BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL I. INHOUDSTAFEL I. INHOUDSTAFEL... 1 II. ALGEMENE BEPALINGEN Doelstelling Toepassingsgebied Lokale werkafspraken Regisseur van het NT2-traject Contactpersoon Inwerkingtreding Evaluatie... 4 III. ORGANISATIE VAN HET AANBOD Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) Basisniveau Basisniveau georganiseerd door VDAB Vervolgaanbod... 5 a. Vervolgaanbod NT2 bij de onderwijsverstrekkers... 5 b. Vervolgaanbod met taalondersteuning bij VDAB en Syntra Doorstroming Afstemming van behoefte en aanbod Minimale en maximale groepsgrootte... 7 IV. INTAKE, TESTING EN ORIËNTERING Algemene principes Intake, testing en oriëntering van cursisten die nog niet beschikken over een studiebewijs NT2 op niveau A a. Testing en oriëntering naar een CBE, CVO of UTC... 8 b. Doorverwijzing naar een CBE, CVO of UTC... 8 c. Afwijkingen op de algemene principes inzake doorverwijzing naar een CBE, CVO of UTC Niveautesting NT a. Niveautesting i.f.v. vrijstellingen in het opleidingstraject b. Niveautesting zonder de bedoeling verder opleiding NT2 te volgen V. STUDIEBEWIJZEN Studiebewijzen op niveau A Wederzijdse erkenning studiebewijzen VI. OPVOLGING REGELMATIGE DEELNAME Doelgroep Vorm van gegevensuitwisseling Inschrijving en doorverwijzing Communicatie inzake regelmatige deelname BIJLAGE I Stroomschema BIJLAGE II Overzicht overeenstemming tussen de NT2-niveaus (VWO en UT) en de niveaus van het ERK BIJLAGE III Studiebewijzen Nederlands uitgereikt in de Franse Gemeenschap... 16

2 II. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Doelstelling Het afsprakenkader houdt een reeks van taakafspraken in tussen de beleidsdomeinen Werk, Onderwijs en Vorming, Wonen en Inburgering over Nederlands tweede taal (NT2) en meer bepaald volgende aspecten: - de organisatie en afstemming van het opleidingsaanbod; - de wederzijdse erkenning van de studiebewijzen; - de oriëntering, niveaubepaling en leertrajecten van cursisten; - de samenwerking tussen de Centra voor Basiseducatie (CBE), Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), Universitaire Talencentra (UTC), Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Syntra-Vlaanderen, de onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands en de consortia volwassenenonderwijs op vlak van NT2. 2. Toepassingsgebied Het afsprakenkader is van toepassing op de organisatie van het aanbod NT2 in het kader van: - het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; - het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; - het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; - het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; - het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid, en bijhorende uitvoeringsbesluiten; - het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; - het decreet van 7 mei 2004 tot tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 3. Lokale werkafspraken Dit afsprakenkader geldt als een algemeen kader voor alle betrokken instellingen. De algemene vergadering van het Huis van het Nederlands legt, binnen de krijtlijnen van dit afsprakenkader NT2, de verdere concrete werkafspraken tussen de verschillende instellingen vast in een schriftelijke overeenkomst. Deze lokale werkafspraken bevatten minstens concrete afspraken over de communicatie tussen de aanbodsverstrekkers en de regisseurs voor die aspecten waarvoor de Kruispuntbank Inburgering nog niet operationeel is.

3 4. Regisseur van het NT2-traject T.a.v. van sommige NT2-cursisten wordt een inspanningsverbintenis gesteld. Het gaat om: - inburgeraars in het kader van hun primaire inburgeringstraject (A); - (kandidaat)-huurders van een sociale huurwoning in het kader van de voorwaarde van taalbereidheid (B); - anderstalige werkzoekenden in een door de VDAB erkend traject naar werk (C) 1. In deze gevallen kent het leertraject van de NT2-cursist een regisseur. De regisseur is het onthaalbureau voor A, het Huis van het Nederlands voor B en de VDAB voor C. De regisseursrol houdt het volgende in: - de regisseur is eindverantwoordelijke voor de permanente opvolging en sturing van het leertraject; - de regisseur krijgt hiertoe - rekening houdende met de bepalingen over de communicatie in hoofdstuk V van de aanbodsverstrekkers of van het Huis van het Nederlands de nodige informatie m.b.t. het leertraject van de cursist zowel met betrekking tot de aanwezigheid als de leervorderingen van de cursisten; - de regisseur kan t.a.v. de cursist sturend optreden in het leertraject; - het Huis van het Nederlands houdt bij de doorverwijzing van de cursist naar een geschikt aanbod rekening met de verwachtingen en de maatschappelijke opdracht van de regisseur, onverminderd de afspraken m.b.t. de oriëntering zoals bepaald in hoofdstuk IV.2. De regisseur meldt tijdig en voorafgaand welke de verwachtingen zijn, zodat de aanbodsverstrekkers hun aanbod in functie daarvan tijdig kunnen plannen; - de regisseur informeert de cursist over de rechten en plichten die verbonden zijn aan de inspanningsverbintenis; - de regisseur houdt bij het expliciteren van zijn verwachtingen t.a.v. het leertraject van de cursist rekening met de mogelijke noodzakelijke randvoorwaarden (mobiliteit, kinderopvang, ) en vult deze naargelang het geval ook in; - de regisseur interpreteert de door de aanbodsverstrekker aangeleverde data m.b.t. de regelmatige deelname en neemt hiervoor indien nodig contact op met de aanbodsverstrekker; - de regisseur is verantwoordelijk voor het preventief begeleiden van de cursist in functie van het voldoen aan de inspanningsverbintenis en het nemen van de nodige maatregelen indien blijkt dat de cursist er niet zou aan voldoen. De regisseursrol vervalt van zodra de cursist niet meer gevat is door de inspanningsverbintenis. 1 Erkend traject naar werk impliceert voor de anderstalige werkzoekende een verbintenis met VDAB waarin hij/zij verplicht wordt om onder meer NT2 te volgen.

4 5. Contactpersoon Elke betrokken instelling duidt per regio van het Huis van het Nederlands één contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor de communicatie met de andere instellingen. Er worden duidelijk afspraken gemaakt over hoe en wanneer deze contactpersoon kan bereikt worden. Deze afspraken worden geconcretiseerd binnen de lokale werkafspraken zoals omschreven onder II Inwerkingtreding Het afsprakenkader NT2 treedt in werking op 1 september Evaluatie De Vlaamse regering evalueert in 2011 en nadien om de twee jaar het afsprakenkader NT2. Ze doet dit in overleg met de betrokken instellingen op wie het afsprakenkader van toepassing is. Het afsprakenkader kan op basis van deze evaluatie gewijzigd worden. Het afsprakenkader kan tussentijds bijgestuurd worden indien er zich belangrijke nieuwe beleidsontwikkelingen voordoen. Aan de Vlaamse Onderwijsraad wordt een advies gevraagd. III. ORGANISATIE VAN HET AANBOD 1. Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) Alle aanbieders van opleidingen NT2 die onder het toepassingsgebied van dit afsprakenkader vallen rangschikken hun opleidingen overeenkomstig de 6 niveaus van het ERK. De niveaus van het ERK zijn: - A1 of Breakthrough - A2 of Waystage - B1 of Threshold - B2 of Vantage - C1 of Effectiveness - C2 of Mastery In dit afsprakenkader NT2 worden voor de verschillende niveaus de lettercodes gehanteerd. 2. Basisniveau Het basisniveau NT2, te begrijpen als niveau A1, wordt uitsluitend georganiseerd door onderwijsinstellingen, met name door de CBE, de CVO en de UTC.

5 Zolang de cursist taalniveau A1 niet aantoonbaar behaald heeft, kan hij niet doorstromen naar een vervolgaanbod NT2, georganiseerd door onderwijsinstellingen, VDAB of Syntra. Voor analfabete of traaglerende cursisten kan de VDAB een beroepsgericht traject met taalondersteuning aanbieden in nevenschakeling met de taalopleiding op niveau A1 in het CBE. 3. Basisniveau georganiseerd door VDAB De VDAB kan geen opleidingen NT2 op niveau A1 organiseren of inkopen bij gekwalificeerde derden wanneer er binnen het werkingsgebied van een consortium volwassenenonderwijs een behoeftedekkend aanbod bestaat. Een uitzondering op deze regeling kan gemaakt worden in het geval het een aanbod NT2 betreft in het kader van Nederlands op de Werkvloer of een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming. In die gevallen kan ook de VDAB een aanbod NT2 op niveau A1 organiseren. Wanneer de onderwijsinstellingen binnen het werkingsgebied van een consortium volwassenenonderwijs er niet in slagen om met reguliere middelen of contractmiddelen een behoeftedekkend aanbod te realiseren, kan de VDAB cursussen inkopen bij gekwalificeerde derden. De vraag wordt steeds voor akkoord voorgelegd aan de algemene vergadering van het Huis van het Nederlands. VDAB waakt erover dat de gekwalificeerde derden voldoen aan volgende criteria: - ze onderschrijven de bepalingen in het afsprakenkader NT2; - ze hebben ervaring met het organiseren van opleidingen NT2; - ze hebben ervaring met de doelgroep anderstalige werkzoekenden; - de lesgevers hebben ervaring met het NT2-gebeuren of hebben een specifieke bijscholing gevolgd; - er wordt een methodiek gehanteerd die aansluit bij het vervolgaanbod NT2; - de opleidingen zijn gerangschikt conform het ERK; - de opleidingen zijn functioneel, geïntegreerd en intensief georganiseerd; - de cursisten worden opgevolgd via een pedagogisch-technisch dossier; - ze beschikken over een aangepaste infrastructuur en voldoende didactisch materiaal; - ze zijn inhoudelijk en organisatorisch voldoende flexibel; - ze brengen de cursistgegevens in in het cliëntvolgsysteem. 4. Vervolgaanbod Een cursist die het taalniveau A1 aantoonbaar bereikt heeft, kan doorstromen naar een vervolgaanbod NT2, georganiseerd door een CBE, CVO, UTC, VDAB of Syntra. Dit naargelang het perspectief van de betreffende cursist. a. Vervolgaanbod NT2 bij de onderwijsverstrekkers De CBE en CVO organiseren enerzijds een NT2 aanbod dat gericht is op taalvaardigheid die nodig is om in allerlei persoonlijke en maatschappelijke situaties

6 binnen de samenleving te functioneren en anderzijds een NT2-aanbod in combinatie met diploma- of beroepsgericht onderwijs of met werkervaring. De CBE organiseren dit aanbod tot op het niveau A2. De cursisten stromen nadien door naar een aanbod in een CVO. De CVO organiseren dit aanbod tot op het niveau C1. De UTC organiseren een NT2-aanbod dat in hoofdzaak gericht is op taalvaardigheid die nodig is voor het behalen van het diploma hoger onderwijs. b. Vervolgaanbod met taalondersteuning bij VDAB en Syntra De VDAB organiseert voor werkzoekenden en werknemers specifieke taalvaardigheidscursussen, bij voorkeur in de vorm van nevenschakeling met een beroepsopleiding of werkervaring, en taalondersteuning i.f.v. beroepsopleiding en werk. Het Syntra-netwerk organiseert voor anderstalige (kandidaat)-ondernemers of anderstalige (kandidaat)medewerkers van ondernemers specifieke taalvaardigheidscursussen bij voorkeur in de vorm van nevenschakeling met de opleiding (leertijd of ondernemersvormingen). Het vervolg aanbod georganiseerd door VDAB en Syntra sluit onmiddellijk aan bij het aanbod NT2 op niveau A1 in de onderwijsinstellingen. De cursist wordt tevens aangemoedigd om in nevenschakeling zijn opleiding NT2 bij de onderwijsverstrekkers te continueren i.f.v. een duurzame taalverwerving. 5. Doorstroming Alle aanbodsverstrekkers die een vervolgaanbod of -traject inrichten, zien erop toe dat de doorstroom na het niveau A1 naar het vervolgaanbod voor de cursist in optimale omstandigheden kan verlopen en onderhouden een goede communicatie (zie hoofdstuk V) met het centrum waar de cursist het basisniveau NT2 heeft gevolgd. Alle aanbodsverstrekkers ondernemen gerichte acties inzake doorstroombegeleiding en een warme overdracht van de cursist. Dit houdt o.a. in naargelang het geval de regisseur of de aanbodsverstrekker de cursist toeleidt naar het meest geschikte opleidingsaanbod, rekening houdende met de startbekwaamheid. Eventueel wordt voorzien in een beperkte individuele remediëring wanneer de cursist niet over alle noodzakelijke startcompetenties zou blijken te beschikken om in een vervolgaanbod in te stappen. Wanneer de cursist gedurende langere tijd geen opleiding gevolgd heeft en wil instappen in een vervolgniveau, dan kan de aanbodsverstrekker het taalniveau opnieuw testen of de cursist doorverwijzen naar het Huis van het Nederlands voor een nieuwe oriëntering. Indien het vereiste taalniveau niet meer gehaald wordt, kan men de cursist eerst doorverwijzen naar een opleiding op niveau A1. 6. Afstemming van behoefte en aanbod Binnen elke regio van een consortium wordt een aanbod NT2 georganiseerd dat afgestemd is op de behoeften van de doelgroep.

7 Hiervoor maakt het Huis van het Nederlands op basis van haar registratiegegevens jaarlijks een analyse van de bereikte doelgroep en hun specifieke opleidingsbehoeften. In overleg met de consortia volwassenenonderwijs worden op basis van die analyse concrete afspraken gemaakt m.b.t. de organisatie van het NT2-aanbod. Daarbij dient voor het werkingsgebied van elk consortium de nood aan volgende mogelijke specifieke organisatievormen in kaart gebracht te worden en indien nodig en haalbaar ook ingevuld te worden: - een aanbod tijdens de zomermaanden, minstens op niveau A1; - verkorte leertrajecten op niveau; - zeer intensief en kortlopend aanbod; - aanbod in gecombineerd onderwijs; - avond- en weekendaanbod op alle niveaus; - de combinatie van opleidingen NT2 met beroepsopleidingen, dit zowel via duale trajecten als via geïntegreerde trajecten. Via de analyse van het Huis van het Nederlands wordt tevens in kaart gebracht of er voorzien wordt in: - voldoende startmomenten op niveau A1; - voldoende instapmomenten voor de vervolgopleidingen; - een voldoende regionale spreiding van het aanbod; Over de behoefteanalyse en het in kaart brengen van de mogelijke specifieke organisatievormen maken de Huizen van het Nederlands en de consortia volwassenenonderwijs afspraken in hun samenwerkingsprotocol. 7. Minimale en maximale groepsgrootte Binnen de algemene vergadering van het Huis van het Nederlands worden afspraken gemaakt over: - de minimale groepsgrootte die door een aanbodsverstrekker vooropgesteld wordt om een nieuwe opleiding te kunnen starten; - de maximale groepsgrootte die een aanbodsverstrekker hanteert voor een opleiding waarna geen verdere inschrijvingen meer mogelijk zijn. Deze afspraken worden vastgelegd in de lokale werkafspraken zoals omschreven onder II.3. IV. INTAKE, TESTING EN ORIËNTERING 1. Algemene principes De Huizen van het Nederlands staan in voor een gecoördineerde en geobjectiveerde intake, eventueel testing, en oriëntering van zowel kandidaat-cursisten die doorverwezen zijn vanuit de onderwijsinstellingen, VDAB, Syntra, sociaal

8 verhuurkantoren, OCMW s of onthaalbureaus, als van degene die zich rechtstreeks aandienen bij het Huis van het Nederlands. De Huizen van het Nederlands realiseren deze opdracht rekening houdend met dit afsprakenkader NT2. De intake, testing en oriëntering gebeuren aan de hand van door de Vlaamse regering aangeleverde instrumenten. Het Huis van het Nederlands peilt ook naar de verwachtingen en maatschappelijke opdracht van de regisseur wanneer het een verplicht traject betreft. De intake, testing en oriëntering gebeurt best centraal in het Huis van het Nederlands of in één van haar regionale antennes. In die regio s waar de intake, testing en oriëntering binnen de onderwijsinstelling gebeurt, moet dit conform de richtlijnen van het Huis van het Nederlands gebeuren. 2. Intake, testing en oriëntering van cursisten die nog niet beschikken over een studiebewijs NT2 op niveau A1. a. Testing en oriëntering naar een CBE, CVO of UTC De Huizen van het Nederlands nemen een intake af gericht op de oriëntering en doorverwijzing naar het meest geschikte aanbod. Deze taalintake omvat indien nodig een door de Vlaamse regering aangeleverde cognitieve vaardigheidstest. De oriëntering door het Huis van het Nederlands is bindend. De CBE en CVO organiseren een NT2 aanbod dat gericht is op taalvaardigheid die nodig is om in allerlei persoonlijke en maatschappelijke situaties binnen de samenleving te functioneren en/of een NT2-aanbod in combinatie met diploma- of beroepsgericht onderwijs of met werkervaring. Het Huis van het Nederlands oriënteert een kandidaat-cursist naar een CBE wanneer die ofwel: - analfabeet is; - minder dan 7 jaar scholing heeft gevolgd in het land van herkomst; - op basis van de intake over beperktere cognitieve vaardigheden blijkt te beschikken. Het Huis van het Nederlands oriënteert een kandidaat-cursist naar een CVO wanneer die - op basis van de taalintake niet laaggeschoold en traaglerend blijkt te zijn én niet - conform de criteria - doorverwezen werd naar een UTC. De UTC organiseren een NT2-aanbod dat in hoofdzaak gericht is op taalvaardigheid die nodig is voor het behalen van het diploma hoger onderwijs. Het Huis van het Nederlands kan een kandidaat-cursist naar een UTC oriënteren wanneer die - op basis van de intake over zeer hoge cognitieve vaardigheden blijkt te beschikken.; - voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs(= hoger beroepsonderwijs, hogescholenonderwijs en universitair onderwijs);

9 - een educatief perspectief heeft op niveau van het hoger onderwijs; - de intentie heeft om Nederlands te leren in een kort en intensief studietraject; - kan steunen op de kennis van tenminste één West-Europese taal. b. Doorverwijzing naar een CBE, CVO of UTC i. In het geval het cursisten betreft die niet in een verplicht traject zitten. Het Huis van het Nederlands respecteert na de oriëntering naar CBE, CVO of UTC de vrije keuze van de kandidaat-cursist en biedt steeds een volledig overzicht van alle onderwijsinstellingen binnen het werkingsgebied die het passende aanbod organiseren. Bij de doorverwijzing dient er voldoende aandacht besteed te worden aan het informeren van kandidaat-cursisten NT2 over enerzijds de verschillende opleidingsverstrekkers die kunnen bezocht worden en anderzijds de verschillende organisatievormen die kunnen gevolgd worden. Hierbij dienen minimaal volgende aspecten aan bod te komen: - De intensiteit, tijdstip, plaats, startdatum en duur van de opleidingen - Het aandeel zelfstudie dat in de opleiding wordt opgenomen. - De kostprijs van de opleidingen - De mogelijkheden om binnen dezelfde onderwijsinstelling een vervolgtraject te volgen. ii. In het geval het cursisten betreft die wel in een verplicht traject zitten. De regisseur van het traject geeft aan het Huis van het Nederlands zijn verwachtingen mee over het type aanbod dat de cursist moet volgen. Het Huis van het Nederlands houdt bij de oriëntering van de cursist rekening met deze verwachtingen. Dit houdt in dat het Huis van het Nederlands naast de oriëntering naar een CBE, CVO of UTC op basis van de criteria vermeld in a), ook kan oriënteren richting een specifiek aanbod bij een welbepaalde aanbodsverstrekker. Elementen die hierbij in rekening kunnen gebracht worden zijn intensiteit, plaats, tijdstip en organisatievorm van het aanbod. Wanneer er op korte termijn geen specifiek aanbod georganiseerd wordt dat voldoet aan de verwachtingen van de regisseur, neemt het Huis van het Nederlands contact op met die regisseur i.f.v. een oriëntering naar een ander type aanbod. Deze afspraken worden vastgelegd in de lokale werkafspraken zoals omschreven onder II.3. c. Afwijkingen op de algemene principes inzake doorverwijzing naar een CBE, CVO of UTC Van de algemene principes m.b.t. de doorverwijzing naar een CBE, CVO of UTC zoals opgesomd in a, kan afgeweken worden in volgende gevallen.

10 - Wanneer na de doorverwijzing uit de lespraktijk blijkt dat de cursist toch niet naar het meest geschikte aanbod georiënteerd werd, kan men deze alsnog naar een andere onderwijsverstrekker doorverwijzen. Dit gebeurt op initiatief van de onderwijsverstrekker waarnaar de cursist in de eerste instantie werd doorverwezen en altijd mits een grondige motivering die in het cursistendossier wordt opgenomen. - Indien de cursist omwille van een effectieve wachtlijst niet binnen een redelijke termijn kan starten met zijn opleiding NT2. Het initiatief en de coördinatie liggen bij het Huis van het Nederlands en is slechts van toepassing nadat effectief is aangetoond dat de cursist niet binnen een redelijke termijn kon starten in een passend aanbod. - Wanneer het een opleiding betreft voor anderstalige ouders van schoolgaande kinderen die georganiseerd wordt in de school van de kinderen, tijdens de lesuren en gekaderd binnen een project rond ouderparticipatie. Het initiatief en de coördinatie ligt bij het Huis van het Nederlands en is slechts van toepassing wanneer het aantal cursisten te beperkt is om een apart aanbod van CBE en CVO in te richten - Wanneer het een opleiding betreft die georganiseerd wordt in een strafinstelling. Het initiatief en de coördinatie ligt bij het Huis van het Nederlands en is slechts van toepassing wanneer het aantal cursisten te beperkt is om een apart aanbod van CBE en CVO in te richten. Het Huis van het Nederlands overlegt hierover met de onderwijscoördinator voor de strafinstelling van het bevoegde consortium volwassenenonderwijs. 3. Niveautesting NT2 a. Niveautesting i.f.v. vrijstellingen in het opleidingstraject De testing van de elders verworven competenties inzake Nederlands tweede taal van kandidaat-cursisten die zich willen inschrijven in een opleiding NT2 in een onderwijsinstelling en vrijstellingen voor een leertraject willen bekomen, gebeurt door de betrokken onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling kan hiertoe het door de Vlaamse regering aangeleverde toetsmateriaal gebruiken. Elke onderwijsinstelling kan deze bevoegdheid delegeren aan het Huis van het Nederlands. M.b.t. de niveautesting i.f.v. vrijstellingen in het opleidingstraject en de eventuele delegatie aan het Huis van het Nederlands worden afspraken gemaakt in de lokale werkafspraken zoals omschreven onder II.3. b. Niveautesting zonder de bedoeling verder opleiding NT2 te volgen. De testing van de elders verworven competenties inzake Nederlands tweede taal van

11 anderstaligen die niet de bedoeling hebben om verder opleiding NT2 te volgen maar hun taalniveau willen geattesteerd zien, gebeurt door het Huis van het Nederlands. Hierbij worden de door de Vlaamse regering aangereikte instaptoetsen gebruikt. Het Huis van het Nederlands levert aan de cursist die aan de niveaubepaling heeft deelgenomen, een verklaring van bereikt taalniveau af. V. STUDIEBEWIJZEN 1. Studiebewijzen op niveau A1 De overheid erkent de door de onderwijsinstellingen uitgereikte studiebewijzen op niveau A1 en de door het Huis van het Nederlands afgeleverde verklaringen van bereikt taalniveau als bewijs van vrijstelling voor het luik NT2 in het primaire inburgeringstraject, het basisniveau NT2 in het kader van een traject naar werk of de taalbereidheidsvoorwaarde voor (kandidaat)- sociale huurders. 2. Wederzijdse erkenning studiebewijzen Bijlage II en III bij dit afsprakenkader omvat een raster waarin alle studiebewijzen van opleidingen NT2 van de diverse publieke aanbodsverstrekkers (zowel in de Vlaamse als de Franse Gemeenschap) worden ingeschaald conform de indeling van het ERK. Alle betrokken actoren in dit afsprakenkader erkennen de hierin opgenomen studiebewijzen. VI. OPVOLGING REGELMATIGE DEELNAME 1. Doelgroep De bepalingen over de opvolging van de regelmatige deelname aan het basisniveau NT2 gelden voor cursisten NT2 in één van de volgende dwingende trajecten: - het primaire inburgeringstraject (A); - de voorwaarde van taalbereidheid voor (kandidaat)-huurders van een sociale huurwoning (B); - een door de VDAB erkend traject naar werk voor anderstalige werkzoekenden (C). De opvolgende instellingen zijn het onthaalbureau (voor A), het Huis van het Nederlands (voor B) en de VDAB (voor C). Voor cursisten die in het kader van een primair inburgeringstraject (A) voor het luik NT2 de opleiding Nederlands tweede taal alfa richtgraad 1volgen gelden de bepalingen m.b.t. de opvolging van regelmatige deelname enkel voor de eerste 4 modules (start, 1, 2 en 3) van de opleiding.

12 2. Vorm van gegevensuitwisseling De gegevensuitwisseling in het kader van de aanvang en einde van een opleiding NT2 en de regelmatige deelname gebeurt via elektronische uitwisseling met de Kruispuntbank Inburgering (KBI) Voor de communicatie tussen de onderwijsverstrekkers en het onthaalbureau (voor A), het Huis van het Nederlands (voor B) en de VDAB (voor C), wordt gebruik gemaakt van het rijksregisternummer van de cursist. Wanneer het rijksregisternummer niet kan gebruikt worden, dan geeft de regisseur onmiddellijk na de inschrijving per cursist een uniek cursistnummer door aan de aanbodsverstrekker die makkelijk toelaat om de cursist op te volgen. 3. Inschrijving en doorverwijzing Bij doorverwijzing van een cursist naar een aanbodsverstrekker of bij reservatie van een plaats in een opleiding NT2, informeert het Huis van het Nederlands de aanbodsverstrekker over het statuut van de NT2-cursist en of die gevat is door de bepalingen m.b.t. de opvolging van regelmatige deelname. Het Huis van het Nederlands informeert de regisseur over de effectieve inschrijving van de cursist bij de desbetreffende aanbodsverstrekker. 4. Communicatie inzake regelmatige deelname De aanbodsverstrekker informeert het onthaalbureau (voor A), het Huis van het Nederlands (voor B) en de VDAB (voor C) minimaal twee maal per week over de aanwezigheid van de cursist. Hierbij wordt volgende informatie verstrekt: - de aan- of afwezigheid van de cursist; - in het geval ook of de cursist herhaaldelijk te laat komt dan wel de les vroegtijdig verlaat; - in het geval ook de afwezigheid van de leerkracht (door ziekte of ten gevolge andere verlofstelsels). De aanbodsverstrekker informeert het onthaalbureau (voor A), het Huis van het Nederlands (voor B) en de VDAB (voor C) onmiddellijk indien de cursist niet komt opdagen tijdens het eerste lesmoment.

13 BIJLAGE I.: Stroomschema Cursist heeft geen voorkennis van het Nederlands Cursist heeft voorkennis van het Nederlands maar heeft nood aan opfrissing/remediëring Cursist heeft voorkennis van het Nederlands -Huis neemt studievaardigheidsproef af -Huis brengt het gewenste type aanbod in kaart -Huis brengt de leerbehoefte in kaart -Huis neemt afgestemde en gevalideerde oriënteringsproef af -Huis brengt het gewenste type aanbod in kaart -Huis brengt de leerbehoefte in kaart -Huis neemt afgestemde en gevalideerde oriënteringsproef af -Huis brengt het gewenste type aanbod in kaart -Huis brengt de leerbehoefte in kaart Huis zoekt samen met de cursist naar het meest passende aanbod Huis zoekt samen met de cursist naar het meest passende aanbod Huis zoekt samen met de cursist naar het meest passende aanbod Cursist zit in een verplicht traject (werk, inburgering, sociale wooncode) Cursist zit niet in een verplicht traject Cursist zit in een verplicht traject (werk, inburgering of sociale wooncode) Cursist zit niet in een verplicht traject Cursist zit in een verplicht traject (werk, inburgering of sociale wooncode) Cursist zit niet in een verplicht traject -Huis brengt advies uit aan regisseur -Huis werkt inschrijving bij aanbodsverstrekker NT2 af. -Huis werkt inschrijving bij aanbodsverstrekker NT2 af. -Huis brengt advies uit aan regisseur -Huis werkt inschrijving bij aanbodsverstrekker NT2 af of formuleert een advies tot remediëring. -Huis werkt voorlopige inschrijving bij aanbodsverstrekker NT2 af of formuleert een advies tot remediëring. -Huis brengt advies uit aan regisseur -Huis werkt inschrijving bij aanbodsverstrekker NT2 af. -Huis werkt inschrijving bij aanbodsverstrekker NT2 af. Trajectbegeleiding wordt opgestart -cursist krijgt aanbod -aanbodsverstrekker rapporteert aan de regisseur -cursist krijgt aanbod - aanbodsverstrekker start met zorgbeleid indien nodig Trajectbegeleiding wordt opgestart -cursist krijgt aanbod -aanbodsverstrekker rapporteert aan de regisseur -cursist krijgt aanbod - aanbodsverstrekker start met zorgbeleid indien nodig Trajectbegeleiding wordt opgestart -cursist krijgt aanbod -aanbodsverstrekker rapporteert aan de regisseur -cursist krijgt aanbod - aanbodsverstrekker start met zorgbeleid indien nodig

14 BIJLAGE II. Overzicht overeenstemming tussen de NT2-niveaus (VWO en UT) en de niveaus van het ERK Richtgraad volwassenenonderwijs2 Niveau volwassenenonderwijs Benaming Europees referentiekader voor de talen Niveauaanduiding UT3 ILT (K.U.Leuven) Linguapolis (Universiteit Antwerpen) RG Breakthrough A1 Niveau 1 A1+A2 A1+A2 A1+A2 RG Waystage A2 Niveau 2 A2+ A2+ A2+ RG Threshold B1 Niveau 3 B1 B1 B1 RG Vantage B2 Niveau 4 B2 B2 B1 3.2 RG Effectiveness C1 Niveau 5 B2/C1 B2/C1 B Mastery C UCT (UGent)

15

16

Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen

Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen Huis van het Nederlands De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen 2 3 Woord vooraf In het steeds veranderende NT2 - landschap zijn de Huizen van het Nederlands een vaste waarde geworden.

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Inhoud 2 Inleiding...3 1 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs...4

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG 1 EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG INLEIDING De invoering van het M-decreet, de nieuwe inzichten in Handelingsgerichte diagnostiek en het toenemend

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie