Deelplan. Ambulant verslavingsbeleid gemeente Almere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelplan. Ambulant verslavingsbeleid 2008 2012. gemeente Almere"

Transcriptie

1 Deelplan Ambulant verslavingsbeleid gemeente Almere

2 Deelplan Ambulant verslavingsbeleid gemeente Almere (uitwerking van het Bestuurlijk Kader Ambulante verslavingszorg Flevoland ) Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Vastgesteld door het College van B&W Almere Op 2

3 Colofon Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus AE Almere T E. 3

4 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 1. Relatie Regiovisie 2. Nieuwe provinciale ontwikkelingen in de verslavingszorg 3. Uitgangspunten 4. Financiële middelen verslavingsbeleid op lokaal niveau 5. Werkwijze II Preventie 6 1. Doelstellingen 2. Realisatie doelstellingen III Jongerenverslavingszorg 8 1. Doelstellingen 2. Realisatie doelstellingen IV Verslavingszorg voor volwassenen en ouderen Doelstellingen 2. Realisatie doelstellingen V Sociale verslavingszorg Doelstellingen 2. Realisatie doelstellingen VI Relatie verslavingszorg en veiligheid Veiligheidshuis en driehoeksoverleg VII Inzet gemeentelijke middelen 12 Bijlage 1 Financiering activiteiten 13 Bijlage 2 Geraadpleegde literatuur 15 Bijlage 3 Geïnterviewde partijen 16 4

5 I. Inleiding 1. Relatie Regiovisie Dit deelplan is een uitwerking van het Bestuurlijk Kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland door de gemeente Almere. Doelstelling van het bestuurlijk kader is beperken van gezondheidsschade en terugdringen van onveiligheid en overlast als gevolg van overmatig alcohol- en drugsgebruik. In deze notitie is aangegeven dat het noodzakelijk is het gemeentelijk beleid aan te passen. Redenen die maken dat het beleid moet worden aangepast zijn: De landelijk visie op verslaving wijzigt als gevolg van medisch onderzoek. Verslaving wordt steeds meer gezien als een psychiatrische stoornis met psychosociale en maatschappelijke gevolgen. Er is behoefte aan meer samenhang in de maatregelen ter vermindering van alcoholgebruik Preventie van verslavingszorg vraagt om een integrale benadering van met name jongeren tot 24 jaar De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de verslavingszorg moet worden verbeterd De noodzaak tot meer afstemming van verslavingsbeleid met regulering, handhaving en veiligheidsbeleid 2. Nieuwe provinciale ontwikkelingen in de verslavingszorg Vanaf begin 2009 bieden Meerkanten geestelijke gezondheidszorg flevo-veluwe en Tactus Verslavingszorg met een nieuwe, gezamenlijke organisatie een compleet en samenhangend verslavingszorgaanbod aan in Flevoland. De nieuwe organisatie draagt de naam Amethist verslavingszorg Flevoland en wordt gehuisvest in het bestaande centrum voor verslavingszorg van Meerkanten in Almere. Voor een grotere groep verslaafden wordt door de samenwerking het gemakkelijker een beroep te doen op hulp, behandeling en zorg. De taken van Tactus Verslavingszorg op het gebied van reclassering, preventie, laagdrempelige opvang en zorg worden niet ondergebracht bij Amethist verslavingszorg Flevoland, maar blijven onderdeel van Tactus. De oprichting van Amethist is afgestemd met de GGz Symfora groep waarmee Meerkanten begin 2009 een bestuurlijke fusie aangaat. GGz De Meregaard Almere is onderdeel van de Symfora Groep. De tweede belangrijke ontwikkeling is de start eind 2008 van de nieuwe diagnostiekpolikliniek voor jeugdverslaving Meerkanten. Jeugdigen met complee verslavingsproblematiek kunnen naar de polikliniek verwezen worden. Het poliklinische behandelaanbod loopt vooruit op de toekomstige bouw van een centrum jeugdverslavingszorg voor de functies kliniek, deeltijd en polikliniek. De diagnostiekpolikliniek en op termijn het centrum jeugdverslavingszorg verzorgen een provinciale verslavingsfunctie voor Flevoland. Beide voorzieningen creëren de mogelijkheid tot aansluiting met het gemeentelijke preventieve en ambulante aanbod door middel van informatie uitwisseling, verwijzing en samenwerking. 3. Uitgangspunten verslavingsbeleid op lokaal niveau Verslavingszorg moet meer vanuit de medische invalshoek worden benaderd. Dit betekent dat er meer samenwerking moet komen met de GGZ en dat medewerkers in de verslavingszorg meer medisch geschoold moeten zijn. Gemeente Almere wil in haar beleid met betrekking tot de preventieve en ambulante verslavingszorg het accent leggen op verbetering van de vroegsignalering (leren herkennen van verslaving en motivatietechnieken) van professionals met tot doel om meer verslaafden toe te leiden naar de verslavingszorg. Verwacht wordt dat hierdoor ook de toegankelijkheid tot de verslavingszorg verbetert. Risicojongeren tot 24 jaar en hun ouders/verzorgers zullen etra aandacht krijgen in het kader van de ontwikkeling van een sluitend netwerk voor jongerenverslavingszorg. Zoveel mogelijk dient gewerkt te worden met een evenwichtige mi van interventies waarbij preventie, zorg en handhaving in samenhang worden uitgevoerd De preventie zal altijd gericht zijn op de volgende domeinen: kinderen/jongeren, gezin (ouders/verzorgers), school en vrije tijd. Op het gebied van sociale verslavingszorg zullen etra voorzieningen worden gerealiseerd om de achterstand op het gebied van het basisvoorzieningenniveau in te halen. 4. Financiële middelen verslavingsbeleid op lokaal niveau 5

