a.d. Bijl.: Onderwerp: Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a.d. Bijl.: Onderwerp: Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)"

Transcriptie

1 PROVINCIALS SIAl fcn VAN OVERSJSSEL ^ J 2olo \ CP lif Dat. ontv. Routing 31 AUG 2010 a.d. Bijl.: Overijssel Aan 1 ueaeputeercle ataten van 0~vei ijssel t.a.v. mevr. drs. C. Abbenhues Postbus GB Zwolle Secretariat:' Luttenbergstraat 2 Postbus 10Q7S 8Q00 GB Zwoite TdefoOR d.melenhorst 58roverijssd,nl www,sefoverijsset,nil Ons nummer: S1853 Datum:30 augustus 2010 Onderwerp: Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw) Geachte mevrouw Abbenhues, Investeringen enmaatregelenmet de ambitie om totde wereldtop van kenniseconomieen te behoren leiden toteen hogereeconomische groei 1. Uitgaven aan onderwijs, onderzoek en innovatie blijken sterk te renderen.uit onderzoek 2 blijktdat bijna de helft van de economische groei tussen 1995 en 2008 afkomstigis van investeringen in kennisen innovatie. Ook op regionaal niveau staan innovatieen innovatiebeleid en de impact daarvan op de economieal jarenvolop in de aandacht. In regio's ontwikkelen bedrijfsleven, overheden, kennis- enonderwijsinstellingen gezamenlijke strategieenomde eigenconcurrentiepositie te verbeteren en duurzame groeien welvaartte realiseren.het ontwikkelen ennaar marktproducten vertalen van kennisgeeft daarinsteedsvakerde doorslag. Regio's waarin menin staat is een kennisvoorsprong op te bouwen enmen deze kennis weetom te zetten in nieuweproducten, dienstenen processen,creeren een concurrentievoordeel enhebben debeste papierenvoor eenduurzame economische groei. Provinciaal beieid en innovatie Provinciaal beieid speelt in toenemendemate een rolin de vormgeving vanhet innovatieproces. Dat vergt inzicht in de bestaande toestandvan hetinnovatiesysteem in de provincie, eenhelderevisie opde ontwikkelingsrichting en hetmede vormgeven van de focus inhet systeem 3. Nautaen Eveleens (2009)signalerentwee voorwaarden voor succesvol provinciaal beieid: er dient voldoende autonomie te zijnom de spelregels en de 1 Dat blijkt onder meer uit onderzoek vanthe Conference Board, een internationaal onderzoeksinstituut voor het bedrijfsleven, in opdracht van dewerkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform. De studie verschaft een kwantitatieve onderbouwing van de stelling dat uitgaven aan onderwijs, onderzoek en innovatie sterk renderen. 2 Ark, van B. en K.Jager (2010), Intangible Capital in the Netherlands and its Implications for Future Growth, The Conference Board. 3 Nauta F.enC. Eveleens (2009), Provinciate sterktes in beeld, i.o.v. Werkgroep Innovatie van het Inter Provinciaal Overleg (IPO).

2 financieringsstromeninnetsysteem te be'i'nvloeden ener dient een goede samenwerking tussen desleutelspelers op bestuurlijk niveau te zijn. In Overijssel is economische innovatie een van de vier programmalijnen waarlangs het provinciaal economisch beleid inhetcoalitieakkoord isopgebouwd.dit provinciaal beleid voor economische innovatie is uitgewerkt inhetuitvoeringsprogramma "Meerjarig Economisch Uitvoeringsprogramma : Overijssel Werkt!". De provincie Overijssel heeft het economisch innovatiebeleid de afgelopen jaren stevig vorm gegeven. Reeds in 2004 heeft de provincie Overijssel het initiatief genomen een Innovatieplatform Twente (IPT)in te stellen.deleden van het IPT vertegenwoordigen gezamenlijk de 4 O's: de overheden, ondernemingen, onderwijs-en onderzoeksinstellingen, waarbij de provincie Overijssel en de regio Twente zitting hebben genomen inhetipt namens de regionale enlokale overheid. Het programma dat is opgesteld om de economische innovatie in Twentetestimulerenis de "Innovatieroute Twente".Gekozen is hierbij vooreen opzet rond 5 veelbelovende clusters: Voeding, Gezondheid,Materialen & High Tech Systemen, Veiligheid enbouw. Derode lijnhierin is "Technologie",een van de drieaanwezige kennisclusters (naast Food Valley (Wageningen) en Health Valley (Nijmegen)) van Triangle, eengezamenlijke visie van de provincies Overijssel en Gelderland. De Triangle samenwerking maakt intussenonderdeel uit van het Operationeel Programma Oost-Nederland:GO gebundelde Innovatiekracht.Andere programma's inhet kadervan innovatiebeleid zijn Kennispark Twente,Pieken indelta, Nano4Vitality, ICT-Diensteninnovatie,Overijssel innoveert verder! en de regio(innovatie)programma's voor deregio Zwolle/I Jsselvecht enderegio Stedendriehoek. Naar onze mening zijn massa, ontwikkelingsrichting en focus op het eerste gezicht voldoende aanwezig inhet provinciaal (economisch) beleid (Overijssel werkt, Innovatieroute Twente). SER Overijssel zal dekomende jaren echter blijvend belangstellingtonen voorde effecten van innovatie(beleid) voordeoverijsselse economie. Zo zalser Overijssel in een laterstadium nog gezamenlijk metsergelderland adviseren over het specifieke element vanspin-off en (kennis)valorisatie van het innovatiebeleid van de twee provincies in Oost- Nederland 4. Advies 1: Extra aandacht in het innovatiebeleid voor het MKB in Overijssel hlijft noodzakelijk Ominnovatie breed te benuttenen om tezetten in economische groeiis aandacht voor overdrachtvan innovatie naar kleinere bedrijvenvan groot belang.in eerdere adviezen hebben sociale partners hier reedsop gewezen 5.In depraktijk blijkteengrootgedeelte van het MKB geneigd bij het oudeen vertrouwde te blijven. Hulpbijde overdrachtvan innovatie voor brede toepassing is nodigomdat kleine bedrijven vaak een beperkte 'absorptiecapaciteit' hebben, d.w.z. een beperktvermogenom nieuwe kennisen technologie teabsorberen.dit geldtniet zozeer voor de 'spin-offs'van het hoger onderwijs, maar wel voor demeer traditionele of meer ambachtelijke bedrijven die hunkunde in de praktijk geleerd enontwikkeld hebben. Speciale maatregelen voor innovatie inkleinere bedrijven 4 ZieSER Overijssel/SERGelderland (2009), Samenwerkingsagenda SER Gelderland/SER Overijssel periode Zie bijvoorbeeld SER Overijssel (2006), Europese structuurfondsen, advies 1741.

3 blijken blijvend nodig. Daaromis SER Overijsselverheugd met debedrijfsgerichte Innovatieregeling Overijssel Innoveert Verder!.De doelgroep van deze regeling is immers het MKB-bedrijf in de (kennisintensieve maak-)industrie. Het succes isinmiddels ook wel gebleken uithet feitdatdeze regeling drie maalis overtekend. Alssuggestie ombrederover de provincie uit te rollen wijstseroverijssel in dit kader ook naareen aantalinstrumenten die KennispoortZwolle heeft ontwikkeld (kenniskringen, innovatiebijeenkomsten, innovatieversneller, financieringsdesk en het projectondememend innoveren).ser Overijssel geeft de provincie verder alssuggestie mee teonderzoekenwatdemogelijkheden zijn om in Overijssel meerruimte te maken voor experimenten enproeven bijhet invoeren van innovaties. Metname bestaan nog teveel regelingendie zijn toegesneden op bestaande producten en praktijken. Daaropzouden ontheffingenmogelijk moeten zijn. Ook zou,naar voorbeeldvan het Amerikaanse SBIR-programma, vanpublieke bestedingen aan innovatie verplicht een bepaald percentage kunnen worden toegekend aan kleinere bedrijven 6. Advies 2: Innovatieprograrnma's vragen om langduhge politieke en bestuurlijke commitment Innoveren betekent risico's nemen. Het gaat om eenontwikkeling met een relatief kleine kansop een grootsucces, vooreen periode die meerdere bestuurstermijnen omvat,met in deloop van de tijd gegarandeerdtegenvallers. Een dergelijk omvattend traject heeft alleen kans vanslagen als hetkan rekenenop duurzame politiekeen bestuurlijke steun 7. De verbetering vandeconcurrentiekracht en de oplossingvande knelpunten zijnop een dergelijke korte termijnnog beperkt meetbaar, maarser Overijssel signaleertweleen toegenomenbundelingvan krachten, een intensivering van (private) investeringen ener zijn onderling goede lessen te leren. De grootste uitdagingvoor dekomende jaren ligtin het waarmaken van brede valorisatie en adoptie vande vernieuwingen, vooral ook bij (MKB)- bedrijven die niet intensief betrokkenzijngeweest. Hetduurtenige jaren voordat effecten van R&D en innovatievolop zichtbaar zijn. Hetisin de ogen vanseroverijssel dus nogniet mogelijk teoordelenover het structurele effect van de provinciale aanpakvan het innovatiebeleid.ook het Lectoraat Innovatie 8 komt,na bestudering van vijf Europese regio's die succesvol een regionale innovatiestrategie hebben ontwikkeld enuitgevoerd, tot de conclusie dat de eerstevruchten pas te plukken zijn na een investeringsperiode van ten minste tien jaar 9. De centrale conclusie is dat hetsuccesvan de vijf regio'sgeen toeval is, maar hetresultaat vaneengoede langdurigesamenwerking tussenbedrijven, kennisinstellingen enoverheden.hetprovinciale innovatiebeleid zorgt mede voor het bundelenvan krachtendoor betrokkenen: bedrijven, kennisinstellingen en deoverheid.er is 6 Nooteboom, B. (2009), Ruimte voor innovatie. In: Gatz,S.van Rouverij &Ch. Leysen (2009), Vitale Steden, VUB press: Ook in Nederland is recent een SBIR-regeling gestart, maar het NederlandseSBIR (Small Business Innovation Research) is toegankelijk voor alle bedrijven, ongeacht hun grootte. De SBIR aanbesteding houdt wel rekening met de bedrijfsvoering van kleinere ondernemingen: korte doorlooptijden en fasering van de projecten. 7 Nauta F., M.Gielenen H.de Groot (2009), Regionale innovatie als economische strategie, acties en lessen uit Antwerpen, Beieren, Dresden, 0resund en Ulm voor de regionale innovatieagenda van de regio Arnhem- Nijmegen.Slotessay Onderzoeksprogramma Regionale Innovatie. 8 Het Lectoraat Innovatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), in het levengeroepen in Nauta F. &M.Gielen (2009), Voorwaarden voor een succesvol regionaal innovatiesysteem. In: HANBusiness Publications,december 2009, nmr 2, p

4 in de ogen vanseroverijssel meer samenwerking tussen bedrijven enkennisinstellingen, terwijl het ook is datde strategische samenwerking is vergroot. Bedrijvendurven metname bij preconcurrentieel onderzoek meer (strategische) informatie uit te wisselen, waar ze voorheen angstvallig probeerden kennis af te schermen. Eigenlijk is sprakevan een paradox dieinnovaties belemmert, of inieder geval vertraagt. In vakliteratuur 10 wordt ditde "regelparadox" genoemd: 'waarregelsworden opgeheven om marktwerking eninnovatieve praktijken te bevorderen ontstaan vaak regels van controleen toezichttussentijds en achteraf, dieop hun beurt zeergedetailleerd en stringent kunnen zijn eninnovatieve praktijken belemmeren'. Er is bij de verschillende overheden een continue drangeenafweging tussen kosten en baten te maken. Zeer relevant,ook in de ogen van SEROverijssel,maar daarbij ishet erg belangrijk om de korte enlange termijn-effecten te onderscheiden. Vaak zijn innovaties opkorte termijn kostbaar, maar kunnen zeop langere termijn zichzelf voor de regio meer dan terugverdienen. Een anderevraag is overigens welkresultaatwordt nagestreefd. Zo kanwerkgelegenheid eenelement zijn, maar datzelfde geldt voor de groei vanhet bruto regionaal product, arbeidsproductiviteit, duurzaamheidsdoelstellingen etc. etc. Eris dus eengrate variatie van mogelijke resultaten van innovatiedenkbaar. Hetis echter niet altijd vooraf transparant te maken watderesultaten zullen zijnenhoe die bereikt worden. Innoveren iseen proces dat deels vooraf transparant kan worden ingericht, maar datookdooronverwachte enniet bedachtedruk ofkansen zich stapsgewijs voortzet. Er zijn dusgrenzenaandemate waarin overheden,professionals en bedrijfsleven transparant kunnen zijn vanuithet motief van financieel-economische doelmatigheid.bijhet beantwoorden van de vraagnaar doelmatigheid van innovatiebeleid zal hetin de praktijknoglejstig genoeg blijken om aan te geven wat nu exact toe te wijzen is aan het regionale innovatiebeleid; of dat de groei van bijvoorbeeld de werkgelegenheid,het brp, de arbeidsproductiviteit of de C02-reductie juist grotendeels door andere (externe) variabelen zijnbemvloed. SEROverijsselwil benadrukken dathet nooit van tevoren duidelijk is wat een innovatiegaat opleveren. Een overheid die, met recht, voorzichzelf een belangrijke rol weggelegd zietbij innovatiezal verstandig moeten omgaan metregelparadox enonzekerheden.nu zien we nog wel eens, dat gedurende een in gang gezet innovatietraject deoverheid zoscherp de voortgang bewaakt, datdebureaucratische druk die daaruit voortvloeit de aandacht bij de innoverende organisatie afleidt van het innovatieproces zelf. Op zich isbij de inzet van publieke middelen goede controlevanzelfsprekend. Maar het resultaat van innoveren is per definitie watongewis. Hetbedrijfsleven neemten accepteertvaker dergelijke risico's.plaats de financiele enmaatschappelijke gevolgenvan innovaties in eenlange termijnperspectief, waarbij innovaties meestal stapsgewijs verlopen inplaats van revolutionair. Cruciaalis dat provincieen regiobijhet formuleren van randvoorwaarden en bij het bei'nvloeden van wet- en regelgevingmeer rekeninghoudenmet de terugverdientijddie bijinnovaties noodzakelijk is. Een te sterkbeheersmatige cultuur staatinnoveren in de weg. Eenbestendige omgeving,duurzamepolitieke enbestuurlijke steunmeteenstabiel meerjarenperspectief blijktals eerdergenoemd een belangrijke voorwaarde voor hetslagen 10 Putters K. en P. Frissen (2006), Vertrouwen voor en door innovatie. Over de noodzaak van checks & balances bij vernieuwingsprocessen in de zorg.tilburgse schoolvoor Politiek en Bestuur, Universiteit van Tilburg.

5 van innovatiebeleid. Ook hetcpb wijst in een recent rapport 11 nogop denegatieve gevolgen van wijzigingen inhet beleid voor innovatie inhet algemeen en de onzekerheid diehet oproeptmetbetrekking tot investeringen innieuwe technologieen. Landen en regio'smet eenconsistent en stabiel beleid met langdurige bestendige programma's blijken het meest succesvol. Innovatie in de bouw De Sociaal EconomischeRaadGelderland (SER Gelderland) en desociaal Economische RaadOverijssel (SEROverijssel) hebben recent in een gezamenlijke vergadering stilgestaan bij de economische situatie en de arbeidsmarkt van Oost-Nederland 12. De economiein Oost- Nederland is doorde wereldwijde crisis zwaar getroffen.ookde komende jarenzullen de effecten daarvanopdiverse fronten zichtbaar blijven. De provincies Overijssel en Gelderland blijken in 2008en 2009 zwaarder getroffen dan landelijk, mede doordeafwijkende regionale economische structuren, zoalsde relatiefgroteaanwezigheid van industrieen bouw. Ook zijnde vooruitzichten vergeleken metnederland als geheel voor2010beduidend negatiever te noemen. Ookal wordtin 2010zowel in Overijssel als in Gelderland een lichtegroei van de economieverwacht, dezegroei blijft inbeide provincies achter bijhetlandelijke groeicijfer. Momenteel zitde grootste pijn in de Oost-Nederlandse economie in de bouwsector,de daaraangerelateerde toeleverende industrietakken, zoals hout-,bouwmaterialen- en de meubelindustrieen deaan debouw gerelateerde zakelijke dienstverlening, waaronder de architecten en ingenieursbureaus. Daar liggenevenwel ookgrote ontwikkelingsmogelijkheden, bijvoorbeeld gerelateerd aaninnovatiebeleid. De cijfers bevestigen de juistheidvande verschillende recente oproepen vanser Overijssel en de (mede daaruit voortvloeiende) actiesvan beide provincies om een belangrijk gedeelte vande provinciale recessiepakketten aanmaatregelen en investeringen juist te richtenop de fysieke leefomgeving (monumentenzorg, infrastructuur, woningbouw etc.) 13.SER Overijssel vraagtde provincieom hier vooral mee door tegaanen daar waar mogelijkdit soort investeringen te versterken.dergelijke investeringen blijken immersuitersteffectief en voor het overgrotedeelneer teslaanbinnen het regionale bedrijfsleven,c.q. een laag "weglekeffect" te kennen. In de vergadering vanser Overijssel van 3 juni 2010enin eenaparte werkgroepbijeenkomst 1 juli jl. ismet enkeleexterne deskundigen verder afgetastwaar naast de door u stevig ingezette "productiestimulerende maatregelen"nog mogelijkhedenliggen om als provincie innovatie in de bouwsector verder te stimuleren.seroverijssel wil u middels dit advies enkelesuggesties meegeven. 11 Centraal Planbureau (2010), Home green home - A case study of inducing energy-efficient innovations in the Dutch building sector. 12 In de gezamenlijke vergadering van SER Overijssel enser Gelderland van 20 april jl. heeft desecretaris van SER Overijssel,de heer Melenhorst,een presentatie gehouden over de stand van deeconomie ende arbeidsmarkt in Oost-Nederland. Daarbij isook nader ingezoomd opde situatie van deverschillende sectoren binnen de Oost-Nederlandse economie. De gehele presentatie is te downloaden via 13 Zie bijv. SER Overijssel (2009), (Gevolgen) Kredietcrisls in Overijssel, advies S1842. SER Overijssel (2009), Blijvende aandacht voor bouwsector in Overijssel van groot belang voor regionale economie, adviess1849.

6 Advies 3: Algemeen: innovatie injuist de bouwsectoris voor Overijssel van groot belang Hetbelang van de bouw voordeoverijsselse economieis duidelijk 14. In Twente is zelfs10 tot 15 procent vandearbeidsplaatsen directgekoppeldaandebouw, beduidend meer danin andere regio's in Nederland.Ditpercentage wordt nog grater wanneer men uitstralingseffecten naar aanpalende sectoren (bijvoorbeeld toelevering, transport, dienstverlening) meeneemt. In Twentezorgtdebouw dan voor meer dan 30% van de werkgelegenheid 15. Debouwis dan ookaangewezen alseen vande vijf kansrijke innovatieclusters binnen de Innovatieroute Twente. Van deze vijf clusterszorgtditclusterin Twenteookvoorde meeste arbeidsplaatsen 16. De sterke positievandebouw is voor de toekomst echter geen vaststaand gegeven.de bouwbedrijvigheidin Oost-Nederlandis totnu toe relatief traditioneel enbestaat uit veel MKB.Op basis vancapaciteitalleen ishetniet mogelijkom de belangrijke bijdrageaanderegionale economie te handhaven.in aansluiting op landelijk beleid (bijvoorbeeld vanuit Regieraad Bouw) ishet nodig te veranderen naar kennisbedrijven die meer proactief in demarkt opereren,meer nieuwe producten en technologieen ontwikkelen, meer samenwerken inketens enbetere uitwisseling met kennisinstellingenonderhouden 17. Diverse kenmerken vande bouwleiden toteen onvolkomen werkingvande markten een heersende opvatting dat innovatie in de bouw niet loont 18. Doree en Boes (2002)noemen eengroot aantal kenmerken (lage toetredingsdrempels, grootaantal kleine spelers, sterke concurrentie, lage concentratiegraad, sterke gevoeligheid voor afzetfluctuaties)dat leidt tot eengrate terughoudendheid met strategisch investeren, waardoor "opportunisme, korte termijn focus en strategieen voor kostenbeheersirtg noodgedwongen prevaleren boven kwaliteitsstrategieen en innovatie". n Het ombuigen vandeze negatieve dynamieknaar een positieve dynamiek vergt volgens de auteurs een opde bouwnijverheid toegesneden marktregulering en economische politiek. De noodzaak hiervan blijkt ook uitde interventies in andere landen zoals inhet Verenigd Koninkrijk ("rethinking construction") en in Australie ("reinventing Construction"). Want innovatie loont wel,ook in debouw. Innovatie in debouw isniet temeten door louter de R&D inspanningen bij bouwbedrijven bekend bijhetcbs op te tellen. Veel innovaties vinden immersplaats brnnen projecten of worden voor eendeel ontwikkeld in bouwgerelateerde onderzoeksinstituten. Jansenen van der Vlist (2010) hebben Zie bijvoorbeeld MelenhorstDGB (2008),SER-Overijssel-Notitie: Het belang van de bouw (het bouwcluster) in Overijssel. Melenhorst DGB (2004), De bouw regionaal bezien, Oost-Nederland, Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, Amsterdam. 15 Lectorale rede B. van der Veen, "Balanceren op de rand van morgen. Vernieuwend ondernemen in de bouw". Stichting Pioneering (2008), ProgrammaplanVernieuwend Ondernemen in de bouw. 16 Twente index 2009, pag PSIBouw (2008), "Transitieagenda Bouw". Gouda. 18 SMO (1992),"De economische kracht van de bouw", Stichting Maatschappij enonderneming; publicatie 0199; Den Haag. 19 A.G. DoreeenJ. Boes (2002), Naar een innovatie belonende bouwpraktijk, in: Building Business September 2002, bijlage over bouwenquete p. 3-7.

7 bouwbedrijven over deperiode onderzocht op 8 variabelen/aspecten. Kort gezegd,innoverende bouwbedrijvenblijken beterte presteren, zeker in termen van arbeidsproductiviteit 20. Innovatie blijkt voor bouwbedrijven deafgelopen jaren vansteeds graterbelangom hetrendement te verbeteren, om zich teonderscheiden in de markt en om decontinuiteit te waarborgen.de brancheorganisatie Bouwend Nederland geeft in een visiedocument aandat innovatie noodzakelijk is om de positie (regiefunctie) vanhet bouwbedrijf in de keten te behoudenen te versterken en de samenwerkingin de keten te verbeteren. Innovatie is tevens noodzakelijk omde kwaliteit van het bouwproces en het eindresultaat te verbeteren en draagt uiteindelijk ook bij aaneen beter imago van de bouw 21. SEROverijsselheeft in de vergadering van 3 juni gesprokenover de activiteiten van Stichting Pioneering,het cluster bouw van hetinnovatieplatform Twente. Gezien het grate belang van het cluster voor de regionaleeconomie (grotendeels bestaand uit traditionele MKB-bedrijven) en het belang van het stimuleren van innovatie in juist dezesector, wil SER Overijssel viadeze weg het advies meegevenrichting provincie (enregio Twente)om (verstevigd) door te zetten met de ondersteuning van dit cluster. Advies 4: Laat kansrijke koppelingen tussen de bouw en andere innovatieaandachtsgebieden niet iiggen SEROverijssel adviseertverbindingente leggen tussende innovatieve aandachtsgebieden en er voor te waken datclusters te veel op zichzelf komen te staan. Gekoppelde clusters blijken effectiever in hun innovatiecapaciteit danniet gekoppelde,gei'soleerde clusters 22. De attractiviteit van de clusters hangtookinbelangrijke mateaf van de samenwerkingsmogelijkhedenmet verwante clusters.eenkansrijk voorbeeldmet betrekking totde bouwis volgens SEROverijssel eenmogelijke koppeling methet programma Nano4Vitality.Voordebouwsector heeft nanotechnologie eenaantal interessante kenmerken:nano maakt materialen sterkeren lichter, en doorde betere prestatiesook duurzamer. Staal roest niet meer dooreen dunne coatingvan koolstofnanodeeltjes enbeton wordtzodanigverdicht dat schadelijke stoffen zoalschloride nietmeer kunnen binnendringen enhet wapeningsstaal kunnen aantasten. Gebouwen kunnen zelfsals energieleverancier dienen door geveltedekking vannanobuisjes en er zijn metbehulpvan nanotechnologie reeds "smart windows" ontwikkeld die niet alleen dehoeveelheid licht filterenwaardoor minder koeling nodig is,maar ookenergieopleveren 23. Ondanksde vele voordelen wordt nanotechnologie in de bouwnog weiniggebruikt,deelsdoorde kosten, maar belangrijker is de onbekendheid van de technologie en zijn mogelijkheden. SEROverijssel ziet hierdoorde koppelingvan innovatie-aandachtsgebieden "bouw"en "nanotechnologie" kansen voor (de innovatie in) de regio. 20 F.Jansen ena.j. van dervlist (2010), Business'Innovation Strategy in Dutch Construction Industry, Economic Institute for construction and Housing (EIB) / Department of Economic Geography, Faculty of Spatial Sciences, Rijksuniversiteit Groningen. 21 Bouwend Nederland (2009), Innovatie in de bouw, visiedocument. 22 Zie ook Vught, van F.A. (2010), Kern- ensatellietclusters, het Oost-Nederlandse innovatiebeleid in internationaal perspectief. In: ScienceWorks (2010), Expert studie naar het innovatiebeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. 23 Zie ook EU Nanoforum "Nanotechnology and Construction" en "Nanotechnologie kan leiden tot revolutie in bouwsector" in: Financieel Dagblad van zaterdag 3 juli 2010.

8 Een voorbeeld van eenanderekansrijke koppeling tussende bouwsector eneenander aandachtsgebied, is die tussen bouw enduurzaamheid. SER Overijssel noemt bijvoorbeeld in dit verband hetdoor hetcentrumvoor Innovatie van debouwkolom (CIB) ge'fnitieerde project "Meer dan > Bouwen", maar vooral de verschillende programma's van Stichting Pioneering in deze (o.a. "Individueel Duurzaam en Flexibel Bouwen", "Conversie en Hergebruik" en "Klimaatneutraalrenoveren").SEROverijssel ziet veel potentie in een dergelijkekoppeling met duurzame oplossingen die bijdragenaaneen schoner milieu en energiebesparing. Met andere woorden: stimuleerinnovatie in debouwsector door bijvoorbeeld in te zettenopefficientie van bouwproduct en bouwproces, terwijl kosten, energieverbruik, vervuiling en bouwafval worden verminderd. Advies 5: Innovatief aanbestedingsbeleid loont Traditionelevormen vanaanbesteden enachterelkaar aan werken in de keten enhet bouwen tegende scherpste prijsleidt nauwelijks tot innovatie. Aandacht voor vernieuwend aan-en uitbestedingsbeleid bij opdrachtgevers moet leiden toteen nieuwe manier van samenwerkenbinnenderegelsvan wetgeving en transparantie. Diverse deelmarkten zijn volgens SEROverijssel prima in tezetten als lead market, waarbij de provincie innovatieve eisenstelten daarmeeinnovatieve bedrijven bevoordeelt,die daarmeehun (intemationale) positie kunnen versterken. Als launching customer kan de provincie innovatie bevorderen.lead markets en launching customership betekenen dat de provincie haareigen uitgaven innovatiever moet inrichten, innovatiever moet aanbesteden 24 enmeersamenhangmoet brengentussen haar innovatiedoelen en de vele miljoenenin al haar bestedingen eninvesteringen. Prijscompetitie op bestek en tekeningen nodigt in de ogenvanseroverijssel immersniet uit tot productinnovatie. Dezeaanpakstimuleert deaanbieders niet iets te ontwikkelen dat beteraansluit bij de behoeften vande opdrachtgever. Ze worden primairaangezettot kostenreductie. Het stuurt aan opprijsconcurrentie,en lokt allerminstuit tot waardecreatie. Wanneer innovatie in de bouw bevordert dient te worden, dan isconcurrentie in andere vormen dan bestek en tekeningen kansrijker dan het verder opvoerenvande concurrentie opprijs.ermoet volgens SER Overijssel niet alleen gekeken worden naar de beste inkoopbeslissing per project, maarde provinciedient ook meer oog te hebben voordemarktproduct-en technologieontwikkeling op de langeretermijn. GeTntegreerde contractvormen bieden meer ruimte voorge'integreerdeproduct- en procesontwikkeling. Binnende Europese richtlijnen bestaangoede mogelijkheden om de aanbestedingen zodanig in te richten datinnovatie wordt bevorderd.de meeste winst is dan ook te behalen door optimaal gebruik te maken vande ruimtediede Europesewetgeving biedt.de aanbestedende dienst kanin eenaanbestedingsprocedure kiezen tussengunnen opbasis vande laagste prijs ofop basis van de economischmeest voordelige aanbieding. Het 24 Deprovincie Overijssel heeft bijvoorbeeld in het kadervan "innovatief aanbesteden' als proef een nieuwe aanbestedingsmethode ingevoerd met een bonus-malus-systeem. Dit houdt in dat er bij de aanbesteding een directe relatie is tussen deaanneemsom en het aantal benodigde dagen voor de uitvoering van het werk, diede aannemer opgeeft. Bovendien kandeaannemer een bonus van euro perdag ontvangen,als hij eerder klaar is met de uitvoering van het werk dan hij bij de aanbesteding heeft opgegeven.alsdeaannemer echter later klaar zou zijn, dan is er een malus (boete) van euro per dag. Bij de N348 heeft de aannemerscombinatie zich exact gehouden aan het opgegeven aantal van 9 dagen.

9 criterium de laagste prijs laat weinig ruimte voor innovatieve oplossingen. Aanbieders wordenniet gestimuleerd ommeer te doen danhet aanbieden vaneen zolaag mogelijke prijs endus een zo laag mogelijk kwaliteitsniveau binnende eisen van de opdrachtgever. Bij de economisch meest voordelige aanbieding kan (mede) op basisvan kwalitatieve aspecten vande aanbiedingen gegund worden.hetbiedt meer ruimte voor innovatieen vooreen optimale kwaliteit/prijsverhouding. Zowelin de regelgeving alsinhetbeleidmoet worden gezocht naarmogelijkhedenom gunning op grandvan deeconomisch meestvoordelige aanbieding te stimuleren.seroverijsselwijst hier bijvoorbeeld op het door de Regieraad Bouw en PSIBouw ontwikkelde Decision Support System (DSS, Leidraad Aanbesteden). Deze "webtool" voor opdrachtgevers wordt uitgegeven door het CROW en ondersteunt opdrachtgevers bijdekeuze van decontractvorm (en stimuleert innovatief aanbesteden) 25. Een cride coeur vanser Overijssel: laat innovatie lonend zijn,maakruimte voor experimenten, gebruik de ruimte (binnen de wetgeving) zoveel dieer is. Het is ook voor de provincie Overijssel mogelijk om zoveel mogelijk innovatieve elementenin de aanbesteding mee te nemen. Alle inspanningen en goede voornemensten spijt komt er nog altijd weinig terecht van deinnovatieve aanbesteding van bouwwerken. Het blijktbuitengewoon lastig om het ingesleten rollenpatroon tussenopdrachtgever en opdrachtnemer te doorbreken.uit een inventarisatie van het Aanbestedingsinstituut Bouw &Infrablijktdat 87% van de lagere overheden nog steeds gaatvoordelaagste prijs. Veel bouwbedrijven zuchtenonderde aanbestedingsdrang van lokale overheden. Veeloverheden besteden projecten vanafeen relatief laag bedragal aan, terwijl dat volgensde Europese regels nieteens hoeft. Het heeft er veel van weg dat lagereoverheden zich beperken tot kortetermijndenken en vooral willen profiterenvan de moordende concurrentie. Kwaliteit,duurzaamheid of anderecriteria krijgen slechts eenkans bij 15% vande aanbestedingen waarbij de laagste inschrijving er met de opdracht vandoor gaat. Daarom krijgen alleende rijksopdrachtgevers als Rijkswaterstaat van het Aanbestedingsinstituut eenruime voldoende voor hun beleid.daarzijn innovatieve contracten eerder regel danuitzondering.bij veelvandie projecten schietde kwaliteit omhoog omdat behalvevoorde aanlegvan bijvoorbeeld een wegde bouwerook verantwoordelijk is voor het onderhoud 26. Advies 6: Stei als provincie een loket 'Unsolicited Proposal' / 'Eigen initiatief in In debouw zijn hetmeestal opdrachtgevers die een project initieren.maar veel opdrachtgevers ontvangen regelmatig van bouwbedrijven een planvoorstel zonderdat daarom is gevraagd:het 'unsolicited proposal'.dekoninklijke BAMGroep heeft de term "Eigen Initiatief gemtroduceerd als Nederlandse naam voor het Unsolicited Proposal in de bouw. Deze proactieve opstelling van bouwbedrijvenwordt helaas slechts inbeperkte mate door opdrachtgevers gewaardeerd 27. In deogen vanser Overijssel ishet echter een instrument dat uitstekend pastbijhet streven om innovatie in de bouw te stimuleren. SER Overijssel adviseert de provinciedan ookeen loket "Eigen Initiatief in te richten om zodoende de behandeling van dergelijke initiatieven te kanaliseren en versnippering te 25 Zie: 26 "Gunnen op laagste prijs staat innovatie in de weg" in: De FinancieleTelegraaf ( ). 27 "Meer oog voor innovatie bij grote opdrachtgevers" in: LAND + WATER nr. 5 - mei 2009.

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

doelgericht investeren in onderwijs advies

doelgericht investeren in onderwijs advies doelgericht investeren in onderwijs advies Doelgericht investeren in onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Mark Hillen Stefan Panhuijsen Willemijn Verloop. Januari 2014 Social Enterprise NL

Mark Hillen Stefan Panhuijsen Willemijn Verloop. Januari 2014 Social Enterprise NL Mark Hillen Stefan Panhuijsen Willemijn Verloop Januari 2014 Social Enterprise NL 2 Inhoudsopgave Management samenvatting 4 Introductie 7 Gemiste kans 9 De positie van de social enterprise 11 Wat is een

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Innovatiegericht inkopen: De overheid als opdrachtgever van innovatieve oplossingen Voortgang en toekomst

Innovatiegericht inkopen: De overheid als opdrachtgever van innovatieve oplossingen Voortgang en toekomst Innovatiegericht inkopen: De overheid als opdrachtgever van innovatieve oplossingen Voortgang en toekomst Mei 2010 Samenvatting Het programma Innovatiegericht Inkopen, voorheen launching customer, is onderdeel

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar') Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

Nadere informatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie Regionale hotspots Broedplaatsen voor innovatie oktober 2014 Colofon Fotografie John Lund/Getty Images Ontwerp 2D3D Design, Den Haag Druk Quantes, Den Haag Oktober 2014 ISBN 9789077005705 Verkoopprijs

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Oost-Nederland aan de slag Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel datum kenmerk onderwerp 16 december 2009 138/BvM/DM/715.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

GREEN DEAL. 1. Inleiding

GREEN DEAL. 1. Inleiding GREEN DEAL 1. Inleiding Wereldwijde uitdagingen zoals de stijgende CO2-uitstoot, het duurder en schaarser worden van fossiele brandstoffen en het voortgaande verlies aan biodiversiteit, maken dat de noodzaak

Nadere informatie

CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges. Industry Day 08.10.2009 >>>

CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges. Industry Day 08.10.2009 >>> CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges Industry Day 08.10.2009 >>> Colofon Rapportage Centre for Process Innovation in Building & Construction (CPIBC) Postbus 134 2600 AC Delft Phone: +31 (0) 15 278

Nadere informatie

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw 1. Inleiding 3 Onderzoeksopzet. 3 Bouwbrede kansen voor BIM onderbouwd. 3 Langetermijnvoordeel en directe winst. 3 Kwestie van lange

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Operationeel Programma EFRO 27-213 Regio Oost-Nederland Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Ministerie van Economische Zaken, december 2005 Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport Monitor 2014 Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie - 1 Colofon Copyright 2014 Brainport Development De Brainport Monitor is een

Nadere informatie

Overheid als opdrachtgever voor innovatie Invulling motie Aptroot, Besselink. juni 2009. Samenvatting

Overheid als opdrachtgever voor innovatie Invulling motie Aptroot, Besselink. juni 2009. Samenvatting Overheid als opdrachtgever voor innovatie Invulling motie Aptroot, Besselink juni 2009 Samenvatting Sinds 2003 loopt het interdepartementale project launching customer, dat geresulteerd heeft in het verzamelen

Nadere informatie

Vernieuwen met ambitie. Welvaartsgroei door maatschappelijke innovatie. Kantelingen

Vernieuwen met ambitie. Welvaartsgroei door maatschappelijke innovatie. Kantelingen Vernieuwen met ambitie Welvaartsgroei door maatschappelijke innovatie Kantelingen wetenschappelijk instituut voor het cda Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het instituut heeft

Nadere informatie