1 Situering van het lokale afsprakenkader Algemeen wetgevend kader Vlaams afsprakenkader Lokaal afsprakenkader...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3 1.3 Lokaal afsprakenkader..."

Transcriptie

1 AFSPRAKENKADER HUIS VAN HET NEDERLANDS REGIO LIMBURG SCHOOLJAAR

2 INHOUDSOPGAVE 1 Situering van het lokale afsprakenkader Algemeen wetgevend kader Vlaams afsprakenkader Lokaal afsprakenkader Werking Huis van het Nederlands regio Limburg Wie zijn de Huizen van het Nederlands en wat doen ze? Samenwerkingspartners Huis van het Nederlands regio Limburg Overlegstructuur Huis van het Nederlands regio Limburg Raad Van Bestuur Algemene Vergadering NT2-overleg Afspraken mbt intake & screening Huis van het Nederlands regio Limburg Algemene Principes Intake Testing Leervaardigheid Taalniveau ifv NT Taalniveau ifv derden Lees- en schrijftesten Oriëntering Advies Doorverwijzing Heroriëntering Plaatsing Inschrijving Bijkomende afspraken Doorverwijzing naar Huis van het Nederlands Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) Afspraken met betrekking tot elektronische uitwisseling Verificatie Afstemming vraag en aanbod NT Samenwerkingsafspraken partnerorganisaties Samenwerkingsafspraken Consortium regio Limburg Noord en zuid en Huis van het Nederlands Limburg Samenwerkingsafspraken Onthaalbureau regio Limburg en Huis van het Nederlands Limburg Samenwerkingsafspraken VDAB en Huis van het Nederlands Limburg Samenwerkingsafspraken Marino Keulen en Huis van het Nederlands Limburg in het kader van de wooncode Bijlages

3 1 SITUERING VAN HET LOKALE AFSPRAKENKADER 1.1 ALGEMEEN WETGEVEND KADER Kennis van het Nederlands is een aandachtspunt in verschillende beleidsdomeinen. Hieronder vind je de verschillende decreten die de werking van Huis van het Nederlands (HvN) bepalen: het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands, en bijhorende uitvoeringsbesluiten. 1.2 VLAAMS AFSPRAKENKADER Het Vlaams afsprakenkader NT2 (zie bijlage 1 ) houdt een reeks van taakafspraken in tussen de beleidsdomeinen Werk, Onderwijs en Vorming, Wonen en Inburgering over Nederlands tweede taal (NT2). Het gaat daarbij over volgende aspecten: de organisatie en afstemming van het opleidingsaanbod; de wederzijdse erkenning van de studiebewijzen; de oriëntering, niveaubepaling en leertrajecten van cursisten; de samenwerking tussen de Centra voor Basiseducatie (CBE), Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), Universitaire Talencentra (UTC), Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Syntra-Vlaanderen, de onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands en de consortia volwassenenonderwijs op vlak van NT2 1 U kan het Vlaams Afsprakenkader NT2 raadplegen via de pdf als bijlage of via 3

4 1.3 LOKAAL AFSPRAKENKADER Dit afsprakenkader is een verfijning en uitwerking van het Vlaams afsprakenkader en regelt de taakafspraken tussen: de aanbieders NT2 uit de provincie Limburg de VDAB Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Zuid (CVLZ) Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Noord (CVLN) 2 WERKING HUIS VAN HET NEDERLANDS REGIO LIMBURG 2.1 WIE ZIJN DE HUIZEN VAN HET NEDERLANDS EN WAT DOEN ZE? De Huizen van het Nederlands zijn een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en vallen onder de bevoegdheid van minister Geert Bourgeois, bevoegd voor inburgering. Sinds 2005 zijn er in Vlaanderen acht HvN: drie stedelijke (Gent, Brussel en Antwerpen) en vijf provinciale Huizen. HvN is de toegangspoort tot het aanbod NT2 en heeft als decretale opdracht: optimaliseren van de dienstverlening tav anderstaligen die Nederlands willen leren; oriënteren van anderstaligen naar het geschikte aanbod NT2; optimaliseren van het aanbod NT2; ondersteunen van het Vlaamse inburgeringsbeleid 2. De doelgroep van HvN zijn anderstalige volwassenen en adolescenten vanaf 16 jaar 3 die: voor het eerst in het reguliere aanbod NT2 Nederlands willen leren; vragen hebben over een mogelijke vervolgopleiding Nederlands in het reguliere aanbod NT2; extra Nederlands willen oefenen in de vrije tijd. Samen met de kandidaat-cursist wordt er gezocht naar het meest geschikte aanbod NT2 op basis van niveau Nederlands, leervaardigheid, voorkeur voor lesplaats en lesmoment. De leervaardigheid wordt getest op basis van de Cognitieve Vaardigheidstest (Covaar) (zie verder). Het niveau Nederlands wordt getest op basis van een niveautest (zie verder). 2.2 SAMENWERKINGSPARTNERS HUIS VAN HET NEDERLANDS REGIO LIMBURG De Huizen zijn een wettelijk verplicht samenwerkingsverband van de reguliere aanbieders NT2, de onthaalbureaus, de VDAB en de betrokken provincie of stad. Zij zetelen in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw. Ook de betrokken consortia zijn belangrijke samenwerkingspartners in de afstemming vraag en aanbod NT2 en de implementatie en ondersteuning van duale en geïntegreerde trajecten. 2 Inburgeraars krijgen individuele ondersteuning in hun zoektocht naar werk, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg op voorwaarde dat zij een inburgeringscontract ondertekenen. Het Huis van het Nederlands is voor het onthaalbureau een belangrijke partnerorganisatie in de doorverwijzing naar het aanbod NT2. Naast Nederlandse les, volgt de inburgeraar ook een cursus maatschappelijke oriëntatie in de eigen taal. Als hij dit traject succesvol doorloopt, ontvangt hij een inburgeringsattest. ³ Het betreft hier in feite minderjarigen die 15 jaar en 9 maanden oud zijn of voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. 4

5 2.3 OVERLEGSTRUCTUUR HUIS VAN HET NEDERLANDS REGIO LIMBURG Het Huis van het Nederlands onderhoudt contacten met de partners via volgende overlegstructuren: Raad Van Bestuur Partners: vertegenwoordigers van de CVO s (verdeeld over de netten), vertegenwoordiger van CBE, Onthaalbureau Inburgering Limburg, provinciebestuur Limburg, Provinciaal Integratiecentrum (PRIC) (als vertegenwoordiger van de doelgroep), federaties van etnisch-culturele minderheden. Frequentie: zeswekelijks Een overzicht van de leden van de RVB vindt u als bijlage Algemene Vergadering Partners: alle CVO s die NT2 aanbieden uit de regio, de centra basiseducatie, Onthaalbureau Inburgering Limburg, het provinciebestuur Limburg, VDAB, Syntra, vertegenwoordiging vanuit de doelgroep (federaties van etnischculturele minderheden en de lokale integratiediensten). Frequentie: twee keer per jaar, of op vraag Een overzicht van de leden van de algemene vergadering vindt u als bijlage NT2-overleg In elke regio waar Huis van het Nederlands een antenne heeft (Maasland, Zuid-Limburg, Hasselt, Genk, Noord- Limburg, West-Limburg) organiseert HvN een NT2-overleg. Partners: CVO actief in de regio, CBE actief in de regio, VDAB, onthaalbureau(s), lokale integratiedienst en eventuele relevante andere partners in de regio. Frequentie: drie keer per jaar 3 AFSPRAKEN MBT INTAKE & SCREENING HUIS VAN HET NEDERLANDS REGIO LIMBURG. 3.1 ALGEMENE PRINCIPES Huis van het Nederlands staat in voor een gecoördineerde en geobjectiveerde intake, eventueel toetsing, en oriëntering van zowel kandidaat-cursisten die doorverwezen zijn vanuit de onderwijsinstellingen, VDAB, Syntra, sociaal verhuurkantoren, sociale huisvestingsmaatschappijen, OCMW s of onthaalbureaus, als van degene die zich rechtstreeks aandienen bij het Huis van het Nederlands. Huis van het Nederlands realiseert deze opdracht rekening houdend met dit afsprakenkader NT2. In Limburg wordt er gewerkt in een scenario van centrale intake. Dit wil zeggen dat intake, eventuele toetsing en/of niveaubepaling en oriëntering gebeuren door Huis van het Nederlands in de antennes en (tijdelijke) loketten van HvN. De procedure voor intake, toetsing en oriëntering is voor iedere anderstalige in Limburg dezelfde. 5

6 3.2 INTAKE Huis van het Nederlands neemt een intake af gericht op de oriëntering naar het meest geschikte aanbod. De intake gebeurt aan de hand van een gestandaardiseerd, door de Vlaamse overheid aangeleverd, intakeformulier. Deze taalintake omvat indien nodig een door de Vlaamse regering aangeleverde cognitieve vaardigheidstest. De oriëntering door Huis van het Nederlands is bindend. 4 De CBE en CVO organiseren een NT2-aanbod dat gericht is op taalvaardigheid die nodig is om in allerlei persoonlijke en maatschappelijke situaties binnen de samenleving te functioneren alsook een NT2-aanbod in combinatie met diploma- of beroepsgericht onderwijs of met werkervaring. 3.3 TESTING Leervaardigheid De door de Vlaamse overheid aangeleverde cognitieve vaardigheidstest wordt in regel van iedere kandidaatcursist afgenomen die zich zonder studiebewijs Nederlands (niveau A1) aanmeldt bij Huis van het Nederlands. In bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken worden. Ingevolge het nieuwe Vlaamse oriëntatiekader kan Huis van het Nederlands beslissen geen Covaar-test af te nemen van kandidaat-cursist met duidelijk CBE-profiel, die ofwel: analfabeet is; het lager onderwijs niet heeft afgewerkt in het land van herkomst op basis van intake over beperktere cognitieve vaardigheden blijkt te beschikken. Volgens het nieuwe Vlaamse oriëntatiekader kan Huis van het Nederlands beslissen geen Covaar-test af te nemen van kandidaat-cursist met duidelijk CVO-profiel, die ofwel: in het bezit is van een bachelor diploma of hoger behaald in een land vernoemd in de Europese conventie over gelijkheid van diploma s, aangevuld met de landen Australië, Canada en de VS; in het bezit is van een studiebewijs Nederlands uitgereikt in de Franse Gemeenschap (zie bijlage); een diploma hoger secundair onderwijs heeft behaald in de Franse Gemeenschap met daarin een component Nederlands als tweede taal (zie bijlage); een diploma hoger secundair onderwijs heeft behaald in de Vlaamse Gemeenschap of in Nederland; slaagt voor niveaubepaling bij HvN en een traject van 120 u. wil volgen. Een kandidaat-cursist met een bachelordiploma komt in aanmerking voor een verkort traject (CVO 80u./UTC) indien hij/zij voldoet aan de andere criteria. 4 Voor de specifieke werkwijze en afspraken met de andere regisseurs bij taalintake door het Huis van het Nederlands in Limburg verwijzen we hier naar het kwaliteitshandboek van het Huis van het Nederlands Limburg vzw en de betreffende afsprakenkaders (zie bijlage). 6

7 3.3.2 Taalniveau ifv NT2 5 De toetsing van de elders verworven competenties (EVC) inzake Nederlands tweede taal van kandidaat-cursisten die zich willen inschrijven in een opleiding NT2 in een onderwijsinstelling en vrijstellingen voor een leertraject willen bekomen, gebeurt door de betrokken onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling kan hiertoe het door de Vlaamse regering aangeleverde toetsmateriaal gebruiken. Elke onderwijsinstelling kan deze bevoegdheid delegeren aan het Huis van het Nederlands. M.b.t. de niveautesting i.f.v. vrijstellingen in het opleidingstraject en de eventuele delegatie aan Huis van het Nederlands Limburg worden met elke onderwijsinstelling aparte afspraken gemaakt Taalniveau ifv derden De toetsing van de elders verworven competenties inzake Nederlands tweede taal van anderstaligen die niet de bedoeling hebben om verder opleiding NT2 te volgen maar hun taalniveau willen geattesteerd zien, gebeurt door Huis van het Nederlands. Hierbij worden door de Vlaamse overheid erkende instaptoetsen gebruikt. o Wooncode Van een kandidaat-sociaal huurder (KSH) met voorkennis Nederlands maar zonder studiebewijs (niveau A1), kan HvN een sneltest of mondelinge test (mondeling niveau A1) afnemen. Als KSH slaagt, voldoet hij/zij aan de taalbereidheidsvoorwaarde. o Inburgering Van een inburgeraar (IB) met voorkennis Nederlands en zonder studiebewijs NT2 (niveau A1) die geen NT2 wenst/kan volgen, kan HvN een niveaubepaling (niveau A1) afnemen. Als IB slaagt, is hij/zij vrijgesteld voor NT2 binnen inburgering. o Verklaring van niveaubepaling Huis van het Nederlands levert aan KSH of IB die aan niveaubepaling heeft deelgenomen, een verklaring van bereikt taalniveau af. Voor andere vragen voor niveaubepaling i.f.v. derden worden met de aanvrager aparte afspraken gemaakt en wordt per geval bekeken welke vaardigheden en ondersteunende kennis in welke contexten worden getest. Afhankelijk hiervan kan er in bepaalde gevallen een verklaring van niveaubepaling worden afgeleverd; in andere gevallen worden enkel de testresultaten meegedeeld. Op individuele vraag van derden (vb. voor attestering werkgever, asielprocedure, ) neemt HvN geen niveaubepaling af. 5 Het Huis van het Nederlands Limburg neemt geen niveaubepaling af als de anderstalige tot zes maanden ervoor een niveaubepaling of examen heeft afgelegd bij een onderwijsinstelling. Als er langer dan zes maanden geleden een niveaubepaling of examen werd afgenomen, kan je er van uitgaan dat de anderstalige op eigen kracht Nederlands kan geleerd hebben en kan er wel een niveaubepalingstoets worden afgenomen door het Huis van het Nederlands. 7

8 3.3.4 Lees- en schrijftesten Bij kandidaat-cursisten waarbij twijfel is over de alfabetiseringsgraad in eigen schrift en/of in Latijns schrift, wordt een lees- en/of schrijftest afgenomen: Kandidaat is andersgealfabetiseerd Door middel van het instrument Lezen over grenzen heen 6 kan worden gescreend in welke mate een kandidaat-cursist kan lezen in het alfabet van de contact-/moedertaal. Kandidaat is andersgealfabetiseerd en/of zwakgealfabetiseerd Door middel van het instrument Plaatsingstoets Alfa of NT2 7 wordt gescreend of kandidaat-cursist kan starten in een NT2-traject of dat hij/zij moet worden doorverwezen voor verdere toetsing Alfa bij CBE. 3.4 ORIËNTERING Advies Huis van het Nederlands kan een kandidaat-cursist naar een CBE oriënteren wanneer die ofwel: - analfabeet is; - niet slaagt voor Plaatsingstoets Alfa of NT2; - het lager onderwijs niet heeft afgewerkt in het land van herkomst; - op basis van intake over beperktere cognitieve vaardigheden blijkt te beschikken. Huis van het Nederlands kan een kandidaat-cursist naar een CVO oriënteren wanneer die ofwel: - op basis van intake niet laaggeschoold en traaglerend blijkt te zijn; - in het bezit is van een bachelordiploma of hoger behaald in een land vernoemd in de Europese conventie over gelijkheid van diploma s, aangevuld met de landen Australië, Canada en de VS ; - in het bezit is van een studiebewijs Nederlands uitgereikt in de Franse Gemeenschap (zie bijlage); - een diploma hoger secundair onderwijs heeft behaald in de Franse Gemeenschap met daarin een component Nederlands als tweede taal (zie bijlage); - een diploma hoger secundair onderwijs heeft behaald in de Vlaamse Gemeenschap of in Nederland; - slaagt voor niveaubepaling bij HvN. Voor oriëntering binnen CVO volgens type traject (180 u./120 u./80 u.) volgt Huis van het Nederlands de beslissingsboom bij handleiding Covaar. Het Huis van het Nederlands kan een kandidaat-cursist naar een UTC oriënteren wanneer die: - op basis van intake en Covaar over zeer hoge cognitieve vaardigheden blijkt te beschikken; - voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs(= hoger beroepsonderwijs, hogescholenonderwijs en universitair onderwijs); - een educatief perspectief heeft op niveau van het hoger onderwijs; - de intentie heeft om Nederlands te leren in een kort en intensief studietraject; - kan steunen op de kennis van tenminste één West-Europese taal Doorverwijzing Naar regulier aanbod CBE, CVO of UTC 6 Lezen over de grenzen heen: een leestoets in 25 talen, Siemonsma, Marion en Sparla, Annemieke, Het Projectbureau 7 Dit instrument, ontwikkeld door CBE LiMiNo, is ter beschikking gesteld aan HvN Limburg en wordt door CBE Limburg ondersteund en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. 8

9 Huis van het Nederlands verwijst na oriëntering naar CBE, CVO of UTC de kandidaat-cursist zo veel mogelijk door volgens oriënteringsadvies en biedt steeds een volledig overzicht van alle onderwijsinstellingen binnen het werkingsgebied die een passend aanbod organiseren. Bij de doorverwijzing wordt er voldoende aandacht besteed aan het informeren van kandidaat-cursisten NT2 over enerzijds de verschillende opleidingsverstrekkers die kunnen bezocht worden, en anderzijds de verschillende organisatievormen die kunnen gevolgd worden. Hierbij komen minimaal volgende aspecten aan bod: - de intensiteit, tijdstip, plaats, startdatum en duur van de opleidingen; - het aandeel zelfstudie dat in de opleiding wordt opgenomen; - de kostprijs van de opleidingen; - de mogelijkheden om binnen dezelfde onderwijsinstelling een vervolgtraject te volgen. Afwijkingen inzake doorverwijzing naar aanbod CBE, CVO of UTC Van de algemene principes m.b.t. de doorverwijzing naar een CBE, CVO of UTC zoals opgesomd hoger, kan afgeweken worden in onderstaande gevallen: - Wanneer een kandidaat-cursist na doorverwijzing naar CBE langer dan zes maanden (vakantieperiodes niet meegerekend) moet wachten op een passend aanbod. Kandidaat kan op eigen vraag worden doorverwezen naar aanbod CVO, bij voorkeur naar een 180 u.-traject. In dat geval krijgt hij/zij duidelijke informatie dat dit niet het meest geschikte aanbod is. De kandidaat-cursist wordt ook uitdrukkelijk uitgenodigd om zich bij eventuele leerproblemen terug aan te melden bij Huis van het Nederlands. - Wanneer een kandidaat-cursist met voorkennis Nederlands en leerprofiel CBE niet slaagt voor niveaubepaling CVO instap Richtgraad 1.2 bij Huis van het Nederlands, maar bij CBE na niveaubepaling wel slaagt voor instap Waystage mondeling/schriftelijk en niet kan/wenst te starten in aanbod CBE. Kandidaat kan starten bij CVO op Richtgraad 1.1 in een 180 u.-traject mits aanbod in de zorgregio 8 (zie bijlage). 8 Volgens het zorgdecreet wordt Vlaanderen onderverdeeld in verschillende zorgregio s op basis van bepaalde parameters. Voor doorverwijzing door Huis van het Nederlands wordt het model IP38 voor Limburg gehanteerd: regio-indeling volgens de straal waarbinnen personen zich moeten verplaatsen voor een ziekenhuis (zie bijlage). 9

10 Afwijkingen inzake doorverwijzing naar type traject Van de algemene principes m.b.t. de doorverwijzing naar een 240 u.-, 180 u.-, 120 u.- of 80 u.-traject zoals opgesomd hoger, kan afgeweken worden in onderstaande gevallen: - Wanneer een kandidaat-cursist volgens Covaar-score in aanmerking komt voor een oriëntering naar een 180 u.-traject. De doorverwijzing kan afwijken indien: er mits inachtneming van een maximum wachttijd van drie maanden geen 180 u.-traject wordt aangeboden binnen de zorgregio (zie bijlage) en; er op basis van de in de evaluatiestudie Covaar opgelijste moeilijkheden, geen persoonskenmerken zijn die mogelijk voor uitval kunnen zorgen (zie bijlage). - Wanneer een kandidaat-cursist volgens Covaar-score in aanmerking komt voor een oriëntering naar een 80 u.-traject, maar wenst te starten in een 120 u.-traject. Kandidaat kan naar het gewenste traject worden doorverwezen indien hij/zij: over weinig schoolse vaardigheden beschikt; geen ruimte heeft voor extra input thuis (voltijds werken, kinderen, etc. ). - Wanneer een kandidaat-cursist volgens Covaar-score in aanmerking komt voor een oriëntering naar een 120 u.-traject, maar wenst te starten in een 180 u.-/240 u.-traject. Huis van het Nederlands zal dit ontraden en enkel doorverwijzen naar dit type traject op aandringen van de kandidaat en na contact met de ontvangende NT2-verstrekker. - Wanneer een NT2-verstrekker een aanbod voor specifieke doelgroepen wil realiseren (vb. Zorgportaal VDAB, AFS-uitwisselingsstudenten, minderjarigen, ). Na goedkeuring door Raad van Bestuur kan er een proeftuin worden gerealiseerd. Na positieve evaluatie door Raad van Bestuur kan het specifieke aanbod eventueel worden bestendigd. - Wanneer het een opleiding betreft voor anderstalige ouders van schoolgaande kinderen die georganiseerd wordt in de school van de kinderen, tijdens de lesuren en gekaderd binnen een project rond ouderparticipatie. Het initiatief en de coördinatie ligt bij Huis van het Nederlands en is slechts van toepassing wanneer het aantal cursisten te beperkt is om een apart aanbod van CBE en CVO in te richten. HvN baseert zich bij de intake van de kandidaat-cursisten op het lokale afsprakenkader. Cursisten die reeds in een reguliere opleiding NT2 zitten, worden niet uit de reguliere opleiding weggehaald om een dergelijke opleiding te volgen. - Wanneer het een opleiding betreft die georganiseerd wordt in een strafinstelling. Het initiatief en de coördinatie ligt bij Huis van het Nederlands en is slechts van toepassing wanneer het aantal cursisten te beperkt is om een apart aanbod van CBE en CVO in te richten. HvN overlegt hierover met de onderwijscoördinator voor de strafinstelling van het bevoegde consortium volwassenenonderwijs. Naar niet regulier aanbod Afspraken VDAB: zie onder 7.3. Kandidaat-cursisten met een NT2-gerelateerde (leer)vraag die op zoek zijn naar een bijkomend/specifiek aanbod kan Huis van het Nederlands informeren over niet regulier aanbod zoals daar zijn: oefenkansen Nederlands, remediëring enz. Verwachtingen van regisseurs 10

11 T.a.v. sommige NT2-cursisten wordt een inspanningsverbintenis gesteld. Het gaat om: - inburgeraars in het kader van hun primaire inburgeringstraject (A); - (kandidaat-)huurders van een sociale huurwoning in het kader van de voorwaarde van taalbereidheid (B); - anderstalige werkzoekenden in een door de VDAB erkend traject naar werk (C) 9. In deze gevallen kent het leertraject van de NT2-cursist een regisseur. De regisseur is het onthaalbureau voor A, Huis van het Nederlands voor B en de VDAB voor C. De regisseursrol houdt het volgende in: - de regisseur is eindverantwoordelijke voor de permanente opvolging en sturing van het leertraject; - de regisseur krijgt hiertoe rekening houdende met de bepalingen over de communicatie (zie onder) van de aanbodverstrekkers of van Huis van het Nederlands de nodige informatie m.b.t. het leertraject van de cursist zowel met betrekking tot de aanwezigheid als de leervorderingen van de cursisten; - de regisseur kan t.a.v. de cursist sturend optreden in het leertraject; - Huis van het Nederlands houdt bij de doorverwijzing van de cursist naar een geschikt aanbod rekening met de verwachtingen en de maatschappelijke opdracht van de regisseur, onverminderd de afspraken m.b.t. de oriëntering zoals bepaald onder procedure. De regisseur meldt tijdig en voorafgaand welke de verwachtingen zijn, zodat de aanbodverstrekkers hun aanbod in functie daarvan tijdig kunnen plannen; - de regisseur informeert de cursist over de rechten en plichten die verbonden zijn aan de inspanningsverbintenis; - de regisseur houdt bij het expliciteren van zijn verwachtingen t.a.v. het leertraject van de cursist rekening met de mogelijke noodzakelijke randvoorwaarden (mobiliteit, kinderopvang, ) en vult deze naargelang het geval ook in; - de regisseur interpreteert de door de aanbodverstrekker aangeleverde data m.b.t. de regelmatige deelname en neemt hiervoor indien nodig contact op met de aanbodverstrekker; - de regisseur is verantwoordelijk voor het preventief begeleiden van de cursist in functie van het voldoen aan de inspanningsverbintenis en het nemen van de nodige maatregelen indien blijkt dat de cursist er niet zou aan voldoen. De regisseursrol vervalt van zodra de cursist niet meer gevat is door de inspanningsverbintenis. De regisseur van het traject geeft aan Huis van het Nederlands zijn verwachtingen mee over het type aanbod dat de cursist moet volgen. Het Huis van het Nederlands houdt bij de doorverwijzing van de cursist rekening met deze verwachtingen. Dit houdt in dat Huis van het Nederlands naast de oriëntering naar CBE, CVO, UTC of VDAB op basis van de criteria vermeld onder 3.4.1, ook bijkomend kan doorverwijzen richting een specifiek aanbod bij een welbepaalde aanbodverstrekker. Elementen die hierbij in rekening kunnen gebracht worden zijn intensiteit, plaats, tijdstip en organisatievorm van het aanbod. Wanneer er op korte termijn geen aanbod wordt georganiseerd dat voldoet aan de gestelde verwachtingen, neemt Huis van het Nederlands contact op met de regisseur i.f.v. een doorverwijzing die afwijkt van het advies (zie hoger). Geen passend aanbod (wachtlijsten) 9 Erkend traject naar werk impliceert voor de anderstalige werkzoekende een verbintenis met VDAB waarin hij/zij verplicht wordt om onder meer NT2 te volgen. 11

12 Indien de cursist omwille van een effectieve wachtlijst niet binnen een redelijke termijn kan starten met zijn opleiding NT2, kan worden afgeweken van de algemene principes voor oriëntering zoals opgesomd onder Het initiatief en de coördinatie liggen bij Huis van het Nederlands en is slechts van toepassing nadat effectief is aangetoond dat de cursist niet binnen een redelijke termijn kon starten in een passend aanbod. Huis van het Nederlands signaleert cursisten die langer dan zes maanden wachten op een geschikt aanbod op NT2-overleggen en centrumoverleggen aan de aanbodverstrekkers Heroriëntering Intern/extern Indien een cursist nood heeft aan heroriëntering voor de start van de cursus, dan gebeurt de heroriëntering door Huis van het Nederlands. Indien de cursist reeds met een opleiding gestart is, valt de heroriëntatie onder de bevoegdheid van het centrum waar de cursist les volgt. HvN stelt een voorbeelddocument voor heroriëntatie ter beschikking aan de centra. Een voorbeeld hiervan wordt als bijlage bij dit afsprakenkader opgenomen. Traject en niveau Wanneer na de doorverwijzing uit de lespraktijk blijkt dat de cursist toch niet naar het meest geschikte aanbod werd georiënteerd, kan men deze alsnog naar een ander traject en niveau heroriënteren. Dit gebeurt op initiatief van de cursist en/of de onderwijsverstrekker waarnaar de cursist in eerste instantie werd doorverwezen en altijd mits een grondige motivering die in het cursistendossier wordt opgenomen. Huis van het Nederlands stelt de aanbodverstrekkers hiertoe een voorbeelddocument ter beschikking (zie bijlage). 3.5 PLAATSING CVO o Reservering De centra zijn eraan gehouden om zodra hun aanbod bekend is, dit ook op te laden in de Kruispuntbank Inburgering (KBI). Op deze manier is het mogelijk voor Huis van het Nederlands om cursisten te reserveren in de voor hen meest geschikte opleiding. Indien het aanbod nog niet bekend is, wordt geen volledige intake met de kandidaat-cursisten afgewerkt. Zij worden uitgenodigd om terug te komen naar HVN op het ogenblik dat het volledige aanbod bekend is en met hen kan besproken worden. Op basis van de volledige informatie kan de cursist beslissen en wordt een plaats in de cursus gereserveerd. o Transfer Indien het centrum kort (één maand) voor de start van het aanbod nog steeds geen aanbod heeft opgeladen in de KBI, wordt de cursist volgens advies naar het centrum van zijn/haar keuze getransfereerd. Correcte plaatsing van de cursist is dan de verantwoordelijkheid van het centrum. Daarnaast kan ook overgegaan worden tot transfer op het ogenblik dat tijdens de piekperiode geen volledige niveaubepaling bij Huis van het Nederlands wordt afgenomen en verdere toetsing en plaatsing in het centrum moet gebeuren. In alle andere situaties wordt gebruik gemaakt van het systeem van reservatie omwille van de administratieve complicaties die het systeem van transfer met zich brengt. CBE o Reservering 12

13 Huis van het Nederlands reserveert de kandidaat-cursist na taalintake altijd op een reservatielijst HvN van het betreffende CBE. o Transfer In de uitwisseling met CBE wordt er geen gebruik gemaakt van het systeem van transfer. 3.6 INSCHRIJVING Huis van het Nederlands Limburg voert geen inschrijvingen uit. 3.7 BIJKOMENDE AFSPRAKEN Doorverwijzing naar Huis van het Nederlands Onthaalbureau Inburgering De anderstalige wordt na intake door het onthaalbureau doorverwezen naar Huis van het Nederlands. Tussen Onthaalbureau Inburgering en HvN volgt er verdere afstemming over het traject. CVO/CBE Indien een kandidaat-cursist reeds beschikt over een studiebewijs NT2 (dit kan ook een deelcertificaat of examenresultaat zijn) van een centrum dat zich richt tot dezelfde doelgroep als het centrum waar de kandidaat zich wil inschrijven (dus CBE naar CBE of CVO naar CVO), dan kan hij/zij worden ingeschreven in het centrum. Indien het centrum waar de kandidaat-cursist zich wil inschrijven zich richt tot een andere doelgroep dan het centrum waar hij daarvoor les volgde, dan wordt Huis van het Nederlands gecontacteerd voor informatie over de betrokken cursist. Er wordt samen bekeken wat de beste oplossing is voor de cursist. In alle andere gevallen wordt de anderstalige doorverwezen naar Huis van het Nederlands voor een taalintake aan de hand van een afsprakenkaart of een folder. Aangezien geen voorafname kan gedaan worden op het resultaat van de intake en toetsing bij HvN, is het niet opportuun al verdere administratieve handelingen met de cursist te ondernemen of deze al deel te laten nemen aan het schoolgebeuren. VDAB-Syntra Indien de anderstalige een studiebewijs A1 of hoger in zijn/haar bezit heeft of wanneer VDAB een gesprek kan voeren met een anderstalige op het niveau A1, kan hij/zij een traject bij VDAB - Syntra aanvangen. In andere gevallen, wordt hij /zij doorverwezen naar het Huis van het Nederlands voor intake, testing en oriëntering Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) Alle aanbodverstrekkers NT2 rangschikken de opleidingen overeenkomstig de zes niveaus van het ERK: A1 of Breakthrough = richtgraad 1.1 A2 of Waystage = richtgraad 1.2 B1 of Threshold = richtgraden 2.1 t.e.m. 2.4 B2 of Vantage = richtgraden 3.1 t.e.m. 3.2 C1 of Effectiveness = richtgraden 4.1 t.e.m. 4.2 C2 of Mastery = vanaf richtgraad

14 Voor de verschillende niveaus worden de lettercodes gehanteerd. Basisniveau Het basisniveau NT2 (A1) wordt uitsluitend georganiseerd door CBE, CVO en UTC. Zolang de cursist niet kan aantonen dat hij/zij een studiebewijs van taalniveau A1 heeft behaald, kan hij/zij niet doorstromen naar een vervolgaanbod NT2. Voor analfabete of traaglerende cursisten kan de VDAB een beroepsgericht traject met taalondersteuning aanbieden in nevenschakeling met de taalopleiding op niveau A1 in een CBE. Basisniveau bij VDAB De VDAB kan geen opleidingen NT2 op niveau A1 organiseren of inkopen bij gekwalificeerde derden wanneer er binnen het werkingsgebied van een consortium volwassenenonderwijs een behoeftedekkend aanbod bestaat. Er kan hierop een uitzondering worden gemaakt in het geval het een aanbod NT2 betreft in het kader van Nederlands op de Werkvloer (NodW) of een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO). In die gevallen kan ook de VDAB een aanbod NT2 op niveau A1 organiseren. Wanneer de onderwijsinstellingen binnen het werkingsgebied van een consortium er niet in slagen om met reguliere middelen of contractmiddelen een behoeftedekkend aanbod te realiseren, kan de VDAB cursussen inkopen bij gekwalificeerde derden. De vraag wordt steeds voor akkoord voorgelegd aan de algemene vergadering van Huis van het Nederlands Limburg vzw. De VDAB waakt erover dat de gekwalificeerde derden voldoen aan onderstaande criteria: ze onderschrijven de bepalingen in het afsprakenkader NT2; ze hebben ervaring met het organiseren van opleidingen NT2; ze hebben ervaring met de doelgroep anderstalige werkzoekenden; de lesgevers hebben ervaring met het NT2-gebeuren of hebben een specifieke bijscholing gevolgd; er wordt een methodiek gehanteerd die aansluit bij het vervolgaanbod NT2; de opleidingen zijn gerangschikt conform het ERK; de opleidingen zijn functioneel, geïntegreerd en intensief georganiseerd; de cursisten worden opgevolgd via een pedagogisch-technisch dossier; ze beschikken over een aangepaste infrastructuur en voldoende didactisch materiaal; ze zijn inhoudelijk en organisatorisch voldoende flexibel; ze brengen de cursistgegevens in in het cliëntvolgsysteem KBI. Vervolgaanbod Een cursist die kan aantonen dat hij/zij een studiebewijs van taalniveau A1 heeft behaald, kan doorstromen naar een vervolgaanbod NT2 georganiseerd door CBE, CVO, UTC, VDAB of Syntra. Dit naargelang het perspectief van de betreffende cursist. o Vervolgaanbod NT2 bij de onderwijsverstrekkers 14

15 De CBE en CVO organiseren enerzijds een NT2-aanbod dat gericht is op basiscompetenties die nodig zijn om in allerlei persoonlijke en maatschappelijke situaties binnen de samenleving te functioneren en anderzijds een NT2-aanbod in combinatie met diploma- of beroepsgericht onderwijs of met werkervaring. De CBE organiseren dit aanbod tot op het niveau A2. De cursisten stromen nadien door naar een aanbod in een CVO. De CVO organiseren dit aanbod tot op het niveau C1. De UTC organiseren een NT2-aanbod dat in hoofdzaak gericht is op de basiscompetenties die nodig zijn voor het behalen van het diploma hoger onderwijs. o Vervolgaanbod met taalondersteuning bij VDAB De VDAB organiseert voor werkzoekenden en werknemers specifieke taalvaardigheidscursussen, bij voorkeur in de vorm van nevenschakeling met een beroepsopleiding of werkervaring, en taalondersteuning i.f.v. beroepsopleiding en werk. Het vervolgaanbod georganiseerd door VDAB sluit onmiddellijk aan bij het aanbod NT2 op niveau A1 naar het vervolgaanbod in de onderwijsinstellingen. De cursist wordt tevens aangemoedigd om in nevenschakeling zijn/haar opleiding NT2 bij de onderwijsverstrekkers te continueren i.f.v. een duurzame taalverwerving. Doorstroom Alle aanbodsverstrekkers die een vervolgaanbod of -traject inrichten, zien erop toe dat de doorstroom na het niveau A1 naar het vervolgaanbod voor de cursist in optimale omstandigheden kan verlopen en onderhouden een goede communicatie met het centrum waar de cursist het basisniveau NT2 heeft gevolgd (zie bijlage contactpersonen). Alle aanbodverstrekkers ondernemen gerichte acties inzake doorstroombegeleiding en een warme overdracht van de cursist. Dit houdt o.a. in naargelang het geval de regisseur of de aanbodsverstrekker de cursist toeleidt naar het meest geschikte opleidingsaanbod, dat er wordt rekening gehouden met de startbekwaamheid. Eventueel wordt voorzien in een beperkte individuele remediëring wanneer de cursist niet over alle noodzakelijke startcompetenties zou blijken te beschikken om in een vervolgaanbod in te stappen. Wanneer de cursist gedurende langere tijd geen opleiding gevolgd heeft en wil instappen in een vervolgniveau, dan kan de aanbodverstrekker het taalniveau opnieuw testen of de cursist doorverwijzen naar Huis van het Nederlands voor niveaubepaling en/of een nieuwe oriëntering. Indien het vereiste taalniveau niet meer gehaald wordt, kan men de cursist eerst doorverwijzen naar een opleiding op zijn/haar niveau. Huis van het Nederlands kan in de warme overdracht optreden als faciliterende partner en organiseert indien wenselijk de nodige overlegplatformen. 15

16 4 AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT ELEKTRONISCHE UITWISSELING De kandidaat-cursist wordt doorverwezen naar de school van zijn/haar keuze en de cursus van zijn/haar niveau. De kandidaat krijgt daartoe een doorverwijskaart of formulier mee met daarop beperkte info. De onderwijsverstrekkers creëren geen cursistengegevens voor doorverwezen cursisten in hun eigen registratiesysteem, maar halen de gegevens via de uitwisseling met KBI binnen 10. Naast de reservatie/transfer via KBI stelt Huis van het Nederlands ook nog een pdf uit de KBI ter beschikking aan het ontvangende centrum. Die pdf is een pv van alle handelingen die tijdens de taalintake bij Huis van het Nederlands zijn gebeurd. Dit document moet in het cursistendossier bewaard worden voor verificatie 11. Een cursist kan pas worden ingeschreven en mag pas les volgen op het ogenblik dat hij/zij zich aandient bij de betrokken onderwijsinstelling met: een doorverwijskaart een intakeformulier Of wanneer de gegevens van de cursist elektronisch in het centrum zijn toegekomen: de pdf-fiche via mail via de uitwisseling met KBI De cursist kan enkel ingeschreven worden indien op bovenstaande documenten staat aangegeven dat hij/zij les kan volgen op het niveau van het betreffende centrum. Het centrum dat vermeld staat op de bovenstaande formulieren is het centrum waar Huis van het Nederlands de cursist heeft gereserveerd/getransfereerd. Indien een kandidaat-cursist zich aandient bij een ander centrum dan het centrum waarnaar hij/zij werd doorverwezen, dan neemt het betrokken centrum contact met Huis van het Nederlands. In het belang van de cursist en de efficiënte elektronische uitwisseling worden de gegevens in KBI (voor Huis van het Nederlands) en de cursistenregistratiesystemen (voor de onderwijsverstrekkers) binnen de kortst mogelijke termijn aangevuld. CVO Het CVO bevestigt, annuleert of verplaatst gereserveerde of getransfereerde cursisten binnen de acht werkdagen na inschrijving in het centrum. Indien de bevestiging niet snel gebeurt, is het niet duidelijk welke cursisten zich reeds hebben aangemeld in het centrum en welke niet. Bovendien hebben de regisseurs deze informatie ook snel nodig. Na einddatum van een cursus is het ook belangrijk om die ook in het registratiesysteem van de onderwijsverstrekker af te sluiten en alle cursisten uit te schrijven met als reden geslaagd of niet geslaagd. Pas nadat deze gegevens opnieuw in het cliëntvolgsysteem KBI zijn opgeladen, wordt het voor Huis van het Nederlands en de regisseurs duidelijk of een cursist een module succesvol heeft afgerond. 10 worden. 11 Er is geen automatische samenvoeging van records, dus om de creatie van dubbels te vermijden moet deze werkwijze gehanteerd Cfr. afsprakenkader tussen Huizen van het Nederlands en verificatie volwassenenonderwijs. 16

17 CBE Het CBE bevestigt een gereserveerde cursist binnen de acht werkdagen na reservatie of oriëntatie en verplaatst de cursist naar een interne wachtlijst met richtdatum voor het verwachte startmoment van de cursus. Als de cursist wordt uitgenodigd om te starten in een module verplaatst het CBE de cursist naar de betreffende cursus. Indien die verplaatsing niet snel gebeurt, is het niet duidelijk welke cursisten kunnen starten en welke niet. Na het eerste lesmoment annuleert of verplaatst het CBE de cursist als hij/zij niet is gestart. Pas nadat de wachtlijst- en cursusgegevens na iedere stap opnieuw in het cliëntvolgsysteem KBI worden opgeladen zijn de gegevens voor het Huis van het Nederlands en de regisseurs zichtbaar. Na einddatum van een cursus is het ook belangrijk om die ook in het registratiesysteem van de onderwijsverstrekker af te sluiten en alle cursisten uit te schrijven met als reden geslaagd of niet geslaagd. Pas nadat deze gegevens opnieuw in het cliëntvolgsysteem KBI zijn opgeladen wordt het voor Huis van het Nederlands en de regisseurs duidelijk of een cursist een module succesvol heeft afgerond. Opvolging regelmatige deelname o Doelgroep De bepalingen over de opvolging van de regelmatige deelname aan het basisniveau NT2 gelden voor cursisten NT2 in één van de volgende dwingende trajecten: het primaire inburgeringstraject (A) de voorwaarde van taalbereidheid voor (kandidaat-)huurders van een sociale huurwoning (B) een door de VDAB erkend traject naar werk voor anderstalige werkzoekenden (C) De opvolgende instellingen zijn het Onthaalbureau Inburgering (voor A), het Huis van het Nederlands (voor B) en de VDAB (voor C). Voor cursisten die in het kader van een primair inburgeringstraject (A) voor het luik NT2 de opleiding Nederlands tweede taal alfa richtgraad 1 volgen gelden de bepalingen m.b.t. de opvolging van regelmatige deelname enkel voor de eerste 4 verschillende gevolgde modules van de opleiding. Vorm van gegevensuitwisseling De gegevensuitwisseling in het kader van de aanvang en einde van een opleiding NT2 en de regelmatige deelname gebeurt via elektronische uitwisseling met de KBI. Voor de communicatie tussen de onderwijsverstrekkers en het onthaalbureau (voor A), Huis van het Nederlands (voor B) en de VDAB (voor C), wordt gebruik gemaakt van het rijksregisternummer van de cursist. Wanneer het rijksregisternummer niet kan gebruikt worden, dan geeft de regisseur onmiddellijk na de inschrijving per cursist een uniek cursistennummer door aan de aanbodverstrekker dat makkelijk toelaat om de cursist op te volgen. Inschrijving en doorverwijzing 17

18 Bij doorverwijzing van een cursist naar een aanbodverstrekker of bij reservatie van een plaats in een opleiding NT2, informeert Huis van het Nederlands de aanbodverstrekker over het statuut van de NT2-cursist en of die gevat is door de bepalingen m.b.t. de opvolging van regelmatige deelname. Huis van het Nederlands informeert de regisseur over de effectieve inschrijving van de cursist bij de desbetreffende aanbodverstrekker. Communicatie inzake regelmatige deelname De aanbodverstrekker informeert het onthaalbureau (voor A), Huis van het Nederlands (voor B) en de VDAB (voor C) minimaal tweemaal per week over de aanwezigheid van de cursist. Dit gebeurt via de elektronische uitwisseling met KBI of via het ingeven van aanwezigheden op de webapplicatie. Hierbij wordt volgende informatie verstrekt: de aan- of afwezigheid van de cursist; in het geval ook of de cursist herhaaldelijk te laat komt dan wel de les vroegtijdig verlaat; in het geval ook de afwezigheid van de leerkracht (door ziekte of ten gevolge andere verlofstelsels). De aanbodverstrekker informeert het Onthaalbureau Inburgering (voor A), Huis van het Nederlands (voor B) en de VDAB (voor C) onmiddellijk indien de cursist niet komt opdagen tijdens het eerste lesmoment. 18

19 5 VERIFICATIE Stroomschema 1: Verificatie op TYPE TRAJECT (principe centrale intake) 1.1 komt cursist via: 1. instroom via HvN is Intakeformulier/PDF aanwezig? ja type traject onder 'doorverwijzing' is idem als feitelijke cursus type traject onder 'doorverwijzing' is NIET idem als feitelijke cursus OK enkel OK mits bijkomende motivatie van school na start cursus nee Niet Verifieerbaar 2. bisser is type traject zelfde gebleven? ja geen extra document (Intakeformulier/PDF) nodig nee motivatie van de school nodig > 1.1 komt cursist via: 1. instroom via HvN: is Intakeformulier/PDF aanwezig? ja type traject onder 'doorverwijzing' is idem als feitelijke cursus OK type traject onder 'doorverwijzing' is NIET idem als feitelijke cursus enkel OK mits bijkomende motivatie van school na start cursus nee Niet Verifieerbaar 19

20 via centrum mogelijkheid van decentrale instroom op hogere niveaus wordt geverifieerd volgens lokaal afsprakenkader 2. bisser is type traject zelfde gebleven? ja geen extra document nodig nee motivatie van de school nodig 3. doorstroom is type traject zelfde gebleven? ja geen extra document nodig nee geen extra document nodig 20

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL I. INHOUDSTAFEL I. INHOUDSTAFEL... 1 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 1. Doelstelling... 2 2. Toepassingsgebied... 2 3. Lokale werkafspraken...

Nadere informatie

!"#$%&''(%)*!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'()

!#$%&''(%)*!!!!!!!!!!!!!!!!#$%&'() !!!"##$%&$'('%)*+'*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!#(&,(-*+.'/%&*(&!,+$'(0&!"#$%&''(%)*!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'()!!"#$"%&'!()**!+!,-./-'0!()*(!!! I. Inhoudstafel I. Inhoudstafel... 2 II. Landschap NT2 in Vlaanderen...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 Inburgering Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 1 Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 4 Inhoud Voorwoord...5 Inleiding... 6 Inburgering...7 Inburgering, een opstap naar actieve participatie aan

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen

Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen Huis van het Nederlands De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen 2 3 Woord vooraf In het steeds veranderende NT2 - landschap zijn de Huizen van het Nederlands een vaste waarde geworden.

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Centrumreglement 2010-2011

Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO 2010-2011 1 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO CENTRUMREGLEMENT Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO Directeur: Dirk Temmerman Dit centrumreglement in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs werd

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen.

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huize.terloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 Charter van collectieve rechten en plichten Orthopedagogisch

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

Treden naar succes, werk en leren

Treden naar succes, werk en leren Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Discussienota Oktober 2007 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie