ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. BUREAU FRONTLIJN Gemeente Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. BUREAU FRONTLIJN Gemeente Rotterdam"

Transcriptie

1 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE BUREAU FRONTLIJN Gemeente Rotterdam versie: 4 juli 2013

2 Inhoudsopgave LET OP: ieder team binnen Bureau Frontlijn heeft een specifieke teambijlage Hoofdstuk Algemeen 1.2 Missie en visie 1.3 Organigram Hoofdstuk 2: 2.1 Weekagenda 2.2 Weekbriefing en weekplanning 2.3 Weekroutine en planning 2.4 Briefing 2.5 Debriefing 2.6 Casusoverleg 2.7 Werkprincipes Hoofdstuk 3: Dagelijks werkproces Traject verloop 3.1 Werven 3.2 Aanmelding 3.3 Intake 3.4 Toestemmingsformulier 3.5 Checklist en Plan van Aanpak 3.6 Matrix 3.7 Start traject 3.8 Traject 3.9 Evaluatie 3.10 Nazorg 3.11 Huisbezoek 3.12 Crisis 3.13 Samenwerking 3.14 Standaard trainingen 3.15 Gezinstrainingen en workshops 3.16 Oudertrainingen werk 3.17 Standaard materiaal Hoofdstuk 4 Informatie 4.1 Registratiesysteem 4.2 Informatie uitwisselen (mondeling/schriftelijk) 4.3 Casemanagement(overleg) 4.4 Rapportages mbt resultaten 4.5 Netwerk 4.6 Communicatie 4.7 Positie van de stagiaire bij informatiedeling 2

3 Hoofdstuk 5: Organisatie 5.1 Leiding algemeen 5.2 Algemeen opschalingsmodel en taken en verantwoordelijkheden 5.3 Bureau leiding 5.4 Projectleider 5.5 Werkbegeleider 5.6 Casusbegeleider 5.6 Coach 5.7 WEP er 5.8 Student 5.9 Vrijwilliger 5.10 Algemene projectstructuur per team 5.11 Model leidinggeven Teambijlage 1. Opdracht en programmabeschrijving 2. Werkproces op maat 3. Organigram Team Inhoud Bijlage 1. Toestemmingsformulier ook digitaal 2. Checklist ook digitaal 3. Format PVA 4. Koelkastplan* 5. Vragenlijsten Evaluatie checken! 6. Protocol Huisbezoeken alleen digitaal 7. Grenzen & stappenplannen (illegaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling) 8. Standaard Trainingen * 9. Standaard Materiaal * 10. Protocol Werkbezoeken 11. Opschaling & Knelpunten 12. Gedragscode Bureau Frontlijn 13. Rapportagecyclus in RIS handleiding * 14. Studentbegeleiding * * beschikbaar in augustus 3

4 Hoofdstuk Algemeen Bureau Frontlijn is een gemeentelijk bureau, dat vooral werkzaam is in de achterstandswijken van Rotterdam. Was in aanvang de opzet om vooral nieuwe methodieken te ontwikkelen en die over te dragen aan bestaande organisaties is later juist ook de uitvoering een belangrijk onderdeel geworden van de dagelijkse praktijk. Het bureau heeft als kenmerk het werken met stagiaires, dichtbij mensen interveniëren in de dagelijkse gang van zaken. Daarbij via training en coaching zorgen dat mensen het zelf kunnen. Het wegwerken van de sociale achterstanden en verbeteren van kansen van mensen is prioriteit. 1.2 Missie en visie De missie is om de sociale en andere achterstanden van mensen, die wonen in de achterstandswijken van Rotterdam zoveel mogelijk weg te werken met grote aandacht voor vele doelgroepen zoals kinderen én ouders. De visie is dat we door trainen en coachen van vaardigheden, de betreffende mensen op een niveau krijgen, dat zij op een menswaardige en zelfstandige wijze deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Onderwijs én werk zijn daarbij belangrijke ingrediënten. 1.3 Organigram: o De algemene leiding bureau berust bij één afdelingshoofd en een algemeen adjunct die naast waarnemer, specifieke taken heeft zoals P & O en financiën. o Op bureauniveau is er ondersteuning o Per programmaonderdeel is er één algemeen projectleider die eindverantwoordelijk is voor het programma. Bij grotere programma onderdelen wordt de projectleider ondersteund door adjunct projectleiders o Werkbegeleiders sturen coaches aan en zijn eindverantwoordelijk op casusniveau o Coaches kunnen vaste medewerkers zijn of stagiaires o Coaches begeleiden gezinnen/jongeren. Ze hebben een gedeelde verantwoordelijkheid met de werkbegeleider op casusniveau. De werkbegeleider is eindverantwoordelijk. Organigram Hoofd Alg. adjunct Ondersteuning Projectleider Projectleider Projectleider Werkbegeleiders Coaches Stagiaires 4

5 Hoofdstuk 2: Dagelijks werkproces 2.1 Weekagenda Per (studenten-)team wordt een zogenaamde weekagenda bijgehouden, waarin alle afspraken staan vermeld en wie van het team betrokken is. Voorkeur is een papieren versie of een whiteboard op een centrale plek. De werkbegeleider faciliteert dit, maar alle teamleden zijn verantwoordelijk voor up-to-date houden en aanvullen van informatie op de weekagenda. Hierop staat o.a. de planning van huisbezoeken (overzicht of alle huishoudens worden bezocht) en de belangrijkste agendapunten. 2.2 Weekbriefing en weekplanning Elke eerste dag van de werkweek vindt de weekbriefing plaats aan de hand van de weekkagenda. In deze briefing komt het volgende aan de orde: o Sluitende weekplanning met ruimte voor crisisinterventies o Wekelijks inhoudelijk (casus) overleg indien nodig (voorbereiding wie wat wanneer) o Interne informatiedeling rondom casussen en hulpvragen bewoners o Delen van belangrijke informatie zoals; telefoonnummers van contactpersonen, succesverhalen, positieve en negatieve ervaringen, informatiemateriaal o Nieuwe intakes o Stand van zaken begeleide gezinnen (loopt het of is ingrijpen gewenst) o Risico s en crisissen o Overleggen (intern en met derden) o Werving o Workshops o Behoefte training medewerkers / stagiaires (wie wanneer) o Persoonlijke gesprekken (coaching en reflectie) o Bijzondere gelegenheden: werkbezoeken, workshops, conferenties 2.3 Weekroutine en planning Met weekroutine wordt gedoeld op de dagelijkse briefings en contactmomenten. De weekroutine is een belangrijk instrument dat rust en structuur in het werkproces brengt. We houden met het gehele team vast aan deze weekroutine omdat we dan weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Door de hectiek van het werk is het belangrijk om vaste tijdstippen te hebben waarop belangrijke zaken besproken en geventileerd kunnen worden. We verwachten dus van je dat je rekening houdt met deze weekstructuur; dit mag je ook van anderen verwachten. Doel weekroutine: o Het delen van belangrijke en bruikbare informatie: tijdens de briefings kun je met anderen informatie delen waar anderen ook iets aan zullen hebben tijdens hun dagelijkse bezigheden (bijvoorbeeld belangrijke telefoonnummers van contactpersonen, succesverhalen, positieve en negatieve ervaringen, informatiemateriaal) o Sluitende planning: de stagiaire en diens begeleider houden elkaar op de hoogte van de planning van die dagen van de week. o Informatiedeling rondom casussen: vragen rondom de hulp aan de cliënten worden besproken 5

6 weekbriefing en weekplanning briefing briefing briefing briefing Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag debriefing debriefing debriefing debriefing debriefing Casusoverleg stagiaire & werkbegeleider: eens per 2-3 weken Casusoverleg werkbegeleider & projectleider: eens per 3 weken Teamoverleg: eens per 1-2 weken 2.4 Briefing Dagelijks ongeveer 15 minuten inhoud alle zaken welke die dag moeten worden afgehandeld en door wie. Alle coaches/stagiaires plannen briefings als vast moment in in hun agenda en zijn er in principe altijd bij, tenzij daar een belangrijke reden voor is (in overleg met werkbegeleider). Inhoud: o Nieuwe intakes o Bijzonderheden gezinnen o Welke gezinnen worden bezocht en door wie o Welke doelen vandaag te behalen o Bijzondere actie (workshops, crisis etc) o Is voorbereiding voor alle dag-acties oké bijvoorbeeld logistiek (auto s, OVchipkaarten) etc. o Zijn er zieken, is vervanging nodig, moeten afspraken geannuleerd worden en door wie 2.5 Debriefing Dagelijks ongeveer 15 minuten. o Zijn dag-doelen behaald o Zijn er zaken die de komende dagen extra aandacht vragen o Zijn er nieuwe crisissen o Zijn er bijzonderheden vanuit werkbegeleider/projectleider o Is logistiek goed afgehandeld o Kan iedereen met goed gevoel naar huis of is 1 op 1 gesprek nodig met werkbegeleider o Telefonisch afmelden (ongeacht tijdstip) bij werkbegeleider als men niet bij debriefing aanwezig kan zijn 6

7 2.6 Casusoverleg o Casusoverleg koppel: stagiaires bereiden voor en zorgen dat PVA gereed is en voortgang van het gezin in systeem up-to-date is bijgewerkt. De werkbegeleider leest PvA en adviseert/coacht. Eventueel collegiale hulp inroepen o Alle cliënten uit actieve caseload worden tijdens het casusoverleg besproken o Tijdens het casusoverleg worden twee onderwerpen besproken; 1. de algemene vooruitgang van de cliënt én de voortgang van de concrete doelen, subdoelen en actiepunten uit het PvA o Bij intensieve cliënten zal de werkbegeleider ter voorbereiding op het gesprek de actuele dossiers doornemen. o Binnen het team vindt een teambreed casusoverleg plaats om de 2 tot 3 weken plaats. Dit is vooral bedoeld om van elkaar te leren. Daarnaast voorkomt het dat een te eenzijdig perspectief ontstaat op een casus: collega s denken kritisch en opbouwend mee om alternatieve en vernieuwende oplossingen te bedenken. Het overleg wordt geleid door werkbegeleider en de projectleider probeert aan te sluiten waar mogelijk. o Het casusoverleg is tevens een leermoment. Er is ook ruimte voor inhoudelijke feedback. Het werk van de stagiaires wordt tegen het licht gehouden en waar mogelijk aangevuld en verrijkt. 2.7 Werkprincipes o Belang burger staat voorop o Respectvolle bejegening, eerlijk en transparant o Open mind, neutraal, nabij, niet óver maar mét o Alle leefvelden/ alle gezinsleden o Crisis oplossen in acute fase o Doen! Situationele logica o Coachen en trainen i.p.v. hulpverlenen o Groei via vaardigheden o Wederkerigheid & zingeving o Prioriteiten: ABC o Vrijwilligheid o Werken in tweetallen, nooit alleen op huisbezoek 7

8 Hoofdstuk 3: Traject verloop In dit hoofdstuk wordt het trajectverloop beschreven aan de hand van de volgende stappen. Dit zijn de basisstappen die onderdeel uit maken van elk coachingstraject binnen Bureau Frontlijn. 3.1 Werven o Afhankelijk van de opdracht van het team vindt (proactieve) werving van nieuwe cliënten plaats o Vanuit een positieve benaderingswijze wordt bij huishoudens aangebeld en gesprek aangegaan. Medewerkers stellen proactief hulpvragen en actiepunten vast en proberen direct een intake uit te voeren, of plannen een gesprek voor een intake in samen met bewoner o Er zijn brieven en folders beschikbaar om achter te laten indien bewoners niet thuis worden aangetroffen o Medewerkers houden bij welke adressen zijn bezocht en wat het resultaat van de actie is. Dit wordt in RIS geregistreerd door betrokken medewerker. o Medewerkers hebben legitimatiebewijs van Gemeente Rotterdam in hun bezit en tonen dit altijd tijdens het aanbellen 3.2 Aanmelding Per team van bureau frontlijn verschilt de wijze waarop een aanmelding binnenkomt. o CZ: Werkbegeleider neemt melding in ontvangst als schoolcontactpersoon of direct van ouders. WB ontvangt relevante gegevens naam, adres, telefoonnummer en regelt afspraak. Zelfmelders kunnen zich direct bij werkbegeleider of via schoolcontactpersoon aanmelden. School wordt daarvan op de hoogte gebracht tenzij gezin daar zwaarwegende bezwaren tegen heeft. o JIT: Via Veiligheidshuis of Dosa. Zo mogelijk bezoek tijdens detentie of (on)aangekondigd huisbezoek = 1 e contact. Verder zelfde procedure o MH: Via contactpersoon Bouman GGZ worden persoonsgegevens aangeleverd waarna afspraak voor intake wordt gemaakt. Verder zelfde procedure o Kantelwijken: Onaangekondigde huisbezoeken, via vindplaatsen, zelfmelders of informatiegestuurd via netwerk. Verder zelfde procedure o Zelfmelders of via netwerk. Direct contact telefonisch of op locatie. Verder zelfde procedure 8

9 3.3 Intake o Direct tijdens werving, of aan de hand van een afspraak. Intake vindt plaats aan de keukentafel en wordt gedaan door twee medewerkers waarvan 1 eventueel de betrokken coach/stagiaire. In ieder geval één vaste medewerker is aanwezig tijdens intakegesprek. Meervoudig kijken. Alle gezinsleden alle leefvelden. Checklist wordt altijd in zijn geheel doorlopen (sommige vragen volgen in latere gesprekken). 3.4 Toestemmingsformulier (bijlage toestemmingsformulier ) o Tijdens 1 e huisbezoek of tegelijk met goedkeuring plan van aanpak toestemming vragen voor informatie uitwisseling. Toestemmingsfomulier is een standaardformulier. Deze wordt duidelijk uitgelegd en samen met bewoner in tweevoud ingevuld. Eén exemplaar wordt bij bewoner achtergelaten, andere exemplaar wordt gearchiveerd of ingescand en in systeem opgenomen. 3.5 Checklist en Plan van Aanpak (bijlage checklist, bijlage plan van aanpak ) o Standaard checklist invullen + bijzonderheden per onderdeel (JIT, CZ enz) o Checklist zelfde dag invoeren (anders zo snel mogelijk) in RIS en plan van aanpak opstellen o Plan van aanpak zo nodig aanvullen en tijdens eerste huisbezoek na intake bespreken en laten goedkeuren + ondertekening 3.6 Koelkastplan (bijlage koelkastplan ) o Bij de start van de begeleiding krijgen bewoners het zogenaamde koelkastplan. Dit is een samenvatting of versimpelde versie van het plan van aanpak (op het niveau van doelen en subdoelen). Dit plan is verdeeld in drie categorieën, namelijk zwaar (rood: bewoner heeft nog veel hulp nodig), middel (oranje: veel training en coaching nodig) en licht (groen: bewoner kan veel zelf). Deze kleuren corresponderen met de drie fasen binnen de coachingstrajecten: de ondersteuningsfase (rood) de trainingsfase (oranje) de zelfstandige fase (groen) ` Via het koelkastplan heeft de bewoner overzicht en kan hij sturen en groeien. 3.7 Start traject o Nader kennismaken en plan van aanpak doorlopen en compleet maken. Cliënt ondertekent het definitieve PvA. o Waar mogelijk vindt tijdens de aanvangsfase van het coachingstraject een informele kennismakingsactiviteit plaats zoals een wandeling, bezoek aan kinderboerderij o.i.d. Dit is belangrijk vanwege afleiding van stressvolle situatie maar ook vanwege bonding tussen coach/stagiaire en burger. o Aan de hand van het plan van aanpak en de matrix wordt het begeleidingsplan uitgevoerd. Met de bewoner worden nadere afspraken gemaakt over de intensiteit van de begeleiding (wat is nodig) de voortgang (bewoner heeft zelf belangrijke rol) en de duur. De bewoners worden minimaal 1 keer per week bezocht om de voortgang erin te houden. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van standaard interventies en standaard trainingen en standaard materiaal 9

10 o De duur van de huisbezoeken kan variëren en is afhankelijk van de benodigde actie(s). Bijv. als er vuilniszakken met post zijn dan kan een huisbezoek enkele uren duren, net zo lang als nodig is. 3.8 Traject o Het traject kent grofweg 3 fasen, gebaseerd op het ABC tje. De eerste fase is de ondersteuningsfase. In deze fase wordt de intake gedaan en een inventarisatie gemaakt van benodigde interventies. Dit is tevens de acute fase en tijdens deze fase worden de meest elementaire basisvoorzieningen in orde gemaakt opdat de stress binnen de gezinssituatie wordt verminderd (hierbij kan nadruk liggen bij hulpverlening en het oplossen van dringende problemen). In deze fase kan dus ook sprake zijn van crisis, in dat geval is sprake van zeer intensieve ondersteuning. Daarna volgt de trainingsfase waarin coach/stagiaire en burger samen aan de slag gaan. In deze fase worden vaardigheden aangeleerd via training en coaching. In de laatste fase zijn burgers zelfstandig en is de coach/stagiaire vanaf de zijlijn betrokken: de burger doet het zelf (dit is de zelfstandige fase). 3.9 Evaluatie (bijlage vragenlijsten evaluatie ) o Er zijn drie verschillende soorten evaluatie s: Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Nazorgevaluatie o De evaluatievragenlijsten worden uitgewerkt in RIS in een speciaal daarvoor bestaand tabblad. o De tussentijdse evaluatie wordt gepland tijdens het lopende coachingstraject om voortgang en tevredenheid te bespreken. Een extra tussentijds evaluatiegesprek kan worden ingepland indien voortgang onvoldoende is. o Tijdens de eindevaluatie wordt samen met burger kritisch gekeken of alle doelen zijn behaald. Daarnaast wordt het coachingstraject samen met burger geëvalueerd. Er is een algemene vragenlijst waar vanuit burgers worden bevraagd naar hun ervaring en mening over het coachingstraject o Waar nodig worden extra hulpmiddelen uitgereikt o Er worden afspraken gemaakt over contact bij terugval of vragen, en er wordt een afspraak gemaakt voor een nazorggesprek o Soms is het nodig om de coaching geleidelijk af te bouwen i.v.m. terugval. In dat geval wordt voordat het nazorggesprek plaats vindt (na 4-6 maanden), een belcontact of huisbezoek ingepland o Verder kunnen partners of gespecialiseerde zorg worden ingezet, als nog specialistische begeleiding nodig blijft. o De laatste stap is een warme overdracht naar Voorwerk (vrijwilligerswerk). Indien er echter kansen zijn op een normale baan wordt daar samen met de vaste contactpersonen van W&I (Sozawe) op ingezet. De tijdens de begeleiding geleerde vaardigheden worden met W&I besproken en er wordt actief naar werk gezocht Nazorg (bijlage vragenlijsten evaluatie ) o De begeleiding wordt min of meer feestelijk afgesloten, soms met certificaat, fotomoment etc. De betrokkene kan het nu zelf. Hij/zij mag echter altijd opnieuw aankloppen als dat nodig is. o Van het deel Voorwerk of werk wordt een portfolio samengesteld. 10

11 o Er wordt na 4 tot 6 maanden na afsluiting van het traject een nazorggesprek ingepland o In sommige teams geldt extra nazorgactie: in dat geval worden cliënten 6 weken na het eindgesprek gebeld om te vragen hoe het gaat Afzonderlijke uitgangspunten gekoppeld aan trajectverloop: 3.11 Huisbezoek o Protocol huisbezoeken gemeente Rotterdam is van toepassing (bijlage Protocol Huisbezoeken ) o Alle huisbezoeken worden door een tweetal medewerkers uitgevoerd. Dit tweetal heeft zoveel mogelijk een zelfde samenstelling i.v.m. continuïteit in contact met bewoner. o Aantal huisbezoeken hangt af van de ernst van de situatie en vaardigheden van de bewoners. Minimaal één keer per week. In crisissituatie vaker o Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor weekplanning van huisbezoeken. Deze planning wordt voorafgaand aan de volgende week tijdens de laatste debriefing besproken en sluitend gemaakt. o Maak afspraken over afzeggen bij verhindering o Probeer indien mogelijk een vast moment in de week te kiezen voor het huisbezoek o Voorbereiding huisbezoek: Bereid huisbezoeken voor door op te schrijven waar je mee aan de slag wilt gaan (subdoelen/actiepunten). Je bedenkt dan meteen ook of je materiaal mee moet nemen voor eventuele trainingsactiviteiten (zoals een laptop of oefenmaterialen) Crisis o Crisissen direct oppakken voorafgaand aan een eventuele intake. Overleg plegen met projectleiding of leiding bureau, als extra steun nodig is bij het oplossen (zie 6.2 opschaling) o Is er sprake van illegale situaties, zoals criminaliteit, illegaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en bijvoorbeeld opzettelijke fraude met uitkeringen, dan worden die situatie beëindigd. De situatie wordt gemeld bij de projectleiding en die overlegt met de bureauleiding over de te nemen stappen. Uitgangspunt is dat de illegale activiteit per direct moet stoppen. Wel wordt de mogelijk schade voor die voor de burger ontstaat zoveel mogelijk beperkt en wordt er rekening gehouden met de belangen van kinderen (nooit zomaar op straat). In een aantal gevallen is echter niet te voorkomen dat aangifte wordt gedaan van misdrijven bij de politie. In geval van huiselijk geweld is het slachtoffer (de vrouw) echter degene die aangifte moet doen. De stedelijke procedure wordt gevolgd. (bijlage grenzen & stappenplannen (illegaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling) ) 3.13 Samenwerking o Vanuit het belang van de burger wordt er samengewerkt met een scala aan organisaties. Er is altijd overleg met- en toestemming van- de bewoner nodig. Bij CZ is er een wijkteam van zorgorganisaties waarmee wordt samengewerkt. Bij andere programmaonderdelen niet. Bureau Frontlijn blijft verantwoordelijk voor de basisbegeleiding (zie hoofdstuk 5: Informatie) 3.14 Standaard trainingen (bijlage standaard trainingen ) 11

12 o Per leefveld zijn er standaard trainingen die op individueel niveau aan betrokkenen wordt gegeven. Door oefenen worden mensen vaardiger. o Een aantal trainingen zijn geschikt (te maken) om in groepsverband te geven, als dat mogelijk is geniet dat de voorkeur o Een overzicht van standaard trainingen is bijgevoegd 3.15 Gezinstrainingen en workshops o Vanuit de verschillende programmaonderdelen zijn er trainingen en workshops. Ook voor individuele ouder en kind trainingen. Indien mogelijk wordt er in groepen getraind (efficiëntie), daarnaast wordt gebruik gemaakt van standaard individuele trainingen of maatwerk. In RIS kun je op niveau van subdoel en/of actiepunt trainingen en hulmiddelen voor de burger opvragen Oudertrainingen werk o Vanuit het E-leaningprogramma en E-TV, worden zowel op individueel als op groepsniveau trainingen gegeven. Bijvoorbeeld sollicitatietrainingen, brieven schrijven, gesprekken voeren, beroepenoriëntatie etc. In RIS kun je op niveau van subdoel en/of actiepunt trainingen en hulmiddelen voor de burger opvragen Standaard materiaal (bijlage standaard materiaal ) o Bij de start van de begeleiding of daarna op het meest geschikte moment krijgen betrokkenen (indien nodig) standaard materialen uitgereikt zoals; ordner perforator, kasboek, huishoudboekje, nadenkstoeltje, Roosters belonen en straffen, schoonmaakrooster, traphekje, CD-rom E-learning en een samen leren box 12

13 Hoofdstuk 4: Informatie 4.1 Registratiesysteem o Betrokkene heeft desgevraagd altijd recht op inzage eigen dossier (uitdraai/afschrift) o Elk contact met of over gezin moet in RIS worden geregistreerd met datum en tijd, dus huisbezoeken, telefonisch contact, contact op kantoor en contacten met partners o Het dossier (brondocument) moet compleet en up-to-date zijn 4.2 Informatie uitwisselen (mondeling/schriftelijk) o Voor alle medewerkers inclusief stagiaires, gelden de regels van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Door alle medewerkers is daartoe een verklaring ondertekend of ambtseed/ambtsbelofte afgelegd. Extra aandacht voor beveiligen USB stick, versnipperen dossiers, notitieblok, zorgvuldigheid met papieren dossiers. o Passief kan vooraf aan een casus door partners informatie worden verstrekt door bijvoorbeeld veiligheidshuis, Dosa-regisseur, scholen etc. Deze informatie wordt tijdens de intake op waarheid gecontroleerd o Actief wordt uitsluitend informatie uitgewisseld met toestemming van de betrokkene o Anoniem kan informatie worden verstrekt aan partners, bijvoorbeeld rapportages of trends o Anoniem kan ten alle tijden advies gevraagd worden over een casus aan partners 13

14 o Wanneer rapportage wordt gedeeld met externen dan is het gezin hiervan op de hoogte en geeft het daar expliciet toestemming voor. Het is een belangrijk uitgangspunt dat het gezin expliciet op de hoogte wordt gebracht wanneer informatie wordt gedeeld met netwerkpartners. 4.3 Casemanagement(overleg) 1. Casemanagementoverleg vindt plaats indien het in het belang van burger is 2. Casemanagementoverleg vindt plaats met toestemming van burger. Burger is in beginsel aanwezig bij casemanagementoverleg (i.v.m. emancipatie en betrokkenheid eigen situatie) 3. Casemanagementoverleg kan alleen plaatsvinden zonder burger indien hij/zij toestemming geeft aan Bureau Frontlijn om als zaakwaarnemer op te treden. 4. Casemanagementoverleg zonder burger en zonder toestemming van burger vindt alleen plaats wanneer er een zwaarwegend belang is zoals kindermishandeling of huiselijk geweld. Laatstgenoemde situatie wordt altijd met projectleider besproken. Van dit contact wordt altijd verslag gedaan aan burger. 4.4 Rapportages mbt resultaten o Er wordt een jaarplanning gemaakt door projectleider, waarin alle programmaonderdelen, de te behalen resultaten en doelen en de financiële consequenties staan vermeld inclusief de nieuw te ontwikkelen programma s o Vanuit RIS wordt gerapporteerd aan ambtelijke bazen o Vanuit RIS worden standaard rapportages geleverd aan opdrachtgevers, deze zijn in alle gevallen geanonimiseerd. Tussen rapportages en eindrapportages, o Vanuit RIS rapporteert de projectleiding aan de bureauleiding 4.5 Netwerk o Sociale kaart van partners die een bijdrage leveren op casusniveau wordt (is) een sociale kaart gemaakt. De projectleiding is verantwoordelijk voor het up to date houden hiervan. Deze sociale kaart is opgenomen in de database van RIS o Tweemaandelijks wordt de bureau brede sociale kaart bijgewerkt door ondersteuning van de bureauleiding. Projectleiding geeft wijzigingen en aanvullingen door. Sociale kaart is geïntegreerd met het registratiesysteem. o Er wordt een lijst bijgehouden van interne en externe partners die belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van projecten en nieuwe ideeën. Sociale kaart op stedelijk en landelijk niveau 4.6 Communicatie o Perscontacten gaan altijd via bureauleiding o Er is een protocol werkbezoeken (bijlage protocol werkbezoeken ) o Externe werkbezoeken worden besproken in het wekelijks projectleidersoverleg, wat is het doel van het bezoek en welke vorm (huisbezoeken, panelgesprek, presentatie). Eén projectleider is verantwoordelijk voor de organisatie. De anderen verlenen hand en span diensten waar nodig o Wat is het belang voor het project, is onderwerp van overleg en zo mogelijk wordt gestuurd op een hoger rendement 14

15 o Door bureau ondersteuning worden alle werkbezoeken bijgehouden en de eventuele resultaten o Als stagiaires worden ingezet tijdens het werkbezoek, bij voorkeur stagiaires die in 2e helft stagejaar zitten i.v.m. ervaring 4.7 Positie van de stagiaire bij informatiedeling o De coaches/stagiaires handelen over het algemeen samen met de ouders de communicatie met externen af op het niveau van de dagelijkse contacten (klantmanager/belastingdienst/kinderopvang/eneco/waterschap e.d.). De werkbegeleider monitort dit intensief. Wanneer er contact plaatsvindt met hulpverleners of andere betrokkenen die het dagelijkse contact overschrijden, dan wordt dit vooraf expliciet besproken tussen stagiaire en begeleider. Afhankelijk daarvan neemt één van hen contact op met de betrokken hulpverlener (bij voorkeur is dit de begeleider i.v.m. continuïteit en verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij het begeleidingsproces). o De coach/stagiaire zorgt ervoor dat rapportage die naar buiten gaat eerst met je werkbegeleider wordt voorbesproken. De werkbegeleider wordt altijd toegevoegd als geadresseerde wanneer het gaat om mailcontacten over casussen. 15

16 Hoofdstuk 5: Organisatie 5.1 Leiding algemeen o Bij Bureau Frontlijn wordt leiding geven volgens de principes van fairplay, proportionaliteit en subsidiariteit. Er wordt gestuurd op grote zelfstandigheid van de projectleiding, met wel voldoende ondersteuning. Er wordt ook gestuurd op onderlinge samenhang tussen de verschillende programmaonderdelen. Stagiaires en nieuwe medewerkers worden intensief begeleid. Er wordt veel geïnvesteerd in het kennisniveau van alle medewerkers, door middel van cursussen en korte trainingen. Zowel bij crisissen bij burgers als personele crisissen worden volgens het hierna volgende model opgeschaald. o Bureau Frontlijn hanteert een gedragscode - bijlage gedragscode Bureau Frontlijn 5.2 Algemeen opschalingsmodel en taken en verantwoordelijkheden Coach/stagiaire Werkbegeleider Algemeen projectleider Hoofd Bureau Frontlijn o Zie voor nadere uitleg over opschaling en knelpunten (bijlage opschaling en knelpunten) 5.3 Bureau leiding Verantwoordelijk voor: o Algehele verantwoordelijk voor totaal o Aquisitie o Duurzaamheid programma s o Personele taken o Financiële administratie o Kleine kas 5.4 Projectleider o Algeheel verantwoordelijk voor het project. Bij meerdere projectleiders is er één eindverantwoordelijk de anderen vervullen deeltaken bijvoorbeeld inhoudelijk of procesmatig en deeltaken bij aansturing o Stuurt de werkbegeleiders aan o Zorgt ervoor dat afgesproken resultaten worden behaald o Stuurt waar nodig bij o Rapporteert (in- en extern) en overlegt met leiding bureau o Verantwoordelijk voor interne en externe contacten o Verantwoordelijk deskundigheidsbevordering in afstemming met andere projectleiders o Verantwoordelijk voor werving o Verantwoordelijk voor inwerkperiode nieuw personeel of stagiaires o Verantwoordelijk ziekteverzuim en verlof o Verantwoordelijk sfeer en teambuilding 16

17 5.5 Werkbegeleider o Stuurt stagiaires aan op casusniveau, eindverantwoording voor caseload o Dagelijkse briefingen en D-briefingen o Verantwoordelijk voor toegewezen in- en externe contacten o Verantwoordelijk voor afhandelen crisissen o Verantwoordelijk dagelijkse gang van zaken o Meer controlerende functie in begin (telefoontjes, mailtjes (eerste 3 mnd) o Meedenken methodiekontwikkeling 5.6 Casusbegeleider o Betrokken bij actieve werving (indien van toepassing) o Betrokken als ervaringsdeskundige bij ingewikkelde casussen o Coaching on the job van werkbegeleiders en stagiaires o Betrokken bij kennisdeling binnen het team als ervaringsdeskundige 5.7 Coach o Verantwoordelijk op casusniveau 5.8 WEP er (werkervaringsplaats): o Werken ter ondersteuning van de werkbegeleider o Projectleider maakt individuele afspraken met WEP er omtrent taken en verantwoordelijkheden 5.9 Stagiaire o Verantwoordelijk op casusniveau o Stagiaires werken zoveel mogelijk in een vast koppel 5.10 Vrijwilliger o Verantwoordelijk voor toegewezen deeltaken 5.11 Algemene projectstructuur per team Projectleider Casusbegeleider werkbegeleider werkbegeleider Coaches/ Stagiaires werkbegeleider Coaches/ Stagiaires Coaches/ Stagiaires 17

18 5.12 Model leidinggeven o Onderstaand model wordt gebruikt bij Bureau Frontlijn. Bij situationeel leiderschap houdt men rekening met de kennis/ervaring en motivatie van de medewerkers. Steun I N S T R U C T I E Onbekwaam Bekwaam Onbewust Kennis en ervaring zijn niet aanwezig. Dus veel steun en veel instructie Kennis en ervaring zijn onbewust aanwezig. Dus minder instructie wel veel steun Bewust Men is zich ervan bewust dat kennis en ervaring nog onvoldoende aanwezig zijn. Dus veel instructie minder steun Kennis en ervaring zijn beide aanwezig Dus weinig steun en weinig instructie veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 18

1. Wat zie je hier? Uitgebreide versie van het plan van aanpak Aandachtspunten coaching leefveld opvoeding Checklistvragen leefveld opvoeding

1. Wat zie je hier? Uitgebreide versie van het plan van aanpak Aandachtspunten coaching leefveld opvoeding Checklistvragen leefveld opvoeding 1. Wat zie je hier? Uitgebreide versie van het plan van aanpak andachtspunten coaching leefveld opvoeding hecklistvragen leefveld opvoeding 2. Wat is het doel van de dagelijkse briefing? Planning doorlopen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. BUREAU FRONTLIJN Gemeente Rotterdam

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. BUREAU FRONTLIJN Gemeente Rotterdam ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE BUREAU FRONTLIJN Gemeente Rotterdam versie: 4 juli 2013 Inhoudsopgave LET OP: ieder team binnen Bureau Frontlijn heeft een specifieke teambijlage Hoofdstuk 1 1.1 Algemeen 1.2

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Bureau Frontlijn EIF-project Activiteit 2 hulp aan derdelanders/nauw verwante gezinnen

Methodiekbeschrijving Bureau Frontlijn EIF-project Activiteit 2 hulp aan derdelanders/nauw verwante gezinnen Methodiekbeschrijving Bureau Frontlijn EIF-project Activiteit 2 hulp aan derdelanders/nauw verwante gezinnen Introductie acute crisis In de acute crisis probeer je zo snel mogelijk inzicht en overzicht

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Kennis, innovatie en methodiekontwikkeling

Kennis, innovatie en methodiekontwikkeling Kennis, innovatie en methodiekontwikkeling Frontlijnsturing en uitvoering in de praktijk Situatie achterstandswijken (mensen) 60000 gezinnen leven langdurig in armoede 30000 gezinnen zijn omgevallen Gezin

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER WELKOM BIJ FIER HULPVERLENING VAN FIER, WAT BETEKENT DIT VOOR U? EN WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN? IN DIT INFORMATIEBOEKJE VINDT U DE ANTWOORDEN. HEEFT U NOG VRAGEN? STEL ZE GERUST AAN UW HULPVERLENER.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Gezinsbehandeling. Kom verder! SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers

Gezinsbehandeling. Kom verder!  SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Gezinsbehandeling SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Ouders hebben vragen over het moeilijke of zorgelijke gedrag van hun kind of hoe ze hun

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016.

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016. Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov. 2015 en stand van zaken op 1 maart 2016. Inleiding In oktober 2015 hebben de inspecties onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Hollands

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Kernformulier PerspeKtief Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Het kernformulier Een instrument voor het goede gesprek en zichtbaar maken van de voortgang Het kernformulier is een

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

Onderzoek 1Gezin1Plan. Presentatie voor gemeenten, instellingen en hulpverleners

Onderzoek 1Gezin1Plan. Presentatie voor gemeenten, instellingen en hulpverleners Onderzoek 1Gezin1Plan Presentatie voor gemeenten, instellingen en hulpverleners Doelstelling onderzoek Zicht op werkzaamheid werkwijze 1G1P, ontwikkeld door Partners in Jeugdbeleid, ingezet bij multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING

BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING DE VISIE EN DOELSTELLING VAN BOR STICHTING DE WERING De visie van Begeleide Omgangs Regeling Stichting De Wering (verder te noemen: BOR) op de omgang tussen

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

De aanpak van kindermishandeling in GGZ en verslavingszorg

De aanpak van kindermishandeling in GGZ en verslavingszorg De aanpak van kindermishandeling in GGZ en verslavingszorg Programma Kennismaking Toelichting op HET STOPLICHT door Jacqueline Kuppens Korte inleiding door Marthe Renders, GGzE Korte inleiding door Ria

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2014 Inhoud Inleiding... 3 50+ leest voor... 3 Stagiaires... 3 Gouden handen... 4 Werving... 4 Profiel... 5 Beëindiging activiteiten...

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tussen Ferket & Becholtz Psychologen en de Cliënt worden aangegaan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tussen Ferket & Becholtz Psychologen en de Cliënt worden aangegaan. ALGEMENE VOORWAARDEN FERKET & BECHOLTZ PSYCHOLOGEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tussen Ferket & Becholtz Psychologen en de Cliënt worden aangegaan.

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2013 Vrijwilligers SBPE Pagina 2 Inhoud Inleiding... 4 50+ leest voor... 4 Stagiaires... 4 Gouden handen... 5 Werving... 5

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling.

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling. Inleiding Deze casus moet gezien worden als een test. In deze test wordt zoveel mogelijk een echte uitvraag benaderd om te kunnen zien of de inschrijvende partij ook daadwerkelijk in staat is om aan de

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden

Nadere informatie

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKER voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKER voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd Interne en externe oproep BEC 12-18+ Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd Externe oproep 24-uurs Jongere en Oudere Jeugd Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen,

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017

Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017 Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft

Nadere informatie

Behandelplan relatietherapie

Behandelplan relatietherapie Behandelplan relatietherapie Behandelingsovereenkomst relatietherapie... 2 In te vullen na de kennismaking voor de intake Behandelplan relatietherapie... 5 In te vullen na de intake Opvragen informatie

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties -

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties - Als u niet (helemaal) tevreden bent Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz Meer dan 20 locaties - www.kiddoozz.nl Kiddoozz Kinderopvang en haar medewerkers stellen alles in het werk om

Nadere informatie

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Vastgesteld in MT d.d. 30 september 2004 Voorzien van instemming/positief advies van GMR d.d. 12 oktober 2004 Vastgesteld in AB-vergadering d.d. 22

Nadere informatie

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders CONTEXTBEGELEIDING VIZIER laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders Wegwijs in de brochure In deze infobrochure

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V.

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V. Algemeen beleid BICOPA Gastouderbureau B.V. Begrippen Gastouderopvang Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die vraagouder is, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang de 5

Klachtenprotocol Kinderopvang de 5 Klachtenprotocol Kinderopvang de 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inleiding Ondanks dat Kinderopvang De 5 open, eerlijk en oprecht handelt en communiceert kan het toch zijn dat er ontevredenheid bij

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar)

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) 1. Therapeut Naam Baukje Tigchelaar Adres Leonardstraat 63 Plaats 7553XX, Hengelo Telefoonnummer 074-2506277 Email therapie@kostbaarkind.nl

Nadere informatie

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn Enschede, februari 2011 Geachte heer/mevrouw, We vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Informatie-analyse Wijkteam

Informatie-analyse Wijkteam Informatie-analyse In het kader de Transitie Sociaal Domein worden er veel verzameld en gedeeld. In dit verband is er een informatieanalyse uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoe een werkt en wie er op

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Samenwerken met re-integratiebedrijven

Samenwerken met re-integratiebedrijven Samenwerken met re-integratiebedrijven Samenwerken met re-integratiebedrijven Inhoudsopgave Inleiding 2 Aanleiding 2 De Workshop 2 Het verslag 2 Terminologie: Gebruikte termen in het verslag 3 Algemene

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers (Peelregio)

Gedragscode medewerkers (Peelregio) Gedragscode medewerkers (Peelregio) Gedragscode privacy medewerkers sociaal domein Inleiding Peel 6.1. wil integrale en effectieve ondersteuning bieden aan de inwoners van de zes Peelgemeenten bij vragen

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Inhoud 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 Inleiding Werkwijze algemeen maatschappelijk werk Aanmelding Intakegesprek Hulpverlening Hulpverleningsplan Evaluatie en

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER September 2016 INLEIDING De stichting STOER (hierna te noemen: STOER) wil voor alle vrijwilligers van STOER het beleid voor het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o.

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan STB/TTC en eventueel het SHG/AMK Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling STB Melding

Nadere informatie

Studiegids traject vrijwilligersbeleid; zorg voor het belangrijkste kapitaal van uw vereniging

Studiegids traject vrijwilligersbeleid; zorg voor het belangrijkste kapitaal van uw vereniging Pagina 1 van 6 Studiegids traject vrijwilligersbeleid; zorg voor het belangrijkste kapitaal van uw vereniging Datum: 7-9-2015 Auteurs: Karlijn Agten, Dennis Mallant Onderwerp: Studiegids Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden Informatie voor deelnemers Geachte heer, mevrouw, Enschede, september 2015 Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg Joekie (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie:

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIENTEN KLACHTOPVANG KLACHTENREGELING KLACHTBEMIDDELING KLACHTBEHANDELING

KLACHTENREGELING VOOR CLIENTEN KLACHTOPVANG KLACHTENREGELING KLACHTBEMIDDELING KLACHTBEHANDELING KLACHTOPVANG KLACHTENREGELING KLACHTBEMIDDELING KLACHTENREGELING VOOR CLIENTEN KLACHTBEHANDELING KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN Klachtenregeling Waarover kunt u een klacht indienen? NEOS ALS ORGANISATIE

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2014/2015

Algemene voorwaarden 2014/2015 Algemene voorwaarden 2014/2015 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft niet ondertekend

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER 2016 1 PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE Als cliënt van Jeugdbescherming Gelderland krijgt u te maken

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Aanmelding. Keuzeinformatiegesprek

Procesbeschrijving. Aanmelding. Keuzeinformatiegesprek Procesbeschrijving Friesland Begeleid Wonen heeft het primaire zorgproces als volgt vastgesteld. Aanmelding van een potentiële cliënt, keuzeinformatiegesprek met potentiële cliënt, intakegesprek met potentiële

Nadere informatie

Inspectierapport Landstede Gastouderbureau Ommen (GOB) Haarsweg HJ Ommen Registratienummer

Inspectierapport Landstede Gastouderbureau Ommen (GOB) Haarsweg HJ Ommen Registratienummer Inspectierapport Landstede Gastouderbureau Ommen (GOB) Haarsweg 107 7731HJ Ommen Registratienummer 215335181 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Ommen Datum inspectie: 12-10-2017 Type

Nadere informatie