ONLINE-CONFERENCE Dienstbeschrijving en SLA. versie 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONLINE-CONFERENCE Dienstbeschrijving en SLA. versie 1.0"

Transcriptie

1 ONLINE-CONFERENCE Dienstbeschrijving en SLA versie 1.0 Gilze, augustus 2012

2 I: DIENSTBESCHRIJVING 1. ALGEMEEN 1.1. Online-Conference biedt de mogelijkheid om online een videconference omgeving te gebruiken die opgesteld staat in een datacenter Online-Conference is een managed service dat bestaat uit de abonnementen VidyoPortal en VidyoLine(s) en is exclusief een internet of dataverbinding De door Global-e geleverde abonnementen zijn inclusief software assurance. 2. BEGIN EN DUUR VAN DE DIENST 2.1. De initiële contractduur is één (1) jaar en gaat in op de 1 e van de maand na in bedrijfstelling van de dienst (Ready For Service) en hierna stilzwijgend per één (1) maand verlengd. 3. VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN OPDRACHTGEVER 3.1. Opdrachtgever zal de Dienst niet gebruiken voor illegale doeleinden of voor doeleinden die een schending van de wetgeving tot gevolg heeft. Dit omvat, maar is niet gelimiteerd tot: a) het verstrekken van informatie welke in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; b) het verspreiden van tekst en/of beelden welke (kinder)pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van Leverancier; c) het ongevraagd versturen (spammen); d) het aanzetten tot oproer, zeker wanneer dit aanleiding geeft tot aanvallen (o.a. floats en (d)dossen) op de infrastructuur van Leverancier; e) het zonder toestemming binnendringen van andere computersystemen op het Internet (hacken) waarbij Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. 4. VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN LEVERANCIER 4.1. In het Online-Conference abonnement zijn rente, afschrijving, hardware onderhoud, housing, energie en systeemmonitoring inbegrepen Het Online-Conference platform wordt continu op systeemresources gemonitord en er wordt door Leverancier periodiek onderhoud op het platform uitgevoerd Leverancier zorgt voor voldoende capaciteit zodat systemresource uitbreidingen binnen de in SLA overeengekomen termijnen uitvoerbaar zijn. 5. AFLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE 5.1. Het installatieproces geschiedt volgens een stappenplan waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van templates Bij Ready For Service vindt bij Leverancier een interne overdracht op detailniveau plaats naar de supportafdeling (Customer Support) die vanaf dat moment het eerste aanspreekpunt wordt. Online-Conference versie 1.0 1

3 6. SUPPORT 6.1. Het is mogelijk om één of meerdere contactpersonen bij Opdrachtgever te benoemen. Contactpersoon ontvangt een Mcard en kan telefonisch of via de webportal een verzoek tot support of Request For Change aanmelden Leverancier kan ook het User support (TeleSupport) in verschillende abonnementsvormen verzorgen (TeleSupport). TeleSupport Basis Extra Enterprise Support window Werkdagen van 8:30 17:00 x x x Zaterdagen van 9:00 16:00 x* x* Alle dagen van 0:00 24:00 x* Persoonsgebonden Ja Ja Ja Maandelijkse kosten per user 7,50 10,00 25,00 Variabele kosten per kwartier 24,50 24,50 24,50 * Alleen bij calamiteiten Online-Conference versie 1.0 2

4 DEEL II: SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op alle product- en dienstcombinaties van Leverancier. Het percentage van de tijd waarbinnen Opdrachtgever in staat is de Dienst te gebruiken (na acceptatie door Opdrachtgever), berekend per kalendermaand. Afdeling binnen Leverancier die verantwoordelijk is voor telefonische ondersteuning aan Opdrachtgevers en die het eerste aanspreekpunt is voor Opdrachtgevers nadat de Dienst RFS is gegeven. De dienst Online-Conference. Kantooruren Werkdagen - maandag tot en met vrijdag - tussen 08:30 en 17:00 uur. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen worden niet als werkdag beschouwd. Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd Onderhoudsperiode Orderbevestiging Service Level Agreement Uitval van de Dienst Rechtspersoon met wie Leverancier de Overeenkomst is aangegaan. Apparatuur die Opdrachtgever zelf in beheer heeft en die is aangesloten op de Dienst. Maximaal toegestane tijd nodig voor het herstel van de Dienst na een storing. Een vooraf gedefinieerd tijdskader waarbinnen Opdrachtgever onderhoud aan de Dienst kan uitvoeren. Overeenkomst met als bijlage de Dienstbeschrijving en SLA - die door Opdrachtgever moet worden ondertekend, waarna de oplevering van de Dienst in gang wordt gezet. Overige afspraken tussen Opdrachtgever en Leverancier, m.b.t. beschikbaarheid, onderhoud en oplevering. Situatie waarin het niet mogelijk is gebruik te maken van de Dienst. Online-Conference versie 1.0 3

5 Algemeen 1. Toepasselijkheid Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening en is van toepassing zodra Leverancier een Ready For Service (RFS) heeft afgegeven inzake de Dienst aan Opdrachtgever. 2. Garantie Leverancier garandeert middels deze SLA voor Online-Conference een beschikbaarheidspercentage van 99,9%. Levering van de Dienst De leveringsprocedure van de Dienst begint na ontvangst van de door Opdrachtgever getekende orderbevestiging. Opdrachtgever verplicht zich te assisteren bij alle activiteiten die nodig zijn om de Dienst mogelijk te maken. 1. Acceptatie van de Dienst Onderdeel van de levering van de Dienst is de acceptatietest door Opdrachtgever en Leverancier. Na een succesvolle acceptatietest levert Leverancier de Dienst op aan Opdrachtgever: dit moment wordt aangeduid als Ready For Service(RFS). Het moment waarop de Dienst RFS wordt verklaard, vormt het moment waarop Leverancier operationele ondersteuning gaat geven aan de Dienst. De verplichting aan Opdrachtgever om de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde kosten te betalen, begint op de dag waarop de Dienst RFS is verklaard. 2. Non-acceptatie van de Dienst Als oplevering van de Dienst aan Opdrachtgever niet mogelijk is door redenen die vallen binnen het domein van Opdrachtgever, wordt de Dienst zonder acceptatie door Opdrachtgever aangehouden als RFS en wordt de Dienst vanaf dat moment in rekening gebracht. 3. Wijzigingen Dienst Wijzigingen in de Dienst worden gedefinieerd als wijzigingen in de functionele, technische of administratieve kenmerken van deze Dienst. Alle wijzigingen dienen door Opdrachtgever of een door hem gemachtigde persoon telefonisch of via een Support Ticket doorgegeven te worden aan Customer Support. Wijzigingen worden binnen 24 uur in behandeling genomen. Onderhoud Dienst 1. Preventief onderhoud Onderhoud is nodig voor uitbreiding en/of verbetering van de netwerkinfrastructuur van Leverancier, van faciliteiten en/of van dienst gerelateerde componenten. Onderhoud kan door Leverancier op twee manieren gepland worden: - onderhoud dat wordt uitgevoerd in de Onderhoudsperiode; - onderhoud dat wordt uitgevoerd tijdens een met de Opdrachtgever overeengekomen periode, het zogenaamde Gepland Onderhoud. Online-Conference versie 1.0 4

6 1.1 Onderhoudsperiode De Onderhoudsperiode valt op elke woensdag tussen uur en uur. Onderhoud wordt aangekondigd via een gericht aan alle Mcard houders. Tijdens de Onderhoudsperiode kan de Dienst onderbroken worden. 1.2 Gepland Onderhoud Gepland Onderhoud kan op elk tijdstip plaatsvinden; Opdrachtgever wordt hier altijd over geïnformeerd. Tijdens deze perioden kan de Dienst tijdelijk buiten gebruik zijn en dus niet beschikbaar voor Opdrachtgever. Over een Gepland Onderhoud wordt de Opdrachtgever tenminste 5 werkdagen vooraf geïnformeerd. Gepland Onderhoud kan in de reguliere Onderhoudsperiode worden uitgevoerd, indien aan de voorwaarden van Gepland Onderhoud wordt voldaan. De melding over Gepland Onderhoud van Leverancier aan Opdrachtgever bevat de volgende informatie: - gegevens contactpersoon bij Leverancier; - tijdskader waarin het Gepland Onderhoud zal plaatsvinden; - verwachte feitelijke duur van het Gepland Onderhoud; - onderdeel (onderdelen) van de Dienst die getroffen zullen worden door het Gepland Onderhoud. De Onderhoudsperiode en het Gepland Onderhoud zijn uitgesloten van beschikbaarheidberekeningen, met de uitzondering van overschrijding van de periode die staat voor de Onderhoudsperiode en de periode die staat voor Gepland Onderhoud én de Dienst voor Opdrachtgever niet beschikbaar is. 2. Noodonderhoud Naast het preventief onderhoud kan noodonderhoud nodig zijn wanneer de omstandigheden onmiddellijk ingrijpen vereisen. In dit geval wordt Opdrachtgever zo snel mogelijk geïnformeerd. Noodonderhoud telt mee in de beschikbaarheidsberekening. Storingen 1. Soort melding Storingen worden geregistreerd in de beheersystemen van Leverancier. Storingsmeldingen worden: - automatisch aangemaakt door netwerk- of systeemwaarschuwingen; - handmatig aangemaakt door een medewerker van Customer Support naar aanleiding van een melding. 2. Verplichtingen Opdrachtgever en Leverancier Leverancier verplicht zich tegenover Opdrachtgever om alle in redelijkheid te verwachten inspanningen te verrichten voor het oplossen van storingen. Opdrachtgever verplicht zich om de benodigde assistentie te verlenen om de oplossing van storingen zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. 3. Prioriteitsniveaus storingen Storingen betreffende de Dienst worden ingedeeld in de volgende categorieën: - Prioriteit 1, Hoog : uitval van de Dienst; - Prioriteit 2, Gemiddeld : gedeeltelijk onderbroken / verminderde prestatie van de Dienst; - Prioriteit 3, Laag : problemen met beperkte gevolgen voor Opdrachtgever. Online-Conference versie 1.0 5

7 Het prioriteitsniveau wordt bepaald door de medewerker van de Customer Support die de aanvraag in behandeling neemt, in overleg met Opdrachtgever. 4. Melding van storingen Vanaf het moment dat de Dienst RFS is verklaard, wordt er door Leverancier operationele ondersteuning geleverd aan deze Dienst. Customer Support is de afdeling binnen Leverancier die onder kantoortijd verantwoordelijk is voor de 1e lijn support aan Opdrachtgevers. Customer Support is het centrale contactpunt voor Opdrachtgever. Storingen kunnen uitsluitend gemeld worden door Contactpersoon of een door hem/haar gemachtigde persoon binnen de organisatie. 4.1 Melding onder kantooruren Customer Support is onder kantooruren bereikbaar: - via telefoonnummer ; - via faxnummer ; - via de Mcard portal 4.2 Melding buiten kantooruren Buiten kantooruren kan Opdrachtgever in noodgevallen een van de dienstdoende engineers bereiken op telefoonnummer: U dient hiervoor wel te beschikken over een TeleSupport Extra of Enterprise abonnement. 5. Hersteltijd en Communicatie De hersteltijden en communicatie met Opdrachtgever is afhankelijk van het prioriteitsniveau van de storing. Deze tijden gelden vanaf het moment dat een storing telefonisch of via een support ticket aangemeld is: Maximale Hersteltijd Prio 1: 4 uur Prio 2: 8 uur Prio 3: 48 uur Nadat een storing automatisch is gesignaleerd of gemeld door Opdrachtgever zal Opdrachtgever door Customer Support of door een 2 e lijns engineer regelmatig op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het verhelpen van de storing: Communicatie eerste update verdere updates Prio 1: binnen 15 minuten elk uur Prio 2: binnen 30 minuten elke 4 uur Prio 3: binnen 60 minuten elke 24 uur 6. Storingstarief Indien de storing niet te wijten is aan Leverancier, zal het dan geldende uurtarief van toepassing zijn met een minimum van 15 minuten. 7. Rapportage Van elke melding die aangenomen wordt door Customer Support wordt een Support Ticket aangemaakt. Deze kunt u te allen tijde inzien via de Mcard portal. Voor alle werkzaamheden wordt een werkbon aangemaakt die ook ingezien kan worden via de Mcard portal. Een Support Ticket en een werkbon bevatten in ieder geval: - een korte beschrijving van de aard van de storing; - een verslag van de activiteiten die Leverancier heeft ondernomen en de bijbehorende tijdslijn. Online-Conference versie 1.0 6

8 8. Escalatieprocedure Indien storingen niet binnen het gedefinieerde tijdsinterval hersteld zijn, worden problemen als volgt binnen Leverancier geëscaleerd. De escalatieperiodes zijn vastgelegd in het storingsopheffingsproces (zie onderstaande tabel); Opdrachtgever hoeft hierop géén actie te ondernemen. De in de tabel vermelde contactpersonen zijn op dat moment binnen Leverancier verantwoordelijk voor het verloop van de escalatieprocedure. Escalatieperiodes Prioriteit 1 hoog 1 uur vóór verstrijken van Maximale Hersteltijd Bij Maximale Hersteltijd 4 uur na Maximale Hersteltijd 24 uur na Maximale Hersteltijd 48 uur na Maximale Hersteltijd Directie Prioriteit 2 gemiddeld Prioriteit 3 laag Directie Directie Directie Directie Directie SLA Parameters 1. Beschikbaarheid De Dienst waarop deze SLA van toepassing is, heeft een gegarandeerde beschikbaarheid. Deze beschikbaarheid wordt uitgedrukt in een percentage en is gemeten over de periode van een kalendermaand. De beschikbaarheid wordt berekend op basis van de tijdsaanduidingen van de geregistreerde storingen in het meldingssysteem voor storingen. Alleen storingen van Prioriteit 1 worden opgenomen in de berekening van de beschikbaarheid van de Dienst. Voor de Dienst wordt de beschikbaarheid (A) als volgt berekend: A = 100% * (1-t/T) t T = aantal minuten dat de Dienst gedurende de maand niet beschikbaar was (uitval van de Dienst) = totaal aantal minuten per maand De beschikbaarheid van de Dienst is: 99,9% Online-Conference versie 1.0 7

9 2. Uitgesloten van beschikbaarheidberekeningen De volgende vormen van uitval en storingen zijn uitgesloten van beschikbaarheidberekeningen: - uitval tijdens een periode van Gepland Onderhoud; - uitval veroorzaakt door een wijzigingsaanvraag van Opdrachtgever; - uitval veroorzaakt door uitval in het domein van derden; - uitval veroorzaakt door storingen of onjuiste configuratie van klantapparatuur c.q. -instellingen; - uitval veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen door medewerkers van Opdrachtgever; - overmacht, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden. 3. Vergoedingsregeling De vergoedingsregeling is van toepassing zodra een storing - automatisch aangemaakt of door de Opdrachtgever gemeld - langer duurt dan op grond van het op de Dienst van toepassing zijnde beschikbaarheidspercentage toegestaan is. In geval Leverancier haar performance niet nakomt, wordt - op verzoek van Opdrachtgever - het account van Opdrachtgever gecrediteerd in overeenstemming met één dag van het maandelijkse bedrag dat Opdrachtgever aan Leverancier verschuldigd is voor levering van de Dienst met betrekking tot welke de garantieverplichtingen niet zijn nagekomen. Opdrachtgever heeft recht op één credit boeking per dag ongeacht het aantal keren dat Leverancier haar verplichtingen op die dag niet nakomt. Komt Leverancier haar verplichtingen bijvoorbeeld op 7 dagen niet na, dan worden er 7 dagen gecrediteerd. Wijzigingen SLA Leverancier behoudt zich het recht voor de SLA aan te passen. Alle wijzigingen zullen - minimaal één maand voordat de wijziging ingaat - aan Opdrachtgever meegedeeld worden. Ingeval Opdrachtgever een wijziging van deze SLA niet wenst te accepteren, kan die dit binnen twee weken na de bekendmaking van de wijziging schriftelijk aan Leverancier bekend maken. In dat geval blijft de onderhavige SLA ongewijzigd van kracht tussen Opdrachtgever en Leverancier. Online-Conference versie 1.0 8

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

ONLINE-OFFICE Dienstbeschrijving en SLA. versie 5.2

ONLINE-OFFICE Dienstbeschrijving en SLA. versie 5.2 ONLINE-OFFICE Dienstbeschrijving en SLA versie 5.2 Gilze, augustus 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Leverancier Opdrachtgever Dit zijn de voorwaarden die van toepassing

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0 SLA HOSTING Looptijd Van: Tot: Versie: 1.0 INHOUD 1 Inleiding... 2 2 Definities... 3 3 Algemeen... 5 3.1 Rangorde Overeenkomsten... 5 3.2 Contactpersonen... 5 3.3 Algemene beschrijving van de diensten...

Nadere informatie

Epacity IP-VPN Release 11.2 Service Level Agreement

Epacity IP-VPN Release 11.2 Service Level Agreement SLA Epacity_11.2_26092011 Epacity IP-VPN Release 11.2 Service Level Agreement Versie 11.2 26092011 Pagina 1 van 14 Versie 11.2 26092011 Pagina 2 van 14 I nho udo p gav e 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

SLA Epacity_14.2_01102014 v-1. Epacity IP-VPN Release 14.2 Service Level Agreement

SLA Epacity_14.2_01102014 v-1. Epacity IP-VPN Release 14.2 Service Level Agreement SLA Epacity_14.2_01102014 v-1 Epacity IP-VPN Release 14.2 Service Level Agreement Versie 14.2 01102014 v-1 Pagina 2 van 14 I nho udo p gav e 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities... 3 2 Generieke

Nadere informatie

Service Level Agreement. Platinum

Service Level Agreement. Platinum Service Level Agreement Platinum Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bluerail Service Level Agreement

Bluerail Service Level Agreement de Nederlandse Ruby on Rails hoster Bluerail Service Level Agreement versie 2013.1 Inhoudsopgave 1 Afkortingen en de nities 3 2 Algemeen 5 2.1 Rangorde van overeenkomsten........................... 5 2.2

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Cloud-managed Werkplek

Service Level Agreement (SLA) Cloud-managed Werkplek Service Level Agreement (SLA) Cloud-managed Werkplek Versie 5.2 november 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Cloud-managed Werkplek... 1 Algemeen... 1 Opzegging... 1 Wijzigingen... 1 Eigendom data... 2 Back-up...

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014 Algemene voorwaarden Websitehuren.nl Versie 1.0 28 februari 2014 De algemene voorwaarden van Websitehuren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59330023, gevestigd en kantoorhoudend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Definities a. Opdrachtgever: een ieder die aan Bastings Webdesign een opdracht verstrekt. b. Website: de op een server opgeslagen gestructureerde

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Wholesale Line Rental (WLR)

Wholesale Line Rental (WLR) Dienstenbeschrijving Wholesale Line Rental (WLR) Voordelig bellen is voortaan zo eenvoudig als het maar kan zijn Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

Services Level Agreement

Services Level Agreement Services Level Agreement Social Learning Platform 2015 v7 Inhoudsopgave 1.0 INLEIDING... 3 2. 0 AFKORTINGEN/DEFINITIES... 4 3. 0 SERVICE, SUPPORT EN MAINTENANCE WINDOW... 6 4.0 LEVERINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur

Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur All4Data BV Heiligenbergerweg 90 3816 AM Amersfoort T +31 (0)33 285 0448 E info@all4data.nl W www.all4data.nl Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BE√čINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Tritel Zuid - versie november 2011 Artikel 1 Definities Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Tritel Zuid geboden en door de Contractant bestelde

Nadere informatie

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform Service Level Agreement Onderwerp Social Learning Platform Versie 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING 3 2.0 AFKORTINGEN/DEFINITIES 4 3.0 SERVICE, MAINTENANCE EN SUPPORT WINDOW 5 4.0 LEVERINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie