STUDIEGIDS Collegejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS Collegejaar 2011-2012"

Transcriptie

1 HBO MASTEROPLEIDING TALEN PAPIAMENTU, ENGELS, NEDERLANDS, SPAANS STUDIEGIDS Collegejaar ALGEMENE FACULTEIT UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

2 Mission UNA To contribute to the social, economic, and intellectual development of the Caribbean society through higher education, research, and community service. We consider societal involvement and quality as key values. Our graduates have the potential to become future leaders of the Caribbean. Vision UNA To become a leading institute for higher education and research in the Dutch Caribbean by 2010, and to serve as an example for education and research institutes in the entire Caribbean. We aim to be recognized as the organization most known for improving the social and economic situation of the Dutch Caribbean. Student numbers at our university are expected to exceed in We focus on strong involvement in developments that affect the entire community, and strong relationships with public and private organizations. All our courses are accredited. (Strategic Plan , UNA 2005) Universiteit van de Nederlandse Antillen, juli 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De inhoud van deze studiegids is onder voorbehoud van wijzigingen die in de loop van het studiejaar kunnen optreden. Deze wijzigingen worden via de geëigende kanalen aan belanghebbenden doorgegeven. 2

3 Voorwoord De Algemene Faculteit (AF) heeft de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt. In het collegejaar , werd er aan de faculteit, die in 2001 werd opgericht, voor het eerst een opleiding verzorgd, te weten de (vierjarige) Tweedegraads Lerarenopleiding Papiamentu (TOP). Terwijl deze Tweedegraads Lerarenopleiding in het collegejaar haar tweede jaar inging, startte in datzelfde collegejaar als afgeleide van deze opleiding, de verkorte Lerarenopleiding Papiamentu. In het collegejaar werd ook de Tweedegraads Lerarenopleiding Engels opgestart. Vervolgens werd in het collegejaar de Tweedegraads Lerarenopleiding Nederlands op Curaçao geïmplementeerd en ging op Bonaire een Tweedegraads Lerarenopleiding Papiamentu van start. Met ingang van het collegejaar werd op Curaçao tevens de Tweedegraads Lerarenopleiding Spaans opgestart. Aan het begin van het collegejaar is zowel op Curaçao als op Bonaire, de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs van start gegaan. De jongste loten aan de opleidingenboom van de AF zijn de tweejarige Hbo Master in Education Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans die in 2009 met een eerste cohort van start zijn gegaan. Hiermee geeft de AF invulling aan haar zorgplicht en biedt zij studenten de gelegenheid zich door verdere studie te verdiepen en te bekwamen in een van de hiervoor genoemde talen. Het is om organisatorische redenen niet mogelijk om deze masteropleidingen talen, waarvan de studieduur twee jaar is, ieder collegejaar opnieuw op te starten. Om die reden is verleden jaar geen van de opleidingen met een cohort van start gegaan. Dit jaar worden de opleidingen evenwel weer aangeboden. Met deze hbo masteropleidingen in education in Papiamentu, Engels, Nederlands of Spaans (van 90 ects in totaal), verhoogt de masterstudent niet alleen zijn vakkundigheid voor de betreffende taal maar verwerft hij tevens bekwaamheid om in de bovenbouw van het havo en vwo, in de doeltaal les te kunnen geven. De masterfase beoogt tevens de nodige theoretische en praktische middelen te bieden voor het zelfstandig uitvoeren van op het vakgebied betrekking hebbend onderzoek. De masteropleidingen zijn niet alleen lokaal, maar ook internationaal georiënteerd, onder meer bij de inzet van docenten. Dit heeft tot gevolg dat de studenten er rekening mee moeten houden dat de algemene vakken die bijvoorbeeld vallen onder taalkunde, letterkunde en taalverwerving, niet altijd gedoceerd worden in de doeltaal maar in respectievelijk Nederlands, Engels, Spaans of Papiamentu. Ook het studiemateriaal kan in deze talen aangeboden worden. Uiteraard staan bij de vaardigheidslessen Papiamentu, Engels, Nederlands, en Spaans de respectieve talen centraal. Deze studiegids is ook te vinden op de website van de UNA (www.una.an) en op Blackboard, en is bedoeld voor alle studenten die het collegejaar de masteropleidingen (in Education, in Papiamentu, English, Dutch, Spanish) volgen en geeft up-to-date informatie over achtergronden van de faculteit, de opzet en inhoud van deze masteropleidingen, maar is ook voorzien van allerlei andere informatie die onontbeerlijk is om de studie met succes te kunnen volgen en af te ronden. Voor de bacheloropleiding talen (Papiamentu, Engels, Nederlands of Spaans) en voor de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs, bestaan aparte studiegidsen (zie ook 3

4 studenten en belangstellenden voor deze bacheloropleidingen worden naar deze studiegidsen verwezen. Namens het opleidingsteam, Dr. Elisabeth Echteld Decaan Algemene Faculteit juli

5 VOORWOORD Inhoudsopgave 1. Algemene Faculteit 1.1 Missie en visie van de Algemene Faculteit 1.2 Voorgeschiedenis en doelstelling 1.3 Organisatie van de Algemene Faculteit 1.4 Studierichtingen 2 De masteropleiding tot Eerstegraads leraar 2.1 Toelating en inschrijving Algemeen Toelating Inschrijving Tussentijdse uitschrijving 2.2 Financiën 2.3 Het examenprogramma 2.4 European Credits Transfer System (ECTS) 3 Het opleidingsprogramma 3.1 Taalwetenschap 3.2 Taalverwerving/acquisitie 3.3 Literatuurwetenschap en literatuurgeschiedenis 3.4 Specialisaties/uitbreiding vakkennis 3.5 Studieloopbaanbegeleiding 3.6 Vrije ruimte 3.7 Rooster en Programma 3.8 Studie in het buitenland in het kader van internationalisering 4 Regelingen met betrekking tot het onderwijs 4.1 Toetsing 4.2 Vrijstellingen 4.3 Drempels in de opleiding 4.4 Kwaliteitszorg 5 Overige regelingen 5.1 Examenreglement (zie ook bijlage 1) 5.2 Beroepscommissie 5.3 Suggesties en klachten 5.4 Studentenraad 5.5 Faculteitsraad 6 Praktische informatie 6.1 Faciliteiten en diensten 6.2 Communicatie binnen de opleiding 6.3 Roostering (wordt later ingevoegd) 6.4. Jaarrooster (wordt later ingevoegd) 6.5 collegevrije dagen in verband met feestdagen Bijlage 1 5

6 1 ALGEMENE FACULTEIT 1.1 Missie en visie van de Algemene Faculteit De Algemene Faculteit heeft haar redenen van bestaan geformuleerd in de volgende missie. In nauwe samenwerking met de educatieve en culturele sector en mede met behulp van gesloten strategische allianties met internationale partners, stelt de AF zich ten doel zich in te spannen voor een integrale ontwikkeling van haar studenten, verdere professionalisering van genoemde sectoren en degelijk verricht onderzoek, uitgaande van hoogwaardige kwaliteit van alle geleverde diensten en producten, eenprofessionele aanpak en een klantgerichte benadering. Deze missie krijgt een uitwerking in de volgende visie. De Algemene Faculteit wil een structurele en deskundige bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling en verdere professionalisering van de educatieve en cultuur sector op de Nederlandse Antillen. 1.2 Voorgeschiedenis en doelstelling Twee documenten die als basis hebben gediend voor de oprichting van de Algemene Faculteit (AF) zijn de nota Contouren van een Algemene Faculteit van de Nederlandse Antillen (1994) en het Invoeringsplan Algemene Faculteit (1997). In het laatste document werd de algemene doelstelling van de AF als volgt beschreven: In het algemeen streeft de AF naar de bevordering van een brede zelf-ontplooiing van de Antilliaan in het algemeen en van de UNA-studenten in het bijzonder. De faculteit wil mogelijkheden bieden die de student en andere belangstellenden in staat stellen zich kritisch, actief en probleemoplossend op te stellen ten opzichte van het eigen werk- en vakgebied, als ten opzichte van lokale, regionale en internationale politieke, economische, sociale en culturele ontwikkelingen. Op deze wijze dient de Algemene Faculteit bij te dragen aan de taakuitvoering van de UNA om naast het voorbereiden van studenten op maatschappelijke functies, ook inzicht te bevorderen in de samenhang der wetenschappen alsmede om maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef te kweken. Naar aanleiding van deze twee nota s werd in de Ministeriële Beschikking met Algemene Werking van 30 juli 2001 de Algemene Faculteit in de LUNA opgenomen onder paragraaf 5, artikel 31a. De AF kreeg conform het invoeringsplan de volgende specifieke doelstellingen aangewezen: 1. De studie van en het onderzoek naar culturele verschijnselen binnen de Nederlandse Antillen en de Caribische regio met als doel de kennis van en het inzicht in die verschijnselen te vergroten en een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen op dit gebied. 2. De studie van en het onderzoek naar het verschijnsel taal in de Nederlandse Antillen en de Caribische regio, met in het bijzonder wetenschappelijke aandacht voor het Papiamentu, het Nederlands en het Engels in deze regio s, met als doel de kennis en het inzicht in taalverschijnselen te vergroten en een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen op dit gebied. 6

7 3. De opleiding van taaldocenten Papiamentu, Engels, en Nederlands op tweedegraadsniveau. (Waarbij in het invoeringsplan wordt opgemerkt dat op termijn bij voldoende belangstelling tevens de opleiding Spaans wordt toegevoegd. Per 1 augustus 2007 is inmiddels de Tweedegraads Lerarenopleiding Spaans gestart.) 4. Het verzorgen van Studium Generale programma s waarmee wetenschap toegankelijker wordt gemaakt voor een breder publiek, alsmede het verzorgen van taaltrainingen en korte cursussen op het gebied van taal en cultuur. De realiteit van de AF is, dat er naast de LOFO, tot nu toe vier tweedegraads lerarenopleidingen talen worden aangeboden. In 2009 zijn ook de eerstegraadslerarenopleidingen talen (Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans) gestart. Mede met het oog op het operationaliseren van de masteropleidingen, waarbij ook gewerkt wordt aan het aspect van onderzoek, zijn drie bijzondere leerstoelen ingesteld met als doel, naast het doen van onderzoek, de uitbouw van de lerarenopleidingen naar masterniveau. De gerichtheid van de faculteit op taal is door de hiervoor beschreven ontwikkelingen wel duidelijk; het aspect cultuur is voor alsnog toekomstmuziek. 1.3 Organisatie van de Algemene Faculteit Vaste staf en gastdocenten De Algemene Faculteit (AF) heeft een vaste staf. De vaste staf heeft een aantal vaste taken die te maken hebben met onderwijs (docenturen en coördinerende taken), onderzoek, bestuurlijke taken (o.a. deelname in personeelsraad en faculteitsraad,) en maatschappelijke dienstverlening. De meeste taken van de vaste staf zijn gerelateerd aan de Bacheloropleidingen talen en de LOFO. Enkele leden van de vaste staf zijn ook werkzaam in de masteropleiding, naast de drie buitengewoon hoogleraren, prof. dr. Wim Rutgers (hoogleraar literatuurwetenschap en literatuurgeschiedenis), prof. dr. Frank Martinus (hoogleraar taalkunde), prof. dr. Ronald Severing (hoogleraar taalverwerving). Mevr. drs. A. Jessurun vervult ook dit collegejaar coördinerende taken binnen de masteropleiding. De algemene leiding van de faculteit berust bij de decaan. Vanaf 1 oktober 2006 vervult mevrouw dr. Elisabeth Echteld deze functie. De vaste staf van de 2 e -graads lerarenopleidingen bestaat bovendien uit mevrouw drs. Desiree Manuel-Eliza, waarnemend decaan en coördinator van de praktijklijn; de heer drs. Gert Schaap, opleidingscoördinator en coördinator kwaliteitszorg; mevrouw drs. Maxy Bak-Piard, coördinator Bonaire; de functie van coördinator Nederlands is op dit moment vacant; mevrouw Luisette Sambo, coördinator Papiamentu ad interim; de heer drs. Wim Kamps, coördinator Engels; mevrouw drs. Charonne Pikeri, coördinator studieloopbaanbegeleiding en bovendien belast met taken binnen de bacheloropleiding tot leraar Spaans. Bij de LOFO zijn de volgende stafleden werkzaam: mevrouw drs. Orsine Resida; de heer drs. Raily Goedgedrag; mevrouw drs. Lisette Agatha; de heer Raymond Obispo, Msc; de heer Rudsel Martinus; de heer Angelo Reenis. Per onderwijsperiode wordt de vaste staf ondersteund door een groot aantal gastdocenten, die naar behoefte per periode worden ingezet. Secretariële ondersteuning In verband met secretariële werkzaamheden van de AF zijn er twee secretariaten waarvan er een speciaal gericht is op ondersteuning bij de talenopleidingen en er een speciaal gericht is op de LOFO. In de secretariaten worden aparte spreekuurtijden aangehouden, die aan het begin van het jaar aan de masterstudenten bekend worden gemaakt. 7

8 De secretarieel medewerkers hebben een zware taakbelasting. Men dient daarom rekening te houden met de openingstijden van het secretariaat. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat de secretariaatsmedewerkers soms werkzaamheden buiten hun werkplek verrichten, wat ten gevolge kan hebben dat het secretariaat op bepaalde momenten niet bemenst is. Men zal proberen deze momenten zo veel mogelijk te beperken. Voor een afspraak kan altijd van tevoren gebeld worden. Secretariaat talen: tel of Secretariaat LOFO: tel of Studierichtingen Tot dusver kan naast de masteropleidingen talen met verkrijgen van de eerstegraadsbevoegdheid in de betreffende taal, aan de Algemene Faculteit de lerarenopleiding tot tweedegraads bevoegd docent Papiaments, Engels, Nederlands, Spaans en de lerarenopleiding Funderend Onderwijs gevolgd worden. Talencursussen De AF zal op regelmatige basis talencursussen verzorgen van verschillend niveau. Studenten van alle faculteiten kunnen deze talencursussen, gratis of tegen sterk gereduceerd tarief, volgen. 2. DE MASTEROPLEIDING TOT EERSTEGRAADS LERAAR 2.1 Toelating en inschrijving Algemeen Krachtens artikel 22, lid 1 van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen wordt het recht op het bijwonen van het onderwijs aan de UNA gedurende een studiejaar verkregen door de inschrijving als student, tegen overlegging van het bewijs dat het verschuldigde college- en inschrijfgeld is betaald of vrijstelling van college-en inschrijfgeld is verleend. Bij de inschrijving van de student worden dan ook direct de verschuldigde bedragen vastgesteld en middels een factuur aan hem in rekening gebracht. Op de factuur worden de betalingen van de student niet opgenomen. De bedragen van het college- en inschrijfgeld, alsmede de wijze van betaling, de vrijstelling, de vermindering en de terugbetaling worden bij Landsbesluit houdende algemene maatregelen (Lbham) van 27 februari 2008 geregeld. Voor alle studentenzaken dient de student zich te wenden tot de afdeling Student Services Center van de UNA. 1. Informatiebalie Studentendecanaat / Verkoopbalie / International office Toelating Directe toelating Voor de masteropleiding talen wordt directe toelating verkregen tot het volgen van masteropleiding Papiamentu, Engels, Nederlands of Spaans met tenminste een diploma Bachelor of Education, tweedegraads voor de betreffende taal, of een gelijkwaardig diploma 8

9 in een van de genoemde talen. Bij twijfel kan, naast van departementswege ijken van het diploma, een assessment deel uit maken van de toelatingsprocedure. De student krijgt een eerstegraadsbevoegdheid in het vak waarvoor hij reeds tweedegraadsbevoegd was. Het afleggen van een Colloquium doctum is niet mogelijk voor toelating tot de masteropleiding talen. De Algemene Faculteit kiest er vervolgens nadrukkelijk voor om een op taal en cultuur gerichte masteropleiding op niveau van het wetenschappelijk onderwijs (wo niveau, Master of Arts), te plaatsen op deze Hbo master (respectievelijk) Papiamentu, Engels, Nederlands, Spaans, die dan ook bereikt wordt via deze Hbo (professional) master. Buitenlands diploma De student die zich beroept op een buitenlands diploma 1 dient alvorens hij of zij zich kan inschrijven contact op te nemen met het International Office van de UNA. Dit kan telefonisch ofwel via . Het adres is: Het International Office zal bemiddelen tussen de betreffende student en het Bureau ETE en de Immigratiedienst voor het verkrijgen van een diplomawaardering en de vergunning tot verblijf ten behoeve van de studie. Indien de student afkomstig is van een niet Engels sprekend land, dan zal de student een TOEFL test moeten maken en een minimale totale score van 60 punten moeten halen alvorens hij zich kan inschrijven aan de UNA. De score van de TOEFL test zal dan ook samen met bovengenoemde documenten ingediend moeten worden voor toelating tot de opleiding. Meer informatie over de procedure en voorwaarden kan bij het International Office van het Student Services Center worden opgevraagd Inschrijving Inschrijving van nieuwe studenten vindt plaats vanaf woensdag 6 juli 2011 tot en met vrijdag 8 juli Indien de student niet in de gelegenheid is om zich in voornoemde periode in te schrijven, dan kan de student hierover contact opnemen met het Student Services Center. Het is echter belangrijk dat de student ingeschreven staat alvorens de colleges van de gekozen opleiding van start gaan. Inschrijfvoorwaarden De inschrijfvoorwaarden verschillen per opleiding. Hiervoor wordt dan ook verwezen naar de respectievelijke studiegidsen. Voor alle opleidingen geldt wel dat voldaan moet worden aan de volgende algemene voorwaarden: de toelating tot de opleiding geschiedt op basis van de toelatingseisen die de opleiding stelt het overleggen van: originele diploma s en cijferlijsten of van door een notaris/ school gewaarmerkte kopieën van diploma s en cijferlijsten; een volledig ingevuld formulier ten behoeve van de financiële afhandeling van de betaling van het college- en inschrijfgeld; een bewijs van betaling of aanbetaling; een volledig ingevuld inschrijfformulier; een geldig identiteitsbewijs (sédula of paspoort); een recente pasfoto; in geval van een buitenlandse student, dient er een kopie van een geldige verblijfsvergunning te worden overlegd samen met een bewijs van diplomawaardering uitgegeven door Bureau ETE en afhankelijk van het land van herkomst, de score van een recent gemaakte TOEFL test. 1 Als buitenlands diploma wordt beschouwd een diploma behaald buiten het Koninkrijk der Nederlanden. 9

10 Herinschrijving Studenten dienen zich voor elk collegejaar opnieuw in te schrijven door het invullen van een herinschrijfformulier. Voor studenten die studiefinanciering ontvangen van de Stichting Studiefinanciering Curaçao geldt dat zij zich vòòr 12 augustus 2011 dienen in te schrijven, indien zij hun beurs op tijd wensen te ontvangen. Indien de student zich niet vòòr 12 augustus 2011 heeft heringeschreven, dan kan dit gevolgen hebben voor zijn of haar recht op studiefinanciering. Terugvorderingen van oneigenlijk verkregen studiefinanciering zijn voor rekening en verantwoording van de student. Uiterlijke datum voor de herinschrijving voor alle overige studenten is 2 september Bij late herinschrijving, (na 2 september 2011), worden administratieve kosten bij de student in rekening gebracht. De administratieve kosten bedragen voor elke maand of gedeelte van de maand na 2 september ANG 50,-. Overschrijding maximale studieduur Een student die de nominale studieduur van een opleiding met 3 jaren overschrijdt, wordt niet meer ingeschreven. Alleen in de door de Rector Magnificus te beoordelen bijzondere gevallen, mag hiervan worden afgeweken. Indien de student denkt hiervoor in aanmerking te kunnen komen, dient hij er zorg voor te dragen dat hij minimaal 4 weken vòòr de start van het nieuwe collegejaar een schriftelijk gemotiveerd verzoek voor studieduurverlenging indient bij de Rector Magnificus. Meer dan één faculteit/opleiding Een student kan zich voor meerdere reguliere opleidingen bij verschillende faculteiten inschrijven of meer dan één opleiding aan een faculteit volgen. Voor de tweede inschrijving is er geen extra inschrijf- en collegegeld verschuldigd. Uiteraard dient de student ook aan de inschrijfvoorwaarden van de 2 de opleiding, zoals hiervoor genoemd, te voldoen. Veranderen van opleiding Een student kan aan het begin van of tijdens een collegejaar van opleiding veranderen. Indien de verandering binnen dezelfde faculteit gebeurt, dan dient de student dit meteen door te geven aan het Student Services Center, samen met een brief voor accoord van de decaan met daarin vermeld de vakken die de student meeneemt van zijn voormalige opleiding en het cohort waarin de student geplaatst moet worden. Indien de student een opleiding gaat volgen bij een andere faculteit, dan dient hij te voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden zoals hiervoor genoemd. Alvorens de student start met de opleiding bij een andere faculteit, zullen eerst alle administratieve handelingen moeten zijn voldaan bij het Student Services Center. Vormen van inschrijving Een student kan zich inschrijven als voltijdstudent indien hij wenst deel te nemen aan het volledige jaarprogramma van een faculteit onder aanbetaling of volledige betaling van het vereiste inschrijf- en collegegeld. Deeltijdstudent Een student kan zich inschrijven als deeltijdstudent indien hij wenst deel te nemen aan het deeltijd jaarprogramma van een faculteit waar dit aangeboden wordt, door aanbetaling of volledige betaling van het vereiste inschrijf- en collegegeld. Voordat de daadwerkelijke inschrijving plaatsvindt, moet de aankomende student een intake gesprek voeren met de desbetreffende opleidingscoördinator. Bij een positieve beoordeling krijgt de aankomende 10

11 student een toelatingsbrief mee waarmee hij toestemming krijgt om zich in te schrijven voor de deeltijd opleiding. Dit is niet van toepassing op de masteropleidingen. Certificaatstudent Een student kan zich inschrijven als certificaatstudent voor het volgen van één of meer vakken waarin hij tentamen wenst te doen. Voor certificaatonderwijs betaalt de student ANG 125,- per 1 ECTS punt (European Credit Transfer System = studiepunten) van de geselecteerde vakken. Dit tarief geldt niet voor studenten die in het kader van een uitwisseling een aantal vakken of een minor wensen te volgen. Uitwisseling studenten dienen een bewijs van inschrijving van hun buitenlandse onderwijsinstelling te overleggen bij hun inschrijving aan de UNA en betalen ANG 10,50 voor hun collegekaart. Een minorstudent betaalt ANG 50,- per 1 ECTS. Certificaatstudenten krijgen bij inschrijving tevens een verklaring mee van het Student Services Center waarin de vakken vermeld staan waarvoor zij zich hebben ingeschreven. Na het afleggen van het tentamen ontvangen zij hiervoor een certificaat. De afstudeerscriptie en stage kunnen niet als certificaatvakken worden gevolgd. De certificaatstudent moet het volledig verschuldigde bedrag in 1 keer bij inschrijving betalen. Op betaalde gelden wordt geen restitutie verleend. Certificaatstudenten betalen geen inschrijfgeld. Toehoorder Studenten die vakken volgen, anders dan ter voorbereiding op het examen of een gedeelte daarvan, kunnen zich inschrijven als toehoorder. Toehoorders mogen niet meedoen aan tentamens en krijgen geen bewijs dat ze aan een opleiding hebben deelgenomen. Het collegegeld voor een toehoorder bedraagt 25% van het geldende collegegeld + inschrijfgeld. De student moet het volledig verschuldigde bedrag in één keer bij inschrijving betalen. Indien de student gedurende het jaar besluit om zich als voltijdstudent in te schrijven, dan dient het restant (75% van het totaal bedrag) bijbetaald te worden. Indien de student gedurende het jaar besluit om zich als certificaatstudent in te schrijven, dan zal het bedrag dat de student reeds als toehoorder heeft betaald (daarbij wordt niet meegenomen het bedrag aan inschrijfgeld), in mindering worden gebracht op de verschuldigde gelden van het certificaatonderwijs. Op betaalde gelden wordt geen restitutie verleend. Van certificaat/toehoorder student naar voltijd/deeltijd student Indien een certificaatstudent of toehoorder tijdens het lopende collegejaar of in het volgende collegejaar zich inschrijft als voltijd/deeltijdstudent, dan is schriftelijke toestemming nodig van de decaan van de faculteit van de opleiding. Van voltijd/deeltijdstudent naar certificaatstudent Indien een student in het jaar voorafgaand aan de inschrijving als certificaatstudent, als voltijd/deeltijdstudent stond ingeschreven, dan dient er gelijktijdig bij de inschrijving een verklaring van de decaan worden overlegd, waarin hij/ zij toestemming hiervoor verleent. Verklaring van Inschrijving Bij de inschrijving krijgen studenten 3 verklaringen van inschrijving mee. Indien studenten na de inschrijfperiode meer verklaringen van inschrijving nodig hebben, dient de student hier ANG 5,= per exemplaar voor te betalen aan het Student Services Center. 11

12 Verklaring van afstuderen Een verklaring van afstuderen wordt uitgereikt door het Student Services Center in geval een alumnus zijn bul kwijt is door diefstal of een calamiteit of aan een pas afgestudeerde die nog in afwachting is van de ontvangst van zijn bul. Alleen aan de alumnus of pas afgestudeerde die geen achterstallige betaling bij de afdeling Finance heeft, zal een verklaring van afstuderen worden uitgereikt. In geval er sprake is van een nog openstaand bedrag, dan zal deze eerst afbetaald moeten worden alvorens hij de verklaring in ontvangst kan nemen. Transcript en cijferlijst Een student krijgt eenmalig een transcript uitgereikt, bij het in ontvangst nemen van zijn propedeuse getuigschrift, samen met zijn bul of bij uitschrijving in geval van vroegtijdig stoppen met de opleiding. Indien de student tijdens de studie een transcript wenst, dient de student hier ANG 25, - per exemplaar voor te betalen bij het Student Services Center. Het verzoek voor dit transcript moet samen met het bewijs van betaling ingediend worden bij de balie van het Student Services Center. Tussentijdse cijferlijsten kunnen door de student zelf geprint worden vanuit Progress. Mocht een student, voor een externe instantie, een tussentijdse cijferlijst nodig hebben, dan kan deze opgevraagd worden bij het secretariaat van de faculteit. De student krijgt dan een door het Student Services Center uitgeprinte en afgestempelde cijferlijst. Collegekaart Vanaf 15 september 2011 wordt gecontroleerd op het bezit van collegekaarten. De student is verplicht zijn collegekaart te allen tijde bij zich te hebben en deze bij controle te tonen. Een student die geen collegekaart bij zich heeft, wordt niet toegelaten tot de colleges noch tot andere studiefaciliteiten van de UNA en kan de toegang worden ontzegd tot het terrein van de UNA. Bij tentamens wordt een student die geen collegekaart bij zich heeft, de toegang hiertoe onherroepelijk ontzegd. De student kan bij het Student Services Center tegen betaling van ANG 25,- een tentamenbrief ophalen, welke samen met een geldig identiteitsbewijs toegang geeft tot de tentamens voor 1 dag. Bij verlies of diefstal van de collegekaart, kan er tegen betaling van ANG 10,50 een duplicaat collegekaart worden afgehaald bij het Student Services Center. Het duplicaat wordt 1 dag na melding van het verlies of diefstal, uitgereikt aan de student. Certificaatstudenten dienen bij tentamens naast hun collegekaart tevens de verklaring van het Student Services Center te overleggen waarin de vakken waar hij voor ingeschreven heeft, vermeld staan. Gedragscode Het is verboden om op het terrein en/of lokalen van de UNA te gokken en/of te handelen in verdovende middelen of verdovende middelen te gebruiken. Indien de student op één van voornoemde feiten wordt betrapt, zal hij worden gesanctioneerd met schorsing voor een bepaalde periode en zal hiervan aangifte worden gedaan bij de bevoegde autoriteiten. De UNA is bevoegd de student per direct uit te schrijven wegens voornoemde feiten. Deze verboden maken deel uit van de gedragscode van studenten die als bijlage aan dit Reglement van Inschrijving is gevoegd (Tussentijdse) uitschrijving 12

13 In beginsel schrijft een student zich aan het begin van het collegejaar in voor een heel studiejaar. Vanaf dat moment is uitschrijving slechts mogelijk met toestemming van de Manager Student Services Center en dient te gebeuren vóór 1 december van het betreffende collegejaar. Alleen de studenten die vóór 1 december een verzoek voor uitschrijving hebben ingediend, kunnen in aanmerking komen voor restitutie van het collegegeld, over de nog niet verlopen maanden. Studenten die zich na 1 december uitschrijven komen niet in aanmerking voor restitutie en zijn verplicht het gehele verschuldigde bedrag aan collegegeld te betalen. Het verzoek voor uitschrijving wordt schriftelijk ingediend bij de Manager Student Services Center. De student dient hierbij gebruik te maken van een uitschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij het Student Services Center. Zonder dit ingevulde uitschrijfformulier wordt het verzoek niet in behandeling genomen. Indien de student geen tentamens of colleges meer volgt, is het zijn verantwoordelijkheid hier zo spoedig mogelijk melding van te maken bij het Student Services Center om zich uit te laten schrijven. Restitutie over het betaalde collegegeld is alleen mogelijk als er sprake is van een bijzondere omstandigheid of afstuderen. In alle andere gevallen wordt de student aansprakelijk gehouden voor het nakomen van zijn financiële verplichting ten opzichte van de UNA. Uitschrijving tijdens het eerste jaar van inschrijving Eerstejaars studenten die zich willen uitschrijven kunnen dit ook doen. Dit dient echter vóór 1 december plaats te vinden. Indien de student zich vervolgens voor dezelfde opleiding in het collegejaar daaropvolgend wenst in te schrijven, dan kan dit alleen na schriftelijke goedkeuring van de decaan. De vakken die hij of zij in het voorafgaande collegejaar gehaald heeft tellen niet meer mee. In specifieke gevallen kan de decaan hiervan afwijken. De maximale studieduur begint niettemin te lopen vanaf het eerste jaar dat de student zich heeft ingeschreven. Uitschrijving wegens afstuderen Bij afstuderen kan een student zich uitschrijven. De student kan er niettemin voor kiezen om tot en met het einde van het collegejaar ingeschreven te blijven staan onder betaling van het volledig verschuldigde bedrag aan collegegeld en examengeld. Uitschrijving wegens ziekte of bijzondere omstandigheden Bij ziekte of bijzondere omstandigheden kan de student een verzoek tot uitschrijving indienen bij de Manager Student Services Center. Dit verzoek dient te allen tijde schriftelijk onderbouwd te worden. (Doktersverklaring/verklaring van bevoegde instantie) 2.2 Financiën Tarieven 2011/2012 (in ANG) Bij het opstellen van dit reglement gelden de navolgende tarieven. De tarieven voor het inschrijf-, college- en examengeld zijn vastgesteld in Landsbesluit, houdende Algemene Maatregelen van 27 februari 2008, ter uitvoering van artikel 22, zevende lid van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen (P.B. 1985, no. 43). 13

14 Tarief Omzetbelasting Totaal Regulier onderwijs Inschrijf- en collegegeld inclusief 3.010, 00 0, ,50 collegekaart (O.B. slechts over collegekaart ) Examengeld 500,00 0,00 500,00 Niet-regulier onderwijs; College- en inschrijfgeld Toehoorder 760,00 38,00 798,00 inclusief collegekaart Collegekaart Certificaat/Minor student 10,00 0,50 10,50 Collegegeld Certificaatstudent (per 1 ECTS 125,00 6,25 131,25 punt) Certificaatstudent minor (per 1 ECTS punt) 50,00 2,50 52,50 Naast vorengenoemde tarieven kan de UNA andere kosten gerelateerd aan te volgen zomer-, winter-, toelatings- of andere cursussen die buiten het reguliere onderwijs vallen aan de student doorberekenen. Studenten die het reguliere onderwijs (voltijd/deeltijd opleiding) volgen, hebben de mogelijkheid om de verschuldigde tarieven in gespreide betaling te voldoen. Studenten die het niet-reguliere onderwijs volgen, dienen de verschuldigde tarieven bij inschrijving volledig te betalen. Financiële voorwaarden Hieronder volgt een opsomming van de financiële voorwaarden die verbonden zijn aan de inschrijving bij de UNA 1. De aanbetaling voor de reguliere onderwijsopleidingen, bedraagt minimaal ANG 260,50 (dit bedrag is inclusief ANG 10,50 voor de collegekaart) en dient op een bankrekening ten name van de UNA gestort te worden. Betaling op de UNA met een Maestro bankkaart is mogelijk. Cash geld en/of een garantiebrief worden niet aangenomen. Voor de betaling van het resterende bedrag in termijnen dient een financieel afhandelingsformulier te worden ingevuld, getekend en afgeleverd bij de afdeling Finance. Met het financieel afhandelingsformulier wordt een opdracht gegeven aan een bank om maandelijks een vast bedrag aan de UNA over te maken. 2. Voor de betaling in termijnen gelden de volgende voorwaarden. Het maandelijks te betalen bedrag bedraagt vast ANG 275,- en kan in maximaal 10 termijnen betaald worden, ongeacht de hoogte van de aanbetaling. Indien het bedrag van de aanbetaling hoger is dan ANG 260,50 zal de maandelijkse overboekingsopdracht bij het aflossen van het totaal verschuldigde collegegeld van ANG 3010,50 stopgezet worden. De student is verantwoordelijk om zijn saldo in de gaten te houden en dient bij de totale aflossing zich tot de afdeling Finance te wenden om een aanvraagformulier voor het stopzetten van de maandelijkse overboeking in te vullen. 14

15 3. Studenten met een achterstallige schuld kunnen zich voor het nieuwe collegejaar niet zonder meer herinschrijven. Zij dienen zich tot de afdeling Finance te wenden teneinde een betalingsregeling te treffen. Voor het openstaand bedrag over het afgelopen collegejaar kan een betalingsregeling tot en met december van het lopende jaar worden gesloten. Studenten die in het verleden reeds een achterstand hebben opgelopen en met wie reeds eerder een betalingsregeling is getroffen, maar die niet aan hun verplichtingen hebben voldaan, dienen bij herinschrijving het totale openstaande bedrag in 1 keer af te lossen. Er wordt geen tweede betalingsregeling getroffen. Na het online versturen van het herinschrijvingsformulier dient het originele financieel afhandelingsformulier bij de afdeling Finance te worden ingeleverd. Pas na controle en goedkeuring voor financiële afhandeling, fiatteert de afdeling Finance het financieel afhandelingsformulier en stuurt een kopie door naar de afdeling Student Services Center zodat de definitieve inschrijving kan plaatsvinden. Zolang er geen fiat wordt verstrekt door de afdeling Finance, wordt de student niet (her)ingeschreven door het Student Services Center. 4. De niet-reguliere onderwijs opleidingen, dienen bij de inschrijving volledig betaald te zijn. De betaling dient op een bankrekening ten name van de UNA gestort te worden. Betaling op de UNA met een Maestro kaart is mogelijk. Cash geld en of een garantiebrief worden niet aangenomen. 5. Een student die het verschuldigde tarief in termijnen betaalt, dient maandelijks na te gaan of de termijn inderdaad van zijn bankrekening is ingehouden en aan de UNA is afgedragen. Op het moment dat zulks niet het geval is, dient de student bij een eerste gelegenheid contact op te nemen met de afdeling Finance. Van de student die minimaal één maand, zonder berichtgeving, achter is met betaling wordt de toegang tot Progress en Blackboard geblokkeerd en deze student wordt het afleggen van tentamens geweigerd. Studenten die bij hun afstuderen nog een openstaande schuld hebben, dienen deze in 1 keer af te lossen vóórdat zij hun bul in ontvangst kunnen nemen. Het is niet mogelijk een betalingsregeling te treffen voor de studenten die gaan afstuderen en nog een openstaande schuld hebben. Zolang de student openstaande schulden heeft, wordt geen verklaring van afstuderen, bul en/of transcript uitgereikt. 6. Voor het afleggen van elk examen (bachelor of master) is de student examengeld verschuldigd. Het examengeld dient vóór het afleggen van het laatste afsluitende examen en/of het verdedigen van de eindscriptie betaald te zijn. Indien de student voor één van de voornoemde examens is afgewezen, is hij voor de eerste herkansing geen examengeld verschuldigd. 7. Indien, in een gegeven collegejaar voor het volgen van regulier onderwijs aan de UNA, twee of meer studenten uit hetzelfde gezin (broer, zus, kind, vader, moeder, wettelijke echtgenoot of echtgenote) college- en inschrijfgeld verschuldigd zijn, is voor dat jaar slechts voor de oudste student uit het gezin het volledige tarief voor het college- en inschrijfgeld van toepassing. Voor elk jonger gezinslid is voor dat collegejaar 75% van het tarief verschuldigd. Om voor de korting van 25% op het 15

16 tarief in aanmerking te komen, moet het trouwboek of een ander soortgelijk origineel bewijsstuk van de Burgerlijke Stand worden overgelegd; voor echtgenoten is dit een uittreksel uit een huwelijksakte. De originele bewijsstukken voor echtgenoten moeten elk jaar aangevraagd en overlegd worden. 8. Zodra een student een verklaring van zijn inschrijving en een factuur voor het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, moet hij het volledige bedrag betalen ongeacht het feit dat hij zich gedurende het collegejaar wil laten uitschrijven. Hierop zijn slechts de volgende uitzonderingen mogelijk: Annulering van de inschrijving. Indien de student nog vóór aanvang van de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven zijn inschrijving annuleert, dan komt hij in aanmerking voor restitutie van het betaalde collegegeld en inschrijfgeld. Bij afstuderen. Na het behalen van een afsluitend examen (bachelor/master) kan de student ervoor kiezen om zich uit te schrijven en een gedeelte van het betaalde college- en inschrijfgeld terug te vragen. Het verzoek tot uitschrijving dient de student gelijktijdig in met het verzoek voor restitutie bij het Student Services Center. Indien het verzoek voor uitschrijving wegens afstuderen akkoord wordt bevonden, dan zal de student per de eerstvolgende maand na datum van afstuderen worden uitgeschreven. Met ingang van de eerstvolgende maand zal het teveel betaalde college-en inschrijfgeld worden teruggeboekt of zal de automatische betaling worden verrekend of stopgezet. De verschillende hieronder beschreven opties zijn mogelijk: a. studenten die ná 30 juni, doch vóór de officiële opening van het nieuwe collegejaar, op de eerste vrijdag van september, afstuderen, behoren nog tot het lopend collegejaar en hoeven zich niet in te schrijven voor het nieuwe collegejaar; b. studenten die vóór de opening van het nieuwe collegejaar de definitieve eindscriptie hebben ingeleverd en uiterlijk 30 september afstuderen hoeven zich evenmin in te schrijven voor het nieuwe collegejaar; c. studenten die de eindscriptie ná de officiële opening van het nieuwe collegejaar, op de eerste vrijdag van de maand september, inleveren dienen zich normaal voor het nieuwe collegejaar in te schrijven; d. op studenten die onder punt C vallen en afstuderen gedurende het collegejaar wordt restitutie verleend voor de nog niet verstreken maanden van het collegejaar. Studenten die afstuderen in de maand juni, juli of augustus komen niet in aanmerking voor restitutie. Bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de student waardoor hij gedurende ten minste zes maanden van het collegejaar het onderwijs niet heeft kunnen bijwonen dan wel in de loop van het collegejaar is overleden. Voor elk van de maanden waarin hij het onderwijs niet heeft kunnen bijwonen, wordt een tiende deel van het college- en inschrijfgeld aan hem/haar respectievelijk aan zijn erfgenamen terugbetaald. Voor 1 ste jaars studenten die zich vóór 1 december van het lopende collegejaar uitschrijven, wordt restitutie verleend voor de nog niet verstreken maanden van het collegejaar. Na 1 december van elk collegejaar is restitutie van college- en inschrijfgeld voor 1 ste jaars studenten niet meer mogelijk. 16

17 Het niet volgen van colleges en/of maken van tentamens is geen reden voor restitutie van betaalde college- en inschrijfgelden. Voor de berekening van de restitutie wordt het collegejaar op tien maanden gesteld en blijven de maanden juli en augustus buiten beschouwing. Restitutie geschiedt uitsluitend met toestemming van de Rector Magnificus, na advies van de Manager Student Services Center of de Finance Manager. Indien er sprake is van onderwijskundige en/of organisatorische aspecten die redenen geven voor uitschrijving, dan zal de decaan geraadpleegd worden. Als de student zich uitschrijft is hij zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van zijn studiefinanciering. Niettemin kan het Student Services Center op verzoek van de studiefinancieringsverlenende instanties de status van inschrijving/uitschrijving van de studenten doorgeven. 9. De gehele openstaande schuld van de student, inclusief rente en kosten, is ineens en direct opeisbaar zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in de volgende gevallen: a. Indien de student de studie aan de UNA om wat voor reden ook staakt. b. Indien de student Curaçao metterwoon verlaat, dan wel bezig is met voorbereidingen tot dusdanig vertrek. c. Bij surseance van betaling, faillissement of onder curatele stelling van de student. d. Bij niet- nakoming door de student van enig beding in de schuldbekentenis. Na afloop van het collegejaar, of eerder indien zulks noodzakelijk is, zal de UNA de invordering van alle openstaande schulden, waar geen passende regeling voor is getroffen, in handen geven van een incassobureau. De incassokosten, de rentekosten en andere gerechtelijke kosten, ter inning van de openstaande schuld, komen voor rekening van de student. Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking vanaf de datum van (her) inschrijving van de student voor het collegejaar en is geldig tot en met 31 augustus Het examenprogramma Het programma dat de masteropleidingen aanbieden, bestaan uit een aantal afzonderlijke onderdelen (onderwijseenheden). Zo'n onderwijseenheid is een duidelijk omschreven leeractiviteit die wordt afgesloten met een of andere vorm van toetsing, bijvoorbeeld een tentamen, presentatie, persoonlijk verslag of assessment. De studenten zullen naast de gegeven contacturen, ook veel zelf werkzaam zijn in verband met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Woorden als module, cursus, project verwijzen naar dergelijke onderwijseenheden. Ter afsluiting van de Master of Education is het schrijven van een afstudeerscriptie een vereiste. Als men alle onderdelen met een voldoende heeft afgesloten, heeft men voldaan aan de exameneisen (kwalificaties) die voor de opleiding gelden en kan het diploma (Master of Education in Papiamentu, of Engels, of Nederlands of Spaans) worden overhandigd. Het programma dat hiertoe leidt, wordt het examenprogramma genoemd. 17

18 Na het behalen van het diploma is men bevoegd om onderwijs te verzorgen in het betreffende eerstegraads taalgebied, aan de Hbo en in het tweedegraads gebied: de Basisvorming, het vsbo, profielvoorbereidend leerjaar Havo/Vwo en Sbo (niveau 1 en 2). Een master is na de studie bovendien in staat professioneel te functioneren als - leidinggevende/manager - coach/begeleider - beleidsmedewerker/adviseur - ontwikkelaar/innovator 2.4 European Credits Transfer System (ECTS) In afwachting van de Wet op het Hoger Onderwijs zijn alle opleidingen per augustus 2007 voor wat betreft het systeem van studiepunten over gegaan op het European Credits Transfer System (ECTS). De hbo-masteropleidingen talen tellen in totaal 90 EC-punten per opleiding, waarbij elk EC-punt staat voor 28 studiebelastingsuren (SBU). 3 HET OPLEIDINGSPROGRAMMA 2 Net als de Bacheloropleidingen, zijn de masteropleidingen opgebouwd volgens het gedachtengoed van het competentiegericht opleiden. Het is, net als in de bacheloropleidingen ook in de masteropleidingen belangrijk dat kennis, vaardigheden en houding geïntegreerd gebruikt worden in complexe beroepssituaties. Bovendien staan ook begrippen centraal als zelfverantwoordelijkheid, zelfsturing en ontwikkeling van het lerend vermogen van de masterstudent. De masterstudent krijgt aan het begin van de studie enkele tools aangereikt om dit doel gedurende de opleiding te verwezenlijken. De masteropleidingen zijn mede gericht op individuele behoeften en mogelijkheden van studenten; er is derhalve naast de verplichte onderdelen tevens keuzevrijheid. In de masterfase geldt het principe van een combinatie van collegeaanbod en begeleide zelfstudie. De toekomstige master in de talenopleidingen specialiseert zich in het eerste jaar van de masteropleiding op het gebied van de taalkunde, de taalverwerving, de letterkunde. Bovendien wordt ruim aandacht besteed aan het zich specialiseren in de respectieve doeltaal. De student studeert af met een masterproject, dat wordt beschreven in een afstudeerscriptie. Het is de bedoeling dat het masterproject in het tweede leerjaar plaatsvindt, waarbij door de student getoond wordt dat de methodes van praktijkonderzoek gebruikt kunnen worden in een bestaande omgeving. Hieronder wordt het eerste jaar van de masteropleiding iets schematischer weergegeven. A. Er zijn drie taaloverstijgende studiecomponenten Taalkunde Taalverwerving Literatuur B. Er is sprake van specialisatie in de doeltaal 2 Voor een uitgebreid overzicht van de geboden modules, wordt hierbij naar de modulebeschrijvingen verwezen, die binnenkort in een apart document beschikbaar zullen zijn. 18

19 Onder specialisatie in de doeltaal wordt verstaan, het werken aan de eigen taalvaardigheid in de respectieve talen Engels, Nederlands, Papiamentu en Spaans. De specialisatie wordt per taal aangeboden. Bij het onderdeel taalvaardigheid wordt de grote groep opgesplitst in vier kleinere groepen. De studenten volgen dan afzonderlijk les in de doeltaal. C. Studieloopbaanbegeleiding Als men competentiegericht leert, werkt men aan een samenhangend geheel van gedrag, houding, vaardigheden die men in beroepssituaties nodig heeft. Men is o.a. competent in leidinggeven aan klassen, en in de samenwerking met collega s op school. D. Vrije ruimte In de vrije ruimte dient de student in principe vakken te kiezen buiten de Algemene Faculteit. Aangezien de keuze ten aanzien van mastervakken beperkt is gebleken, zal er per periode door de opleiding een vrijkeuzevak worden aangeboden op masterniveau. Het staat de student natuurlijk ook vrij om zelf een vrijkeuzevak op masterniveau elders te volgen. Hiervoor dient vooraf goedkeuring te worden aangevraagd bij de opleidingscoördinator. De hbo-masteropleidingen stoelen in het eerste jaar op 6 verschillende pijlers: Taalkunde, Literatuur, Taalverwerving, Specialisatie doeltaal, Studieloopbaanbegeleiding en Vrije ruimte. Hieronder wordt beknopt aan de 6 pijlers van het eerste jaar: taalkunde, taalverwerving, literatuur, specialisatie doeltaal, studieloopbaanbegeleiding en vrije ruimte nader aandacht besteed. 3.1 Taalwetenschap In de colleges taalkunde ligt de nadruk op de synchrone taalkunde, de studie van het hedendaags Papiaments, Engels, Nederlands en Spaans, waarbij uiteraard de aandacht voor de historische, diachrone, taalkunde niet wordt uitgesloten. Taaluitingen zijn voor de taalkunde in de eerste plaats gesproken uitingen. Binnen het grammaticale systeem worden verschillende linguïstische niveaus onderscheiden. Met andere woorden, de grammatica van menselijke taal is modulair opgebouwd. Uitgaande van kleinere en oplopend naar grotere eenheden zijn het de volgende niveaus: fonologie (klankniveau), morfologie (woorddeelniveau), lexicologie (woordniveau), syntaxis (zinsniveau) discourse (tekstniveau), pragmatiek (taalgebruiksniveau), waarbij de semantiek de betekenis van taaluitingen bestudeert. Wanneer de schriftelijke taalconventies aan de orde zijn op het niveau van fonemen (spraakklanken) en grafemen (lettertekens) is de aandacht gevestigd op het grafonologisch niveau. Hier komt o.a. de spelling om de hoek kijken. Interdisciplines In de sociolinguïstiek wordt het gebruik van taal bestudeerd, met speciale aandacht voor de sociaal-culturele context. Als zodanig sluit ze nauw aan bij de pragmatiek. In de sociolinguïstiek wordt de nadruk niet gelegd op de formele structuur van taal oftewel, de grammatica, tenzij sociale factoren hierop van invloed zijn. Men kan de discourse analyse als een subdiscipline van de sociolinguïstiek beschouwen. Sociolinguïstisch onderzoek is vaak sociaal geëngageerd. Zo is studie van meertaligheid binnen één taalgemeenschap niet los te koppelen van sociale en politieke implicaties. Binnen de sociolinguïstiek kan onderscheid gemaakt worden tussen de macrosociolinguïstiek (officiële taal in meertalige gemeenschap, taalbehoud, taalverlies bij migratie, mismatch schooltaal en thuistaal, taalachterstand, taalcompensatie enz.) en de microsociolinguïstiek (pragmatiek, sociale psychologie, taalhandelingstheorieën, psychopathologie, taalpathologie, 19

20 symptomatisch taalgebruik bij psychische stoornissen enz.). Door de linguïstische diversificatie en onderzoeksvragen vanuit een veranderend perspectief, o.a. door wisselende maatschappelijke vraagstukken, ontstaan er steeds nieuwe interdisciplines. Vergelijkende taalkunde Wanneer de taalkundige relaties tussen de talen onderwerp van studie worden, is er sprake van vergelijkende taalkunde of comparatieve taalwetenschap als een tak van de taalkunde. Deze stelt zich ten doel binnen een bepaalde taalfamilie (bijvoorbeeld de Indo-Europese) dwars door de verschillen heen overeenkomsten te ontdekken en beide soorten verschijnselen te verklaren. De historische taalkunde, waarbij bijvoorbeeld de werking van klankwetten bestudeerd wordt, is hier van groot belang. Bij de bestudering van de ontstaansgeschiedenis van het Papiamentu bijvoorbeeld kan getracht worden om de eigenschappen te beschrijven en te verklaren vanuit een vergelijking met Indo-Europese talen als het Portugees, Spaans, Nederlands en Engels in combinatie met Afrikaanse stamtalen en creooltalen, zowel in Afrika als in het Caribisch gebied. Papiaments als creooltaal, en English-based Creoles Deze tak van wetenschap krijgt enige aandacht in de hbo-master. In de huidige taalkundige literatuur spreekt men van een creooltaal op het moment dat een pidgin (contacttaal) de moedertaal wordt van een nieuwe generatie. Kenmerkend is dus dat een creooltaal, in tegenstelling tot een pidgin, moedertaalsprekers kent. Het Papiaments onderscheidt zich van andere creooltalen doordat het door alle sociale lagen en etnische gemeenschappen heen de algemene voertaal is, die bovendien niet alleen mondeling wordt gebruikt. Dit is bij andere creooltalen, in bijvoorbeeld de Caribische regio, vaak niet het geval. Ook zal tijdens de colleges, naast Spanish-based en Portuguese-based Creoles aandacht worden besteed aan English-based Creoles, en sterk gecreoliseerde talen met een sterke invloed van het Nederlands, zoals het Zuidafrikaans. 3.2 Taalverwerving, taalacquisitie Aan onderwijs en onderzoek inzake taalverwerven, taalleren en taalonderwijzen in het bijzonder van het Papiamentu in een schoolse context wordt tijdens de colleges die onder deze peiler vallen, nader aandacht besteed. Het belichten van deze aspecten, is niet alleen van groot wetenschappelijk maar ook van maatschappelijk belang. Onderwijs en onderzoek op dit terrein, zal mede kunnen bijdragen aan het onderzoek naar de implicaties van het verwerven, leren en onderwijzen van een creooltaal als het Papiamentu op school, dat ingebed is in een multilinguale omgeving samen met o.a. de drie cultuurtalen Nederlands, Spaans en Engels. Het is de bedoeling dat gedurende de colleges die onder deze pijler vallen, het onderwijs van het verwerven, het leren en het onderwijzen (de didactiek) van het Papiamentu en andere gemeenschapstalen, structureel op een hoger plan gebracht zal worden. 3.3 Literatuurwetenschap en literatuurgeschiedenis Onderwijs en onderzoek in de lokale literatuur en cultuur in een multilinguale en Caribische context zijn meer dan ooit niet alleen van groot wetenschappelijk, maar ook van maatschappelijk belang geworden. Het relatieve isolement waarin de lokale literatuur zich in Caribisch verband en daar buiten nog steeds bevindt, zal moeten doorbreken, zowel van het lokale naar het regionale als omgekeerd van het regionale naar het lokale. Maar belangrijker is het onderwijs in de literatuur en de eigen literatuurstudie structureel op een hoger plan te brengen. Aan gedegen overzichten en detailstudies ontbreekt het nog steeds. Er is dringend behoefte aan zowel onderzoek als uit dat onderzoek voortvloeiende standaardwerken en verantwoord collegemateriaal. Overigens zal met de studie van de literatuur van het Papiamentu (en 20

Reglement van inschrijving UNA. Collegejaar 2011-2012

Reglement van inschrijving UNA. Collegejaar 2011-2012 Reglement van inschrijving UNA Collegejaar 2011-2012 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Algemeen 2 2. Toelating 2 3. Inschrijving 3 4. Uitschrijving 6 5. Financiën 7 Reglement van inschrijving UNA 2011-2012 1 1.

Nadere informatie

STUDIEGIDS TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING PAPIAMENTU ENGELS NEDERLANDS SPAANS. Collegejaar 2011-2012 ALGEMENE FACULTEIT

STUDIEGIDS TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING PAPIAMENTU ENGELS NEDERLANDS SPAANS. Collegejaar 2011-2012 ALGEMENE FACULTEIT STUDIEGIDS TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING PAPIAMENTU ENGELS NEDERLANDS SPAANS Collegejaar 2011-2012 ALGEMENE FACULTEIT UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Mission UNA To contribute to the social, economic,

Nadere informatie

LERARENOPLEIDING FUNDEREND ONDERWIJS STUDIEGIDS

LERARENOPLEIDING FUNDEREND ONDERWIJS STUDIEGIDS LERARENOPLEIDING FUNDEREND ONDERWIJS STUDIEGIDS Academisch jaar 2013-2014 ALGEMENE FACULTEIT UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 1 Mission UNA Our mission is to substantially contribute to the financial,

Nadere informatie

HBO MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN)

HBO MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) STUDIEGIDS HBO MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) Collegejaar 2013-2014 ALGEMENE FACULTEIT UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Mission UNA Our mission is to substantially contribute to the financial,

Nadere informatie

Universiteit van de Nederlandse Antillen Studentenstatuut 2013-2014

Universiteit van de Nederlandse Antillen Studentenstatuut 2013-2014 Universiteit van de Nederlandse Antillen Studentenstatuut 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Inschrijving pag. 4 3. Afstuderen pag. 10 4. Uitschrijving pag. 11 5. Algemene rechten en plichten

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden Taalvouchers Toelichting & Voorwaarden 1. Wat is een taalvoucher?... 1 2. Wie heeft recht op taalvouchers?... 1 3. Waar kunnen taalvouchers voor worden gebruikt?... 1 4. Geldigheid taalvouchers... 2 5.

Nadere informatie

University of Curaçao Studentenstatuut 2015-2016

University of Curaçao Studentenstatuut 2015-2016 University of Curaçao Studentenstatuut 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Inschrijving pag. 4 3. Afstuderen pag. 9 4. Uitschrijving pag. 10 5. Algemene rechten en plichten van studenten pag.

Nadere informatie

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Colloquium Doctum Algemene Faculteit Afdeling LOFO en Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Personen die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt en die niet voldoen aan de toelatingseisen voor

Nadere informatie

University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez Studentenstatuut

University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez Studentenstatuut University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez Studentenstatuut 2017-2018 Vastgesteld in het college van decanen op 26 juni 2017. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INSCHRIJVING... 4 3. AFSTUDEREN...

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

FAQ aan de studentendecanen

FAQ aan de studentendecanen FAQ aan de studentendecanen Inschrijven, uitschrijven en herinschrijven * Kan ik me later dan 1 september inschrijven voor de opleiding geneeskunde? * Moet ik me herinschrijven als bachelor als ik nog

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kan je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kan je terecht bij: Fonds De Nationale Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 21 ste juli 2014, ter uitvoering van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013

Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013 Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013 A.u.b. in blokletters invullen Personalia Naam Voornamen Man/Vrouw 1 Adres Postcode/Woonplaats Land Tel.nr. privé Tel.nr. werk Mobiel nr. E-mail

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld Algemeen Definitie Het Colloquium Doctum is het onderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) dat toelating geeft tot een van de door de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD

A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 6 de oktober 2016 houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kun je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kun je terecht bij: Fonds Studiefinanciering

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Terreel

Algemene Voorwaarden Terreel Algemene Voorwaarden Terreel Beroepsopleidingen Energetische therapie & Reflexzone therapie; Cursussen & Workshops Datum: juli 2015 School voor Natuurgeneeskunde ARTIKEL 1 TOELATING 1. Om te zorgen dat

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting.

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. en eventueel restitutie van collegegeld PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorstrepen wat niet van toepassing is) naam : voorletters

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1 Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in het

Nadere informatie

5. Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats.

5. Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats. Uitleenreglement Begrippen: bibliotheek - de vestigingen: Zeist, Bunnik en de bibliobus directie - de directie Bibliotheek Zeist geldig legitimatiebewijs - paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2013-2014

Regeling studentengelden 2013-2014 2013-2014 Versie Datum Omschrijving Door 1.1 09-07-2013 Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Wettelijk lesgeld of cursusgeld 5 1.2. Vrijstelling lesgeld

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Deze regeling Is vastgesteld door de directie van Kenniscenter de Kempel (KCDK) op 27 maart 2017 en is als bijlage te vinden op de website van Kenniscenter

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. ALGMENE VOORWAARDEN DEEL I ALGEMEEN 1.Begrippen 1. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097716. 2. Activiteit

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie