gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver"

Transcriptie

1 gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

2

3 VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING GEBRUIKERS VAN VIS VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM ERVARINGEN VIS EKD EN LANDELIJKE VERWIJSINDEX CONCLUSIES AANBEVELINGEN BIJLAGE: VRAGENLIJST VIS

4 VIS2: Gebruikerservaringen 4 Arcon 2006

5 VIS2: Gebruikerservaringen 5 Arcon Inleiding Vangnet Informatie en Samenwerking Systeem (VIS2) is een digitaal cliëntvolgsysteem ter ondersteuning van overlegstructuren in de jeugdhulpverlening. In diverse gemeenten in Overijssel komen vertegenwoordigers van verschillende leefgebieden 1 van jongeren regelmatig bij elkaar om de voortgang van jeugdigen te bespreken en om informatie uit te wisselen. VIS2 ondersteunt deze overlegstructuren door het bieden van mogelijkheden voor de (digitale) registratie van probleemjeugd en hun omgeving. Gegevens over jongeren kunnen via het systeem op een eenvoudige manier tussen de verschillende organisaties uitgewisseld worden, en zo kan er eerder (preventief) ingegrepen worden. In de gemeente Hengelo wordt VIS2 sinds een half jaar actief gebruikt. In Hengelo wordt het gebruikt in twee zogenaamde vangnetoverleggen. Eén vangnetoverleg is gericht op jeugdigen tot 12 jaar, het andere op jongeren tussen 12 en 23 jaar. Aan de overleggen nemen onder meer deel: gemeente, welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk, woningbouwverenigingen, meldpunt kindermishandeling en de politie. In Enschede wordt het systeem op dit moment geïntroduceerd in het wijkzorgteam Oost. Dit wijkzorgteam moet zorgen voor een integrale aanpak van individuele problematiek in probleemwijken 2. In het team werken diverse hulpverleners, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en politie, onder regie van de gemeente, met elkaar samen. De provincie Overijssel heeft zich in het actieprogramma Jeugdbeleid-Jeugdzorg tot doel gesteld om de overdracht van VIS2 te realiseren naar andere gemeenten binnen de provincie. Om een eventuele uitrol van VIS2 naar andere gemeenten mogelijk te maken, wil de provincie weten wat de ervaringen zijn van de huidige gebruikers. Op grond van deze ervaringen kan het systeem dan eventueel worden aangepast voordat het verder uitgerold wordt naar andere gemeenten in Overijssel. Arcon is daarom gevraagd een gebruikers- en waarderingsonderzoek uit te voeren onder de huidige gebruikers van VIS Onderzoeksopzet Het gebruikersonderzoek is uitgevoerd door middel van gestructureerde telefonische interviews. In overleg met de provincie is een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is als bijlage in deze rapportage opgenomen. De vragen gaan in op de (algemene) verwachtingen van een cliëntvolgsysteem, de gebruikersvriendelijkheid van VIS2, de meerwaarde van het cliëntsysteem voor de eigen organisatie, de meerwaarde voor samenwerking en de ervaring van VIS2 in vergelijking met andere cliëntvolgsystemen. Tot slot is er een vraag opgenomen naar een mogelijke koppeling van VIS2 met twee toekomstig te ontwikkelen systemen: het Elektronisch kinddossier en de Landelijke verwijsindex probleemjongeren 3. 1 Voorbeelden van leefgebieden zijn onderwijs, zorg, welzijn, werk en inkomen, veiligheid en wonen. 2 Uit: Jaarplan 2006 Enschede-Oost 3 Uit: Voortgangsrapportage Operatie Jong, juni 2006

6 VIS2: Gebruikerservaringen 6 Arcon 2006 Voor het benaderen van de respondenten is gebruik gemaakt van de adreslijsten van de deelnemers aan de beide vangnetoverleggen in Hengelo en van het wijkzorgteam Oost in Enschede. Al deze deelnemers zijn telefonisch benaderd. De voorzitters van deze overleggen zijn van tevoren door de provincie schriftelijk van het onderzoek op de hoogte gebracht. In Hengelo is tevens de VIS2-systeembeheerder geïnterviewd. Op de deelnemerslijsten van de twee vangnet overleggen in Hengelo stonden 47 personen. Er is gesproken met 32 personen. Bijna alle mensen waarmee niet is gesproken, waren op vakantie. Dit rapport geeft een weerspiegeling van de ervaringen van gebruikers. In Enschede is gesproken met de administratieve medewerker en de teamleider van het wijkzorgteam Oost. Omdat VIS 2 nog niet door het wijkzorgteam wordt gebruikt, kon niet naar ervaringen van andere gebruikers worden gevraagd. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de gebruikersgroepen van VIS2 nader toegelicht, daarbij wordt ook ingegaan op de verschillen tussen de gebruikersgroepen in Hengelo en Enschede. Niet alle deelnemers die in het vangnetoverleg vertegenwoordigd zijn, zijn ook gebruiker van VIS2. Wel is naar hun verwachting van een volgsysteem gevraagd. De verwachtingen gaan met name over de mogelijkheden voor samenwerking in een cliëntvolgsysteem, alsmede de overzichtelijkheid en de toegankelijkheid van een cliëntvolgsysteem. Hierover gaat hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat over de eerste ervaringen van de gebruikers van VIS2. Het gaat hierbij om de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en over de introductie van het systeem in de eigen organisatie. Vervolgens wordt ingegaan op ervaringen van gebruikers met de mogelijkheden in het systeem voor samenwerking,en de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van het systeem. Tot slot is er aandacht voor de ervaringen van het gebruik van VIS2 in relatie tot andere cliëntvolgsystemen. Hoofdstuk 5 gaat kort in op een tweetal toekomstige ontwikkelingen in de jeugdzorg: het Elektronisch Kinddossier en een landelijk verwijsindex probleemjongeren. De mogelijke koppeling van VIS2 staat in dit hoofdstuk centraal. In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste conclusies uit het gebruikersonderzoek beschreven. In hoofdstuk 7 worden een aantal aanbevelingen gedaan waar rekening mee gehouden kan worden bij de verdere uitrol van VIS2 over de provincie. De bijlage met daarin de vragenlijst is achterin opgenomen.

7 VIS2: Gebruikerservaringen 7 Arcon Gebruikers van VIS2 In dit hoofdstuk worden de gebruikersgroepen van VIS2 in het kort nader toegelicht. Eerst wordt ingegaan op hoelang het systeem wordt gebruikt en vervolgens wordt nader toegelicht door wie het wordt gebruikt. Bij dit laatste onderwerp wordt onderscheid gemaakt tussen actieve, passieve en niet-gebruikers. 2.1 Hoelang wordt het gebruikt? Hengelo: Sinds maart 2006 wordt het systeem VIS2 in Hengelo actief gebruikt in de twee vangnetoverleggen. Daarvoor werd door een aantal organisaties gebruik gemaakt van de voorloper van dit systeem: De Draad. Enschede: In Enschede gaat VIS2 gebruikt worden in het wijkzorgteam Oost. Sinds enkele maanden worden probleemjongeren en probleemgezinnen in het systeem ingevoerd. Het systeem wordt echter nog niet actief gebruikt. Op zeer korte termijn gaat dit wel gebeuren. Na de invoering in wijkzorgteam Oost gaan ook andere wijkzorgteams in Enschede het systeem gebruiken. 2.2 Wie gebruikt het? De functionarissen die deelnemen aan de twee vangnetoverleggen in Hengelo zijn momenteel de belangrijkste huidige gebruikers van het systeem. In Enschede start men binnen het wijkzorgteam op korte termijn met het systeem. Alle 48 multiprobleemgevallen die recentelijk in het wijkzorgteam zijn besproken, zijn inmiddels ingevoerd in VIS2. De gebruikerservaringen in Hengelo zijn richtinggevend voor de beschrijvingen in dit rapport. In Hengelo zijn vrijwel alle functionarissen die vertegenwoordigd zijn in het vangnetoverleg bekend met VIS2 4, maar niet iedereen maakt er gebruik van. Wat het gebruik betreft kan onderscheid gemaakt worden tussen actieve gebruikers, passieve gebruikers en niet-gebruikers. Actieve gebruikers zijn functionarissen die in het systeem kijken en zelf probleemjongeren in VIS2 invoeren. Het aantal jongeren dat deze functionarissen invoeren, is in de meeste gevallen een relatief klein deel van het cliëntenbestand van de organisatie. Momenteel worden alleen jongeren ingevoerd met zwaardere hulpvragen. Vaak is bekend (of bestaat het sterke vermoeden) dat ze op meerdere leefgebieden problemen hebben. Van de 32 vangnetdeelnemers behoren 15 deelnemers tot de actieve gebruikers. Dit is 47% van het totaal. Passieve gebruikers zijn functionarissen van instellingen en organisaties die zelf geen gezinnen of jongeren in het systeem hebben ingevoerd. Ze kijken wel eens in VIS2, meestal ter voorbereiding op een vangnetoverleg. Zij ervaren het als omslachtig om naast het registratiesysteem van hun eigen organisatie een tweede registratiesysteem in te vullen. Het gaat hier enerzijds om organisaties die niet zelf direct in contact staan met de doelgroep jongeren, zoals een woningbouwvereniging, en anderzijds om organisaties die de gebruiksmogelijkheden voor het systeem op dit moment te beperkt vinden. Van de 32 vangnetdeelnemers in Hengelo behoren 9 tot de groep van passieve gebruikers. Dit is 28% van het totaal. 4 Overigens geldt dit niet altijd voor de vervangers van de functionarissen in het overleg.

8 VIS2: Gebruikerservaringen 8 Arcon 2006 Daarnaast is er een groep die helemaal geen gebruik maakt van het systeem. Een aantal niet-gebruikers vinden niet voldoende dossierinformatie over eigen cliënten in VIS2 en het eigen management kent weinig prioriteit toe aan VIS2. Van de 32 vangnetdeelnemers behoren 8 tot de groep van niet-gebruikers. Dit is 25% van het totaal. Twee van deze 8 vangnetdeelnemers zijn plaatsvervanger van een collega uit de eigen organisatie die wel gebruik maakt van VIS2.

9 VIS2: Gebruikerservaringen 9 Arcon Verwachtingen cliëntvolgsysteem Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat lang niet iedereen die VIS2 kent, ook actief gebruik maakt van het systeem. Toch hebben veel respondenten wel een beeld bij een ideaal cliëntvolgsysteem. Dit hoofdstuk gaat in op de verwachtingen van een dergelijk ideaal. Uit de interviews komen een aantal verwachtingen van een cliëntvolgsysteem naar voren: het dient de samenwerking tussen organisaties ten goede te komen het dient sneller handelen en eerder ingrijpen mogelijk te maken (preventie) een beter zicht op de instroom en doorstroom van cliënten binnen organisaties een beter overzicht op acties en betrokkenheid van organisaties het systeem dient goed toegankelijk te zijn voor gebruikers alle deelnemers dienen het systeem te gebruiken. Hieronder worden drie onderwerpen nader uitgewerkt: mogelijkheden samenwerking, overzichtelijkheid en toegankelijkheid. Met name wanneer het gaat om de inhoud van het overzicht en de mate van toegankelijkheid is er verschil van inzicht. Deze aspecten zijn ook van belangrijke invloed op de gebruikerservaringen. In het volgende hoofdstuk, dat gaat over de gebruikerservaringen, komen deze onderwerpen dan ook weer terug. 3.1 Verwachtingen mogelijkheden voor samenwerking De verwachtingen van mogelijkheden voor samenwerking in een cliëntvolgsysteem liggen vooral op het gebied van communicatie. Om samenwerking mogelijk te maken, moet een cliëntvolgsysteem volgens respondenten in ieder geval de mogelijkheid bieden om snel en eenvoudig contact met elkaar te leggen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van het sturen van interne berichten via het systeem. De communicatievorm moet laagdrempelig zijn en weinig tijd kosten. 3.2 Verwachtingen overzichtelijkheid Het cliëntvolgsysteem moet volgens respondenten een helder overzicht bieden op het moment dat je informatie nodig hebt. Het overzicht moet in ieder geval duidelijkheid geven over de betrokkenheid van andere organisaties bij een cliënt. Naast individuele gevallen moet je ook een overzicht kunnen krijgen van groepen en gezinnen. Ook afspraken uit een (vangnet) overleg moeten duidelijk in het overzicht van een cliëntvolgsysteem vermeld worden. Er moet duidelijk worden afgesproken en vastgelegd binnen VIS2 wie welke actie onderneemt. Er wordt door respondenten zeer verschillend gedacht over in hoeverre de inhoudelijke betrokkenheid van een organisatie in een cliëntvolgsysteem vermeld moet worden. Sommige respondenten, waaronder veel gemeenteambtenaren, willen in een cliëntvolgsysteem enkel de naam van de betrokken instelling of organisatie te zien krijgen. Voor meer inhoudelijke informatie zou dan contact opgenomen moeten worden met deze instelling. Andere respondenten, met name hulpverleners, verwachten juist ook inhoudelijke informatie over de betrokkenheid van de instelling in het cliëntvolgsysteem. Men wil graag meer uitgebreide mogelijkheden voor het invoeren en inzien van (inhoudelijke) dossiers. Achtergrondinformatie over een jongere, bijvoorbeeld over een uitkerings- of scholingssituatie, wordt als zeer waardevol ervaren.

10 VIS2: Gebruikerservaringen 10 Arcon Verwachtingen toegankelijkheid Een cliëntvolgsysteem moet volgens de respondenten snel en makkelijk toegankelijk zijn. Gegevens moeten makkelijk ingezien kunnen worden en ook makkelijk in het systeem gezet kunnen worden. De toegankelijkheid hangt echter nauw samen met een ander belangrijk punt, namelijk de autorisatie. In verband met de privacy moet de toegang volgens de meeste respondenten beveiligd zijn, zodat niet iedereen zomaar in het systeem kan komen. Vervolgens gaat het om de vraag wie er wel en geen toegang moet hebben tot het systeem, en om de vraag of iedere gebruiker ook direct toegang moet hebben tot alle gegevens. Over beide onderwerpen verschillen de ideeën. Allereerst de vraag welke organisaties toegang zouden moeten hebben tot het systeem: een aantal respondenten vindt het een goed idee als ook functionarissen van buiten het (vangnet)overleg in bepaalde gevallen toegang hebben tot (bepaalde) gegevens in het cliëntvolgsysteem. In de praktijk komt het voor dat een organisatie die bij een jongere betrokken is, niet deelneemt aan het overleg. De gegevens in het cliëntvolgsysteem zijn echter voor de hulpafstemming wel degelijk relevant en de registratie ook. Van de andere kant moet het aantal gebruikers ook weer niet te groot worden, omdat het daarmee onoverzichtelijk kan worden. Belangrijk is dat goed wordt bijgehouden wie op welke wijze toegang heeft tot het systeem. De vraag of iedere gebruiker ook toegang moet hebben tot alle gegevens, levert ook verschil van mening op. Een aantal respondenten vindt dat iedere gebruiker ook direct toegang moet hebben tot alle gegevens. Andere respondenten plaatsen daar vraagtekens bij.

11 VIS2: Gebruikerservaringen 11 Arcon Ervaringen VIS2 Ervaringen met het gebruik van VIS2 gaan enerzijds over de functionaliteit van het systeem zelf en anderzijds over het functioneren van het systeem in de eigen organisatie. In het ene geval gaat het om de gebruiksvriendelijkheid en om de vraag of de technische mogelijkheden van het systeem voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers. In het andere geval gaat het om de vraag hoe VIS2 gebruikt wordt binnen de instellingen en organisaties. Het gaat hier bijvoorbeeld ook om ervaringen met het gebruik van VIS2 in relatie tot het eigen registratiesysteem. In dit hoofdstuk wordt nader op deze ervaringen ingegaan. Eerst wordt kort ingegaan op de ervaringen die gebruikers hebben opgedaan bij het leren werken met het systeem en bij het gebruik van het systeem. In de drie daaropvolgende paragrafen wordt ingegaan op de onderwerpen samenwerking, overzichtelijkheid en toegankelijkheid. Deze onderwerpen zijn ook al bij de verwachtingen in het vorige hoofdstuk besproken. De verwachtingen en de praktijk worden hier tegenover elkaar gezet. Er wordt zowel ingegaan op de functionaliteit van VIS2 als op de vraag hoe VIS2 in de overlegstructuur functioneert. In de voorlaatste paragraaf wordt ingegaan op de ervaringen met het gebruik van VIS2 in relatie tot de eigen organisatie en in de laatste paragraaf gaat het over de gebruikerservaringen in relatie tot het eigen cliëntvolgsysteem. Omdat in Enschede nog niet actief wordt gewerkt met VIS2 is dit hoofdstuk gebaseerd op de ervaringen van gebruikers in Hengelo. 4.1 Met VIS2 leren werken De meeste gebruikers van VIS2 hebben een introductiecursus gehad van anderhalf uur. Veel mensen konden na deze cursus direct aan de slag. Een aantal mensen heeft echter meer tijd nodig om met het systeem te leren werken. Voor een aantal respondenten wijst het systeem zich bijna vanzelf. Anderen vinden het systeem toch wel knap ingewikkeld en hebben extra ondersteuning nodig. De mensen die met VIS2 werken vinden het over het algemeen erg gebruiksvriendelijk. Hoewel het redelijk makkelijk in gebruik is, geven respondenten aan dat ze soms nog wel met vragen zitten. Ze maken echter nauwelijks gebruik van de helpfunctie van het systeem. Men belt liever even naar de systeembeheerder om de vraag direct voor te leggen. Veel gebruikers wachten nog op het beschikbaar komen van een heldere (niet te technische) handleiding. Een aantal respondenten geeft aan dat wanneer VIS2 al direct bij het opstarten van de computer op het bureaublad zou verschijnen er waarschijnlijk vaker gebruik van gemaakt zou worden. 4.2 Samenwerking VIS2 wordt gezien als een goed hulpmiddel om de informatie over jongeren van de verschillende organisaties uit te wisselen en de lijnen korter te maken. Het is duidelijker wie de regie in handen heeft en het samenwerkingsverband wordt inzichtelijker. De communicatie via het systeem loopt ook goed en het is prettig dat de communicatie in een beveiligde omgeving plaatsvindt. Het gebruik van VIS2 maakt een deel van de normaal gepleegde telefoontjes overbodig. Wel wordt aangegeven dat VIS2 in feite slechts een hulpmiddel is om samenwerking vorm te geven. Het computersysteem kan veel zaken inzichtelijk maken, maar vervolgens moet

12 VIS2: Gebruikerservaringen 12 Arcon 2006 de afstemming toch vooral face-to-face plaatsvinden. Functionarissen moeten vooral zelf de samenwerking en afstemming over cliënten bewaken. Uit hoofdstuk 2 bleek dat lang niet iedere organisatie die vertegenwoordigd is in het vangnetoverleg VIS2 actief gebruikt. Op dit moment werkt ongeveer de helft van de organisaties in het vangnetoverleg actief met het systeem en niet iedere gebruiker registreert even frequent. Voor het goed functioneren van het systeem wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat iedere organisatie die erbij betrokken is er ook écht mee werkt. Het enkel creëren van mogelijkheden voor samenwerking in het systeem hoeft niet direct tot een betere samenwerking te leiden. Volgens respondenten werkt een volgsysteem als VIS2 alleen als het echt gebruikt wordt en er vanuit iedere organisatie ook voldoende draagvlak is om het systeem actief te gebruiken. Pas dan zal VIS2 ook echt tot een betere samenwerking leiden. In het kader van de samenwerking is ook gevraagd of het aantal gebruikers op dit moment voldoende is. Het huidige aantal gebruikers is volgens de meeste respondenten op zich goed (wanneer iedereen er ook actief gebruik van zou maken), al zijn er ook voorstanders van een kleinere groep hoofdgebruikers. Aan de andere kant zijn er respondenten die vinden dat instellingen als Humanitas, de Stadsbank en onderwijsinstellingen meer bij VIS2 betrokken moeten worden. 4.3 Overzichtelijkheid Volgens veel respondenten ziet het overzicht er op het scherm overzichtelijk uit: in één oogopslag is te zien welke organisatie(s) bij welke jongere betrokken is of zijn. Wel wordt opgemerkt dat er problemen zijn met het afdrukken van gegevens. Er gaat informatie verloren bij het uitprinten. Een aantal respondenten vindt het systeem te oppervlakkig en er is volgens hen te weinig ruimte voor tekst. Je kunt daarom niet alles kwijt wat je erin kwijt wilt. Dit heeft onder andere te maken met de keuzes die gemaakt zijn over de gegevens die geregistreerd worden. In Hengelo is er voor gekozen om VIS2 te gebruiken als systeem dat inzicht en overzicht moet verschaffen in de betrokkenheid van organisaties bij een cliënt. Daardoor ligt er weinig nadruk op het registreren van de inhoudelijke bemoeienis van de verschillende organisaties. Een aantal gebruikers in Hengelo mist daarom de mogelijkheden voor het registreren en opslaan van meer inhoudelijke informatie over de bemoeienis van de organisaties met de cliënten. In Enschede kiest men voor een iets ruimere opzet van het systeem dan in Hengelo, met meer ruimte voor het registreren van inhoudelijke aspecten van de begeleiding. Echter, omdat er nog niet actief met VIS2 wordt gewerkt, kunnen op dit moment ook nog geen ervaringen in Enschede worden beschreven. Hiervoor is nodig dat er minimaal een half jaar met het systeem is gewerkt.ongeveer de helft van de deelnemers aan de vangnetten in Hengelo heeft cliënten ingevoerd in VIS2. Bij het merendeel betreft het een klein deel van de cliënten. Dit heeft onder andere te maken met het soort cliënten dat op dit moment in VIS2 terug te vinden is, de multiprobleemgevallen. Er wordt door een aantal respondenten expliciet aangegeven dat eigenlijk niet alleen de zware gevallen in het cliëntvolgsysteem terecht zouden moeten komen, zoals op dit moment het geval is, maar dat met name ook de lichte probleemgevallen geregistreerd zouden moeten worden. Zo kan er eerder (preventief) actie ondernomen worden als dat nodig is. 4.4 Toegankelijkheid Het systeem is volgens respondenten over het algemeen goed toegankelijk. Het is ook goed dat het beveiligd is, zodat niet iedereen er zomaar gebruik van kan maken. In Hengelo is er voor gekozen dat een gebruiker pas alle gegevens van een jongere in kan

13 VIS2: Gebruikerservaringen 13 Arcon 2006 zien, op het moment dat deze functionaris die jongere ook zelf invoert. Volgens een aantal respondenten is de toegang tot de informatie op deze manier nog te beperkt. Een aantal gebruikers zou graag al eerder toegang willen hebben tot de gegevens over de jongere. In Enschede is er gekozen voor verschillende autorisaties, waaronder probleemhouder intern en probleemhouder extern. Daardoor kunnen ook mensen van buiten het wijkzorgteam toegang krijgen tot bepaalde onderdelen van het systeem, wanneer hij/zij ook te maken heeft met mensen in het systeem. Er is in Enschede echter nog geen ervaring met het gebruik van het systeem opgedaan. 4.5 VIS2 en de eigen organisatie Hoe het gebruik van VIS2 ervaren wordt, hangt erg af van de instelling of organisatie waar het gebruikt wordt. Bij een aantal organisaties wordt het draagvlak vanuit de directie gemist om het systeem te gebruiken. Het management van een instelling is volgens respondenten niet altijd op de hoogte van de precieze gebruikers en ook niet altijd van het doel van VIS2. Mede daardoor wordt er nog onvoldoende gebruik gemaakt van het systeem. Verder geven gebruikers aan dat wanneer er geen andere gebruikers zijn van het systeem binnen de eigen organisatie de drempel om het actief te gaan gebruiken vaak hoger ligt. De steun van de eigen organisatie om het systeem te gebruiken is dus erg belangrijk. Wanneer er door een organisatie voor het gebruik van VIS2 gekozen wordt, dan wordt aangegeven dat het gebruik vanuit de eigen organisatie meer gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden. Er dient voldoende tijd en ruimte gegeven te worden om met het systeem te leren werken. 4.6 VIS2 en andere cliëntvolgsystemen Veel van de gebruikers van VIS2 in het vangnetoverleg hebben al ervaring met een ander cliëntvolgsysteem. Het gaat daarbij om de voorloper van VIS2, De Draad of om een eigen registratiesysteem. De draad De Draad is het eerste cliëntvolgsysteem dat gebruikt is in Hengelo en Enschede. Dit systeem heeft een aantal jaren gefunctioneerd en VIS2 borduurt daar op voort. De mensen die met VIS2 werken vinden dit een gebruiksvriendelijker systeem dan voorloper De Draad. Als voordeel wordt gezien dat je vanaf iedere werkplek in kunt loggen en dat het gekoppeld is aan de Gemeentelijke Basisadministratie. Eigen cliëntvolgsysteem Het eigen cliëntvolgsysteem van een aantal instellingen is in de meeste gevallen feitelijk een uitgebreid registratiesysteem. Het eigen systeem is vaak vooral beschrijvend en een systeem waarin de dossiers bijgehouden worden.vis2 is voornamelijk bedoeld om te komen tot een goede afstemming met andere betrokkenen. In de meeste gevallen is er dan ook geen directe koppeling van VIS2 met het eigen registratiesysteem. Vanwege het verschil in functionaliteit, en vanwege de privacy, zit ook niet iedere organisatie of instelling op deze koppeling te wachten. Wel wordt aangegeven dat het gebruik van beide systemen naast elkaar soms dubbel werk en omslachtigheid oplevert. Dat leidt er mede toe dat er nog niet optimaal gebruik gemaakt wordt van VIS2. Er zou volgens sommigen daarom nagedacht kunnen worden over betere afstemming tussen het eigen systeem en VIS2. Ook een meer uitgebreide dossierbeschrijving binnen

14 VIS2: Gebruikerservaringen 14 Arcon 2006 VIS2 maakt het systeem voor gebruikers aantrekkelijker. Daarbij moet vanzelfsprekend wel rekening gehouden worden met de privacy.

15 VIS2: Gebruikerservaringen 15 Arcon EKD en landelijke verwijsindex Naast de verwachtingen ten aanzien van een cliëntvolgsysteem en de ervaringen met VIS2 is ook gevraagd naar de ideeën ten aanzien van de koppeling van VIS2 met twee toekomstig te ontwikkelen systemen: het Elektronisch kinddossier en een Landelijke (digitale) verwijsindex probleemjongeren. 5.1 Elektronisch kinddossier Het Elektronisch kinddossier (EKD) is een gemeenschappelijk registratiesysteem voor de jeugdgezondheidszorg. Het is de bedoeling dat vanaf 2008 ieder kind in dat systeem wordt geregistreerd en dat de ontwikkeling in de gezondheidssituatie wordt bijgehouden. Aan de respondenten is gevraagd of ze een koppeling van het cliëntvolgsysteem VIS2 aan het EKD een goed idee zouden vinden. Slechts een klein deel van de respondenten bleek op de hoogte te zijn van de plannen. Het deel van de respondenten dat er wel mee bekend is, is vooral terughoudend over een koppeling. Te veel dossierinformatie vanuit het EKD zou problemen op kunnen leveren met de privacy en dat is ongewenst. Je hoeft immers niet op de hoogte te zijn van het verleden van iedere jongere. Ook heeft het EKD een veel bredere doelgroep omdat in het EKD in principe van alle jeugdigen een registratie gemaakt wordt, terwijl VIS2 met name op probleemjongeren gericht is. Op bepaalde onderdelen zou een koppeling zinvol kunnen zijn, maar een standaardkoppeling is geen optie. In ieder geval moet er bij een eventuele koppeling dus goed nagedacht worden over welke informatie eventueel opgenomen kan worden. 5.2 Landelijke verwijsindex probleemjongeren De landelijke verwijsindex betreft een idee dat instellingen in de brede zorgketen, zoals (jeugd)zorg, onderwijs en justitiële instellingen, adequate en actuele informatie moeten gaan bieden aan collega-instellingen die met dezelfde risicojeugdige aan de slag zijn, dan wel een risico bij een jongere signaleren 5. Omdat er op lokaal niveau al een aantal van dergelijke initiatieven zijn, waaronder VIS2, wordt in de landelijke verwijsindex uitgegaan van een landelijke koppeling van de verschillende decentrale cliëntvolgsystemen. Niet alle respondenten zijn van de plannen met de landelijke verwijsindex op de hoogte. De respondenten die het wel kennen staan over het algemeen gematigd positief tegenover zo n landelijke koppeling. De grote meerwaarde ligt in het kunnen volgen van cliënten bij verhuizingen naar andere gemeenten. Ook komt er meer zicht op activiteiten van de cliënt buiten de eigen gemeente. 5 Uit: Voortgang Operatie Jong, juni 2006

16 VIS2: Gebruikerservaringen 16 Arcon 2006

17 VIS2: Gebruikerservaringen 17 Arcon Conclusies Hoewel het systeem VIS2 nog relatief kort in gebruik is, kunnen er op dit moment al wel een aantal conclusies worden getrokken. Gebruikers In Hengelo wordt VIS2 in twee multidisciplinaire overlegstructuren op het gebied van jeugdbeleid gebruikt, de zogenaamde vangnetoverleggen. In Enschede gaat men in het wijkzorgteam Oost met het systeem werken. Van de 32 vangnetdeelnemers behoren er 15 (47%) tot de actieve gebruikers, 9 (28%) tot de passieve gebruikers en 8 (25%) deelnemers tot de niet-gebruikers van VIS2. Twee van deze 8 vangnetdeelnemers zijn plaatsvervanger van een collega uit de eigen organisatie die wel gebruik maakt van VIS2. De redenen waarom niet iedereen het systeem actief gebruikt zijn zeer verschillend. De belangrijkste zijn: - de organisatie staat te weinig in direct contact met de doelgroep jongeren - het gebruik is te omslachtig in combinatie met het eigen registratiesysteem van de instelling en kost daarom te veel tijd - de mogelijkheden van het systeem worden als te beperkt ervaren, met name op het gebied van de dossiervorming - er is te weinig draagvlak binnen de eigen organisatie om het te gebruiken. Gebruiksvriendelijkheid VIS2 wordt door de actieve gebruikers over het algemeen als een gebruiksvriendelijk systeem ervaren. Prettig is dat er vanaf iedere werkplek mee gewerkt kan worden. Een aantal gebruikers heeft nog iets meer tijd en ondersteuning nodig om ermee te leren werken. Zij wachten nog op het beschikbaar komen van een heldere (niet te technische) handleiding Samenwerking VIS2 wordt gezien als een goed hulpmiddel om de informatie over jongeren van de verschillende organisaties uit te wisselen en de lijnen korter te maken. Het is duidelijker wie de regie in handen heeft en het samenwerkingsverband wordt inzichtelijker. De communicatie via het systeem loopt ook goed en het is prettig dat de communicatie in een beveiligde omgeving plaats vindt. Het gebruik van VIS2 maakt een deel van de normaal gepleegde telefoontjes overbodig. VIS2 biedt door de communicatiemogelijkheden goede mogelijkheden voor samenwerking, maar in feite is het systeem vooral een hulpmiddel voor de samenwerking. Het enkel creëren van mogelijkheden voor samenwerking in VIS2 hoeft niet direct tot een betere samenwerking te leiden. Functionarissen moeten toch vooral zelf de samenwerking en afstemming over cliënten bewaken. Op dit moment wordt er nog door relatief weinig organisaties en instellingen actief gebruik gemaakt van het systeem. Door verschillende respondenten wordt dan ook aangegeven dat het systeem eigenlijk alleen aantrekkelijk is als iedere netwerkpartner het gebruikt. De functionaliteit van het systeem staat of valt immers met de organisaties en mensen die er mee werken. Overzichtelijkheid Het systeem VIS2 is volgens gebruikers goed overzichtelijk. In één opslag is te zien wie er bij welke jongere betrokken is. Bij het maken van een afdruk gaat er echter informatie verloren. Aan een oplossing voor dit probleem wordt momenteel gewerkt.

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser PRIVACYPROTOCOL 1. Inleiding Het jongerenwerk beweegt en verandert. We zijn actief binnen het sociaal domein en werken met verschillende partijen samen. Onze samenwerkingspartners hebben verwachtingen

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Ontdek zelf de mogelijkheden:

Ontdek zelf de mogelijkheden: Content Management Systemen (internet) applicatie ontwikkeling Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Ontdek zelf de mogelijkheden: Unieke

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Begrippenlijst signaleringssysteem Zorg voor Jeugd versie 1 juli 2008

Begrippenlijst signaleringssysteem Zorg voor Jeugd versie 1 juli 2008 Begrippenlijst signaleringssysteem Zorg voor Jeugd versie 1 juli 2008 In de begrippenlijst zijn de termen rondom het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd opgenomen. De begrippenlijst heeft geen juridische

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding... 2 methode... 2 respondenten... 2 resultaten... 2 AANTAL COMPUTERS

Nadere informatie

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1 Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis Onderdeel Plan Fase 1 Versie 1-0 7 juni 2008 De eerste indrukken van 40 dagen veiligheidshuis en taakopdracht werkgroepen 1. Inleiding Een eerste

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Inzet ehealth in het UMC Utrecht Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Voorstellen Jolanda van Blaaderen 11 jaar werkzaam bij het UMC Utrecht Projectleider en Consultant zorgportalen

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2009 heeft

Nadere informatie

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.6 23-10-2014 Datum: 23-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling 18 november 2013, NBC Nieuwegein Chaja Deen en Marij Bosdriesz Programma Meldcode in de

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex

Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex Algemene informatie 1. Wat is de gezinsfunctionaliteit van de verwijsindex? De gezinsfunctionaliteit brengt professionals 1 van elkaars betrokkenheid

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Document Informatie Systeem (DIS) Eindrapport 6 oktober 2008 Auteur: Henk

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden

Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden www.verwijsindexhaaglanden.nl Verwijsindex Haaglanden, mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Proces/aanpak 3. Respons 4. Uitkomsten/respons monitorvragen

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Nederlands Jeugdinstituut Landelijk steunpunt ZAT ZAT infolijn t (030) 230 65 64 e infozat@nji.nl i www.zat.nl 1. Realisatie van de doelen/prestaties doelen/prestaties

Nadere informatie

Preekbeurten Regelen. Eenvoudig, Efficient en Online

Preekbeurten Regelen. Eenvoudig, Efficient en Online Preekbeurten Regelen Eenvoudig, Efficient en Online Agenda Doel en voordelen webapplicatie Mogelijkheden preekafspraken Toegang webapplicatie Applicatie in algemeen Procedures & Functionaliteit Inzicht

Nadere informatie

Handleiding Remote Pro

Handleiding Remote Pro Handleiding Remote Pro 1. Opstarten Remote Pro App De Remote Pro App kun je op twee manieren opstarten in Chrome: via https://mijnportaal.carinova.nl In het menu van Mijn Carinova Portaal kiezen voor Remote

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Rendementsanalyse Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Basismonitor waarmee VH zelf hun effectiviteit kunnen (laten) meten - Stappenmeter om meer zicht te krijgen op de samenwerking

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden De Jeugdzorg wordt beter Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Maart 2011 2 Aanleiding De door de centrale overheid voorgenomen

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)

Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Hertoets risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Passie voor jongeren Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Jongeren in Nijmegen 19.064 18 tot 23 jaar 9.543 12 t/m 17 jaar 3.107 10 en 11 jarigen 9.537 4 t/m 9 jaar 6.468 0 t/m 3 jaar

Nadere informatie

Handleiding mijnreade

Handleiding mijnreade Handleiding mijnreade Inhoud 1. Inleiding... 2 Wat is mijnreade Cliëntenportaal?... 2 2. Wat heeft u nodig?... 2 3. DigiD aanvragen... 2 4. Inloggen en uitloggen... 2 5. Hoe werken de verschillende onderdelen...

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Inleiding Ten behoeve van multidisciplinair casusoverleg zijn er spelregels nodig. Uitgangspunten zijn: - Iedere discipline/organisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren 0 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Postbus 0011 00 ea Den Haag www.rijksoverheid.nl Maand 0 B-0000 0 tips

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Handleiding CareView cliënt(vertegenwoordiger)

Handleiding CareView cliënt(vertegenwoordiger) Handleiding CareView cliënt(vertegenwoordiger) Inhoudsopgave handleiding CareView cliënt(vertegenwoordiger): Wat is CareView Zorg CareView Zorg en veiligheid Werken in CareView Zorg Inloggen Berichten

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Inleiding. Beleid Kinderdagverblijf Duimelot te Zenderen

Inleiding. Beleid Kinderdagverblijf Duimelot te Zenderen Inleiding In september en oktober 2006 zijn de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (de voorschoolse voorzieningen) in de gemeente Borne met de jeugdgezondheidszorg en de procesmanager jeugdbeleid een

Nadere informatie

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding Organisatorische Implementatie Versie 1.3. Hengelo, 8 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Het GIR systeem in vogelvlucht 3 1.2 De handleiding

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Hertoets Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie

Nadere informatie