6 Gemeente Almere is een gemeente die heel hard groeit. De budgetten voor de verslavingszorg worden bepaald op grond van het landelijk historisch verdeelmodel uit Gevolg hiervan is dat de gemeente altijd achterloopt voor wat betreft de beschikbare middelen. In de programmabegroting 2009 wordt rekening gehouden met een etra budget van per jaar voor intensivering van preventie en ambulante verslavingszorg. Het college heeft voorgesteld voor de eploitatie van voorzieningen in het kader van sociale verslavingszorg en maatschappelijke opvang vanaf per jaar beschikbaar te stellen. Dit deelplan moet worden gezien als een onderbouwing van de inzet van de gemeentemiddelen in relatie tot het rijksbudget. 5. Werkwijze Om zicht te krijgen op de behoeften van het veld op het gebied van verslavingszorg zijn interviews gehouden met beleidsambtenaren en vertegenwoordigers van organisaties uit het onderwijs, welzijnswerk en gezondheidszorg (zie bijlage 1). In 2007 zijn in opdracht van de gemeente onder leiding van Movisie twee discussiebijeenkomsten in Almere gehouden. Zorgaanbieders, politie en onderwijs is gelegenheid geboden zich uit te spreken over alcohol- en drugsgebruik. Tevens is in 2007 een discussienotitie besproken met de Almeerse cliëntenraad van de Wmo (Wmo-C). In oktober 2008 zijn de regiovisie en het deelplan met de Wmo-C besproken. De Wmo-C heeft vervolgens schriftelijk een positief advies aan het college uitgebracht. II Preventie 1. Doelstellingen Regionale doelstellingen Hoofddoel preventie jongeren 1. Meer tegengaan van het alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar. 2. Meer voorkomen van schadelijk alcoholgebruik door uitgaanders (16-25 jaar) en het meer voorkomen van openbare problematiek. 3. Ter voorkoming dat softdruggebruikers gemakkelijk in aanraking komen met het criminele milieu van harddrugs dienen afhankelijk van de lokaal gemeentelijke noodzaak, voldoende coffeeshops gerealiseerd te worden. Voorts intensivering van preventie in bestaande coffeeshops (Almere). Lokale doelstellingen preventie Bovenstaande regionale doelstellingen worden hieronder vertaald naar doelstellingen voor de gemeente Almere. 1. Het alcohol- en (soft)drugsgebruik onder jongeren onder de 16 jaar niet meer laten toenemen dan wel te laten afnemen. 2. Het schadelijk alcohol- en (soft)drugsgebruik onder jongeren tot staan brengen en in ieder geval niet meer te laten toenemen. 3. Het tot staan brengen dan wel terugdringen van overlast als gevolg van middelengebruik. 4. Het realiseren van een vierde coffeeshop ter voorkoming dat softdrugsgebruikers gemakkelijker in aanraking kunnen komen met het criminele milieu van harddrugs. En een intensivering van preventie in de coffeeshops in Almere. 2. Realisatie doelstellingen In haar beleidsbrief van maart noemt het ministerie van VWS een combinatie van maatregelen die bewezen effectief is als het gaat om het terugdringen van middelengebruik onder jongeren. Gedacht kan worden aan een combinatie van voorlichting, handhaven van leeftijdsgrenzen, reclame en lokale maatregelen tijdens het uitgaan. 1 VWS-beleidsbrief alcohol en jongeren, maart

7 Voor Almere stellen wij de volgende maatregelen voor: 2.1 Onderwijs Gemeente Almere wil zich vooral richten op risicogroepen en deze bevinden zich o.a. in het onderwijs voor leerlingen vanaf 12 jaar. Met de rijksmiddelen vinden er preventielessen plaats in de scholen voor Voortgezet Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en Beroepsonderwijs. Voorstel is de gemeentelijke middelen in te zetten voor intensivering van de preventielessen in voornoemd onderwijs en deze zoveel mogelijk onderdeel uit te laten maken van het lesprogramma. Bijvoorbeeld van de leefstijllessen in groep twee Voortgezet Onderwijs Welzijnswerk In de jongerencentra wordt incidenteel voorlichting gegeven over verslaving. Het is gewenst dat er structureel en jaarlijks voorlichting wordt gegeven in de vijf jongerencentra over middelengebruik. 2.3 Sportkantines Uit onderzoek door de Voedsel en Warenautoriteit in is gebleken dat de slaagkans voor jongeren onder de 16/18 jaar om alcohol te kopen in de sportkantine meer dan 40% is. 19% Van de sportkantines heeft aangegeven geen leeftijdscontrole uit te voeren. Alcoholhoudende drank mag verkocht worden aan jongeren vanaf 16 jaar. Voor sterke drank geldt een wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar. 3 De overheid start najaar 2008 een landelijke campagne om deze percentages terug te dringen. In overleg met het sportbeleid zal worden onderzocht welke lokale activiteiten er al plaatsvinden ter ondersteuning van het alcoholmatigingsbeleid en wat er op dit punt nog gewenst is. Onderzocht zal worden of cofinanciering door particuliere partijen mogelijk is, bijvoorbeeld via sport ondersteuningsfuncties. Om het effect van de landelijke campagne te vergroten zal in overleg met veiligheidsbeleid en handhaving worden gekeken wat de mogelijkheden op dit gebied zijn. 2.4 Uitgaan Verslavingszorg zorgt voor groepsgerichte preventie in het uitgaanscircuit. Preventie is het meest effectief in combinatie met handhaving. Onderzocht zal worden wat de mogelijkheden zijn op dit gebied als het gaat om handhaving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol. 2.5 Coffeeshops In juni 2008 is in Almere nieuw coffeeshopbeleid vastgesteld. Dit vervangt de beleidsregel vestiging coffeeshops In beide nota s wordt ruimte geboden voor ontwikkeling van een vierde coffeeshop. Deze komt in Almere- Buiten. De gemeentelijke visie is: Door in beperkte mate de verkoop van softdrugs voor eigen gebruik te gedogen wordt beoogd de markten voor softdrugs en harddrugs te scheiden teneinde te voorkomen dat sofdrugsgebruikers gemakkelijk in aanraking komen met het criminele milieu van harddrugs 3 In het kader van de gedoogbeschikking staan er o.a. folders over verslavingspreventie in de coffeeshops. De eploitant en de medewerkers van de coffeeshops zijn eveneens verplicht een cursus te volgen over verslaving. Het is de bedoeling dat er twee keer per jaar een bijeenkomst plaatsvindt tussen handhaving, politie en coffeeshophouders. De verslavingszorg dient hieraan deel te gaan nemen. 2 Integraal Alcoholbeleid Voedsel en Warenautoriteit, Uit: Nota coffeeshopbeleid gemeente Almere 2008, blz. 3 7

8 III Jongeren verslavingszorg 1. Doelstellingen Regionale doelstellingen Hoofddoel jongeren verslavingszorg Meer jongeren die door het alcohol en/of drugsgebruik een risico lopen op verslaving of verslaafd zijn, kunnen op een laagdrempelige en toegankelijke wijze gebruik maken van eerstelijnszorg of ambulante verslavingszorg of van andere vormen van laagdrempelig hulpaanbod 1. 1 Bijvoorbeeld inloop, huiskamer, spreekuur op school, zelfhulpgroep, outreachend werken, straathoekwerk, ambulant jongerenwerk. Lokale doelstellingen jongeren verslavingszorg 1. Verbeteren van de vroegsignalering van verslavingsproblematiek onder jongeren. 2. Verbeteren van de toeleiding van jongeren naar de eerstelijnszorg of ambulante verslavingszorg. 3. Het maken van afspraken over samenwerking rond risicojongeren. 4. Het komen tot een integrale aanpak van verslavingszorg rondom risicojongeren. 2. Realisatie doelstellingen 2.1 Onderwijs Middelbare scholen en het beroepsonderwijs zijn vindplaatsen voor jongeren met problematisch middelengebruik. Om dit gebruik in een vroegtijdig stadium te kunnen constateren moeten docenten geschoold worden om dit te onderkennen. Ook moeten zij kennis hebben van de middelen die gebruikt worden. Daarnaast moeten zij in staat zijn om leerlingen te motiveren hulp te zoeken. In het aanbod van de verslavingszorg zitten trainingen voor docenten maar er is behoefte aan een intensivering van het aanbod. Voorgesteld wordt deze intensivering in eerste instantie te bestemmen voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs en voor het Lager en Middelbaar Beroepsonderwijs, omdat hier meer risicoleerlingen zitten. In overleg met deze scholen moet worden bepaald waar de intensivering het meest gewenst is. Er wordt onder andere gedacht aan de zorg(advies)teams. Daarnaast zal worden bekeken of er een train-de-trainer concept kan worden ontwikkeld en aangeboden. Dit betekent dat degenen die een cursus hebben gevolgd vervolgens hun collega s trainen. Om de samenwerking met het onderwijs te verstevigen is het wenselijk dat de verslavingszorg eenmaal per jaar een themabijeenkomst belegt voor het begeleidingsoverleg van de gezamenlijke scholen. Ook is deelname aan de klankbordgroep van de gezamenlijke scholen één of twee keer per jaar gewenst. Hier kan o.a. worden gesproken over geconstateerde trends in het middelengebruik en de verslavingszorg. VSO-school Aquarius heeft te maken met ernstige drugsproblematiek onder leerlingen. Daarom is een projectvoorstel 4 ontwikkeld om dit aan te pakken. Ondermeer zal door Tactus een spreekuur worden gehouden in de school, waar leerlingen naar toe kunnen worden verwezen. Als dit spreekuur het gewenste effect heeft kan dit wellicht ook worden ingevoerd in het Lager en Middelbaar Beroepsonderwijs. Tevens zullen activiteiten voor ouders worden georganiseerd om hen te informeren over middelengebruik en om hen opvoedingsondersteuning op het gebied van middelengebruik te bieden. 2.2 Welzijn Het welzijnswerk heeft eveneens te maken met een risicogroep onder jongeren. Het is belangrijk dat jongerenwerkers verslaving herkennen en weten welke vervolgstappen gezet kunnen worden. Daarom is intensivering van deskundigheidsbevordering van jongerenwerkers gewenst. Daarnaast is er behoefte aan meer uren outreachend werk met als doel kennismaking met jongeren die hulp kunnen gebruiken. Hiertoe is o.a. inzet van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen gewenst. 4 Preventie van middelengebruik binnen Aquarius - Tactus, Instelling voor Verslavingszorg, maart

9 Ambulant jongerenwerk biedt momenteel activiteiten aan in het centrum van de stad om het alcoholgebruik onder risicojongeren terug te dringen en overlast te voorkomen. Tevens is/dient er sprake (te zijn) van handhaving van het alcoholverbod in de aangewezen gebieden. 2.3 OKé-punt In 2006 is het OKé-punt (Centrum voor Jeugd en Gezin) in Almere van start gegaan. Het is de bedoeling dat in november 2008 ouders op 15 punten in de stad toegang hebben tot ondersteuning bij vragen en problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien middels een inloopspreekuur. De spreekuren worden meestal gehouden in gezondheidscentra. Tevens beoogt het OKé-punt verbetering van de samenwerking tussen professionals. Daarnaast zijn er een OKé-telefoon en een OKé-website die geraadpleegd kunnen worden. Met name de jeugdmaatschappelijk werkers, jeugdartsen en verpleegkundigen zouden getraind moeten worden in het herkennen van verslavingsproblematiek bij ouders. De verslavingszorg kan aanhaken bij het casusoverleg van het hometeam als de indruk bestaat dat er verslavingsproblematiek speelt. 2.4 Ziekenhuis, nazorg en verslavingszorg Het Flevoziekenhuis wordt zoals andere ziekenhuizen ook geconfronteerd met jongeren met letsel als gevolg van overmatig gebruik van alcohol en/of drugs. Veelal vindt er behandeling van het letsel plaats maar wordt er weinig gedaan met het middelengebruik. Het is gewenst dat er een situatie gaat ontstaan waarbij de verslavingszorg binnen 24 uur wordt ingeroepen als er overmatig alcohol of drugsgebruik in het spel is. Tussen Flevoziekenhuis, Meerkanten (diagnostiekpolikliniek jeugdige verslaafden) en Amethist (samenwerking Meerkanten - Tactus Verslavingszorg) kunnen afspraken ontwikkeld worden over verwijzing na ziekenhuisopname. 2.5 Zelfhulpgroepen Zelfhulpgroepen vormen een effectieve en goedkope manier van nazorg. In Almere zijn op dit moment geen zelfhulpgroepen voor jongeren. Deze groepen ontstaan meestal spontaan uit de doelgroep. Voorgesteld wordt enkele Intact-groepen te organiseren. Hierbij worden mensen uit de doelgroep gemotiveerd een groep te gaan leiden. De begeleiders worden opgeleid en begeleid door de instelling voor verslavingszorg. 2.6 Nazorg na detentie Door middel van het integrale gemeentelijke veiligheidsbeleid en diverse overlegplatforms van gemeenten wordt vorm en inhoud gegeven aan de trajectvorming voor e-gedetineerden en meer- en veelplegers. Het is noodzakelijk dat er een structureel nazorgoverleg van gemeente en politie wordt georganiseerd. Dit overleg kan worden ondergebracht in het veiligheidshuis. Onderzocht moet worden of het wenselijk is dit overleg te combineren met het Justitieel Casusoverleg Veelplegers (JCO-V). Daarnaast hebben de gemeente Lelystad en Almere aan Rentray en Nieuw Veldzicht gevraagd gemeentelijke nazorg te leveren voor jeugdigen uit Flevoland die na verblijf in een Justitiële Jeugdinrichting terugkomen in hun gemeente. 2.7 Bureau Jeugdzorg Landelijk is geconstateerd dat verslavingszorg onderbelicht is in de jeugdzorg. Er zijn initiatieven ontplooid om de aansluiting tussen verslavingszorg en jeugdzorg te verbeteren. Tactus is samen met Bureau Jeugdzorg bezig een plan te schrijven waarin maatregelen worden genoemd ter verbetering van deze aansluiting. Gedacht wordt o.a. aan het ontwikkelen van handelingsprotocollen en deskundigheidsbevordering van medewerkers over en weer. 2.8 Samenwerkingsafspraken Het is belangrijk dat er meer samenhang komt in de zorg voor jongeren die te risicovol verslavende middelen gebruiken. Daarom moet er een sluitende netwerkaanpak worden ontwikkeld waarbij alle partijen weten wat hun rol is en wanneer zij andere partijen moeten betrekken bij de zorg voor de jongere. Ook handhaving hoort hierbij. De JIT s (politie en jongerenwerk) ZAT s (onderwijs en zorg), Oké-punten (eerstelijnszorg waaronder huisartsen en BJZ) en het signaleringsinstrument ESAR (zorginstellingen en GGD) zullen hier een rol kunnen spelen. Tactus is samen met partijen bezig een protocol te maken waardoor inzichtelijk wordt wie wat doet en hoe er gehandeld moet worden. IV Verslavingszorg voor volwassenen en ouderen 9

10 1. Doelstellingen Regionale doelstellingen Hoofddoel volwassen en ouderen verslavingszorg Meer voorkomen en vroegtijdiger signaleren van schadelijk alcoholgebruik bij volwassenen en ouderen en meer voorkomen van maatschappelijke en privé-problematiek. Lokale doelstellingen Meer voorkomen van schadelijk alcoholgebruik bij volwassenen en ouderen. Betere vroegsignalering van verslavingsproblematiek door welzijnswerk, gezondheidscentra en steunpunten huiselijk geweld. Verhoging van de toeleiding tot de verslavingszorg. 2. Realisatie doelstellingen 2.1 Welzijnswerk Buurthuiswerkers die werken met volwassenen en ouderen krijgen weinig training als het gaat om verslavingsproblematiek. Om te komen tot een betere signalering is scholing van buurthuiswerkers op dit vlak gewenst. Ook is er etra voorlichting nodig over verslaving aan volwassenen en ouderen. 2.2 Gezondheidscentra Om het verslavingsprobleem bij volwassenen en ouderen eerder te onderkennen en hier adequaat op te reageren is het gewenst dat de verslavingszorg en 1 e -lijns GGz nauwer gaan samenwerken met de gezondheidscentra. Een manier kan zijn dat eenmaal per maand structureel wordt deelgenomen aan het overleg van een hometeam in bijvoorbeeld ieder stadsdeel. Een hometeam bestaat uit o.a. een wijkverpleegkundige, een huisarts en een maatschappelijk werker en houdt zich ondermeer bezig met casuïstiekbespreking. Ketenpartners zoals schoolarts, school, wijkagent kunnen bij dit overleg aansluiten als zij iets te bespreken hebben. Voorgesteld wordt deze samenwerking te realiseren in de vorm van een pilot voor een periode van 4 jaar. Punt van aandacht is het alcoholgebruik door zwangere vrouwen. Deze groep kan goed worden bereikt via de verloskundigen in de gezondheidscentra. In het kader van lokaal gezondheidsbeleid (onderdeel collectieve preventie GGz) wordt het project vroegonderkenning van psychische problematiek bij zwangere vrouwen uitgevoerd in de verloskundigenpraktijk. Er wordt een vragenlijst afgenomen om de psychische gesteldheid van de zwangere te onderzoeken. Voorstel is te onderzoeken of in deze vragenlijst vragen opgenomen kunnen worden op het gebied van verslavingsproblematiek. 2.3 Huiselijk geweld Uit de evaluatie Huiselijk Geweld Flevoland is naar voren gekomen dat de verbinding met de verslavingszorg kan worden verbeterd. De relatie tussen verslaving en huiselijk geweld moet meer aandacht krijgen. Voor een betere aansluiting is nodig dat verslavingszorg en GGz opgenomen worden in de overlegstructuur (casusoverleg) en dat er deskundigheidsbevordering over en weer plaatsvindt. 2.4 Zelfhulpgroepen In Almere is een mantelzorggroep voor ouders en familieleden van verslaafden. De indruk is dat er meer zelfhulpgroepen voor volwassen en ouderen gewenst zijn. Voorstel is meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van zelfhulp. De groepen kunnen worden opgezet in de vorm van Intact-groepen. In het kader van lokaal gezondheidsbeleid is er een beperkt budget voor het opzetten van zelfhulpgroepen voor volwassenen en ouderen met verslavingsproblematiek en dubbeldiagnostiek. In afstemming met het lokaal gezondheidsbeleid moet worden bepaald wat etra nodig is op dit gebied. V Sociale verslavingszorg 5 Evaluatie huiselijk Geweld Flevoland Regioplan 10

11 1. Doelstellingen Regionale doelstellingen Hoofddoel sociale verslavingszorg Meer chronisch verslaafden worden van de juiste zorg voorzien en huisvesting geboden in gespecialiseerde woon(zorg)voorzieningen. Verwacht wordt dat een betere kwaliteit van leven van chronisch verslaafden leidt tot meer voorkomen en verminderen van overlastgevend gedrag. Lokale doelstellingen Meer voorkomen en verminderen van overlastgevend gedrag van chronisch verslaafden door het realiseren van een gedifferentieerd voorzieningenaanbod. 2 Realisatie doelstellingen De sociale verslavingszorg heeft een grote waarde voor het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid. Naast de samenwerking van de politie met medewerkers van de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, GGz en GGD, voorziet de sociale verslavingszorg in een deel van de nazorgtrajecten van e-gedetineerden en veelplegers. Een optimale sociale verslavingszorg draagt bij aan de veiligheid in de stad. In 2006 is het aantal chronisch verslaafden 6 geschat op 100, die zich vooral bevinden in Almere en Lelystad. De sociale verslavingszorg omvat de voorzieningen die gemeenten realiseren voor chronisch verslaafden. Dit omvat methadonverstrekking, poliklinische zorg en nazorg, ambulant wonen, nacht- en dagopvang, outreachend werk, woonzorgvoorzieningen en dubbele diagnose woonvoorzieningen. Chronisch verslaafden hebben over het algemeen meervoudige problemen. Het gaat vaak om zaken als werk, inkomen, huisvesting, criminaliteit, verslaving, psychiatrie en relaties. Om goed zicht te krijgen op de omvang van de doelgroep chronisch verslaafden vanaf 18 jaar en de aard van de problematiek hebben de gemeenten in Flevoland het Instituut verslavingsonderzoek (IVO Rotterdam) opdracht gegeven hiernaar kwalitatief en kwantitatief onderzoek te doen. Het onderzoeksrapport is naar verwachting eind januari 2009 beschikbaar. In de programmabegroting 2009 is een voorstel opgenomen voor het realiseren van voorzieningen voor (deels) dak- en thuisloze, overlastgevende chronisch verslaafden met psychiatrische problematiek. Voor eenmalige investeringskosten is een bedrag opgenomen van in het GIP. Voor eploitatie van deze voorzieningen is het bedrag van opgenomen. De genoemde middelen zullen worden ingezet voor het realiseren van een nachtopvang en een inloopcentrum voor chronisch verslaafden waar vijf dagen per week methadon wordt verstrekt. Op termijn kan (mede afhankelijk van de resultaten IVO onderzoek) toegewerkt worden naar een gebruikersruimte. Verder worden in overleg met zorgkantoor, GGz en verslavingszorg gespecialiseerde woon(zorg)voorzieningen ontwikkeld voor langdurig dak- en thuislozen met gecombineerde psychische en verslavingsproblemen (dubbeldiagnose-patiënten). Een deel van de genoemde groep valt in de categorie meer- en veelpleger. Ten behoeve van de groep e veelplegers is een Domus woon(zorg)voorziening in ontwikkeling genomen door het Leger des Heils Almere. Het hoofddoel van dergelijke voorzieningen is stabilisering en zoveel mogelijk herstel van de patiënten. 6 Omschrijving chronisch verslaafden: de gemarginaliseerde, overlastgevende groep van chronisch verslaafden boven de 18 jaar. Hieronder wordt verstaan de gebruikers van harddrugs en alcoholverslaafden die een of meer van de volgende kenmerken vertonen: criminele activiteiten ondernemen om aan geld te komen en daardoor eventueel in aanraking komen met politie/justitie; een psychiatrisch ziektebeeld hebben (As I of As II van de DSM IV; een overlastgevende levensstijl vertonen (overtredingen van de APV-bepalingen); niet over een eigen woonruimte beschikken, of ondanks het hebben van woonruimte veelvuldig op straat verblijven. De verslaafden gebruiken dagelijks of bijna dagelijks harddrugs. Langdurig verslaafden die goed gestabiliseerd zijn en slechts eenmaal per week methadon halen behoren niet tot de doelgroep. 11

12 VI Relatie verslavingszorg en veiligheid 1. Veiligheidshuis en Driehoeksoverleg Het driehoeksoverleg is het overleg tussen gemeente, politie en justitie dat wekelijks plaatsvindt. Namens de gemeente neemt de burgemeester aan dit overleg deel. Items vanuit verslavingsbeleid zullen via het kabinet van de burgemeester aan de orde worden gesteld in het driehoeksoverleg. Een structurele vormgeving van de inbreng ten aanzien van verslavingsvraagstukken is gewenst. In mei 2008 is het veiligheidshuis in Almere gestart en is nog in oprichting. Het veiligheidshuis is een fysieke plek waar de partijen gemeente, politie, justitie, zorg en onderwijs samen komen voor afstemming van zaken. Het is bedoeld als een onafhankelijk informatieknooppunt voor alle partners. Gemeente, politie en justitie hebben een projectleider in het veiligheidshuis. Doel is preventie, repressie en nazorg aan elkaar te verbinden. De gemeente heeft de regie op het zorgtraject en de ketensamenwerking. Het Openbaar Ministerie heeft de regie op de strafketen en politie op handhaving. In eerste instantie zullen partijen naar het veiligheidshuis komen voor casusoverleg op het gebied van jeugd, huiselijk geweld, e-gedetineerden en veelplegers. Taak voor het verslavingsbeleid is de verslavingszorg goed ingebed te krijgen in het veiligheidshuis. VII Inzet gemeentelijke middelen De intensiveringmiddelen ad ,-- zullen gedeeltelijk worden ingezet voor deskundigheidsbevordering om vroegsignalering te bevorderen en een groter gebruik van de verslavingszorg te bereiken. De subsidie moet worden gezien als een stimuleringssubsidie. Na vier jaar zullen partijen zelf regulier vervolg moeten geven aan de deskundigheidsbevordering. Voorstel globale inzet middelen 1 Pilot VSO-school Aquarius Pilot Hometeams Deskundigheidsbevordering professionals Voorlichting risicogroepen Outreachend werk Stimuleren Intact-groepen en zelfhulpgroepen In bijlage 1 wordt aangegeven welke onderdelen zullen worden gefinancierd uit de etra gemeentelijke middelen van In overleg met partijen moet worden bepaald hoe groot de inzet op de verschillende onderdelen moet zijn. Aan de instelling voor verslavingszorg zal worden gevraagd een offerte uit te brengen voor invulling op productniveau. Bijlage 1 Financiering activiteiten Nr. Activiteit Financiering Rijksmiddelen Gemeentebegroting 12

13 derden 7 Preventie 1 Etra preventielessen leerlingen V(S)O en beroepsonderwijs 2 Etra voorlichting middelengebruik jongeren in jongerencentra 3 Ondersteuning landelijke alcoholmatigingscampagne sportkantines 4 Preventie leeftijdsgrens alcoholverkoop sportkantines 5 Preventie leeftijdsgrens alcoholverkoop uitgaanscircuit 6 Deelname aan overleg coffeeshophouders Jongerenverslavingszorg 7 Etra trainingen docenten leerlingen V(S)O en beroepsonderwijs 8 Ontwikkelen train-de-trainer-concept 9 Themabijeenkomsten en deelname klankbordgroep V(S)O en beroepsonderwijs 10 Project VSO-school Aquarius 11 Etra deskundigheidbevordering jongerenwerkers 12 Etra uren outreachend werk in jongerenwerk 13 Etra deskundigheidbevordering medewerkers jeugdgezondheidszorg 8 in de Oké/punten 14 Inschakelen verslavingszorg in ziekenhuis bij letsel als gevolg van middelengebruik 15 Afspraken Flevoziekenhuis en GGz /VZ 16 Stimuleren Intactgroepen voor jongeren 17 Realiseren sluitende ketenaanpak en protocolontwikkeling en deskundigheidsbevordering gericht op risicojongeren Verslavingszorg volwassenen en ouderen 18 Training buurthuiswerkers 19 Voorlichting aan volwassenen en ouderen in buurthuizen 20 Pilot deelname aan hometeams gezondheidscentra (ma. 4 jaar) 21 Deelname verslavingszorg in casusoverleg huiselijk geweld 22 Stimuleren Intactgroepen voor volwassenen en ouderen 7 Provincie, AWBZ, Zorgverzekeraar. 8 Onderzoeken of deze kosten in het gezondheidsbeleid kunnen worden opgenomen. 13

14 Nr. Activiteit Financiering Rijksmiddelen Gemeentebegroting derden Sociale verslavingszorg 23 Outreachend werken Relatie verslavingszorg en veiligheid 24 Input driehoeksoverleg 25 Deelname verslavingszorg aan veiligheidshuis 14

15 Bijlage 2 Geraadpleegde literatuur 1. Bestuurlijk kader regiovisie ambulante verslavingszorg Flevomonitor, Kwetsbare groepen en huiselijk geweld, Movisie eindrapport verslavingszorg Flevoland Verslavingspreventie in Flevoland Tactus verslavingszorg, maart Leeflijn, een overzicht van beschikbare alcoholinterventies 6. Integraal alcoholbeleid Voedsel en Warenautoriteit, Stappenplan Lokaal Alcoholbeleid - Voedsel en Warenautoriteit Beleidsbrief alcohol en jongeren VWS 9. Alcoholbrief nov VWS 10. Preventie en middelengebruik binnen Aquarius Tactus, Instelling voor Verslavingszorg, maart Leidraad Veiligheidshuis Almere Implementatieplan Veiligheidshuis Almere Nota Gezondheidsbeleid Evaluatie Huiselijk Geweld Beleid Flevoland 2008 Regioplan 15. Krachtenveld Analyse Huiselijk Geweld Regioplan 16. Sportnota 2009/2012 gemeente Almere 17. Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Almere 18. Leefbaarheid en identiteit door sport, achtergrondinformatie bij Sportnota 2009/2012 Gemeente Almere 19. Nota Coffeeshopbeleid gemeente Almere 15

16 Bijlage 3 Geïnterviewde partijen Etern 1. De Schoor A. Roorda, staffunctionaris jongerenwerk 2. Echnaton College R. van Westing, rector en J. van Dijk, zorgcoördinator. 3. ROC Flevoland E. Bearda, Matchpoint 4. VSO Aquarius C. Zeilstra, afdelingsleider 5. Tactus L. Hommels, programmaleider preventie en J. Bak, regiomanager zorg 6. Meerkanten GGZ F. Himmelman, manager circuit Verslavingszorg 7. Bureau Jeugdzorg J. Moes, hoofd zorgbemiddeling 8. Zorggroep Almere A. Wigboldus, teammanager Stadsdeel West, L. Timmermans, huisarts gezondheidscentrum de Archipel 9. Politie Flevoland W. Bokkers, Coördinator Jeugd, Senioren en Veiligheid Intern 1. Huiselijk Geweld - C. van Schie 2. Diversiteitsbeleid en Antillianenbeleid K. Shalmashi en S. Leysner 3. Coffeeshopbeleid M. Polder 4. Verslavingsbeleid H. Feddema en W. Schippers 5. Gezondheidsbeleid A. de Maar 6. Veiligheid en Handhavingsbeleid S. van der Linde 7. Veiligheidshuis A. de Graaf en B. Teulings 8. Actieplan Jeugd R. Hogervorst 16

Wat is de visie op verslavingszorg en welk aanbod heeft de zorg? Regiovisie Ambulante. Op welke groepen richten we ons? verslavingszorg Flevoland

Wat is de visie op verslavingszorg en welk aanbod heeft de zorg? Regiovisie Ambulante. Op welke groepen richten we ons? verslavingszorg Flevoland Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2010 Wat is de actuele omvang van alcohol- en drugsgebruik? Bestuurlijk kader Wat is de visie op verslavingszorg en welk aanbod heeft de zorg? Regiovisie Ambulante

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Nota van B&W Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584 E-mail: gspijker@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/449 Bijlage

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011 ; v B E S L U I T :

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011 ; v B E S L U I T : Volksgezondheidsnota Gemeente Halderberge 2012 2015 Vastgesteld door de gemeenteraad op 9 februari 2012 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Colofon Deze visie is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Wmo van 11 april 2007. De inbreng van diverse mensen, organisaties en platforms, waaronder

Nadere informatie

Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK. Gemeente Den Haag

Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK. Gemeente Den Haag Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK Gemeente Den Haag INHOUDSOPGAVE pagina 1 DE CONTEXT VAN LOVERBOYS 1.1 Achtergrond 1 1.2 Wat zijn loverboys? 1 1.3 Wie zijn de potentiële slachtoffers en wat is de omvang?

Nadere informatie

Plan van Aanpak Welke doelstellingen worden gekozen? Stedelijk Kompas Welke concrete oplossingsrichtingen zijn mogelijk?

Plan van Aanpak Welke doelstellingen worden gekozen? Stedelijk Kompas Welke concrete oplossingsrichtingen zijn mogelijk? Maatschappelijke ondersteuning 2007 Wat zijn de knelpunten in de maatschappelijke opvang? Plan van Aanpak Welke doelstellingen worden gekozen? Stedelijk Kompas Welke concrete oplossingsrichtingen zijn

Nadere informatie

c^tactus swb stichting welzijn brummen Preventie middelengebruik Brummen Plan van aanpak 2012 tot 2015

c^tactus swb stichting welzijn brummen Preventie middelengebruik Brummen Plan van aanpak 2012 tot 2015 GEMEENTE BRUMMEN INTERN: 16 jul 2012 Documentnummer: INT12.0923 Behandelaar: SL/AR DocOnd.: preventie middelengebruik Brummen Gemeente Brummen c^ lf v e r s l a v i n g s z o r g Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Organisaties voor Openbare Gezondheidszorg. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) Certificatieschema Versie 2007

Organisaties voor Openbare Gezondheidszorg. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) Certificatieschema Versie 2007 Vastgesteld door Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector op 19 juni 2007. Het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. Organisaties

Nadere informatie

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek Inhoudsopgave Ten geleide

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Overzicht voorgenomen activiteiten van Platform Kocon Alcohol & Drugs voor het jaar 2015 op het gebied van onderzoek, preventie en handhaving en maatschappelijk herstel in de gemeente

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Nr. 011.041.0003 Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Integraal beleid op het gebied van drugs- en alcoholproblematiek in de gemeente Twenterand Datum 23 mei 2011 Versie 7.0 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Gemeente Oostzaan 2014-2016

Nota gezondheidsbeleid Gemeente Oostzaan 2014-2016 OVER- gemeenten Afdeling Beleid en regie Nota gezondheidsbeleid Gemeente Oostzaan 2014-2016 M. Boutsma- Binnekade Januari 2014 14010.doc 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 5 2.1 Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD

BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD Versie 20 maart 2008 Inhoudsopgave Pagina Leeswijzer 1 Deel

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde

GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde GEBIEDSPROGRAMMA 2009 2010 Samen werken aan sociale duurzaamheid regio Veendam, Pekela, Menterwolde Provincie Groningen Gemeente Veendam Gemeente Pekela Gemeente Menterwolde CMO Groningen 23 juni 2009

Nadere informatie

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant 21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op in Zuidoost-Brabant Versie 5 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 H.1 Dagbehandeling en behandeling met verblijf... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Inhoudelijk toekomstperspectief...

Nadere informatie

nota Lokaal gezondheidsbeleid 2012 2015 Gemeente Velsen

nota Lokaal gezondheidsbeleid 2012 2015 Gemeente Velsen nota Lokaal gezondheidsbeleid 2012 2015 Gemeente Velsen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een nota lokaal gezondheidsbeleid? 3 Wettelijke kaders. 3 De rol en taken van de overheid. 4 Uitgangspunten Lokaal

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Anneke Risselada Tim M. Schoenmakers Gerda Rodenburg Liesbeth Naaborgh Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Versie 2, 2014 1 Protocol

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8 21 maart 2013 Inhoud Inhoud... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gezondheidsbeleid op Walcheren... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Kaders en ontwikkelingen... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Kaders... 4 2.2.1 Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Gemeente en stadsgewest Breda

Gemeente en stadsgewest Breda Gemeent eenst adgewestbr eda Gemeente en stadsgewest Breda Jaarverantwoording In dit document treft u de jaarverantwoording aan van de gemeentelijk gefinancierde zorg en preventie. Deze is voorzien van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang Maart 2008 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Alle daklozen één plan en één traject

Alle daklozen één plan en één traject Alle daklozen één plan en één traject Uitwerking doelstelling 1 Stedelijk Kompas Peelregio 2008-2011 11 mei 2011 In opdracht van de gemeente Helmond Bureau Queste Samenvatting In het Stedelijk Kompas 2008-2011

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Kompas 2008 2011. Midden Kennemerland Zuid Kennemerland Haarlemmermeer

Evaluatie Regionaal Kompas 2008 2011. Midden Kennemerland Zuid Kennemerland Haarlemmermeer Evaluatie Regionaal Kompas 2008 2011 Midden Kennemerland Zuid Kennemerland Haarlemmermeer 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Het Regionaal Kompas 3 1.2 Wijze van aanpak 3 1.3 Leeswijzer 4 2. Conclusies

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio

Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Arnhem, 6 november

Nadere informatie