.*. rti. Voor u ligt de Nieuwsbrief Schatkistbankieren, speciaal bedoeld voor decentrale overheden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ".*. rti. Voor u ligt de Nieuwsbrief Schatkistbankieren, speciaal bedoeld voor decentrale overheden."

Transcriptie

1 Agentschap van de Generale Thesaurie Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus EE Den Haag Waterschap Roer en Overmaas Waterschap Roer en Overmaas (LB) t.a.v. het Dagelijks Bestuur Postbus AD Sittard M'.*. rti -> : j Om j 1 7 ME[ >l ^»ObOO AL)J Pk iq, UX Lee r«r ato aan Agentschap Korte Voorhout CW Den Haag Postbus EE Den Haag Ons kenmerk AGT/ 2013 / 565M Datum 15 mei 2013 Betreft Nieuwsbrief schatkistbankieren voor decentrale overheden Voor u ligt de Nieuwsbrief Schatkistbankieren, speciaal bedoeld voor decentrale overheden. Zoals u weet, heeft het kabinet besloten dat gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in 2013 gaan deelnemen aan schatkistbankieren. Ook uw organisatie wordt verplicht tot deelname. Het Agentschap van de Generale Thesaurie is belast met de uitvoering van schatkistbankieren. In de Nieuwsbrief leest u wat schatkistbankieren inhoudt en wat de deelname aan schatkistbankieren voor uw organisatie betekent. Ook kunt u lezen hoe het proces van aansluiting op de schatkist er de komende tijd uitziet. Om uw organisatie te kunnen laten deelnemen hebben we vanzelfsprekend uw hulp nodig. In de Nieuwsbrief leest u welke medewerking wij de komende tijd van u vragen. Het Agentschap zal de komende maanden bij verschillende bijeenkomsten in het land aanwezig zijn om schatkistbankieren toe te lichten. Zo zijn we aanwezig bij de Regiodagen Gemeentefinanciën van BZK/VNG/FAMO en bij treasuryoverleggen van provincies, waterschappen en gemeenten. Als u na het lezen van deze Nieuwsbrief nog vragen hebt, biedt mogelijk onze website uitkomst. Hier is onder andere een set van veelgestelde vragen en antwoorden beschikbaar. Ook vindt u op de website een contactformulier waarmee u uw vragen kunt stellen aan het Agentschap. Erik Wilders Emile Spijkerman Agent, Ministerie van Financiën Projectleider Schatkistbankieren voor decentrale overheden

2 Agentschap van de Generale Thesaurie Ministerie van Financiën Nieuwsbrief Schatkistbankieren voor decentrale overheden mei In deze Nieuwsbrief Introductie schatkistbankieren 11 Wat is schatkistbankieren? Waarom schatkistbankieren? Wie doen er mee? Welke middelen? Welke rentevergoeding? Publieke taak Onderling lenen Geen kredietverlening Het wetsvoorstel 2 Hoe werkt schatkistbankieren? 3 Presentaties in het land 5 De aansluiting op de schatkist: informatie aanleveren bij het Agentschap 5 Overgangsregeling beleggingen 6 Introductie schatkistbankieren In februari 2013 heeft het kabinet het voorstel 'Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist' bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord 'overtollig'verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. De deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Hieronder vindt u een toelichting op de belangrijkste elementen van schatkistbankieren, toegespitst op de invoering ervan voor decentrale overheden. Wat is schatkistbankieren? Binnen het ministerie van Financiën wordt schatkistbankieren uitgevoerd door het Agentschap. Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden (zie verderop). Vanzelfsprekend blijven decentrale overheden volledig vrij in de besteding van hun middelen zonder dat het Agentschap daar enige vorm van toezicht op uitoefent of kan uitoefenen. De schatkist biedt geen leen- of roodstandfaciliteit aan. Voor het betalingsverkeer blijven decentrale overheden aangewezen op het bankwezen. Waarom schatkistbankieren voor decentrale overheden? Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. Dat het Rijk (het Agentschap) minder hoeft te financieren op de markt vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Een ander belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico's waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. Wie doen er mee aan schatkistbankieren? Op dit moment doen er al circa 250 instellingen mee aan schatkistbankieren. Verplichte deelnemers zijn op dit moment rechtspersonen met een wettelijke taak (zoals CPB en CBS) en agentschappen (zoals het KNMI). Onderwijsinstellingen kunnen vrijwillig meedoen, en ook een aantal decentrale overheden doet nu reeds vrijwillig mee. De verplichting tot schatkistbankieren wordt verankerd in de wet Fido. Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn daarmee ook gemeenschappelijke regelingen, voor zover ze een openbaar lichaam zijn, verplicht tot deelname.

3 a I Nieuwsbrief Schatkistbankieren mei 2013 Op de website van het Agentschap staat een voorlopige lijst van gemeenschappelijk regelingen die verplicht zijn mee te doen aan schatkistbankieren. Niet uitgesloten is dat gemeenten, provincies en waterschappen deelnemen in openbare lichamen die nog niet op de lijst van gemeenschappelijke regelingen vermeld staan. Gemeenten, provincies en waterschappen worden verzocht hiervan melding te maken aan het Agentschap. tl Welke middelen moeten in de schatkist? Afgezien van de mogelijkheid om aan elkaar leningen te verstrekken (zie hierna), zijn decentrale overheden verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan te houden'. Wel is er sprake van een bepaalde drempel. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van een decentrale overheid. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van 0,25 min en een maximum van 2,5 min. Dit betekent dat een decentrale overheid altijd de eerste buiten de schatkist mag houden, en dat een decentrale overheid afhankelijkvan de begrotingsomvang maximaal 2,5 miljoen buiten de schatkist mag laten 2. Alle decentrale overheden worden aangesloten op de schatkist, ook wanneer een decentrale overheid geen overtollige middelen heeft. Immers, niet uitgesloten kan worden dat een decentrale overheid in de toekomst alsnog (incidenteel) overtollige middelen heeft. Over de middelen die een decentrale overheid in de schatkist aanhoudt, vergoedt de schatkist rente. Welke rentevergoeding geeft de schatkist? In de schatkist kan een decentrale overheid middelen aanhouden in rekening-courant (RC) en/of in één of meerdere deposito's. Over het dagelijkse RC-saldo wordt de daggeldrente (EONIA) vergoed. Op deposito's is de rente afhankelijkvan de looptijd. De hoogte van die rente is gelijk aan de rente waartegen de Nederlandse staat zichzelf financiert op de geld- en kapitaalmarkten (de zogenoemde 'inleenrente'). De rentetarieven worden dagelijks gepubliceerd op de website van het Agentschap. Indien noodzakelijk voor de uitoefening van de publieke taak kunnen deposito's kosteloos en zonder boete vervroegd worden afgelost. De vervroegde aflossing geschiedt tegen marktwaarde. Over de wijze waarop de marktwaarde wordt berekend wordt u op een later moment geïnformeerd. van rekening-courant tussen een decentrale overheid en het Agentschap verzekert dat sprake is van 'Chinese walls' tussen het Agentschap enerzijds en de rest van het ministerie van Financiën en andere onderdelen van het Rijk anderzijds. Onderling lenen tussen decentrale overheden Als alternatief voor het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist kunnen decentrale overheden ervoor kiezen deze middelen in te zetten om schulden af te lossen of om aan elkaar leningen te verstrekken (los van de hiervoor besproken publieke taak). Voor dergelijke onderlinge kredietverlening gelden twee voorwaarden. De eerste is dat er geen (verticale) toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden. Dat betekent bijvoorbeeld dat een provincie niet mag uitlenen aan gemeenten en waterschappen in de eigen provincie (en omgekeerd), maar dat de ene gemeente wel krediet mag verstrekken aan een andere gemeente. De tweede voorwaarde is dat decentrale overheden hun onderlinge leningen dienen te rapporten aan het CBS. Over de manier waarop gerapporteerd dient te worden, wordt u op een later moment geïnformeerd. Geen kredietverlening door de schatkist Decentrale overheden krijgen geen beschikking over een leenfaciliteit. Ook mogen decentrale overheden niet rood staan. Voor hun kredieten blijven decentrale overheden derhalve aangewezen op de markt. Mocht een decentrale overheid toch onverhoopt rood komen te staan, dan is het Agentschap genoodzaakt een boeterente in rekening te brengen. Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak Vanzelfsprekend blijven ook na deelname aan schatkistbankieren uitzettingen mogelijk die een decentrale overheid doet uit hoofde van de publieke taak. Zo kan een decentrale overheid vanuit haar publieke taak bijvoorbeeld nog steeds leningen verstrekken aan derden of eigen vermogen verstrekken aan verbonden partijen. Alle middelen die decentrale overheden in de schatkist aanhouden, blijven vanzelfsprekend te allen tijde beschikbaar voor de uitoefeningvan hun publieke taak. De bestedingsautonomie van decentrale overheden is derhalve volledig gewaarborgd. De overeenkomst Het wetsvoorstel Schatkistbankieren voor decentrale overheden krijgt een wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Het wetsvoorstel is op 8 februari 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Begin april heeft de Tweede Kamer een eerste set vragen en opmerkingen geformuleerd bij het wetsvoorstel. Op dit moment heeft de Tweede Kamer nog geen behandeling van het wetsvoorstel gepland. Nadat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, zal het wetsvoorstel worden ingediend bij de Eerste Kamer. Het kabinet streeft ernaar om schatkistbankieren voor decentrale overheden voor het einde van 2013 in te voeren. 1 Over de vraag welke uitzonderingen zullen worden toegestaan, moet nog besluitvorming plaatsvinden. 2 Op welke wijze de drempel exact moet worden berekend wordt later bekendgemaakt.

4 3 I Nieuwsbrief Schatkistbankieren mei 2013 Het wetsvoorstel regelt alleen de hoofdlijnen van de verplichting. Een ministeriële regeling bevat een nadere uitwerking van uitvoeringstechnische kwesties zoals: de rentetarieven en de methodes van renteberekening; het drempelbedrag; de methode van zero-balancing (zie hierna); de marktwaardeberekening van vervroegd opgevraagde deposito's; de boeterente op ongeoorloofde roodstanden. Ook het model voorde rekening-courantovereenkomst tussen de Staat (het Agentschap) en een decentrale overheid is onderdeel van de ministeriële regeling. Iedere decentrale overheid krijgt voorafgaande aan het daadwerkelijke moment van deelname aan schatkistbankieren de rekening-courantovereenkomst toegestuurd. Het wetsvoorstel bepaalt dat de overeenkomst van rechtswege van kracht wordt. De decentrale overheid hoeft de overeenkomst daarom niet ondertekend terug te sturen. Wanneer de behandeling van het wetsvoorstel leidt tot inhoudelijke aanpassingen ervan, zal het Agentschap u daarover informeren. Al met al is het de bedoeling dat uiterlijk eind 2013 alle decentrale overheden meedoen. Omdat er enige tijd gemoeid is met het aansluiten van alle decentrale overheden op de schatkist, is het Agentschap al enige tijd geleden begonnen met de voorbereidingen. De voorbereiding heeft in eerste instantie voornamelijk de vorm gehad van diverse overleggen met vertegenwoordigers van decentrale overheden - niet alleen de koepels VNG, IPO en de Unie, maar ook met bijvoorbeeld treasurers van individuele gemeenten, provincies en waterschappen - en met banken. Mede op basis van alle informatie heeft het Agentschap bepaald op welke wijze schatkistbankieren voor decentrale overheden wordt ingericht. maken moet iedere decentrale overheid een openen. Deze nieuwe moet los staan van de bestaande reguliere (en). De nieuwe losse mag dus geen onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld een stelsel van rente- of saldocompensatie. Als een decentrale overheid bankiert bij meerdere banken, dan mag een decentrale overheid er voor kiezen om bij meerdere of alle banken een nieuwe te openen. De nieuwe, losstaande van een decentrale overheid wordt door de decentrale overheid uitsluitend gebruikt om middelen van en naar de schatkist over te boeken. Dit doet de decentrale overheid door geld op te nemen van of over te boeken naar de nieuwe rekening 3. Wanneer een decentrale overheid geen overtollige middelen heeft ofwanneer de overtollige middelen onder het drempelbedrag blijven, zijn er dus geen overboekingen naar de nieuwe nodig. Het Agentschap koppelt de nieuwe aan de rekeningcourant van de decentrale overheid bij het Agentschap. Door die koppeling wordt een positief saldo op de nieuwe aan het einde van de dag afgeroomd ten gunste van de rekening-courant of wordt een negatief saldo aangevuld ten laste van die rekening-courant. Dat laatste kan vanzelfsprekend alleen wanneer de rekening-courant van de decentrale overheid bij de schatkist voldoende saldo heeft. De afroming en aanzuivering van de nieuwe (zero-balancing) verlopen volledig geautomatiseerd, steeds aan het einde van iedere werkdag. Wanneer een decentrale overheid op een dag meer ontvangsten heeft dan betalingen en de stand van de liquide middelen hierdoor boven het drempelbedrag uitkomt, dient de decentrale overheid er voor te zorgen dat het verschil uiterlijk om uur op de nieuwe is gestort. Hoe werkt schatkistbankieren? Schatkistbankieren wordt uitgevoerd door het Agentschap. Alle deelnemers aan het schatkistbankieren hebben een privaatrechtelijke rekening-courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door het Agentschap. De inhoud van deze overeenkomst is niet onderhandelbaar en wordt eenzijdig door de Nederlandse Staat vastgesteld. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing. Zero-balancing betekent het afromen van het saldo op een ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft dan wel het aanvullen van een ten laste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft. Zero-balancing leidt ertoe dat het saldo op de aan het einde van de dag altijd nul is. Wanneer een decentrale overheid op een dag meer betalingen heeft dan ontvangsten en daardoor de omvang van de liquide middelen afneemt, moet de decentrale overheid het verschil uiterlijk om uur aangevuld hebben vanuit de schatkist (mits er saldo staat). Dat doet de decentrale overheid door de nieuwe om uiterlijk uur te debiteren ten gunste van een reguliere betaalrekening. Belangrijk is dat de decentrale overheid bij overboekingen rekening houdt met de verwerkingstijden van betalingsopdrachten zoals de bank die hanteert. Deze verwerkingstijden kunnen per bank verschillen en kunnen variëren al naar gelang er sprake is van transacties tussen rekeningen binnen één bank of het transacties betreft tussen verschillende banken. In de Nieuwsbrief die in het najaarverschijnt, wordt hier nader op ingegaan. Uitgangspunt is dat decentrale overheden het betalingsverkeer via de reguliere huisbank(en) blijven uitvoeren. Daarmee verandert schatkistbankieren niets aan de manier waarop het huidige betalingsverkeer is ingericht. Om de zero-balancing mogelijk te 3 Wellicht dat banken automatisering kunnen aanbieden. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met uw bank.

5 4 I Nieuwsbrief Schatkistbankieren mei 2013 In totaal zijn ervoor een decentrale overheid 4 situaties denkbaar voor de vraag of er van of naar de schatkist moet worden overgeboekt. Deze worden hieronder geïllustreerd. Situatie 1 - positief saldo regulier betaalrekening(en) Saldo: 50 Saldo: 0 Saldo: 0 Overboeking <-> Saldo: 0 Saldo: 50 Saldo: 0 Zero-ba/ancing Saldo: 0 Saldo: 0 Saldo: 50 In situatie i heeft een decentrale overheid een positief saldo (na verrekening van het drempelbedrag) van 50 bij zijn bank en geen saldo in de schatkist (ie regel in de tabel). De 50 moet uiterlijk om uur zijn overgeboekt vanuit één van de reguliere en van de decentrale overheid naar de nieuwe (2e regel). Na zero-balancing van de nieuwe staat deze op o, en heeft de rekening-courant een positief saldo van 50 (3e regel). Deze situatie geldt ook wanneer een decentrale overheid al een positief saldo in de schatkist heeft. Situatie 2 - negatief saldo regulier (en voldoende saldo ) be taal reken ing(en) Saldo: -20 Saldo: 0 Saldo: 50 Overboeking <-> Saldo: 0 Saldo: -20 Saldo: 50 Zero-balancing Saldo: 0 Saldo: 0 Saldo: 30 In situatie 2 heeft een decentrale overheid een negatief saldo (na verrekening van het drempelbedrag) van 20 bij zijn banken een positief rekening-courantsaldo van 50. De 20 moet uiterlijk om uur door de decentrale overheid zijn overgeboekt van de nieuwe naar de reguliere (en). De nieuwe heeft dan om uur een roodstand van 20. Na zero-balancing staat de nieuwe weer op 0, en resteert op de rekening-courant bij de schatkist een positief saldo van 30. Wanneer de decentrale overheid een negatief saldo 's ochtends reeds voorziet, is het verstandig om de overboeking ten laste van de nieuwe al 's ochtends te verrichten. Op die manier wordt immers voorkomen dat de reguliere betaalrekeningen gedurende de dag een negatief saldo vertoont. Ook heeft het Agentschap op die manier tijdig inzicht in mutaties die op die dag plaatsvinden. Situatie 3 - negatief saldo regulier (en onvoldoende saldo ) betaalrekening(en) Saldo: -40 Saldo: 0 Saldo: 30 Overboeking <-» Saldo: -10 Saldo: -30 Saldo: 30 Zero-balancing Saldo: -io Saldo: 0 Saldo: 0 In situatie 3 heeft een decentrale overheid een negatief saldo (na verrekening van het drempelbedrag) van 40 bij zijn bank en een positief saldo op de rekening-courant van 30. Omdat roodstand niet is toegestaan, mag de decentrale overheid slechts 30 overboeken van de nieuwe naar de reguliere (en). Na zerobalancing van de nieuwe resteert een saldo van 0 in de schatkist. Op de reguliere staat een debetsaldo van 10 (roodstand bij de huisbank). Situatie 3a - negatief saldo regulier (en onvoldoende saldo ) betaalrekening(en) Saldo: -40 Saldo: 0 Saldo: 30 Overboeking «-> Saldo: 0 Saldo: -40 Saldo: 30 Zero-baluncing «-» Saldo: 0 Saldo: 0 Saldo: -10 In situatie 3a wordt toch een hoger bedrag ( 40) overgeboekt ten laste van de nieuwe dan eraan saldo staat bij de schatkist ( 30). Dit veroorzaakt een roodstand. Dergelijke roodstanden zijn verboden. Het schatkistbankieren is technisch echter zodanig ingericht dat een roodstand niet voorkomen kan worden. Over een eventuele roodstand wordt een boeterente van 100 basispunten in rekening gebracht bovenop het EONiA-tarief. Tevens moet de roodstand binnen enkele werkdagen worden gecorrigeerd. In situatie 4 staat de decentrale overheid rood bij de huisbank, of blijft het saldo op de reguliere betaalrekeningen onder het drempelbedrag, en houdt de decentrale overheid geen saldo aan bij de schatkist. In deze situatie vinden er geen handelingen plaats. Situatie 4 - negatief saldo regulier (en geen saldo ) betaal rekening(en) Saldo: -30 Saldo: 0 Saldo: 0 Overboeking <-> Geen overboeking Zero-balancing <-> Geen zero-balancing

6 5 I Nieuwsbrief Schatkistbankieren mei 2013 Presentaties in het land In de maanden mei, juni en juli 2013 verzorgt het Agentschap presentaties tijdens diverse bijeenkomsten in het land. Het Agentschap sluit zoveel mogelijk aan bij regulier geplande bijeenkomsten, zoals de Regiodagen Gemeentefinanciën van BZK/ VNG/FAMO, de Regiodagen van NWB Bank en treasuryoverleggen van gemeenten, provincies en waterschappen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de bijeenkomsten waar het Agentschap aanwezig is om toe te lichten hoe schatkistbankieren werkt en welke medewerking het Agentschap nodig heeft van decentrale overheden in aanloop naar hun deelname. Wij adviseren alle decentrale overheden in ieder geval bij één van de presentaties van het Agentschap aanwezig te zijn. Aanmelding voor de bijeenkomsten verloopt via de gebruikelijke kanalen. Omdat voor gemeenschappelijke regelingen geen afzonderlijke bijeenkomsten zijn voorzien, is het belangrijk dat gemeenten, provincies en waterschappen hun gemeenschappelijke regelingen op de hoogte stellen van de verplichting om deel te nemen aan schatkistbankieren. Wel zal het Agentschap het informatiepakket dat tijdens de bijeenkomsten wordt uitgedeeld, aan gemeenschappelijke regelingen toesturen. Datum Soort dag Plaats dinsdag 28 mei 2013 Regiodag NWB Bank Den Haag donderdag 30 mei 2013 Regiodag NWB Bank Amsterdam dinsdag 4 juni 2013 Regiodag NWB Bank Zwolle donderdag 6 juni 2013 Regiodag NWB Bank Eindhoven vrijdag 7 juni 2013 Overleg waterschappen Amersfoort dinsdag n juni 2013 Overleg provincies Apeldoorn vrijdag 14 juni 2013 Overleg Tilburg De aansluiting op de schatkist: informatie aanleveren bij het Agentschap Om alle decentrale overheden te kunnen aansluiten op de schatkist wordt aan iedere decentrale overheid gevraagd digitaal informatie aan te leveren bij het Agentschap. Iedere decentrale overheid dient daartoe het zogenoemde 'inregelformulier' in te vullen op de website van het Agentschap. Voordat u kunt beginnen met het invullen van het formulier, dient u twee zaken geregeld te hebben: 1 Op naam van uw decentrale overheid dient u een nieuwe geopend te hebben bij uw huisbank(en). De nieuw te openen is uitsluitend bedoeld voor het verrichten van transacties met de schatkist. Als u meerdere huisbanken hebt, dient u de keuze te maken of u één rekening opent bij meerdere banken (zodat u geen overboekingen hoeft te doen tussen verschillende banken) of één rekening opent bij slechts één van uw banken (in dat geval dient u zelf voor eventuele overboekingen naar die ene gekoppelde zorg te dragen). Het verzoek om een nieuwe rekening te openen verloopt via uw reguliere contact bij uw bank (veelal uw accountmanager). Belangrijk is dat de nieuwe apart staat van alle overige en van de decentrale overheid. De nieuwe mag dus niet onderdeel zijn van een stelsel van renteof saldocompensatie. Het rekeningnummervan de nieuwe (en) dient u op te geven bij het inregelformulier. Het Agentschap zal er samen met uw bank voor zorgen dat uw rekening wordt opgenomen in een stelsel van zero-balancing; u hoeft daar zelf geen actie voor te ondernemen. donderdag 20 juni 2013 donderdag 27 juni 2013 donderdag 4 juli 2013 Regiodag Gemeentefinanciën Zuid Regiodag Gemeentefinanciën Noord Regiodag Gemeentefinanciën Midden Eindhoven Zwolle Amsterdam Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan het team van medewerkers van het Agentschap. Aparte overleggen tussen het Agentschap en individuele overheden kan het Agentschap helaas niet faciliteren. Wel zal het Agentschap ieder verzoek om voor een groep van decentrale overheden een presentatie te geven, serieus in overweging nemen. Daarnaast is alle informatie beschikbaar via de website, bijvoorbeeld via een set van veelgestelde vragen en antwoorden. Meer weten? Zorg dat u aanwezig bent bij een bijeenkomst in het land. : n... m f 1

7 6 I Nieuwsbrief Schatkistbankieren mei Bij het inregelformulier dient u drie bijlagen toe te voegen: a Handtekeningenkaart (autorisatieoverzicht) b Machtigingsformulier c Aanvraag webapplicatie U vindt deze bijlagen op onze website. De documenten maken tevens deel uit van het informatiepakket dat u tijdens de presentaties in het land ontvangt. U wordt gevraagd de drie bijlagen in te vullen, in te scannen en als drie afzonderlijke bijlagen bij te voegen wanneer u het inregelformulier op de website invult. Met de handtekeningenkaart geeft u aan welke personen geautoriseerd zijn voor bijvoorbeeld het plaatsen van deposito's en het wijzigen van NAW-gegevens. Met het machtigingsformulier staat u het Agentschap toe om de (en) die u hebt geopend ten behoeve van schatkistbankieren te koppelen aan de schatkist en dagelijks op nul te stellen (zero-balancen). De aanvraag webapplicatie dient er toe dat u, zodra de deelname aan schatkistbankieren van start gaat, online toegang hebt tot informatie over uw saldo, dat u rekeningoverzichten kunt downloaden en dat u deposito's kunt plaatsen. De deadline voor het digitaal versturen van het formulier is 15 september2013. In beginsel ontvangt u uiterlijk 31 oktober20i3 bericht van ons over het exacte moment waarop uw decentrale overheid gaat deelnemen. De precieze doorlooptijd is echter sterk afhankelijk van de snelheid waarmee het wetsvoorstel door het parlement behandeld wordt. Het exacte moment waarop u wordt aangesloten op de schatkist wordt door het Agentschap tevens met uw bank(en) overlegd. Het is de bedoeling dat alle decentrale overheden in november of december 2013 worden aangesloten op de schatkist. Mis de SKBoot niet! Meldt u V00M5 september aan op de website. Overgangsregeling beleggingen Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden al hun overtollige (liquide) middelen aanhouden bij het Agentschap. Voor bestaande beleggingen/uitzettingen kent het wetsvoorstel een overgangsregeling. Vooruitlopend op het wetsvoorstel is de overgangsregeling op 4 juni 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. De overgangsregeling betekent dat decentrale overheden hun bestaande uitzettingen/ beleggingen mogen aanhouden tot het einde van de looptijd indien die belegging is aangegaan vóór 4 juni :00 uur. Een decentrale overheid blijft volledig vrij in de keuze om beleggingen voor het einde van de looptijd te liquideren. Zodra een belegging vrijvalt, dienen de liquide middelen die hieruit voortvloeien in de schatkist te worden aangehouden. Beleggingen die vrijvallen voordat schatkistbankieren verplicht is, kunnen worden herbelegd. De enige voorwaarde waaraan deze herbelegging moet voldoen (naast de wettelijke bepalingen van de Ruddo), is dat deze zodanig wordt vormgegeven dat de middelen uiterlijk eind 2013-wanneer schatkistbankieren van kracht zou moeten zijn - in de schatkist kunnen vloeien. Onderstaande tabel geeft de belangrijkste mijlpalen weer. Het gevolg van de overgangsregeling is dat op termijn alle beleggingen in de schatkist worden opgenomen. Vanaf 28 mei 2013 Vanafijuni tot 15 september 2013 Uiterlijk 31 oktober 2013 Oktober/november 2013 November/december 2013 Presentaties in het land Invullen en verzenden van het inregelformulier aan het Agentschap Bericht van het Agentschap aan decentrale overheden over de aansluiting op de schatkist Tweede Nieuwsbrief schatkistbankieren Start deelname schatkistbankieren Uitgangspunt van de overgangsregeling is dat de toepassing ervan zoveel mogelijk tot dezelfde uitkomsten moet leiden ongeacht de manier waarop decentrale overheden beleggingen hebben vormgegeven. Op de website is hierover een uitgebreide toelichting beschikbaar. Er wordt bijvoorbeeld in toegelicht hoe een decentrale overheid zijn beleggingen in fondsen in de loop van de tijd dient af te bouwen. Contactinformatie Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus EE Den Haag Indien u na lezing van deze Nieuwsbrief vragen hebt, kijk dan op onze website. Hier vindt u onder andere een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Mocht u het antwoord op uw vraag niet vinden, aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij kunnen u het snelste en het beste van dienst zijn wanneer u uw vraag stelt via het contactformulier op onze website of - als u daar de voorkeur aan geeft - wanneer u uw vraag stelt via de . Ook tijdens de bijeenkomsten in het land is er voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen aan het Agentschap.

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

In artikel 1 wordt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

In artikel 1 wordt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu. Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) Allen die deze zullen zien of

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN MINISTERIE VAN FINANCIËN Agentschap van de Generale Thesaurie DEN HAAG, november 2009 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 2 SCHATKISTBANKIEREN: HISTORIE

Nadere informatie

Handreiking Treasury

Handreiking Treasury Handreiking Treasury Handreiking Treasury Inhoud Woord vooraf 1 De Handreiking Treasury 8 1.1 Doel Handreiking 9 1.2 Leeswijzer 9 2 Functie van de treasury 12 2.1 Het belang van de treasury 13 2.2 Doelgroepen:

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct - mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek (1). In dit

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Geïntegreerd middelenbeheer

Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Inhoud 1 Waarom deze brochure? 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat houdt het geïntegreerd middelenbeheer in? 4 3 Welke instellingen vallen onder het

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstSparen met vaste rente 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007 1 Productkenmerken Rabo

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15 basishandleiding INHOUD Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 Wat is advies? 5 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 Waarover adviseert Alex? 6 Hoe komen adviezen tot

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden 2013

Productkenmerken en voorwaarden 2013 Rabo InternetSparen Productkenmerken en voorwaarden 2013 Productkenmerken Rabo InternetSparen Algemene voorwaarden Rabo InternetSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo InternetSparen

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo LevensloopSparen

Voorwaarden Rabo LevensloopSparen Voorwaarden Rabo LevensloopSparen Productkenmerken en informatie over Rabo LevensloopSparen Algemene Voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en informatie

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Stichting Derdengelden Incasso

Stichting Derdengelden Incasso Stichting Derdengelden Incasso Toelichting op berekening en vaststelling van de post Derdengelden. De Algemene Ledenvergadering van de NVI heeft in april 2010 besloten dat een Lid verplicht een Stichting

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie