BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL I. INHOUDSTAFEL I. INHOUDSTAFEL... 1 II. ALGEMENE BEPALINGEN Doelstelling Toepassingsgebied Lokale werkafspraken Regisseur van het NT2-traject Contactpersoon Inwerkingtreding Evaluatie... 4 III. ORGANISATIE VAN HET AANBOD Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) Basisniveau Basisniveau georganiseerd door VDAB Vervolgaanbod... 5 a. Vervolgaanbod NT2 bij de onderwijsverstrekkers... 5 b. Vervolgaanbod met taalondersteuning bij VDAB en Syntra Doorstroming Afstemming van behoefte en aanbod Minimale en maximale groepsgrootte... 7 IV. INTAKE, TESTING EN ORIËNTERING Algemene principes Intake, testing en oriëntering van cursisten die nog niet beschikken over een studiebewijs NT2 op niveau A a. Testing en oriëntering naar een CBE, CVO of UTC... 8 b. Doorverwijzing naar een CBE, CVO of UTC... 8 c. Afwijkingen op de algemene principes inzake doorverwijzing naar een CBE, CVO of UTC Niveautesting NT a. Niveautesting i.f.v. vrijstellingen in het opleidingstraject b. Niveautesting zonder de bedoeling verder opleiding NT2 te volgen V. STUDIEBEWIJZEN Studiebewijzen op niveau A Wederzijdse erkenning studiebewijzen VI. OPVOLGING REGELMATIGE DEELNAME Doelgroep Vorm van gegevensuitwisseling Inschrijving en doorverwijzing Communicatie inzake regelmatige deelname BIJLAGE I Stroomschema BIJLAGE II Overzicht overeenstemming tussen de NT2-niveaus (VWO en UT) en de niveaus van het ERK BIJLAGE III Studiebewijzen Nederlands uitgereikt in de Franse Gemeenschap... 16

2 II. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Doelstelling Het afsprakenkader houdt een reeks van taakafspraken in tussen de beleidsdomeinen Werk, Onderwijs en Vorming, Wonen en Inburgering over Nederlands tweede taal (NT2) en meer bepaald volgende aspecten: - de organisatie en afstemming van het opleidingsaanbod; - de wederzijdse erkenning van de studiebewijzen; - de oriëntering, niveaubepaling en leertrajecten van cursisten; - de samenwerking tussen de Centra voor Basiseducatie (CBE), Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), Universitaire Talencentra (UTC), Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Syntra-Vlaanderen, de onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands en de consortia volwassenenonderwijs op vlak van NT2. 2. Toepassingsgebied Het afsprakenkader is van toepassing op de organisatie van het aanbod NT2 in het kader van: - het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; - het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; - het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; - het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; - het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; - het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; - het decreet van 7 mei 2004 tot tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 3. Lokale werkafspraken Dit afsprakenkader geldt als een algemeen kader voor alle betrokken instellingen. De algemene vergadering van het Huis van het Nederlands legt, binnen de krijtlijnen van dit afsprakenkader NT2, de verdere concrete werkafspraken tussen de verschillende instellingen vast in een schriftelijke overeenkomst. Deze lokale werkafspraken bevatten minstens concrete afspraken over de communicatie tussen de aanbodsverstrekkers en de regisseurs voor die aspecten waarvoor de Kruispuntbank Inburgering nog niet operationeel is.

3 4. Regisseur van het NT2-traject T.a.v. van sommige NT2-cursisten wordt een inspanningsverbintenis gesteld. Het gaat om: - inburgeraars in het kader van hun primaire inburgeringstraject (A); - (kandidaat)-huurders van een sociale huurwoning in het kader van de voorwaarde van taalbereidheid (B); - anderstalige werkzoekenden in een door de VDAB erkend traject naar werk (C) 1. In deze gevallen kent het leertraject van de NT2-cursist een regisseur. De regisseur is het onthaalbureau voor A, het Huis van het Nederlands voor B en de VDAB voor C. De regisseursrol houdt het volgende in: - de regisseur is eindverantwoordelijke voor de permanente opvolging en sturing van het leertraject; - de regisseur krijgt hiertoe - rekening houdende met de bepalingen over de communicatie in hoofdstuk V van de aanbodsverstrekkers of van het Huis van het Nederlands de nodige informatie m.b.t. het leertraject van de cursist zowel met betrekking tot de aanwezigheid als de leervorderingen van de cursisten; - de regisseur kan t.a.v. de cursist sturend optreden in het leertraject; - het Huis van het Nederlands houdt bij de doorverwijzing van de cursist naar een geschikt aanbod rekening met de verwachtingen en de maatschappelijke opdracht van de regisseur, onverminderd de afspraken m.b.t. de oriëntering zoals bepaald in hoofdstuk IV.2. De regisseur meldt tijdig en voorafgaand welke de verwachtingen zijn, zodat de aanbodsverstrekkers hun aanbod in functie daarvan tijdig kunnen plannen; - de regisseur informeert de cursist over de rechten en plichten die verbonden zijn aan de inspanningsverbintenis; - de regisseur houdt bij het expliciteren van zijn verwachtingen t.a.v. het leertraject van de cursist rekening met de mogelijke noodzakelijke randvoorwaarden (mobiliteit, kinderopvang, ) en vult deze naargelang het geval ook in; - de regisseur interpreteert de door de aanbodsverstrekker aangeleverde data m.b.t. de regelmatige deelname en neemt hiervoor indien nodig contact op met de aanbodsverstrekker; - de regisseur is verantwoordelijk voor het preventief begeleiden van de cursist in functie van het voldoen aan de inspanningsverbintenis en het nemen van de nodige maatregelen indien blijkt dat de cursist er niet zou aan voldoen. De regisseursrol vervalt van zodra de cursist niet meer gevat is door de inspanningsverbintenis. 1 Erkend traject naar werk impliceert voor de anderstalige werkzoekende een verbintenis met VDAB waarin hij/zij verplicht wordt om onder meer NT2 te volgen.

4 5. Contactpersoon Elke betrokken instelling duidt per regio van het Huis van het Nederlands één contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor de communicatie met de andere instellingen. Er worden duidelijk afspraken gemaakt over hoe en wanneer deze contactpersoon kan bereikt worden. Deze afspraken worden geconcretiseerd binnen de lokale werkafspraken zoals omschreven onder II Inwerkingtreding Het afsprakenkader NT2 treedt in werking op 1 september Evaluatie De Vlaamse regering evalueert in 2011 en nadien om de twee jaar het afsprakenkader NT2. Ze doet dit in overleg met de betrokken instellingen op wie het afsprakenkader van toepassing is. Het afsprakenkader kan op basis van deze evaluatie gewijzigd worden. Het afsprakenkader kan tussentijds bijgestuurd worden indien er zich belangrijke nieuwe beleidsontwikkelingen voordoen. Aan de Vlaamse Onderwijsraad wordt een advies gevraagd. III. ORGANISATIE VAN HET AANBOD 1. Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) Alle aanbieders van opleidingen NT2 die onder het toepassingsgebied van dit afsprakenkader vallen rangschikken hun opleidingen overeenkomstig de 6 niveaus van het ERK. De niveaus van het ERK zijn: - A1 of Breakthrough - A2 of Waystage - B1 of Threshold - B2 of Vantage - C1 of Effectiveness - C2 of Mastery In dit afsprakenkader NT2 worden voor de verschillende niveaus de lettercodes gehanteerd. 2. Basisniveau Het basisniveau NT2, te begrijpen als niveau A1, wordt uitsluitend georganiseerd door onderwijsinstellingen, met name door de CBE, de CVO en de UTC.

5 Zolang de cursist taalniveau A1 niet aantoonbaar behaald heeft, kan hij niet doorstromen naar een vervolgaanbod NT2, georganiseerd door onderwijsinstellingen, VDAB of Syntra. Voor analfabete of traaglerende cursisten kan de VDAB een beroepsgericht traject met taalondersteuning aanbieden in nevenschakeling met de taalopleiding op niveau A1 in het CBE. 3. Basisniveau georganiseerd door VDAB De VDAB kan geen opleidingen NT2 op niveau A1 organiseren of inkopen bij gekwalificeerde derden wanneer er binnen het werkingsgebied van een consortium volwassenenonderwijs een behoeftedekkend aanbod bestaat. Een uitzondering op deze regeling kan gemaakt worden in het geval het een aanbod NT2 betreft in het kader van Nederlands op de Werkvloer of een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming. In die gevallen kan ook de VDAB een aanbod NT2 op niveau A1 organiseren. Wanneer de onderwijsinstellingen binnen het werkingsgebied van een consortium volwassenenonderwijs er niet in slagen om met reguliere middelen of contractmiddelen een behoeftedekkend aanbod te realiseren, kan de VDAB cursussen inkopen bij gekwalificeerde derden. De vraag wordt steeds voor akkoord voorgelegd aan de algemene vergadering van het Huis van het Nederlands. VDAB waakt erover dat de gekwalificeerde derden voldoen aan volgende criteria: - ze onderschrijven de bepalingen in het afsprakenkader NT2; - ze hebben ervaring met het organiseren van opleidingen NT2; - ze hebben ervaring met de doelgroep anderstalige werkzoekenden; - de lesgevers hebben ervaring met het NT2-gebeuren of hebben een specifieke bijscholing gevolgd; - er wordt een methodiek gehanteerd die aansluit bij het vervolgaanbod NT2; - de opleidingen zijn gerangschikt conform het ERK; - de opleidingen zijn functioneel, geïntegreerd en intensief georganiseerd; - de cursisten worden opgevolgd via een pedagogisch-technisch dossier; - ze beschikken over een aangepaste infrastructuur en voldoende didactisch materiaal; - ze zijn inhoudelijk en organisatorisch voldoende flexibel; - ze brengen de cursistgegevens in in het cliëntvolgsysteem. 4. Vervolgaanbod Een cursist die het taalniveau A1 aantoonbaar bereikt heeft, kan doorstromen naar een vervolgaanbod NT2, georganiseerd door een CBE, CVO, UTC, VDAB of Syntra. Dit naargelang het perspectief van de betreffende cursist. a. Vervolgaanbod NT2 bij de onderwijsverstrekkers De CBE en CVO organiseren enerzijds een NT2 aanbod dat gericht is op taalvaardigheid die nodig is om in allerlei persoonlijke en maatschappelijke situaties

6 binnen de samenleving te functioneren en anderzijds een NT2-aanbod in combinatie met diploma- of beroepsgericht onderwijs of met werkervaring. De CBE organiseren dit aanbod tot op het niveau A2. De cursisten stromen nadien door naar een aanbod in een CVO. De CVO organiseren dit aanbod tot op het niveau C1. De UTC organiseren een NT2-aanbod dat in hoofdzaak gericht is op taalvaardigheid die nodig is voor het behalen van het diploma hoger onderwijs. b. Vervolgaanbod met taalondersteuning bij VDAB en Syntra De VDAB organiseert voor werkzoekenden en werknemers specifieke taalvaardigheidscursussen, bij voorkeur in de vorm van nevenschakeling met een beroepsopleiding of werkervaring, en taalondersteuning i.f.v. beroepsopleiding en werk. Het Syntra-netwerk organiseert voor anderstalige (kandidaat)-ondernemers of anderstalige (kandidaat)medewerkers van ondernemers specifieke taalvaardigheidscursussen bij voorkeur in de vorm van nevenschakeling met de opleiding (leertijd of ondernemersvormingen). Het vervolg aanbod georganiseerd door VDAB en Syntra sluit onmiddellijk aan bij het aanbod NT2 op niveau A1 in de onderwijsinstellingen. De cursist wordt tevens aangemoedigd om in nevenschakeling zijn opleiding NT2 bij de onderwijsverstrekkers te continueren i.f.v. een duurzame taalverwerving. 5. Doorstroming Alle aanbodsverstrekkers die een vervolgaanbod of -traject inrichten, zien erop toe dat de doorstroom na het niveau A1 naar het vervolgaanbod voor de cursist in optimale omstandigheden kan verlopen en onderhouden een goede communicatie (zie hoofdstuk V) met het centrum waar de cursist het basisniveau NT2 heeft gevolgd. Alle aanbodsverstrekkers ondernemen gerichte acties inzake doorstroombegeleiding en een warme overdracht van de cursist. Dit houdt o.a. in naargelang het geval de regisseur of de aanbodsverstrekker de cursist toeleidt naar het meest geschikte opleidingsaanbod, rekening houdende met de startbekwaamheid. Eventueel wordt voorzien in een beperkte individuele remediëring wanneer de cursist niet over alle noodzakelijke startcompetenties zou blijken te beschikken om in een vervolgaanbod in te stappen. Wanneer de cursist gedurende langere tijd geen opleiding gevolgd heeft en wil instappen in een vervolgniveau, dan kan de aanbodsverstrekker het taalniveau opnieuw testen of de cursist doorverwijzen naar het Huis van het Nederlands voor een nieuwe oriëntering. Indien het vereiste taalniveau niet meer gehaald wordt, kan men de cursist eerst doorverwijzen naar een opleiding op niveau A1. 6. Afstemming van behoefte en aanbod Binnen elke regio van een consortium wordt een aanbod NT2 georganiseerd dat afgestemd is op de behoeften van de doelgroep.

7 Hiervoor maakt het Huis van het Nederlands op basis van haar registratiegegevens jaarlijks een analyse van de bereikte doelgroep en hun specifieke opleidingsbehoeften. In overleg met de consortia volwassenenonderwijs worden op basis van die analyse concrete afspraken gemaakt m.b.t. de organisatie van het NT2-aanbod. Daarbij dient voor het werkingsgebied van elk consortium de nood aan volgende mogelijke specifieke organisatievormen in kaart gebracht te worden en indien nodig en haalbaar ook ingevuld te worden: - een aanbod tijdens de zomermaanden, minstens op niveau A1; - verkorte leertrajecten op niveau; - zeer intensief en kortlopend aanbod; - aanbod in gecombineerd onderwijs; - avond- en weekendaanbod op alle niveaus; - de combinatie van opleidingen NT2 met beroepsopleidingen, dit zowel via duale trajecten als via geïntegreerde trajecten. Via de analyse van het Huis van het Nederlands wordt tevens in kaart gebracht of er voorzien wordt in: - voldoende startmomenten op niveau A1; - voldoende instapmomenten voor de vervolgopleidingen; - een voldoende regionale spreiding van het aanbod; Over de behoefteanalyse en het in kaart brengen van de mogelijke specifieke organisatievormen maken de Huizen van het Nederlands en de consortia volwassenenonderwijs afspraken in hun samenwerkingsprotocol. 7. Minimale en maximale groepsgrootte Binnen de algemene vergadering van het Huis van het Nederlands worden afspraken gemaakt over: - de minimale groepsgrootte die door een aanbodsverstrekker vooropgesteld wordt om een nieuwe opleiding te kunnen starten; - de maximale groepsgrootte die een aanbodsverstrekker hanteert voor een opleiding waarna geen verdere inschrijvingen meer mogelijk zijn. Deze afspraken worden vastgelegd in de lokale werkafspraken zoals omschreven onder II.3. IV. INTAKE, TESTING EN ORIËNTERING 1. Algemene principes De Huizen van het Nederlands staan in voor een gecoördineerde en geobjectiveerde intake, eventueel testing, en oriëntering van zowel kandidaat-cursisten die doorverwezen zijn vanuit de onderwijsinstellingen, VDAB, Syntra, sociaal

8 verhuurkantoren, OCMW s of onthaalbureaus, als van degene die zich rechtstreeks aandienen bij het Huis van het Nederlands. De Huizen van het Nederlands realiseren deze opdracht rekening houdend met dit afsprakenkader NT2. De intake, testing en oriëntering gebeuren aan de hand van door de Vlaamse regering aangeleverde instrumenten. Het Huis van het Nederlands peilt ook naar de verwachtingen en maatschappelijke opdracht van de regisseur wanneer het een verplicht traject betreft. De intake, testing en oriëntering gebeurt best centraal in het Huis van het Nederlands of in één van haar regionale antennes. In die regio s waar de intake, testing en oriëntering binnen de onderwijsinstelling gebeurt, moet dit conform de richtlijnen van het Huis van het Nederlands gebeuren. 2. Intake, testing en oriëntering van cursisten die nog niet beschikken over een studiebewijs NT2 op niveau A1. a. Testing en oriëntering naar een CBE, CVO of UTC De Huizen van het Nederlands nemen een intake af gericht op de oriëntering en doorverwijzing naar het meest geschikte aanbod. Deze taalintake omvat indien nodig een door de Vlaamse regering aangeleverde cognitieve vaardigheidstest. De oriëntering door het Huis van het Nederlands is bindend. De CBE en CVO organiseren een NT2 aanbod dat gericht is op taalvaardigheid die nodig is om in allerlei persoonlijke en maatschappelijke situaties binnen de samenleving te functioneren en/of een NT2-aanbod in combinatie met diploma- of beroepsgericht onderwijs of met werkervaring. Het Huis van het Nederlands oriënteert een kandidaat-cursist naar een CBE wanneer die ofwel: - analfabeet is; - minder dan 7 jaar scholing heeft gevolgd in het land van herkomst; - op basis van de intake over beperktere cognitieve vaardigheden blijkt te beschikken. Het Huis van het Nederlands oriënteert een kandidaat-cursist naar een CVO wanneer die - op basis van de taalintake niet laaggeschoold en traaglerend blijkt te zijn én niet - conform de criteria - doorverwezen werd naar een UTC. De UTC organiseren een NT2-aanbod dat in hoofdzaak gericht is op taalvaardigheid die nodig is voor het behalen van het diploma hoger onderwijs. Het Huis van het Nederlands kan een kandidaat-cursist naar een UTC oriënteren wanneer die - op basis van de intake over zeer hoge cognitieve vaardigheden blijkt te beschikken.; - voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs(= hoger beroepsonderwijs, hogescholenonderwijs en universitair onderwijs);

9 - een educatief perspectief heeft op niveau van het hoger onderwijs; - de intentie heeft om Nederlands te leren in een kort en intensief studietraject; - kan steunen op de kennis van tenminste één West-Europese taal. b. Doorverwijzing naar een CBE, CVO of UTC i. In het geval het cursisten betreft die niet in een verplicht traject zitten. Het Huis van het Nederlands respecteert na de oriëntering naar CBE, CVO of UTC de vrije keuze van de kandidaat-cursist en biedt steeds een volledig overzicht van alle onderwijsinstellingen binnen het werkingsgebied die het passende aanbod organiseren. Bij de doorverwijzing dient er voldoende aandacht besteed te worden aan het informeren van kandidaat-cursisten NT2 over enerzijds de verschillende opleidingsverstrekkers die kunnen bezocht worden en anderzijds de verschillende organisatievormen die kunnen gevolgd worden. Hierbij dienen minimaal volgende aspecten aan bod te komen: - De intensiteit, tijdstip, plaats, startdatum en duur van de opleidingen - Het aandeel zelfstudie dat in de opleiding wordt opgenomen. - De kostprijs van de opleidingen - De mogelijkheden om binnen dezelfde onderwijsinstelling een vervolgtraject te volgen. ii. In het geval het cursisten betreft die wel in een verplicht traject zitten. De regisseur van het traject geeft aan het Huis van het Nederlands zijn verwachtingen mee over het type aanbod dat de cursist moet volgen. Het Huis van het Nederlands houdt bij de oriëntering van de cursist rekening met deze verwachtingen. Dit houdt in dat het Huis van het Nederlands naast de oriëntering naar een CBE, CVO of UTC op basis van de criteria vermeld in a), ook kan oriënteren richting een specifiek aanbod bij een welbepaalde aanbodsverstrekker. Elementen die hierbij in rekening kunnen gebracht worden zijn intensiteit, plaats, tijdstip en organisatievorm van het aanbod. Wanneer er op korte termijn geen specifiek aanbod georganiseerd wordt dat voldoet aan de verwachtingen van de regisseur, neemt het Huis van het Nederlands contact op met die regisseur i.f.v. een oriëntering naar een ander type aanbod. Deze afspraken worden vastgelegd in de lokale werkafspraken zoals omschreven onder II.3. c. Afwijkingen op de algemene principes inzake doorverwijzing naar een CBE, CVO of UTC Van de algemene principes m.b.t. de doorverwijzing naar een CBE, CVO of UTC zoals opgesomd in a, kan afgeweken worden in volgende gevallen.

10 - Wanneer na de doorverwijzing uit de lespraktijk blijkt dat de cursist toch niet naar het meest geschikte aanbod georiënteerd werd, kan men deze alsnog naar een andere onderwijsverstrekker doorverwijzen. Dit gebeurt op initiatief van de onderwijsverstrekker waarnaar de cursist in de eerste instantie werd doorverwezen en altijd mits een grondige motivering die in het cursistendossier wordt opgenomen. - Indien de cursist omwille van een effectieve wachtlijst niet binnen een redelijke termijn kan starten met zijn opleiding NT2. Het initiatief en de coördinatie liggen bij het Huis van het Nederlands en is slechts van toepassing nadat effectief is aangetoond dat de cursist niet binnen een redelijke termijn kon starten in een passend aanbod. - Wanneer het een opleiding betreft voor anderstalige ouders van schoolgaande kinderen die georganiseerd wordt in de school van de kinderen, tijdens de lesuren en gekaderd binnen een project rond ouderparticipatie. Het initiatief en de coördinatie ligt bij het Huis van het Nederlands en is slechts van toepassing wanneer het aantal cursisten te beperkt is om een apart aanbod van CBE en CVO in te richten - Wanneer het een opleiding betreft die georganiseerd wordt in een strafinstelling. Het initiatief en de coördinatie ligt bij het Huis van het Nederlands en is slechts van toepassing wanneer het aantal cursisten te beperkt is om een apart aanbod van CBE en CVO in te richten. Het Huis van het Nederlands overlegt hierover met de onderwijscoördinator voor de strafinstelling van het bevoegde consortium volwassenenonderwijs. 3. Niveautesting NT2 a. Niveautesting i.f.v. vrijstellingen in het opleidingstraject De testing van de elders verworven competenties inzake Nederlands tweede taal van kandidaat-cursisten die zich willen inschrijven in een opleiding NT2 in een onderwijsinstelling en vrijstellingen voor een leertraject willen bekomen, gebeurt door de betrokken onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling kan hiertoe het door de Vlaamse regering aangeleverde toetsmateriaal gebruiken. Elke onderwijsinstelling kan deze bevoegdheid delegeren aan het Huis van het Nederlands. M.b.t. de niveautesting i.f.v. vrijstellingen in het opleidingstraject en de eventuele delegatie aan het Huis van het Nederlands worden afspraken gemaakt in de lokale werkafspraken zoals omschreven onder II.3. b. Niveautesting zonder de bedoeling verder opleiding NT2 te volgen. De testing van de elders verworven competenties inzake Nederlands tweede taal van

11 anderstaligen die niet de bedoeling hebben om verder opleiding NT2 te volgen maar hun taalniveau willen geattesteerd zien, gebeurt door het Huis van het Nederlands. Hierbij worden de door de Vlaamse regering aangereikte instaptoetsen gebruikt. Het Huis van het Nederlands levert aan de cursist die aan de niveaubepaling heeft deelgenomen, een verklaring van bereikt taalniveau af. V. STUDIEBEWIJZEN 1. Studiebewijzen op niveau A1 De overheid erkent de door de onderwijsinstellingen uitgereikte studiebewijzen op niveau A1 en de door het Huis van het Nederlands afgeleverde verklaringen van bereikt taalniveau als bewijs van vrijstelling voor het luik NT2 in het primaire inburgeringstraject, het basisniveau NT2 in het kader van een traject naar werk of de taalbereidheidsvoorwaarde voor (kandidaat)- sociale huurders. 2. Wederzijdse erkenning studiebewijzen Bijlage II en III bij dit afsprakenkader omvat een raster waarin alle studiebewijzen van opleidingen NT2 van de diverse publieke aanbodsverstrekkers (zowel in de Vlaamse als de Franse Gemeenschap) worden ingeschaald conform de indeling van het ERK. Alle betrokken actoren in dit afsprakenkader erkennen de hierin opgenomen studiebewijzen. VI. OPVOLGING REGELMATIGE DEELNAME 1. Doelgroep De bepalingen over de opvolging van de regelmatige deelname aan het basisniveau NT2 gelden voor cursisten NT2 in één van de volgende dwingende trajecten: - het primaire inburgeringstraject (A); - de voorwaarde van taalbereidheid voor (kandidaat)-huurders van een sociale huurwoning (B); - een door de VDAB erkend traject naar werk voor anderstalige werkzoekenden (C). De opvolgende instellingen zijn het onthaalbureau (voor A), het Huis van het Nederlands (voor B) en de VDAB (voor C). Voor cursisten die in het kader van een primair inburgeringstraject (A) voor het luik NT2 de opleiding Nederlands tweede taal alfa richtgraad 1volgen gelden de bepalingen m.b.t. de opvolging van regelmatige deelname enkel voor de eerste 4 modules (start, 1, 2 en 3) van de opleiding.

12 2. Vorm van gegevensuitwisseling De gegevensuitwisseling in het kader van de aanvang en einde van een opleiding NT2 en de regelmatige deelname gebeurt via elektronische uitwisseling met de Kruispuntbank Inburgering (KBI) Voor de communicatie tussen de onderwijsverstrekkers en het onthaalbureau (voor A), het Huis van het Nederlands (voor B) en de VDAB (voor C), wordt gebruik gemaakt van het rijksregisternummer van de cursist. Wanneer het rijksregisternummer niet kan gebruikt worden, dan geeft de regisseur onmiddellijk na de inschrijving per cursist een uniek cursistnummer door aan de aanbodsverstrekker die makkelijk toelaat om de cursist op te volgen. 3. Inschrijving en doorverwijzing Bij doorverwijzing van een cursist naar een aanbodsverstrekker of bij reservatie van een plaats in een opleiding NT2, informeert het Huis van het Nederlands de aanbodsverstrekker over het statuut van de NT2-cursist en of die gevat is door de bepalingen m.b.t. de opvolging van regelmatige deelname. Het Huis van het Nederlands informeert de regisseur over de effectieve inschrijving van de cursist bij de desbetreffende aanbodsverstrekker. 4. Communicatie inzake regelmatige deelname De aanbodsverstrekker informeert het onthaalbureau (voor A), het Huis van het Nederlands (voor B) en de VDAB (voor C) minimaal twee maal per week over de aanwezigheid van de cursist. Hierbij wordt volgende informatie verstrekt: - de aan- of afwezigheid van de cursist; - in het geval ook of de cursist herhaaldelijk te laat komt dan wel de les vroegtijdig verlaat; - in het geval ook de afwezigheid van de leerkracht (door ziekte of ten gevolge andere verlofstelsels). De aanbodsverstrekker informeert het onthaalbureau (voor A), het Huis van het Nederlands (voor B) en de VDAB (voor C) onmiddellijk indien de cursist niet komt opdagen tijdens het eerste lesmoment.

13 BIJLAGE I.: Stroomschema Cursist heeft geen voorkennis van het Nederlands Cursist heeft voorkennis van het Nederlands maar heeft nood aan opfrissing/remediëring Cursist heeft voorkennis van het Nederlands -Huis neemt studievaardigheidsproef af -Huis brengt het gewenste type aanbod in kaart -Huis brengt de leerbehoefte in kaart -Huis neemt afgestemde en gevalideerde oriënteringsproef af -Huis brengt het gewenste type aanbod in kaart -Huis brengt de leerbehoefte in kaart -Huis neemt afgestemde en gevalideerde oriënteringsproef af -Huis brengt het gewenste type aanbod in kaart -Huis brengt de leerbehoefte in kaart Huis zoekt samen met de cursist naar het meest passende aanbod Huis zoekt samen met de cursist naar het meest passende aanbod Huis zoekt samen met de cursist naar het meest passende aanbod Cursist zit in een verplicht traject (werk, inburgering, sociale wooncode) Cursist zit niet in een verplicht traject Cursist zit in een verplicht traject (werk, inburgering of sociale wooncode) Cursist zit niet in een verplicht traject Cursist zit in een verplicht traject (werk, inburgering of sociale wooncode) Cursist zit niet in een verplicht traject -Huis brengt advies uit aan regisseur -Huis werkt inschrijving bij aanbodsverstrekker NT2 af. -Huis werkt inschrijving bij aanbodsverstrekker NT2 af. -Huis brengt advies uit aan regisseur -Huis werkt inschrijving bij aanbodsverstrekker NT2 af of formuleert een advies tot remediëring. -Huis werkt voorlopige inschrijving bij aanbodsverstrekker NT2 af of formuleert een advies tot remediëring. -Huis brengt advies uit aan regisseur -Huis werkt inschrijving bij aanbodsverstrekker NT2 af. -Huis werkt inschrijving bij aanbodsverstrekker NT2 af. Trajectbegeleiding wordt opgestart -cursist krijgt aanbod -aanbodsverstrekker rapporteert aan de regisseur -cursist krijgt aanbod - aanbodsverstrekker start met zorgbeleid indien nodig Trajectbegeleiding wordt opgestart -cursist krijgt aanbod -aanbodsverstrekker rapporteert aan de regisseur -cursist krijgt aanbod - aanbodsverstrekker start met zorgbeleid indien nodig Trajectbegeleiding wordt opgestart -cursist krijgt aanbod -aanbodsverstrekker rapporteert aan de regisseur -cursist krijgt aanbod - aanbodsverstrekker start met zorgbeleid indien nodig

14 BIJLAGE II. Overzicht overeenstemming tussen de NT2-niveaus (VWO en UT) en de niveaus van het ERK Richtgraad volwassenenonderwijs2 Niveau volwassenenonderwijs Benaming Europees referentiekader voor de talen Niveauaanduiding UT3 ILT (K.U.Leuven) Linguapolis (Universiteit Antwerpen) RG Breakthrough A1 Niveau 1 A1+A2 A1+A2 A1+A2 RG Waystage A2 Niveau 2 A2+ A2+ A2+ RG Threshold B1 Niveau 3 B1 B1 B1 RG Vantage B2 Niveau 4 B2 B2 B1 3.2 RG Effectiveness C1 Niveau 5 B2/C1 B2/C1 B Mastery C UCT (UGent)

15

16

HUIS VAN HET NEDERLANDS WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL AFSPRAKENKADER. 12 september 2013

HUIS VAN HET NEDERLANDS WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL AFSPRAKENKADER. 12 september 2013 HUIS VAN HET NEDERLANDS WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL AFSPRAKENKADER 12 september 2013 Provinciaal Afsprakenkader NT2 HvN-WVl 12092013 Pagina 1 INHOUDSTAFEL A. TER INLEIDING: enkele algemene afspraken B.

Nadere informatie

1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3 1.3 Lokaal afsprakenkader...

1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3 1.3 Lokaal afsprakenkader... AFSPRAKENKADER HUIS VAN HET NEDERLANDS REGIO LIMBURG SCHOOLJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3

Nadere informatie

Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader Nederlands tweede taal

Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader Nederlands tweede taal . ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 12 mei 2009 RLLL/MDR/ADV/009 Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader Nederlands tweede taal VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL

Nadere informatie

Advies over de uitvoering en de werkbaarheid van het afsprakenkader NT2 2007

Advies over de uitvoering en de werkbaarheid van het afsprakenkader NT2 2007 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 juni 2008 RLLL/MDR/ADV/011 Advies over de uitvoering en de werkbaarheid van het afsprakenkader NT2 2007 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL

Nadere informatie

Handleiding verificatie cursistendossier NT2

Handleiding verificatie cursistendossier NT2 Handleiding verificatie cursistendossier NT2 1. Inleiding Algemene richtlijnen en afspraken m.b.t. verificatie zijn opgenomen in het Afsprakenkader Verificatie. De Huizen van het Nederlands hebben een

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratieen inburgeringsbeleid

houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratieen inburgeringsbeleid ingediend op 302 (2014-2015) Nr. 1 26 maart 2015 (2014-2015) Voorstel van decreet van Willy Segers, Ward Kennes, Mercedes Van Volcem, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate houdende wijziging

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

De nieuwe regels voor het bewijs van kennis van het Nederlands, nodig om bij een Vlaams lokaal bestuur aan de slag te kunnen.

De nieuwe regels voor het bewijs van kennis van het Nederlands, nodig om bij een Vlaams lokaal bestuur aan de slag te kunnen. De nieuwe regels voor het bewijs van kennis van het Nederlands, nodig om bij een Vlaams lokaal bestuur aan de slag te kunnen. Peter Vandenabeele De wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( )

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( ) stuk ingediend op 1867 (2012-2013) Nr. 7 7 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Amendementen Stukken in het dossier: 1867 (2012-2013) Nr. 1:

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00173 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 40/2007 van 12 december 2007 Betreft: Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland,

Nadere informatie

nr. 695 van CHRIS JANSSENS datum: 31 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Inburgering - Vormingsprogramma - Resultaatverbintenis

nr. 695 van CHRIS JANSSENS datum: 31 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Inburgering - Vormingsprogramma - Resultaatverbintenis SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 695 van CHRIS JANSSENS datum: 31 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

VR DOC.0737/2BIS

VR DOC.0737/2BIS VR 2016 0807 DOC.0737/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 12/2016 van 30 maart 2016 Betreft: aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging van diverse

Nadere informatie

AFSPRAKENKADER HUIS VAN HET NEDERLANDS GENT. Februari 2016. Afsprakenkader Gent (februari 2016) Pagina 1

AFSPRAKENKADER HUIS VAN HET NEDERLANDS GENT. Februari 2016. Afsprakenkader Gent (februari 2016) Pagina 1 AFSPRAKENKADER HUIS VAN HET NEDERLANDS GENT Februari 2016 Afsprakenkader Gent (februari 2016) Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Situering van het lokale afsprakenkader... 4 1.1 Algemeen wetgevend kader... 4 1.2

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Inburgering Spreker: Sofie Michielsen (Inburgering Oost-Vlaanderen) WAT IS INBURGERING? - 2-1 Opdracht Inburgering = Vlaamse beleid Opstap tot integratie door het onthalen

Nadere informatie

Intake bij atlas trefdag NT2

Intake bij atlas trefdag NT2 Intake bij atlas trefdag NT2 Nieuwe organisatie Atlas Bij Atlas, integratie& inburgering Antwerpen kan je terecht voor: inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen ondersteuning

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeldfiche: Toeleiding inburgeraars met educatief perspectief

Praktijkvoorbeeldfiche: Toeleiding inburgeraars met educatief perspectief Studiedag Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren 26 november 2010 Workshop G Praktijkvoorbeeldfiche: Toeleiding inburgeraars met educatief perspectief Contactpersoon voor dit praktijkvoorbeeld:

Nadere informatie

VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL. Met steun van het Europees Integratiefonds

VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL. Met steun van het Europees Integratiefonds VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL INTRODUCTIE TAALBELEID OPBOUW 1.Introductie 2.Resultaten taalomgevingsanalyse 3.Tweedetaalverwerving 4.Introductie taalontwikkelend lesgeven / taalbeleid 5.Taalacties

Nadere informatie

AFSPRAKENKADER IN-GENT VZW AFDELING ONTHAAL EN INTAKE. Juni Afsprakenkader Gent (juni 2017) Pagina 1

AFSPRAKENKADER IN-GENT VZW AFDELING ONTHAAL EN INTAKE. Juni Afsprakenkader Gent (juni 2017) Pagina 1 AFSPRAKENKADER IN-GENT VZW AFDELING ONTHAAL EN INTAKE Juni 2017 Afsprakenkader Gent (juni 2017) Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Situering van het lokale afsprakenkader...4 1.1 Algemeen wetgevend kader...4 1.2

Nadere informatie

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielinstroom Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 8 januari 2004 1000 Brussel RVOL/MDR/ADV/003. Advies over het voorontwerp van decreet Huizen van het Nederlands

Leuvenseplein 4 8 januari 2004 1000 Brussel RVOL/MDR/ADV/003. Advies over het voorontwerp van decreet Huizen van het Nederlands Vlaamse Onderwijsraad Raad Volwassenenonderwijs Leuvenseplein 4 8 januari 2004 1000 Brussel RVOL/MDR/ADV/003 Advies over het voorontwerp van decreet Huizen van het Nederlands 1 Situering De minister van

Nadere informatie

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 22 februari 2005 RVOL/MDR/ADV/005 Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat van

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw

ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen. voorgesteld na indiening van het verslag

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen. voorgesteld na indiening van het verslag stuk ingediend op 1867 (2012-2013) Nr. 9 27 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Amendementen voorgesteld Stukken in het dossier: 1867 (2012-2013)

Nadere informatie

Advies over de platformtekst derde rondetafelconferentie Nederlands tweede taal

Advies over de platformtekst derde rondetafelconferentie Nederlands tweede taal . ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 maart 2009 RLLL/MDR/ADV/008 Advies over de platformtekst derde rondetafelconferentie Nederlands tweede taal VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen Richtlijnen voor auteurs - De hoofdindeling ligt vast en bestaat uit volgende rubrieken:

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSCONTROLE DATA-UITWISSELING NT2

HANDLEIDING KWALITEITSCONTROLE DATA-UITWISSELING NT2 HANDLEIDING KWALITEITSCONTROLE DATA-UITWISSELING NT2 (Versie 1 september 2010) 1. Inleiding Sommige cursisten NT2 - Richtgraad A1, volgen hun opleiding in het kader van een inburgeringstraject (Inburgering),

Nadere informatie

Knelpuntennota NT2. Raad Levenslang en Levensbreed Leren. 24 februari 2015 RLLL-RLLL-END-1415-001

Knelpuntennota NT2. Raad Levenslang en Levensbreed Leren. 24 februari 2015 RLLL-RLLL-END-1415-001 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 februari 2015 RLLL-RLLL-END-1415-001 Knelpuntennota NT2 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be info@vlor.be

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de Huizen van het Nederlands TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de Huizen van het Nederlands TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 2209 (2003-2004) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 29 april 2004 ONTWERP VAN DECREET betreffende de Huizen van het Nederlands TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 2209 (2003-2004)

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op stuk ingediend op 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

De samenwerking tussen OCMW en onthaalbureau

De samenwerking tussen OCMW en onthaalbureau De samenwerking tussen OCMW en onthaalbureau Inleiding OCMW s streven naar een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven van hun cliënten. Ook medewerkers van onthaalbureaus zetten

Nadere informatie

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Colloquium Koning Boudewijnstichting Vorming en opleiding in de gevangenis Best Practices Brussel, 6 mei 2009 Diplomagericht onderwijs Onderwijsdiploma? Organisatie

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

STANDPUNT NT2. Brussel, 15 mei 2002 MJ_Standpunt_NT2

STANDPUNT NT2. Brussel, 15 mei 2002 MJ_Standpunt_NT2 STANDPUNT NT2 Brussel, 15 mei 2002 MJ_Standpunt_NT2 De kennis van het Nederlands is ongetwijfeld één van de basiscompetenties om in onze samenleving zelfredzaam te kunnen zijn, een opleiding te volgen

Nadere informatie

PLATFORMTEKST DERDE RONDETAFELCONFERENTIE NEDERLANDS TWEEDE TAAL

PLATFORMTEKST DERDE RONDETAFELCONFERENTIE NEDERLANDS TWEEDE TAAL PLATFORMTEKST DERDE RONDETAFELCONFERENTIE NEDERLANDS TWEEDE TAAL ANTWERPEN 15 DECEMBER 2008 1 I. INHOUDSTAFEL I. INHOUDSTAFEL... 2 II. VOORWOORD... 4 III. GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN... 6 A. DEFINITIES,

Nadere informatie

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien.

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 64 van MARTINE TAELMAN datum: 17 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren - Stand van zaken

Nadere informatie

Om het opleidingsprofiel in kaart te brengen, beschikken we over drie indicatoren:

Om het opleidingsprofiel in kaart te brengen, beschikken we over drie indicatoren: Profiel van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden t.o.v. de totale groep van inburgeraars en t.o.v. de groep personen met een inschrijving NT2 via de Agentschappen of het Huis van het Nederlands

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 15/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging van diverse

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 13 juni 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp van decreet

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Beraadslaging VTC nr. 17/2013 van 12 juni 2013

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Beraadslaging VTC nr. 17/2013 van 12 juni 2013 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 17/2013 van 12 juni 2013 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van

Nadere informatie

De NT2 trajecten van inburgeraars in kaart gebracht. Peter De Cuyper HIVA. Inhoud

De NT2 trajecten van inburgeraars in kaart gebracht. Peter De Cuyper HIVA. Inhoud De NT2 trajecten van inburgeraars in kaart gebracht VLOR, Brussel, 21 01 2014 Peter De Cuyper HIVA peter.decuyper@kuleuven.be Situering Inhoud De evaluatie van taaltrajecten Opzet Methodologie Conclusies

Nadere informatie

gezamenlijk advies 22 januari 2013

gezamenlijk advies 22 januari 2013 ONTWERPBESLUIT houdende uitvoering van het decreet van 18 november 2011 tot regeling van bewijs van taalkennis gezamenlijk advies 22 januari 2013 VLABEST - Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken Boudewijnlaan

Nadere informatie

Het Vlaamse inburgeringsbeleid

Het Vlaamse inburgeringsbeleid Het Vlaamse inburgeringsbeleid Informatiebrochure voor gemeenten januari 2009 Inhoud Inleiding...3 1 Samenleven in diversiteit en inburgering...4 2 Het inburgeringstraject...4 2.1 Nederlands als tweede

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 29/2014 van 10 september 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Nieuwe opleidingsprofielen (OP) NT2. Trefdag NT2 Antwerpen 21 mei 2014

Nieuwe opleidingsprofielen (OP) NT2. Trefdag NT2 Antwerpen 21 mei 2014 Nieuwe opleidingsprofielen (OP) NT2 Trefdag NT2 Antwerpen 21 mei 2014 Inhoud 1. Opdracht minister 1. Algemeen 2. Waarom actualiseren? 3. Specifiek 2. Werkwijze 1. Ontwikkeling en resonans 2. Indiening

Nadere informatie

Werkingsverslag

Werkingsverslag Werkingsverslag 2012-2013 Pijler : Intake-Testing-Oriëntering 1 VOORAF Voor u ligt het werkingsverslag 2012 2013 van het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw. Daarnaast verwijzen we ook naar onze

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 4 november 2008 RLLL/MDR /ADV/003 Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie VLAAMSE

Nadere informatie

Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor inburgeraars?

Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor inburgeraars? Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor inburgeraars? Peter De Cuyper (promotor) Montserrat González Garibay Laura Jacobs Steunpunt Inburgering en Integratie Steunpunt Inburgering en Integratie Consortium

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker leerloopbaanbegeleiding

Vacature. voltijds medewerker leerloopbaanbegeleiding Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Anderstaligen voorbereiden op het Nederlandstalige hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. 15 maart 2016

Anderstaligen voorbereiden op het Nederlandstalige hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. 15 maart 2016 Anderstaligen voorbereiden op het Nederlandstalige hoger onderwijs en de arbeidsmarkt 15 maart 2016 Opbouw Geschiedenis IVAN in de praktijk Toekomst 2 Geschiedenis Intensief Voorbereidingsjaar hoger onderwijs

Nadere informatie

12 scenario s. van warme overdracht

12 scenario s. van warme overdracht 12 scenario s van warme overdracht Scenario s van warme overdracht tussen centra voor volwassenenonderwijs CVO - centra voor basiseducatie CB Voor mensen met minder geletterdheidsvaardigheden is het niet

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofiel voor het secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofiel voor het secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie Raad Levenslang en Levensbreed Leren 11 maart 2014 RLLL-RLLL-ADV-004 Advies over de voorstellen van opleidingsprofiel voor het secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.219/1 van 20 april 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitscriteria voor de instroomopleiding Havenarbeider 2/5

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

Huis van het Nederlands Antwerpen. de eerste stap naar een cursus Nederlands

Huis van het Nederlands Antwerpen. de eerste stap naar een cursus Nederlands Huis van het Nederlands Antwerpen de eerste stap naar een cursus Nederlands Verantwoordelijke uitgever: Frieke Van Zundert Coördinator Huis van het Nederlands Antwerpen Vormgeving: www.robmarcelis.be 2

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Beroepskwalificaties: procedure en toepassingen 11 mei 2009 Inleiding Thema workshop Beroepskwalificaties Procedure Toepassingen Structuur uiteenzetting: Wat is een beroepskwalificatie

Nadere informatie

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN]

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] CONTEXT Per 1-1-2015 : stopzetting werking van de 13 Consortia Volwassenenonderwijs in Vlaanderen TAKEN CONSORTIA Samenwerking binnen Volwasseneneducatie

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

Werkingsverslag 2011-2012 VOORAF Voor u ligt het werkingsverslag 2011 2012 van het Huis van het Nederlands Oost- Vlaanderen vzw. Daarnaast verwijzen we ook naar onze website voor meer algemene uitleg over

Nadere informatie

HANDLEIDING DENKKADER ORIËNTERING

HANDLEIDING DENKKADER ORIËNTERING HANDLEIDING DENKKADER ORIËNTERING November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Theoretische achtergrond... 2 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 2 1.2 Doelstelling denkkader oriëntering... 2 2 Bouwstenen van het denkkader

Nadere informatie

Peter De Cuyper & Laura Jacobs. Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor werkenden en werkzoekenden?

Peter De Cuyper & Laura Jacobs. Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor werkenden en werkzoekenden? Peter De Cuyper & Laura Jacobs Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor werkenden en werkzoekenden? HET NT2-AANBOD IN VLAANDEREN: PASSEND VOOR WERKENDEN EN WERKZOEKENDEN? Peter De Cuyper & Laura Jacobs

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Determinanten van een geslaagd NT2 traject

Determinanten van een geslaagd NT2 traject Determinanten van een geslaagd NT2 traject Joke Meeus & Peter De Cuyper Meeus, J & De Cuyper, P. (2015). De NT2- trajecten van inburgeraars in kaart gebracht: Inzicht in de doelgroep, het behalen van basistaalvaardigheid,

Nadere informatie

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Algemene Raad 27 september 2012 AR-AR-ADV-003 Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T

Nadere informatie

Werkingsverslag

Werkingsverslag Werkingsverslag 2013-2014 Pijler : Intake-Testing-Oriëntering 1 VOORAF Voor u ligt het werkingsverslag 2013 2014 van het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw. Daarnaast verwijzen we ook naar onze

Nadere informatie

VR DOC.0737/1BIS

VR DOC.0737/1BIS VR 2016 0807 DOC.0737/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Advies over nieuwe modulaire structuurschema s voor de studiegebieden Talen en NT2

Advies over nieuwe modulaire structuurschema s voor de studiegebieden Talen en NT2 Vlaamse Onderwijsraad Raad Volwassenenonderwijs Leuvenseplein 4 11 mei 2004 1000 Brussel RVOL/MDR/ADV/011 Advies over nieuwe modulaire structuurschema s voor de studiegebieden Talen en NT2 1 Situering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Huis van het Nederlands vzw Pagina 1

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Huis van het Nederlands vzw Pagina 1 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Huis van het Nederlands vzw Pagina 1 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Basiswerking (Nederlands Leren) 2.1 Wervingskanalen en gesprekken 2.2 Bereikte doelgroep 2.3 Testen 2.4

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12; Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen, wat betreft

Nadere informatie

Inhoud. Memorie van toelichting...3. Ontwerp van decreet...5

Inhoud. Memorie van toelichting...3. Ontwerp van decreet...5 Ontwerp van decreet houdende een wijziging betreffende de organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de invoering van de fast- en gemeenschapsbonus Ingediend op 1

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen

Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen Huis van het Nederlands De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen 2 3 Woord vooraf In het steeds veranderende NT2 - landschap zijn de Huizen van het Nederlands een vaste waarde geworden.

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 10/2012 van 9 mei 2012 Betreft: aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat)cursisten

Nadere informatie

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Inburgering in het kader van Managers van diversiteit. Taalgericht naar werk Inhoud I

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Inburgering in het kader van Managers van diversiteit. Taalgericht naar werk Inhoud I taalgericht naar werk Over het belang van geïntegreerd vakonder wijs voor beroepsgerichte opleidingen Publicatie ontwikkeld door Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

VR DOC.0489/1BIS

VR DOC.0489/1BIS VR 2017 0206 DOC.0489/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie