Samenwerken met re-integratiebedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerken met re-integratiebedrijven"

Transcriptie

1 Samenwerken met re-integratiebedrijven

2 Samenwerken met re-integratiebedrijven Inhoudsopgave Inleiding 2 Aanleiding 2 De Workshop 2 Het verslag 2 Terminologie: Gebruikte termen in het verslag 3 Algemene uitgangspunten maatschappelijke organisaties 4 Knelpunten ingedeeld naar verschillende stadia in het traject 5 Het kennismakingsgesprek: 5 Knelpunten tijdens het werk 6 Communicatie tussen trajectbegeleider en vrijwilligerscoördinator 6 Begeleiding 7 Conclusies 8

3 Inleiding 'Samenwerken met re-integratiebedrijven' was de titel van een workshop gehouden op 25 september 2006 in Zeist. Re-integratiebedrijven doen regelmatig een beroep op maatschappelijke organisaties (waar vrijwilligers werken) om cliënten te plaatsen in het vrijwilligerswerk. Voor de maatschappelijke organisaties kan deze samenwerking interessant zijn, zij kunnen zo openstaande vrijwilligersvacatures invullen waarmee vrijwilligers bijdragen aan de realisatie van organisatiedoelen. In deze workshop stond deze samenwerking tussen de re-integratiebedrijven en de maatschappelijke organisaties centraal. De workshop was bestemd voor vrijwilligerscoördinatoren en medewerkers van maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken. Bij de workshop was een trajectbegeleider van een re-integratiebedrijf aanwezig die, waar nodig, achtergrondinformatie heeft verstrekt. Aanleiding Af en toe ontvangt het Steunpunt Vrijwilligerswerk Zeist klachten over de samenwerking met re-integratiebedrijven. De klachten zijn uiteenlopend van aard zoals 'geen begeleiding', 'slechte match' en 'moeilijke vrijwilligers'. Negatieve ervaringen kunnen er toe leiden dat een maatschappelijke organisatie het op geeft en men geen samenwerking met een reintegratiebedrijf meer wenst. Er zijn echter ook genoeg positieve ervaringen, een teken dat er wel veel mogelijk is. De vraag is dan ook hoe de samenwerking tussen re-integratiebedrijven en maatschappelijke organisaties verbeterd kan worden, zodat beide partijen optimaal profijt hebben van de samenwerking. De Workshop Tijdens de workshop zijn de knelpunten geïnventariseerd die maatschappelijke organisaties ervaren in het samenwerken met re-integratiebedrijven. Daarna is bekeken of de knelpunten zijn op te lossen en wat daarvoor dan moet gebeuren. Tijdens de workshop stonden de ervaringen en knelpunten van de vrijwilligerscoördinatoren centraal. Hun kijk op de situatie was het uitgangspunt voor de workshop. Het verslag In het verslag zijn de knelpunten en mogelijke oplossingen beschreven, ingedeeld naar verschillende stadia in het traject. Daarnaast zijn een aantal algemene uitgangspunten van vrijwilligerscoördinatoren beschreven. Aan het eind van het verslag zijn enkele conclusies verwoord. Ook het verslag is geschreven vanuit de optiek van de vrijwilligerscoördinatoren. Daar waar een oplossing van een knelpunt het handelen van de trajectbegeleider betreft, is gebruik gemaakt van een schuin gedrukt lettertype. De deelnemers aan de workshop hopen van harte dat trajectbegeleiders de genoemde adviezen ter harte nemen. 2

4 Terminologie: Gebruikte termen in het verslag Re-integratiebedrijf: organisatie (profit of not-for-profit) die de opdracht heeft mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij de re-integratie. Het doel van de reintegratie kan zowel betaalde arbeid als vrijwilligerswerk zijn, afhankelijk van de opdracht. Soms is vrijwilligerswerk een tussenstap in de re-integratie naar betaalde arbeid. Cliënt: persoon die door het re-integratiebedrijf wordt begeleid en waarvoor werk of vrijwilligerswerk wordt gezocht. Trajectbegeleider: persoon die de re-integratieopdracht uitvoert, begeleider van de cliënten van het re-integratiebedrijf. Organisatie: in dit verslag bedoelen we daarmee de maatschappelijke organisatie die met vrijwilligers werkt. Vrijwilligerscoördinator / coördinator: persoon in de maatschappelijke organisatie die belast is met de selectie en aanname van vrijwilligers. Vrijwilliger: persoon die vrijwilligerswerk verricht (in dit verslag vaak ook cliënt van het reintegratiebedrijf). Eigen cliënten: cliënten van de maatschappelijke organisatie, bijvoorbeeld bewoners en bezoekers. Directe begeleider: persoon in de maatschappelijke organisatie die de verantwoordelijkheid heeft voor de begeleiding van de vrijwilliger. 3

5 Algemene uitgangspunten maatschappelijke organisaties Vrijwilligerscoördinatoren van maatschappelijke organisaties hanteren vaak een aantal algemene uitgangspunten om het samenwerken met re-integratiebedrijven zo succesvol mogelijk te laten verlopen. We kunnen vijf uitgangspunten onderscheiden. A) De plaatsing van een cliënt binnen een organisatie mag nooit ten koste gaan van: 1. De organisatie Er moet altijd sprake zijn van een win-win situatie. Wanneer de plaatsing de organisatie te veel kost (bijvoorbeeld begeleidingstijd) dan is plaatsing geen goede keuze. 2. De cliënten van de organisatie (bijvoorbeeld bewoners en bezoekers) Het welzijn en de veiligheid van de eigen cliënten staat voorop. 3. Het vrijwilligerswerk binnen de organisatie De aanwezigheid van een vrijwilliger mag geen negatief effect hebben op de andere vrijwilligers en op het imago van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie. B) De draagkracht van de organisatie moet in het oog gehouden worden. In het algemeen wordt gesteld dat de organisatie maar een beperkt aantal moeilijk bemiddelbare vrijwilligers kan plaatsen**. Deze vrijwilligers vragen namelijk om meer begrip en tolerantie van beroepskrachten, aanwezige vrijwilligers en soms ook van de eigen cliënten. Beroepskrachten en vrijwilligers kunnen de aanwezigheid van enkele moeilijk bemiddelbare vrijwilligers ervaren als een uitdaging. De aanwezigheid van (te) veel moeilijk bemiddelbare vrijwilligers kan ervaren worden als een last. C) Of een cliënt past binnen een organisatie is vooraf nooit met zekerheid vast te stellen. Een evaluatie na 2 maanden is van belang om vast te stellen of voortzetting van het vrijwilligerswerk gewenst is. Tijdens de evaluatie wordt gesproken over: - het functioneren van de vrijwilliger; is er een stijgende lijn te zien? - de balans in de win-win situatie: hebben zowel organisatie als vrijwilliger baat bij de samenwerking? - de verwachting voor de balans in de win-win situatie in de toekomst D) Een open en heldere communicatie is van groot belang. Een open en heldere communicatie is nodig voor het voorkomen en/of oplossen van problemen rondom de plaatsing van de cliënt van het re-integratiebedrijf en het verloop van het vrijwilligerswerk. Het betreft zowel de communicatie tussen de organisatie en het re-integratiebedrijf als de communicatie tussen de organisatie en de vrijwilliger. Wanneer vragen, twijfels, ergernissen, etc. tijdig worden uitgesproken is de kans op succes groter. E) De trajectbegeleider is verantwoordelijk voor de plaatsing van een cliënt. Vrijwilligerscoördinatoren krijgen soms het gevoel dat zij het probleem van de plaatsing moeten oplossen. Dat gebeurt vooral als de cliënt moeilijk plaatsbaar is en de coördinator het hem/haar gunt om ergens aan de slag te gaan. Toch kunnen dat geen redenen zijn om water bij de wijn te doen. In de praktijk blijkt dat het belangrijk is dat de coördinator bij zijn/haar eigen gevoel blijft over wat goed is voor de organisatie en vaak ook wat goed is voor de cliënt zelf. ** Binnen zorginstellingen (bijvoorbeeld instellingen voor verstandelijk gehandicapten) wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om eigen bewoners/cliënten zelf actief te laten zijn. Vrijwilligersplaatsen waar eenvoudig werk verricht wordt zullen steeds meer ingevuld worden door de eigen bewoners/cliënten. Gevolg is dat er binnen deze instellingen minder eenvoudig vrijwilligerswerk beschikbaar is voor cliënten van re-integratiebedrijven. 4

6 Knelpunten ingedeeld naar verschillende stadia in het traject Het kennismakingsgesprek Knelpunt Gevolg Oplossing(en) Vooraf niet gemeld dat de vrijwilliger een reintegratie-cliënt is. Coördinator is onvoorbereid. Laat trajectbegeleider de komst van de cliënt aankondigen. In een aantal gevallen is de trajectbegeleider die bij het gesprek aanwezig is erg betuttelend en/of te nadrukkelijk aanwezig Cliënt/vrijwilliger heeft geen heldere motivatie. Trajectbegeleiders lijken wanhopig. Trajectbegeleiders zijn te veeleisend. Bijvoorbeeld: trajectbegeleider wil meer dagdelen dan mogelijk is of dan goed lijkt voor de organisatie (en voor de cliënt). Trajectbegeleider wil dat de vrijwilliger snel begint met het vrijwilligerswerk. Coördinator krijgt onvoldoende kans met de cliënt zelf te praten. Coördinator krijgt onvoldoende beeld van de wensen en motieven van de vrijwilliger. Coördinator kan het gevoel krijgen voor de oplossing te moeten zorgen. Coördinator kan in een dilemma komen: kiezen voor de wens van de trajectbegeleider of kiezen voor wat goed is/lijkt. Coördinator kan in een dilemma komen: kiezen voor de wens van de trajectbegeleider of kiezen voor wat goed is/lijkt. Coördinator kan de vragen rechtstreeks aan de cliënt stellen. Coördinator kan aan het begin van het gesprek bespreken wat ieders rol is in het gesprek. De trajectbegeleider moet aanvullend zijn, niet invullend. Trajectbegeleider: in het voortraject ruim aandacht besteden aan de motivatie. n.b. Cliënten kunnen zich tijdens het kennismakingsgesprek anders gedragen dan vooraf verwacht. Oorzaken kunnen ook zijn: - cliënt heeft een black-out - cliënt wordt overvallen door angst - cliënt overziet dan pas de consequenties - cliënt heeft een verborgen agenda. Het is aan de trajectbegeleider om dan in te grijpen. Benoemen van het gevoel. n.b. Coördinator is nooit verantwoordelijk voor het probleem van de plaatsing. Coördinator moet vasthouden aan eigen ideeën. Kies wat goed is voor de organisatie. Meestal is dat ook het beste voor de cliënt. Trajectbegeleider: respecteer de keuzes van de coördinator, aandringen wordt niet op prijs gesteld. n.b. Dit is een probleem van de trajectbegeleider: de opdrachtgever bepaalt hoeveel uur vrijwilligerswerk de cliënt moet verrichten, het re-integratiebedrijf heeft hier vaak weinig invloed op. Vrijwilligerswerk verspreiden over meerdere organisaties is een optie maar komt de cliënt meestal niet ten goede. Coördinator moet zich niet laten opjutten. Kies wat goed is voor de organisatie. Trajectbegeleider: respecteer de keuzes van de coördinator, aandringen wordt niet op prijs gesteld. 5

7 Knelpunten tijdens het werk Cliënt haakt snel af. Onvoldoende functioneren van de vrijwilliger. Trajectbegeleiding stopt terwijl de vrijwilliger nog niet voldoende functioneert. Het vertrouwen van de organisatie in de motivatie van de cliënt/vrijwilliger neemt af. Ontevredenheid op de werkvloer. Organisatie kan geen aanspraak meer maken op ondersteuning door de trajectbegeleider. Knelpunt Gevolg Oplossing(en) Mismatch. Vrijwilliger functioneert onvoldoende en moet stoppen met het werk. Voorkomen: uitgebreide intake doen, direct vragen naar beperkingen / punten van aandacht. We kijken steeds meer naar wat mensen wel kunnen maar daarmee dienen we de beperkingen niet over het hoofd te zien. Beperkingen bepalen welke situaties vermeden moeten worden of om extra begeleiding vragen. Oplossen door: eerlijkheid meedenken over wat wel kan z.s.m. terugkoppelen naar reintegratiebedrijf. z.s.m. contact opnemen met vrijwilliger en met re-integratiebedrijf zoeken naar de oorzaak: faalangst, cultuurverschillen (waardoor miscommunicatie ontstaat), verborgen agenda, Zo veel mogelijk vinger aan de pols houden om miscommunicatie snel op te sporen snel in te grijpen. Een traject dient pas afgesloten te worden nadat er een laatste evaluatie heeft plaatsgevonden tussen de organisatie, de vrijwilliger en de trajectbegeleider. Communicatie tussen trajectbegeleider en vrijwilligerscoördinator Knelpunt Gevolg Oplossing(en) Wederzijdse verwachtingen zijn niet helder. Teleurstellingen. Wederzijdse verwachtingen bespreken in het eerste gesprek maar ook daarna; attent zijn op onuitgesproken verwachtingen. Verwachtingen betreffen o.a. de begeleiding hoe lang blijft de cliënt de rol van het re-integratiebedrijf de capaciteiten van de cliënt: arbeidsritme, vaardigheden, coachbaarheid, Einde traject wordt niet doorgegeven aan de coördinator. Geen afsluiting van het contact. doorgroeimogelijkheden. Trajectbegeleider laat weten aan de coördinator wanneer het traject beëindigd wordt. Plan een evaluatiegesprek. 6

8 Begeleiding Knelpunt Gevolg Oplossing(en) Coördinator ervaart onvoldoende begeleiding door de trajectbegeleider. Het gevoel dat het reintegratiebedrijf zich er van af maakt. Maak afspraken over de begeleiding door het re-integratiebedrijf hoe vaak hoe hoe wordt teruggekoppeld naar de organisatie hoe lang (wanneer stopt de begeleiding)**. De directe begeleider wordt onvoldoende betrokken bij het traject. Maak afspraken binnen de organisatie: wie doet de begeleiding: de vrijwilligerscoördinator of de directe De directe begeleider is niet op de hoogte van hetgeen er speelt bij vrijwilliger en kan daardoor geen gerichte feedback geven. begeleider hoe hoe vaak hoe wordt teruggekoppeld binnen de organisatie en naar de consulent? ** Pluswerk biedt 3 maanden nazorg na de plaatsing van de cliënt/vrijwilliger. Langere nazorg is er alleen, als de cliënt nog in de opbouwfase zit (hij/zij verricht nog niet het aantal uur wat is vermeld in de opdracht) of wanneer de cliënt in een traject zit dat moet leiden naar betaald werk. Wanneer zich problemen voordoen is het van belang tijdig aan de bel te trekken, voor het traject officieel is afgesloten. 7

9 Conclusies Veel vrijwilligerscoördinatoren van maatschappelijke organisaties staan welwillend tegenover de samenwerking met re-integratiebedrijven. Cliënten van re-integratiebedrijven kunnen een bijdrage leveren aan het werk binnen de organisatie. Dat de cliënt meer aandacht en begeleiding vraagt dan een gemiddelde vrijwilliger is niet bij voorbaat een reden om niet samen te werken. Wel spelen er andere factoren een rol om niet te kiezen voor plaatsing van een cliënt. De draagkracht van de organisatie en de vrijwilligersgroep speelt daarbij een grote rol. Er is vaak een spanning tussen de belangen van de het re-integratiebedrijf en de belangen van de organisatie die met vrijwilligers werkt. De organisatie wil het vrijwilligerswerk opbouwen, de ervaring leert dat dit de meeste kans op succes biedt. Het re-integratiebedrijf heeft de opdracht om de cliënt te bemiddelen naar een vaststaand minimaal aantal uren vrijwilligerswerk. Vrijwilligerscoördinatoren hebben enkele algemene verwachtingen ten aanzien van reintegratiebedrijf: - respecteer de keuzes van de coördinator, aandringen wordt niet op prijs gesteld. - bereid de cliënt zo goed mogelijk voor op het vrijwilligerswerk: wat is zijn motivatie, wat zijn te verwachten knelpunten, wat zijn zijn verwachtingen, hoe dient hij om te gaan met afspraken, enz. - het is prima om de mogelijkheden van de cliënt als uitgangspunt te nemen. Maar wees eerlijk over de achtergrond, de te verwachten knelpunten en de beperkingen van de cliënt. - neem verantwoordelijkheid in de begeleiding, maak hier goede afspraken over. De vrijwilligerscoördinatoren hanteren een aantal uitgangspunten bij de samenwerking met de re-integratiebedrijven. - De plaatsing van een cliënt binnen een organisatie mag nooit ten koste gaan van de organisatie, de cliënten van de organisatie en het vrijwilligerswerk binnen de organisatie - De draagkracht van de organisatie moet in het oog gehouden worden. - Of een cliënt past binnen een organisatie is vooraf nooit met zekerheid vast te stellen. - Een open en heldere communicatie is van groot belang. - De trajectbegeleider is verantwoordelijk voor de plaatsing van een cliënt. Deze uitgangspunten zijn op pagina 4 van dit verslag uitgewerkt. 8

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten Voor u ligt de tweede nieuwsbrief gemaakt in BAR-verband. zowel in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt dezelfde nieuwsbrief verstuurd. De eerste pagina

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Vergadering d.d. Activiteit Aanwezig Afwezig 15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Op 15 november kwamen 52 mensen van vrijwilligerscentrales

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Loonkostensubsidie Volgens maxima Europese verordeningen:

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnumrner 04.R820.00I inboeknummer o4tooosxs Classificatienummer x.888 Dossiernummer 4aa.6ox 25 mex 2004 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft rapport Reintegratie

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Start van de begeleiding

Start van de begeleiding Start van de begeleiding Leidraad voor coaches Situering: Fase 1 intake Gebruik: - Doel: reflectieopdracht om te achterhalen waarom de coachee de begeleiding komt volgen - Het (onsamenhangend) verhaal

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Wat is een individuele re-integratieovereenkomst?

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Interventie participatieplekken bij sportverenigingen

Interventie participatieplekken bij sportverenigingen Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Interventie participatieplekken bij sportverenigingen Gemeente Rijssen-Holten Colofon Deze interventie is door ViaVie Welzijn en de gemeente Rijssen-Holten ontwikkeld

Nadere informatie

Signaalkaart Jongeren

Signaalkaart Jongeren Signaalkaart Jongeren Naam: Mike de Boer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Signaalkaart Mike... 5 Toelichting op de uitslag... 6 Pagina 2 van 8 Inleiding Op 14 maart 2014 heeft Mike de Boer de Signaalkaart

Nadere informatie

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe 1. Inleiding Een vrijwilligersbeleid zorgt voor een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

De Transformatie van Uitkering aan Work First. een presentatie van William Martin 28 Maart 2006

De Transformatie van Uitkering aan Work First. een presentatie van William Martin 28 Maart 2006 De Transformatie van Uitkering aan Work First een presentatie van William Martin 28 Maart 2006 Een Echt Voorbeeld van Work First Een Echt Voorbeeld van Work First Voor het Work First succes... 17 voorstellen

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon Buurtbemiddeling is ook in 2014 mogelijk gemaakt voor alle bewoners van Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot. Opdrachtgevers zijn TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos, t Heem en de Gemeente Tilburg. Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een Individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

Verslag van het symposium Gewoon (Mee)doen Georganiseerd door Vrijwilligersnetwerk Galant

Verslag van het symposium Gewoon (Mee)doen Georganiseerd door Vrijwilligersnetwerk Galant Verslag van het symposium Gewoon (Mee)doen Georganiseerd door Vrijwilligersnetwerk Galant 5 november 2015 - Locatie In de Roos Steeds meer mensen worden geactiveerd om in de maatschappij het beste beentje

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Toelichting bij de MZO screening voor ouders

Toelichting bij de MZO screening voor ouders Toelichting bij de MZO screening voor ouders 1 Copyright 2014 Bureau Perspectief Amsterdam Zie voor meer informatie www.motivatiezelfonderzoek.nl 2 De schalen van de MZO screening De MZO screening is gericht

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers. Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn)

Inzet van vrijwilligers. Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn) Inzet van vrijwilligers Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn) Agenda Vrijwilligerswerk in Nederland Vergelijking zorg, welzijn en sport Drie

Nadere informatie

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Het 8- fasenmodel Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Waar gaat de reis naartoe? Wat is jouw rol tijdens de reis? De rol die je kiest, is afhankelijk van de reden waarom je gevraagd bent, dit

Nadere informatie

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet Cliëntaudit Blik Op Werk Rapport Scope: - Inzetbaarheid bevorderen- Werk verkrijgen- Maatschappelijk meedoen Datum: 14 t/m 19 januari 2013 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de

Nadere informatie

Mentorschap bestuurders in Fryslân West

Mentorschap bestuurders in Fryslân West Mentorschap bestuurders in Fryslân West 1. Inleiding: De portefeuillehouders SoZaWe van de 7 gemeentes in NW-Fryslân hebben uitgesproken, na een oproep daartoe in VFG-verband, zich in te willen zetten

Nadere informatie

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Lessen uit de procesanalyse re-integratie Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Oktober 2011 1. Introductie In het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie ligt de

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Vrijwilligersverenigingen

Vrijwilligersverenigingen Vrijwilligersverenigingen Activiteiten organiseren via een verenigingsstructuur is een relatief nieuwe manier om vrijwilligers in te zetten in zorgorganisaties. Deze ontwikkeling kan aantrekkelijk zijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3772 12 februari 2014 Beleidsregels Protocol Scholing 2014 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Besluit:

Nadere informatie

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 UWV Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 In de Staatscourant van 12 augustus 2008, nr. 154, is het Besluit Protocol Scholing 2008 geplaatst. Abusievelijk is bij dit besluit de verkeerde bijlage

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

1. Definitie van scholing. 2. Doelgroep van het protocol. 3. Beoordeling op indicatoren

1. Definitie van scholing. 2. Doelgroep van het protocol. 3. Beoordeling op indicatoren 1. Definitie van scholing Voor het protocol wordt de volgende definitie van scholing gehanteerd: Opleiding of scholing is het systematisch verwerven van arbeidsmarktrelevante kennis en/of vaardigheden

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Eindevaluatie pilot Tegenprestatie

Eindevaluatie pilot Tegenprestatie GEMEENTE WASSENAAR EN LEIDSCHENDAM-VOORBURG Eindevaluatie pilot Tegenprestatie De tegenprestatie naar vermogen in de praktijk Suzan Willems 9-10-2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Resultaten tussenevaluatie...

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het

Nadere informatie

TOPSIDE staat in het Engels voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe. Richtlijnen

TOPSIDE staat in het Engels voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe. Richtlijnen TOPSIDE TOPSIDE staat in het Engels voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe Richtlijnen voor Mentoren Inclusion Europe www.peer-training.eu Auteurs: TOPSIDE

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Vastgesteld in MT d.d. 30 september 2004 Voorzien van instemming/positief advies van GMR d.d. 12 oktober 2004 Vastgesteld in AB-vergadering d.d. 22

Nadere informatie

Ervaringen van de auditoren van het Blik op Werk Keurmerk

Ervaringen van de auditoren van het Blik op Werk Keurmerk Thema Keurmerken Ervaringen van de auditoren van het Blik op Werk Keurmerk Door: Brigitte van Lierop Een themanummer gewijd aan keurmerken vraagt om een blik aan de achterkant van het meest toegepaste

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Opvang onvrede burger Voorkomen dat onvrede uitmondt in een klacht Verbeteren kwaliteit van uw dienstverlening Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Gemeenten krijgen

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp. Vragen & discussie

Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp. Vragen & discussie Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp Vragen & discussie Voor, tijdens en na keukentafelgesprek Keukentafelgesprek De levensloop theorie prof. Paul Houben Rol Vrijwillige Ouderenadvisering

Nadere informatie

WerkGaranT Reïntegratie & Outplacement

WerkGaranT Reïntegratie & Outplacement Norm : Scope: - Inzetbaarheid bevorderen - Werk verkrijgen> Datum: 2 t/m 6 april 2013 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de Vries MBA Hoog10 7-9 5-6 2-4 Laag 1 Mate van beheersing Gemiddeld

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Project Start Up Wat is het? Wie nemen er deel? Wanneer kies je voor een PSU? Hoe werkt het?

Project Start Up Wat is het? Wie nemen er deel? Wanneer kies je voor een PSU? Hoe werkt het? Project Start Up Wat is het? De Project Start Up (PSU) is een krachtige interventie bij aanvang van het project. De PSU is een workshop waarin je de belangrijke aspecten van het project met elkaar inventariseert

Nadere informatie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie 22 september 2006 Georganiseerd door: Met medewerking van: Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Workshop Re-integratiebeleid, welke keuzes kunt u

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligers Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligerswerk maakt reeds lange tijd onlosmakelijk deel uit van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Zonder de inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

Optimale inzetbaarheid van

Optimale inzetbaarheid van Optimale inzetbaarheid van medewerkers (binnen specialistische zorg aan complexe cliënten) Anja Quist, clustermanager Idris 19-6-2013 Inhoud Workshop Wie is Idris? Project Personele planning: Deelproject

Nadere informatie

Gebrek aan motivatie of niet passende arbeid Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Gebrek aan motivatie of niet passende arbeid Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrek aan motivatie of niet passende arbeid Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 17 november 2008 RA0831372 Samenvatting Een vrouw heeft een aantal fysieke klachten

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen? Tips voor opa s en oma s. Foto Britt Straatemeier. Deze brochure werd mogelijk gemaakt door:

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen? Tips voor opa s en oma s. Foto Britt Straatemeier. Deze brochure werd mogelijk gemaakt door: Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen? Tips voor opa s en oma s Foto Britt Straatemeier Deze brochure werd mogelijk gemaakt door: Tips voor grootouders Foto Susanne Reuling Als in het gezin van

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Alles over disfunctioneren!

Alles over disfunctioneren! Alles over disfunctioneren! In deze blog besteden wij aandacht aan de acties die u als leidinggevende kunt ondernemen als u niet tevreden bent over het functioneren van een werknemer. Daarbij besteden

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Signaalkaart Student: Dhr. Jamal Verkerk School: Dijkzicht College Datum: 8 oktober Inleiding. De Signaalkaart.

Signaalkaart Student: Dhr. Jamal Verkerk School: Dijkzicht College Datum: 8 oktober Inleiding. De Signaalkaart. Datum: 8 oktober 2013 Inleiding Op 8 oktober 2013 heeft Jamal Verkerk in het kader van zijn opleiding de Signaalkaart ingevuld. De Signaalkaart brengt op een laagdrempelige wijze de persoonsgebonden en

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Boven Oosterdiep JP Veendam Tel.: Mob.:

Boven Oosterdiep JP Veendam Tel.: Mob.: 0 Boven Oosterdiep 125 9641 JP Veendam Tel.: 0598-617 398 Mob.: 06-158 970 41 www.stichting-goedbezig.nl info@stichting-goedbezig.nl Even voorstellen. Ineke Wubs: Mattie van der Veer: Lianne Hamming: Mariska

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

Doe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers

Doe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers oe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers Wat maakt u tot een goede vrijwilligerscoördinator? Welke competenties moet u in huis hebben om vrijwilligers aan te sturen en

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Stichting Lezen & Schrijven Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Educatie Werkt!, Amsterdam 30 september 2011 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Paulus

Stichting Vrienden van Paulus Verslag rondetafelgesprek mogelijke opvang vluchtelingen 23 februari 2016 23 februari 2016 kwamen in de avond verschillende individuele insprekers, belangenvertegenwoordigers en professionals van onder

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5 Kijken wat

Nadere informatie

COACHING VAN MENSEN MET ARBEIDSGERELATEERDE STRESSKLACHTEN. ISMA Lezing 2 oktober 2006 Jaap Ozinga

COACHING VAN MENSEN MET ARBEIDSGERELATEERDE STRESSKLACHTEN. ISMA Lezing 2 oktober 2006 Jaap Ozinga COACHING VAN MENSEN MET ARBEIDSGERELATEERDE STRESSKLACHTEN ISMA Lezing 2 oktober 2006 Jaap Ozinga Voorbeeld 1: Medewerker 46 jaar, v.a. 18 jaar meegegroeid in de organisatie. 10 jaar geleden burnout. Nu

Nadere informatie

Behouden Kiezen verkrijgen

Behouden Kiezen verkrijgen Gek op School Behouden Kiezen verkrijgen Casus 1 Jan 23 jaar, student Rechten. Eerste psychose op zijn 20e tijdens studiereis. Aanmelding via de huisarts. 1e psychose onderzoek UCP: voorlopige diagnose;

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Wat werkt voor wie in reïntegratie?

Wat werkt voor wie in reïntegratie? Wat werkt voor wie in reïntegratie? Overwegingen voor de Gemeenteraad Nijmegen Presentatie in opdracht van: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Nijmegen, 12 oktober 2011 Lucy Kok www.seo.nl - secretariaat@seo.nl

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

informatiebrochure Faalangstreductie training (frt) Examenvreesreductie training (evt) Sociale vaardigheid training (sova)

informatiebrochure Faalangstreductie training (frt) Examenvreesreductie training (evt) Sociale vaardigheid training (sova) informatiebrochure Faalangstreductie training (frt) Examenvreesreductie training (evt) Sociale vaardigheid training (sova) Faalangstreductie training (frt) Wat is faalangst? Het zal je maar gebeuren..

Nadere informatie

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Aanmelding Als je belangstelling hebt om buddy te worden kun je je vrijblijvend aanmelden via onze website. We sturen je dan een contactformulier

Nadere informatie

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO)

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) // NOMIA CONSULTANTS Routeplanner naar Werk Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) Zit u in de WW of WAO dan is het nu mogelijk uw eigen reïntegratiebureau te kiezen. Ook kunt u naar Nomia overstappen

Nadere informatie

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: TRansitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekte

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie