WerkproceSHV. Referentiemodel voor het werkproces van integrale schuldhulpverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WerkproceSHV. Referentiemodel voor het werkproces van integrale schuldhulpverlening"

Transcriptie

1 WerkproceSHV Referentiemodel voor het werkproces van integrale schuldhulpverlening

2 Colofon Samenstelling: Martijn Schut Corinne van Gaalen Sergio van Keulen Robert Vergeer Benno Wiendels

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel, functie en elementen Doel en functie Elementen van de beschrijving Uitgangspunten Beleidsmatige uitgangspunten Logistieke uitgangspunten Toepassing lokale situatie Van beleid naar proces Overige randvoorwaarden Van referentiemodel naar eigen procesbeschrijving Onderhouden van de procesbeschrijving Werkprocesbeschrijving Schema hoofdproces Uitvoeren preventieve activiteiten Intakefase Psychosociale hulpverlening Budgetbegeleiding Processchema Algemene beschrijving Activiteiten en subprocessen Budgetbeheer Processchema Algemene beschrijving Activiteiten en subprocessen Schuldregeling Processchema Algemene beschrijving Activiteiten en subprocessen Triggers Bewaken processen en beëindiging Afgifte Verklaring ex art 285 Fw Processchema Algemene beschrijving... 51

4 13.3 Activiteiten en subprocessen Triggers Uitvoeren wettelijk traject Bijlage 1 Indicatieformulier budgetbegeleiding en beheer Bijlage 2 Bronnen en literatuur... 56

5 1 Inleiding Voor u ligt het Landelijk Referentiemodel voor het werkproces integrale schuldhulpverlening, kortweg WerkproceSHV. Dit referentiemodel is opgesteld door SGBO, Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in opdracht van het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening (LPISHV). Het referentiemodel biedt gemeenten en samenwerkingsverbanden een handvat om de werkprocessen in de lokale situatie (verder) vorm te geven. WerkproceSHV beschrijft het volledige werkproces van preventie en aanmelding tot en met de hulpverleningstrajecten, doorverwijzing naar de Wsnp en nazorg. Een goede werkprocesbeschrijving is belangrijk, omdat het taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk maakt. Het geeft bovendien uniformiteit en maakt het werk meetbaar, controleerbaar en overdraagbaar. Kwetsbare overdrachtsmomenten, dubbel werk en hiaten worden zichtbaar gemaakt en kunnen worden aangepakt. In 2000 verscheen het eerste referentiemodel. 1 Sindsdien hebben de gemeenten Leeuwarden, Amsterdam, s-hertogenbosch, Parkstad, Almere, Barneveld, Rotterdam, Groningen en Tilburg met steun van het Platform, door SGBO hun werkproces laten doorlichten en beschrijven. De ervaringen die daarbij werden opgedaan, zijn gebruikt bij de totstandkoming van het huidige, geactualiseerde model. Ook is gebruik gemaakt van de Handreiking Integrale Schuldhulpverlening, de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en bevindingen uit de Benchmark Schuldhulpverlening. In de bijlage vindt u een overzicht van deze en andere relevante literatuur en bronnen. We bedanken de gemeenten Groningen, Arnhem en Den Haag voor hun bijdrage aan de totstandkoming van de werkprocesbeschrijving van het onderdeel budgethulp (budgetbeheer en budgetbegeleiding). In de hoofdstukken 2 tot en met 4 wordt een toelichting gegeven op de werkprocesbeschrijving. In de daarop volgende hoofdstukken wordt het werkproces beschreven. De werkprocesbeschrijving is als Protos-bestand en als Wordbestand op te vragen bij het LPISHV. 1 Landelijk Referentiemodel Integrale Schuldhulpverlening; werkmodel, nr. 2 uit de reeks katernen Integrale Schuldhulpverlening, Utrecht december

6 2 Doel, functie en elementen 2.1 Doel en functie Het model beschrijft het primaire proces van de integrale schuldhulpverlening. De invalshoek is het logistieke proces. Het model bevat de activiteiten die achtereenvolgens uitgevoerd worden van preventie tot en met beëindiging van de integrale schuldhulpverlening. Het doel van het model is de kwaliteit van de integrale hulpverlening te verbeteren. Het model kan helpen bij de inrichting van het proces en bij de beschrijving van het proces. Zo kan het model door startende gemeenten en organisaties worden gebruikt als leidraad voor het inrichten van het werkproces. In dat geval is het vooral belangrijk om de uitgangspunten en randvoorwaarden die aan het model ten grondslag liggen (zie hoofdstuk 3) te vertalen naar de eigen situatie. In de situaties waarbij de integrale schuldhulpverlening al gestalte heeft gekregen, kan het model gebruikt worden als doorlichtingsmodel. Door toetsing van de eigen processen aan het model kunnen verbeterpunten worden opgespoord. Kwetsbare overdrachtsmomenten, dubbel werk en hiaten worden zichtbaar gemaakt en kunnen worden aangepakt. Het model heeft de functie van leidraad en voorbeeld en is dus niet normatief. Er zijn bepaalde uitgangspunten en randvoorwaarden in verwerkt, die niet hoeven te sporen met de lokale keuzes. Het model is organisatie-onafhankelijk opgesteld en doet dus geen uitspraken over welke organisatie wat doet. 2.2 Elementen van de beschrijving De twee hoofdonderdelen van het referentiemodel zijn: een schema waarin de activiteiten die het proces vormen, in hun onderlinge samenhang zijn uitgebeeld; de achterliggende beschrijving van de onderdelen uit het schema. 2

7 Het schema gebruikt de volgende symbolen: Telefonische trigger Schriftelijke trigger "Mens" trigger Logistieke activiteit Basis activiteit Machtigings activiteit Activiteit Verbinding naar ander (sub) proces (sub) proces Toestand Deze hebben de volgende betekenis. Een trigger is een autonome gebeurtenis die iemand aanzet een activiteit te ondernemen; het is de start van een reeks van activiteiten. De termen: Bestand, Post, Telefoon en Mens slaan op het soort trigger dat beschreven wordt. Het referentiemodel bevat vooral menselijke triggers (de cliënt die op afspraak komt bijvoorbeeld), of post-triggers (bijvoorbeeld binnenkomende informatie van uitvoerende instellingen of van de schuldeisers). Een activiteit is de kern van de procesbeschrijving. We onderscheiden drie soorten activiteiten: Basis, Logistiek (overdragen) en Machtigen (controle van voorgaande activiteiten /paraaf/ ondertekenen). In het referentiemodel gebruiken we vooral de basisactiviteiten. De logistieke momenten in het proces zijn afhankelijk van de lokale organisatorische invulling. Het is wel van belang om ze in de eigen lokale procesbeschrijving in kaart te brengen, omdat overdrachtsmomenten risicomomenten zijn. We gaan daar in hoofdstuk 4 nader op in. Met een subproces worden bij elkaar behorende activiteiten samengevat. Een subproces wordt toegepast indien het schema te ingewikkeld wordt, of ter onderscheiding, bijvoorbeeld wanneer een cluster van activiteiten door een ander team of een andere instelling wordt uitgevoerd. Het subproces wordt dan weer apart beschreven aan de hand van een apart processchema dat dus een niveau dieper gaat. In het referentiemodel is dat bijvoorbeeld gedaan met schuldregeling. Met een toestand wordt een splitsing in de procesgang in beeld gebracht. Bijvoorbeeld: de cliënt voldoet niet aan de voorwaarden en volgt daarmee een andere routing. De activiteit die volgt op een toestand wordt dus alleen uitgevoerd als de toestand van toepassing is. De beschrijving van de onderdelen van het schema hebben wij gedaan aan de hand van de volgende elementen. De beschrijving van een activiteit of een subproces 3

8 Dit bevat een korte uitleg van wat er inhoudelijk gebeurt: wat gebeurt er tijdens een intakegesprek, op basis van welke criteria worden welke keuzes gemaakt. In de beschrijving is daar waar dat mogelijk was de doorlooptijd (onderstreept) opgenomen. De doorlooptijden zijn gebaseerd op de ervaringen van diverse gemeenten en organisaties. Voor de eigen situatie kan ook de nagestreefde bewerkingstijd van een activiteit worden aangegeven. De activiteit kan verder worden beschreven door de rol aan te geven die de activiteit uitvoert. Een rol is niet hetzelfde als een functie: een medewerker kan verschillende rollen vervullen. In het rollenschema kan later worden ingevuld hoeveel personen de rol vervullen en hoeveel formatie er in het totaal voor die rol beschikbaar zijn. Wij hebben in het rollenschema begrippen gebruikt die bij de taak passen. Dit hoeft dus niet te betekenen dat dit verschillende personen zijn. Er worden interne en externe rollen onderscheiden: de interne rollen zijn rollen die direct verband houden met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het proces. De externe rollen moeten worden genoemd bij activiteiten die onderdeel zijn van - of gerelateerd zijn aan - het proces maar door externe functionarissen worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld de budgetbegeleiding wordt ingekocht bij een externe organisatie, dan wordt het proces alleen op hoofdlijnen beschreven en wordt erbij aangeven dat het wordt uitgevoerd door een externe rol. In dit referentiemodel zijn de rollen baliemedewerker, intaker en casemanager opgenomen. De overige rollen zijn als externe rollen gedefinieerd. Registratie ten behoeve van managementinformatie Per activiteit in het werkproces kan worden aangegeven welke gegevens dienen te worden geregistreerd. De informatie is relevant voor het management, opdrachtgever, gemeentebestuur of derden (bijvoorbeeld koepelorganisaties). Gegevens die relevant zijn, zijn bijvoorbeeld kenmerken van de cliënt, afwijzingsredenen, aard van de hulpverlening en doorloop- en bewerkingstijden. Voor een goed overzicht van nuttige managementinformatie kan een beroep worden gedaan op de Benchmark Schuldhulpverlening, de NVVK (LARS) of de MO-Groep (MaDiMonitor). 4

9 3 Uitgangspunten Bij het opstellen van het model is een aantal beleidsmatige en logistieke uitgangspunten gekozen. We geven ze hier aan, zodat duidelijk wordt waarom het referentiemodel zo in elkaar zit. 3.1 Beleidsmatige uitgangspunten 1. Kenmerken integrale schuldhulpverlening Om precies te beschrijven welke activiteiten tot de integrale schuldhulpverlening behoren, is een definitie nodig. We zijn uitgegaan van de omschrijving in de Handreiking Integrale Schuldhulpverlening. De integrale schuldhulpverlening is bedoeld voor mensen in problematische schuldsituaties. De hulpverlening richt zich op het oplossen van de financieel-technische kanten van de schulden en tegelijkertijd op het aanpakken van de psychosociale problematiek en andere oorzaken van de verschulding. Voor het proces heeft dit de volgende consequenties: de intake wordt gedaan vanuit dit integrale gezichtspunt: zowel de financieel-technische kant van het probleem als de psychosociale achtergronden worden in kaart gebracht. in de hulpverlening komen deze twee aspecten naar voren door voor beide een toepasselijk traject in te zetten, gelijktijdig dan wel volgtijdelijk. in de begeleiding komen deze beide aspecten aan bod door één functionaris de voortgang van de hulpverleningstrajecten te laten bewaken en te coördineren. Wij noemen deze rol de casemanager. de integrale schuldhulpverlening is vanwege de doelstelling (oplossen schulden én aanpakken psychosociale problematiek) eindig. De afsluiting van de integrale schuldhulpverlening wordt bepaald door het langst lopende traject, wat gewoonlijk de schuldregeling is. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de cliënt zeer langdurig, nog na de aflossingsperiode, in budgetbeheer moet blijven, dan beschouwen wij dat niet meer als integrale schuldhulpverlening. Hetzelfde geldt voor langdurige psychosociale begeleiding. Als doorlooptijd voor de integrale schuldhulpverlening geldt een termijn van circa 3½ jaar. Dit is het traject vanaf aanmelding en voorbereiding tot en met de hulpverlening, aflossing (drie jaar) en beëindiging. om een optimaal resultaat uit beide soorten hulpverleningstrajecten te realiseren, moet zo snel mogelijk met de budget- en andere noodzakelijke vormen van begeleiding worden begonnen, of in ieder geval nog voordat een aflossing begint. De cliënt is dan het beste geëquipeerd om de aflossingsperiode tot een goed einde te brengen. 2. Reikwijdte model Het model bevat de onderdelen die tot de integrale schuldhulpverlening worden gerekend: 5

10 Basispakket Integrale Schuldhulpverlening Preventie Aanmeldgesprek Adviesgesprek Integrale intake Casemanagement Budgetbeheer Budgetbegeleiding Schuldregeling Psychosoc. hulpverl. Nazorg WSNPverklaring Bron: Handreiking Schuldhulpverlening 2004 In het model start de integrale schuldhulpverlening met een activiteit preventie. Hiertoe behoren alle activiteiten die gerekend worden tot vroegtijdige signalering en individuele preventie. Deze activiteit beschrijven wij verder niet in logistieke termen. Het is de bedoeling dat deze activiteit voor de lokale situatie wordt uitgewerkt aan de hand van de afspraken die met de relevante instellingen zijn gemaakt. Wanneer deze preventiefase geen uitkomst biedt, gaat het proces verder met een actie van de cliënt zelf: de cliënt meldt zich aan om in aanmerking te komen voor integrale schuldhulpverlening. Bij psychosociale hulpverlening gaat het om diverse vormen van hulpverlening, zoals ambulante geestelijke gezondheidszorg, hulpverlening in het kader van het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz), verslavingszorg en reclassering. Ook reïntegratie (in het kader van de Wet Werk en Bijstand) valt hieronder. Dit zijn werksoorten buiten het domein van de integrale schuldhulpverlening en worden niet uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de integrale schuldhulpverlening. Derhalve behoren de procesbeschrijvingen van bijvoorbeeld het Amw, de RIAGG, het CAD en de Gemeentelijke Sociale Dienst tot het domein van die sectoren en vallen dus buiten het kader van het referentiemodel. In het referentiemodel is de verwijzing en de terugmelding vanuit die werksoorten wel opgenomen. Het einde van het integrale schuldhulpverleningsproces wordt gevormd door een eindgesprek met de cliënt, eventuele nazorg en een administratieve afsluiting. 3.2 Logistieke uitgangspunten In het model zijn enkele logistieke uitgangspunten verwerkt, gericht op een efficiënt en beheersbaar verloop van het proces. Het hangt van de lokale situatie af of deze ook in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. 6

11 1. Proces normeren in tijd Een beheersbaar proces is een proces dat in de tijd is genormeerd: welke stap moet binnen welke termijn door de medewerkers worden gezet. Een genormeerd proces schept helderheid voor de cliënt (wat kan hij wanneer verwachten) en voor medewerkers en externe instanties (wanneer moet wie in actie komen). Om een strak gepland proces te kunnen uitvoeren, moet onder meer het volgende geregeld worden: een expliciete functie voor het bewaken van de agenda en termijnen, een adequaat cliëntvolgsysteem, afspraken over informatieverkeer (vorm en termijnen), duidelijke voorlichting, expliciete afspraken met de cliënt over termijnen en verplichtingen, een consequente en uniforme houding tegenover cliënten. 2. Controle en selectie zo vroeg mogelijk in het proces Voorkómen moet worden dat het systeem van de integrale schuldhulpverlening onnodig wordt belast door het uitvoeren van herhaalde handelingen (bijvoorbeeld controle van documenten) en activiteiten voor cliënten die uiteindelijk niet aan toelatingscriteria voldoen (onterechte instroom). In een efficiënt proces worden daarom controle en andere selectiemomenten zo vroeg mogelijk in het proces geplaatst. Natuurlijk moeten daarvoor de noodzakelijke randvoorwaarden worden gerealiseerd, zoals toegang tot registraties voor verificatie. 3. Controle en verificatie voorafgaand aan het gesprek Dit punt hangt samen met voorgaande punten. In het model is een aparte activiteit opgenomen voor het controleren van documenten en het bestuderen van het aanvraagformulier integrale schuldhulpverlening. Dit heeft de volgende redenen: het gesprek wordt niet onnodig belast met kopieer- en verificatiewerk; het gesprek kan gericht worden op de inhoud en het kan worden voorbereid omdat de benodigde informatie reeds aanwezig is; er wordt zoveel mogelijk voorkomen dat gesprekken herhaald moeten worden als gevolg van het feit dat de cliënt weer naar huis moet voor aanvullende informatie. 4. Eenmaal vastleggen van gegevens Wij gaan ervan uit dat gegevens van de cliënt één keer worden vastgelegd en dat de cliënt niet twee keer dezelfde informatie hoeft te geven. Dat betekent dat de intake uitgebreid en integraal is en dat deze voldoet aan de eisen die er vanuit de erkende schuldregelaar aan worden gesteld met het oog op schuldregeling en het afgeven van de Wsnp-verklaring. Er wordt dan ook één keer een definitieve berekening gemaakt van de aflossingscapaciteit 2. Dat betekent ook dat voldoende informatie wordt verzameld over de psychosociale factoren om een goede overdracht naar de hulpverlening mogelijk te maken. Natuurlijk moeten ook hiervoor de benodigde voorwaarden worden gerealiseerd, zoals: kwalitatief goede (aanvraag)formulieren die door meerdere partners in het proces gebruikt kunnen worden, ICTondersteuning en het regelen van de privacy om het doorgeven van gegevens mogelijk te maken. 5. Informatieverkeer geregeld Het proces van de integrale schuldhulpverlening kent tal van momenten waarop informatie binnen moet komen teneinde een volgende activiteit te starten. Wij gaan ervan uit dat dit informatieverkeer geregeld is, zowel in vorm (standaardbrieven) als in tijd. Dat wil zeggen dat met de belangrijkste 2 Bij de jaarlijkse hercontrole wordt de aflossingscapaciteit wel opnieuw beoordeeld. 7

12 partners (instellingen, schuldeisers) hierover afspraken zijn vastgelegd. Hierbij dient privacywetgeving in acht te worden genomen. 8

13 4 Toepassing lokale situatie We geven hier enkele aanwijzingen voor het gebruik van het referentiemodel in de lokale situatie. Het gaat vooral om het vertalen van de in het vorige hoofdstuk genoemde punten naar de eigen situatie. 4.1 Van beleid naar proces Beleid Voordat er sprake is van het inrichten van een werkproces integrale schuldhulpverlening en een beschrijving daarvan, is het noodzakelijk dat er concreet beleid is geformuleerd voor de integrale schuldhulpverlening. Het werkproces moet namelijk zodanig worden ingericht dat het beleid wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er eerst beleidsmatig een aantal zaken duidelijk moeten zijn: Wat wordt er in de lokale situatie onder integrale schuldhulpverlening verstaan, welke werksoorten omvat het precies en welke werksoorten zijn meer op afstand ondersteunend bij de integrale schuldhulpverlening; Hoe zijn de taken en bevoegdheden geregeld; Hoe is de financieringsstructuur geregeld; Met welke beleidsterreinen hangt de integrale schuldhulpverlening samen, hoe is die samenhang geregeld en hoe wordt deze bewaakt; Voor wie is de integrale schuldhulpverlening (niet) toegankelijk; Wat is het doel van de integrale schuldhulpverlening; wanneer noem je de integrale schuldhulpverlening geslaagd en wanneer niet, wanneer stopt het; Hoe moet de voortgang en het resultaat van de integrale schuldhulpverlening worden gemeten, kortom: hoe wordt de beleidscyclus ingericht? Organisatie Er zijn verschillende manieren waarop de integrale schuldhulpverlening organisatorisch gezien kan worden vormgegeven. Een en ander hangt samen met de lokale situatie en de wijze waarop daarbinnen is toegegroeid naar de integrale schuldhulpverlening. Binnen de schuldhulpverlening wordt vaak het regisseursmodel en het hulpverlenersmodel onderscheiden. Bij het regisseursmodel is er sprake van een centrale intake (frontoffice) en decentrale uitvoering (backoffice). De intake wordt door één organisatie gedaan. De intaker bepaalt het hulpplan en zet trajecten uit bij externe organisaties: de budgetbegeleiding bij bijvoorbeeld het Amw en de schuldregeling bij de kredietbank. Een casemanager bewaakt de voortgang van de hulpverlening en onderneemt actie (bijvoorbeeld oproepen cliënt) als er signalen komen dat er stagnatie optreedt. In het hulpverlenersmodel wordt de uitvoering van de hulpverlening zoveel mogelijk door één hulpverlener gedaan. Deze doet bijvoorbeeld de intake, de budgetbegeleiding én de schuldregeling. Er kan ook gekeken worden naar de mate waarin er sprake is van integratie. Gemeenten die veel verschillende taken op het terrein van integrale schuldhulpverlening hebben ondergebracht bij één organisatie hebben een grote mate van integratie. Integratie heeft veel voordelen: Het aantal overdrachtsmomenten is beperkt (minder kans op verlies van informatie, lange doorlooptijden en dubbelwerk); 9

14 Cliënten hoeven niet naar verschillende locaties en hoeven maar één keer hun verhaal te vertellen (1 loket); De gemeente en het management kunnen relatief eenvoudig het hele proces aansturen. Ook financiering is gemakkelijker; Managementinformatie is relatief eenvoudig te genereren; Opleidingsbeleid is eenvoudiger te realiseren (één integraal beleid in plaats van versnipperd beleid per organisatie); De organisatie is een duidelijk aanspreekpunt voor externen, zoals schuldeisers, gemeente en andere organisaties. In de Handreiking Integrale Schuldhulpverlening worden verschillende organisatievormen verder uitgewerkt. Daarbij is ook aandacht voor bijvoorbeeld de optimale schaalgrootte van organisaties. De organisatievorm bepaalt maar ten dele de procesgang. De hoofdelementen van de integrale schuldhulpverlening (intake, uitvoering hulpverlening, casemanagement, beëindiging hulpverlening) zijn inhoudelijk immers onafhankelijk van wie het uitvoert. Voor de procesgang (en de beschrijving) is wel van belang dat hoe meer organisaties bij de uitvoering betrokken zijn, hoe belangrijker de afspraken zijn over taakafbakening, verantwoordelijkheid en informatieverkeer. Deze afspraken en de overdrachtsmomenten moeten in de beschrijving expliciet worden opgenomen. 4.2 Overige randvoorwaarden We noemen nog enkele andere randvoorwaarden voor een goed verlopend proces. Afspraken en normen Houd bij de inrichting van het werkproces rekening met de noodzakelijke voorwaarden voor het beheersen van het werkproces. Maak afspraken met de cliënt over termijnen, tijdstippen en de consequenties van het niet nakomen van afspraken. Normeer het proces in doorlooptijden en leg deze afspraken ook vast met de betrokken partners. Formulieren en automatisering Bij het proces integrale schuldhulpverlening komen veel verschillende formulieren te pas. Soms moet een cliënt in het proces meerdere malen dezelfde gegevens verstrekken, bijvoorbeeld bij de intake en nogmaals bij de organisatie die de schuldregeling uitvoert. Het is raadzaam om te kijken in hoeverre formulieren kunnen worden afgestemd, of te regelen dat (delen van) dossiers van de ene organisatie naar de andere mogen worden doorgegeven. Verder is het handig om te werken met standaardformulieren, zoals die van de NVVK. Zorg ervoor dat de ICT zodanig wordt ingericht dat het proces wordt ondersteund. We hebben nog vaak gezien dat er twee maal of vaker dezelfde gegevens worden ingevoerd. Hier geldt hetzelfde als bij de formulieren: zorg ervoor dat (delen van) dossiers elektronisch kunnen worden doorgegeven aan de andere uitvoerenden. Toegang tot bronbestanden Zorg ervoor dat controles zo vroeg mogelijk in het proces kunnen plaatsvinden, zoals: de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de sociale dienst. 10

15 4.3 Van referentiemodel naar eigen procesbeschrijving Betrek alle partijen Aangezien de uitvoering van integrale schuldhulpverlening zich veelal kenmerkt door samenwerking tussen verschillende instellingen, is het aan te raden dat alle schuldhulpverleningsdisciplines vertegenwoordigd zijn bij het (gezamenlijk) opstellen van het werkproces (bureauhoofd, beleidsmedewerker, consulent/trajectbegeleider/hulpverlener vanuit de verschillende deelnemende organisaties (kredietbank, AMW, GSD), toetser/kwaliteitscoördinator, administratief medewerker, receptionist/baliemedewerker, applicatiebeheerder). Door alle partijen erbij te betrekken wordt draagvlak gecreëerd en worden bestaande knelpunten snel manifest. Het kan nuttig zijn om dit proces te laten begeleiden door een extern bureau, die een onafhankelijke blik heeft op het werkproces en de samenwerking. Geautomatiseerde werkprocesbeschrijving We hebben in hoofdstuk 2 de elementen van een procesbeschrijving aangegeven. Deze elementen kunnen worden gebruikt om het eigen proces te beschrijven. Je kunt daarbij op verschillende manieren te werk gaan. De meest eenvoudige is het proces uitschrijven of uittekenen met een flowchart programma. Deze methoden heeft enkele nadelen: bij ingewikkelde processen wordt het snel onoverzichtelijk, relaties tussen activiteiten zijn niet in één oogopslag duidelijk, relaties tussen tekst en beeld zijn er niet en het is moeilijk om de procesbeschrijving te onderhouden en wijzigingen aan te brengen. We raden daarom aan om van een automatiseringspakket gebruik te maken. Hiermee kan de procesbeschrijving in een schema worden uitgebeeld, de onderlinge relaties tussen activiteiten kunnen worden bepaald en er kan volgens een vast stramien een beschrijving aan worden toegevoegd. Dit vergroot de inzichtelijkheid, je kunt ermee analyseren en het muteren is gemakkelijker omdat de onderlinge relaties tussen de activiteiten worden bewaakt. Voor het maken van het referentiemodel gebruikten wij het pakket Protos, maar je kunt ook VISIO, SDW-AO of Allegro (voor schuldregelen) gebruiken. Zoek een werkbaar detail-niveau Voor de beschrijving moet worden gezocht naar een optimaal detailniveau. Het moet zo gedetailleerd zijn dat tussen de uitvoerders geen misverstanden ontstaan. Aan de andere kant moet het ook weer niet zo gedetailleerd zijn dat het verstarrend werkt en er telkens aan gesleuteld moet worden als er kleine dingen veranderen. Het moet dus een werkbare beschrijving zijn. De beschrijving moet helder en eenduidig zijn. Beschrijf de risico-activiteiten Activiteiten met een risico zijn activiteiten waarbij de kans bestaat dat medewerkers verschillend handelen daar waar dat niet de bedoeling is of waarbij het vereiste kwaliteitsniveau onvoldoende wordt gerealiseerd. Dit geldt bijvoorbeeld bij het berekenen van de aflossingscapaciteit of bij het nagaan van voorliggende voorzieningen, de controle van documenten en de handelwijze bij crisisgevallen. De precieze werkwijze kan in de beschrijving worden opgenomen of als een aparte instructie of checklist. Beschrijf de overdrachtsmomenten Bij een overdrachtsmoment wordt een volgende schakel in het proces geactiveerd. Er wordt een volgende activiteit begonnen en er wordt een volgende rol actief. Bijvoorbeeld: het dossier gaat van de hulpverlener naar de administratief medewerker; hier wordt werk overgedragen van de ene rol naar de 11

16 ander. Of: de intaker van het Meldpunt draagt het dossier over aan de kredietbank. Hier wordt werk overgedragen van de ene organisatie naar de andere (externe) organisatie. Overdrachtsmomenten zijn in twee opzichten een risicofactor in het proces. In de eerste plaats ontstaan er vaak op die momenten wachtrijen, met als gevolg een langere doorlooptijd. In de tweede plaats kan er een communicatiestoornis ontstaan, bijvoorbeeld ten aanzien van de verwachtingen over de kwaliteit van het werk en de aanlevertijd. Het is dus van belang om: 1. de overdrachtsmomenten in de procesbeschrijving in beeld te brengen (zie de toelichting op de karretjes in 2.2); 2. afspraken te maken over eisen waaraan het aan te leveren werk moet voldoen, bijvoorbeeld in de beschrijving van de activiteit voorafgaand aan de overdracht. Geef doorlooptijden aan We hebben eerder aangegeven dat het bepalen van doorlooptijden op cruciale momenten in het proces een noodzakelijke voorwaarde is om grip te kunnen houden op het proces. Bepaal welke momenten dat zijn en geef de doorlooptijd aan. Beschrijf de tijdbewaking Bij de integrale schuldhulpverlening zijn er tal van momenten waarop tijden bewaakt moeten worden. In de meeste gevallen gaat het om het tijdstip waarop formulieren binnen moeten zijn, zoals het aanvraagformulier van de cliënt, de beslissing van de schuldeisers op een schuldregeling, de beslissing van de kredietbank op een verzoek tot schuldregeling, de berichten over de voortgang van de hulpverlening aan de casemanager. Beschrijf deze momenten en de termijnen die eraan zijn gesteld. Beschrijf ook wat er moet gebeuren als termijnen worden overschreden. 4.4 Onderhouden van de procesbeschrijving Met de beschrijving van het werkproces is een basis gelegd voor verdere verbetering van de uitvoering. De procesbeschrijving kan bijvoorbeeld worden opgenomen in een kwaliteitszorgsysteem. De beschrijving moet periodiek worden geactualiseerd. De procesbeschrijving biedt tevens de mogelijkheid om na te gaan of iedereen de afgesproken werkwijze nog volgt. Ten slotte kan er in overleg met de uitvoerenden aan de hand van de beschrijving worden nagegaan of de procesgang nog wel optimaal is en bijstelling behoeft. 12

17 Werkprocesbeschrijving In dit deel wordt het werkproces integrale schuldhulpverlening beschreven. 13

18 5 Schema hoofdproces Uitvoeren preventieve activiteiten Melding cliënt Verwijzing externe instantie voeren aanmeld gesprek Uitvoeren crisisintake Voeren advies gesprek Verzamelen informatie en controleren Aanvraag formulier Voeren intakegesprek Cliënt meldt zich voor intake Beoordeling hulpverlenings plan Cliënt voldoet niet aan voorwaarden Starten en bewaken hulpverlening Psychosoc. hulpverlening Budget begeleiding Budgetbeheer Schuld regeling Bewaken processen Voeren beëindigings gesprek Afgifte Verklaring ex art 285 Fw Uitvoeren wettelijk traject Administratieve beëindiging Uitvoeren nazorg 14

19 6 Uitvoeren preventieve activiteiten Om te voorkómen dat inwoners in de situatie terecht komen dat ze een beroep moeten doen op integrale schuldhulpverlening kunnen diverse preventieve activiteiten worden uitgevoerd. We noemen een aantal beproefde varianten. Het kan voorkomen dat een cliënt vanuit een preventietraject wordt doorverwezen naar de schuldhulpverlening. Voor de wijze van signalering en doorverwijzing kunnen op lokaal of regionaal niveau afspraken worden gemaakt met woningcorporaties, nutsbedrijven en hulpverlenende instanties. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in de werkprocesbeschrijving. De lokale schuldeisers kunnen ook door de gemeente aangemoedigd worden om zélf sneller op te treden als klanten niet betalen. De schuldeiser kan bijvoorbeeld de wanbetaler telefonisch of met een huisbezoek benaderen in plaats van met herinneringsbrieven. Met de lokale schuldeisers kan ook besproken worden onder welke voorwaarden zij in principe akkoord zullen gaan met een schuldregeling. Afspraken kunnen worden vastgelegd in bijvoorbeeld een convenant. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die veel te maken hebben met de potentiële doelgroep, kunnen worden getraind in het signaleren van schulden, het bieden van hulp en het doorverwijzen naar de schuldhulpverlening. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een preventiemedewerker van de schuldhulpverlening. Een schuldhulpverlenende instantie kan budgetteringscursussen organiseren om mensen te leren hoe zij een overzichtelijke administratie kunnen voeren, begrotingen kunnen maken en verantwoord met geld kunnen omgaan. Het aanbod kan worden gericht op mensen mét en mensen zónder schulden. Een preventiemedewerker kan risicogroepen bezoeken en hen informeren over geldzaken en schuldhulpverlening. Er kunnen voorlichtingsbijeenkomsten en inloopspreekuren op locatie worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan verzorgingshuizen, jongerencentra, moskeeën, buurthuizen, Kamers van Koophandel en ondernemerscentra (voor kleine zelfstandigen). Om de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening te optimaliseren, kunnen telefonische spreekuren worden ingesteld. Er kan ten slotte ook gebruik worden gemaakt van diverse media, zoals kranten, folders, lokale televisiestations en internet. Het LPISHV heeft in twee katernen (nummers 3 en 5) talloze vormen van preventief beleid beschreven. Kijk op voor meer informatie. 15

20 7 Intakefase Dit hoofdstuk beschrijft de activiteiten en subprocessen vanaf melding cliënt tot en met starten en bewaken hulpverlening. Melding cliënt (mens) De cliënt meldt zich bij het aanmeldpunt voor de integrale schuldhulpverlening. De cliënt kan zich fysiek melden bij een balie of kan via de telefoon contact opnemen. Er kan ook voor worden gekozen om het aanmeldgesprek (en/of het intakegesprek) bij de cliënt thuis te voeren. Het kan zijn dat de cliënt is doorverwezen door een externe instantie. Het is goed om in het werkproces vast te leggen hoe de doorverwijzing dient plaats te vinden (zie ook preventie). Ten minste moet worden vastgelegd of de schuldhulpverleningsorganisatie met de cliënt contact op moet nemen of dat de cliënt dat zelf behoort te doen. voeren aanmeld gesprek (basis) 1. Vragen naar de reden van de melding/aard van het probleem. 2. Eerste (ruwe) inschatting of er sprake is van een problematische schuldsituatie. 3. Kort nagaan of er sprake is van een acute situatie waarop crisisinterventie moet worden toegepast: huisuitzetting, afsluiting van gas, water en licht, boedelbeslag, ontbreken van middelen van bestaan. Als dat het geval is binnen 24 uur (op werkdagen) een afspraak maken voor een crisisintake (zie activiteit crisisintake). 4. Uitleg geven van de procedure, rechten en plichten tijdens de schuldhulpverlening. Benadrukken van de consequenties voor de cliënt van een schuldhulpverleningstraject. Aangeven dat de cliënt vanaf nu geen nieuwe schulden meer mag maken of onverantwoorde uitgaven mag doen. 5. Nagaan of aanvrager meerjarig is (om in aanmerking te komen voor schuldregeling). 6. Nagaan of aanvrager natuurlijk persoon is. 7. Nagaan of aanvrager inwoner is van gemeente (GBA-check). Indien geen inwoner: verwijzen naar de betreffende gemeente of naar Burgerzaken voor inschrijving. Vragen naar persoonsgegevens en huishoudenssituatie (en checken in GBA). 8. Nagaan of aanvrager al eerder van de minnelijke of wettelijke regeling gebruik heeft gemaakt. 9. Aanvraagformulier schuldhulpverlening meegeven en lijst van de benodigde bewijsstukken. Uitleg geven. Indien noodzakelijk: hulp aanbieden bij het invullen van het formulier. Aangeven dat aanvraag in behandeling wordt genomen zodra de cliënt het ingevulde formulier en de bewijsstukken heeft geretourneerd. 10. Informatiemateriaal meegeven (voorbeelden: zie Nibud, NVVK en Bureau Wsnp). 16

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER Hebt u vragen over schuldhulpverlening of budgetbeheer? Met vragen kunt u dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de schuldhulpverleners

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Schuldhulpverlening voor uw werknemers

Schuldhulpverlening voor uw werknemers Schuldhulpverlening voor uw werknemers Werknemers met schulden Veel werkgevers hebben wel eens te maken met werknemers met problematische schulden. Dit kan (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Almere. Hoe werkt dat?

Schuldhulpverlening in Almere. Hoe werkt dat? Schuldhulpverlening in Almere Hoe werkt dat? Ik heb schulden. Hoe kan ik dat veranderen? Steeds meer Almeerders hebben schulden. De meeste mensen willen deze het liefst zelf oplossen, maar helaas lukt

Nadere informatie

Deel I Visie op geld en schulden 25

Deel I Visie op geld en schulden 25 Voorwoord 17 Inleiding 21 Deel I Visie op geld en schulden 25 Inleiding 27 1 Geld 31 1.1 Inleiding 31 1.2 Geld als sociaal verschijnsel 31 1.3 Geld als economisch verschijnsel 33 1.4 De geschiedenis van

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Schulden aanpakken stap voor stap

Schulden aanpakken stap voor stap Rotterdam.nl telefoon 14 010 Schulden aanpakken stap voor stap Ik pak mijn schulden aan 2 Kredietbank Rotterdam Kijk vooruit Schulden oplossen is hard werken. Door steeds een stap te zetten komt u vooruit.

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft Schuldhulpverlening Financiële Winkel van Delft Start Diverse activiteiten: Schuldbemiddeling. Training en instructie. Preventie (voorlichting). Advisering. Spelregels Convenant NVVK Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Nederweert Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn.

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal

Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10519_1 1 maart 2016 Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal DE

Nadere informatie

Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam

Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Stroomschema schuldhulpverlening Amsterdam... 4 Toelichting bij stroomschema:... 5 1. Aanmelding... 6 2. Budgetspreekuur... 8 3.

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

Project Thuisadministratie

Project Thuisadministratie Project Thuisadministratie Doel Het ondersteunen van mensen die tijdelijk of langdurig het overzicht over de eigen administratie kwijt zijn of dreigen kwijt te raken. Voor Wie: Voor mensen die vanwege

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING vastgesteld november 2015 Titel 1 ALGEMENE BEPALINGEN De leden van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in aanmerking nemende dat: zij

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

Aanmeldformulier preventief budgetbeheer

Aanmeldformulier preventief budgetbeheer Aanmeldformulier preventief budgetbeheer Algemene informatie (door u zelf, eventueel met uw begeleider, in te vullen): 1 Achternaam 2 Tussenvoegsel 3 Voorletters 4 Adres 5 Postcode en Woonplaats 6 BSN

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Datum: 18 mei 2011. Startnotitie schuldhulpverlening

Datum: 18 mei 2011. Startnotitie schuldhulpverlening Datum: 18 mei 2011 Startnotitie schuldhulpverlening 1. Inleiding Dit is de startnotitie waarin onderzoek wordt gedaan naar een nieuw uitvoeringsmodel voor de Lopikse schuldhulpverlening. Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN ALS GEVOLG VAN EEN HUURSCHULD tussen Woningcorporatie

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 3738022 betreft Ledenraadpleging certicifering schuldhulpverlening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 bijlage(n)

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening Beleidsplan 2012-2016 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 9 Samenvatting 13 Hoofdstuk 1 - Visie 17 Visie op het sociaal domein 18 Integraal werken 18 Gebiedsgericht werken 18 Eigen

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

1 Achtergronden van problematische schulden 15

1 Achtergronden van problematische schulden 15 Inhoud Studiewijzer 11 1 Achtergronden van problematische schulden 15 1.1 Schulden en de huidige samenleving 16 1.2 Trends en tendensen in de samenleving 22 1.3 Disfunctionerende (overheids)instanties

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Inleiding Deze notitie bevat een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde modules schuldhulpverlening van de NVVK

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Informatie voor Verwijzers Waarom deze folder? Professionals in de hulpverlening, de dienstverlening, het welzijnswerk, de eerstelijns gezondheidszorg en vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Convenant Beschermingsbewind: Samenwerking bewindvoerders gemeente Venray

Convenant Beschermingsbewind: Samenwerking bewindvoerders gemeente Venray Convenant Beschermingsbewind: Samenwerking bewindvoerders gemeente Venray Partijen Voorliggend convenant beoogt samenwerkingsafspraken voor een periode van twee jaar vast te leggen tussen: De Dienstverleners,

Nadere informatie

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit acht stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie