Wat is de visie op verslavingszorg en welk aanbod heeft de zorg? Regiovisie Ambulante. Op welke groepen richten we ons? verslavingszorg Flevoland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is de visie op verslavingszorg en welk aanbod heeft de zorg? Regiovisie Ambulante. Op welke groepen richten we ons? verslavingszorg Flevoland"

Transcriptie

1 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2010 Wat is de actuele omvang van alcohol- en drugsgebruik? Bestuurlijk kader Wat is de visie op verslavingszorg en welk aanbod heeft de zorg? Regiovisie Ambulante Op welke groepen richten we ons? verslavingszorg Flevoland Wat zijn de doelstellingen om alcohol- en drugsgebruik terug te dringen? Telefoon Editie Heeft u vragen? Wilt u reageren? Meer informatie?

2 Bestuurlijk kader Regiovisie Ambulante verslavingszorg Flevoland Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Vastgesteld door het College van B&W Almere Op 16 december 2008

3 2 Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

4 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenvatting Actuele situatie Urgentie Noodzaak tot beleidsaanpassing Visie op verslavingszorg Regionaal aanbod verslavingszorg Financieel knelpunt Wat willen we bereiken tot en met 2012? Doelgroepen en doelgebieden Doelstellingen Flevoland Gemeentelijke kaders Hoe willen we de doelstellingen bereiken? Regie en overlegstructuur Gemeentelijke deelplannen Beleidsevaluatie en monitoring Financiering van het beleid Mogelijkheden binnen het huidige rijksbudget Ontwikkeling van een nieuw landelijk verdeelmodel en voorstel inzet extra middelen Gemeentelijke financiering...15 Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

5 4 Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

6 Voorwoord Deze regiovisie is de opvolger van de verslavingsvisie over de periode Meer tijd is nodig geweest voor de bepaling van nieuwe afspraken met gemeenten en betrokken instellingen. In 2007 is uitgebreid in de zes gemeenten aandacht besteedt aan de evaluatie van het beleid. Movisie - het kennis en advies instituut voor maatschappelijke ontwikkeling - heeft daarbij een ondersteunende rol geboden. De uitkomsten zijn zoveel als mogelijk en wenselijk opgenomen in het nieuwe beleid. Op de tweede plaats is gekozen voor een andere beleidsmatige aanpak in Flevoland. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk geworden voor het voeren van verslavingsbeleid onder prestatieveld negen. De wet formuleert het gemeentelijke verslavingsbeleid als maatschappelijke zorg gericht op verslaafden, alle individuele geneeskundige verslavingszorg daaronder niet begrepen, en preventie van verslavingsproblemen, met inbegrip van activiteiten in het kader van de bestrijding van overlast door verslaving. De centrumgemeente heeft als wettelijke plustaak om in overleg met gemeenten en partijen het regiobeleid te formuleren en de rijksmiddelen te verdelen ten gunste van een goede spreiding van de basisvoorzieningen voor de ambulante verslavingszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk het regiobeleid te vertalen naar de lokale situatie en kunnen besluiten tot aanvullende financiële bijdragen. Op grond van deze nieuwe context is besloten dat elke gemeente een deelplan ambulante verslavingszorg vaststelt dat afgeleid is van het regiobeleid. Het bestuurlijke kader regiovisie biedt de hoofdlijnen en hoofddoelstellingen van het provinciale beleid tot en met De deelplannen geven ruimte aan de lokaal gemeentelijke doelstellingen en de uitvoering ervan. Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

7 Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt de actuele situatie weergegeven. Ingegaan wordt op de urgentie van alcohol- en drugsproblematiek door toenemende gezondheidsschade en maatschappelijke kosten. Vervolgens op de noodzaak van aanpassing van het beleid, als reactie op de maatschappelijke ontwikkelingen, en een overzicht van de verdeling van de huidige rijksmiddelen. Hoofdstuk 2 beschrijft de belangrijkste doelgroepen en doelgebieden (pijlers) van het beleid. De vier pijlers bestaan uit preventie, jongeren verslavingszorg, volwassen en ouderen verslavingszorg, en sociale verslavingszorg. Elke pijler bevat hoofddoelstellingen en wordt toegelicht. In het laatste hoofdstuk 4 worden de kaders weergegeven waarbinnen de rijksmiddelen worden verdeeld. Vervolgens wordt ingegaan op de huidige ontwikkeling betreffende het landelijke verdeelmodel van de rijksmiddelen maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid. Indien het nieuwe verdeelmodel tot extra rijksinkomsten leidt is aangegeven in volgorde van belangrijkheid hoe deze extra middelen in Flevoland ingezet gaan worden. Tenslotte wordt de richting aangegeven waarvoor gemeenten kunnen kiezen indien zij besluiten tot extra financiële bijdragen aan het gemeentelijke beleid. Hoofdstuk 3 gaat in op de regiefunctie van de centrumgemeente, de gemeentelijke taken en het gemeentelijke deelplan, de beleidsevaluatie en monitoring. 6 Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

8 1 Actuele situatie 1.1 Urgentie Alcohol- en drugsgebruik en -misbruik zijn diep verankerd in onze cultuur en economie. Op alle denkbare niveaus in de samenleving wordt alcohol gebruikt. Hoewel in mindere mate geldt dit ook voor drugs. De alcohol gerelateerde gezondheidsschade (kankers, diabetes, hersenschade) en de maatschappelijke schade door geweld, ziekteverzuim, verkeersdoden en overlast zijn enorm. De maatschappelijke kosten bedragen jaarlijks 3 miljard euro. Extra zorgwekkend is dat jongeren te jong, te vaak en teveel zijn gaan drinken. En dat het aantal probleemdrinkers tussen 16 en 69 jaar in Nederland ook fors is (2004: 9,3%). Flevoland onderscheidt zich niet van Nederland qua problematiek, maar heeft wel als extra zorgpunt de gemiddeld jonge Flevolandse bevolkingsopbouw. De Flevomonitor meldt dat bij de instanties 1753 unieke personen geregistreerd staan als verslaafd. Per 1000 inwoners 2 levert het de volgende tabel op: 2007 Almere Lelystad Dronten Noordoost polder Urk Zeewolde Totaal Flevoland Inwoneraantal Per 1000 inwoners Verslaafden 4,2 5,9 2,5 2,8 1,3 2,1 4,0 Van de 1753 personen waren 1265 (72%) in behandeling bij de verslavingszorginstellingen Meerkanten en Tactus. Vijf op de zes cliënten ontvingen hier alleen ambulante hulp; één op de zes ontving (ook) klinische zorg. De 488 verslaafden die niet bij Meerkanten of Tactus geregistreerd staan, zijn vooral terug te vinden in de registraties van Leger des Heils (maatschappelijke opvang) of GGz De Meregaard. 1.2 Noodzaak tot beleidsaanpassing De afgelopen jaren hebben centrumgemeente Almere en overige gemeenten ingezet op continuering van het basisaanbod dienstverlening en preventie gericht op onderwijs, uitgaan en ouders. De beleidsevaluatie 3 in 2007 heeft geleerd dat het preventiebeleid expliciete afstemming behoeft met regulering en handhaving in het veiligheidsbeleid. Professionals uiten een breed gedragen sterke behoefte aan een duidelijker normstelling zoals Je drinkt niet onder de 16 jaar en verzoeken gemeenten deze norm aan het publiek uit te dragen, grenzen te stellen en zorgverlening voor álle leeftijdsgroepen te vergroten. De verslavingszorg wil dat de gemeenten samenhangende maatregelen nemen ter vermindering van het alcoholgebruik. Naast preventieve en normstellende maatregelen acht zij eveneens de ontwikkeling van integrale jongerenverslavingszorg tot 24 jaar noodzakelijk, inclusief het jonge kind van een verslaafde ouder en de verslaafde zwangere moeder. Verder dringt zij aan op realisatie van adequate opvang, woon- en zorgvoorzieningen voor chronisch verslaafden. Door zowel instanties als gemeenten en uit landelijke onderzoeken is geconstateerd dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de verslavingszorg beter kan. 1.3 Visie op verslavingszorg Lang is gedacht dat verslaving een eigen keuze is en de verslaafde zelf gemotiveerd moet zijn om te veranderen. De GGz en verslavingszorg zijn daarom lang gescheiden terreinen geweest. Tegenwoordig wordt verslaving beoordeeld als een ziekte, waarbij vaak sprake is van combinaties met psychische aandoeningen (co-morbiditeit / dubbele diagnose, bijvoorbeeld alcoholverslaving met een stemmingsstoornis). 1. Flevomonitor 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld, A. Benschop e.a., Universiteit van Amsterdam, Rozenberg Publicers, Exclusief overlap van cliënten en exclusief personen met een herkomstgemeente buiten Flevoland. 3. Verslavingsproblemen in het vizier, adviezen voor de regiovisie ambulante verslavingszorg op basis van zeven lokale bijeenkomsten in de provincie Flevoland, D. Heineke, A. Oude Avenhuis, Movisie, juni Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

9 Het zogenoemde bio-psycho-sociale model is leidend geworden voor de behandeling van de verslavingszorg. Dit houdt in dat er bij verslavingsproblemen altijd sprake is van een complexe samenhang tussen biologische, psychologische en sociale aspecten. In de moderne verslavingszorg worden de medischpsychiatrische behandeling en de psychosociale behandeling en begeleiding samen uitgevoerd. De wijziging in visie en aanpak heeft allerlei consequenties voor de inrichting van zorg- en begeleidingstrajecten, herstelmogelijkheden van verslaafden, de omgang met familie en de communicatieboodschappen in de maatschappij over verslaving. Verschillende sectoren dienen daarbij met de verslavingspsychiatrie samen te werken (onder andere gezondheidszorg, opvang, welzijn, veiligheid en reclassering en werkgelegenheid). In de provincie Flevoland is mede onder invloed van de visieverandering de behoefte gegroeid tot intensieve samenwerking tussen de GGz en verslavingszorg. De ontwikkeling bevindt zich nu in het stadium van een voorgenomen joint-venture tussen partijen. Vanaf begin 2009 bieden Meerkanten geestelijke gezondheidszorg Flevo-Veluwe en Tactus Verslavingszorg met een nieuwe, gezamenlijke organisatie een compleet en samenhangend verslavingszorgaanbod aan in Flevoland. De nieuwe organisatie draagt de naam Amethist verslavingszorg Flevoland en wordt gehuisvest in het bestaande centrum voor verslavingszorg van Meerkanten in Almere. Voor een grotere groep verslaafden wordt door de samenwerking het gemakkelijker een beroep te doen op hulp, behandeling en zorg. De taken van Tactus Verslavingszorg op het gebied van reclassering, preventie, laagdrempelige opvang en zorg worden niet ondergebracht bij Amethist verslavingszorg Flevoland, maar blijven onderdeel van Tactus. De oprichting van Amethist is afgestemd met de GGz Symfora groep, waarmee Meerkanten begin 2009 een bestuurlijke fusie is aangegaan. GGz De Meregaard Almere is onderdeel van de Symfora Groep. Als derde belangrijke ontwikkeling kan genoemd worden dat jeugdigen met complexe verslavingsproblematiek vanaf eind 2008 verwezen kunnen worden naar de nieuwe diagnostiekpolikliniek voor jeugdverslaving Meerkanten. Het poliklinische behandelaanbod loopt vooruit op de toekomstige bouw van een centrum jeugdverslavingszorg voor de functies kliniek, deeltijd en polikliniek. De diagnostiekpolikliniek en op termijn het centrum jeugdverslavingszorg verzorgen een provinciale verslavingsfunctie voor Flevoland. Met de veranderde verslavingsvisie is er nu de noodzaak ontstaan om de komende jaren te onderzoeken wat de betekenis wordt voor de financieringsgrondslagen van de producten van de ambulante verslavingszorg. Wat zijn de gevolgen voor de indicatiemogelijkheden van verslaafden voor de Zorgverzekeringswet en de AWBZ? Hoe verhoudt zich een sterkere medische focus tot de producten waarvoor gemeenten verantwoordelijk kunnen / moeten zijn? Zijn de huidige producten van de ambulante verslavingszorg inhoudelijk nog wel in overeenstemming met wat er voor de cliënt nodig is? Ontwikkelen zich nieuwe diagnose behandelcombinaties waarvoor de Zorgverzekeraar verantwoordelijkheid draagt? Dergelijke vragen vergen de komende jaren de nodige aandacht. 1.4 Regionaal aanbod verslavingszorg 2008 Centrumgemeente Almere is wettelijk systeemverantwoordelijk voor de ambulante verslavingszorg in Flevoland. Jaarlijks wordt met de specifieke rijksdoeluitkering van VWS voor euro preventie en dienstverlening bij Tactus verslavingszorg ingekocht. Verder dragen gemeenten bij aan preventie uit middelen gezondheidsbeleid en veiligheidsbeleid (niet opgenomen). Onderstaand overzicht laat zien dat de centrumgemeente de basisstructuur en basisbegeleiding financiert. Alle vormen van geïndiceerde medische en preventieve behandeling behoren niet tot haar verantwoordelijkheid. 8 Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

10 Rijksbudget 2008 Preventie algemeen (6%) Preventie lokaal zes gemeenten (12%) Zorg (64%) Herstel (18%) Activiteit - ondersteuning landelijke campagnes, regionale instanties en Intact zelfhulp - regionaal preventieplatform - (beleids)advies Lokaal gemeentelijke prioriteiten: - primair focus op onderwijs - secundair focus op uitgaan, risicojeugd, ouders - adviesfunctie in werkgroepen, platforms e.d. - informatie en advies - openstelling/bereikbaarheid/spoedhulp in drie kantoorpanden en twee steunpunten Dronten en Zeewolde. - netwerkontwikkeling - cliënt gerichte consultatie (niet geneeskundig geïndiceerd) - contactlegging (outreachend werken) - huiskamer (t.b.v. de methadonbehandeling) - casemanagement - dienstverlening - psycho-sociale hulpverlening (niet geneeskundig geïndiceerd) - begeleid wonen (ex-)verslaafden in Lelystad en Almere (niet geneeskundig geïndiceerd) 1.5 Financieel knelpunt Tactus verslavingszorg schrijft ieder jaar meer cliënten in tegen een gelijkblijvend budget. Hierin speelt de autonome bevolkingsgroei een rol mee (meer mensen = meer verslaafden). Deze groei is in het verleden en ook nu niet gecompenseerd met extra rijksinkomsten. De centrumgemeente gaat ervan uit dat de autonome groei in 2008 en volgende jaren een tekort van globaal euro veroorzaakt. Het totaalbudget als gevolg van het landelijke verdeelsysteem op historische gronden is in vergelijking tot andere centrumgemeenten relatief en in absolute zin lager. In 2006 heeft de toenmalige Stichting Consultatiebureau alcohol en drugs (St. Cad) een subsidievermindering van euro opgelegd gekregen ten gunste van de continuering van enkele basisopvangvoorzieningen daklozen. Deels is deze korting opgevangen door meer inkoop van AWBZ geïndiceerde producten. Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

11 2 Wat willen we bereiken tot en met 2012? 2.1 Doelgroepen en doelgebieden Geconstateerd is dat er een duidelijke relatie bestaat tussen enerzijds het beperken van gezondheidsschade en anderzijds het terugdringen van onveiligheid en overlast in het publieke en privedomein. De aanpak vindt plaats vanuit verschillende wettelijke kaders. Het ambulante en preventieve verslavingsbeleid is opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met als kernopdracht dat burgers kunnen blijven participeren in de maatschappij. Burgers laten meedoen of opnieuw laten meedoen in de samenleving vergt lange termijn doelen op het gebied van alcohol- en drugsgebruik. Belangrijk is het maatschappelijk bewustzijn, de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen te vergroten en indien nodig mensen zorg op maat aan te bieden. Om dit te bereiken dienen de landelijke wetgeving en doelstellingen voor beperking van alcohol- en drugsgebruik te worden toegepast en vertaald in regionaal en lokaal gemeentelijk beleid. Voor een goed inzicht in de groepen en doelgebieden die voor Flevoland relevant zijn en waarop de doelstellingen zich richten biedt onderstaand schema houvast. Het schema is de vertaling van de gemeentelijke en centrumgemeente taken voor de preventieve en ambulante verslavingszorg. Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van ziekenhuiszorg en (poli)klinische zorg. Gemeenten zijn wel (mede) verantwoordelijk voor het systeem van afspraken tussen instellingen om ervoor te zorgen dat alle relevante groepen het juiste preventieve en hulpaanbod ontvangen. De vetgedrukte onderdelen zijn nog niet in het beleid opgenomen. De schuin gedrukte onderdelen zijn deels al in uitvoering van het huidige beleid. De normaal gedrukte onderdelen worden al in voldoende mate uitgevoerd in het staand beleid. Bijvoorbeeld in de pijler Jongerenverslavingscircuit staan de ziekenhuizen vet gedrukt. Dit betekent dat er met de Flevolandse ziekenhuizen nog geen structurele afspraken bestaan over de vervolgstappen na een opname van een jongere met een alcoholvergiftiging. In de pijler Volwassenen circuit staan de gezondheidscentra schuin gedrukt. Tactus verslavingszorg biedt op verzoek consultatie en advies aan de centra, echter er zijn geen structurele afspraken over werkzaamheden binnen de gezondheidscentra of nieuwe interventiemogelijkheden op het gebied van vroegtijdige signalering van probleemdrinkers in de eerstelijnsgezondheidszorg. In de pijler preventie staan de sportkantines vet gedrukt. Over de handhaving van de leeftijdsgrenzen en preventieve acties bestaan nog geen duidelijke afspraken tussen gemeenten en partijen. Doelgroepen en doelgebieden (pijlers) van beleid in Flevoland Preventie Jongeren verslavingszorg tot 24 jaar Volwassen en ouderen verslavingszorg Sociale verslavingszorg Onderwijs Uitgaan Ouders Coffeeshops Specifieke allochtone groepen Sportkantines Welzijnswerk Ambulante zorg Ouders Jongerencentra Outreachend werk Nazorg detentie VO en speciaal onderwijs Ziekenhuizen Centra Jeugd en Gezin/Oké-punten (Poli)klinische zorg en nazorg Zelfhulpgroepen Ambulante zorg (Poli)klinische zorg en nazorg Zelfhulpgroepen Gezondheidscentra Ziekenhuizen Kinderen van verslaafde ouders Zwangere vrouwen Huiselijk geweld Welzijnswerk Methadonverstrekking (Poli)klinische zorg en nazorg Ambulant begeleid wonen Nacht- en dagopvang Outreachend werk Nazorg detentie Gebruiksruimte Woon(zorg) voorzieningen Dubbele diagnose woonvoorzieningen Sociale activering Normaal gedrukt = onderdeel bestaand beleid, schuin gedrukt = gedeeltelijk onderdeel staand beleid, vet gedrukt = geen onderdeel bestaand beleid. 10 Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

12 Om de doelgroepen en doelgebieden op de juiste wijze te bereiken en te ontwikkelen kunnen de volgende hoofddoelstellingen worden geformuleerd. Zij komen voor zover van toepassing overeen met de landelijke rijksdoelstellingen. 2.2 Doelstellingen Flevoland Hoofddoel preventie jongeren 1. Meer tegengaan van het alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar. 2. Meer voorkomen van schadelijk alcoholgebruik door uitgaanders (16-25 jaar) en het meer voorkomen van openbare problematiek. 3. Ter voorkoming dat softdruggebruikers gemakkelijk in aanraking komen met het criminele milieu van harddrugs dienen afhankelijk van de lokaal gemeentelijke noodzaak, voldoende coffeeshops gerealiseerd te worden. Voorts intensivering van preventie in bestaande coffeeshops (Almere). Toelichting: Preventie wordt onder deze doelstellingen verstaan als primaire preventie gericht op groepen zoals jongeren en hun ouders/verzorgers, onderwijspersoneel en horecapersoneel, waarbij nog niet sprake is van een behandelingstraject. Het gaat om collectief aangeboden preventieprogramma s. Extra aandacht zal de komende vier jaar uitgaan naar de versterking van de relaties tussen enerzijds de handhavingmogelijkheden van de regelgeving van gemeenten en anderzijds preventieve activiteiten. Het rijksbeleid heeft geleid tot een verruiming van de bevoegdheden tot handhaving door burgemeesters. Zo geeft de gemeentewet de burgemeester de nieuwe bevoegdheid dat een horecagelegenheid (of andere openbare gelegenheden) tijdelijk kan worden gesloten in geval de openbare orde ernstig wordt verstoord doordat het café zich niet aan de voorschriften (zoals sluitingstijden) houdt. In de provincie Flevoland zijn tot nu toe geen gezamenlijke actiepunten geformuleerd voor handhaving en preventie. De komende vier jaar willen de gemeenten (binnen de bestuurlijke kaders) onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tot (gezamenlijke) activiteiten te komen rond handhaving van leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik in sportkantines, handhaving van het alcoholverbod op straat en leeftijdshandhaving in supermarkten. Door een provinciale en gezamenlijke aanpak van gemeenten (vergunningverlening), politie (handhaving) en verslavingszorg (preventieve campagnes) kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de doelstelling tot vermindering van het alcoholgebruik in Flevoland. De centrumgemeente zal regisserend en coördinerend optreden. Hoofddoel jongeren verslavingszorg Meer jongeren die door het alcohol en/of drugsgebruik een risico lopen op verslaving of verslaafd zijn, kunnen op een laagdrempelige en toegankelijke wijze gebruik maken van eerstelijnszorg of ambulante verslavingszorg of van andere vormen van laagdrempelig hulpaanbod 1. 1 Bijvoorbeeld inloop, huiskamer, spreekuur op school, zelfhulpgroep, outreachend werken, straathoekwerk, ambulant jongerenwerk. Toelichting: De uitwerking van de doelstelling richt zich op de realisatie van een sluitende aanpak van jongeren met een verhoogd risico op verslaving en jongeren die verslaafd zijn. Het betreft hier secundaire preventie (vroegtijdige signalering) en tertiaire preventie (hulpverlening). Beoogd wordt de bestaande gaten in de opsporing, toeleiding en het hulpaanbod op te vullen. Dit kan worden bereikt door nieuwe en betere samenwerkingsafspraken tussen verschillende betrokken instanties - sectoren, protocollering van werkafspraken en eventueel ontwikkeling van nieuwe vormen van opsporing en begeleiding. De centra voor Jeugd en Gezin kunnen een belangrijke signalerende rol op zich nemen. De nieuwe samenwerkingsorganisatie Amethist (Meerkanten en Tactus) en de diagnostiekpolikliniek jeugdverslaving Meerkanten bieden de mogelijkheid tot aansluiting met het gemeentelijke preventieve en ambulante aanbod door middel van informatie uitwisseling, verwijzing en samenwerking. Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

13 Hoofddoel volwassen en ouderen verslavingszorg Meer voorkomen en vroegtijdiger signaleren van schadelijk alcoholgebruik bij volwassenen en ouderen en meer voorkomen van maatschappelijke en privé-problematiek. Toelichting: Een relatief klein deel volwassenen en ouderen worden door de verslavingszorg bereikt. Gemeenten kunnen invloed uitoefenen op de voorwaarden voor meer en betere vroegtijdige signalering en doorverwijzing naar behandeling, waarmee het gebruik van de verslavingszorg toeneemt. Gemeenten kunnen extra impulsen geven aan vormen van deskundigheidsbevordering en samenwerking van de verslavingszorg met de eerstelijns gezondheidszorg, het welzijnswerk en de stimulering van zelfhulpgroepen en nazorg. Hoofddoel sociale verslavingszorg Meer chronisch verslaafden worden van de juiste zorg voorzien en krijgen huisvesting geboden in gespecialiseerde woon(zorg) voorzieningen. Verwacht wordt dat een betere kwaliteit van leven van chronisch verslaafden leidt tot het meer voorkomen en verminderen van overlastgevend gedrag. Toelichting: De veranderende visie op (en behandelmogelijkheden van) chronisch verslaafden, waaronder dubbeldiagnose patiënten, leiden voor deze patiënten groep tot nieuwe perspectieven. De vroegere inzichten dat hooguit beperking van gezondheidsschade haalbaar is, schuift op naar het inzicht dat bij een adequate medisch, psychiatrische behandeling de zelfcontrole van de patiënt weer kan toenemen en enige vorm van rehabilitatie (herstel van het sociaal maatschappelijk leven) mogelijk wordt. Feit blijft dat deze groep een intensief en langdurig behandelperspectief houdt. Centrumgemeente Almere laat in de tweede helft 2008 door het Instituut Verslaving Onderzoek (IVO) onderzoeken wat de omvang en aard van de groep chronisch (overlastgevende) verslaafden 4 in Flevoland is. De resultaten zijn mede bepalend welk zorgaanbod en woonzorgvoorzieningen wenselijk zijn de komende jaren. Gemeenten willen enerzijds de veiligheid van burgers zoveel mogelijk garanderen en overlast voorkomen en anderzijds burgers zo goed mogelijk in de maatschappij laten meedoen. Gemeenten kunnen vanuit dit perspectief mede de randvoorwaarden creëren voor een zo normaal mogelijk bestaan van de chronische groep. Door in de gemeentelijke bestemmingsplannen locaties voor gespecialiseerde woon-zorg voorzieningen aan te wijzen, kunnen gemeenten belangrijk bijdragen een de doelstelling. Ten tweede kunnen gemeenten zorgaanbieders en zorgkantoren/verzekeraars stimuleren tot planontwikkeling voor deze groep. Ten derde kunnen gemeenten bijdragen aan hulpmethoden in de sfeer van straatteams, ACT teams, outreachend werken en dergelijke. Als vierde kunnen mogelijkheden voor activering en reïntegratie worden ontwikkeld. 2.3 Gemeentelijke kaders Het bereiken van de hoofddoelen is mogelijk vanuit de gemeentelijke kaders voor het jeugd- (gezondheids)beleid, Wet maatschappelijke ondersteuning (waaronder verslavingsbeleid, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg), Wet Werk en Bijstand (reïntegratie en sociale activering), per 2009 de nieuwe Wet participatiebudget 5, het veiligheidsbeleid (overlastbestrijding), (jongeren)welzijnsbeleid en onderwijs. 4. Omschrijving chronisch verslaafden: de gemarginaliseerde, overlastgevende groep van chronisch verslaafden boven de 18 jaar. Hieronder wordt verstaan de gebruikers van harddrugs en alcoholverslaafden die een of meer van de volgende kenmerken vertonen: criminele activiteiten ondernemen om aan geld te komen en daardoor eventueel in aanraking komen met politie/justitie; een psychiatrisch ziektebeeld hebben (As I of As II van de DSM IV; een overlastgevende levensstijl vertonen (overtredingen van de APV-bepalingen); niet over een eigen woonruimte beschikken, of ondanks het hebben van woonruimte veelvuldig op straat verblijven. De verslaafden gebruiken dagelijks of bijna dagelijks harddrugs. Langdurig verslaafden die goed gestabiliseerd zijn en slechts eenmaal per week methadon halen behoren niet tot de doelgroep. 5. Dit wetsvoorstel regelt de ontschotting van participatiebudgetten waarmee de gemeentelijke middelen voor volwasseneneducatie, inburgeringsvoorzieningen en reïntegratie samenstromen in één specifieke uitkering voor gemeenten, het participatiebudget. Gemeenten kunnen hieruit participatievoorzieningen financieren zoals educatieopleidingen, inburgeringsvoorzieningen en reïntegratievoorzieningen. 12 Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

14 3 Hoe willen we de doelstellingen bereiken? 3.1 Regie en overlegstructuur Effectief beleid wordt bereikt door een goed afgestemde mix van maatregelen en interventies die over een langere periode van vier jaar worden uitgevoerd. Deze mix van handhaving van regels (bijvoorbeeld handhaving van sluitingstijden in cafe s) en preventie zal naar verwachting de beste resultaten opleveren voor terugdringing van alcoholmisbruik onder jongeren. Tot op heden is daarvan in de Flevolandse gemeenten onvoldoende sprake. Om de slaagkans te verhogen zullen de gemeenten zelf daadkrachtig regie moeten voeren, waarvoor een lokale ontwikkelings- en implementatiestructuur dient te worden opgebouwd. De centrumgemeente voert de regie op de regionale planvorming en afspraken. Regionale afspraken behelzen met name de afstemming en samenhang van preventieve interventies met de regelgeving en handhaving van het gebruik van alcohol in cafe s, scholen, openbare ruimten en bij evenementen. Deze afspraken zijn nodig aangezien de meest effectieve alcoholmaatregelen (beperken van de beschikbaarheid) vaak niet de meest populaire maatregelen zijn. Ook kan voorkomen worden dat men bij de invoering van bepaalde beperkende maatregelen massaal uitwijkt naar buurgemeenten. Het is daarom noodzakelijk om in het regionale driehoeksoverleg burgemeester, korpschef Politie en hoofdofficier van Justitie de planvorming en afspraken bespreekbaar te maken en besluiten over te nemen. Om een lokaal effectief alcohol- en drugsbeleid te realiseren zal elke gemeente beleid ontwikkelen op de genoemde hoofddoelen. In de lokale uitwerking zal het verslavingsbeleid op een duidelijke en structurele manier dienen te worden ingebed in de agendering van bestaande overlegvormen of zal waar dat nodig is een nieuwe overlegvorm gestart kunnen worden. Om de zorgketen en de veiligheidsketen (regelgeving en handhaving) goed aan te laten sluiten is agendering noodzakelijk in het lokale driehoeksoverleg veiligheid van burgemeester, politie en openbaar ministerie. Voor het succesvol uitvoeren van het beleid is het belangrijk dat de meest betrokken partijen regelmatig met elkaar het beleid bespreken, evalueren en bijstellen. De hoofdthema s van de lokale agendering zijn: 1. Preventie, regelgeving en handhaving; 2. Externe communicatie ter bevordering van publieke bewustwording en draagvlak van de maatregelen. Op dit onderdeel is ook regionale publieke communicatie noodzakelijk, waarvoor de centrumgemeente verantwoordelijk is; 3. Jongeren verslavingszorg om een sterke impuls te geven aan de ketenopbouw en trajectvorming voor de risicogroep jongeren; 4. Vroegtijdige signalering ter bevordering van meer vroege interventies bij probleemdrinkers onder volwassen en ouderen. 5. Sociale verslavingszorg voor zover er noodzaak aanwezig is om de chronische (overlastgevende) en dak- of thuisloze groep verslaafden te voorzien van voldoende mogelijkheden voor opvang, vervolghuisvesting, zorg, activering en reïntegratie. Ter borging van de regionale afspraken wordt geadviseerd een regionale coördinator preventie alcohol en drugsbeleid voor minimaal één dag per week aan te stellen door de centrumgemeente. De coördinator richt zich expliciet op de nog te ontwikkelen afspraken over handhaving en preventie met de regionale driehoek burgemeesters, politie en openbaar ministerie. De afspraken zijn belangrijk omdat de toename van de verslavingsproblematiek en de maatschappelijke uitwassen die het met zich meebrengt extra inzet vereisen van centrumgemeente en gemeenten. De coördinator bewaakt tevens de voortgang en samenhang van het regiobeleid en stuurt bij als dat noodzakelijk is. 3.2 Gemeentelijke deelplannen Om het beleid daadwerkelijk gestalte te geven stelt elke gemeente een deelplan op. Het plan kan door het college van B&W en/of de gemeenteraad worden vastgesteld. Het deelplan voorziet in de volgende onderdelen: 1. Prioritering en uitwerking van de hoofddoelen op lokaal gemeentelijk niveau; 2. Planning van activiteiten; 3. Wie wat uitvoert; 4. Overlegstructuur; 5. Evaluatie; 6. Financiering. Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

15 De gemeentelijke deelplannen vormen (mede) de inbreng voor de jaarlijkse opdrachtverlening aan de verslavingszorg onder verantwoordelijkheid en coördinatie van de centrumgemeente. 3.3 Beleidsevaluatie en monitoring Om de effectiviteit van het nieuwe beleid te meten worden jaarlijks de resultaten geëvalueerd opdat de regionale en lokale effecten inzichtelijk worden en het beleid voor het volgend jaar kan worden bijgesteld. De gemeenten zullen gezamenlijk bepalen welk instrumentarium het best passend is voor dit doel. De voorkeur in deze gaat uit naar een kwalitatief instrumentarium om de tevredenheid onder doelgroepen over de maatregelen, de tekorten en knelpunten te bepalen. De regionale Flevomonitor Kwetsbare groepen die onder verantwoordelijkheid van centrumgemeente Almere sinds 2005 wordt uitgevoerd zal benut blijven voor de monitor van omvang, aard en trends in het verslavingsbeleid. De monitor zal de komende jaren een verdere verdieping en kwaliteitsverbetering nodig hebben om de resultaten van het nieuwe beleid adequaat weer te kunnen geven. De nieuwe regiovisie loopt tot en met Bij een jaarlijkse evaluatie wordt de volgende vier jaar vastgesteld. 14 Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

16 4 Financiering van het beleid 4.1 Mogelijkheden binnen het huidige rijksbudget Centrumgemeente Almere is systeemverantwoordelijk voor de ambulante verslavingszorg. Regionaal wordt een zo evenwichtig mogelijk basisaanbod ingekocht, wat in 2008 geen ruimte biedt tot nieuwe prioriteiten. Het basisaanbod omvat primair openstelling, bereikbaarheid en de noodzakelijke dienstverlening. Secundair worden preventie en herstel in de vorm van begeleid wonen bekostigd. Binnen producten kan mogelijk herprioritering plaatsvinden als dat noodzakelijk wordt gevonden om het nieuwe beleid te realiseren. Bijvoorbeeld binnen de producten netwerkopbouw, consultatie, outreachend werken en dienstverlening kan bepaald worden om de inzet anders of meer te focussen op bepaalde groepen. In het kader van de gemeentelijke deelplannen zal deze heroverweging ter hand worden genomen. 4.2 Ontwikkeling van een nieuw landelijk verdeelmodel en voorstel inzet extra middelen Het Ministerie van VWS laat in het kader van de afspraken in het Grote Steden Beleid (GSB III) en op dringend verzoek van de G4 onderzoek uitvoeren naar een nieuw landelijk verdeelmodel om tot een evenwichtiger verdeling van rijksmiddelen voor de centrumgemeenten te komen. Zoals bekend kampt Flevoland al jaren met een structureel tekort aan rijksinkomsten vanwege de huidige verdeling van middelen op historische grondslag, waardoor gemeenten met een van oudsher landelijk voorzieningenniveau meer middelen ontvangen ten koste van groeigemeenten zoals Almere. De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris mevrouw Bussemaker van VWS opdracht gegeven met ingang van 1 januari 2009 een nieuw verdeelmodel in te laten gaan. Inmiddels is in augustus 2008 het tijdpad door de staatssecretaris vertraagd voor de invoering van een nieuw verdeelmodel in 2010, omdat de gegevensverzameling door onderzoeksbureau Cebeon meer tijd heeft gekost en VWS voldoende draagvlak onder centrumgemeenten voor een nieuw model wil bereiken. Mocht geen nieuw model gerealiseerd worden dan zou het huidige verdeelmodel fasegewijs over enkele jaren gedynamiseerd worden. Landelijk is echter de teneur dat de meeste centrumgemeenten bij voorkeur de invoering van een nieuw model aanhouden en hebben geen bezwaar te wachten met invoering tot Veel centrumgemeenten zijn bezorgd dat zij daklozenvoorzieningen moeten sluiten indien het huidige verdeelmodel volledig wordt toegepast. De Flevolandse maatschappelijke opvang en het verslavingsbeleid zouden echter 1,016 miljoen euro (2008) erop vooruitgaan indien het huidige model wordt gedynamiseerd. Deze middelen dienen dan verdeeld te worden over de opvang van dak- en thuislozen en verslaafden. Indien de besluitvorming van het kabinet en Tweede Kamer leidt tot groei van middelen voor Flevoland per 2010, dan wordt voorgesteld in prioritaire volgorde in de jaren tot en met 2012 extra in te zetten op de volgende onderdelen van het nieuwe beleid: 1 Compensatie tekort autonome groei; 2 Intensivering monitor; 3 Huiskamer ten behoeve van een vijfdaagse methadonverstrekking; 4 Basisvoorzieningen / zo nodig gebruiksruimten; 5 Outreachend werken; 6 Dienstverlening; 7 Start steunpunt openstelling en bereikbaarheid gemeente Urk; 8 Uitbreiding uren openstelling en bereikbaarheid gemeenten Dronten en Zeewolde. 4.3 Gemeentelijke financiering Preventieve maatregelen worden al ondersteund vanuit de gemeentelijke begrotingen onderdelen Wmo, gezondheidsbeleid en veiligheidsbeleid. De gemeentelijke deelplannen kunnen leiden tot een lokale intensivering die nodig is om op één of meerdere onderdelen van het beleid de doelstellingen te bereiken. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de intensivering van preventie en vroege signalering. Secundair kunnen zij extra middelen toekennen aan bijvoorbeeld outreachend werken (zoals huisbezoeken en straatcontacten) en dienstverlening. Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

17 16 Bestuurlijk kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland

18 Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus AE Almere

Bestuurlijk Kader. Regiovisie Ambulante verslavingszorg Flevoland 2008 2012

Bestuurlijk Kader. Regiovisie Ambulante verslavingszorg Flevoland 2008 2012 Bestuurlijk Kader Regiovisie Ambulante verslavingszorg Flevoland 2008 2012 Bestuurlijk kader Regiovisie Ambulante verslavingszorg Flevoland 2008 2012 Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Deelplan. Ambulant verslavingsbeleid 2008 2012. gemeente Almere

Deelplan. Ambulant verslavingsbeleid 2008 2012. gemeente Almere Deelplan Ambulant verslavingsbeleid 2008 2012 gemeente Almere Deelplan Ambulant verslavingsbeleid 2008 2012 gemeente Almere (uitwerking van het Bestuurlijk Kader Ambulante verslavingszorg Flevoland 2008

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 gemeente Ridderkerk INLEIDING Het preventie- en handhavingsplan alcohol In dit actieplan wordt ingegaan op de activiteiten

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland

Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland 11 april 2015 Het Stedelijk Kompas Flevoland is tot 2015 het regionale beleidskader voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 111 Vragen van de leden

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 20 december 2016 RV/16/00724 Z16-44594 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp E.A. Grudzinska A.K.

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie Preventie en voorlichting Introductie De afdeling preventie geeft voorlichting en advies over genotmiddelen aan jongeren, ouders en professionals. Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

E.A. Grudzinska A.K. Benschop-van Eldik Jeugd Bescherming en veiligheid jeugd

E.A. Grudzinska A.K. Benschop-van Eldik Jeugd Bescherming en veiligheid jeugd .'^23 Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 20 december 2016 RV/16/00724 20 Z16-44594 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp E.A. Grudzinska

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie. Onderwerp Regie in verslavingszorg

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie. Onderwerp Regie in verslavingszorg Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

: Beëindigen financiering Consultatiebureau voor Ouderen

: Beëindigen financiering Consultatiebureau voor Ouderen Vergadering 31 mei 2011 Gemeenteraad Onderwerp : Beëindigen financiering Consultatiebureau voor Ouderen B&W vergadering : 5 april 2011 Dienst / afdeling : SE/ MOED Aan de gemeenteraad, In oktober 2005

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen @ Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW13-0274 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Casenr.: Cbb130253 Steller/tst.:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen NOTITIE Uitwerking Toekomstvisie Beschermd Wonen Auteur(s) : Anne Derksen i.s.m. werkgroep Datum : 18 mei 2016 Versie : Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen Uitgangspunt:

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 Onderwerp: Het nieuwe alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert 2011-2014. Agendapunt 15. Raadsvoorstelnummer 2011-17

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

Welkom. Doel conferentie. Programma (O)GGZ. Programma. Regionale (O)GGZ werkconferentie

Welkom. Doel conferentie. Programma (O)GGZ. Programma. Regionale (O)GGZ werkconferentie Welkom Marion Suijker, voorzitter Bestuurlijk Overleg Zorg en Samenleving Regionale (O)GGZ werkconferentie Doel conferentie Programma Start ontwikkelen visie OGGZ en collectieve preventie GGZ Input leveren

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012 Opzet, bevindingen en resultaten Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Overzicht Aanleiding Wmo-werkplaatsen Opzet Wmo-werkplaats Groningen- Drenthe Activiteiten

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

Inhoud VII. 2 De kaders van verslavingspreventie... 5 2.1 Wettelijk kader... 6 2.2 Typen preventie... 6

Inhoud VII. 2 De kaders van verslavingspreventie... 5 2.1 Wettelijk kader... 6 2.2 Typen preventie... 6 VII Inhoud 1 Inleiding........................................................................... 1 1.1 Gezondheidsbevordering en preventie.............................................. 2 1.2 Verslavingspreventie................................................................

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB Marijke Dijkstra Trimbos instituut Focus op onderzoek Utrecht, 2 december 2011 Improving Mental Health by Sharing Knowledge Programma Middelengebruik

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden

Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden Bijlage 1: Concept Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden De regionale aanpak van alcoholmatigingsbeleid: Beleidsvisie en opdracht Inhoudsopgave 1. Urgentie... 1 2. Een complexe opdracht voor

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Stedelijk Kompas Gemeente Maastricht:centrumgemeente voor de regio Maastricht-

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij De ondergetekenden: Convenant 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering en 2. De provincies en de grootstedelijke regio

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie