Deelplan. Ambulant verslavingsbeleid gemeente Almere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelplan. Ambulant verslavingsbeleid 2008 2012. gemeente Almere"

Transcriptie

1 Deelplan Ambulant verslavingsbeleid gemeente Almere

2 Deelplan Ambulant verslavingsbeleid gemeente Almere (uitwerking van het Bestuurlijk Kader Ambulante verslavingszorg Flevoland ) Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Vastgesteld door het College van B&W Almere Op 2

3 Colofon Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus AE Almere T E. 3

4 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 1. Relatie Regiovisie 2. Nieuwe provinciale ontwikkelingen in de verslavingszorg 3. Uitgangspunten 4. Financiële middelen verslavingsbeleid op lokaal niveau 5. Werkwijze II Preventie 6 1. Doelstellingen 2. Realisatie doelstellingen III Jongerenverslavingszorg 8 1. Doelstellingen 2. Realisatie doelstellingen IV Verslavingszorg voor volwassenen en ouderen Doelstellingen 2. Realisatie doelstellingen V Sociale verslavingszorg Doelstellingen 2. Realisatie doelstellingen VI Relatie verslavingszorg en veiligheid Veiligheidshuis en driehoeksoverleg VII Inzet gemeentelijke middelen 12 Bijlage 1 Financiering activiteiten 13 Bijlage 2 Geraadpleegde literatuur 15 Bijlage 3 Geïnterviewde partijen 16 4

5 I. Inleiding 1. Relatie Regiovisie Dit deelplan is een uitwerking van het Bestuurlijk Kader Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland door de gemeente Almere. Doelstelling van het bestuurlijk kader is beperken van gezondheidsschade en terugdringen van onveiligheid en overlast als gevolg van overmatig alcohol- en drugsgebruik. In deze notitie is aangegeven dat het noodzakelijk is het gemeentelijk beleid aan te passen. Redenen die maken dat het beleid moet worden aangepast zijn: De landelijk visie op verslaving wijzigt als gevolg van medisch onderzoek. Verslaving wordt steeds meer gezien als een psychiatrische stoornis met psychosociale en maatschappelijke gevolgen. Er is behoefte aan meer samenhang in de maatregelen ter vermindering van alcoholgebruik Preventie van verslavingszorg vraagt om een integrale benadering van met name jongeren tot 24 jaar De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de verslavingszorg moet worden verbeterd De noodzaak tot meer afstemming van verslavingsbeleid met regulering, handhaving en veiligheidsbeleid 2. Nieuwe provinciale ontwikkelingen in de verslavingszorg Vanaf begin 2009 bieden Meerkanten geestelijke gezondheidszorg flevo-veluwe en Tactus Verslavingszorg met een nieuwe, gezamenlijke organisatie een compleet en samenhangend verslavingszorgaanbod aan in Flevoland. De nieuwe organisatie draagt de naam Amethist verslavingszorg Flevoland en wordt gehuisvest in het bestaande centrum voor verslavingszorg van Meerkanten in Almere. Voor een grotere groep verslaafden wordt door de samenwerking het gemakkelijker een beroep te doen op hulp, behandeling en zorg. De taken van Tactus Verslavingszorg op het gebied van reclassering, preventie, laagdrempelige opvang en zorg worden niet ondergebracht bij Amethist verslavingszorg Flevoland, maar blijven onderdeel van Tactus. De oprichting van Amethist is afgestemd met de GGz Symfora groep waarmee Meerkanten begin 2009 een bestuurlijke fusie aangaat. GGz De Meregaard Almere is onderdeel van de Symfora Groep. De tweede belangrijke ontwikkeling is de start eind 2008 van de nieuwe diagnostiekpolikliniek voor jeugdverslaving Meerkanten. Jeugdigen met complee verslavingsproblematiek kunnen naar de polikliniek verwezen worden. Het poliklinische behandelaanbod loopt vooruit op de toekomstige bouw van een centrum jeugdverslavingszorg voor de functies kliniek, deeltijd en polikliniek. De diagnostiekpolikliniek en op termijn het centrum jeugdverslavingszorg verzorgen een provinciale verslavingsfunctie voor Flevoland. Beide voorzieningen creëren de mogelijkheid tot aansluiting met het gemeentelijke preventieve en ambulante aanbod door middel van informatie uitwisseling, verwijzing en samenwerking. 3. Uitgangspunten verslavingsbeleid op lokaal niveau Verslavingszorg moet meer vanuit de medische invalshoek worden benaderd. Dit betekent dat er meer samenwerking moet komen met de GGZ en dat medewerkers in de verslavingszorg meer medisch geschoold moeten zijn. Gemeente Almere wil in haar beleid met betrekking tot de preventieve en ambulante verslavingszorg het accent leggen op verbetering van de vroegsignalering (leren herkennen van verslaving en motivatietechnieken) van professionals met tot doel om meer verslaafden toe te leiden naar de verslavingszorg. Verwacht wordt dat hierdoor ook de toegankelijkheid tot de verslavingszorg verbetert. Risicojongeren tot 24 jaar en hun ouders/verzorgers zullen etra aandacht krijgen in het kader van de ontwikkeling van een sluitend netwerk voor jongerenverslavingszorg. Zoveel mogelijk dient gewerkt te worden met een evenwichtige mi van interventies waarbij preventie, zorg en handhaving in samenhang worden uitgevoerd De preventie zal altijd gericht zijn op de volgende domeinen: kinderen/jongeren, gezin (ouders/verzorgers), school en vrije tijd. Op het gebied van sociale verslavingszorg zullen etra voorzieningen worden gerealiseerd om de achterstand op het gebied van het basisvoorzieningenniveau in te halen. 4. Financiële middelen verslavingsbeleid op lokaal niveau 5

6 Gemeente Almere is een gemeente die heel hard groeit. De budgetten voor de verslavingszorg worden bepaald op grond van het landelijk historisch verdeelmodel uit Gevolg hiervan is dat de gemeente altijd achterloopt voor wat betreft de beschikbare middelen. In de programmabegroting 2009 wordt rekening gehouden met een etra budget van per jaar voor intensivering van preventie en ambulante verslavingszorg. Het college heeft voorgesteld voor de eploitatie van voorzieningen in het kader van sociale verslavingszorg en maatschappelijke opvang vanaf per jaar beschikbaar te stellen. Dit deelplan moet worden gezien als een onderbouwing van de inzet van de gemeentemiddelen in relatie tot het rijksbudget. 5. Werkwijze Om zicht te krijgen op de behoeften van het veld op het gebied van verslavingszorg zijn interviews gehouden met beleidsambtenaren en vertegenwoordigers van organisaties uit het onderwijs, welzijnswerk en gezondheidszorg (zie bijlage 1). In 2007 zijn in opdracht van de gemeente onder leiding van Movisie twee discussiebijeenkomsten in Almere gehouden. Zorgaanbieders, politie en onderwijs is gelegenheid geboden zich uit te spreken over alcohol- en drugsgebruik. Tevens is in 2007 een discussienotitie besproken met de Almeerse cliëntenraad van de Wmo (Wmo-C). In oktober 2008 zijn de regiovisie en het deelplan met de Wmo-C besproken. De Wmo-C heeft vervolgens schriftelijk een positief advies aan het college uitgebracht. II Preventie 1. Doelstellingen Regionale doelstellingen Hoofddoel preventie jongeren 1. Meer tegengaan van het alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar. 2. Meer voorkomen van schadelijk alcoholgebruik door uitgaanders (16-25 jaar) en het meer voorkomen van openbare problematiek. 3. Ter voorkoming dat softdruggebruikers gemakkelijk in aanraking komen met het criminele milieu van harddrugs dienen afhankelijk van de lokaal gemeentelijke noodzaak, voldoende coffeeshops gerealiseerd te worden. Voorts intensivering van preventie in bestaande coffeeshops (Almere). Lokale doelstellingen preventie Bovenstaande regionale doelstellingen worden hieronder vertaald naar doelstellingen voor de gemeente Almere. 1. Het alcohol- en (soft)drugsgebruik onder jongeren onder de 16 jaar niet meer laten toenemen dan wel te laten afnemen. 2. Het schadelijk alcohol- en (soft)drugsgebruik onder jongeren tot staan brengen en in ieder geval niet meer te laten toenemen. 3. Het tot staan brengen dan wel terugdringen van overlast als gevolg van middelengebruik. 4. Het realiseren van een vierde coffeeshop ter voorkoming dat softdrugsgebruikers gemakkelijker in aanraking kunnen komen met het criminele milieu van harddrugs. En een intensivering van preventie in de coffeeshops in Almere. 2. Realisatie doelstellingen In haar beleidsbrief van maart noemt het ministerie van VWS een combinatie van maatregelen die bewezen effectief is als het gaat om het terugdringen van middelengebruik onder jongeren. Gedacht kan worden aan een combinatie van voorlichting, handhaven van leeftijdsgrenzen, reclame en lokale maatregelen tijdens het uitgaan. 1 VWS-beleidsbrief alcohol en jongeren, maart

7 Voor Almere stellen wij de volgende maatregelen voor: 2.1 Onderwijs Gemeente Almere wil zich vooral richten op risicogroepen en deze bevinden zich o.a. in het onderwijs voor leerlingen vanaf 12 jaar. Met de rijksmiddelen vinden er preventielessen plaats in de scholen voor Voortgezet Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en Beroepsonderwijs. Voorstel is de gemeentelijke middelen in te zetten voor intensivering van de preventielessen in voornoemd onderwijs en deze zoveel mogelijk onderdeel uit te laten maken van het lesprogramma. Bijvoorbeeld van de leefstijllessen in groep twee Voortgezet Onderwijs Welzijnswerk In de jongerencentra wordt incidenteel voorlichting gegeven over verslaving. Het is gewenst dat er structureel en jaarlijks voorlichting wordt gegeven in de vijf jongerencentra over middelengebruik. 2.3 Sportkantines Uit onderzoek door de Voedsel en Warenautoriteit in is gebleken dat de slaagkans voor jongeren onder de 16/18 jaar om alcohol te kopen in de sportkantine meer dan 40% is. 19% Van de sportkantines heeft aangegeven geen leeftijdscontrole uit te voeren. Alcoholhoudende drank mag verkocht worden aan jongeren vanaf 16 jaar. Voor sterke drank geldt een wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar. 3 De overheid start najaar 2008 een landelijke campagne om deze percentages terug te dringen. In overleg met het sportbeleid zal worden onderzocht welke lokale activiteiten er al plaatsvinden ter ondersteuning van het alcoholmatigingsbeleid en wat er op dit punt nog gewenst is. Onderzocht zal worden of cofinanciering door particuliere partijen mogelijk is, bijvoorbeeld via sport ondersteuningsfuncties. Om het effect van de landelijke campagne te vergroten zal in overleg met veiligheidsbeleid en handhaving worden gekeken wat de mogelijkheden op dit gebied zijn. 2.4 Uitgaan Verslavingszorg zorgt voor groepsgerichte preventie in het uitgaanscircuit. Preventie is het meest effectief in combinatie met handhaving. Onderzocht zal worden wat de mogelijkheden zijn op dit gebied als het gaat om handhaving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol. 2.5 Coffeeshops In juni 2008 is in Almere nieuw coffeeshopbeleid vastgesteld. Dit vervangt de beleidsregel vestiging coffeeshops In beide nota s wordt ruimte geboden voor ontwikkeling van een vierde coffeeshop. Deze komt in Almere- Buiten. De gemeentelijke visie is: Door in beperkte mate de verkoop van softdrugs voor eigen gebruik te gedogen wordt beoogd de markten voor softdrugs en harddrugs te scheiden teneinde te voorkomen dat sofdrugsgebruikers gemakkelijk in aanraking komen met het criminele milieu van harddrugs 3 In het kader van de gedoogbeschikking staan er o.a. folders over verslavingspreventie in de coffeeshops. De eploitant en de medewerkers van de coffeeshops zijn eveneens verplicht een cursus te volgen over verslaving. Het is de bedoeling dat er twee keer per jaar een bijeenkomst plaatsvindt tussen handhaving, politie en coffeeshophouders. De verslavingszorg dient hieraan deel te gaan nemen. 2 Integraal Alcoholbeleid Voedsel en Warenautoriteit, Uit: Nota coffeeshopbeleid gemeente Almere 2008, blz. 3 7

8 III Jongeren verslavingszorg 1. Doelstellingen Regionale doelstellingen Hoofddoel jongeren verslavingszorg Meer jongeren die door het alcohol en/of drugsgebruik een risico lopen op verslaving of verslaafd zijn, kunnen op een laagdrempelige en toegankelijke wijze gebruik maken van eerstelijnszorg of ambulante verslavingszorg of van andere vormen van laagdrempelig hulpaanbod 1. 1 Bijvoorbeeld inloop, huiskamer, spreekuur op school, zelfhulpgroep, outreachend werken, straathoekwerk, ambulant jongerenwerk. Lokale doelstellingen jongeren verslavingszorg 1. Verbeteren van de vroegsignalering van verslavingsproblematiek onder jongeren. 2. Verbeteren van de toeleiding van jongeren naar de eerstelijnszorg of ambulante verslavingszorg. 3. Het maken van afspraken over samenwerking rond risicojongeren. 4. Het komen tot een integrale aanpak van verslavingszorg rondom risicojongeren. 2. Realisatie doelstellingen 2.1 Onderwijs Middelbare scholen en het beroepsonderwijs zijn vindplaatsen voor jongeren met problematisch middelengebruik. Om dit gebruik in een vroegtijdig stadium te kunnen constateren moeten docenten geschoold worden om dit te onderkennen. Ook moeten zij kennis hebben van de middelen die gebruikt worden. Daarnaast moeten zij in staat zijn om leerlingen te motiveren hulp te zoeken. In het aanbod van de verslavingszorg zitten trainingen voor docenten maar er is behoefte aan een intensivering van het aanbod. Voorgesteld wordt deze intensivering in eerste instantie te bestemmen voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs en voor het Lager en Middelbaar Beroepsonderwijs, omdat hier meer risicoleerlingen zitten. In overleg met deze scholen moet worden bepaald waar de intensivering het meest gewenst is. Er wordt onder andere gedacht aan de zorg(advies)teams. Daarnaast zal worden bekeken of er een train-de-trainer concept kan worden ontwikkeld en aangeboden. Dit betekent dat degenen die een cursus hebben gevolgd vervolgens hun collega s trainen. Om de samenwerking met het onderwijs te verstevigen is het wenselijk dat de verslavingszorg eenmaal per jaar een themabijeenkomst belegt voor het begeleidingsoverleg van de gezamenlijke scholen. Ook is deelname aan de klankbordgroep van de gezamenlijke scholen één of twee keer per jaar gewenst. Hier kan o.a. worden gesproken over geconstateerde trends in het middelengebruik en de verslavingszorg. VSO-school Aquarius heeft te maken met ernstige drugsproblematiek onder leerlingen. Daarom is een projectvoorstel 4 ontwikkeld om dit aan te pakken. Ondermeer zal door Tactus een spreekuur worden gehouden in de school, waar leerlingen naar toe kunnen worden verwezen. Als dit spreekuur het gewenste effect heeft kan dit wellicht ook worden ingevoerd in het Lager en Middelbaar Beroepsonderwijs. Tevens zullen activiteiten voor ouders worden georganiseerd om hen te informeren over middelengebruik en om hen opvoedingsondersteuning op het gebied van middelengebruik te bieden. 2.2 Welzijn Het welzijnswerk heeft eveneens te maken met een risicogroep onder jongeren. Het is belangrijk dat jongerenwerkers verslaving herkennen en weten welke vervolgstappen gezet kunnen worden. Daarom is intensivering van deskundigheidsbevordering van jongerenwerkers gewenst. Daarnaast is er behoefte aan meer uren outreachend werk met als doel kennismaking met jongeren die hulp kunnen gebruiken. Hiertoe is o.a. inzet van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen gewenst. 4 Preventie van middelengebruik binnen Aquarius - Tactus, Instelling voor Verslavingszorg, maart

9 Ambulant jongerenwerk biedt momenteel activiteiten aan in het centrum van de stad om het alcoholgebruik onder risicojongeren terug te dringen en overlast te voorkomen. Tevens is/dient er sprake (te zijn) van handhaving van het alcoholverbod in de aangewezen gebieden. 2.3 OKé-punt In 2006 is het OKé-punt (Centrum voor Jeugd en Gezin) in Almere van start gegaan. Het is de bedoeling dat in november 2008 ouders op 15 punten in de stad toegang hebben tot ondersteuning bij vragen en problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien middels een inloopspreekuur. De spreekuren worden meestal gehouden in gezondheidscentra. Tevens beoogt het OKé-punt verbetering van de samenwerking tussen professionals. Daarnaast zijn er een OKé-telefoon en een OKé-website die geraadpleegd kunnen worden. Met name de jeugdmaatschappelijk werkers, jeugdartsen en verpleegkundigen zouden getraind moeten worden in het herkennen van verslavingsproblematiek bij ouders. De verslavingszorg kan aanhaken bij het casusoverleg van het hometeam als de indruk bestaat dat er verslavingsproblematiek speelt. 2.4 Ziekenhuis, nazorg en verslavingszorg Het Flevoziekenhuis wordt zoals andere ziekenhuizen ook geconfronteerd met jongeren met letsel als gevolg van overmatig gebruik van alcohol en/of drugs. Veelal vindt er behandeling van het letsel plaats maar wordt er weinig gedaan met het middelengebruik. Het is gewenst dat er een situatie gaat ontstaan waarbij de verslavingszorg binnen 24 uur wordt ingeroepen als er overmatig alcohol of drugsgebruik in het spel is. Tussen Flevoziekenhuis, Meerkanten (diagnostiekpolikliniek jeugdige verslaafden) en Amethist (samenwerking Meerkanten - Tactus Verslavingszorg) kunnen afspraken ontwikkeld worden over verwijzing na ziekenhuisopname. 2.5 Zelfhulpgroepen Zelfhulpgroepen vormen een effectieve en goedkope manier van nazorg. In Almere zijn op dit moment geen zelfhulpgroepen voor jongeren. Deze groepen ontstaan meestal spontaan uit de doelgroep. Voorgesteld wordt enkele Intact-groepen te organiseren. Hierbij worden mensen uit de doelgroep gemotiveerd een groep te gaan leiden. De begeleiders worden opgeleid en begeleid door de instelling voor verslavingszorg. 2.6 Nazorg na detentie Door middel van het integrale gemeentelijke veiligheidsbeleid en diverse overlegplatforms van gemeenten wordt vorm en inhoud gegeven aan de trajectvorming voor e-gedetineerden en meer- en veelplegers. Het is noodzakelijk dat er een structureel nazorgoverleg van gemeente en politie wordt georganiseerd. Dit overleg kan worden ondergebracht in het veiligheidshuis. Onderzocht moet worden of het wenselijk is dit overleg te combineren met het Justitieel Casusoverleg Veelplegers (JCO-V). Daarnaast hebben de gemeente Lelystad en Almere aan Rentray en Nieuw Veldzicht gevraagd gemeentelijke nazorg te leveren voor jeugdigen uit Flevoland die na verblijf in een Justitiële Jeugdinrichting terugkomen in hun gemeente. 2.7 Bureau Jeugdzorg Landelijk is geconstateerd dat verslavingszorg onderbelicht is in de jeugdzorg. Er zijn initiatieven ontplooid om de aansluiting tussen verslavingszorg en jeugdzorg te verbeteren. Tactus is samen met Bureau Jeugdzorg bezig een plan te schrijven waarin maatregelen worden genoemd ter verbetering van deze aansluiting. Gedacht wordt o.a. aan het ontwikkelen van handelingsprotocollen en deskundigheidsbevordering van medewerkers over en weer. 2.8 Samenwerkingsafspraken Het is belangrijk dat er meer samenhang komt in de zorg voor jongeren die te risicovol verslavende middelen gebruiken. Daarom moet er een sluitende netwerkaanpak worden ontwikkeld waarbij alle partijen weten wat hun rol is en wanneer zij andere partijen moeten betrekken bij de zorg voor de jongere. Ook handhaving hoort hierbij. De JIT s (politie en jongerenwerk) ZAT s (onderwijs en zorg), Oké-punten (eerstelijnszorg waaronder huisartsen en BJZ) en het signaleringsinstrument ESAR (zorginstellingen en GGD) zullen hier een rol kunnen spelen. Tactus is samen met partijen bezig een protocol te maken waardoor inzichtelijk wordt wie wat doet en hoe er gehandeld moet worden. IV Verslavingszorg voor volwassenen en ouderen 9

10 1. Doelstellingen Regionale doelstellingen Hoofddoel volwassen en ouderen verslavingszorg Meer voorkomen en vroegtijdiger signaleren van schadelijk alcoholgebruik bij volwassenen en ouderen en meer voorkomen van maatschappelijke en privé-problematiek. Lokale doelstellingen Meer voorkomen van schadelijk alcoholgebruik bij volwassenen en ouderen. Betere vroegsignalering van verslavingsproblematiek door welzijnswerk, gezondheidscentra en steunpunten huiselijk geweld. Verhoging van de toeleiding tot de verslavingszorg. 2. Realisatie doelstellingen 2.1 Welzijnswerk Buurthuiswerkers die werken met volwassenen en ouderen krijgen weinig training als het gaat om verslavingsproblematiek. Om te komen tot een betere signalering is scholing van buurthuiswerkers op dit vlak gewenst. Ook is er etra voorlichting nodig over verslaving aan volwassenen en ouderen. 2.2 Gezondheidscentra Om het verslavingsprobleem bij volwassenen en ouderen eerder te onderkennen en hier adequaat op te reageren is het gewenst dat de verslavingszorg en 1 e -lijns GGz nauwer gaan samenwerken met de gezondheidscentra. Een manier kan zijn dat eenmaal per maand structureel wordt deelgenomen aan het overleg van een hometeam in bijvoorbeeld ieder stadsdeel. Een hometeam bestaat uit o.a. een wijkverpleegkundige, een huisarts en een maatschappelijk werker en houdt zich ondermeer bezig met casuïstiekbespreking. Ketenpartners zoals schoolarts, school, wijkagent kunnen bij dit overleg aansluiten als zij iets te bespreken hebben. Voorgesteld wordt deze samenwerking te realiseren in de vorm van een pilot voor een periode van 4 jaar. Punt van aandacht is het alcoholgebruik door zwangere vrouwen. Deze groep kan goed worden bereikt via de verloskundigen in de gezondheidscentra. In het kader van lokaal gezondheidsbeleid (onderdeel collectieve preventie GGz) wordt het project vroegonderkenning van psychische problematiek bij zwangere vrouwen uitgevoerd in de verloskundigenpraktijk. Er wordt een vragenlijst afgenomen om de psychische gesteldheid van de zwangere te onderzoeken. Voorstel is te onderzoeken of in deze vragenlijst vragen opgenomen kunnen worden op het gebied van verslavingsproblematiek. 2.3 Huiselijk geweld Uit de evaluatie Huiselijk Geweld Flevoland is naar voren gekomen dat de verbinding met de verslavingszorg kan worden verbeterd. De relatie tussen verslaving en huiselijk geweld moet meer aandacht krijgen. Voor een betere aansluiting is nodig dat verslavingszorg en GGz opgenomen worden in de overlegstructuur (casusoverleg) en dat er deskundigheidsbevordering over en weer plaatsvindt. 2.4 Zelfhulpgroepen In Almere is een mantelzorggroep voor ouders en familieleden van verslaafden. De indruk is dat er meer zelfhulpgroepen voor volwassen en ouderen gewenst zijn. Voorstel is meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van zelfhulp. De groepen kunnen worden opgezet in de vorm van Intact-groepen. In het kader van lokaal gezondheidsbeleid is er een beperkt budget voor het opzetten van zelfhulpgroepen voor volwassenen en ouderen met verslavingsproblematiek en dubbeldiagnostiek. In afstemming met het lokaal gezondheidsbeleid moet worden bepaald wat etra nodig is op dit gebied. V Sociale verslavingszorg 5 Evaluatie huiselijk Geweld Flevoland Regioplan 10

11 1. Doelstellingen Regionale doelstellingen Hoofddoel sociale verslavingszorg Meer chronisch verslaafden worden van de juiste zorg voorzien en huisvesting geboden in gespecialiseerde woon(zorg)voorzieningen. Verwacht wordt dat een betere kwaliteit van leven van chronisch verslaafden leidt tot meer voorkomen en verminderen van overlastgevend gedrag. Lokale doelstellingen Meer voorkomen en verminderen van overlastgevend gedrag van chronisch verslaafden door het realiseren van een gedifferentieerd voorzieningenaanbod. 2 Realisatie doelstellingen De sociale verslavingszorg heeft een grote waarde voor het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid. Naast de samenwerking van de politie met medewerkers van de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, GGz en GGD, voorziet de sociale verslavingszorg in een deel van de nazorgtrajecten van e-gedetineerden en veelplegers. Een optimale sociale verslavingszorg draagt bij aan de veiligheid in de stad. In 2006 is het aantal chronisch verslaafden 6 geschat op 100, die zich vooral bevinden in Almere en Lelystad. De sociale verslavingszorg omvat de voorzieningen die gemeenten realiseren voor chronisch verslaafden. Dit omvat methadonverstrekking, poliklinische zorg en nazorg, ambulant wonen, nacht- en dagopvang, outreachend werk, woonzorgvoorzieningen en dubbele diagnose woonvoorzieningen. Chronisch verslaafden hebben over het algemeen meervoudige problemen. Het gaat vaak om zaken als werk, inkomen, huisvesting, criminaliteit, verslaving, psychiatrie en relaties. Om goed zicht te krijgen op de omvang van de doelgroep chronisch verslaafden vanaf 18 jaar en de aard van de problematiek hebben de gemeenten in Flevoland het Instituut verslavingsonderzoek (IVO Rotterdam) opdracht gegeven hiernaar kwalitatief en kwantitatief onderzoek te doen. Het onderzoeksrapport is naar verwachting eind januari 2009 beschikbaar. In de programmabegroting 2009 is een voorstel opgenomen voor het realiseren van voorzieningen voor (deels) dak- en thuisloze, overlastgevende chronisch verslaafden met psychiatrische problematiek. Voor eenmalige investeringskosten is een bedrag opgenomen van in het GIP. Voor eploitatie van deze voorzieningen is het bedrag van opgenomen. De genoemde middelen zullen worden ingezet voor het realiseren van een nachtopvang en een inloopcentrum voor chronisch verslaafden waar vijf dagen per week methadon wordt verstrekt. Op termijn kan (mede afhankelijk van de resultaten IVO onderzoek) toegewerkt worden naar een gebruikersruimte. Verder worden in overleg met zorgkantoor, GGz en verslavingszorg gespecialiseerde woon(zorg)voorzieningen ontwikkeld voor langdurig dak- en thuislozen met gecombineerde psychische en verslavingsproblemen (dubbeldiagnose-patiënten). Een deel van de genoemde groep valt in de categorie meer- en veelpleger. Ten behoeve van de groep e veelplegers is een Domus woon(zorg)voorziening in ontwikkeling genomen door het Leger des Heils Almere. Het hoofddoel van dergelijke voorzieningen is stabilisering en zoveel mogelijk herstel van de patiënten. 6 Omschrijving chronisch verslaafden: de gemarginaliseerde, overlastgevende groep van chronisch verslaafden boven de 18 jaar. Hieronder wordt verstaan de gebruikers van harddrugs en alcoholverslaafden die een of meer van de volgende kenmerken vertonen: criminele activiteiten ondernemen om aan geld te komen en daardoor eventueel in aanraking komen met politie/justitie; een psychiatrisch ziektebeeld hebben (As I of As II van de DSM IV; een overlastgevende levensstijl vertonen (overtredingen van de APV-bepalingen); niet over een eigen woonruimte beschikken, of ondanks het hebben van woonruimte veelvuldig op straat verblijven. De verslaafden gebruiken dagelijks of bijna dagelijks harddrugs. Langdurig verslaafden die goed gestabiliseerd zijn en slechts eenmaal per week methadon halen behoren niet tot de doelgroep. 11

12 VI Relatie verslavingszorg en veiligheid 1. Veiligheidshuis en Driehoeksoverleg Het driehoeksoverleg is het overleg tussen gemeente, politie en justitie dat wekelijks plaatsvindt. Namens de gemeente neemt de burgemeester aan dit overleg deel. Items vanuit verslavingsbeleid zullen via het kabinet van de burgemeester aan de orde worden gesteld in het driehoeksoverleg. Een structurele vormgeving van de inbreng ten aanzien van verslavingsvraagstukken is gewenst. In mei 2008 is het veiligheidshuis in Almere gestart en is nog in oprichting. Het veiligheidshuis is een fysieke plek waar de partijen gemeente, politie, justitie, zorg en onderwijs samen komen voor afstemming van zaken. Het is bedoeld als een onafhankelijk informatieknooppunt voor alle partners. Gemeente, politie en justitie hebben een projectleider in het veiligheidshuis. Doel is preventie, repressie en nazorg aan elkaar te verbinden. De gemeente heeft de regie op het zorgtraject en de ketensamenwerking. Het Openbaar Ministerie heeft de regie op de strafketen en politie op handhaving. In eerste instantie zullen partijen naar het veiligheidshuis komen voor casusoverleg op het gebied van jeugd, huiselijk geweld, e-gedetineerden en veelplegers. Taak voor het verslavingsbeleid is de verslavingszorg goed ingebed te krijgen in het veiligheidshuis. VII Inzet gemeentelijke middelen De intensiveringmiddelen ad ,-- zullen gedeeltelijk worden ingezet voor deskundigheidsbevordering om vroegsignalering te bevorderen en een groter gebruik van de verslavingszorg te bereiken. De subsidie moet worden gezien als een stimuleringssubsidie. Na vier jaar zullen partijen zelf regulier vervolg moeten geven aan de deskundigheidsbevordering. Voorstel globale inzet middelen 1 Pilot VSO-school Aquarius Pilot Hometeams Deskundigheidsbevordering professionals Voorlichting risicogroepen Outreachend werk Stimuleren Intact-groepen en zelfhulpgroepen In bijlage 1 wordt aangegeven welke onderdelen zullen worden gefinancierd uit de etra gemeentelijke middelen van In overleg met partijen moet worden bepaald hoe groot de inzet op de verschillende onderdelen moet zijn. Aan de instelling voor verslavingszorg zal worden gevraagd een offerte uit te brengen voor invulling op productniveau. Bijlage 1 Financiering activiteiten Nr. Activiteit Financiering Rijksmiddelen Gemeentebegroting 12

13 derden 7 Preventie 1 Etra preventielessen leerlingen V(S)O en beroepsonderwijs 2 Etra voorlichting middelengebruik jongeren in jongerencentra 3 Ondersteuning landelijke alcoholmatigingscampagne sportkantines 4 Preventie leeftijdsgrens alcoholverkoop sportkantines 5 Preventie leeftijdsgrens alcoholverkoop uitgaanscircuit 6 Deelname aan overleg coffeeshophouders Jongerenverslavingszorg 7 Etra trainingen docenten leerlingen V(S)O en beroepsonderwijs 8 Ontwikkelen train-de-trainer-concept 9 Themabijeenkomsten en deelname klankbordgroep V(S)O en beroepsonderwijs 10 Project VSO-school Aquarius 11 Etra deskundigheidbevordering jongerenwerkers 12 Etra uren outreachend werk in jongerenwerk 13 Etra deskundigheidbevordering medewerkers jeugdgezondheidszorg 8 in de Oké/punten 14 Inschakelen verslavingszorg in ziekenhuis bij letsel als gevolg van middelengebruik 15 Afspraken Flevoziekenhuis en GGz /VZ 16 Stimuleren Intactgroepen voor jongeren 17 Realiseren sluitende ketenaanpak en protocolontwikkeling en deskundigheidsbevordering gericht op risicojongeren Verslavingszorg volwassenen en ouderen 18 Training buurthuiswerkers 19 Voorlichting aan volwassenen en ouderen in buurthuizen 20 Pilot deelname aan hometeams gezondheidscentra (ma. 4 jaar) 21 Deelname verslavingszorg in casusoverleg huiselijk geweld 22 Stimuleren Intactgroepen voor volwassenen en ouderen 7 Provincie, AWBZ, Zorgverzekeraar. 8 Onderzoeken of deze kosten in het gezondheidsbeleid kunnen worden opgenomen. 13

14 Nr. Activiteit Financiering Rijksmiddelen Gemeentebegroting derden Sociale verslavingszorg 23 Outreachend werken Relatie verslavingszorg en veiligheid 24 Input driehoeksoverleg 25 Deelname verslavingszorg aan veiligheidshuis 14

15 Bijlage 2 Geraadpleegde literatuur 1. Bestuurlijk kader regiovisie ambulante verslavingszorg Flevomonitor, Kwetsbare groepen en huiselijk geweld, Movisie eindrapport verslavingszorg Flevoland Verslavingspreventie in Flevoland Tactus verslavingszorg, maart Leeflijn, een overzicht van beschikbare alcoholinterventies 6. Integraal alcoholbeleid Voedsel en Warenautoriteit, Stappenplan Lokaal Alcoholbeleid - Voedsel en Warenautoriteit Beleidsbrief alcohol en jongeren VWS 9. Alcoholbrief nov VWS 10. Preventie en middelengebruik binnen Aquarius Tactus, Instelling voor Verslavingszorg, maart Leidraad Veiligheidshuis Almere Implementatieplan Veiligheidshuis Almere Nota Gezondheidsbeleid Evaluatie Huiselijk Geweld Beleid Flevoland 2008 Regioplan 15. Krachtenveld Analyse Huiselijk Geweld Regioplan 16. Sportnota 2009/2012 gemeente Almere 17. Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Almere 18. Leefbaarheid en identiteit door sport, achtergrondinformatie bij Sportnota 2009/2012 Gemeente Almere 19. Nota Coffeeshopbeleid gemeente Almere 15

16 Bijlage 3 Geïnterviewde partijen Etern 1. De Schoor A. Roorda, staffunctionaris jongerenwerk 2. Echnaton College R. van Westing, rector en J. van Dijk, zorgcoördinator. 3. ROC Flevoland E. Bearda, Matchpoint 4. VSO Aquarius C. Zeilstra, afdelingsleider 5. Tactus L. Hommels, programmaleider preventie en J. Bak, regiomanager zorg 6. Meerkanten GGZ F. Himmelman, manager circuit Verslavingszorg 7. Bureau Jeugdzorg J. Moes, hoofd zorgbemiddeling 8. Zorggroep Almere A. Wigboldus, teammanager Stadsdeel West, L. Timmermans, huisarts gezondheidscentrum de Archipel 9. Politie Flevoland W. Bokkers, Coördinator Jeugd, Senioren en Veiligheid Intern 1. Huiselijk Geweld - C. van Schie 2. Diversiteitsbeleid en Antillianenbeleid K. Shalmashi en S. Leysner 3. Coffeeshopbeleid M. Polder 4. Verslavingsbeleid H. Feddema en W. Schippers 5. Gezondheidsbeleid A. de Maar 6. Veiligheid en Handhavingsbeleid S. van der Linde 7. Veiligheidshuis A. de Graaf en B. Teulings 8. Actieplan Jeugd R. Hogervorst 16

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Bestuurlijk Kader. Regiovisie Ambulante verslavingszorg Flevoland 2008 2012

Bestuurlijk Kader. Regiovisie Ambulante verslavingszorg Flevoland 2008 2012 Bestuurlijk Kader Regiovisie Ambulante verslavingszorg Flevoland 2008 2012 Bestuurlijk kader Regiovisie Ambulante verslavingszorg Flevoland 2008 2012 Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Wat is de visie op verslavingszorg en welk aanbod heeft de zorg? Regiovisie Ambulante. Op welke groepen richten we ons? verslavingszorg Flevoland

Wat is de visie op verslavingszorg en welk aanbod heeft de zorg? Regiovisie Ambulante. Op welke groepen richten we ons? verslavingszorg Flevoland Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2010 Wat is de actuele omvang van alcohol- en drugsgebruik? Bestuurlijk kader Wat is de visie op verslavingszorg en welk aanbod heeft de zorg? Regiovisie Ambulante

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie Preventie en voorlichting Introductie De afdeling preventie geeft voorlichting en advies over genotmiddelen aan jongeren, ouders en professionals. Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 gemeente Ridderkerk INLEIDING Het preventie- en handhavingsplan alcohol In dit actieplan wordt ingegaan op de activiteiten

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0183, d.d. 16-2-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Afdoening Motie Terpstra: (Soft)drugsbeleid (motie 19 bij RV 09.0096) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Cannabis preventie IrisZorg

Cannabis preventie IrisZorg Cannabis preventie IrisZorg Inleiding Een effectieve preventie van drugsproblemen zoals cannabis vraagt een integrale aanpak. Dat betekent dat samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In control of Alcohol & Drugs 2 december 2015 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol of Drugs

Nadere informatie

Betreft: heroverweging verlagen subsidie preventie verslaving Alcohol en Drugs per 2017

Betreft: heroverweging verlagen subsidie preventie verslaving Alcohol en Drugs per 2017 Gemeente Deventer Grote Kerkhof 1 7411 KT Deventer Deventer, 22 juni 2016 Betreft: heroverweging verlagen subsidie preventie verslaving Alcohol en Drugs per 2017 Geachte heer, mevrouw, raadsleden, Met

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Zelfhulpgroepen en verslavingen

Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 1 Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 2 deel I: Zelfhulpgroepen in Nederland Wat gebeurt er in een zelfhulpgroep? belang van samenwerking tussen zelfhulp en de professionele zorg. deel II: Dubbel

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Inhoud VII. 2 De kaders van verslavingspreventie... 5 2.1 Wettelijk kader... 6 2.2 Typen preventie... 6

Inhoud VII. 2 De kaders van verslavingspreventie... 5 2.1 Wettelijk kader... 6 2.2 Typen preventie... 6 VII Inhoud 1 Inleiding........................................................................... 1 1.1 Gezondheidsbevordering en preventie.............................................. 2 1.2 Verslavingspreventie................................................................

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Actieplan Alcoholzorg. verslag activiteiten over het jaar 2003

Actieplan Alcoholzorg. verslag activiteiten over het jaar 2003 Actieplan Alcoholzorg verslag activiteiten over het jaar 2003 september 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN...4 3. RESULTATEN VAN HET TWEEDE JAAR ACTIEPLAN ALCOHOLZORG...5

Nadere informatie

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1 Overlastgevende en verwarde personen 12-10-2016 Overlastgevende en verwarde personen 1 De zuster en de wijkagent Wendy Broeren: sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGD Gelderland Zuid Jan Jacobs: wijkagent

Nadere informatie

Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In Control of Alcohol & Drugs 29 februari 2016 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol & Drugs

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 Onderwerp: Het nieuwe alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert 2011-2014. Agendapunt 15. Raadsvoorstelnummer 2011-17

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD

GEMEENTE VAL KENSWAARD V GEMEENTE VAL KENSWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Uitvoeringsprogramma 2016 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor 2016 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016. Het

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB Marijke Dijkstra Trimbos instituut Focus op onderzoek Utrecht, 2 december 2011 Improving Mental Health by Sharing Knowledge Programma Middelengebruik

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2008 Aanleiding In maart

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012 enaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s 2012 Activiteit KOPP/KVO Doepraatgroepen/jongerencursus (ism GGZ /Kinnik) n.veldhoen@vnn.nl Gezin Aan Bod (ism Jeugdhulp ) g.thomas@vnn.nl De Gezonde

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

Ervaren Druk door Informele Zorg-plus (EDIZ-plus) Beschrijving

Ervaren Druk door Informele Zorg-plus (EDIZ-plus) Beschrijving Ervaren Druk door Informele Zorg-plus (EDIZ-plus) De EDIZ-plus vragenlijst meet de ervaren belasting (gevoelens van verplichting, problemen in combineren van taken, overschrijden van grenzen, gezondheid)

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie. Onderwerp Regie in verslavingszorg

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie. Onderwerp Regie in verslavingszorg Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs

Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs Preventie Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs Introductie Opgroeiende kinderen krijgen te maken met allerlei verleidingen. Als pubers groeien

Nadere informatie

Integraal samenwerkingsproject Tactus Ambiq (2010-2012)

Integraal samenwerkingsproject Tactus Ambiq (2010-2012) www.ambiq.nl Integraal samenwerkingsproject Tactus Ambiq (2010-2012) Februari 2012 Inhoud Geschiedenis samenwerking Ambiq-Tactus Uitgangspunten Uitwerking Plannen 2012 e.v. Werkzame elementen Vragen Geschiedenis

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806 Aanpak veelplegers December 2006/F&A 6806 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070 370 68 50 F 070 370 75 94 E voorlichting@minjus.nl http://www.justitie.nl

Nadere informatie

Adviesnota NVAG OGGZ. 29 oktober 2009

Adviesnota NVAG OGGZ. 29 oktober 2009 Adviesnota NVAG OGGZ 29 oktober 2009 Inleiding Het bestuur van de NVAG is geïnteresseerd in een haalbaarheidsstudie voor het opleidingsprofiel arts OGGZ. Om de noodzaak voor de opleiding vast te stellen,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie