan: vooraf ingepland. nderhoud

19 Preoperatieve screening komt niet in aanmerking voor registratie van dagverpleging Wordt de patiënt aansluitend/tijdens de dagverpleging klinisch opgenomen (is er sprake van een overnachting), dan start de klinische opname met terugwerkende kracht vanaf de start van de dagverpleging. De dagverpleging vervalt dan Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteiten in deze groep vallen en wat de zorgactiviteit was in Tabel 12: De zorgactiviteiten die in de groep dagverpleging vallen Zorg- Zorgactiviteit- Toelichting Bron activiteit omschrijving Dagverpleging Dagverpleging kaakchirurgie voor ZBC s Dagverpleging I Beëindigd per Samengevoegd met in nieuwe zorgactiviteit Dagverpleging II Beëindigd per Samengevoegd met in nieuwe zorgactiviteit Voor de langdurige observatie zonder overnachting is vanaf 2014 een nieuwe zorgactiviteit beschikbaar. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Elke observatie omvat ten minste een systematisch controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling c.q. meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier. Deze kenmerken maken ten minste deel uit van elke observatie. De verleende zorg dient dus in ieder geval deze kenmerken te omvatten, ongeacht hoe zorgverzekeraars en zorgaanbieders het begrip observatie verder afbakenen. De volledige set aan voorwaarden moet contractueel worden overeengekomen tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar nderhoud

20 Met de introductie van deze zorgactiviteit komt de uitzonderingsbepaling voor dagbehandeling voor acute cardiologische (EHH) observatie te vervallen. Onderstaande tabel toont welke zorgactiviteit hiervoor vanaf 2014 beschikbaar is. Tabel 13: De zorgactiviteit Langdurige observatie zonder overnachting Definitie en/of toelichting Bron incl Langdurige Een niet geplande vorm van observatie zonder verpleging, met als doel Maximaal één langdurige observatie overnachting. observatie van de patiënt, op zonder overnachting per specialisme per een voor verpleging ingerichte kalenderdag. afdeling. Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd. 3.4 Bijzondere zorgactiviteiten Onderstaande tabel laat zien welke zorgactiviteiten in deze groep vallen waarvoor een extra toelichting beschikbaar is. Tabel 14: De zorgactiviteiten die in de groep van bijzondere verpleegdagen vallen Zorgactiviteit Zorgactiviteit Definitie en/of toelichting Bron incl Intensieve, niet- Intensieve, niet-electieve en Wanneer op twee achtereenvolgende electieve en langdurige kalenderdagen deze zorgactiviteit wordt langdurige kindergeneeskundige zorg vastgelegd bij een aantal specifieke kindergeneeskundige met thuisovernachting kan diagnoses (3202, 3208, 3210, 3303, zorg met worden vastgelegd onder de 3308, 3317, 3320, 3327, 3328, 4110, thuisovernachting. volgende voorwaarden: Er is sprake van een 4112, 4113, 7101, 7112,7199, 7110, 7405, 7606 en 8910) wordt een kort opname van minimaal 6 klinisch product worden afgeleid. uur op een voor verpleging ingerichte afdeling. Er is sprake van continue Per dag dat er voldaan is aan de voorwaarden. verpleegkundige zorg. Van deze voorwaarden kan worden afgeweken als hierover een contractuele nderhoud

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 2 Artikel 3. Inwerkingtreding... 2 Artikel 4. Begrippen en afkortingen...

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Continue glucose monitoring

Continue glucose monitoring Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Continue glucose monitoring Het CVZ concludeert dat er patiëntengroepen bestaan waarbij langdurige therapeutische toepassing van (real-time) CGM zinvol is. Voor

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor medisch-specialistische zorg juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Rolf de Groot, Reimer Veldhuis, Joris Rijken, Marte van Graafeiland

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5103

BELEIDSREGEL BR/CU-5103 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

beroepskader TAAKHERSCHIKKING

beroepskader TAAKHERSCHIKKING beroepskader TAAKHERSCHIKKING NEDERLANDSE ASSOCIATIE PHYSICIAN ASSISTANTS Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Dit document is tot stand gekomen door de inzet van de volgende betrokkenen: Vanuit

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASIS- PAKKET EN UITBREIDING BASISPAKKET (ingaande 1 januari 2015)

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASIS- PAKKET EN UITBREIDING BASISPAKKET (ingaande 1 januari 2015) N.V. Univé Zorg Univé werkt in opdracht van de SZVK te Den Haag VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASIS- PAKKET EN UITBREIDING BASISPAKKET (ingaande 1 januari 2015) Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave Bladzijde

Nadere informatie

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Concurrentie in de ziekenhuissector Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Consultatiedocument Concurrentie in de Ziekenhuissector 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afbakening van het onderzoek...

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Internationaal 2014 2 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 5 Deel A Algemene bepalingen 7 Deel A Begripsomschrijving

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte

Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte Weergave van de markt 2007-2012 december 2012 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming marktscans 11

Nadere informatie

De beste zorgverzekeraar van Nederland

De beste zorgverzekeraar van Nederland Vergoedingswijzer 2013 1 2 De beste zorgverzekeraar van Nederland PNOzorg is al meer dan 60 jaar de specialist in zorgverzekeringen voor de mediasector. We werken zonder winstoogmerk en vinden persoonlijke

Nadere informatie

Kostenstijging GGZ Bevindingen controles

Kostenstijging GGZ Bevindingen controles Kostenstijging GGZ De gestegen zorgkosten in de verslavingszorg zijn er de reden van dat DSW Zorgverzekeraar (DSW) heeft besloten in deze sector nadere controles uit te voeren. Deze controles hebben zich

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de organisatie van de oogheelkundige zorg en de toegevoegde waarde van een goede samenwerking. Op weg naar geintegreerde oogzorg

Ontwikkelingen in de organisatie van de oogheelkundige zorg en de toegevoegde waarde van een goede samenwerking. Op weg naar geintegreerde oogzorg Ontwikkelingen in de organisatie van de oogheelkundige zorg en de toegevoegde waarde van een goede samenwerking. Op weg naar geintegreerde oogzorg Samenwerking tussen oogheelkunde, orthoptie en optometrie.

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie