BerOeP doen OP SUBSidieS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BerOeP doen OP SUBSidieS"

Transcriptie

1 05 Beroep doen op subsidies Startersgids 53

2 Het is belangrijk te weten dat er reeks van stimuli bestaan waarop u beroep kan doen bij de opstart van uw zaak. Deze stimuli kunnen u helpen de financiële last van een aantal investeringen te verlichten. De steun kan uitgaan van verschillende overheidsniveaus zoals de Europese Unie, de federale overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in bepaalde gevallen zelfs van de gemeenten. Het doel van de steun kan ook zeer verschillend zijn: het bevorderen van investeringen, het stimuleren van export, onderzoek en ontwikkeling, tewerkstelling, vorming, Tot slot kan de steun ook diverse vormen aannemen zoals het verstrekken van premies, het toekennen van fiscale vrijstellingen, het verschaffen van risicokapitaal, In dit hoofdstuk zullen wij ons beperken tot de financiële steunmaatregelen die interessant kunnen zijn voor Brusselse startende ondernemers. Weet echter dat dit slechts een greep is uit het ruime aanbod van tegemoetkomingen. Wilt u meer weten over díe steunmaatregelen die voor uw bedrijf van toepassing zijn, raadpleeg dan onze databank inzake steun en begeleiding voor Brusselse bedrijven op het adres Deze laat u toe, via verschillende onderzoeksmethodes, een overzicht te hebben van de voor u toegankelijke tegemoetkomingen. Bovendien kan u er de meeste aanvraagformulieren downloaden. 1. Steun voor algemene investeringen Deze steun is bestemd voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Grote ondernemingen zijn uitgesloten, evenals bepaalde activiteitssectoren zoals apotheken,advocaten en notarissen. Categorie Personeelsbestand Omzet balanstotaal Micro-onderneming < 10 2 miljoen 2 miljoen Kleine onderneming < miljoen 10 miljoen Middelgrote onderneming < miljoen 43 miljoen Grote onderneming 250 > 50 miljoen > 43 miljoen Toegelaten investeringen Om in aanmerking te komen voor steun, moeten de investeringen betrekking hebben op: de oprichting van een nieuwe vestiging of de uitbreiding van een bestaande vestiging; het diversifiëren van uw productie naar nieuwe productmarkten; een fundamentele verandering in uw productieproces. Concreet betekent dit dat gebruikelijke, recurrente en vervangingsinvesteringen uitgesloten zijn, evenals investeringen met het oog op aanpassing aan nieuwe normen en standaarden 54 Beroep doen op subsidies

3 Het minimumbedrag van de toelaatbare investeringen bedraagt: voor micro-ondernemingen; voor kleine ondernemingen; voor middelgrote ondernemingen. Soorten steun De financiële steun kan toegekend worden in de vorm van: een kapitaalpremie; een vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende een periode van maximaal 5 jaar; versnelde afschrijvingen. Omvang van de steun De steun bestaat uit een basistegemoetkoming en een bijkomende tegemoetkoming. De omvang van de steun hangt af van drie factoren: de grootte van de onderneming: het feit of de onderneming al dan niet in de ontwikkelingszone gelegen is: de vervulling van de economische en werkgelegenheidscriteria. Microonderneming BASISSTEUN Buiten de ontwikkelingszone 5% En zone de développement 15% BIJKOMENDE STEUN WERKGELEGENHEID Starter Laag of middengeschoold personeel Tewerkstelling werknemers met vermindering sociale bijdragen Uitbreidende onderneming Gebruik diensten ACTIRIS +2,5% BIJKOMENDE STEUN ECONOMISCHE BELEID Starter Strategische sector Bedrijfsverkeerplan Nieuwe vestiging buiten ontwikkelingszone Nieuwe vestiging in ontwikkelingszone +12,5% Kleine onderneming 5% 10% +12,5% Middelgrote onderneming 2,5% 10% +12,5% Startersgids 55

4 MAXIMUM Buiten de ontwikkelingszone In de ontwikkelingszone +15% +35% +15% +25% +25% Plafond van de steun : per onderneming en per burgerlijk jaar De ondernemer dient vooreerst een voorafgaandelijke toelating te bekomen. Dit nog voor hij enig engagement aangaat of de investering opstart. De bevoegde dienst is de Administratie voor Economie & tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel (tel , 2. Steun tot bescherming van het leefmilieu en steun voor stedelijke integratie Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan aan ondernemingen steun toekennen voor investeringen die een van de volgende doelstellingen nastreven: Bescherming van het milieu Het gaat hierbij om investeringen die ondernemingen in staat stellen de verplichte communautaire normen met betrekking tot de bescherming van het milieu te overtreffen, of investeringen die worden uitgevoerd hoewel er nog geen communautaire norm werd opgelegd. Aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen kan ook steun worden toegekend die hen in staat stelt zich aan te passen aan de nieuwe verplichte communautaire normen. De steun bedraagt minimaal 30% en maximaal 45% van de aanvaardbare investeringen voor micro- en kleine ondernemingen, minimaal 25% en maximaal 40% voor middelgrote ondernemingen en minimaal 15% en maximaal 30% voor grote ondernemingen. Stedelijke integratie Hierbij spreekt men van investeringen die uitgevoerd worden door ondernemingen met het doel zich harmonieus te integreren in stedelijke gebieden. Deze investeringen kunnen verband houden met relokalisatie, de mobiliteit van de koopwaar, de sanering van verontreinigde sites, een regenwaterput, een stormbekken of daarmee verbonden uitrustingen, groene daken, aanplantingen of burenhinder. De steun bedraagt minimaal 45% en maximaal 50% van de aanvaardbare investeringen voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, en minimaal 25% en maximaal 30% voor grote ondernemingen. 56 Beroep doen op subsidies

5 De verbetering van de energieprestatie en de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen Deze steun wordt toegekend voor de volgende investeringen: investeringen voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen; investeringen voor kwaliteitsvolle warmtekrachtkoppeling; investeringen voor een rationeler gebruik van de energie. De steun bedraagt minimaal 45% en maximaal 50% van de aanvaardbare investeringen voor micro- en kleine ondernemingen, minimaal 35% en maximaal 40% voor middelgrote ondernemingen en minimaal 25% en maximaal 30% voor grote ondernemingen. De productie van ecoproducten Deze steun kan enkel worden toegekend aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, voor investeringen met het oog op de productie van ecoproducten. De steun bedraagt tussen 35% en 40% van de aanvaardbare investeringen. Voor elk van deze tegemoetkomingen moet het investeringsbedrag minimaal bedragen. Het totaalbedrag van de steun is echter beperkt tot per onderneming en per kalenderjaar. 3. Consultancysteun Misschien bent u van plan advies in te winnen bij een extern adviseur teneinde de slaagkansen van uw project te verhogen. Weet dan dat u in bepaalde gevallen een consultancypremie kan bekomen van het Brussels Gewest. Deze premies zijn beschikbaar voor de fysieke personen, kleine en middelgrote Brusselse ondernemingen, zoals hierboven gedefinieerd. Drie soorten studies komen in aanmerking: Preactiviteitssteun Hierbij gaat het om een tegemoetkoming die kan worden toegekend voor de uitvoering van een studie vóór de opstart of overname van een onderneming, om bijvoorbeeld de haalbaarheid van het project te analyseren, of om een marktonderzoek uit te voeren. Deze steun richt zich niet tot ondernemingen of zelfstandigen: ze richt zich uitsluitend tot natuurlijke personen die nog geen economische activiteit uitoefenen en gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haalbaarheidsstudies Daarbij moet het gaan om een technische, economische of financiële studie. De studie moet de persoon in staat stellen zich te oriënteren of een investeringsbeslis- Startersgids 57

6 sing te nemen: aankoop van een nieuwe machine, verbetering of ontwikkeling van een nieuw product, beperking van het verontreinigingsniveau of van de geluidsoverlast... Deze steun is enkel gericht tot bedrijven en zelfstandigen. Extern advies De opdracht van de consultant moet gericht zijn op het oplossen van een specifiek beheerprobleem of op het verbeteren van de werking of de concurrentiekracht van de onderneming: businessplan, marktonderzoek, herstructureringsplan, implementatie van beheertools of systemen voor kwaliteitscontrole... Het is echter niet de bedoeling bijvoorbeeld een tegemoetkoming te vragen voor regelmatige fiscale of juridische adviesdiensten of voor reclame. In elk geval moet u beroep doen op consultants die: minstens 2 jaar werkzaam zijn gespecialiseerd zijn in het beschouwde domein een lijst met referenties voorleggen onafhankelijk zijn van u en uw onderneming De tussenkomst bedraagt 50% van de honoraria van de consultant, beperkt tot Aangezien deze steun onderworpen is aan het afsluiten van een overeenkomst tussen de begunstigde onderneming, de consulent en het Gewest, moet u in het bezit zijn van de ondertekende overeenkomst vooraleer de uitgaven te doen. Enkel de uitgaven gedaan na de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst zullen in overweging genomen worden voor het bekomen van een financiële tegemoetkoming. Er is dus geen terugwerkende kracht. De bevoegde dienst voor toekenning van deze steun is Administratie van Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel (tel , Vormingsacties Het gaat om opleidingen gegeven door externe organismen. Ze moeten een uitzonderlijk of dringend karakter hebben en tot doel hebben de werking en competitiviteit van de onderneming te verbeteren, met uitzondering van problemen van dagelijks, gewoon of recurrent beheer van de onderneming. De vormingen inzake de basiskennis verbonden aan de activiteit van de onderneming zijn uitgesloten. De tussenkomst van het gewest is 50% en bedraagt maximaal Tewerkstellingssteun Het aanwerven van personeel kost veel geld. Er bestaan echter een reeks van maatregelen die u toelaten de personeelskosten te verlagen. De meeste van deze 58 Beroep doen op subsidies

7 maatregelen worden toegekend door de federale overheid en impliceren een tijdelijke vermindering van de sociale lasten bij aanwerving van specifieke categorieën van werknemers. Een maatregel die veel succes kent bij starters is de vermindering van sociale bijdragen voor de eerste aanwervingen. Deze maatregel laat u toe te genieten van een vermindering van sociale lasten gedurende maximaal 13 trimesters bij aanwerving van een eerste, tweede en derde werknemer. Bovendien voorziet de maatregel in een tussenkomst in de kosten voor aansluiting bij een sociaal secretariaat. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt ook een reeks van tegemoetkomingen in de kosten voor aanwerving. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld wijzen op de aanwervingssteun in het kader van een specifiek project die voorziet in een forfaitaire interventie van maximaal gespreid over twee jaar, voor de aanwerving van een werkzoekende die ingeschreven is bij Actiris. Met specifieke projecten bedoelen we de bevordering en ontwikkeling van activiteiten buiten de Europese Unie, onderzoek en ontwikkeling, besparing op grondstoffen, de beheersing van de energieprestatie van de onderneming, het verkrijgen van milieucertificaten of labels, de invoering van een kwaliteitsgarantiesysteem, of de verbetering van het welzijn op het werk. Noteer ook dat binnen Actiris een dienst werd opgericht, de Dienst voor Werkgevers, om de ondernemingen te helpen bij hun personeelsbeheer. De Dienst voor Werkgevers helpt u bij de functiebeschrijving voor een aanwerving, volgt uw werkaanbiedingen op, informeert over tewerkstellingsmaatregelen en de financiële voordelen waarvan u kan genieten. Kortom, deze dienst licht u in over alles wat verband houdt met werkgelegenheid. U wenst een consulent te ontmoeten? Actiris Werkgeverslijn Kiekenmarkt Brussel T F Steun voor innovatie Ontwikkelt u een nieuw product of werkt u aan een vernieuwend procédé, denk er dan aan dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook subsidies toekent voor onderzoek en ontwikkeling. Concreet komt dit neer op een deelname van het Gewest in de kosten, verbonden aan uw onderzoeksproject. Naar gelang de situatie en het stadium van het onderzoek, neemt de tegemoetkoming de vorm aan van een premie of een terugbetaalbaar voorschot. Deze kan in bepaalde gevallen oplopen tot 75% van de aanvaarde kosten. Startersgids 59

8 Ook de externe adviesverlening in het kader van O&O kan in bepaalde gevallen gesubsidieerd worden. Hiervoor kan een tussenkomst van 50% in de honoraria van de externe consultant bekomen worden. Steun voor technische haalbaarheidsstudies Deze financiële tegemoetkoming ondersteunt haalbaarheidsstudies voorafgaandelijk aan een project van industrieel onderzoek of preconcurrentiële ontwikkeling, op voorwaarde dat deze studies toevertrouwd worden aan gespecialiseerde instellingen (universiteit, hogeschool, collectief onderzoekscentrum). Een kleine f middelgrote onderneing kan genieten van een subsidie van maximaal 75% vand e kosten van de studie. Het bedrag van de steun kan niet hoger zijn dan per project. Steun ter dekking van de kosten van intellectuele eigendomsrechten Deze steun dekt de kosten voor het behalen en valideren van brevetten en andere intellectuele eigendomsrechten voor kleine en middelgrote odnernemingen. De subsidie kan oplopen tot maximaal 70%. Steun voor industrieel onderzoek Deze steun richt zich tot iedere onderneming die een project van industriële ontwikkeling wenst uit te voeren en wordt uitgekeerd in de vorm van een subsidie of een terugbetaalbaar voorschot gelijk aan een percentage van de toegelaten kosten verbonden aan een project. Wanneer de subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een voorschot, moet deze terugbetaald worden. Onder industrieel onderzoek verstaat men gepland onderzoek dat gericht is op het verwerven van nieuwe nuttige kennis met het doel deze kennis op middellange termijn in te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten, of het aanzienlijk verbeteren van bestaande producten, processen of diensten Dit omvat de creatie van componenten van ingewikkelde systemen noodzakelijk voor het industrieel onderzoek, ondermeer voor de validatie van generische technologieën, met uitsluiting van de prototypes geviseerd door de experimentele ontwikkeling. Basistarief Subsidie Voorschot* KO/ZKO 70% 80% MO 60% 70% GO 50% 60% 60 Beroep doen op subsidies

9 Steun voor experimentele ontwikkeling Deze steun voorziet een financiële tussenkomst voor ondernemingen die een project van experimentele ontwikkeling hebben, in de vorm van een subsidie of een voorschot. Onder experimentele ontwikkeling verstaat men de activiteit die de omzetting beoogt van de resultaten van industrieel onderzoek in prototypes van producten, processen of diensten die niet voor commerciële doeleinden kunnen worden aangewend vóór het eind van het project. Basistarief Subsidie Voorschot* KO/ZKO 45% 60% MO 35% 50% GO 25% 40% Microprojeten inzake O&O Deze steun, die de vorm aanneemt van een subsidie of een voorschot, ondersteunt kleine en middelgrote bedrijven in hun kosten m.b.t. microprojecten van O&O. Industrieel onderzoek Exerimentele ontwikkeling Basistarief Subsidie Voorschot Subsidie Voorschot KO/ZKO 70% 80% 45% 60% MO 60% 70% 35% 50% Concreet komt dit neer op de deelname van het Gewest in de kosten van het onderzoeksproject. In functie van de situatie en het stadium van het onderzoek, neemt de steun de vorm aan van een premie of een terugbetaalbaar voorschot. Deze kan in bepaalde gevallen oplopen tot 75% van de goedgekeurde kosten. In bepaalde gevallen kunnen ook de kosten voor extern advies inzake O&O gesubsidieerd worden. Een deelname van 50% in de honraria van de consultant worden dan toegekend. 6. Subsidies voor uitvoer Er staan negen stimulanspremies ter beschikking van kmo s die markten in het buitenland willen vinden en aanboren, en daarbij een of meerdere initiatieven willen ontplooien die wellicht positieve gevolgen zullen hebben voor het Brussels Gewest, op economisch vlak of op het vlak van werkgelegenheid. De negen stimulanspremies die worden toegekend in de vorm van subsidies, hebben betrekking op de volgende initiatieven: De deelname aan opleidingsprogramma s of -seminaries De medewerking van experts inzake buitenlandse handel De realisatie van exportbevorderende informatiedragers Startersgids 61

10 De prospectie van markten gelegen buiten de Europese Unie De deelname aan buitenlandse beurzen en/of het uitnodigen van potentiële kopers op salons en beurzen in België De deelname aan internationale beurzen en salons buiten de Europese Unie gekoppeld aan een prospectie De deelname aan aanbestedingen voor markten buiten de Europese Unie De technische opleiding van buitenlandse potentiële klanten Het openen van collectieve vertegenwoordigingskantoren buiten de Europese Unie 7. Wegwijs in het aanbod van subsidies Teneinde u te helpen die steunmaatregelen te vinden die specifiek van toepassing zijn op uw bedrijf, heeft het Brussels Agentschap voor de Onderneming een databank ontwikkeld betreffende steun en begeleiding voor Brusselse bedrijven, die consulteerbaar is op volgend adres Deze kan u op een interactieve manier een overzicht geven van de voor u toegankelijke tegemoetkomingen. Niet enkel financiële maatregelen, maar ook fiscale maatregelen en diverse vormen van begeleiding worden u via deze databank voorgesteld. Om meer inlichtigen over deze steunmaatregelen te hebben, kunt u één van de medewerkers van het BAO contacteren op het nummer Beroep doen op subsidies

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van startende ondernemers. Deze kunnen een financieel duwtje in de rug betekenen voor je opstart. Het loont

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008 Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan initiatieven op het vlak van gezondheid 70 COCOF Santé De COCOF ondersteunt met dit budget eenmalige projecten. De projecten hebben tot doel de impact te verminderen

Nadere informatie

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Ecologiepremie Algemene informatie Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend?... 3 Het wettelijk kader?... 3 Europees kader... 3 Vlaams

Nadere informatie

T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K

T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K BAM, Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst I N H O U D

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen 09 De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Startersgids 119 1. Fiscale verplichtingen Als ondernemer zullen verschillende belastingen op u van toepassing zijn. We maken hier een onderscheid tussen:

Nadere informatie

Ontwerp van beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BAO (Brussels Agentschap voor de Onderneming VZW)

Ontwerp van beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BAO (Brussels Agentschap voor de Onderneming VZW) Ontwerp van beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BAO (Brussels Agentschap voor de Onderneming VZW) 2012-2017 BAO Beheerscontract 2012-2017 1 Table of Contents

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004 2260 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [S C 2004/35904] 2 APRIL 2004. Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

U werkt energie- en milieubewust

U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven Agentschap Ondernemen U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Versie april 2010 informeert - adviseert

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Bestuur Economie en Werkgelegenheid

Bestuur Economie en Werkgelegenheid Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Contacten Bestuur Economie en Werkgelegenheid Ja ar v e r s l ag 2 010 Kruidtuinlaan, 20 1035 Brussel T 02 800 34 52 F 02 800 38 04 info.eco@mbhg.irisnet.be

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering.

woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering. 1 2 woord vooraf Men hoort nogal eens zeggen: "Dat is een geboren ondernemer". Daarmee doelt men op de zelfstandigen uit de onmiddellijke omgeving die ogenschijnlijk met speels gemak en een minimum aan

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2009L0081 NL 01.01.2014 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2009/81/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer Basiskennis bedrijfsbeheer Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Basiskennis bedrijfsbeheer

Nadere informatie

INLEIDING TOT WARMTEKRACHTKOPPELING

INLEIDING TOT WARMTEKRACHTKOPPELING Warmtekrachtkoppeling - WKK > voor professionelen INLEIDING TOT WARMTEKRACHTKOPPELING Voorstudie van een warmtekrachtkoppeling April 29 Informatie : www.leefmilieubrussel.be rubriek : Professionelen >

Nadere informatie