LERARENOPLEIDING FUNDEREND ONDERWIJS STUDIEGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LERARENOPLEIDING FUNDEREND ONDERWIJS STUDIEGIDS"

Transcriptie

1 LERARENOPLEIDING FUNDEREND ONDERWIJS STUDIEGIDS Academisch jaar ALGEMENE FACULTEIT UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 1

2 Mission UNA Our mission is to substantially contribute to the financial, economic, social, political, technological, judicial, cultural, intellectual and the sustainable developments of Curaçao and its society, by providing higher education, conducting research, stimulation of innovation, advice, community services, and the development of management and leadership skills and competences of its students. Vision UNA The University of Curaçao depicts itself as an internationally known and well respected center of knowledge that aims to sustain the development of Curaçao. Active participation in the development of particularly our region will contribute to continuous improvements in the quality of UoC, in order to provide valuable programs for higher education, scientific practices, research and community services. (Strategic plan UNA) 2

3 Universiteit van de Nederlandse Antillen, juli 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De inhoud van deze studiegids is onder voorbehoud van wijzigingen die in de loop van het studiejaar kunnen optreden. Deze wijzigingen worden via de geëigende kanalen aan belanghebbenden doorgegeven. 3

4 Voorwoord De Algemene Faculteit (AF) heeft de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt. In het collegejaar , werd er aan de faculteit, die in 2001 werd opgericht, voor het eerst een opleiding verzorgd, te weten de (vierjarige) Tweedegraads Lerarenopleiding Papiamentu (TOP=de Tweedegraads Lerarenopleiding Papiamentu). Terwijl deze Tweedegraads Lerarenopleiding in het collegejaar haar tweede jaar inging, startte in datzelfde collegejaar als afgeleide van de TOP, de verkorte Lerarenopleiding Papiamentu. In het collegejaar werd ook de Tweedegraads Lerarenopleiding Engels opgestart. Vervolgens werd in het collegejaar de Tweedegraads Lerarenopleiding Nederlands op Curaçao geïmplementeerd en ging op Bonaire een Tweedegraads Lerarenopleiding Papiamentu van start. Met ingang van het collegejaar kreeg op Curaçao tevens de Tweedegraads Lerarenopleiding Spaans haar aanvang. Aan het begin van het collegejaar is zowel op Curaçao als op Bonaire, de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs van start gegaan. In 2009 werd de opleidingen aanbod uitgebreid met de Hbo Master in Education (Papiamentu, Engels, Nederlands of Spaans) die per augustus 2009 startte. Hiermee geeft de AF invulling aan haar zorgplicht en biedt zij studenten de gelegenheid zich door verdere studie te verdiepen en bekwamen in een taal teneinde de eerstegraads onderwijsbevoegdheid in die taal te verwerven. De jongste loot aan de opleidingenboom van de AF is de Hbo Master Special Educational Needs. Deze master biedt aan leerkrachten de mogelijkheid zich te specialiseren in het leren omgaan met leerlingen die extra aandacht hebben op gebied van gedrag en of leren. De Lerarenopleiding Funderend Onderwijs, die opleidt tot leerkrachten voor cyclus 1 (4 tot 8 jarigen) en cyclus 2 (8 tot 12 jarigen) is met ingang van collegejaar versterkt door een fusie met de Akademia Pedagógiko Kòrsou (APK). Deze fusie is stapsgewijs doorgevoerd. In dit veranderingsproces worden steeds ter bewaking van het door de UNA ingeslagen accreditatietraject, de geldende kwaliteitseisen en normen in acht genomen. De opstart van een LOFO-avondopleiding heeft inmiddels ook plaatsgevonden per januari Binnenkort hoopt de faculteit te starten met een opleiding op maat voor oud-kleuterleidsters die zich willen bekwamen voor het Funderend Onderwijs. Deze studiegids geeft niet alleen up-to-date informatie over achtergronden van de Algemene Faculteit, maar ook over de opzet en inhoud van de opleiding. Voor de Tweedegraads lerarenopleidingen Papiaments, Engels, Nederlands en Spaans, en voor de opleiding Hbo Master in Education (Papiamentu, Engels of Nederlands) en de Hbo master Special Educational Needs bestaan aparte studiegidsen. Alle studiegidsen zijn te vinden op de website van de UNA (www.una.an) en op Blackboard. Studenten en belangstellenden voor deze opleidingen worden naar deze studiegidsen verwezen. Namens het opleidingsteam, Drs. D. Manuel Eliza Decaan Algemene Faculteit September

5 Inhoudsopgave 1. Algemene Faculteit 1.1 Missie en visie van de Algemene Faculteit 1.2 Voorgeschiedenis en doelstelling 1.3 Organisatie van de Algemene Faculteit 1.4 Studierichtingen 2 De bacheloropleiding tot Leraar Funderend Onderwijs 2.1 Toelating en inschrijving Algemeen Toelatingseisen Inschrijving Tussentijdse uitschrijving 2.3 Financiën 2.4 Het examenprogramma 2.5 European Credits Transfer System (ECTS) 3 Enkele aspecten van de lerarenopleiding Funderend Onderwijs 3.1 Competentiegericht opleiden en leren 3.2 Praktische vorming Inleiding Uitgangspunten Regelingen met betrekking tot de praktische vorming Beoordeling van de praktijk Studieloopbaanbegeleiding (SLB) 4 Examenreglement 4.1 Frauderegeling 4.2 Beroepscommissie 5 Toetsing en beoordeling 5.1 Commissies: de examencommissie De examencommissie 5.2 Toetsen 5.3 Uitslag 5.4 Waarderingsschaal en eindcijfer 5.5 De opdrachtenregeling Opdrachten Regels voor het inleveren van opdrachten Uitstelprocedure 6 Regelingen met betrekking tot het onderwijs 6.1 Registratie van de studiepunten (e.c.) en Studievoortgangsadministratie 6.2 Vrijstellingen 6.3 Logopedische screening 6.4 Overgangsregeling en drempels in de opleiding 6.5 Toelating tot het tweede jaar zonder propedeuse 6.6 Verwijdering 5

6 6.7 Kleding en beroepshouding 7 Overige regelingen 7.1 Suggesties en klachten 7.2 Studentenraad 7.3 Faculteitsraad 7.4 Studie in het buitenland in het kader van internationalisering 8 Praktische informatie 8.1 Studieboeken 8.2 Communicatie binnen de opleiding 8.3 Roostering Jaarplanning lerarenopleiding Funderend Onderwijs Roosters en collegetijden van de opleiding Collegetijden Collegevrije dagen in verband met feestdagen Bijlage 1 Algemene competentiematrix startbekwame docent Bijlage 2 Frauderegeling Bijlage 3 Reglement Beroepscommissie Bijlage 4 Curriculun Lofo 6

7 1. ALGEMENE FACULTEIT 1.1 Missie en visie van de Algemene Faculteit De Algemene Faculteit heeft haar redenen van bestaan geformuleerd in de volgende missie. In nauwe samenwerking met de educatieve en culturele sector en mede met behulp van gesloten strategische allianties met internationale partners, stelt de AF zich ten doel zich in te spannen voor een integrale ontwikkeling van haar studenten, verdere professionalisering van genoemde sectoren en degelijk verricht onderzoek, uitgaande van hoogwaardige kwaliteit van alle geleverde diensten en producten, een professionele aanpak en een klantgerichte benadering. Deze missie krijgt een uitwerking in de volgende visie. De Algemene Faculteit wil een structurele en deskundige bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling en verdere professionalisering van de educatieve en cultuur sector op de Nederlandse Antillen. 1.2 Voorgeschiedenis en doelstelling Twee documenten die als basis hebben gediend voor de oprichting van de Algemene Faculteit (AF) zijn de nota Contouren van een Algemene Faculteit van de Nederlandse Antillen (1994) en het Invoeringsplan Algemene Faculteit (1997). In het laatste document werd de algemene doelstelling van de AF als volgt beschreven: In het algemeen streeft de AF naar de bevordering van een brede zelfontplooiing van de Antilliaan in het algemeen en van de UNA-studenten in het bijzonder. De faculteit wil mogelijkheden bieden die de student en andere belangstellenden in staat stellen zich kritisch, actief en probleemoplossend op te stellen ten opzichte van het eigen werk- en vakgebied, als ten opzichte van lokale, regionale en internationale politieke, economische, sociale en culturele ontwikkelingen. Op deze wijze dient de Algemene Faculteit bij te dragen aan de taakuitvoering van de UNA om naast het voorbereiden van studenten op maatschappelijke functies, ook inzicht te bevorderen in de samenhang der wetenschappen alsmede om maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef te kweken. Naar aanleiding van deze twee nota s werd in de Ministeriële Beschikking met Algemene Werking van 30 juli 2001 de Algemene Faculteit in de LUNA opgenomen onder paragraaf 5, artikel 31a. De AF kreeg conform het invoeringsplan de volgende specifieke doelstellingen toegewezen: 1. De studie van en het onderzoek naar culturele verschijnselen binnen de Nederlandse Antillen en de Caribische regio met als doel de kennis van en het inzicht in die verschijnselen te vergroten en een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen op dit gebied. 2. De studie van en het onderzoek naar het verschijnsel taal in de Nederlandse Antillen en de Caribische regio, met in het bijzonder wetenschappelijke aandacht voor het Papiamentu, het Nederlands en het Engels in deze regio s, met als doel de kennis en het inzicht in taalverschijnselen te vergroten en een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen op dit gebied. 7

8 3. De opleiding van taaldocenten Papiamentu, Engels, en Nederlands op tweedegraadsniveau. (Waarbij in het invoeringsplan wordt opgemerkt dat op termijn bij voldoende belangstelling tevens de opleiding Spaans wordt toegevoegd. Per 1 augustus 2007 is inmiddels de Tweedegraads Lerarenopleiding Spaans gestart.) 4. Het verzorgen van Studium Generale programma s waarmee wetenschap toegankelijker wordt gemaakt voor een breder publiek, alsmede het verzorgen van taaltrainingen en korte cursussen op het gebied van taal en cultuur. In een beleidsdocument van de Algemene Faculteit uit 2005, het zogenaamde Contourenplan FEC, werd ook het belang van een Lerarenopleiding Funderend Onderwijs binnen de Algemene faculteit onderstreept. Uitbreiding van de faculteit, gebaseerd op de marktbehoefte, moest er immers toe leiden dat de UNA (lees Algemene Faculteit) een structurele bijdrage kon leveren in het vergroten van inzichten op educatief gebied en op het gebied van cultuur om verdere ontwikkelingen in deze werkgebieden (wetenschappelijk) te stimuleren. Concreet betekent dit o.a. dat ernaar gestreefd wordt oplossingen aan te bieden voor een aantal van de ervaren knelpunten in de educatieve sector. Het structureel tekort aan onderwijsgevend personeel Het tekort aan leerkrachten voor specifiek Nederlands-Antilliaans georiënteerde vakken Het verslechterde imago van het beroep der leerkracht Onvoldoende lokale studiemogelijkheden voor leerkrachten Gebrek aan structurele na- en bijscholing van leerkrachten in de verschillende onderwijstypen Gebrek aan statistische gegevens ten aanzien van de voortgang en het rendement van het Antilliaans onderwijs Onvoldoende formatieve en summatieve evaluatie van de onderwijsvernieuwingstrajecten. Gebrek aan wetenschappelijke studies van relevante onderwijsconcepten voor de Antillen. Voor de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs geldt met name een oplossing bieden voor het structureel tekort aan onderwijsgevend personeel, terwijl voor de tweedegraads lerarenopleidingen talen de andere punten relevant zijn. De realiteit van de AF is, dat er naast de LOFO, tot nu toe vier tweedegraads lerarenopleidingen talen worden aangeboden. Vorig jaar startte ook de eerstegraadslerarenopleiding talen (Papiamentu, Engels en Nederlands). Mede met het oog op het operationaliseren van de masteropleidingen, waarbij ook gewerkt wordt aan het aspect van onderzoek, zijn drie bijzondere leerstoelen ingesteld met als doel, naast het doen van onderzoek, de uitbouw van de lerarenopleidingen naar masterniveau. 1.3 Organisatie van de Algemene Faculteit Vaste staf en gastdocenten De Algemene Faculteit (AF) heeft een vaste staf. De vaste staf heeft een aantal vaste taken die gerelateerd zijn aan onderwijs (docenturen en coördinerende taken), onderzoek, bestuurlijke taken (o.a. 8

9 deelname in personeelsraad en faculteitsraad) en maatschappelijke dienstverlening. De meeste taken van de vaste staf zijn gerelateerd aan de Bacheloropleidingen talen en LOFO. Enkele vaste stafleden zijn ook werkzaam in de masteropleiding, naast de drie buitengewoon hoogleraren, prof. dr. Wim Rutgers (hoogleraar literatuurwetenschap en literatuurgeschiedenis), prof. dr. Frank Martinus (hoogleraar taalkunde, in het bijzonder Papiamentu), prof. dr. Ronald Severing (hoogleraar taalverwerving). De algemene leiding van de faculteit berust bij de decaan. Vanaf 1augustus 2012 vervult mw. drs. D. Manuel deze functie. De vaste staf voor de tweedegraadsopleidingen bestaat verder uit mw. Dr.E. Echteld, lector Algemene Faculteit; de hr. drs. Wim Kamps vooral belast met taken binnen de bacheloropleiding Engels; mevr. drs. Charonne Pikeri, coördinator studieloopbaanbegeleiding en bovendien belast met taken binnen de bacheloropleiding Spaans. Vanaf 1 augustus 2009 is de vaste staf van de Algemene Faculteit bij de LOFO versterkt met een LOFOcoördinator, mw. drs. Orsine Resida, die onderwijskundige en inhoudelijke activiteiten in het onderwijsprogramma vervult en aanspreekpunt is voor studentenzaken. Zij wordt bijgestaan door de heer Raily Goedgedrag Msc, die ook actief is binnen de algemeen beroepsvormende lijn en als coördinator leerjaar 3 actief is binnen de praktijklijn; de heer drs. Raymond Obispo Msc, o.a. belast met het vormgeven en uitontwikkelen van het educatiegebied Rekenen & Wiskunde ; mevr. drs. Lisette Agatha, o.a. belast met het vormgeven en uitontwikkelen van het educatiegebied Taal, Geletterdheid & Communicatie en als coördinator leerjaar 2 actief is binnen de praktijklijn; de hr. Rudsel Martinus, o.a. belast met het vormgeven en uitontwikkelen van het educatiegebied Cultureel Artistieke Vorming en ICT en als coördinator leerjaar 1 actief is binnen de praktijklijn; de hr. Angelo Reenis, coördinator van de praktijklijn van het vierde jaar en o.a. belast met het vormgeven en uitontwikkelen van de schrijflijn en het educatiegebied Rekenen & Wiskunde. Per onderwijsperiode wordt de vaste staf van de Algemene Faculteit ondersteund door een groot aantal gastdocenten, die naar behoefte per periode worden ingezet. Gedurende het studiejaar kan de docent gastcolleges, projecten en excursies organiseren. Het is mogelijk dat deze activiteiten gedeeltelijk buiten de college-uren vallen om lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Men dient hiermee rekening te houden; het deelnemen is verplicht. Voor het niet deelnemen aan deze activiteiten geldt de verzuimregeling. 9

10 Secretariële ondersteuning Het secretariaat is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot uur. Bovendien wordt met spreekuurtijden gewerkt: Maandag t/m donderdag : uur Vrijdag : uur. Voor een afspraak buiten spreekuurtijden, kan altijd van tevoren gebeld worden. Het telefoonnummer van het LOFO-secretariaat is: tel Sinds 1 mei 2013, is mevr. Dailisa Ignacio, B.ED, naast haar secretariёle werkzaamheden, ook belast met de cijferadministratie van Lofo Curaçao. Mevr. Ignacio is bereikbaar op : , Men dient er rekening mee te houden dat de secretariaatsmedewerker soms werkzaamheden buiten hun werkplek verrichten, wat ten gevolge kan hebben dat het secretariaat op bepaalde momenten niet bemenst is. Getracht zal worden deze momenten zo veel mogelijk te beperken. 1.4 Studierichtingen Tot dusver kan aan de Algemene Faculteit de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs gevolgd worden, zowel in de dag als in de avondopleiding, de 2 e graads lerarenopleiding Papiaments, Engels, Nederlands, Spaans en de hbo Master in Education Papiamentu, Engels of Nederlands, die opleidt tot het verwerven van de 1 ste graads bevoegdheid. De hbo-masteropleiding Special Educational Needs (SEN), met een duur van twee jaar, is per 1 september 2012 van start gegaan. De tweejarige cursus Pedagogisch Getuigschrift, die kandidaten met een afgeronde hbo-bachelor of hbo-master, of een womasteropleiding, in de gelegenheid stelt om al naar gelang hun vooropleiding, een tweedegraads- of eerstegraadsbevoegdheid te behalen, is per januari 2013 van start gegaan. Talencursussen De Algemene Faculteit zal op regelmatige basis voor studenten van alle faculteiten cursussen gericht op het verbeteren van de academische taalvaardigheid (Nederlands, Engels, Spaans of Papiaments) verzorgen. Deelname aan deze cursussen is naar behoefte en vrijwillig. Studenten van de Algemene Faculteit kunnen aan deze cursussen deelnemen in het kader van het werken aan hun taalportfolio. 10

11 2. HET STUDENTENSTATUUT NB: de tekst van dit hoofdstuk is de integrale weergave van 'het Studentenstatuut', een document dat werd opgesteld door de Student Services Center (SSC) en de afdeling Quality Control. Om verwarring te voorkomen hebben wij ervoor gekozen om de paragraafnummering van het originele document te handhaven, ook al wijkt deze nummering enigszins af van de nummering in de overige hoofdstukken van deze studiegids. 1. Inleiding Het studentenstatuut bevat een beschrijving van de rechten en plichten van studenten van de UNA. Als studenten van de UNA worden beschouwd al degenen die zich hebben ingeschreven voor het volgen van een opleiding, een vak of een minor en die het bijbehorende bedrag aan collegegeld hebben betaald. Mocht de student in dit statuut niet voldoende antwoord vinden op zijn vragen dan kan de student contact opnemen met: De Student Services Center (voor vragen mbt algemene aangelegenheden) De Finance afdeling (voor vragen mbt financiële aangelegenheden) Het secretariaat van de faculteit (voor opleidingsspecifieke vragen) Het studentenstatuut wordt jaarlijks vastgesteld door de manager van de Student Services Center samen met de manager van de afdeling Finance en wordt na instemming van het college van decanen en de rector magnificus gepubliceerd voor 1 september. Het bevat de algemene informatie die studenten nodig hebben om te studeren. Studenten, docenten en overig personeel kunnen het statuut via Blackboard raadplegen. Zij worden geacht de inhoud van het statuut te kennen. 2 Inschrijving Om deel te kunnen nemen aan de opleidingen en gebruik te kunnen maken van de voorzieningen van de universiteit moet de student zich jaarlijks inschrijven bij de UNA. Inschrijven doe je op de door de Student Services Center aangegeven data. Krachtens artikel 22, lid 1 van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen wordt het recht op het bijwonen van onderwijs aan de UNA gedurende een studiejaar verkregen door de inschrijving als student, tegen overlegging van het bewijs dat het verschuldigde college- en inschrijfgeld is betaald of vrijstelling van college- en inschrijfgeld is verleend samen met het overleggen van het bij behorende herof inschrijfformulier. Bij de inschrijving van de student worden dan ook direct de verschuldigde bedragen vastgesteld en middels een factuur aan de student in rekening gebracht. Op de factuur worden de betalingen van de student niet opgenomen. Een student die ingeschreven staat en zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, krijgt toegang tot Blackboard en Progress en kan alle colleges van de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven volgen en de bijbehorende opdrachten en tentamens maken en kan gebruik maken van alle diensten en faciliteiten die de UNA te bieden heeft. 11

12 Studenten die zich niet inschrijven en/of hun betalingsverplichtingen niet nakomen, hebben geen recht op toegang tot onderwijs, het studentenvolg systeem, tentamens, scriptie begeleiding en kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten van de UNA. Mocht een niet ingeschreven student toch tentamens hebben gemaakt, dan komen de cijfers hiervan onherroepelijk te vervallen. Inschrijving daarna doet die resultaten niet herleven. Bij de inschrijving krijgen studenten 3 verklaringen van inschrijving mee. Indien de student na de inschrijfperiode meer verklaringen van inschrijving nodig heeft, dient de student hier ANG 5,- per exemplaar voor te betalen bij de Finance afdeling en vervolgens een aanvraag samen met het bewijs van betaling bij de Student Services Center in te dienen. De aangevraagde verklaring kan de volgende dag na 13:00 opgehaald worden aan de balie van de Student Services Center. 1.1 Toelating Directe toelating Directe toelating tot een Bachelor opleiding is afhankelijk van de te volgen opleiding. Een SBO-niveau 4, Havo of VWO diploma geeft toelating tot een HBO Bachelor opleiding. Een VWO of HBO diploma geeft toelating tot een WO Bachelor opleiding. Toelating tot een Master opleiding wordt gegeven na overleg van een aansluitende Bachelor diploma en/of een toelatings-assessment Colloquium doctum (toelatingsexamen) Een aankomende student die de leeftijd van 23 jaar bereikt heeft en niet over de vereiste vooropleiding beschikt kan een colloquium doctum examen maken. Indien hij/zij het colloquium doctum examen met een gunstig resultaat heeft afgelegd, wordt hij/zij tot de opleiding toegelaten. Voor het afleggen van het toelatingsexamen wordt verwezen naar de faculteit waaraan de student wil studeren of de Student Services Center Buitenlands diploma De student die zich beroept op een buitenlands diploma 1 dient alvorens hij of zij zich kan inschrijven contact op te nemen met het International Office van de UNA. Dit kan telefonisch ofwel via . Het adres is: De International Office kan bemiddelen tussen de betreffende student en het Bureau ETE 2 en de Immigratiedienst voor het verkrijgen van een diplomawaardering en de vergunning tot verblijf ten behoeve van de studie. Indien de student afkomstig is van een niet-engels sprekend land, dan zal de student een TOEFL test moeten maken in het land van herkomst of op Curaçao, indien de student zich al op Curaçao bevindt. De student is zelf verantwoordelijk om zich op tijd aan te melden, het inschrijfgeld te betalen en zich voldoende voor te bereiden voor de TOEFL test. De TOEFL test bestaat uit 4 onderdelen zijnde, reading, writing, listening en speaking. De UNA eist een minimale score van15 punten per onderdeel. De score van de TOEFL test zal dan ook samen met alle 1 Als buitenlands diploma wordt beschouwd een diploma behaald buiten het Koninkrijk der Nederlanden. 2 Bureau ETE: Expertisecentrum voor Toetsen & Examens 12

13 andere benodigde documenten ingediend moeten worden voor toelating tot de opleiding. Meer informatie over de procedure en voorwaarden kan bij het International Office van de Student Services Center worden opgevraagd. 1.2 Vormen van inschrijving Voltijd student Een student kan zich inschrijven als voltijdstudent indien hij/zij wenst deel te nemen aan het volledige jaarprogramma van een faculteit door aanbetaling of volledige betaling van het vereiste inschrijf- en collegegeld Deeltijdstudent Een student kan zich inschrijven als deeltijdstudent indien hij/zij wenst deel te nemen aan het deeltijd jaarprogramma van een faculteit waar dit aangeboden wordt, door aanbetaling of volledige betaling van het vereiste inschrijf- en collegegeld. Voordat de daadwerkelijke inschrijving plaatsvindt, moet de aankomende student een intake gesprek voeren met de desbetreffende opleidingscoördinator. Bij een positieve beoordeling krijgt de aankomende student een toelatingsbrief waarmee hij/zij toestemming krijgt om zich in te schrijven voor de deeltijd opleiding. Voor een overzicht van de aangeboden deeltijd opleidingen kan de studiegids van de faculteiten geraadpleegd worden Certificaatstudent Certificaatstudent Een student kan zich inschrijven als certificaatstudent voor het volgen van één of meerdere vakken waarin hij tentamen wenst te doen. Voor certificaatonderwijs betaalt de student ANG 125,- per 1 ECTS punt (European Credit Transfer System = studiepunten) van de geselecteerde vakken. Dit tarief geldt niet voor studenten die in het kader van een uitwisseling een aantal vakken of een minor wensen te volgen. Certificaatstudenten krijgen bij inschrijving tevens een verklaring mee van de Student Services Center waarin de vakken vermeld staan waarvoor zij zich hebben ingeschreven. Na het afleggen van het tentamen ontvangen zij hiervoor een certificaat. De afstudeerscriptie, stage en/of laatste afsluitende onderdeel van een opleiding kunnen niet als certificaatvakken worden gevolgd. De certificaatstudent moet het volledig verschuldigde bedrag in 1 keer bij inschrijving betalen. Op betaalde gelden wordt geen restitutie verleend. Certificaatstudenten betalen geen inschrijfgeld Uitwisselingsstudenten Uitwisselingsstudenten zijn studenten van een andere hoger onderwijsinstelling waarmee de UNA een samenwerkingsovereenkomst heeft en een semester aan de UNA komen studeren. Hierdoor dienen zij een bewijs van inschrijving van hun onderwijsinstelling te overleggen bij hun inschrijving aan de UNA. Deze studenten betalen ANG 45,- voor de Technology fee Minor-studenten Minor-studenten zijn studenten van een andere hoger onderwijsinstelling waarmee de UNA geen samenwerkingsovereenkomst heeft en die aan de UNA komen studeren voor een semester. Minor studenten betalen hierdoor ANG 50,- per 1 ECTS en de Technology fee van ANG 45,-. 13

14 2.2.6 Toehoorder Studenten die vakken volgen, anders dan ter voorbereiding op het examen of een gedeelte daarvan, kunnen zich inschrijven als toehoorder. Toehoorders mogen niet meedoen aan tentamens en krijgen geen bewijs dat ze aan een opleiding hebben deelgenomen. Het collegegeld voor een toehoorder bedraagt 25% van het geldende collegegeld + inschrijfgeld. De student moet het volledig verschuldigde bedrag in één keer bij inschrijving betalen. Indien de student gedurende het jaar besluit om zich als voltijdstudent in te schrijven, dan dient het restant ( 75% van het totaal bedrag) bijbetaald te worden. Indien de student gedurende het jaar besluit om zich als certificaatstudent in te schrijven, dan zal het bedrag dat de student reeds als toehoorder heeft betaald (daarbij wordt niet meegenomen het bedrag aan inschrijfgeld), in mindering worden gebracht op de verschuldigde gelden van het certificaatonderwijs. Op betaalde gelden wordt geen restitutie verleend Van certificaat/toehoorder student naar voltijd/deeltijd student Indien een certificaatstudent of toehoorder tijdens het lopende collegejaar of in het volgende collegejaar zich inschrijft als voltijd/deeltijdstudent, dan is schriftelijke toestemming nodig van de decaan van de faculteit van de opleiding Van voltijd/deeltijdstudent naar certificaatstudent Indien een student in het jaar voorafgaand aan de inschrijving als certificaatstudent, als voltijd/deeltijdstudent stond ingeschreven, dan dient er gelijktijdig bij de inschrijving een verklaring van de decaan te worden overlegd, waarin hij/ zij toestemming hiervoor verleend. Indien de student zich voor een andere opleiding inschrijft als certificaatstudent, dan zal hij/zij geen toestemming nodig hebben van de decaan. 1.3 Inschrijving nieuwe studenten Inschrijving van nieuwe studenten vindt plaats op 4, 5 en 8 juli 2013 in de aula van de UNA. Indien de student niet in de gelegenheid is om zich in voornoemde periode in te schrijven, dan kan de student zich wenden tot de Student Services Center om zijn/haar inschrijving alsnog te regelen. Het is belangrijk dat de student ingeschreven staat alvorens de colleges van de gekozen opleiding van start gaan. De uiterlijke inschrijvingsdatum is 30 september Inschrijfvoorwaarden De inschrijfvoorwaarden verschillen per opleiding. Hiervoor wordt dan ook verwezen naar de respectievelijke studiegidsen. Voor alle opleidingen geldt wel dat voldaan moet worden aan de volgende algemene voorwaarden: de toelating tot de opleiding geschiedt op basis van de toelatingseisen die de opleiding stelt, dan wel van een behaald colloquium doctum (toelatingsexamen); het overleggen van: o originele diploma s en cijferlijsten of van door een notaris/ school gewaarmerkte kopieën van diploma s en cijferlijsten; o een volledig ingevuld formulier ten behoeve van de financiële afhandeling van de betaling van het college- en inschrijfgeld; o een bewijs van betaling of aanbetaling; o een volledig ingevuld inschrijfformulier; o een geldig identiteitsbewijs (sédula of paspoort); 14

15 o een recente pasfoto; In geval van een buitenlandse student, dient er een kopie van een geldige verblijfsvergunning en een bewijs van een geldige ziektekostenverzekering te worden overlegd samen met een bewijs van diplomawaardering uitgegeven door Bureau ETE en afhankelijk van het land van herkomst, de score van een recent 3 gemaakte TOEFL test Verklaring van inschrijving Bij de inschrijving krijgen studenten 3 verklaringen van inschrijving mee. Indien studenten na de inschrijfperiode meer verklaringen van inschrijving nodig hebben, dient de student hier ANG 5,- per exemplaar voor te betalen bij de Finance afdeling Collegekaart Vanaf 30 september 2013 zal worden gecontroleerd op het bezit van collegekaarten. De student is verplicht zijn/haar collegekaart te allen tijde bij zich te hebben en deze bij controle te tonen. Een student die geen collegekaart bij zich heeft, wordt niet toegelaten tot de colleges noch tot andere studiefaciliteiten van de UNA en kan de toegang worden ontzegd tot het terrein van de UNA. Bij tentamens wordt een student die geen collegekaart bij zich heeft, de toegang hiertoe onherroepelijk ontzegd. De student die zijn collegekaart kwijt is, kan bij de Student Services Center tegen betaling van ANG 25,- een tentamenbrief ophalen, welke samen met een geldig identiteitsbewijs toegang geeft tot de tentamens voor 1 dag. Bij verlies of diefstal van de collegekaart, kan er tegen betaling van ANG 10,60 een duplicaat collegekaart worden afgehaald bij de Student Services Center. Het duplicaat wordt 1 dag na melding van het verlies of diefstal, uitgereikt aan de student. Alle betalingen dienen eerst te worden voldaan bij de Finance afdeling waarna de student bij de Student Services Center kan gaan met het bewijs van betaling om zijn collegekaart of tentamenbrief aan te vragen. Certificaatstudenten dienen bij tentamens naast hun collegekaart tevens de verklaring van de Student Services Center te overleggen waarin de vakken vermeld staan waar hij/zij zich voor heeft ingeschreven. 1.4 Herinschrijving Studenten dienen zich voor elk collegejaar opnieuw in te schrijven door het invullen van een herinschrijfformulier. Voor studenten die studiefinanciering ontvangen van de Stichting Studiefinanciering Curaçao, DUO of Directie Onderwijs Aruba geldt dat zij zich uiterlijk vóór 15 augustus 2013 dienen in te schrijven, indien zij hun beurs op tijd wensen te ontvangen. Indien de student zich niet vóór 15 augustus 2013 heeft heringeschreven, dan kan dit gevolgen hebben voor zijn of haar recht op studiefinanciering. Terugvorderingen van oneigenlijk verkregen studiefinanciering zijn voor rekening en verantwoording van de student. Uiterlijke datum voor de herinschrijving voor alle overige studenten is 5 september Bij late herinschrijving, (na 5 september 2013), worden administratieve kosten bij de student in rekening gebracht. De administratieve kosten bedragen voor elke te late maand of gedeelte van de maand na 5 september ANG 50, Inschrijven voor meerdere opleidingen Een reguliere student kan zich voor meerdere reguliere opleidingen bij verschillende faculteiten inschrijven of meer dan één opleiding volgen aan één en dezelfde faculteit. 3 Onder recent gemaakt Toefl test wordt verstaan een Toefl test score die niet ouder is dan 2 jaar. 15

16 Voor de tweede inschrijving zijn er geen extra inschrijf- en collegegeld verschuldigd. Uiteraard dient de student ook aan de inschrijfvoorwaarden van de 2 de reguliere opleiding te voldoen. Studenten die een 2 de reguliere opleiding wensen te volgen aan dezelfde faculteit moeten eerst toestemming van de decaan hebben alvorens zij zich kunnen inschrijven hiervoor. Dit in verband met vakken die ook geldig zijn voor de 2 e reguliere opleiding. Zonder een schriftelijke toestemming van de decaan zal de inschrijving niet kunnen plaatsvinden. 2.6 Transcript en cijferlijst Een student krijgt eenmalig een transcript uitgereikt, bij het in ontvangst nemen van zijn propedeuse getuigschrift 4, samen met zijn bul of bij uitschrijving in geval van vroegtijdig stoppen met de opleiding. Indien de student tijdens de studie een transcript wenst, dient de student hier ANG 25, - per exemplaar voor te betalen bij de Finance afdeling. Het verzoek voor dit transcript moet ingediend worden bij het secretariaat van de faculteit. De student zal een bericht van de Student Services Center ontvangen wanneer hij/zij het transcript kan komen ophalen. Bij het afhalen van het transcript dient de student het bewijs van betaling te overleggen bij de balie van de Student Services Center. Tussentijds kunnen studenten zelf hun cijfers bijhouden en uitprinten voor hun eigen administratie vanuit ProgressWWW. Studenten die voor de studiefinancieringsinstantie een bewijs van behaalde resultaten nodig hebben, kunnen dat opvragen bij het secretariaat van de faculteit. De student krijgt dan een door de Student Services Center geprinte en afgestempelde cijferlijst. 4 Niet alle opleidingen geven een propedeuse getuigschrift na het afronden van het 1 e jaar van de opleiding. Zie hiervoor het Onderwijs en Examenreglement van de faculteiten. 16

17 2. Afstuderen Afstuderen kan, in overleg met de faculteit waaraan de student een opleiding aan het afronden is, gedurende het hele jaar door plaatsvinden. Om deel te nemen aan de buluitreiking zijn er echter wel deadlines die per faculteit verschillend kunnen zijn. Via de studiegids of de opleidingscoördinator kan de student meer informatie krijgen over de deadlines voor deelname aan de buluitreiking. De student dient ingeschreven te staan vanaf het begin van het collegejaar waarin hij/ zij gaat afstuderen. Vóór het afleggen van het laatste vak of de scriptieverdediging moet de student het bedrag van ANG 500,- voor examengeld betalen. Het examengeld is voor de gemaakte kosten voor begeleiding van de scriptie, aanmaken van de bul en transcript. Het aanvragen van een afstudeerdatum dient door de student zelf gedaan te worden aan de balie van het secretariaat van de faculteit. Hierbij dienen de volgende documenten overhandigd te worden: - Formulier voor afstuderen (verkrijgbaar via het secretariaat van de faculteit) - Bewijs van betaling examengeld - Kopie identiteitsbewijs - Cijferlijst uit Progress.WWW De secretariaat zal een verzoek voor controle laten uitgaan naar de afdeling Student Services Center. De Student Services Center zal vervolgens de controle van de cijfers uitvoeren en tevens een verzoek voor controle uitsturen naar de afdelingen Finance, Campus en Library and Research Services. Indien de student openstaande schulden heeft of nog boeken thuis heeft liggen, zullen deze eerst afbetaald en/of teruggebracht moeten worden voordat er een afstudeerdatum wordt ingepland voor de student. In het geval van openstaande vakken, zullen deze alsnog door de administratie van de faculteit naar de Student Services Center worden verstuurd voor verwerking in Progress. Na het afleggen van het laatste tentamen of scriptie verdediging zal het behaalde cijfer naar de Student Services Center worden verstuurd ter verwerking en opmaken van het transcript en bul. Verklaring van afstuderen Een verklaring van afstuderen wordt kosteloos uitgereikt door de Student Services Center aan een pas afgestudeerde die nog in afwachting is van de ontvangst van zijn bul of in geval een alumnus zijn bul kwijt is door diefstal of een calamiteit. In alle andere gevallen dient hiervoor een bedrag van ANG 25,- betaald te worden. Alleen aan de alumnus of pas afgestudeerde die geen achterstallige betaling bij de afdeling Finance, Campus en/of Library and Research Services heeft, zal een verklaring van afstuderen worden uitgereikt. In geval er sprake is van een nog openstaand bedrag, dan zal dat eerst afbetaald moeten worden alvorens hij/zij de verklaring in ontvangst kan nemen. Dit geldt ook bij het verkrijgen van andere officiële documenten vanuit de UNA, zoals een transcript of een Propedeuse certificaat. 4. Uitschrijving In beginsel schrijft een student zich aan het begin van het collegejaar in voor een heel studiejaar. Vanaf dat moment is uitschrijving slechts mogelijk met toestemming van het studentendecanaat van de Student Services Center en dient de uitschrijving te gebeuren vóór 31 december van het betreffende collegejaar. Alleen de studenten die vóór 31 december een verzoek voor uitschrijving hebben ingediend, kunnen in aanmerking komen voor restitutie van het collegegeld over de nog niet verlopen maanden. 17

18 Studenten die zich na 31 december uitschrijven, komen niet in aanmerking voor restitutie en zijn verplicht het gehele verschuldigde bedrag aan collegegeld te betalen. Studenten die een opleiding volgen waarvan de officiële aanvangsdatum in januari valt, kunnen zich tot uiterlijk 1 april uitschrijven en een beroep doen op restitutie. Na 1 april is het voor deze studenten niet meer mogelijk om restitutie aan te vragen bij uitschrijving. Het verzoek voor uitschrijving wordt schriftelijk ingediend bij het studentendecanaat van de Student Services Center. De student dient hierbij gebruik te maken van een uitschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de Student Services Center. Zonder dit ingevulde uitschrijfformulier wordt het verzoek niet in behandeling genomen. Indien de student geen tentamens maakt of colleges meer volgt, is het zijn/haar verantwoordelijkheid hier zo spoedig mogelijk melding van te maken bij de Student Services Center om zich uit te laten schrijven. Restitutie over het betaalde collegegeld is na 31 december alleen mogelijk als er sprake is van een bijzondere omstandigheid of afstuderen. In alle andere gevallen wordt de student aansprakelijk gehouden voor het nakomen van zijn financiële verplichting ten opzichte van de UNA. Indien de student zich na een eerdere uitschrijving voor dezelfde opleiding in het collegejaar daaropvolgend wenst in te schrijven, dan kan dit alleen na schriftelijke goedkeuring van de decaan. De vakken die hij of zij in het voorafgaande collegejaar gehaald heeft komen te vervallen en tellen dus niet meer mee. In specifieke gevallen kan de decaan hiervan afwijken. De maximale studieduur begint niettemin te lopen vanaf het eerste jaar dat de student zich heeft ingeschreven. Overschrijding maximale studieduur Een student die de nominale studieduur van een opleiding met 3 jaren overschrijdt, wordt niet meer ingeschreven. Alleen in de door de Rector Magnificus te beoordelen bijzondere gevallen, mag hiervan worden afgeweken. Indien de student denkt hiervoor in aanmerking te kunnen komen, dient hij/zij ervoor zorg te dragen dat hij/zij minimaal 4 weken vòòr de start van het nieuwe collegejaar een schriftelijk gemotiveerd verzoek voor studieduurverlenging indient bij de Rector Magnificus. Pas na akkoord van de Rector Magnificus zal de student heringeschreven worden. Dit betekent tevens dat de student in afwachting van het besluit uitgesloten wordt van het volgen van colleges, het maken van tentamens en opdrachten, het krijgen van begeleiding voor afstuderen en alle andere rechten die een ingeschreven student wel heeft. Uitschrijving wegens afstuderen Bij afstuderen kan een student zich uitschrijven. De student kan er niettemin voor kiezen om tot en met het einde van het collegejaar ingeschreven te blijven staan onder betaling van het volledig verschuldigde bedrag aan collegegeld en examengeld. Uitschrijving wegens ziekte of bijzondere omstandigheden Bij ziekte of bijzondere omstandigheden kan de student een verzoek tot uitschrijving indienen bij het studentendecanaat van de Student Services Center. Dit verzoek dient te allen tijde schriftelijk (doktersverklaring of een verklaring van bevoegde instantie) onderbouwd te worden. 18

19 3. Algemene rechten en plichten van studenten De inschrijving als student geeft de volgende rechten: Deelname aan het onderwijs binnen de opleiding en in principe binnen de gehele instelling indien voldaan is aan de toelatingseisen Afleggen van examens en tentamens binnen de opleiding; kennisnemen van de uitslag van een tentamen en/of opdracht Gebruik van onderwijsvoorzieningen zoals bibliotheek, computerlokalen, WiFi internetverbinding e.d. met inachtneming van de voorwaarden voor het gebruik van deze voorzieningen Gebruik van studentenvoorzieningen Studiebegeleiding Bescherming van de persoonsgegevens van de student Kiesrecht, zowel actief (kandidaatstelling) als passief voor de studentenraad en faculteitsraad De inschrijving als student geeft de volgende plichten: Het tijdig nakomen van alle financiële verplichtingen jegens de onderwijsinstelling, zoals betalen van collegegeld, examengeld etc. Commitment: actieve participatie in het onderwijs en voldoende inzet bij de cursussen; nakomen van de inspanningsverplichtingen en eventuele aanwezigheidsplicht bij cursussen In beginsel voltijd beschikbaar zijn voor studieverplichtingen bij een inschrijving als voltijdstudent (met werkverplichtingen van studenten kan geen rekening worden gehouden bij de roostering van cursussen en samenstelling van tentamenroosters) Tijdig aanmelden voor het volgen van vakken, cursussen en tentamens Goed gedrag conform de in bijlage 1 opgenomen gedragregels van de gedragscode voor studenten Kennisname van de regels en voorschriften uit het studentenstatuut en van de hierbij behorende bijlagen; inachtneming van de hieruit voortvloeiende verplichtingen voor studenten Kennisname van de s die de UNA naar het, aan de student gegeven adres van de UNA, stuurt Tijdig melden bij de student counselor en/of facultaire mentor als door bijzondere omstandigheden er studievertraging gaat ontstaan 4. Gedragscode Het is verboden om op het terrein en/of lokalen van de UNA te gokken, te handelen in of gebruiken van verdovende middelen en alcoholische dranken. Indien de student op één van voornoemde feiten wordt betrapt, zal hij/zij worden gesanctioneerd met schorsing voor een bepaalde periode en zal, in geval van verdovende middelen, hiervan aangifte worden gedaan bij de bevoegde autoriteiten. De UNA is bevoegd de student per direct uit te schrijven wegens voornoemde feiten. Deze verboden maken deel uit van de gedragscode van studenten die als bijlage 1 aan dit studentenstatuut is gevoegd. 19

20 6. Financiën Tarieven 2013/2014 (in ANG) Bij het opstellen van deze statuut gelden de navolgende tarieven. De tarieven voor het inschrijf-, college- en examengeld zijn vastgesteld in Landsbesluit, houdende Algemene Maatregelen van 27 februari 2008, ter uitvoering van artikel 22, zevende lid van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen (P.B. 1985, no. 43). Tarief Omzetbelasting Totaal 6% Regulier onderwijs Inschrijfgeld 500,00 nvt 500,00 Collegegeld 2500,00 nvt 2500,00 Technology fee 42,45 2,55 45,00 Examengeld 500,00 nvt 500,00 Niet-regulier onderwijs College- en inschrijfgeld Toehoorder 760,00 45,60 805,60 Technology fee 42,45 2,55 45,00 Collegegeld Certificaatstudent (per 1 ECTS 125,00 7,50 132,50 punt) Certificaatstudent minor 50,00 3,00 53,00 (per 1 ECTS punt) PG cursus 3000,00 180, ,00 De UNA bankrekeningen zijn: Banco di Caribe Giro bank Maduro & Curiel s Bank RBC Royal Bank

21 Naast vorengenoemde tarieven kan de UNA andere kosten gerelateerd aan te volgen zomer-, winter-, toelatings- of andere cursussen die buiten het reguliere onderwijs vallen aan de student doorberekenen. Studenten die het reguliere onderwijs (voltijd/deeltijd opleiding) volgen hebben de mogelijkheid om de verschuldigde tarieven in gespreide betaling te voldoen. Studenten die het niet-reguliere onderwijs volgen dienen de verschuldigde tarieven bij inschrijving volledig te betalen. Financiële voorwaarden Voor alle informatie inzake de collegegeld betalingen dient de student zich te wenden tot de afdeling Finance van de UNA. De student kan mailen naar of bellen naar (voor FdSEW en FdR studenten) en (voor AF, FdTW en FMG studenten). Hieronder volgt een opsomming van de financiële voorwaarden die verbonden zijn aan de inschrijving bij de UNA. Aanbetaling 1. De aanbetaling voor de reguliere onderwijsopleidingen, bedraagt minimaal ANG 345,00 (dit bedrag is inclusief ANG 45,00 voor de technology fee) en dient op een bankrekening ten name van de UNA gestort te worden. Betaling op de UNA is alleen mogelijk met een Maestro bankkaart. Cash geld en/of een garantiebrief worden niet aangenomen. Voor de betaling van het resterende bedrag in termijnen dient een financieel afhandelingsformulier te worden ingevuld, getekend en afgeleverd bij de afdeling Finance. Met het financieel afhandelingsformulier wordt een opdracht gegeven aan een bank om een maandelijks bedrag aan de UNA over te maken. Aflossen in termijnen 2. Voor de betaling in termijnen gelden de volgende voorwaarden: Het maandelijks te betalen bedrag bedraagt ANG 270,- en kan in maximaal 10 termijnen betaald worden. Technology fee 3. De Technology fee omvat het gebruik van de UNA internetverbinding, Progress, Blackboard en het collegekaart. Betalingsachterstaand 4. Studenten met een openstaand bedrag kunnen zich voor het nieuwe collegejaar niet zonder meer herinschrijven. Zij dienen zich tot de afdeling Finance te wenden teneinde een betalingsregeling te treffen. Op het openstaand bedrag dient een aanbetaling van 25% gestort te worden, waarna voor het resterend bedrag een betalingsregeling tot en met december van het lopend jaar afgesloten kan worden. Bij het niet nakomen van de gesloten betalingsregeling zal een boete van ANG. 25,- per maand opgelegd worden. Studenten die tijdens het afgelopen collegejaar reeds een achterstand hebben opgelopen en met wie reeds eerder een betalingsregeling is getroffen, maar die niet aan hun verplichtingen hebben voldaan, dienen bij herinschrijving het totaal openstaand bedrag in 1 keer af te lossen. Er wordt geen tweede betalingsregeling getroffen. 21

22 Controle collegegeld betaling 5. De student is verantwoordelijk om zijn/haar saldo in de gaten te houden. Indien het collegegeld vroegtijdig is afgelost dient de student zich naar de afdeling Finance te wenden voor het stopzetten van de maandelijkse overboeking. Een student die het verschuldigde tarief in termijnen betaalt, dient maandelijks na te gaan of de termijn inderdaad van zijn bankrekening is ingehouden en aan de UNA is afgedragen. Op het moment dat zulks niet het geval is, dient de student bij een eerste gelegenheid contact op te nemen met de afdeling Finance via de nummers of Van de student die minimaal één maand, zonder berichtgeving, achter is met betaling wordt de toegang tot Progress en Blackboard geblokkeerd en deze student wordt het afleggen van tentamens geweigerd. Heropening van de toegang tot Progress en Blackboard geschiedt na voldoening van de achterstand binnen 2 werkdagen. Melding studiefinanciering 6. Indien een student die studiefinanciering ontvangt van de Stichting Studiefinanciering Curaçao zijn/haar collegegeld niet of niet volledig aflost, zal de afdeling Finance van de UNA m.i.v. dit collegejaar de student bij de Stichting Studiefinanciering melden om de nodige maatregelen te treffen. Deze maatregel houdt in dat de studiefinanciering aan de student stopgezet zal worden. Achterstand bij afstuderen 7. Studenten die voor hun afstuderen nog een openstaande schuld hebben, dienen deze in 1 keer af te lossen vóórdat zij hun bul in ontvangst kunnen nemen. Het is niet mogelijk een betalingsregeling te treffen voor de studenten die gaan afstuderen en nog een openstaande schuld hebben. Zolang de student openstaande schulden heeft, wordt geen verklaring van afstuderen, bul en/of transcript uitgereikt. Examengeld 8. Voor het afleggen van elk examen (bachelor of master) is de student examengeld verschuldigd. Het examengeld dient vóór het afleggen van het laatste afsluitende examen en/of het verdedigen van de eindscriptie betaald te zijn. Indien de student voor één van de voornoemde examens is afgewezen, is hij voor de eerste herkansing geen examengeld verschuldigd. Gezinskorting 9. Indien, in een gegeven collegejaar voor het volgen van regulier onderwijs aan de UNA, twee of meer studenten uit hetzelfde gezin (broer, zus, kind, vader, moeder, wettelijke echtgenoot of echtgenote) college- en inschrijfgeld verschuldigd zijn, is voor dat jaar slechts voor de oudste student uit het gezin het volledige tarief voor het college- en inschrijfgeld van toepassing. Voor elk jonger gezinslid is voor dat collegejaar 75% van het tarief verschuldigd. Om voor de korting van 25% op het tarief in aanmerking te komen, moet het trouwboek of een ander soortgelijk origineel bewijsstuk van de Burgerlijke Stand worden overlegd; voor echtgenoten is dit een uitreksel uit een huwelijksakte. De originele bewijsstukken voor echtgenoten moeten elk jaar aangevraagd en overlegd worden. 22

23 Restitutie 10. Zodra een student een verklaring van zijn inschrijving heeft ontvangen, moet hij/zij het volledig verschuldigd bedrag aan collegegeld betalen ongeacht het feit dat hij zich gedurende het collegejaar wilt laten uitschrijven. Hierop zijn slechts de volgende uitzonderingen mogelijk: a) Annulering van de inschrijving. Indien de student nog vóór aanvang van de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven zijn/haar inschrijving annuleert, dan kan de student zich uitschrijven. De aanbetaling wordt echter niet gerestitueerd. b) Bij afstuderen. Na het behalen van een afsluitend examen (bachelor/master) kan de student ervoor kiezen om zich uit te schrijven en een gedeelte van het betaalde college- en inschrijfgeld terug te vragen. Het verzoek tot uitschrijving dient de student gelijktijdig in met het verzoek voor restitutie bij het Student Services Center. Indien het verzoek voor uitschrijving wegens afstuderen akkoord wordt bevonden, dan zal de student per de eerstvolgende maand na datum van afstuderen worden uitgeschreven. Met ingang van de eerstvolgende maand zal het teveel betaalde college- en inschrijfgeld worden teruggeboekt of de automatische betaling zal worden verrekend of stopgezet. De verschillende hieronder beschreven opties zijn mogelijk: i. Studenten die ná 30 juni, doch vóór de officiële opening van het nieuwe collegejaar, op de eerste vrijdag van september, afstuderen, behoren nog tot het lopend collegejaar en hoeven zich niet in te schrijven voor het nieuwe collegejaar. ii. Studenten die vóór de opening van het nieuwe collegejaar de definitieve eindscriptie hebben ingeleverd en uiterlijk 30 september afstuderen hoeven zich evenmin in te schrijven voor het nieuwe collegejaar. iii. Studenten die de eindscriptie ná de officiële opening van het nieuwe collegejaar, op de eerste vrijdag van de maand september, inleveren dienen zich normaal voor het nieuwe collegejaar in te schrijven iv. Aan studenten die onder punt iii vallen en afstuderen gedurende het collegejaar wordt restitutie verleend voor de nog niet verstreken maanden van het collegejaar. Studenten die afstuderen in de maand juni, juli of augustus komen niet in aanmerking voor restitutie. c) Bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de student waardoor hij/zij gedurende ten minste zes maanden van het collegejaar het onderwijs niet heeft kunnen bijwonen dan wel in de loop van het collegejaar is overleden. Voor elk van de maanden waarin hij/zij het onderwijs niet heeft kunnen bijwonen, wordt een tiende gedeelte van het college- en inschrijfgeld aan hem/haar respectievelijk aan zijn erfgenamen terugbetaald. d) Studenten die zich vóór 31 december van het lopende collegejaar uitschrijven, wordt restitutie verleend voor de nog niet verstreken maanden van het collegejaar. Na 31 december van elk collegejaar is restitutie van college- en inschrijfgeld voor studenten niet meer mogelijk. e) Studenten die een opleiding gaan volgen waarvan de officiële aanvangsdatum in januari valt, kunnen zich uitschrijven en restitutie aanvragen tot 1 april van het lopende collegejaar. Na 1 april is restitutie van college- en inschrijfgeld voor deze studenten niet meer mogelijk. 23

24 Het niet volgen van colleges en/of maken van tentamens is geen reden voor restitutie van betaalde college- en inschrijfgelden. Voor de berekening van de restitutie wordt het collegejaar op tien maanden gesteld en blijven de maanden juli en augustus buiten beschouwing. Restitutie geschiedt uitsluitend met toestemming van de Rector Magnificus, na advies van de Manager Student Services Center of de Finance Manager. Indien er sprake is van onderwijskundige en/of organisatorische aspecten die redenen geven voor uitschrijving, dan wordt de decaan om advies gevraagd. Als de student zich uitschrijft is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van zijn/haar studiefinanciering. Niettemin kan het Student Services Center op verzoek van de studiefinancieringsverlenende instanties de status van inschrijving/uitschrijving van de studenten doorgeven. De gehele openstaande schuld van de student, inclusief rente en kosten, is ineens en direct opeisbaar zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in de volgende gevallen: a) Indien de student de studie aan de UNA voor wat voor reden dan ook staakt. b) Indien de student Curaçao metterwoon verlaat, dan wel bezig is met voorbereidingen tot dusdanig vertrek. c) Bij surseance van betaling, faillissement of onder curatele stelling van de student. d) Bij niet- nakoming door de student van enig beding in de schuldbekentenis. Na afloop van het collegejaar, of eerder indien zulks noodzakelijk is, zal de UNA de invordering van alle openstaande schulden, waar geen passende regeling voor is getroffen, in handen geven van een incassobureau. De incassokosten, de rentekosten en andere gerechtelijke kosten, ter inning van de openstaande schuld, komen voor rekening van de student. 24

25 5. Studentenvoorzieningen Faculteiten Voor studiespecifieke zaken kunnen studenten terecht bij het secretariaat van hun faculteit. De secretariaten zijn bereikbaar via onderstaande telefoonnummers en s: Faculteit der Rechtsgeleerdheid of Faculteit der Technische Wetenschappen of Faculteit der Sociaal Economische Wetenschappen of Algemene Faculteit of Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen of Algemene studentenvoorzieningen zijn: Student Services Center Library and Research Services Computer Centrum Facility Services Finace afdeling Campus en Mensa Student Services Center De Student Services Center (SSC) is er om de student bij te staan in alles wat hij nodig heeft gedurende de gehele studieperiode. De Student Services Center beschikt over de volgende voorzieningen: Informatiebalie Bij de informatiebalie kan je onder anderen terecht voor Algemene informatie over de UNA en haar opleidingen. Inschrijving / Herinschrijving / Uitschrijving, aanvragen van restitutie, verklaringen van inschrijving, vragen omtrent Blackboard en Progress, het maken en ophalen van collegekaarten en Lost & Found Service. Bij de informatiebalie staat men klaar om al je vragen te beantwoorden en je wegwijs te maken binnen de UNA. 25

26 Openingstijden: Maandag t/m donderdag uur Vrijdag uur Contactgegevens: Mevr. Sheila Purperhart-Janzen of Tel : Fax : Studentendecanaat Bij het Studentendecanaat kan de student terecht voor adviezen en begeleiding omtrent: studieloopbaan en studiekeuze, persoonlijke problemen, angstgevoelens (tentamens en presentaties), problemen met docenten, medestudenten en anderen, studiefinanciering en studieproblemen. Zit je met vragen, twijfels of moeilijkheden dan kun je terecht bij het studentendecanaat. Samen met jou zullen onze studentcounselors, de situatie in kaart brengen en zoeken naar mogelijke oplossingen. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Je kunt persoonlijk, telefonisch of via mail een afspraak maken. Contactgegevens: Mevr. Cristina Daniel en mevr. Elica Ras of Tel : of Fax : Studentenadministratie Bij de studentenadministratie worden alle persoonsgegevens van de studenten maar ook de cijfers in Progress bijgehouden. De secretariaten van de verschillende faculteiten zorgen ervoor dat de eindcijfers van de vakken worden ingeleverd bij de Student Services Center (studentenadministratie), zodat deze geadministreerd kunnen worden in Progress. Officiële cijferlijsten (transcripts) worden, op verzoek van de faculteit, door de studentenadministratie gemaakt. Daarnaast moet de student voor het doorgeven van wijzigingen in adres, telefoonnummer of opleiding langsgaan bij de studentenadministratie. Een student kan aan het begin van of tijdens een collegejaar van opleiding veranderen. Indien de verandering binnen dezelfde faculteit gebeurt, dan dient de student dit meteen door te geven aan de Student Services Center, samen met een brief voor akkoord van de decaan met daarin vermeld de vakken die de student meeneemt van zijn voormalige opleiding en het cohort waarin de student geplaatst moet worden. Indien de student een opleiding gaat volgen bij een andere faculteit, dan dient hij/zij te voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden zoals genoemd in Hoofdstuk 2. Alvorens de student start met de opleiding bij een andere faculteit, zullen eerst de financiële en de administratieve zaken moeten zijn afgehandeld bij de afdeling Finance en de Student Services Center. Contactgegevens: Mevr. Ruth Jansen en mevr. Jill Bekker of Tel : of

27 Career Center Bij het Career Center kan je terecht voor een databestand van stageplekken, actuele vacatures op de arbeidsmarkt, studiekeuze en beroepskeuze test en voor hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief en of CV. Contactgegevens: Mevr. Cristina Daniel Tel : International Office De International Office houdt zich bezig met het begeleiden van buitenlandse studenten bij de inschrijving aan de UNA, met onder anderen het aanvragen buitenlandse diploma evaluatie en aanvragen van studentenvisa. Daarnaast ondersteunt de international office lokale studenten die een minor in het buitenland willen gaan volgen. Contactgegevens: Mevr. Elica Ras en mevr. Cristina Daniel Tel : of Library and Research Services De Library and Research Services (LRS) van de UNA verzorgt voor de hele universiteit de dienstverlening ten behoeve van onderwijs en onderzoek. Onze collectie bestaat zowel uit gedrukte als uit een groeiend aantal digitale bronnen (e-journals, e-books). De LRS onderhoudt contacten met bibliotheken en informatiecentra in binnen- en buitenland, waardoor we ook niet direct beschikbare bronnen kunnen achterhalen. De toegang tot de bibliotheek is vrij. Voor het lenen van boeken en digitale bronnen moet u echter wel een pasje hebben. Studenten van de UNA gebruiken hiervoor hun collegekaart. Antiana /Arubana Dit is een bijzondere collectie van lokale en regionale publicaties, inclusief scripties. Deze afdeling bevindt zich op de eerste verdieping van de bibliotheek en heeft dezelfde openingstijden als de bibliotheek. Deze collectie is, met uitzondering van een aantal Curaçaose literaire werken, alleen ter inzage raadpleegbaar. Openingstijden bibliotheek/uitleen: Maandag : uur Dinsdag : uur Woensdag : uur Donderdag : uur Vrijdag : uur De catalogus is altijd raadpleegbaar via internet onder ( services ). 27

28 Verder houden we geïnteresseerden actief op de hoogte van relevant nieuws via Openingstijden studiezaal: Maandag t/m zondag van uur uur Contactgegevens: Tel : of Fax : Computer Centrum Het Computer Centrum van de UNA biedt een pakket van diensten aan de studenten. Het Computer Centrum beheert de UNA/ ICT Infrastructuur en informatiesystemen, Progress en BlackBoard, evenals de UNA website en server. De student kan bij het Computer Centrum terecht voor het reserveren van lokalen voor studiedoeleinden en onderwijsmaterialen (beamer en dergelijke) voor presentaties en het kopen van printkaarten. Het Computer Centrum vervult ook de helpdeskfunctie aan personeel en studenten. Van de computerlokalen die het Computer Centrum beheert, kan de student het computerlokaal ESCAPE gebruiken voor het printen, scannen, internetten en werken aan hun projecten, verslagen en eindscripties. Tevens is het mogelijk toegang tot wireless internet connectie aan te vragen op de dinsdag en donderdag van 8.00 uur uur. Het Computer Centrum organiseert ook ICT cursussen voor derden. UNA studenten krijgen een korting van 50% op het cursusbedrag en voor personeel is dat 25%. Tot slot doet het Computer Centrum ook het beheer van.an en.cw domeinnaam registratie: het aanvragen van cctld domeinnamen met de extensie.an (toenmalige Nederlandse Antillen) en.cw voor Curaçao. Voor meer informatie over de diensten van de CCUNA kunt u kijken op de webpagina: Contactgegevens: Mevr. Nuelette Adams Tel. : en Fax. : Repro Bij de verkoopbalie/repro kun je onder anderen terecht voor het kopen van kantoorartikelen zoals, pennen, schriftgerei, cd s, UNA publicaties en readers, kopieerwerk (kleur en of zwart wit), het inbinden van verslagen en scripties (eindscriptie 7 keer ingebonden en gekopieerd gratis), het uitprinten van je bouwtekeningen (studenten Faculteit der Technische Wetenschappen). Openingstijden: Maandag t/m donderdag Vrijdag en uur en uur Contactgegevens: 28

29 Mevr. Sonia Sambo en dhr. Jerry Prens en Tel : Facility Services De Facility Services van UNA is belast met de onderhoud van gebouwen en terreinen van de UNA. Ook de (uitbestede) schoonmaakdienst en de bewakingsdienst vallen onder deze afdeling. Het meubilair in alle gebouwen evenals de utiliteitsinstallaties en de koelinstallaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling. Voor de studenten bieden wij ondersteuning bij diverse projecten waarbij technische hulp nodig is of voor gebruik van bepaalde gereedschappen e/o materialen die de afdeling onder beheer heeft. Voor meer informatie over de diensten van de FS kunt u kijken op de webpagina: Contactgegevens: Tel. : en Fax. : Finance afdeling De Finance afdeling is belast met alle financiële zaken betreffende de UNA, waaronder ook het innen van collegegelden. Er zijn twee account-managers die met de incasso belast zijn. Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag uur zonder afspraak uur alleen op afspraak Contactgegevens: Mevr. Mariela la Cruz en mevr. Esther Duin en Tel : of Campus en Mensa De Campus biedt huisvestingmogelijkheden aan studenten van de UNA. Tot de Campus worden studenten toegelaten die zijn ingeschreven aan de UNA. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan studenten die niet afkomstig zijn van Curaçao. De verblijfkosten bedragen ANG 750,= per maand inclusief maaltijden over een periode van 11 maanden. De Campus heeft tot doel het verschaffen van een rustige studiesfeer aan de studenten. Wonen op de Campus biedt vele voordelen tijdens je studietijd, zoals rustige studieruimte, eigen kamer met internetaansluiting, drie maaltijden per dag en een ruime recreatiezaal, gezamenlijke TV/TDS en ook sportfaciliteiten. Er is een campusraad dat advies geeft aan de campusmanager en activiteiten en feesten organiseert voor de campusbewoners. Voor meer informatie over de Campus bezoek onze website: De Mensa biedt de campusbewoners 3 maaltijden per dag. Andere UNA studenten kunnen ook gebruik maken van deze faciliteiten, maar moeten betalen voor deze maaltijden. Met een bankpasje kan 29

30 dagelijks worden betaald. Het menu wordt maandelijks opgehangen aan het prikbord in de mensa en bij de Repro. Het menu is altijd gevarieerd en gebalanceerd. Contactgegevens: Mevr. Carla Satornilia en dhr. Ernest de Palm of Tel : en Fax : Inwerkingtreding Dit studentenstatuut treedt in werking vanaf de datum van (her) inschrijving van de student voor het collegejaar en is geldig tot en met 31 augustus

31 3 ENKELE ASPECTEN VAN DE LERARENOPLEIDING FUNDEREND ONDERWIJS In dit hoofdstuk beschrijven we globaal enkele aspecten die binnen de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs van belang zijn. 3.1 Competentiegericht opleiden en leren De lerarenopleiding Funderend Onderwijs is opgezet volgens het gedachtegoed van het competentiegericht opleiden. Bij competentiegericht opleiden gaat het er om kennis, vaardigheden en houdingen geïntegreerd te gebruiken in complexe beroepssituaties. Bij competentiegericht opleiden staan begrippen centraal als zelfverantwoordelijkheid, zelfsturing en ontwikkeling van het lerend vermogen van de student. Een competentie wordt pas zichtbaar binnen het handelen in de beroepswerkelijkheid. Dat betekent dat iemand alleen in de beroepspraktijk een competentie ten volle kan verwerven en tonen. Daarbij is reflectie op het eigen handelen belangrijk om te kunnen bepalen in hoeverre de competenties zijn verworven, hoe hij die gaat tonen en of hij daadwerkelijk over een competentie beschikt. De rol van de opleiding is specifiek gericht op de ondersteuning van het leerproces dat is gericht op het verwerven van competenties, noodzakelijk om te functioneren binnen de onderwijssituatie van het funderend onderwijs. Daarnaast heeft de opleiding een begeleidende rol naar studenten toe om reflectie en zelfsturing te stimuleren. In de loop van de studie neemt de sturing van de opleiding af om plaats te maken voor de zelfsturing van de student. Deze werkt, na voorbereiding en oriëntatie, aan de verbreding, verrijking en verdieping van zijn (beroeps)competenties in een actief, constructief en zelfgestuurd leerproces. De aandacht voor competenties, het werkplekleren of praktijkleren, het werken met opdrachten, de toenemende verantwoordelijkheid van de student en de grotere rol van de school bij het opleiden en beoordelen van de student zijn belangrijke kenmerken binnen de opleiding. Door het werken aan die opdrachten kan de student werken aan het ontwikkelen van de competenties die hem tot een startbekwame leraar maken (zie bijlage 1 voor voorbeelden van een competentiematrix voor een startbekwame leerkracht). 31

32 Een ander belangrijk kenmerk is de flexibiliteit. De opleiding is bovendien opgezet conform het Major Minormodel. Er zijn gemeenschappelijke studiejaren en studiejaren waarin gedifferentieerd wordt. Natuurlijk blijft de AF gedurende het hele opleidingstraject verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van uw leerproces en het realiseren van het gewenste niveau. Met dit alles verandert natuurlijk ook de rol van de mensen die de studenten opleiden. Naast taken vanuit hun rol als experts op het terrein van kennis en vaardigheden, worden zij vooral een coach en een begeleider van uw leerproces. U krijgt in de opleiding dan ook te maken met een aantal begeleiders. 3.2 Praktische vorming Inleiding De praktische vorming is een centraal onderdeel van het opleidingsonderwijs en strekt zich uit over de gehele beroepsvoorbereiding. Tijdens de praktische vorming maakt de student kennis met het toekomstige beroepsveld waarin vervolgens stap voor stap geleerd wordt te functioneren als competente beroepsbeoefenaar. Op de Nederlandse Antillen werd vanaf augustus 2002 het Funderend Onderwijs cyclus 1 en 2 ingevoerd. Daarmee is een ontwikkelingsproces in gang gezet met als doel dat scholen meer en meer ontwikkelingsgericht onderwijs gaan verzorgen. De invoering van het Funderend Onderwijs is dus een proces van schoolontwikkeling dat nog jaren zal voortduren. De student wordt opgeleid om op creatieve wijze in dat ontwikkelingsproces te kunnen functioneren. Richtinggevend voor de praktijk is dan niet de reguliere onderwijspraktijk, maar de gewenste situatie, zoals verwoord in het beroepsprofiel Leerkracht Funderend Onderwijs. Dit beroepsprofiel is vanuit een clustering in een 5-tal domeinen, geconcretiseerd in een aantal startcompetenties (ook wel aangeduid met ontwikkelingslijnen), die fungeren als steun in het vormingsproces. Daaraan zijn beoordelingscriteria ontleend voor de verschillende praktijkperioden. De praktijkgids laat zien hoe de opleiding, in nauwe samenwerking met de mentoren, de studenten wil helpen zich de praktische inzichten en competenties eigen te maken. In het derde studiejaar wordt de praktische vorming verder uitgebouwd in het werkplekleren. Werkplekleren is een belangrijk onderdeel van het competentiegericht leren Uitgangspunten Een curriculum voor de praktische vorming is opgebouwd uit een reeks praktijkervaringen met taken en problemen, waarmee een student zich voorbereidt op zijn toekomstige beroep en steeds competenter in het praktijkveld gaat functioneren. Bij het samenstellen van het praktijkcurriculum is van de volgende uitgangspunten uitgegaan: De Lerarenopleiding Funderend Onderwijs is gericht op het opleiden van competente leerkrachten, die inzetbaar zijn in het onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Studenten worden in het bijzonder voorbereid op het Funderend Onderwijs, zoals bedoeld in het beroepsprofiel leerkracht Funderend Onderwijs. 32

33 Competente leerkrachten zijn leerkrachten die op de juiste manier handelen in de verschillende beroepssituaties waarin zij hun taken moeten vervullen, op grond van de juiste kennis, persoonskenmerken en gedragskeuze. Het curriculum voor de praktische vorming is gericht op het geheel van startcompetenties waarover een beginnend leerkracht moet beschikken om het beroep naar behoren te kunnen uitoefenen. Een competente leerkracht van de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs kan zowel functioneren in het Funderend Onderwijs als in andere vormen van onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het competentieprofiel waar de opleiding zich op richt, is derhalve samengesteld op grond van zowel internationaal erkende competenties als ook specifieke competenties voor het onderwijs op de Nederlandse Antillen. Het verwerven van competenties vindt plaats in reële en realistische praktijksituaties, waar studenten, met steun en begeleiding van de opleiders, taken vervullen en problemen oplossen die exemplarisch zijn voor het reguliere werk. Studenten worden competent door een probleem op te lossen, of taak uit te voeren, waarvoor zij die competentie nodig hebben. Het leren van modelleerkrachten uit de praktijk heeft slechts positief effect als de student in een gelijkwaardige relatie tot het model staat, het model een veelzijdig en gevarieerd gedrag laat zien, het gedrag in overeenstemming is met de opleidingscriteria en het modelgedrag navolgbaar is voor de student. Parallel aan de praktische vorming, stelt de opleiding voldoende kennis, gedragsmogelijkheden en persoonskenmerken ter beschikking aan de student, om de praktijkproblemen op te lossen of de taken uit te voeren. Het ter beschikking stellen van kennis, gedragsmogelijkheden en persoonskenmerken, door middel van modelleerkrachten uit de onderwijspraktijk, wordt met voorzichtigheid gehanteerd omdat het Funderend Onderwijs in ontwikkeling is en het proces van nascholing van zittende leerkrachten nog niet is afgerond. Het ontwikkelingsproces van leerkrachten-in-opleiding volgt een specifieke interesseverandering. De student ontwikkelt zich van interesse in zichzelf, via interesse in de taak naar interesse in het kind en in het systeem. De exemplarische (reële en realistische) praktijksituaties waaraan de student zijn competenties kan verwerven, worden geordend overeenkomstig deze interesseveranderingen. Het ontwikkelingsproces van de student wordt bevorderd door succeservaringen, het gevoel dat de taak inderdaad naar behoren is vervuld of het probleem is opgelost. Gestreefd wordt naar een zodanige opbouw van de praktijksituaties dat succeservaringen zoveel mogelijk gegarandeerd zijn. 33

34 Het curriculum voor de praktische vorming voor de opleiding tot leerkracht Funderend Onderwijs omvat dus de volgende onderdelen: o Het competentieprofiel dat de afgestudeerde in staat stelt onderwijs te verzorgen voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar, in het bijzonder voor het Funderend Onderwijs. o Een geordende reeks exemplarische praktijksituaties waarin de student in staat is zich de gewenste competenties te verwerven. o Taken en problemen bij de praktijksituaties die de student moet uitvoeren c.q. oplossen om zich daarmee de gewenste competenties eigen te maken. o Evaluatiemomenten en evaluatiecriteria waarmee de opleiding het ontwikkelingsproces van de student kan volgen, evalueren en zo nodig bijsturen Regelingen m.b.t. de praktische vorming De regelingen met betrekking tot de praktische vorming van studenten zijn opgenomen in de praktijkgidsen van de opleiding. In deze gidsen komen zaken aan de orde zoals onder andere: doelstellingen, organisatie, inhoudelijke invulling, begeleiding, beoordeling en eindtermen en de stagereglementen. De praktijkgidsen vormen als zodanig een integraal deel van de instituutsreglementen van het lopende academisch jaar. Wanneer de student door welke reden dan ook verhinderd is op de praktijkdag naar de praktijkschool te gaan, dan moet de student ervoor zorgen dat de praktijkschool vóór uur hiervan op de hoogte gebracht wordt. Daarna (echter vóór uur) waarschuwt de student de praktijkbegeleider. Indien de praktijkbegeleider om de een of andere reden niet bereikbaar is, dient de student de praktijkcoördinator te bellen. De student dient van tevoren duidelijke afspraken te maken met de praktijkbegeleider over diens bereikbaarheid (door te zorgen zelf het telefoonnummer van de docent te noteren en dit niet via de administratie op te vragen). De praktijkcoördinator bepaalt in elke praktijkperiode op welke wijze verzuimde praktijkdagen en/of praktijkbezoeken die niet hebben plaatsgehad, alsnog ingehaald moeten worden Beoordeling van de praktijk Beoordeling van de praktijk vindt plaats aan de hand van beoordelingscriteria die van te voren aan de student bekend zijn. Aan de hand van de evaluatie- en beoordelingsinstrumenten wordt aangegeven op welk niveau de student functioneert. Aspecten die in de beoordeling zijn betrokken zijn: de pedagogische kwaliteiten de didactische kwaliteiten de algemene beroepshouding de sociaal emotionele kwaliteiten De student wordt tijdens zijn praktijk beoordeeld door het praktijkteam. Het oordeel is gebaseerd op informatie van verschillende personen: 34

35 de werkplekbegeleider (WB er): dit is de leerkracht bij wie de student stage loopt in de klas de instituutsbegeleider (IB er: dit is de praktijkbegeleider die de student vanuit de UNA begeleidt Alle betrokkenen leveren een schriftelijk verslag in bij de student en de praktijkcoördinator. De praktijkcoördinator leidt de praktijkteamvergadering waarin de studenten worden beoordeeld. Zie verder de desbetreffende praktijkgidsen Studieloopbaanbegeleiding (SLB) 5 Bij studieloopbaanbegeleiding werkt de student onder begeleiding van de studieloopbaanbegeleider en samen met andere studenten aan de reflectie op de professionele ontwikkeling, het leerproces en aan de planning van de studieloopbaan. Bij problemen kan de studieloopbaanbegeleider een bemiddelende rol vervullen, verwijzen naar hulp binnen het opleidingsteam. Tijdens het gehele opleidingstraject volgt de student een doorlopend traject van studieloopbaanbegeleiding. Binnen SLB reflecteert hij met de studieloopbaanbegeleider en medestudenten op de studievoortgang, op de relatie tussen leeractiviteiten, leerdoelen en competenties en op de keuzes die worden gemaakt voor de invulling van het eigen opleidingstraject. Binnen SLB bekijkt de student ook hoe het eigen ontwikkelingsplan zijn uitwerking heeft binnen de andere door de student te volgen educatiegebieden'. Er worden concrete leervragen of leerdoelen geformuleerd, waarin wordt weergegeven hoe de andere vakken en educatiegebieden van nut kunnen zijn. En daarnaast besteedt de student veel aandacht aan het plannen, volgen, bijsturen en controleren van de eigen denk- en leerprocessen en de competentieontwikkeling. Op de SLB-lijn vindt als het ware de verknoping plaats tussen alle activiteiten en leerervaringen, reflecteert de student daarop en verbindt hij er conclusies aan. De instrumenten voor een systematische studieloopbaanbegeleiding zijn het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), het studieplan/pap en het portfolio. In een portfolio worden relevante documenten bijgehouden die als bewijsstukken van de persoonlijke ontwikkeling kunnen dienen. Gekoppeld aan het portfolio wordt een POP geschreven en wordt daarop gereflecteerd. Bovendien stelt de student halfjaarlijks een studieplan op. De student moet laten zien in hoeverre hij richting kan geven aan zijn eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling en aan de competenties die hij daarvoor nodig heeft. 5 Voor gedetailleerde informatie betreffende SLB verwijzen wij naar de specifieke handleiding. 35

36 4 EXAMENREGLEMENT Bij het verschijnen van deze studiegids is een nieuwe tekst van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de AF van kracht. Zie voor de volledige tekst van het OER bijlage 2. Het OER is ook op Blackboard geplaatst. Onderwijs- en examenreglement van de Algemene Faculteit Reglement ter uitvoering van art. 9 van de Landsbesluit houdende Algemene Maatregelen van de Algemene faculteit, Universiteit van de Nederlandse Antillen 6 Dit reglement is, de faculteitsraad gehoord, vastgesteld door de decaan van de faculteit op 1 september Algemene bepalingen Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van HBO bachelor- en masteropleidingen en op alle in dit studiejaar nog op te starten opleidingen van de Algemene Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. 1.2 De opleidingen worden verzorgd door de Algemene Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. 1.3 Deze regeling geldt voor de duur van één (= 1) studiejaar. Artikel 2 Begripsbepaling Minister : de Minister belast met Onderwijs; Universiteit : de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Faculteit : de Algemene Faculteit Rector magnificus : de rector magnificus van de Universiteit van de Nederlandse Antillen Decaan : de decaan van de Algemene Faculteit Examencommissie : de examencommissie bedoeld in artikel 8, eerste lid van het Landsbesluit houdende Algemene Maatregelen van Algemene Faculteit Examen : de proeve van bekwaamheid ter afsluiting van de verschillende studiefasen 6 Zolang de nieuwe naam van de universiteit niet is geofficialiseerd, wordt de bestaande naam gebruikt. 36

37 Artikel 3 Doel van de opleidingen 3.1 De Algemene Faculteit stelt zich onder andere ten doel studenten op te leiden tot tweedegraads en eerstegraads leraren Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans en tot leraar Funderend Onderwijs (op HBO-niveau). 3.2 De afgestudeerde is in staat tot zelfstandige beroepsuitoefening op bachelor- en of masterniveau. Artikel 4 Toelatingseisen 4.1 Voor de toelating tot de bacheloropleidingen tweedegraads leraar talen en Funderend Onderwijs gelden de volgende voorwaarden: Er wordt directe toelating verkregen met een diploma behaald op minimaal MBO-/SBO-niveau 4, HAVO of VWO. Een student die niet beschikt over een diploma dat recht geeft op directe toelating en die de leeftijd van 23 jaar bereikt heeft, kan deelnemen aan het colloquium doctum examen, een toelatingsexamen voor hoger onderwijs. De student die zich beroept op een buitenlands diploma 7 dient alvorens hij zich kan inschrijven contact op te nemen met de International Office van de UNA. De International Office zal als tussenpersoon optreden naar de Directie Onderwijs, Sport en Cultuur, de Immigratiedienst en het Kabinet van de Gezaghebber voor het verkrijgen van de studievisum. 4.2 Voor de toelating tot de HBO masteropleidingen eerstegraads leraar talen gelden de volgende voorwaarden: Directe toelating wordt verkregen met tenminste een diploma Bachelor of Education, tweedegraads Papiamentu, Engels, Nederlands of Spaans, of een gelijkwaardig diploma in een van de genoemde talen. Bij twijfel kan, naast van departementswege ijken van het diploma, een assessment deel uit maken van de toelatingsprocedure. Het doen van colloquium doctum is niet mogelijk voor toelating tot de hbo-masteropleidingen talen. 4.3 Voor alle gavallen onder lid 1 en 2 van dit artikel geldt dat bij inschrijving in de bacheloropleidingen de student tevens dient te overleggen, een verklaring van goed gedrag, een gezondheidsverklaring en een positieve verklaring van logopedische screening. Bij een negatieve resultaat op de logopedische screening kan de student niet toegelaten worden tot de genoemde opleidingen. Studenten die een dienstverband hebben bij een schoolbestuur worden van deze eis vrijgesteld. 7 Als buitenlands diploma wordt beschouwd een diploma behaald buiten het Koninkrijk der Nederlanden. 37

38 4.4 De uitwerking van genoemde toelatingsvoorwaarden zijn opgenomen in de respectieve studiegidsen van de opleidingen, welke bij de aanvang van het studiejaar voor de studenten beschikbaar zijn op het intranet-systeem (Blackboard) van de UNA. Het Onderwijs Artikel 5 Het onderwijs 5.1 De opleidingen bestaan uit een samenhangend geheel van onderwijseenheden. 5.2 Zo'n onderwijseenheid is een duidelijk omschreven en in de tijd afgebakende leeractiviteit die wordt afgesloten met een toets. 5.3 De studielast van de onderwijseenheden wordt uitgedrukt in ec s. Een ec is gelijk aan een European credit point volgens het European Credit Transfer System. 5.4 Een ec staat voor 28 studiebelastingsuren (1 ec = 28 SBU). 5.5 Een studiejaar bestaat uit vier perioden van gelijke tijdslengte (10 weken) en gemiddelde gelijke studielast (15 ec s). 5.6 Onderwijseenheden kunnen structureel (een-jaarlijks) of incidenteel worden aangeboden. 5.7 Onderwijseenheden worden aangeboden gedurende een enkele periode of in twee aansluitende periodes (=1 semester). 5.8 De toegang tot een onderwijseenheid kan, op voordracht van de respectieve coördinator of docent, afhankelijk worden gesteld van vakspecifieke voorkenniseisen. De beslissing in dezen berust bij de examencommissie. 5.9 Het volgen van vakken buiten de eigen opleiding is mogelijk, met dien verstande dat deze keuzevakken in principe extra boven op de reguliere 240 ec s komen Voor de fasering van de opleidingen en de verdeling van de ec s per studiefase, alsmede een overzicht van de verschillende onderwijseenheden per opleiding met bijbehorende studiebelasting en te behalen eindkwalificaties, wordt verwezen naar de betreffende studiegidsen. Artikel 6 Doorstroom Voor de doorstroming in de opleidingen hanteert de Algemene Faculteit een drempelregeling per opleiding. Deze is te vinden in de respectievelijke studiegidsen. Tentamens Artikel 7 De tentameninrichting 38

39 7.1 Aan elke onderwijseenheid is een afsluiting en beoordeling verbonden. 7.2 Een tentamen omvat een onderzoek naar de kennis en of het inzicht en of de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. 7.3 Een tentamen kan bestaan uit twee of meer deeltentamens. Het gewogen gemiddelde van deze deeltentamens geldt als cijfer voor het tentamen. 7.4 In de modulebeschrijvingen staat aangegeven welke tentamenvorm wordt gebruikt voor de toetsing van de verschillende onderwijseenheden. 7.5 Een compleet overzicht van de tijdvakken en het aantal malen per studiejaar dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens, is te vinden in de studiegids van de betreffende opleiding. 7.6 Tentamens kunnen mondeling en/of schriftelijk worden afgenomen. 7.7 De tentamens kunnen geheel of gedeeltelijk worden vervangen door een of meer schriftelijke opdrachten of praktische oefeningen. 7.8 De tentamens worden afgenomen aan het eind van een periode, een semester, of een geheel studiejaar, waarin de onderwijseenheid is aangeboden. 7.9 De beoordeling van tentamens geschiedt door het toekennen van een cijfer in de schaal van 1 tot en met 10. Decimalen achter de komma worden niet afgerond. In het studentvolgsysteem (Progress), waarin de resultaten door Student Services Center (SSC) worden ingevoerd, wordt het eindcijfer automatisch afgerond tot gehele getallen. Ook de beoordeling voldoende of onvoldoende kan worden toegekend. Artikel 8 Deelname aan tentamens 8.1 Tentamens kunnen worden afgelegd door studenten die staan ingeschreven voor een gehele opleiding en door studenten die uitsluitend staan ingeschreven voor een of meer onderwijseenheden (zogenaamde certificaatstudenten). 8.2 Studenten kunnen deelnemen aan tentamens wanneer zij zich daarvoor hebben ingeschreven in Progress en hebben voldaan aan de aanwezigheidsverplichting welke in de studiegids staat vermeld. 8.3 Aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De student dient daartoe tijdig een schriftelijk, met redenen omkleed verzoek in bij de examencommissie, zo mogelijk voorzien van bewijsstukken (doktersverklaring etc.). De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. Indien gewenst, wordt de student in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen maximaal zes weken na ontvangst van het verzoek, wordt de student duidelijkheid gegeven over de voorzieningen die getroffen kunnen worden. 39

40 Bij een langdurige of chronische handicap is het verzoek slechts éénmaal per studiejaar nodig, in andere gevallen per tentamen of tentamenperiode. Artikel 9 Beoordeling en inzage van tentamens 9.1 Een tentamen is behaald wanneer dit is gewaardeerd met een voldoende, of een 5.5 of hoger. 9.2 Schriftelijke tentamens worden binnen drie weken nagekeken en ingeleverd bij het secretariaat van de faculteit. 9.3 De uitslag van een schriftelijk tentamen wordt binnen drie weken na de tentamendatum aan de studenten verstrekt. 9.4 De opleiding biedt de student de gelegenheid om het tentamen in te zien. 9.5 De uitslag van een mondeling tentamen wordt binnen drie werkdagen na het tentamen vastgesteld en aan de student verstrekt. De docent geeft de tentamenuitslag zo spoedig mogelijk door aan het secretariaat van de faculteit. 9.6 De resultaten van de tentamens worden door het secretariaat van de faculteit vastgelegd in cijferlijsten, gepubliceerd op Blackboard en voor registratie in het studentvolgsysteem Progress doorgegeven aan SSC. Bij de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs worden resultaten in bepaalde gevallen verzameld door de betreffende coördinator. 9.7 De schriftelijke tentamens en de verslagen van de mondelinge tentamens worden drie jaar lang door het secretariaat van de faculteit bewaard. Na het verstrijken van deze termijn worden zij vernietigd. De bewaarplicht voor schriftelijke verslagen ligt bij de student. 9.8 Herkansingen worden gegeven in de daarvoor van tevoren in het jaarprogramma aan de student aangegeven periodes. 9.9 Aan certificaatstudenten wordt na het behalen van ieder tentamen ten bewijze daarvan een certificaat verstrekt. Examens Artikel 10 Het assessment opleidingsbekwaam 10.1 Een student heeft het propedeutisch examen met goed gevolg afgelegd, wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: de voorgeschreven 60 ec s zijn behaald; het assessmentgesprek aan het einde van de propedeuse is beoordeeld met een voldoende Als is voldaan aan alle voorwaarden behorende bij de propedeusefase van de bachelorsopleidingen leraar Papiamentu, Engels, Nederlands, Spaans en leraar Funderend Onderwijs, wordt door de faculteit een propedeuseverklaring afgegeven. 40

41 10.3 Indien de student binnen twee jaar de propedeuse niet heeft gehaald, moet hij de studie verlaten. Artikel 11 Het assessment werkplekbekwaam Voor de overgang naar de afstudeerfase, hanteert de Algemene Faculteit het assessment werkplekbekwaam. De student heeft het assessment werkplekbekwaam met goed gevolg afgelegd indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: De student heeft het propedeutisch examen met goed gevolg afgelegd. De student heeft het voorgeschreven aantal studiepunten behaald (zie respectieve studiegidsen); De assessment portfolio is met een voldoende beoordeeld; De assessmentles is voldoende beoordeeld (tweedegraads lerarenopleidingen); De student heeft een goedgekeurde POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) geschreven voor de afstudeerfase Artikel 12 Het assessment startbekwaam 12.1 Een student heeft het afsluitende examen met goed gevolg afgelegd, wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden: De student heeft het assessment werkplekbekwaam, met goed gevolg afgelegd; De voorgeschreven 180 ec s van de hoofd- en afstudeerfase zijn behaald; het assessmentgesprek aan het einde van de afstudeerfase is beoordeeld met een voldoende Als is voldaan aan alle voorwaarden behorende bij de hoofd- en afstudeerfase van de bachelorsopleidingen leraar Papiamentu, Engels, Nederlands, Spaans en leraar funderend onderwijs, wordt door de faculteit een bachelorbul afgegeven. Op de bachelorbul wordt de gevolgde opleiding vermeld. Indien een judicium is verleend, wordt dit op de bul aangetekend. Artikel 13 assessment hbo master (doorgroei assessment) 13.1 Een student heeft het afsluitende examen met goed gevolg afgelegd, wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden: De student heeft het doorgroei assessment met goed gevolg afgelegd; de voorgeschreven 90 ec s zijn behaald; 13.2 Als is voldaan aan alle voorwaarden behorende bij masteropleidingen leraar Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans, wordt door de faculteit een masterbul afgegeven. Op de masterbul wordt de gevolgde opleiding vermeld. Indien een judicium is verleend, wordt dit op de bul aangetekend. 41

42 Artikel 14 Aanwijzing Met Genoegen, Cum Laude en Summa Cum Laude 14.1 Indien voor een examen een gemiddeld cijfer is toegekend van 7,5 of hoger, en geen cijfer lager dan 7 op de cijferlijst voorkomt, wordt het judicium Met Genoegen verleend Indien een gemiddeld cijfer is toegekend van 8,25 of hoger en geen cijfer lager dan 8 op de cijferlijst van de kandidaat voorkomt, wordt het judicium Cum Laude verleend Indien een gemiddeld cijfer is toegekend van 9.0 en geen cijfer lager dan 8.5 op de cijferlijst van de kandidaat voorkomt, wordt het judicium Summa Cum Laude verleend Indien een student voor één modules de beoordeling V(oldoende) heeft behaald, zal dit het toekennen van het judicium niet in de weg staan 14.5 Indien voor een vak een vrijstelling is verleend op grond van eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, worden de daarbij behaalde resultaten mede in acht genomen Indien vrijstelling is verleend op grond van buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, wordt geen judicium verleend In geval van geschil over de cijferlijst of over het toekennen van het judicia beslist de examencommissie. Artikel 15 Nadere uitwerkingen Nadere uitwerkingen van de in dit hoofdstuk genoemde examens en in het vorig hoofdstuk genoemde tentamens zijn te vinden in het toetsbeleid, de drempelregelingen en de studiegidsen van de opleidingen. Artikel 16 Bepaling ten aanzien van fraude en andere onregelmatigheden De regeling voor een geordend verloop van tentamens, ter bestrijding van plagiaat en ter bestrijding van fraude vóór, tijdens en na tentamens aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, is in de tentamen- en frauderegeling UNA 2007 beschreven. De examencommissie Artikel 17 Algemene bepalingen betreffende de Examencommissie 17.1 De faculteit kent een Examencommissie, aangeduid als de Commissie De Commissie wordt gevormd door de decaan en drie medewerkers van de faculteit, waarbij alle drie afdelingen zijn vertegenwoordigd. 8 Deze zin is later toegevoegd 42

43 17.3 De Commissie vergadert tenminste één keer per maand De Commissie is belast met de kwaliteitscontrole en bewaking van zowel de toetsen als de examens van de faculteit De Commissie draagt zorg voor de formaliteiten met betrekking tot het examen en de diplomauitreiking De Commissie wordt benoemd voor een periode van één academisch jaar Het quorum wordt gevormd door tenminste drie leden. Artikel 18 Taken en bevoegdheden van de Examencommissie 18.1 De Commissie is belast met de naleving en eventuele bijstelling van het fraudereglement De Commissie brengt een advies uit aan de Rector Magnificus, indien een student zich schuldig heeft gemaakt aan fraude De Commissie is belast met het vaststellen van de standaardafspraken bij het verlenen van vrijstellingen en toelating tot onderwijselementen De Commissie is belast met het vaststellen van de standaardafspraken die gelden voor toetsing van instroomeisen De Commissie accordeert het Toetsbeleid van de faculteit en kan, indien wenselijk additionele richtlijnen voor de implementatie hiervan formuleren De Commissie is belast met het vaststellen van nadere regels voor toetsing en beoordeling gedurende de hele opleiding. Deze liggen in het verlengde van het Toetsbeleid De Commissie is belast met het vaststellen van richtlijnen voor mondelinge toetsafname De Commissie is belast met het vaststellen van richtlijnen voor schriftelijke toetsafname. Toetsing en beoordeling Artikel 19 Toetsing en beoordeling Ten aanzien van toetsing en beoordeling heeft de Faculteit haar beleid vastgelegd in het document Toetsbeleid. 43

44 Het afstuderen Artikel 20 Organisatie van het afstuderen Ten aan zien van het afstuderen heeft de Faculteit haar beleid vastgelegd in het afstudeerbeleid, wat vervat is in het toetsbeleid. vorming Artikel 21 Voorwaarden voor deelname aan de praktijk 21.1 Om aan de stages te kunnen deelnemen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan, te weten: de student is in het bezit van een geldig bewijs van goed gedrag en een geldige gezondheidsverklaring. de student heeft een bevestigingsformulier van de school. de student heeft een door alle partijen ondertekend stagecontract. de student heeft een leerwerkplan opgesteld. de student heeft voldaan aan de eisen van de stage van het voorgaande studiejaar 21.2 Taken, opdrachten en richtlijnen voor de stages in de verschillende opleidingen en opleidingsfasen zijn vervat in de daarvoor beschikbare stagehandleidingen 21.3 De beoordeling van stages en het behalen van voldoende resultaten daarvan is aan dezelfde condities gebonden als alle overige onderwijseenheden in de opleidingen. Vrijstellingen Artikel 22 Bepalingen betreffende het aanvragen en verkrijgen van vrijstellingen 22.1 Voor tentamens en praktische oefeningen kan vrijstelling worden verleend op grond van eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, indien de betreffende onderwijseenheden naar inhoud, omvang en niveau voldoende met elkaar overeenstemmen Een vrijstelling kan worden verleend voor een geheel tentamen of voor een onderdeel daarvan Het vrijstellingsbeleid wordt bepaald door de faculteit en uitgevoerd door de examencommissie Een verleende vrijstelling wordt door middel van de letters VR op de cijferlijst vermeld Richtlijnen omtrent het aanvragen van vrijstellingen, staan vermeld in de studiegids Studenten kunnen op grond van door de examencommissie bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een programma op maat. De examencommissie beslist hierin. 44

45 Verjaring Artikel 23 Bepaling ten aanzien van de verjaring van studieresultaten 23.1 De geldigheidsduur van voor tentamens behaalde resultaten in de propedeusefase is twee jaar. Als de student na die twee jaar niet alle 60 ec s heeft behaald, vervallen de ec s Op het moment dat de student de maximale duur inschrijving van zeven (7) jaar overschrijdt, vervallen alle cijfers van de hoofd- en afstudeerfase Indien een student tijdelijk zijn studie onderbreekt, blijft de termijn van de geldigheidsduur van twee of vijf jaar geldig De examencommissie beslist over een eventuele verlenging van de maximale inschrijvingsduur. Slotbepalingen Artikel 24 Slotbepalingen 24.1 Indien daarvoor in een concreet geval een dringende reden bestaat kan de examencommissie op verzoek van een belanghebbende of op voordracht van de decaan besluiten van dit reglement af te wijken. Dit besluit wordt met redenen omkleed Dit reglement trad in werking op 1 september Met ingang van die datum verliest het Onderwijs- en examenreglement van de Algemene Faculteit, vastgesteld op 1 september 2010, haar geldigheid. 4.1 Frauderegeling In verband met fraude, plagiaat en andere onrechtmatigheden hanteert de AF het UNA- brede beleid in dezen. Enkele belangrijke fragmenten uit de frauderegeling zijn opgenomen als bijlage 2 van deze studiegids (de volledige Frauderegeling is te vinden op Blackboard). 4.2 Beroepscommissie Als de student het niet eens is met een beslissing en hij komt er samen met de faculteit niet uit, dan kan hij zich wenden tot de Commissie van Beroep van UNA. Voor advies en aanwijzingen hoe te handelen kunt u zich richten tot het Student Services Center. 45

46 5 TOETSING EN BEOORDELING 5.1 Commissies: de examencommissie In het onderwijsbeleid zijn commissies ingesteld. De examencommissie heeft een wettelijk vastgelegde eigen taak (zie hiervoor het OER). De overige commissies worden ingesteld door de decaan en leggen aan de decaan verantwoording af De examencommissie De examencommissie is wettelijk voorgeschreven. De examencommissie bestaat uit het opleidingsteam, uit docenten ( die met het verzorgen van het onderwijs in die opleiding zijn belast) en deskundigen. De taken, bevoegdheden, alsmede de werkzaamheden van de examencommisie en de commissie van gecommitteerden zijn vastgelegd in de LUNA-regeling. 5.2 Toetsen De toetsmomenten zijn opgenomen in de jaarplanning. In principe zijn er voor elke student maximaal 2 toetsmomenten van elk tentamen of tentamenonderdeel per jaar. Het in ontvangst nemen van de tentamenopgaven wordt beschouwd als deelnemen aan het tentamen (dus het benutten van 1 kans). Iedere student is verplicht bij het eerste aanbod deel te nemen aan de tentamens. Alleen bij onvoldoende resultaat (minder dan een 5.5) heeft de student recht op een herkansing. De herkansing is in feite de laatste kans om een tentamen af te leggen. De mondelinge en/of schriftelijke herkansingen van de toetsen vinden plaats in het daaropvolgende semester. Herkansingen vinden altijd plaats in de middaguren, tenzij anders wordt aangegeven. Bij herkansingen wordt dezelfde stof getentamineerd. De zwaarte van beide momenten dient gelijkwaardig te zijn. Bij uitzonderingen kan een vervangende opdracht worden gegeven door de docent, na overleg met de directie. In geval een student herkanst, dan geldt het hoogst behaalde cijfer. 5.3 Uitslag De student ontvangt de uitslag 3 weken (15 werkdagen) na afloop van de toetsweek (inclusief de stageweek). De toetsuitslagen worden op Blackboard bekendgemaakt. De student heeft recht op nabespreking van het gemaakte werk vóór de eerstvolgende herkansingsmogelijkheid. Deze bespreking vindt buiten de college-uren plaats. Als er geen centrale regeling is getroffen voor het bespreking van de toetsen, neemt de student zelf contact op met de docent om een afspraak te maken. Toetswerk wordt in principe niet aan de student teruggegeven, maar wordt als eventueel bewijsmateriaal bewaard. 5.4 Waarderingsschaal en eindcijfer Bij het waarderen van de prestatie van de student gebruikt de docent de waarderingsschaal 1 t/m 10 of, afhankelijk van de manier van afsluiten van een module, de termen voldoende of onvoldoende. 46

47 1. Indien in een module meerdere toetsvormen zijn (bijv. opdracht en schriftelijke toets), dan komt het eindcijfer tot stand door de in de module aangegeven formule toe te passen. 2. Cijfers worden niet afgerond. Het cijfer 5.5 wordt als voldoende beschouwd. 3. Bij gebruik van cijfers en de termen voldoende of onvoldoende kan geen gemiddelde worden berekend. Dan dient de docent tot een eindbeoordeling van een module te komen door de module te waarderen met onvoldoende, voldoende, ruim voldoende of goed. 5.5 De opdrachtenregeling Opdrachten Opdrachten vormen een onderdeel van de evaluatie. Met opdrachten wordt bedoeld verslagen, presentaties, werkstukken, waarvan de beoordeling wordt meegenomen in de berekening van het eindcijfer van de module. Bij het opgeven van opdrachten dient de docent een duidelijke omschrijving te geven van de opdracht. In deze omschrijving wordt o.a. opgenomen: doel en criteria waaraan de opdracht dient te voldoen en inleverdata (1e en 2e moment). Opdrachten dienen, indien mogelijk, geïntegreerd met andere educatiegebieden gegeven te worden om te hoge studielast te voorkomen Regels voor het inleveren van opdrachten: A Algemeen: Handgeschreven werk wordt niet geaccepteerd. Werk wordt of op papier ingeleverd of per verstuurd, volgens een van tevoren gemaakte afspraak. Werk wordt, conform afspraak, óf bij de docent ingeleverd óf bij het LOFO-secretariaat. B Portfolio s (m.u.v. het SLB-portfolio) en projecten Het werk wordt uitgevoerd op A4-formaat, lettertype Times New Roman 12, enkele regelafstand. Bij schrijfvaardigheidsopdrachten wordt een dubbele regelafstand gebruikt. Er is een aparte titelpagina met daarop in elk geval: o titel van het product o naam en studentnummer van de student o naam vakmodule o naam van de docent Er is een inhoudsopgave met een overzicht van de inhoud en de paginanummers waarop de verschillende onderdelen te vinden zijn. Alle pagina s zijn genummerd. Het werk is geordend in de juiste volgorde. Het werk is verzameld in een plastic snelhechter of anderszins gebonden. Er worden geen plastic insteekhoezen gebruikt. 47

48 C Opdrachten tot ongeveer 4 bladzijden Het werk wordt uitgevoerd op A4-formaat, lettertype Times New Roman 12, enkele regelafstand. Bij schrijfvaardigheidopdrachten wordt een dubbele regelafstand gebruikt. Op de eerste bladzijde wordt in elk geval vermeld: 1. titel van het product 2. naam en studentnummer van de student 3. naam vakmodule 4. naam van de docent Er is een inhoudsopgave met een overzicht van de inhoud en de paginanummers waarop de verschillende onderdelen te vinden zijn. Alle pagina s zijn genummerd. Het werk is geordend in de juiste volgorde. Het werk is verzameld in een plastic snelhechter Uitstelprocedure Een docent mag niet op eigen gelegenheid (noch aan een enkeling, noch aan een groep) uitstel verlenen van tentamen of inlevering van opdracht. Uitstel wordt uitsluitend schriftelijk door het opleidingsteam verleend. Verzoeken voor uitstel (zowel van docent als van studenten) dienen op zijn minst twee weken vóór de inleverdatum bij het opleidingsteam ingediend te worden met vermelding van de reden(en) én de gewenste alternatieve datum. In overleg met de docent wordt bepaald door het bevoegd gezag of er uitstel verleend wordt voor het 1e moment. Dit wordt schriftelijk medegedeeld. 48

49 6 REGELINGEN MET BETREKKING TOT HET ONDERWIJS In dit hoofdstuk wordt een aantal zaken betreffende het onderwijs in z n algemeenheid onder de aandacht gebracht. Specifieke aandachtspunten die van belang zijn binnen een bepaalde onderwijseenheid (= module) zijn terug te vinden in de desbetreffende modulebeschrijving. Presentieregeling Met ingang van studiejaar geldt als regel: 1. er geldt een 80 procent aanwezigheidsverplichting 2. indien de student hieraan niet voldoet, kan hij/zij niet deelnemen aan het (her)tentamen. Voor praktijk/stages moet het gestelde minimum aantal uren worden volgemaakt. De student houdt zich aan het rooster van de stageschool. De opleiding of de desbetreffende docent, brengt de student vóór aanvang van het collegejaar of tijdens het eerste college op de hoogte van het feit, dat voor nog nader te preciseren onderdelen de aanwezigheidseis of deelnameplicht geldt. Vervolgens geeft de docent de student tijdig een uitvoerige cursusomschrijving en programmaoverzicht waarin tevens wordt aangegeven: voor welke onderdelen van de cursus de aanwezigheidseis of deelnameplicht geldt en waarom; de tijdstippen waarop gedurende het programma de aanwezigheidseis of deelnameplicht geldt; de gevolgen van onvoldoende aanwezigheid of deelname voor de student. Hierbij kan duidelijk worden gemaakt in welke gevallen compenserende extra opdrachten al dan niet mogelijk zijn. de gedragsregels rond aanwezigheidseis / deelnameplicht die voor de student gelden. Richtlijnen / gedragsregels die gelden voor de opleiding gedurende het collegejaar, inclusief afsluiting, bij aanwezigheidseis of deelnameplicht De aanwezigheid of deelname van studenten wordt nauwkeurig bijgehouden. Docenten/begeleiders houden zichzelf aan de tijdstippen waarop gedurende het programma de aanwezigheidseis of deelnameplicht geldt. De opleiding biedt binnen redelijke grenzen aan studenten die door overmacht niet voldoen aan de aanwezigheidseis of deelnameplicht de mogelijkheid om de cursus door middel van een compenserende opdracht alsnog af te ronden. (Gedrags)regels voor de student bij aanwezigheidseis of deelnameplicht In geval van afwezigheid / geen deelname bericht de student de opleider/begeleider tijdig met motivatie. Indien de student het risico loopt van onvoldoende aanwezigheid / deelname neemt de student zelf tijdig contact op met de opleider/begeleider. Bij twijfel of onenigheid raadpleegt de student de desbetreffende opleidingscoördinator. 49

50 6.1 Registratie van de studiepunten (e.c.) en studievoortgangadministratie Registratie van studiepunten (e.c. s) gebeurt op de volgende wijze. Bij een mondeling tentamen (toets en/of opdracht) wordt de student een dag na afloop over de uitslag geïnformeerd. Bij een schriftelijk tentamen, eindopdracht o.i.d., wordt uiterlijk drie weken (15 werkdagen) nadat de student aan de eisen voor afsluiting heeft voldaan, de uitslag bekendgemaakt. Als de student niet aan een afsluiting heeft deelgenomen, dan wordt er 'afwezig' doorgegeven. De student raadpleegt voor de uitslag, Progress. Als de student voor een onderdeel een onvoldoende behaalt, krijgt hij de kans om op basis van gerichte feedback de 'toets' bij te stellen; er is dus één herkansingsmogelijkheid. Per studiejaar worden 2 weken in het rooster gereserveerd om de herkansingen te doen. Als de uitwerking van de opdracht opnieuw als onvoldoende beoordeeld wordt, moet de student in het volgende jaar van inschrijving het betreffende onderdeel voor die periode opnieuw volgen en uitvoeren. Dan zijn er wederom twee kansen: de reguliere en de herkansing. De student dient dan wel tijdig na te gaan of er eventuele veranderingen zijn in de afsluitingseisen en contact op te nemen met de betreffende docent. Indien de student in de toetsweek niet deelneemt aan de afsluiting van een bepaald onderdeel, maar dat pas doet in de herkansingsweek, heeft de student géén recht op herkansing in het desbetreffende collegejaar en moet de student, als deze een onvoldoende behaalt, het volgend jaar van inschrijving het desbetreffende onderdeel opnieuw volgen en uitvoeren. Als de student door ziekte of een andere vorm van overmacht een toets mist, doet de student er verstandig aan dit van te voren te melden bij de docent die de afsluiting verzorgt en bij het secretariaat. Het 'gewoon' ziek zijn geeft de student overigens geen automatisch recht op een extra kans. Heeft de student redenen om aan te nemen dat hij een uitzonderingsgeval is, voor wie binnen het desbetreffende collegejaar wel een extra mogelijkheid moet worden geschapen, dan kan de student daartoe een beredeneerd verzoek indienen bij de decaan van de AF. Als een student een tentamen op andere wijze dan mondeling of schriftelijk aflegt, bepaalt de examencommissie van tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een schriftelijk bewijsstuk omtrent de uitslag zal ontvangen. De resultaten van de afsluiting van een onderwijseenheid worden door de docent ingeleverd bij het secretariaat van de faculteit en na verwerking doorgegeven aan het Student Services Center. Daar worden de resultaten ingevoerd in een geautomatiseerd bestand (Progress). Docenten worden niet geacht direct tentamenresultaten door te geven aan de student in kwestie. De student dient bij onduidelijkheden in het overzicht van de studieresultaten meteen contact op te nemen met de studieloopbaanbegeleider. 50

51 Bewaring tentamens, werkstukken e.d. Schriftelijke producten als tentamens en eventuele mondelinge verslagen worden bewaard in uw dossier. Leesdossier, projectproducten, verslag van de grote afstudeeropdracht en portfolio s worden door de student ingeleverd ter beoordeling en daarna weer aan de student teruggegeven ter bewaring. De bewaarplicht rust dus zowel bij de faculteit als bij de student. Een half jaar nadat de student is gestopt met de studie, wordt het dossier vernietigd. Als de student, vóórdat deze zes maanden verstreken zijn, schriftelijk verzoekt om teruggave van zijn werk, dan wordt dit altijd gehonoreerd op het moment dat de bewaartermijn verstreken is. Geldigheidsduur tentamens Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen propedeusefase (studiejaar 1) en bachelorfase (vanaf studiejaar 2). Voor de propedeusefase geldt dat behaalde resultaten en vrijstellingen vervallen als niet binnen 2 jaar het propedeusediploma is behaald. Voor de bachelorfase geldt dat behaalde resultaten en vrijstellingen vervallen als niet binnen 5 jaar het bachelordiploma is behaald. Deelname aan tentamens staat open voor alle ingeschreven studenten van het betreffende studiejaar. De student dient zich binnen de door de opleiding gestelde termijn in te schrijven voor een tentamen. Terugtrekking kan uiterlijk 24 uur vóór het begin van het tentamen plaatsvinden. Indien de kandidaat zich niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft teruggetrokken, wordt hij geacht aan het tentamen te hebben deelgenomen. Indien de kandidaat zich heeft ingeschreven en niet aan het tentamen deelneemt, wordt hem het cijfer 1 (een) toegekend voor het betreffende tentamen. Het is VERPLICHT voor de studenten om zich elektronisch in te schrijven voor hun tentamens. Dat inschrijven doen zij in Progress WWW, een programma dat te vinden is via waarna naar Progress.WWW. kan worden doorgeklikt. Studenten die aan een tentamen van een ander studiejaar wensen deel te nemen, moeten daarvoor toestemming hebben van de betrokken docent. Wie aan een herkansing wil meedoen, dient zich altijd schriftelijk op te geven. Elke kandidaat dient een kwartier vóór aanvang van het tentamen aanwezig te zijn. Iedere deelnemer aan een tentamen moet de presentielijst bij binnenkomst en vertrek tekenen en een geldige collegekaart kunnen overleggen. Als de kandidaat geen geldige collegekaart kan tonen, wordt hij uitgesloten van deelname aan het tentamen. Het collegekaartnummer dient ook vermeld te worden rechtsboven op de eerste pagina van het tentamen of de in te leveren opdracht. De kandidaat mag de zaal in principe niet verlaten voordat het tentamenwerk is ingeleverd. Gedurende een half uur volgend op de mededeling van de surveillant, dat het tentamen officieel is begonnen, mogen de kandidaten de examenzaal niet verlaten. Indien medische redenen worden ingeroepen, dient een doktersbriefje te worden getoond. Een kandidaat die te laat komt, wordt tot uiterlijk een kwartier na aanvang van het tentamen toegelaten. Inleveren geschiedt echter op hetzelfde tijdstip als de anderen. Elke kandidaat is verplicht al zijn tentamenwerk in te leveren. Hij parafeert voor de afgifte op de presentielijst. De kandidaat mag de tentamenopgaven alleen meenemen, indien de betrokken docent/surveillant dit uitdrukkelijk toelaat. Het overtollige tentamen- 51

52 en kladpapier dient in het tentamenlokaal achtergelaten te worden. Tassen dienen vooraan in het tentamenlokaal te worden geplaatst. Een kandidaat mag alleen de toegestane boeken, hulpmiddelen en dergelijke zoals op het voorblad van de tentamenopgaven is aangegeven, bij zich op de tafel hebben. Tijdens het tentamen mogen geen telefoons of andere communicatiemiddelen worden gebruikt. Deze mogen ook niet op de tafel van de kandidaat voorhanden zijn. Elke kandidaat dient voordat hij met het tentamen begint, te controleren of de tentamenopgave compleet is. Tentamenwerk mag niet met potlood of rode pen worden gemaakt. Dergelijke tentamens worden niet nagekeken. In aanvulling op de in de vorige artikelen gestelde regels omtrent het maken van tentamens geldt voor de LOFO: o dat slechts de aantekeningen in een logboek met de hand mogen worden geschreven. Werkstukken, verslagen en al het andere schriftelijke materiaal waarvoor een studiepunt kan worden behaald, dienen getypt of in digitale vorm te worden ingeleverd; o dat dezelfde regels als voor schriftelijke toetsen van toepassing zijn voor werkstukken, verslagen en eindopdrachten met uitzondering van de inschrijvingsplicht. Ze moeten worden ingeleverd in de toetsweek bij de desbetreffende docent. 6.2 Vrijstellingen Het kan zijn dat de student, bijvoorbeeld via eerdere studie / (werk)ervaringen, al over een aantal relevante competenties, specifieke kennis en vaardigheden beschikt. De student zal dit moeten kunnen aantonen. Bij het opstellen van het POP en het studieplan/pap in de studieloopbaanlijn wordt daar dan rekening mee gehouden. Het wordt dan dus mogelijk om de studieduur te verkorten, doordat de student vrijgesteld wordt voor het uitvoeren van bepaalde projecten of het volgen van modulen. Wanneer de opleidingen in hun geheel gerealiseerd zijn (en dus vier leerjaren operationeel zijn) is het mogelijk om in de vrijgekomen tijd extra projecten te doen of modulen te volgen. De studieloopbaanbegeleider begeleidt de student bij het opstellen van zijn studieplan/pap. Zo nodig krijgt de student ondersteuning bij het opstellen van een onderbouwd schriftelijk verzoek tot 'vrijstellingen'. Studenten dienen zelf de desbetreffende docenten te benaderen met het verzoek tot vrijstellingen. Zij gebruiken hiertoe per module of onderdeel daarvan een formulier van de examencommissie. Dit formulier is te verkrijgen op het LOFO-secretariaat. De student levert het door de docent ingevulde vrijstellingsformulier in bij de secretaris van de examencommissie, de heer drs. W. Kamps. De examencommissie beslist vervolgens over mogelijke vrijstellingen. Indien de student het met een uitspraak niet eens is, dan kan de student daartegen beroep aantekenen bij de commissie van beroep. Verleende vrijstellingen blijven, net als tentamens, geldig zolang er sprake is van onafgebroken inschrijving voor de opleiding. Indien de student het niet eens is met de beslissing van de Examencommissie, kan hij zich wenden tot de decaan, die de zaak zal doorgeleiden naar de Commissie van Beroep. 52

53 Verleende vrijstellingen blijven, net als tentamens, geldig zolang er sprake is van onafgebroken inschrijving voor de opleiding. 6.3 Logopedische screening U wordt opgeleid voor het beroep van leraar. Dat houdt in dat u na voltooiing van uw opleiding uw stem veelvuldig zal moeten gebruiken in de uitoefening van uw beroep. Het overdragen van kennis en het begeleiden van leerlingen dient op een goed verstaanbare wijze plaats te vinden. Het is daarom belangrijk dat u geen stoornissen vertoont op het gebied van stem, spraak, taal en/of gehoor. Daarom dient voor aanvang van de opleiding de student voor eigen kosten een logopedische screening te ondergaan. De logopedist zal een verklaring afgeven op grond van geconstateerde stemkwaliteiten van de student die luidt dat de student hetzij geen of enkele dan wel ernstige stembelemmeringen heeft in relatie tot de uitoefening van het beroep van leraar. In het geval van ernstige belemmeringen die door therapie niet eenvoudig of in het geheel niet zijn te remediëren, zal toelating tot de opleiding niet mogelijk zijn. In het geval van belemmeringen die door therapie te verhelpen zijn, dienen als uiterlijke peildata voor het indienen van het bewijs van afronding van de therapie met positief advies 1 februari en 1 juni Zonder een bewijs van logopedische screening met positief advies kan de student niet deelnemen aan de praktijkstage. In het propedeutisch jaar zal in de diverse modules waarin u aan uw taalvaardigheid werkt, aandacht besteed worden aan stemgebruik, ademhalingstechniek, etc. In diezelfde modules zal een logopediste ook een aantal malen participeren. 6.4 Overgangsregelingen en drempels in de opleiding Het totale aantal e.c. s (studiepunten) bedraagt per jaar 60. Voor de hele opleiding zijn dat 240 e.c. s. Binnen de opleiding geldt de 100% norm. Dit betekent dat om af te studeren, de student alle 240 e.c. s van het studieprogramma gehaald moet hebben, officiële vrijstellingen daargelaten. De achterliggende gedachte is dat alle curriculumonderdelen van even groot belang zijn voor de evenwichtige vorming van de aanstaande leerkracht. De inhouden, werkvormen en evaluatiewijzen van elk der modulen dienen deze gedachte waar te maken. Gedurende de opleiding zijn er enkele caesuurmomenten die beslissend zijn voor de voortgang van de studie. Er zijn caesuurmomenten met en caesuurmomenten zonder directe consequenties om de studie voort te zetten. De caesuur wordt toegepast op vastgelegde tijdstippen en ongeacht of de student van alle aangeboden kansen heeft gebruik gemaakt. De periodieke overzichten die opgemaakt worden, hebben een signalerende functie, zowel voor de student als voor het studievoortgangsregistratiesysteem. Er wordt bekeken of aan de criteria met betrekking tot de overgang is voldaan. Aan de hand hiervan worden studieadviezen uitgebracht over de voortzetting van de studie. Drempels in de opleiding wil niets anders zeggen dan voorwaarden die de opleiding stelt aan de in-, door- en uitstroom van studenten. Voor de instroom gelden de eisen en voorwaarden zoals gesteld in het hoofdstuk Inschrijving. 53

54 Van propedeuse naar hoofdfase De student is geslaagd en behaalt zijn propedeuse als binnen het eerste studiejaar alle 60 e.c. s (studiepunten) behaald zijn (inclusief stage). Bij het niet behalen van alle e.c. s van de praktijk na LOFO studiejaar 1 mag de student niet met studiejaar 2 beginnen. De student krijgt nog 1 kans om de stages van studiejaar 1 te herkansen. In het kader van verbeteren van het rendement en de resultaten binnen de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs is per augustus 2013 de drempelregeling in het eerste jaar van de opleiding aangescherpt. Als voorwaarde voor continuering van de opleiding tot Leraar Funderend Onderwijs geldt dat de student aan het eind van semester 1 minimaal het volgende behaald moet hebben: A. minimaal 20 studiepunten, waarvan in elk geval de studiepunten voor de volgende modules: 1. Project Portret van de school (4) 2. Tesoro di Kuenta (2) 3. Inleiding Didactiek (2) 4. Orientatie op Funderend Onderwijs (2) 5. Inleiding Psychologie (2) 6. Werken met verhalen 1(1) 7. Werken met verhalen 2 (1) 8. Mira i skucha (1) 9. Technisch schrijven (1) 10. Leren tellen bij jonge kinderen (2) 11. Vakdidactiek: Tafels van vermenigvuldigen en cijferend delen (2) B. een voldoende voor de EFO- toetsen Nederlands, Papiamentu en rekenen-wiskunde die aan het eind van semester 1 worden afgenomen; C. een voldoende voor beroepshouding. De beroepshouding van de student wordt aan de hand van de volgende criteria beoordeeld: 1. samenwerken 2. omgang met feedback 3. plannen 4. reflecteren 54

55 Bij het beoordelen van de stage wordt ook de beroepshouding van de student betrokken. Indien deze naar het oordeel van de WB er, de IB er en de examencommissie ontoereikend is voor het creëren van een veilige en vertrouwde relatie met kinderen, kan een bindend negatief studieadvies volgen. De propedeuseverklaring wordt uitgereikt bij het behalen van alle 60 e.c. s van de propedeuse. Toelating tot het tweede jaar zonder propedeuse Een student met 52 of meer e.c. s wordt toegelaten tot het tweede studiejaar, indien de stage voldoende is en de beroepshouding toereikend is. De student krijgt nog 1 kans om modules van LOFO studiejaar 1 te halen binnen het volgende collegejaar. In bijzondere omstandigheden, bv. als een student van een andere opleiding (pabo) komt en zijn propedeuse nog niet heeft gehaald, maar wel 52 studiepunten of meer, zal zijn toelating tot het tweede jaar apart bekeken worden. Een student die tot het tweede jaar is toegelaten en nog niet over de propedeuse beschikt, dient in het tweede studiejaar zijn propedeuse te halen. De examencommissie bespreekt de studenten die tussen de 40 en 52 e.c. s hebben behaald, waarvan alle e.c. s voor praktijk, in een vergadering en doet een voorstel onder welke voorwaarden deze studenten toegelaten kunnen worden tot het tweede studiejaar. We gaan er in principe vanuit dat de propedeusefase in studiejaar 1 wordt volbracht. De student mag maximaal twee jaar over de propedeusefase doen; als de student deze fase dan niet kan afsluiten, dient hij/zij de opleiding te verlaten. Voorwaarden doorstroom naar studiejaar 3 De voorwaarden voor doorstroom van studiejaar 2 naar studiejaar 3 zijn de volgende. De student heeft de propedeuse (60 e.c. s) behaald en heeft 60 ec s van LOFO studiejaar 2 behaald (totaal 120 ec s). Indien de student aan het eind van LOFO studiejaar 2 minimaal 57 ec s heeft, inclusief alle ec s voor praktijk, mag hij beginnen met LOFO studiejaar 3. De student krijgt nog 1 kans om modules van LOFO studiejaar 2 te halen binnen het volgende collegejaar. Als de student na herkansing het totaal van 60 ec aan het einde van het collegejaar niet heeft gehaald voor LOFO studiejaar 2 volgt een negatief advies. De examencommissie bespreekt de studenten die tussen met de 48 en 57 e.c. s hebben behaald, waarvan alle e.c. s voor praktijk, in een vergadering en doet een voorstel onder welke voorwaarden deze studenten toegelaten kunnen worden tot het derde studiejaar. Bij het behalen van minder dan 48 e.c. s wordt de student niet toegelaten tot het derde studiejaar. Gezondheidsverklaring (niet ouder dan 6 maanden) Bewijs van goed gedrag (niet ouder dan 6 maanden) 55

56 Voorwaarden doorstroom naar studiejaar 4 Voor de doorstroom van studiejaar 3 naar 4 gelden de volgende voorwaarden. De student dient aan het einde van studiejaar 3 alle 180 e.c. s behaald te hebben, inclusief alle e.c. s voor praktijkstage binnen LOFO studiejaar 1 t/m 3. Bij het niet behalen van 180 e.c. s aan het einde van het derde studiejaar, wordt de student niet toegelaten tot het vierde studiejaar. De student krijgt nog 1 kans om modules van LOFO- studiejaar 3 te halen in het volgende collegejaar. Als de student na herkansing het totaal van 180 e.c. s niet heeft gehaald, volgt een negatief advies. Gezondheidsverklaring (niet ouder dan 6 maanden) Voorwaarden voor uitstroom studiejaar 4 Bij het behalen van 240 ec s binnen de opleiding LOFO krijgt de student de titel Bachelor of Foundation Bases Education. 6.5 Verwijdering Een student kan om de volgende redenen verwijderd worden van de opleiding: op basis van de geldelijke wettelijke regelingen hieromtrent; ingeval de student na drie mondelinge en/of schriftelijke waarschuwingen zich schuldig blijft maken aan overtreding van de instituutsreglementen en algemene normen van fatsoenlijk gedrag; in geval op grond van de ervaringen in de studie er geen perspectief bestaat op een goed functioneren in het onderwijsveld. Hiertoe worden de praktijkcoördinator, de SLB er, de algemene docentenvergadering gehoord; in geval de student niet de juiste beroepshouding toont. De beslissing tot verwijdering behoort tot de competentie van het bevoegd gezag. De student kan tegen de voordracht in beroep gaan (zie interne klachtenprocedure). De student die in gebreke blijft ten aanzien van praktijkreglementen, loopt kans een officiële schriftelijke waarschuwing te krijgen. (Zie disciplinaire maatregelen.) 6.6 Kleding en beroepshouding Een verzorgd uiterlijk maakt de omgang prettiger. Aanstaande leerkrachten moeten een voorbeeld zijn en dienen behoorlijk gepast en net gekleed volgens de normen van fatsoen, op school te verschijnen. Men dient zich aan de vigerende normen te houden: uniform is verplicht bij het lopen van de stages; fatsoenlijke kleding; geen strakke en/of minirokken; degelijk schoeisel (geen teenslippers); geen piercing en/of zichtbare tatoeages; gepast taalgebruik en correcte houding. 56

57 Aan studenten kan de toegang tot de colleges worden geweigerd, indien de kleding niet gepast is. De regels voor schoeisel en kleding gelden te allen tijde, ook tijdens tentamens, hertentamens, examens en alle andere activiteiten in relatie tot de lerarenopleiding Funderend Onderwijs. De student loopt stage op de scholen van de diverse schoolbesturen. Deze schoolbesturen hebben hun eigen gedragscode voor wat kleding betreft, nl.geen teenslippers, te laag uitgesneden bloesjes, bloesjes met spaghettibandjes, mini en/of strakke rokken, piercing, zichtbare tatoeages en oorbel bij mannelijke leerkrachten. De opleiding hanteert dezelfde regels voor haar studenten. De student moet zich realiseren dat hij/zij gast is op de praktijkschool. Hij/zij dient zich daar dan ook aan de regels van de praktijkschool te houden. Indien de stagiair de regels van de praktijkschool overtreedt, kan de schoolleider of WB er de student de toegang tot de school/klas weigeren. Dit geldt dan als een gemiste praktijkdag en dient ingehaald te worden. 7 OVERIGE REGELINGEN 7.1 Suggesties en klachten Eerste aanspreekpunt voor suggesties en klachten ten aanzien van de gang van zaken binnen een bepaald vak en/of de afsluiting daarvan, is de desbetreffende docent. In tweede instantie en indien noodzakelijk kunt u zich wenden tot de studieloopbaanbegeleider, vervolgens tot de coördinator van de leerlijn waaronder het vak valt, en vervolgens tot de decaan. Voor zaken en problemen van meer persoonlijke aard is het studentendecanaat (Student Services Center) de aangewezen instantie. 7.2 Studentenraad Het medezeggenschapsorgaan door middel waarvan studenten hun visie, meningen, enz. officieel kenbaar kunnen maken, is de studentenraad. De studentenraad bestaat uit maximaal drie vertegenwoordigers van de studenten per faculteit. Zij adviseert met betrekking tot de studentenvoorzieningen, de kwaliteitszorg van het onderwijs, in het bijzonder de studeerbaarheid van de programma s en het beroepsreglement. De vergaderingen van de studentenraad met de rector magnificus zijn openbaar. Voor verdere inlichtingen omtrent de studentenraad en de verkiezingsprocedure kan men zich wenden tot de studentendecaan. 7.3 Faculteitsraad Tijdens het collegejaar werd voor het eerst de Faculteitsraad operationeel. De leden van de Faculteitsraad praten mee over zaken die de faculteit aangaan en zij adviseren de decaan dienaangaande. De Faculteitsraad is samengesteld uit studenten, docenten en medewerkers van de Algemene Faculteit. De raad komt maandelijks bijeen en staat onder voorzitterschap van mevr. drs. Desi Manuel (tel ). 57

58 7.4 Studie in het buitenland in het kader van internationalisering De UNA vindt het belangrijk, dat studenten gedurende hun studie ook indrukken en ervaringen buiten Curaçao en de Antillen opdoen. Dat geldt ook voor studenten van de lerarenopleidingen. De faculteit geeft studenten alle ruimte om een gedeelte van het werkplekleren in het derde/vierde studiejaar te laten plaatsvinden buiten Curaçao. Een buitenlandstage komt geheel voor rekening en verantwoordelijkheid van de student; de faculteit kan de studenten haar contacten met buitenlandse opleidingen beschikbaar stellen. (bijvoorbeeld met instituten als IPA (Aruba), lerarenopleidingen in Suriname, o.a Interactum, de Hogeschool van Amsterdam in Nederland, The University of the West Indies.) 58

59 8 PRAKTISCHE INFORMATIE 8.1 Studieboeken De studenten dienen zelf hun studieboeken aan te schaffen via internet, de boekhandels en/of de boekimporteur. Adresgegevens volgen hierna. Bij de inschrijving ontvangt de student een literatuurlijst van de Faculteit; deze literatuurlijst verschijnt ook op Blackboard. De in de literatuurlijst vermelde syllabi zijn wel via de verkoopbalie van van de Repro te koop. Bestelmogelijkheden van studieboeken: Via internet Via de boekhandel ( o.a.mensing, Bruna) 8.2 Communicatie binnen de opleiding Via Blackboard (het intranetsysteem van UNA) wordt u op de hoogte gehouden van onder meer roostering, uitslagen, groepsindeling en mededelingen over aan te schaffen materialen. Daarnaast kunt u er ook informatie over roosterwijzigingen, ziekte van docenten, activiteiten, conferenties etc. vinden. Het is dus van belang dat u regelmatig (liefst dagelijks!!) dit communicatiekanaal raadpleegt. Bij inschrijving als student ontvangt u een mailadres van UNA en de inloggegevens voor Blackboard. Nieuw ingeschreven studenten volgen in onderwijsperiode 1 de ICT-module, waarin ondermeer de werking van Blackboard wordt uiteengezet. Voor tentameninschrijving en het vastleggen en bijhouden van studieresultaten hanteert de faculteit ProgRESS www. Ook hiervoor ontvangt u bij inschrijving uw inloggegevens. Blackboard en ProgRESS www zijn 2 verschillende systemen met ieder hun eigen inlogprocedure. 59

60 Bereikbaarheid docenten De docenten zijn bereikbaar via hun of via hun postvakken bij de opleiding. Docenten van de opleiding zijn veelal ook telefonisch bereikbaar. Schriftelijk werk levert u in bij het Secretariaat van de Faculteit. Bereikbaarheid studenten Elke student krijgt een eigen Blackboard-adres. In een beperkt aantal gevallen zal informatie per post worden verzonden. U wordt daarom dringend verzocht een adreswijziging niet alleen door te geven aan de studentenadministratie, maar ook aan uw opleidingscoördinator en aan uw studieloopbaanbegeleider. Het Blackboard-adres geeft u toegang tot studentenmail van de UNA. U kunt gebruik maken van een computer in de bibliotheek, bij CCUNA, een computer thuis of, als u die hebt, van uw laptop. 8.3 Roostering De 40 uur per week is de tijd die de gemiddelde student nodig heeft voor de opleiding. Sommige studenten zullen met iets minder tijd toe kunnen, andere studenten hebben misschien meer tijd nodig. Ga er echter niet te gemakkelijk van uit, dat u net die student bent die wel met minder toe kan. Het is onze ervaring dat veel eerstejaarsstudenten vooral aan het begin van het jaar de studiebelasting te lichtvaardig inschatten. Met alleen college lopen, komt u er echt niet! De eerste schooldag van het schooljaar valt op maandag 5 augustus Introductieweek/Oriёntatieweek LOFO-1: 5 t/m 9 augustus Start colleges : maandag 12 augustus 2013 De jaarplanning van de LOFO, gaat uit van 40 weken, verdeeld in 4 periodes van 10 weken. Iedere periode bestaat uit 7 of 8 collegeweken. In elke periode is de negende week een studieweek/hertentamenweek en de tiende week een tentamenweek. In de jaarplanning zijn de lesweken, stagedagen/weken, afronding van de semesters, tentamens, examens, herkansingen en andere activiteiten (o.a kennismaking, introductieweek, studiedagen docenten) opgenomen voor zover deze aan het begin van het collegejaar bekend zijn. Het rooster wordt per semester gemaakt. 60

61 Jaarplanning LOFO Kalen der week augustus Datum Algemeen LOFO 1 Propedeuse 2 augustus: Algemene vergadering Lofo team 7 augustus: vergadering Lofo team en gastdocenten Introductieweek/ Instaptoetsen LOFO 2 Hoofdfase jaar 2 Introductieweek Werkcollege SEV: Sociaal emotionele ontwikkeling van het kind LOFO 3 Hoofdfase jaar 3 Introductiewe ek LOFO 4 Afstudeerfa se jaar 4 Introductiew eek augustus Werkcollege leerjaar 2 Start Collegeweek (1.1) Start Collegeweek (1.1) Werkcollege SEV Start Collegeweek (1.1) Bijeenkomst groep 4b augustus Werkcollege leerjaar 2 Assessment leerjaar 1 en 3 Collegeweek (1.2) Collegeweek (1.2) Werkcollege SEV Collegeweek (1.2) Start praktijk groep B. Vrijdag: terugkomdag SLB augustus Maandag 26 augustus: Opening progress inschrijving tentamen periode 1. Collegeweek (1.3) Collegeweek (1.3) Werkcollege SEV Collegeweek (1.3) Werkcollege Speciaal onderwijs groep B. Vrijdag: terugkomdag SLB Assessment: leerjaar 1 en septemb er Docenten: vrijdag 6 september: Inleveren: tentamen/hertent amen en correctiemodelle n periode 1 Werkcolleges leerjaar 1-2 Collegeweek (1.4) Werkcollege: leerstijlen (SLB) Werkcollege (Experientia) Werkcollege: interview, enquête Collegeweek (1.4) Werkcollege Sociale vaardigheid/gespre kstechnieken (SLB) Werkcollege: Probleemstelling / vraagstelling formuleren (Experientia) Collegeweek (1.4) Ma t/m Wo: Start praktijkstage Vrijdag 6 september: Start Minor / SLB groep A groep B. Vrijdag: terugkomdag SLB 61

62 septemb er Collegeweek (1.5) Werkcollege: Studieplanning (SLB) Werkcollege observeren (Experientia) Collegeweek (1.5) Werkcollege Sociale vaardigheid/gespre kstechnieken (SLB) Werkcollege: Probleemstelling / vraagstelling formuleren (Experientia) Collegeweek (1.5) Start groep A: ma t/m do. Vrijdag: terugkomdag Minor / SLB groep B. Vrijdag: terugkomdag SLB septemb er Collegeweek (1.6) Werkcollege leervraag formuleren (SLB) Werkcollege: interview, enquête en observeren Collegeweek (1.6) Werkcollege: sociale vaardigheid: gesprekstechnieke n (SLB). Collegeweek (1.6 ) groep A: ma t/m do. Vrijdag: terugkomdag Minor / SLB Werkcollege: Probleemstelling / vraagstelling formuleren. groep B. Vrijdag: terugkomdag SLB septemb er 27 september: uur Sluiting progress tentamenperiode 1 Collegeweek ( 1.7) Collegeweek (1.7) Collegeweek (1.7) groep B. Vrijdag: terugkomdag SLB septemb er week ma t/m vr Start praktijkweek: ma t/m vr. week: Ma t/m vrijdag groep A: ma t/m do. Vrijdag: terugkomdag Minor / SLB groep B. Vrijdag: terugkomdag SLB oktober 10 oktober: Dia di Kòrsou Studieweek Studieweek Studieweek MA t/m DO: studiedagen Vrijdag: Minor/SLB Tentamenperiod Tentamenperiode 1 Tentamenperiode Tentamenperi 62

63 0 oktober e 1 Evaluatie periode 1 met leerjarencoördina toren SLB ers, IB ers en Tutoren. 1 ode 1 groep A: ma t/m do. Vrijdag: terugkomdag Minor / SLB Vrijdag 18 oktober: Inleveren minor deel 1 groep B. Vrijdag: terugkomdag SLB 1 2 Kalen der week oktober Datum Algemeen LOFO 1 LOFO 2 LOFO 3 LOFO 4 Collegeweek (2.1) Collegeweek (2.1) : di. en wo. Werkcollege literatuur: (Bibliotheek Collegeweek ( 2.1) : ma -di - wo. donderdag en vrijdag terugkomdag groep A: ma t/m do. Vrijdag: terugkomda g SLB / Start Minor deel 2 groep B. Vrijdag: terugkomda g SLB oktober 1 november: Inleveren nagekeken tentamens periode 1 Collegeweek ( 2.2) Werkcollege vergaderen (SLB) Collegeweek (2.2) Werkcollege literatuur: (Bibliotheek) Werkcollege vergaderen(s LB) Collegeweek ( 2.2) Werkcollege samenwerken (SLB) groep A: ma t/m do. Vrijdag: terugkomda g SLB / Minor deel 2 groep B. Vrijdag: terugkomda g SLB novembe 8 november: opening Collegeweek (2.3) Collegeweek (2.3) Collegeweek ( 2.3) groep A: ma 63

64 r progress hertentamen periode 1 Vrijdag 8 november: Inleveren tentamen/herten tamen en correctiemodel periode 2 Werkcollege vergaderen (SLB) Werkcollege vergaderen (SLB) Werkcollege samenwerken (SLB) t/m do. Vrijdag: terugkomda g SLB / Minor deel 2 groep B. Vrijdag: terugkomda g SLB novembe r Collegeweek (2.4) Werkcollege sociale vaardigheid: commmunicatie en luistervaardigheid. Werkcollege MNT: wat is onderzoek? (Christoffelpark) Collegeweek (2.4) Werkcollege interactieve White Board. Werkcollege: gesprekstechn ieken (SLB). Collegeweek( 2. 4). Werkcollege interactieve White Board. Werkcollege: samenwerken (SLB). groep A en B. Werkcollege interactive White Board groep A en B Minor groep A Bibliotheek novembe r 22 november: Opening inschrijving tentamen periode 2 Volgens afspraak: Inzage tentamens periode 1 via het secretariaat Collegeweek (2.5) Werkcollege Sociale vaardigheid: regels voor feedbacken vertonen van aandachtgevend gedrag Werkcollege: Algemene Mensvorming: Zelfvertrouwen: basis voor succesvol leven Collegeweek (2.5) Werkcollege interactieve White Board. Werkcollege: gesprekstechn ieken (SLB). Werkcollege Algemene Mensvorming: Ouderparticipa tie Collegeweek ( 2.5) Werkcollege interactieve White Board. Werkcollege samenwerken (SLB) groep A en B. Werkcollege interactive White Board groep A en B Minor groep A Einde praktijk groep B. Bibliotheek novembe r 29 novenber: Sluiting progress om uur hertentamen Collegeweek ( 2.6) Werkgroep Algemene mensvorming: Collegeweek ( 2.6) Collegeweek ( 2.6) Minor / SLB groep A inleveren 64

65 periode 1 Rechten van het kind Werkcollege Algemene mensvorming: The boy problem. praktijkmap en portfolio groep A en B decembe r 6 december uur: Sluiting progress tentamenperiode 2 Collegeweek (2.7) Werkcollege: Het / de Curaçaose gezin / familie Collegeweek (2.7) Werkcollege Algemene mensvorming: gezinnen met multiproblemen en de invloed op het onderwijs. Collegeweek (2.7) Einde stage Speciaal Onderwijs 6 december: Minor verslag inleveren SLB groep A decembe r decembe r 11 december: Algemene vergadering (gast) docenten. Evaluatie periode 2 met leerjarencoördin atoren SLB ers, IB ers en Tutoren. Tentoonstelling Portret van de school Studieweek Herkansing periode 1 Studieweek Herkansing periode 1 Tentoonstelling Activerend Onderwijs Studieweek Herkansing periode1 13 dec. Groep A: Verdedigen Minorversla g SLB Eind assessment Groep B dec. t/m 5 januari Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakanti e januari Tentamenperiod e januari 10 januari: Inleveren nagekeken tentamens herkansingsperi ode 1 Vrijdag 17 januari: Opening progress herkansingsperi ode 2 Tentamenperiode 2 Collegeweek ( 3.1) Werkcollege presenteren (SLB) Tentamenperi ode 2 Collegeweek (3.1) Werkcollege presenteren (SLB) Tentamenperiode 2 Collegeweek ( 3.1) groep A Vrijdag terugkomda g: SLB. groep A Vrijdag terugkomda g: SLB. 65

66 2 4 Kalende r week 4 20 januari Datum Algemeen LOFO 1 LOFO 2 LOFO 3 LOFO 4 24 januari: Inleveren nagekeken tentemens periode 2 Collegeweek (3.2) Werkcollege presenteren (SLB) Collegeweek (3.2) Werkcollege presenteren (SLB)) Collegeweek (3.2) groep A Vrijdag terugkomdag: SLB januari Vrijdag31 januari uur: Sluiting progress inschrijving Herkansing periode 2. Collegeweek (3.3) Werkcollege presenteren (SLB) Collegeweek (3.3) Werkcollege presenteren (SLB) Collegeweek (3.3) Herkansing Eind assessment groep B Vrijdag 31 januari: Docenten: inleveren tentamen/hertentam en en correctiemodel periode 3 groep A Vrijdag terugkomdag: SLB. Inzage tentamen periode 2 via het secretariaat volgens afspraak februar i Maandag 3 februari: opening progress periode 3 Collegeweek (3.4) Werkcollege presenteren (SLB) Werkcollege Sociogram Collegeweek (3.4) Werkcollege presenteren (SLB) Start praktijk: di en woensdag Collegeweek (3.4) Start praktijk ma t/m woensdag groep A Vrijdag terugkomdag: SLB februar i Assesssment leerjaar 1 en 3 Collegeweek (3.5) Start : dinsdag Werkcollege presenteren (SLB) di en wo. Collegeweek (3.5) groep A Vrijdag terugkomdag: SLB. Werkcollege presenteren (SLB) februar Vrijdag 21 februari uur Sluiting Werkcollege probleemstelling / vraagstelling Formuleren Collegeweek (3.6) Collegeweek (3.6) Collegeweek (3.6) groep A 66

67 februar i i progress herkansing periode 2 Assessment leerjaar 1 en 3 Werkcollege historie en zijn bronnen, tijdsbalk en stamboom week Ma-vr. Werkcollege historie en zijn bronnen, tijdsbalk en stamboom Werkcollege W.I.C. Collegeweek (3.7) Instituutsbegeleidi ng Collegeweek (3.7) Vrijdag terugkomdag: SLB. groep A Vrijdag terugkomdag: SLB. 28 februari: Bijeenkomst Start nieuwe groep afstudeerders (B) maart Maandag 3 maart uur: Sluiting progress tentamen periode 3. 3 maart: Carnaval: vrij Studieweek Studieweek Studieweek Studieweek groep A Vrijdag terugkomdag: SLB. Start groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB Start Minor deel 1 groep B maart Studieweek /herkansingsweek. Studieweek Herkansing periode 2 Studieweek Herkansing periode 2 Studieweek Herkansing periode 2 groep A Vrijdag terugkomdag: SLB. groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB / Minor groep B maart Tentamenperiod e 3 Tentamenperiode 3 Tentamenperiod e 3 groep A Vrijdag terugkomdag: SLB. 67

68 groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB / Minor groep B maart Collegeweek (4.1) Collegeweek (4.1) Collegeweek (4.1) groep A Vrijdag terugkomdag: SLB. groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB / Minor groep B maart Vrijdag 4 april: Inleveren nagekeken her tentamens periode 2 Collegeweek (4.2) Werkcollege schrijfvaardighei d (SLB) Collegeweek (4.2) Werkcollege schrijfvaardigheid (SLB) Collegeweek (4.2) groep A Vrijdag terugkomdag: SLB. groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB / Minor groep B april Vrijdag 11 april: Inleveren tentamen/hertentam en en correctiemodel periode 4 Collegeweek (4.3) Werkcollege schrijfvaardighei d (SLB) Collegeweek (4.3) Werkcollege schrijfvaardigheid (SLB) Collegeweek (4.3) groep A Vrijdag terugkomdag: SLB. groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB / Minor groep B april Maandag 15 april: Opening progress hertentamen periode 3 Collegeweek (4.4) Werkcollege Collegeweek (4.4) Collegeweek (4.4) Einde praktijk groep A. groep 68

69 Vrijdag 18 april: Inleveren tentamen/hertentam en en correctiemodel periode 4 schrijfvaardighei d (SLB) Werkcollege schrijfvaardigheid (SLB) B Ma t/m do 18 april: vrij (Goede vrijdag) 18 april Goede vrijdag: vrij Volgens afspraak: Inzage herkansingsperiode 2 en tentamenperiode 3 via het secretariaat april 21 april: Pasen: vrij Vrijdag 25 april uur: Sluiting progress hertentamen periode 3. Collegeweek (4.5) Collegeweek (4.5) Collegeweek (4.5) Vrijdag 25 april: Inleveren groep A: map, afstudeerscripti e en portfolio groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB / Inleveren Minor deel 1 groep B april Maandag 29 april: Opening progress tentamen periode 4 Collegevrij: 1 en 2 mei Collegeweek (4.6) Collegeweek (4.6) Collegeweek (4.6) Vrijdag: Studiedag mei Collegeweek (4.7) mei Collegeweek (4.8) Collegeweek (4.7) Collegeweek (4.8) Afronding Muziektheater Collegeweek (4.7) Collegeweek (4.8) Afronding groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB Start minor deel 2 groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB 69

70 cultuureducatie minor deel mei Maandag 19 mei uur: Sluiting progress tentamenperiode 4 Studieweek / herkansing periode 3 Studieweek / herkansing periode 3 Studieweek / herkansing periode 3 Examen / Assessment Groep A groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB, minor deel mei Maandag 27 mei: Opening progress herkansing periode 4 29 mei: Vrij: Hemelvaartsdag Tentamenperiod e 4 Tentamenperiode 4 Tentamenperiod e 4 groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB, minor deel juni Maandag 2 juni: vervolg tentamenperiode 4. Dinsdag t/m vrijdag: Inhaalweek praktijk Dinsdag t/m vrijdag: Inhaalweek praktijk Dinsdag t/m vrijdag: Inhaalweek praktijk groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB, minor deel juni Vrijdag 13 juni 17.00uur: Sluiting herkansingsperiode 4 Inhaalweek praktijk Inhaalweek praktijk Inhaalweek praktijk groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: SLB, minor deel juni Studieweek Studieweek Studieweek Einde groep B Ma t/m do Terugkomdag vrijdag: 20 juni: Inleveren: SLB map en verslag Minor deel juni Herkansing periode 4 Herkansing periode 4 Herkansing periode 4 Terugkomdag vrijdag: 27 juni: Mondelinge afronding minor deel 2 en inleveren 70

71 juli Docenten: Inleveren nagekeken herkansingstentame n periode 4 11 juli Doorstroom ronde leerjaar aug Start academischjaar map Collegevrij Collegevrij Collegevrij 30 juni: Docenten: Inleveren beoordeling praktijk map, Portfolio en afronding Minor Collegevrij Collegevrij Collegevrij introductieweek introductieweek introductieweek introductiewee k 71

72 Kalend er week Datum Algemeen LOFO 1 dag dinsdag LOFO 2 dag woensdag LOFO 3 dag donderdag juli Collegevrij Collegevrij Collegevrij LOFO 4 dagen ma - do juli Collegevrij Collegevrij Collegevrij 31 Collegevrij Collegevrij Collegevrij 32 5 augustus Oriëntatie / introductieweek Oriëntatie / introductieweek Oriëntatie / introductieweek Oriëntatie / introductiewe ek augustus Start college jaar 2013/ 2014 Collegeweek 1.1 Collegeweek 1.1 Collegeweek

73 Roosters en collegetijden van de opleiding Er zijn verschillende soorten roosters Rooster per semester. Dit rooster geeft de indeling van de opleiding, het studiejaar, de educatiegebieden, tijden, lokalen en docenten aan. Het praktijkrooster. Het praktijkrooster wordt door de praktijkcoördinator/praktijkbegeleider opgesteld. In het praktijkrooster wordt de begeleiding van de studenten op de stagescholen gepland Het rooster voor tentamen, herkansingen en examens. Dit rooster geeft de planning van de tentamens, inlevering van opdrachten, herkansingen in de herkansingsweek en de examens weer Collegetijden Er wordt gewerkt met leseenheden van 120 minuten. 1e blok e blok Pauze 3e blok e blok (in uitzonderlijke gevallen) 5e blok Collegevrije dagen in verband met bijzondere dagen (onder voorbehoud) Dag van het Land Curaçao donderdag 10 oktober 2013 Kerstvakantie maandag 23 december t/m zondag 5 januari Carnavalsmaandag maandag 3 maart 2014 Goede Vrijdag 18 april 2014 Paasmaandag maandag 21 april 2014 Koningsdag zondag 27 april 2014 Dag van de Arbeid donderdag 1 mei 2014 Hemelvaartsdag donderdag 29 mei 2014 Dag van de Vlag maandag 2 juli

74 Bijlage 1 Algemene competentiematrix startbekwame leerkracht Contexten van beroepshandelen Connotaties Werken met leerlingen. Klassenbeleid kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren A Beroepsspecifieke competenties Werken in team en organisatie. Schoolbeleid kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren en vertalen naar klassenbeleid B Werken met/in de omgeving Maatschappelijk beleid kunnen vertalen naar schoolbeleid en klassenbeleid C Algemene competenties Werken aan eigen ontwikkeling D Pedagogisch handelen 1 De leraar draagt zorg voor een veilige leeromgeving voor leerlingen vormgeven van leeractiviteiten binnen een plan voor leerlingbegeleiding De leraar draagt bij aan realiseringen ontwikkeling van het pedagogisch klimaat in team/ organisatie beleidsnotie schoolcultuur [schoolconcept] De leraar draagt bij aan realisering en versterking van de pedagogische relatie school-leraar-omgeving beleidsplan ouderparticipatie De leraar onderzoekt en ontwikkelt zijn opvatting van en competenties m.b.t. pedagogisch handelen Vakdidactisch handelen 2 De leraar draagt zorg voor een krachtige leeromgeving voor leerlingen vormgeven van leeractiviteiten binnen een lessenjaarplan De leraar draagt bij aan realisering en ontwikkeling van (vak)didactiek binnen team / organisatie - plan voor toetsing en afsluiting - taalbeleidsplan De leraar draagt bij aan realisering en versterking van de (vak)didactische relatie school-leraaromgeving -implementatieplan onderwijsvernieuwing -beleidsplan aansluiting verschillende typen onderwijs De leraar onderzoekt en ontwikkelt zijn opvatting van en competenties m.b.t. (vak) didactisch handelen 74

75 Organisatorisch handelen 3 De leraar draagt zorg voor structuur in de leeromgeving voor leerlingen De leraar draagt bij aan realisering en ontwikkeling van team- en schoolorganisatie De leerkracht draagt bij aan realisering en versterking van de organisatorische relatie school-leraaromgeving De leraar onderzoekt en ontwikkelt zijn opvatting van en competenties m.b.t. organisatorisch handelen Interpersoonlijk Handelen 4 De leraar draagt zorg voor samengaan en samenwerken van en met leerlingen begeleiden binnen een plan voor groepsontwikkeling De leraar draagt bij aan realisering en ontwikkeling van samenhang en samenwerken binnen team/organisatie De leraar draagt bij aan realisering en versterking van samenhang en samenwerken in de relatie school-leraaromgeving De leraar onderzoekt en ontwikkelt zijn opvatting van en competenties m.b.t. interpersoonlijk handelen. 75

76 Competentieprofiel 76

Reglement van inschrijving UNA. Collegejaar 2011-2012

Reglement van inschrijving UNA. Collegejaar 2011-2012 Reglement van inschrijving UNA Collegejaar 2011-2012 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Algemeen 2 2. Toelating 2 3. Inschrijving 3 4. Uitschrijving 6 5. Financiën 7 Reglement van inschrijving UNA 2011-2012 1 1.

Nadere informatie

HBO MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN)

HBO MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) STUDIEGIDS HBO MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) Collegejaar 2013-2014 ALGEMENE FACULTEIT UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Mission UNA Our mission is to substantially contribute to the financial,

Nadere informatie

Universiteit van de Nederlandse Antillen Studentenstatuut 2013-2014

Universiteit van de Nederlandse Antillen Studentenstatuut 2013-2014 Universiteit van de Nederlandse Antillen Studentenstatuut 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Inschrijving pag. 4 3. Afstuderen pag. 10 4. Uitschrijving pag. 11 5. Algemene rechten en plichten

Nadere informatie

University of Curaçao Studentenstatuut 2015-2016

University of Curaçao Studentenstatuut 2015-2016 University of Curaçao Studentenstatuut 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Inschrijving pag. 4 3. Afstuderen pag. 9 4. Uitschrijving pag. 10 5. Algemene rechten en plichten van studenten pag.

Nadere informatie

University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez Studentenstatuut

University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez Studentenstatuut University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez Studentenstatuut 2017-2018 Vastgesteld in het college van decanen op 26 juni 2017. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INSCHRIJVING... 4 3. AFSTUDEREN...

Nadere informatie

STUDIEGIDS TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING PAPIAMENTU ENGELS NEDERLANDS SPAANS. Collegejaar 2011-2012 ALGEMENE FACULTEIT

STUDIEGIDS TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING PAPIAMENTU ENGELS NEDERLANDS SPAANS. Collegejaar 2011-2012 ALGEMENE FACULTEIT STUDIEGIDS TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING PAPIAMENTU ENGELS NEDERLANDS SPAANS Collegejaar 2011-2012 ALGEMENE FACULTEIT UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Mission UNA To contribute to the social, economic,

Nadere informatie

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Colloquium Doctum Algemene Faculteit Afdeling LOFO en Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Personen die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt en die niet voldoen aan de toelatingseisen voor

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

STUDIEGIDS Collegejaar 2011-2012

STUDIEGIDS Collegejaar 2011-2012 HBO MASTEROPLEIDING TALEN PAPIAMENTU, ENGELS, NEDERLANDS, SPAANS STUDIEGIDS Collegejaar 2011-2012 ALGEMENE FACULTEIT UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Mission UNA To contribute to the social, economic,

Nadere informatie

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden Taalvouchers Toelichting & Voorwaarden 1. Wat is een taalvoucher?... 1 2. Wie heeft recht op taalvouchers?... 1 3. Waar kunnen taalvouchers voor worden gebruikt?... 1 4. Geldigheid taalvouchers... 2 5.

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

FAQ aan de studentendecanen

FAQ aan de studentendecanen FAQ aan de studentendecanen Inschrijven, uitschrijven en herinschrijven * Kan ik me later dan 1 september inschrijven voor de opleiding geneeskunde? * Moet ik me herinschrijven als bachelor als ik nog

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting.

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. en eventueel restitutie van collegegeld PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorstrepen wat niet van toepassing is) naam : voorletters

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1 Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in het

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kan je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kan je terecht bij: Fonds De Nationale Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD

A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 6 de oktober 2016 houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kun je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kun je terecht bij: Fonds Studiefinanciering

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 21 ste juli 2014, ter uitvoering van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Terreel

Algemene Voorwaarden Terreel Algemene Voorwaarden Terreel Beroepsopleidingen Energetische therapie & Reflexzone therapie; Cursussen & Workshops Datum: juli 2015 School voor Natuurgeneeskunde ARTIKEL 1 TOELATING 1. Om te zorgen dat

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014

Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014 Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 INSCHRIJVEN... 3 Verificatie persoonsgegevens... 3 Verificatie vooropleidingsgegevens... 3 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld Algemeen Definitie Het Colloquium Doctum is het onderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) dat toelating geeft tot een van de door de

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs?

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? 1 1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? Het hoger onderwijs kent routes tot leraar in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs: HBO Het hoger beroepsonderwijs kent

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in het CROHO opgenomen) opleidingen. 2. De hoofdstukken III

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMEEN Artikel 1 Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Programma s van Erasmus Centrum voor

Nadere informatie