BerOeP doen OP SUBSidieS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BerOeP doen OP SUBSidieS"

Transcriptie

1 05 Beroep doen op subsidies Startersgids 53

2 Het is belangrijk te weten dat er reeks van stimuli bestaan waarop u beroep kan doen bij de opstart van uw zaak. Deze stimuli kunnen u helpen de financiële last van een aantal investeringen te verlichten. De steun kan uitgaan van verschillende overheidsniveaus zoals de Europese Unie, de federale overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in bepaalde gevallen zelfs van de gemeenten. Het doel van de steun kan ook zeer verschillend zijn: het bevorderen van investeringen, het stimuleren van export, onderzoek en ontwikkeling, tewerkstelling, vorming, Tot slot kan de steun ook diverse vormen aannemen zoals het verstrekken van premies, het toekennen van fiscale vrijstellingen, het verschaffen van risicokapitaal, In dit hoofdstuk zullen wij ons beperken tot de financiële steunmaatregelen die interessant kunnen zijn voor Brusselse startende ondernemers. Weet echter dat dit slechts een greep is uit het ruime aanbod van tegemoetkomingen. Wilt u meer weten over díe steunmaatregelen die voor uw bedrijf van toepassing zijn, raadpleeg dan onze databank inzake steun en begeleiding voor Brusselse bedrijven op het adres Deze laat u toe, via verschillende onderzoeksmethodes, een overzicht te hebben van de voor u toegankelijke tegemoetkomingen. Bovendien kan u er de meeste aanvraagformulieren downloaden. 1. Steun voor algemene investeringen Deze steun is bestemd voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Grote ondernemingen zijn uitgesloten, evenals bepaalde activiteitssectoren zoals apotheken,advocaten en notarissen. Categorie Personeelsbestand Omzet balanstotaal Micro-onderneming < 10 2 miljoen 2 miljoen Kleine onderneming < miljoen 10 miljoen Middelgrote onderneming < miljoen 43 miljoen Grote onderneming 250 > 50 miljoen > 43 miljoen Toegelaten investeringen Om in aanmerking te komen voor steun, moeten de investeringen betrekking hebben op: de oprichting van een nieuwe vestiging of de uitbreiding van een bestaande vestiging; het diversifiëren van uw productie naar nieuwe productmarkten; een fundamentele verandering in uw productieproces. Concreet betekent dit dat gebruikelijke, recurrente en vervangingsinvesteringen uitgesloten zijn, evenals investeringen met het oog op aanpassing aan nieuwe normen en standaarden 54 Beroep doen op subsidies

3 Het minimumbedrag van de toelaatbare investeringen bedraagt: voor micro-ondernemingen; voor kleine ondernemingen; voor middelgrote ondernemingen. Soorten steun De financiële steun kan toegekend worden in de vorm van: een kapitaalpremie; een vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende een periode van maximaal 5 jaar; versnelde afschrijvingen. Omvang van de steun De steun bestaat uit een basistegemoetkoming en een bijkomende tegemoetkoming. De omvang van de steun hangt af van drie factoren: de grootte van de onderneming: het feit of de onderneming al dan niet in de ontwikkelingszone gelegen is: de vervulling van de economische en werkgelegenheidscriteria. Microonderneming BASISSTEUN Buiten de ontwikkelingszone 5% En zone de développement 15% BIJKOMENDE STEUN WERKGELEGENHEID Starter Laag of middengeschoold personeel Tewerkstelling werknemers met vermindering sociale bijdragen Uitbreidende onderneming Gebruik diensten ACTIRIS +2,5% BIJKOMENDE STEUN ECONOMISCHE BELEID Starter Strategische sector Bedrijfsverkeerplan Nieuwe vestiging buiten ontwikkelingszone Nieuwe vestiging in ontwikkelingszone +12,5% Kleine onderneming 5% 10% +12,5% Middelgrote onderneming 2,5% 10% +12,5% Startersgids 55

4 MAXIMUM Buiten de ontwikkelingszone In de ontwikkelingszone +15% +35% +15% +25% +25% Plafond van de steun : per onderneming en per burgerlijk jaar De ondernemer dient vooreerst een voorafgaandelijke toelating te bekomen. Dit nog voor hij enig engagement aangaat of de investering opstart. De bevoegde dienst is de Administratie voor Economie & tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel (tel , 2. Steun tot bescherming van het leefmilieu en steun voor stedelijke integratie Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan aan ondernemingen steun toekennen voor investeringen die een van de volgende doelstellingen nastreven: Bescherming van het milieu Het gaat hierbij om investeringen die ondernemingen in staat stellen de verplichte communautaire normen met betrekking tot de bescherming van het milieu te overtreffen, of investeringen die worden uitgevoerd hoewel er nog geen communautaire norm werd opgelegd. Aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen kan ook steun worden toegekend die hen in staat stelt zich aan te passen aan de nieuwe verplichte communautaire normen. De steun bedraagt minimaal 30% en maximaal 45% van de aanvaardbare investeringen voor micro- en kleine ondernemingen, minimaal 25% en maximaal 40% voor middelgrote ondernemingen en minimaal 15% en maximaal 30% voor grote ondernemingen. Stedelijke integratie Hierbij spreekt men van investeringen die uitgevoerd worden door ondernemingen met het doel zich harmonieus te integreren in stedelijke gebieden. Deze investeringen kunnen verband houden met relokalisatie, de mobiliteit van de koopwaar, de sanering van verontreinigde sites, een regenwaterput, een stormbekken of daarmee verbonden uitrustingen, groene daken, aanplantingen of burenhinder. De steun bedraagt minimaal 45% en maximaal 50% van de aanvaardbare investeringen voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, en minimaal 25% en maximaal 30% voor grote ondernemingen. 56 Beroep doen op subsidies

5 De verbetering van de energieprestatie en de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen Deze steun wordt toegekend voor de volgende investeringen: investeringen voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen; investeringen voor kwaliteitsvolle warmtekrachtkoppeling; investeringen voor een rationeler gebruik van de energie. De steun bedraagt minimaal 45% en maximaal 50% van de aanvaardbare investeringen voor micro- en kleine ondernemingen, minimaal 35% en maximaal 40% voor middelgrote ondernemingen en minimaal 25% en maximaal 30% voor grote ondernemingen. De productie van ecoproducten Deze steun kan enkel worden toegekend aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, voor investeringen met het oog op de productie van ecoproducten. De steun bedraagt tussen 35% en 40% van de aanvaardbare investeringen. Voor elk van deze tegemoetkomingen moet het investeringsbedrag minimaal bedragen. Het totaalbedrag van de steun is echter beperkt tot per onderneming en per kalenderjaar. 3. Consultancysteun Misschien bent u van plan advies in te winnen bij een extern adviseur teneinde de slaagkansen van uw project te verhogen. Weet dan dat u in bepaalde gevallen een consultancypremie kan bekomen van het Brussels Gewest. Deze premies zijn beschikbaar voor de fysieke personen, kleine en middelgrote Brusselse ondernemingen, zoals hierboven gedefinieerd. Drie soorten studies komen in aanmerking: Preactiviteitssteun Hierbij gaat het om een tegemoetkoming die kan worden toegekend voor de uitvoering van een studie vóór de opstart of overname van een onderneming, om bijvoorbeeld de haalbaarheid van het project te analyseren, of om een marktonderzoek uit te voeren. Deze steun richt zich niet tot ondernemingen of zelfstandigen: ze richt zich uitsluitend tot natuurlijke personen die nog geen economische activiteit uitoefenen en gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haalbaarheidsstudies Daarbij moet het gaan om een technische, economische of financiële studie. De studie moet de persoon in staat stellen zich te oriënteren of een investeringsbeslis- Startersgids 57

6 sing te nemen: aankoop van een nieuwe machine, verbetering of ontwikkeling van een nieuw product, beperking van het verontreinigingsniveau of van de geluidsoverlast... Deze steun is enkel gericht tot bedrijven en zelfstandigen. Extern advies De opdracht van de consultant moet gericht zijn op het oplossen van een specifiek beheerprobleem of op het verbeteren van de werking of de concurrentiekracht van de onderneming: businessplan, marktonderzoek, herstructureringsplan, implementatie van beheertools of systemen voor kwaliteitscontrole... Het is echter niet de bedoeling bijvoorbeeld een tegemoetkoming te vragen voor regelmatige fiscale of juridische adviesdiensten of voor reclame. In elk geval moet u beroep doen op consultants die: minstens 2 jaar werkzaam zijn gespecialiseerd zijn in het beschouwde domein een lijst met referenties voorleggen onafhankelijk zijn van u en uw onderneming De tussenkomst bedraagt 50% van de honoraria van de consultant, beperkt tot Aangezien deze steun onderworpen is aan het afsluiten van een overeenkomst tussen de begunstigde onderneming, de consulent en het Gewest, moet u in het bezit zijn van de ondertekende overeenkomst vooraleer de uitgaven te doen. Enkel de uitgaven gedaan na de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst zullen in overweging genomen worden voor het bekomen van een financiële tegemoetkoming. Er is dus geen terugwerkende kracht. De bevoegde dienst voor toekenning van deze steun is Administratie van Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel (tel , Vormingsacties Het gaat om opleidingen gegeven door externe organismen. Ze moeten een uitzonderlijk of dringend karakter hebben en tot doel hebben de werking en competitiviteit van de onderneming te verbeteren, met uitzondering van problemen van dagelijks, gewoon of recurrent beheer van de onderneming. De vormingen inzake de basiskennis verbonden aan de activiteit van de onderneming zijn uitgesloten. De tussenkomst van het gewest is 50% en bedraagt maximaal Tewerkstellingssteun Het aanwerven van personeel kost veel geld. Er bestaan echter een reeks van maatregelen die u toelaten de personeelskosten te verlagen. De meeste van deze 58 Beroep doen op subsidies

7 maatregelen worden toegekend door de federale overheid en impliceren een tijdelijke vermindering van de sociale lasten bij aanwerving van specifieke categorieën van werknemers. Een maatregel die veel succes kent bij starters is de vermindering van sociale bijdragen voor de eerste aanwervingen. Deze maatregel laat u toe te genieten van een vermindering van sociale lasten gedurende maximaal 13 trimesters bij aanwerving van een eerste, tweede en derde werknemer. Bovendien voorziet de maatregel in een tussenkomst in de kosten voor aansluiting bij een sociaal secretariaat. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt ook een reeks van tegemoetkomingen in de kosten voor aanwerving. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld wijzen op de aanwervingssteun in het kader van een specifiek project die voorziet in een forfaitaire interventie van maximaal gespreid over twee jaar, voor de aanwerving van een werkzoekende die ingeschreven is bij Actiris. Met specifieke projecten bedoelen we de bevordering en ontwikkeling van activiteiten buiten de Europese Unie, onderzoek en ontwikkeling, besparing op grondstoffen, de beheersing van de energieprestatie van de onderneming, het verkrijgen van milieucertificaten of labels, de invoering van een kwaliteitsgarantiesysteem, of de verbetering van het welzijn op het werk. Noteer ook dat binnen Actiris een dienst werd opgericht, de Dienst voor Werkgevers, om de ondernemingen te helpen bij hun personeelsbeheer. De Dienst voor Werkgevers helpt u bij de functiebeschrijving voor een aanwerving, volgt uw werkaanbiedingen op, informeert over tewerkstellingsmaatregelen en de financiële voordelen waarvan u kan genieten. Kortom, deze dienst licht u in over alles wat verband houdt met werkgelegenheid. U wenst een consulent te ontmoeten? Actiris Werkgeverslijn Kiekenmarkt Brussel T F Steun voor innovatie Ontwikkelt u een nieuw product of werkt u aan een vernieuwend procédé, denk er dan aan dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook subsidies toekent voor onderzoek en ontwikkeling. Concreet komt dit neer op een deelname van het Gewest in de kosten, verbonden aan uw onderzoeksproject. Naar gelang de situatie en het stadium van het onderzoek, neemt de tegemoetkoming de vorm aan van een premie of een terugbetaalbaar voorschot. Deze kan in bepaalde gevallen oplopen tot 75% van de aanvaarde kosten. Startersgids 59

8 Ook de externe adviesverlening in het kader van O&O kan in bepaalde gevallen gesubsidieerd worden. Hiervoor kan een tussenkomst van 50% in de honoraria van de externe consultant bekomen worden. Steun voor technische haalbaarheidsstudies Deze financiële tegemoetkoming ondersteunt haalbaarheidsstudies voorafgaandelijk aan een project van industrieel onderzoek of preconcurrentiële ontwikkeling, op voorwaarde dat deze studies toevertrouwd worden aan gespecialiseerde instellingen (universiteit, hogeschool, collectief onderzoekscentrum). Een kleine f middelgrote onderneing kan genieten van een subsidie van maximaal 75% vand e kosten van de studie. Het bedrag van de steun kan niet hoger zijn dan per project. Steun ter dekking van de kosten van intellectuele eigendomsrechten Deze steun dekt de kosten voor het behalen en valideren van brevetten en andere intellectuele eigendomsrechten voor kleine en middelgrote odnernemingen. De subsidie kan oplopen tot maximaal 70%. Steun voor industrieel onderzoek Deze steun richt zich tot iedere onderneming die een project van industriële ontwikkeling wenst uit te voeren en wordt uitgekeerd in de vorm van een subsidie of een terugbetaalbaar voorschot gelijk aan een percentage van de toegelaten kosten verbonden aan een project. Wanneer de subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een voorschot, moet deze terugbetaald worden. Onder industrieel onderzoek verstaat men gepland onderzoek dat gericht is op het verwerven van nieuwe nuttige kennis met het doel deze kennis op middellange termijn in te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten, of het aanzienlijk verbeteren van bestaande producten, processen of diensten Dit omvat de creatie van componenten van ingewikkelde systemen noodzakelijk voor het industrieel onderzoek, ondermeer voor de validatie van generische technologieën, met uitsluiting van de prototypes geviseerd door de experimentele ontwikkeling. Basistarief Subsidie Voorschot* KO/ZKO 70% 80% MO 60% 70% GO 50% 60% 60 Beroep doen op subsidies

9 Steun voor experimentele ontwikkeling Deze steun voorziet een financiële tussenkomst voor ondernemingen die een project van experimentele ontwikkeling hebben, in de vorm van een subsidie of een voorschot. Onder experimentele ontwikkeling verstaat men de activiteit die de omzetting beoogt van de resultaten van industrieel onderzoek in prototypes van producten, processen of diensten die niet voor commerciële doeleinden kunnen worden aangewend vóór het eind van het project. Basistarief Subsidie Voorschot* KO/ZKO 45% 60% MO 35% 50% GO 25% 40% Microprojeten inzake O&O Deze steun, die de vorm aanneemt van een subsidie of een voorschot, ondersteunt kleine en middelgrote bedrijven in hun kosten m.b.t. microprojecten van O&O. Industrieel onderzoek Exerimentele ontwikkeling Basistarief Subsidie Voorschot Subsidie Voorschot KO/ZKO 70% 80% 45% 60% MO 60% 70% 35% 50% Concreet komt dit neer op de deelname van het Gewest in de kosten van het onderzoeksproject. In functie van de situatie en het stadium van het onderzoek, neemt de steun de vorm aan van een premie of een terugbetaalbaar voorschot. Deze kan in bepaalde gevallen oplopen tot 75% van de goedgekeurde kosten. In bepaalde gevallen kunnen ook de kosten voor extern advies inzake O&O gesubsidieerd worden. Een deelname van 50% in de honraria van de consultant worden dan toegekend. 6. Subsidies voor uitvoer Er staan negen stimulanspremies ter beschikking van kmo s die markten in het buitenland willen vinden en aanboren, en daarbij een of meerdere initiatieven willen ontplooien die wellicht positieve gevolgen zullen hebben voor het Brussels Gewest, op economisch vlak of op het vlak van werkgelegenheid. De negen stimulanspremies die worden toegekend in de vorm van subsidies, hebben betrekking op de volgende initiatieven: De deelname aan opleidingsprogramma s of -seminaries De medewerking van experts inzake buitenlandse handel De realisatie van exportbevorderende informatiedragers Startersgids 61

10 De prospectie van markten gelegen buiten de Europese Unie De deelname aan buitenlandse beurzen en/of het uitnodigen van potentiële kopers op salons en beurzen in België De deelname aan internationale beurzen en salons buiten de Europese Unie gekoppeld aan een prospectie De deelname aan aanbestedingen voor markten buiten de Europese Unie De technische opleiding van buitenlandse potentiële klanten Het openen van collectieve vertegenwoordigingskantoren buiten de Europese Unie 7. Wegwijs in het aanbod van subsidies Teneinde u te helpen die steunmaatregelen te vinden die specifiek van toepassing zijn op uw bedrijf, heeft het Brussels Agentschap voor de Onderneming een databank ontwikkeld betreffende steun en begeleiding voor Brusselse bedrijven, die consulteerbaar is op volgend adres Deze kan u op een interactieve manier een overzicht geven van de voor u toegankelijke tegemoetkomingen. Niet enkel financiële maatregelen, maar ook fiscale maatregelen en diverse vormen van begeleiding worden u via deze databank voorgesteld. Om meer inlichtigen over deze steunmaatregelen te hebben, kunt u één van de medewerkers van het BAO contacteren op het nummer Beroep doen op subsidies

GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN EN SUBSIDIES VOOR KMO S

GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN EN SUBSIDIES VOOR KMO S GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN EN SUBSIDIES VOOR KMO S Bent u een KMO die graag een aanvraag tot subsidiëring zou indienen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Kunt u er moeilijk aan uit en weet u niet

Nadere informatie

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s BRUssel EXPORT Financiële steunmaatregelen voor de export, een hefboom voor de KMO s Brussel Export geeft uw export een boost Gesubsidieerde projecten Brussel Export kent KMO s financiële steunmaatregelen

Nadere informatie

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL JAARVERSLAG 2014 over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

Gegevens over het jaar 2013

Gegevens over het jaar 2013 Jaarverslag over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens over het jaar 2013 betreffende

Nadere informatie

Is uw onderneming actief in de bouwsector?

Is uw onderneming actief in de bouwsector? Is uw onderneming actief in de bouwsector? Het Gewest biedt steun! Gewestelijke steunmaatregelen voor Brusselse ondernemingen Projecten onder de loep Bent u als zelfstandige of onderneming gevestigd in

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

WEET U HET AL? Brussel stopt een turbo in uw business. GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN

WEET U HET AL? Brussel stopt een turbo in uw business. GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN WEET U HET AL? Brussel stopt een turbo in uw business. GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN U bent bedrijfsleider of zelfstandige? U wilt uw eigen zaak opstarten?

Nadere informatie

Financiering van Innovatie:

Financiering van Innovatie: WORKSHOP: Verbeter uw concurrentiepositie door steun voor onderzoek en ontwikkeling SPIROTECH BELGIUM, 22 April 2014 Financiering van Innovatie: Subsidies en Fiscale Stimuli LEYTON LEYTON GROEP Opgericht

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 OKTOBER 2008

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 OKTOBER 2008 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 OKTOBER 2008 inzake de tweede reeks ontwerpen van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Ordonnantie van 1 april 2004 / Ordonnantie van 1 juli 1993 / Koninklijk Besluit nr. 123

Ordonnantie van 1 april 2004 / Ordonnantie van 1 juli 1993 / Koninklijk Besluit nr. 123 nl alles te Weten komen Over de financiële steun toegekend aan Ondernemingen Ordonnantie van 1 april 2004 / Ordonnantie van 1 juli 1993 / Koninklijk Besluit nr. 123 WWW.premieskmO.Be investeringen advies

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

Financiële steunmaatregelen voor de export

Financiële steunmaatregelen voor de export opent nieuwe perspectieven Financiële steunmaatregelen voor de export Nieuwe modaliteiten vanaf 24.09.2012 M I N I S T E R I E V A N H E T B R U S S E L S H O O F D S T E D E L I J K G E W E S T Begeleiding

Nadere informatie

STAATSTEUN A350XWB Financieringsscenario s

STAATSTEUN A350XWB Financieringsscenario s STAATSTEUN A350XWB Financieringsscenario s De Belgische Regering heeft, na een aantal principiële stellingnames (14.10.2005, 18.03.2007 en 29.02.2008), op 11 juli 2008 de beslissing genomen om de O&O&Iactiviteiten

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Kmo portefeuille voor ondernemers

Kmo portefeuille voor ondernemers Kmo portefeuille voor ondernemers Steun voor opleiding en advies. Kmo portefeuille, de subsidie voor opleiding & advies? De kmo portefeuille is een maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 78/2013 van 11 december 2013 Betreft: aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie om een netwerkverbinding tot

Nadere informatie

De eenmalige innovatiepremie

De eenmalige innovatiepremie De FOD Economie informeert U! De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer

Nadere informatie

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging!

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! Onze ambitie: de R&D-kostenkampioen van Europa worden > Agoria > Meer dan 1.600 lidbedrijven > Goed voor 300.000 werknemers > Exporteert ongeveer

Nadere informatie

Premiereglement voor startende ondernemingen. Artikel 1. Inhoud.

Premiereglement voor startende ondernemingen. Artikel 1. Inhoud. Premiereglement voor startende ondernemingen Artikel 1. Inhoud. Het college van burgemeester en schepenen kan binnen de perken van de beschikbare budgetten een eenmalige premie toekennen voor het opstarten

Nadere informatie

Stimuli bij innovatie

Stimuli bij innovatie In dit document gaan we in op een aantal subsidies en fiscale maatregelen die interessant zijn voor ondernemingen bezig met innovatie. Indien u nog bijkomende vragen of onduidelijkheden heeft, aarzel dan

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008 Financiele Stimulansen voor KMO s Cynthia Stinckens 25 mei 2008 1. Financiële Stimulansen 2. VLAO: Adviesverlening en Begeleiding 3. Informatie Voor wat hoort wat? U gaat investeren U gaat aanwerven of

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

De innovatiepremie 100% netto!

De innovatiepremie 100% netto! De innovatiepremie 100% netto! De innovatiepremie De maatregel eenmalige innovatiepremie is de volledige fiscale vrijstelling van de premie, toegekend en betaald door een werkgever aan zijn creatieve werknemers

Nadere informatie

WEET U HET AL? Brussel stopt een turbo in uw business. GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN

WEET U HET AL? Brussel stopt een turbo in uw business. GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN WEET U HET AL? Brussel stopt een turbo in uw business. GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN U bent bedrijfsleider of zelfstandige? U wilt uw eigen zaak opstarten?

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/256 BERAADSLAGING NR. 13/123 VAN 3 DECEMBER 2013 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016 AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN MVB/WINWORD/SOCIAL/CIRCULAIRES FONDS/ SOCIALES 2016/ DIVERS/PROD DIV 002 FORM GROUPE A RISQUE NL Brussel, 15 januari 2016 Betreft : Regeling om financiële

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Brussel stopt een turbo in uw business.

Brussel stopt een turbo in uw business. Weet u het al? Brussel stopt een turbo in uw business. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft zelfstandigen en en graag een financieel duwtje in de rug. De Gewestelijke steunmaatregelen voor Brusselse

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Projectvoorstelling. Brussels Greenfields. Leefmilieu Brussel (BIM) Brussels Greenfields 1

Projectvoorstelling. Brussels Greenfields. Leefmilieu Brussel (BIM) Brussels Greenfields 1 Projectvoorstelling Brussels Greenfields Leefmilieu Brussel (BIM) Brussels Greenfields 1 Agenda Algemeen deel : context van het project Gedetailleerd deel : werking van het project Leefmilieu Brussel (BIM)

Nadere informatie

Brussel stopt een turbo in uw business.

Brussel stopt een turbo in uw business. Weet u het al? Brussel stopt een turbo in uw business. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft zelfstandigen en ondernemingen graag een financieel duwtje in de rug. De Gewestelijke steunmaatregelen voor

Nadere informatie

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH V l a a m s e R a a d v o o r W e t e n s c h a p s b e l e i d ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

Infosessie. Kick-off OOI 2015

Infosessie. Kick-off OOI 2015 Infosessie Kick-off OOI 2015 Innoviris o Begin van de activiteiten: 1 juli 2004 o o o o Missie: technologische innovatie bevorderen en ondersteunen via de financiering van O&O-projecten van Brusselse ondernemingen,

Nadere informatie

Informatie voor de coordinatoren van de geselecteerde projecten

Informatie voor de coordinatoren van de geselecteerde projecten «Doelstelling 2013: Samen investeren in stedelijke ontwikkeling!» Informatie voor de coordinatoren van de geselecteerde projecten 18 maart 2008 Brussels Info Place Cel coördinatie en beheer EFRO 2007-2013

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Gewestelijke steun. Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone

Gewestelijke steun. Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone Gewestelijke steun Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone Agentschap Ondernemen De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen Complementair aan Innovatiecentra & IWT (innoveren)

Nadere informatie

Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement.

Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement. Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement. Be Planet is een stichting van openbaar nut die innoverende acties

Nadere informatie

Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014

Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014 Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014 ART. 1: Het College van Burgemeester en Schepenen kan binnen de perken van de beschikbare

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek: Diversificatiestrategieën van accountantskantoren

Samenvatting onderzoek: Diversificatiestrategieën van accountantskantoren UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Samenvatting onderzoek: Diversificatiestrategieën van accountantskantoren Frederik Verplancke onder leiding van Prof. dr. Gerrit

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten Informatiepakket over het gebruik van de kmo-portefeuille door uw Vlaamse kmo-klanten 1. INLEIDING 3 1.1. WAARTOE DIENT DEZE GIDS? 3 1.2. WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE? 4 1.3. WIE KOMT IN AANMERKING? 4 1.4.

Nadere informatie

OVERZICHT ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGS- VERORDENING

OVERZICHT ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGS- VERORDENING OVERZICHT ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGS- VERORDENING Bijlage 1 bij Verduidelijkende nota Staatssteun Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INLEIDING Deze toelichting dient als wegwijzer voor projectpartners

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

Via diverse kanalen steun voor energiebesparende investeringen: via netbeheerders, overheidsinstanties, en via de federale belastingsaftrek.

Via diverse kanalen steun voor energiebesparende investeringen: via netbeheerders, overheidsinstanties, en via de federale belastingsaftrek. 1 Overzicht energiepremies voor bedrijven, zoals ze momenteel bestaan. Natuurlijk worden heel wat wijzigingen verwacht met de nieuw geïnstalleerde regionale regeringen (aangezien premiebeleid geregionaliseerd

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

BEA vervangt in het Vlaamse gewest de systemen voor opleidings- en adviescheques.

BEA vervangt in het Vlaamse gewest de systemen voor opleidings- en adviescheques. BEA VRAAG & ANTWOORD 1.1 WAT IS BEA? BEA (Budget voor Economisch Advies), ook gekend als de ondernemerschapsportefeuille, is een nieuwe steunmaatregel van de Vlaamse overheid om ervoor te zorgen dat meer

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Ontdek het inschakelingscontract

Ontdek het inschakelingscontract Ontdek het inschakelingscontract De nieuwe maatregel van de Brusselse regering om jongeren aan het werk te zetten 29 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Context 2. Doelstellingen van de maatregel 3. Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds)

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Met behulp van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) kan de Europese Unie steun verlenen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 29.07.2008 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 29.07.2008 MONITEUR BELGE 39197 VERTALING N. 2008 2500 MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 3 JULI 2008. Decreet betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië (1) [2008/202676] Het Waals Parlement heeft

Nadere informatie

Hoe beschermt u wat uw bedrijf uniek maakt? Ontdek het via Agentschap Ondernemen!

Hoe beschermt u wat uw bedrijf uniek maakt? Ontdek het via Agentschap Ondernemen! Hoe beschermt u wat uw bedrijf uniek maakt? Ontdek het via Agentschap Ondernemen! Uw merk, een product of een nieuwe dienst zijn belangrijke troeven voor uw bedrijf. Ze onderscheiden uw onderneming van

Nadere informatie

Korting bedrijfsvoorheffing in steunzone (ontwrichte zone)

Korting bedrijfsvoorheffing in steunzone (ontwrichte zone) Korting bedrijfsvoorheffing in steunzone (ontwrichte zone) Steunzones Waarom? Bedrijfssluitingen met grote impact op regio Fiscaal voordeel voor werkgelegenheidscreatie Momenteel afbakening van 2 regio

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Financiële regelingen, fiscale voordelen en adviesdiensten voor de ondernemer Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Als ondernemer wilt u vooruit. Voor sommigen van u

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2007; SCSZ/07/127 1 BERAADSLAGING NR. 06/043 VAN 16 MEI 2006, GEWIJZIGD OP 3 JULI 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

1) die zich vóór 2 oktober 2017 op een site van citydev.brussels gevestigd heeft;

1) die zich vóór 2 oktober 2017 op een site van citydev.brussels gevestigd heeft; Reglement voor de toekenning van steunmaatregelen voor de tewerkstelling van Brusselaars aan de ondernemingen die gevestigd zijn op de sites van citydev.brussels Het Brussels gewest en citydev.brussels

Nadere informatie

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Mr. Bart Robyns Legal Consultant bart.robyns@groups.be Bepaalde

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/048 BERAADSLAGING NR. 08/017 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Innovatiesubsidies Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 Agentschap Ondernemen Ondernemingen actief informeren en adviseren over overheidsmaatregelen en stimuli, complementair

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen -opleiding -advies over

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Besluit van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Nadere informatie

De vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij investeringen in steunzones

De vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij investeringen in steunzones De vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij investeringen in steunzones 2 Door middel van de Wet houdende uitvoering van het Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance werd begin

Nadere informatie

FORMULIER DV94D. Waarom deze vrijstelling?

FORMULIER DV94D. Waarom deze vrijstelling? AANVRAAG TOT VRIJSTELLING OM EEN OPLEIDING VIA TEWERKSTELLING TE VOLGEN IN EEN ONDERNEMING VOOR VORMING DOOR ARBEID (CSPI, EX-EFT: ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL) OF EEN ATELIER VOOR VORMING DOOR

Nadere informatie

Overzicht startersbeleid

Overzicht startersbeleid Overzicht startersbeleid 1. Gratis starten in Gent 2. Startersevents 3. Starterscontract 4. OndernemerschapsForum 5. Ruimte voor startende ondernemingen 6. Belasting vrijstelling voor startende ondernemingen

Nadere informatie

PROJECTOPROEP GOOD FOOD Project:.. (de naam of het letterwoord van het project)

PROJECTOPROEP GOOD FOOD Project:.. (de naam of het letterwoord van het project) PROJECTOPROEP GOOD FOOD 2017 «Naar een duurzame stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest» Project:.. (de naam of het letterwoord van het project) Duid aan in welke van onderstaande thematische

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie