.*. rti. Voor u ligt de Nieuwsbrief Schatkistbankieren, speciaal bedoeld voor decentrale overheden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ".*. rti. Voor u ligt de Nieuwsbrief Schatkistbankieren, speciaal bedoeld voor decentrale overheden."

Transcriptie

1 Agentschap van de Generale Thesaurie Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus EE Den Haag Waterschap Roer en Overmaas Waterschap Roer en Overmaas (LB) t.a.v. het Dagelijks Bestuur Postbus AD Sittard M'.*. rti -> : j Om j 1 7 ME[ >l ^»ObOO AL)J Pk iq, UX Lee r«r ato aan Agentschap Korte Voorhout CW Den Haag Postbus EE Den Haag Ons kenmerk AGT/ 2013 / 565M Datum 15 mei 2013 Betreft Nieuwsbrief schatkistbankieren voor decentrale overheden Voor u ligt de Nieuwsbrief Schatkistbankieren, speciaal bedoeld voor decentrale overheden. Zoals u weet, heeft het kabinet besloten dat gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in 2013 gaan deelnemen aan schatkistbankieren. Ook uw organisatie wordt verplicht tot deelname. Het Agentschap van de Generale Thesaurie is belast met de uitvoering van schatkistbankieren. In de Nieuwsbrief leest u wat schatkistbankieren inhoudt en wat de deelname aan schatkistbankieren voor uw organisatie betekent. Ook kunt u lezen hoe het proces van aansluiting op de schatkist er de komende tijd uitziet. Om uw organisatie te kunnen laten deelnemen hebben we vanzelfsprekend uw hulp nodig. In de Nieuwsbrief leest u welke medewerking wij de komende tijd van u vragen. Het Agentschap zal de komende maanden bij verschillende bijeenkomsten in het land aanwezig zijn om schatkistbankieren toe te lichten. Zo zijn we aanwezig bij de Regiodagen Gemeentefinanciën van BZK/VNG/FAMO en bij treasuryoverleggen van provincies, waterschappen en gemeenten. Als u na het lezen van deze Nieuwsbrief nog vragen hebt, biedt mogelijk onze website uitkomst. Hier is onder andere een set van veelgestelde vragen en antwoorden beschikbaar. Ook vindt u op de website een contactformulier waarmee u uw vragen kunt stellen aan het Agentschap. Erik Wilders Emile Spijkerman Agent, Ministerie van Financiën Projectleider Schatkistbankieren voor decentrale overheden

2 Agentschap van de Generale Thesaurie Ministerie van Financiën Nieuwsbrief Schatkistbankieren voor decentrale overheden mei In deze Nieuwsbrief Introductie schatkistbankieren 11 Wat is schatkistbankieren? Waarom schatkistbankieren? Wie doen er mee? Welke middelen? Welke rentevergoeding? Publieke taak Onderling lenen Geen kredietverlening Het wetsvoorstel 2 Hoe werkt schatkistbankieren? 3 Presentaties in het land 5 De aansluiting op de schatkist: informatie aanleveren bij het Agentschap 5 Overgangsregeling beleggingen 6 Introductie schatkistbankieren In februari 2013 heeft het kabinet het voorstel 'Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist' bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord 'overtollig'verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. De deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Hieronder vindt u een toelichting op de belangrijkste elementen van schatkistbankieren, toegespitst op de invoering ervan voor decentrale overheden. Wat is schatkistbankieren? Binnen het ministerie van Financiën wordt schatkistbankieren uitgevoerd door het Agentschap. Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden (zie verderop). Vanzelfsprekend blijven decentrale overheden volledig vrij in de besteding van hun middelen zonder dat het Agentschap daar enige vorm van toezicht op uitoefent of kan uitoefenen. De schatkist biedt geen leen- of roodstandfaciliteit aan. Voor het betalingsverkeer blijven decentrale overheden aangewezen op het bankwezen. Waarom schatkistbankieren voor decentrale overheden? Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. Dat het Rijk (het Agentschap) minder hoeft te financieren op de markt vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Een ander belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico's waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. Wie doen er mee aan schatkistbankieren? Op dit moment doen er al circa 250 instellingen mee aan schatkistbankieren. Verplichte deelnemers zijn op dit moment rechtspersonen met een wettelijke taak (zoals CPB en CBS) en agentschappen (zoals het KNMI). Onderwijsinstellingen kunnen vrijwillig meedoen, en ook een aantal decentrale overheden doet nu reeds vrijwillig mee. De verplichting tot schatkistbankieren wordt verankerd in de wet Fido. Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn daarmee ook gemeenschappelijke regelingen, voor zover ze een openbaar lichaam zijn, verplicht tot deelname.

3 a I Nieuwsbrief Schatkistbankieren mei 2013 Op de website van het Agentschap staat een voorlopige lijst van gemeenschappelijk regelingen die verplicht zijn mee te doen aan schatkistbankieren. Niet uitgesloten is dat gemeenten, provincies en waterschappen deelnemen in openbare lichamen die nog niet op de lijst van gemeenschappelijke regelingen vermeld staan. Gemeenten, provincies en waterschappen worden verzocht hiervan melding te maken aan het Agentschap. tl Welke middelen moeten in de schatkist? Afgezien van de mogelijkheid om aan elkaar leningen te verstrekken (zie hierna), zijn decentrale overheden verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan te houden'. Wel is er sprake van een bepaalde drempel. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van een decentrale overheid. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van 0,25 min en een maximum van 2,5 min. Dit betekent dat een decentrale overheid altijd de eerste buiten de schatkist mag houden, en dat een decentrale overheid afhankelijkvan de begrotingsomvang maximaal 2,5 miljoen buiten de schatkist mag laten 2. Alle decentrale overheden worden aangesloten op de schatkist, ook wanneer een decentrale overheid geen overtollige middelen heeft. Immers, niet uitgesloten kan worden dat een decentrale overheid in de toekomst alsnog (incidenteel) overtollige middelen heeft. Over de middelen die een decentrale overheid in de schatkist aanhoudt, vergoedt de schatkist rente. Welke rentevergoeding geeft de schatkist? In de schatkist kan een decentrale overheid middelen aanhouden in rekening-courant (RC) en/of in één of meerdere deposito's. Over het dagelijkse RC-saldo wordt de daggeldrente (EONIA) vergoed. Op deposito's is de rente afhankelijkvan de looptijd. De hoogte van die rente is gelijk aan de rente waartegen de Nederlandse staat zichzelf financiert op de geld- en kapitaalmarkten (de zogenoemde 'inleenrente'). De rentetarieven worden dagelijks gepubliceerd op de website van het Agentschap. Indien noodzakelijk voor de uitoefening van de publieke taak kunnen deposito's kosteloos en zonder boete vervroegd worden afgelost. De vervroegde aflossing geschiedt tegen marktwaarde. Over de wijze waarop de marktwaarde wordt berekend wordt u op een later moment geïnformeerd. van rekening-courant tussen een decentrale overheid en het Agentschap verzekert dat sprake is van 'Chinese walls' tussen het Agentschap enerzijds en de rest van het ministerie van Financiën en andere onderdelen van het Rijk anderzijds. Onderling lenen tussen decentrale overheden Als alternatief voor het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist kunnen decentrale overheden ervoor kiezen deze middelen in te zetten om schulden af te lossen of om aan elkaar leningen te verstrekken (los van de hiervoor besproken publieke taak). Voor dergelijke onderlinge kredietverlening gelden twee voorwaarden. De eerste is dat er geen (verticale) toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden. Dat betekent bijvoorbeeld dat een provincie niet mag uitlenen aan gemeenten en waterschappen in de eigen provincie (en omgekeerd), maar dat de ene gemeente wel krediet mag verstrekken aan een andere gemeente. De tweede voorwaarde is dat decentrale overheden hun onderlinge leningen dienen te rapporten aan het CBS. Over de manier waarop gerapporteerd dient te worden, wordt u op een later moment geïnformeerd. Geen kredietverlening door de schatkist Decentrale overheden krijgen geen beschikking over een leenfaciliteit. Ook mogen decentrale overheden niet rood staan. Voor hun kredieten blijven decentrale overheden derhalve aangewezen op de markt. Mocht een decentrale overheid toch onverhoopt rood komen te staan, dan is het Agentschap genoodzaakt een boeterente in rekening te brengen. Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak Vanzelfsprekend blijven ook na deelname aan schatkistbankieren uitzettingen mogelijk die een decentrale overheid doet uit hoofde van de publieke taak. Zo kan een decentrale overheid vanuit haar publieke taak bijvoorbeeld nog steeds leningen verstrekken aan derden of eigen vermogen verstrekken aan verbonden partijen. Alle middelen die decentrale overheden in de schatkist aanhouden, blijven vanzelfsprekend te allen tijde beschikbaar voor de uitoefeningvan hun publieke taak. De bestedingsautonomie van decentrale overheden is derhalve volledig gewaarborgd. De overeenkomst Het wetsvoorstel Schatkistbankieren voor decentrale overheden krijgt een wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Het wetsvoorstel is op 8 februari 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Begin april heeft de Tweede Kamer een eerste set vragen en opmerkingen geformuleerd bij het wetsvoorstel. Op dit moment heeft de Tweede Kamer nog geen behandeling van het wetsvoorstel gepland. Nadat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, zal het wetsvoorstel worden ingediend bij de Eerste Kamer. Het kabinet streeft ernaar om schatkistbankieren voor decentrale overheden voor het einde van 2013 in te voeren. 1 Over de vraag welke uitzonderingen zullen worden toegestaan, moet nog besluitvorming plaatsvinden. 2 Op welke wijze de drempel exact moet worden berekend wordt later bekendgemaakt.

4 3 I Nieuwsbrief Schatkistbankieren mei 2013 Het wetsvoorstel regelt alleen de hoofdlijnen van de verplichting. Een ministeriële regeling bevat een nadere uitwerking van uitvoeringstechnische kwesties zoals: de rentetarieven en de methodes van renteberekening; het drempelbedrag; de methode van zero-balancing (zie hierna); de marktwaardeberekening van vervroegd opgevraagde deposito's; de boeterente op ongeoorloofde roodstanden. Ook het model voorde rekening-courantovereenkomst tussen de Staat (het Agentschap) en een decentrale overheid is onderdeel van de ministeriële regeling. Iedere decentrale overheid krijgt voorafgaande aan het daadwerkelijke moment van deelname aan schatkistbankieren de rekening-courantovereenkomst toegestuurd. Het wetsvoorstel bepaalt dat de overeenkomst van rechtswege van kracht wordt. De decentrale overheid hoeft de overeenkomst daarom niet ondertekend terug te sturen. Wanneer de behandeling van het wetsvoorstel leidt tot inhoudelijke aanpassingen ervan, zal het Agentschap u daarover informeren. Al met al is het de bedoeling dat uiterlijk eind 2013 alle decentrale overheden meedoen. Omdat er enige tijd gemoeid is met het aansluiten van alle decentrale overheden op de schatkist, is het Agentschap al enige tijd geleden begonnen met de voorbereidingen. De voorbereiding heeft in eerste instantie voornamelijk de vorm gehad van diverse overleggen met vertegenwoordigers van decentrale overheden - niet alleen de koepels VNG, IPO en de Unie, maar ook met bijvoorbeeld treasurers van individuele gemeenten, provincies en waterschappen - en met banken. Mede op basis van alle informatie heeft het Agentschap bepaald op welke wijze schatkistbankieren voor decentrale overheden wordt ingericht. maken moet iedere decentrale overheid een openen. Deze nieuwe moet los staan van de bestaande reguliere (en). De nieuwe losse mag dus geen onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld een stelsel van rente- of saldocompensatie. Als een decentrale overheid bankiert bij meerdere banken, dan mag een decentrale overheid er voor kiezen om bij meerdere of alle banken een nieuwe te openen. De nieuwe, losstaande van een decentrale overheid wordt door de decentrale overheid uitsluitend gebruikt om middelen van en naar de schatkist over te boeken. Dit doet de decentrale overheid door geld op te nemen van of over te boeken naar de nieuwe rekening 3. Wanneer een decentrale overheid geen overtollige middelen heeft ofwanneer de overtollige middelen onder het drempelbedrag blijven, zijn er dus geen overboekingen naar de nieuwe nodig. Het Agentschap koppelt de nieuwe aan de rekeningcourant van de decentrale overheid bij het Agentschap. Door die koppeling wordt een positief saldo op de nieuwe aan het einde van de dag afgeroomd ten gunste van de rekening-courant of wordt een negatief saldo aangevuld ten laste van die rekening-courant. Dat laatste kan vanzelfsprekend alleen wanneer de rekening-courant van de decentrale overheid bij de schatkist voldoende saldo heeft. De afroming en aanzuivering van de nieuwe (zero-balancing) verlopen volledig geautomatiseerd, steeds aan het einde van iedere werkdag. Wanneer een decentrale overheid op een dag meer ontvangsten heeft dan betalingen en de stand van de liquide middelen hierdoor boven het drempelbedrag uitkomt, dient de decentrale overheid er voor te zorgen dat het verschil uiterlijk om uur op de nieuwe is gestort. Hoe werkt schatkistbankieren? Schatkistbankieren wordt uitgevoerd door het Agentschap. Alle deelnemers aan het schatkistbankieren hebben een privaatrechtelijke rekening-courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door het Agentschap. De inhoud van deze overeenkomst is niet onderhandelbaar en wordt eenzijdig door de Nederlandse Staat vastgesteld. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing. Zero-balancing betekent het afromen van het saldo op een ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft dan wel het aanvullen van een ten laste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft. Zero-balancing leidt ertoe dat het saldo op de aan het einde van de dag altijd nul is. Wanneer een decentrale overheid op een dag meer betalingen heeft dan ontvangsten en daardoor de omvang van de liquide middelen afneemt, moet de decentrale overheid het verschil uiterlijk om uur aangevuld hebben vanuit de schatkist (mits er saldo staat). Dat doet de decentrale overheid door de nieuwe om uiterlijk uur te debiteren ten gunste van een reguliere betaalrekening. Belangrijk is dat de decentrale overheid bij overboekingen rekening houdt met de verwerkingstijden van betalingsopdrachten zoals de bank die hanteert. Deze verwerkingstijden kunnen per bank verschillen en kunnen variëren al naar gelang er sprake is van transacties tussen rekeningen binnen één bank of het transacties betreft tussen verschillende banken. In de Nieuwsbrief die in het najaarverschijnt, wordt hier nader op ingegaan. Uitgangspunt is dat decentrale overheden het betalingsverkeer via de reguliere huisbank(en) blijven uitvoeren. Daarmee verandert schatkistbankieren niets aan de manier waarop het huidige betalingsverkeer is ingericht. Om de zero-balancing mogelijk te 3 Wellicht dat banken automatisering kunnen aanbieden. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met uw bank.

5 4 I Nieuwsbrief Schatkistbankieren mei 2013 In totaal zijn ervoor een decentrale overheid 4 situaties denkbaar voor de vraag of er van of naar de schatkist moet worden overgeboekt. Deze worden hieronder geïllustreerd. Situatie 1 - positief saldo regulier betaalrekening(en) Saldo: 50 Saldo: 0 Saldo: 0 Overboeking <-> Saldo: 0 Saldo: 50 Saldo: 0 Zero-ba/ancing Saldo: 0 Saldo: 0 Saldo: 50 In situatie i heeft een decentrale overheid een positief saldo (na verrekening van het drempelbedrag) van 50 bij zijn bank en geen saldo in de schatkist (ie regel in de tabel). De 50 moet uiterlijk om uur zijn overgeboekt vanuit één van de reguliere en van de decentrale overheid naar de nieuwe (2e regel). Na zero-balancing van de nieuwe staat deze op o, en heeft de rekening-courant een positief saldo van 50 (3e regel). Deze situatie geldt ook wanneer een decentrale overheid al een positief saldo in de schatkist heeft. Situatie 2 - negatief saldo regulier (en voldoende saldo ) be taal reken ing(en) Saldo: -20 Saldo: 0 Saldo: 50 Overboeking <-> Saldo: 0 Saldo: -20 Saldo: 50 Zero-balancing Saldo: 0 Saldo: 0 Saldo: 30 In situatie 2 heeft een decentrale overheid een negatief saldo (na verrekening van het drempelbedrag) van 20 bij zijn banken een positief rekening-courantsaldo van 50. De 20 moet uiterlijk om uur door de decentrale overheid zijn overgeboekt van de nieuwe naar de reguliere (en). De nieuwe heeft dan om uur een roodstand van 20. Na zero-balancing staat de nieuwe weer op 0, en resteert op de rekening-courant bij de schatkist een positief saldo van 30. Wanneer de decentrale overheid een negatief saldo 's ochtends reeds voorziet, is het verstandig om de overboeking ten laste van de nieuwe al 's ochtends te verrichten. Op die manier wordt immers voorkomen dat de reguliere betaalrekeningen gedurende de dag een negatief saldo vertoont. Ook heeft het Agentschap op die manier tijdig inzicht in mutaties die op die dag plaatsvinden. Situatie 3 - negatief saldo regulier (en onvoldoende saldo ) betaalrekening(en) Saldo: -40 Saldo: 0 Saldo: 30 Overboeking <-» Saldo: -10 Saldo: -30 Saldo: 30 Zero-balancing Saldo: -io Saldo: 0 Saldo: 0 In situatie 3 heeft een decentrale overheid een negatief saldo (na verrekening van het drempelbedrag) van 40 bij zijn bank en een positief saldo op de rekening-courant van 30. Omdat roodstand niet is toegestaan, mag de decentrale overheid slechts 30 overboeken van de nieuwe naar de reguliere (en). Na zerobalancing van de nieuwe resteert een saldo van 0 in de schatkist. Op de reguliere staat een debetsaldo van 10 (roodstand bij de huisbank). Situatie 3a - negatief saldo regulier (en onvoldoende saldo ) betaalrekening(en) Saldo: -40 Saldo: 0 Saldo: 30 Overboeking «-> Saldo: 0 Saldo: -40 Saldo: 30 Zero-baluncing «-» Saldo: 0 Saldo: 0 Saldo: -10 In situatie 3a wordt toch een hoger bedrag ( 40) overgeboekt ten laste van de nieuwe dan eraan saldo staat bij de schatkist ( 30). Dit veroorzaakt een roodstand. Dergelijke roodstanden zijn verboden. Het schatkistbankieren is technisch echter zodanig ingericht dat een roodstand niet voorkomen kan worden. Over een eventuele roodstand wordt een boeterente van 100 basispunten in rekening gebracht bovenop het EONiA-tarief. Tevens moet de roodstand binnen enkele werkdagen worden gecorrigeerd. In situatie 4 staat de decentrale overheid rood bij de huisbank, of blijft het saldo op de reguliere betaalrekeningen onder het drempelbedrag, en houdt de decentrale overheid geen saldo aan bij de schatkist. In deze situatie vinden er geen handelingen plaats. Situatie 4 - negatief saldo regulier (en geen saldo ) betaal rekening(en) Saldo: -30 Saldo: 0 Saldo: 0 Overboeking <-> Geen overboeking Zero-balancing <-> Geen zero-balancing

6 5 I Nieuwsbrief Schatkistbankieren mei 2013 Presentaties in het land In de maanden mei, juni en juli 2013 verzorgt het Agentschap presentaties tijdens diverse bijeenkomsten in het land. Het Agentschap sluit zoveel mogelijk aan bij regulier geplande bijeenkomsten, zoals de Regiodagen Gemeentefinanciën van BZK/ VNG/FAMO, de Regiodagen van NWB Bank en treasuryoverleggen van gemeenten, provincies en waterschappen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de bijeenkomsten waar het Agentschap aanwezig is om toe te lichten hoe schatkistbankieren werkt en welke medewerking het Agentschap nodig heeft van decentrale overheden in aanloop naar hun deelname. Wij adviseren alle decentrale overheden in ieder geval bij één van de presentaties van het Agentschap aanwezig te zijn. Aanmelding voor de bijeenkomsten verloopt via de gebruikelijke kanalen. Omdat voor gemeenschappelijke regelingen geen afzonderlijke bijeenkomsten zijn voorzien, is het belangrijk dat gemeenten, provincies en waterschappen hun gemeenschappelijke regelingen op de hoogte stellen van de verplichting om deel te nemen aan schatkistbankieren. Wel zal het Agentschap het informatiepakket dat tijdens de bijeenkomsten wordt uitgedeeld, aan gemeenschappelijke regelingen toesturen. Datum Soort dag Plaats dinsdag 28 mei 2013 Regiodag NWB Bank Den Haag donderdag 30 mei 2013 Regiodag NWB Bank Amsterdam dinsdag 4 juni 2013 Regiodag NWB Bank Zwolle donderdag 6 juni 2013 Regiodag NWB Bank Eindhoven vrijdag 7 juni 2013 Overleg waterschappen Amersfoort dinsdag n juni 2013 Overleg provincies Apeldoorn vrijdag 14 juni 2013 Overleg Tilburg De aansluiting op de schatkist: informatie aanleveren bij het Agentschap Om alle decentrale overheden te kunnen aansluiten op de schatkist wordt aan iedere decentrale overheid gevraagd digitaal informatie aan te leveren bij het Agentschap. Iedere decentrale overheid dient daartoe het zogenoemde 'inregelformulier' in te vullen op de website van het Agentschap. Voordat u kunt beginnen met het invullen van het formulier, dient u twee zaken geregeld te hebben: 1 Op naam van uw decentrale overheid dient u een nieuwe geopend te hebben bij uw huisbank(en). De nieuw te openen is uitsluitend bedoeld voor het verrichten van transacties met de schatkist. Als u meerdere huisbanken hebt, dient u de keuze te maken of u één rekening opent bij meerdere banken (zodat u geen overboekingen hoeft te doen tussen verschillende banken) of één rekening opent bij slechts één van uw banken (in dat geval dient u zelf voor eventuele overboekingen naar die ene gekoppelde zorg te dragen). Het verzoek om een nieuwe rekening te openen verloopt via uw reguliere contact bij uw bank (veelal uw accountmanager). Belangrijk is dat de nieuwe apart staat van alle overige en van de decentrale overheid. De nieuwe mag dus niet onderdeel zijn van een stelsel van renteof saldocompensatie. Het rekeningnummervan de nieuwe (en) dient u op te geven bij het inregelformulier. Het Agentschap zal er samen met uw bank voor zorgen dat uw rekening wordt opgenomen in een stelsel van zero-balancing; u hoeft daar zelf geen actie voor te ondernemen. donderdag 20 juni 2013 donderdag 27 juni 2013 donderdag 4 juli 2013 Regiodag Gemeentefinanciën Zuid Regiodag Gemeentefinanciën Noord Regiodag Gemeentefinanciën Midden Eindhoven Zwolle Amsterdam Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan het team van medewerkers van het Agentschap. Aparte overleggen tussen het Agentschap en individuele overheden kan het Agentschap helaas niet faciliteren. Wel zal het Agentschap ieder verzoek om voor een groep van decentrale overheden een presentatie te geven, serieus in overweging nemen. Daarnaast is alle informatie beschikbaar via de website, bijvoorbeeld via een set van veelgestelde vragen en antwoorden. Meer weten? Zorg dat u aanwezig bent bij een bijeenkomst in het land. : n... m f 1

7 6 I Nieuwsbrief Schatkistbankieren mei Bij het inregelformulier dient u drie bijlagen toe te voegen: a Handtekeningenkaart (autorisatieoverzicht) b Machtigingsformulier c Aanvraag webapplicatie U vindt deze bijlagen op onze website. De documenten maken tevens deel uit van het informatiepakket dat u tijdens de presentaties in het land ontvangt. U wordt gevraagd de drie bijlagen in te vullen, in te scannen en als drie afzonderlijke bijlagen bij te voegen wanneer u het inregelformulier op de website invult. Met de handtekeningenkaart geeft u aan welke personen geautoriseerd zijn voor bijvoorbeeld het plaatsen van deposito's en het wijzigen van NAW-gegevens. Met het machtigingsformulier staat u het Agentschap toe om de (en) die u hebt geopend ten behoeve van schatkistbankieren te koppelen aan de schatkist en dagelijks op nul te stellen (zero-balancen). De aanvraag webapplicatie dient er toe dat u, zodra de deelname aan schatkistbankieren van start gaat, online toegang hebt tot informatie over uw saldo, dat u rekeningoverzichten kunt downloaden en dat u deposito's kunt plaatsen. De deadline voor het digitaal versturen van het formulier is 15 september2013. In beginsel ontvangt u uiterlijk 31 oktober20i3 bericht van ons over het exacte moment waarop uw decentrale overheid gaat deelnemen. De precieze doorlooptijd is echter sterk afhankelijk van de snelheid waarmee het wetsvoorstel door het parlement behandeld wordt. Het exacte moment waarop u wordt aangesloten op de schatkist wordt door het Agentschap tevens met uw bank(en) overlegd. Het is de bedoeling dat alle decentrale overheden in november of december 2013 worden aangesloten op de schatkist. Mis de SKBoot niet! Meldt u V00M5 september aan op de website. Overgangsregeling beleggingen Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden al hun overtollige (liquide) middelen aanhouden bij het Agentschap. Voor bestaande beleggingen/uitzettingen kent het wetsvoorstel een overgangsregeling. Vooruitlopend op het wetsvoorstel is de overgangsregeling op 4 juni 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. De overgangsregeling betekent dat decentrale overheden hun bestaande uitzettingen/ beleggingen mogen aanhouden tot het einde van de looptijd indien die belegging is aangegaan vóór 4 juni :00 uur. Een decentrale overheid blijft volledig vrij in de keuze om beleggingen voor het einde van de looptijd te liquideren. Zodra een belegging vrijvalt, dienen de liquide middelen die hieruit voortvloeien in de schatkist te worden aangehouden. Beleggingen die vrijvallen voordat schatkistbankieren verplicht is, kunnen worden herbelegd. De enige voorwaarde waaraan deze herbelegging moet voldoen (naast de wettelijke bepalingen van de Ruddo), is dat deze zodanig wordt vormgegeven dat de middelen uiterlijk eind 2013-wanneer schatkistbankieren van kracht zou moeten zijn - in de schatkist kunnen vloeien. Onderstaande tabel geeft de belangrijkste mijlpalen weer. Het gevolg van de overgangsregeling is dat op termijn alle beleggingen in de schatkist worden opgenomen. Vanaf 28 mei 2013 Vanafijuni tot 15 september 2013 Uiterlijk 31 oktober 2013 Oktober/november 2013 November/december 2013 Presentaties in het land Invullen en verzenden van het inregelformulier aan het Agentschap Bericht van het Agentschap aan decentrale overheden over de aansluiting op de schatkist Tweede Nieuwsbrief schatkistbankieren Start deelname schatkistbankieren Uitgangspunt van de overgangsregeling is dat de toepassing ervan zoveel mogelijk tot dezelfde uitkomsten moet leiden ongeacht de manier waarop decentrale overheden beleggingen hebben vormgegeven. Op de website is hierover een uitgebreide toelichting beschikbaar. Er wordt bijvoorbeeld in toegelicht hoe een decentrale overheid zijn beleggingen in fondsen in de loop van de tijd dient af te bouwen. Contactinformatie Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus EE Den Haag Indien u na lezing van deze Nieuwsbrief vragen hebt, kijk dan op onze website. Hier vindt u onder andere een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Mocht u het antwoord op uw vraag niet vinden, aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij kunnen u het snelste en het beste van dienst zijn wanneer u uw vraag stelt via het contactformulier op onze website of - als u daar de voorkeur aan geeft - wanneer u uw vraag stelt via de . Ook tijdens de bijeenkomsten in het land is er voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen aan het Agentschap.

Schatkistbankieren: Centen wijs, Eurodom

Schatkistbankieren: Centen wijs, Eurodom Schatkistbankieren: Centen wijs, Eurodom Aan : alle wethouders financiën c.c. VNG, IPO, NWB, BNG, UvW Geachte wethouder, Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste weken de nodige commotie in bestuurlijk

Nadere informatie

Schatkistbankieren. BZK Regiodagen juni 2014. Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl

Schatkistbankieren. BZK Regiodagen juni 2014. Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl Schatkistbankieren BZK Regiodagen juni 2014 Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl Inhoud Introductie Agentschap 1. Terugblik invoering 2. Resultaat 2013 3. Werking schatkistbankieren

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Schatkistbankieren. Agentschap van de Generale Thesaurie Emile Spijkerman Friso Spinhoven

Schatkistbankieren. Agentschap van de Generale Thesaurie Emile Spijkerman Friso Spinhoven Agentschap van de Generale Thesaurie Emile Spijkerman Friso Spinhoven 1. Achtergrond 2. Wat houdt schatkistbankieren in? 3. Welke instellingen nemen deel? 4. Werking, faciliteiten en spelregels 5. Kosten

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34041 13 december 2013 Regeling van de Ministers van Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur

Nadere informatie

Geïntegreerd middelenbeheer

Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Inhoud 1 Waarom deze brochure? 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat houdt het geïntegreerd middelenbeheer in? 4 3 Welke instellingen vallen onder het

Nadere informatie

Schatkistbankieren voor decentrale overheden Uitleg van de overgangsregeling beleggingen

Schatkistbankieren voor decentrale overheden Uitleg van de overgangsregeling beleggingen Schatkistbankieren voor decentrale overheden Uitleg van de overgangsregeling beleggingen De verplichting deel te nemen aan schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden al hun overtollige liquide

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 540 Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in s Rijks schatkist

Nadere informatie

Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie

Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie 1. Inleiding Het brutoschuldbegrip is een internationale standaard. Financiële marktpartijen en kredietbeoordelaars maken internationale vergelijkingen op basis

Nadere informatie

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015.

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 25 september 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): B.Duindam, V. Griessler,

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 ... No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 Bij Kabinetsmissive van 8 november 2012, no.12.002573, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Rijksbegroting hoofdstuk IX - Financiën en Nationale Schuld

Rijksbegroting hoofdstuk IX - Financiën en Nationale Schuld Resultaten enquête schatkistbankieren Rijksbegroting hoofdstuk IX - Financiën en Nationale Schuld April 2017 Ministerie van Financiën Agentschap van de Generale Thesaurie Korte Voorhout 7 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Schatkistbeleggen via BNG Bank

Schatkistbeleggen via BNG Bank Schatkistbeleggen via BNG Bank Regiodagen Gemeentefinanciën 2013 Basis dienstverlening schatkistbeleggen bij BNG Bank Huidige rekeningstructuur, saldo-en rentecompensatie en limieten bij de bank blijven

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 125/2012 Datum : 5 september 2012 B&W datum : Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Schatkistbankieren Aanleiding Toezegging gemeenteraad 12 juni 2012. Inhoud

Nadere informatie

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6172 Inboeknummer 15bst00015 Beslisdatum B&W 27 januari 2015 Dossiernummer 15.05.651 Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 Inleiding Het treasurystatuut

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 579 Besluit van 13 december 2013, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de invoering

Nadere informatie

In artikel 1 wordt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

In artikel 1 wordt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu. Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) Allen die deze zullen zien of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 540 Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in s Rijks schatkist

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 540 Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in s Rijks schatkist

Nadere informatie

Conceptregeling schatkistbankieren RWT s en andere rechtspersonen versie formeel advies AR 2017

Conceptregeling schatkistbankieren RWT s en andere rechtspersonen versie formeel advies AR 2017 Regeling van de Minister van Financiën van >, houdende regels over het schatkistbankieren door rechtspersonen met een wettelijke of publieke taak en rechtspersonen die publieke liquide middelen

Nadere informatie

2015D07302 LIJST VAN VRAGEN

2015D07302 LIJST VAN VRAGEN 2015D07302 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Financiën, heeft over de Beleidsdoorlichting schatkistbankieren (Kamerstuk 31 935, nr. 13) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Minister van

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr.

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Eerst suppletoire begroting Ministerie van Financiën IXA Vraag 1 Hoe hebben de spreads van de G20-landen en EU-lidstaten zich

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Investeren in (frisse) scholen en svz rijksregelgeving

Investeren in (frisse) scholen en svz rijksregelgeving Investeren in (frisse) scholen en svz rijksregelgeving Joop Pennings Directie Woon- en Leefomgeving DG Wonen en Bouwen 20 maart 2013 Inhoud 1. Wet hof 2. Schatkistbankieren 3. BTW-compensatiefonds 4. Ten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 935 Beleidsdoorlichting Financiën Nr. 16 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 april 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland woensdag 4 oktober 2017 12:30 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026) 3599480 E-mail: post@gelderland.nl

Nadere informatie

Leningen agentschappen Leningen RWT en derden Ontwikkeling tienjaarsrente

Leningen agentschappen Leningen RWT en derden Ontwikkeling tienjaarsrente Miljarden Vraag 1 De rente is de afgelopen jaren sterk gedaald. Heeft dit geleid tot meer vraag naar leningen vanuit de deelnemers in het kader van schatkistbankieren? Antwoord op vraag 1 Agentschappen

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE VELSEN 2014

TREASURYSTATUUT GEMEENTE VELSEN 2014 TREASURYSTATUUT GEMEENTE VELSEN 2014 Algemeen Artikel 1 Begrippenkader Agentschap Het uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Financiën, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van schatkistbankieren.

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting - artikel 12 (hoofdstuk IX) Schatkistbankieren. December 2014. Ministerie van Financiën Agentschap van de Generale Thesaurie

Beleidsdoorlichting - artikel 12 (hoofdstuk IX) Schatkistbankieren. December 2014. Ministerie van Financiën Agentschap van de Generale Thesaurie Beleidsdoorlichting - artikel 12 (hoofdstuk IX) Schatkistbankieren December 2014 Ministerie van Financiën Agentschap van de Generale Thesaurie Korte Voorhout 7 Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag 1

Nadere informatie

Gemeente fj Bergen op Zoom

Gemeente fj Bergen op Zoom Gemeente fj Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam Financiering uitgaven en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 16 februari 2016 Vragen nr. 10 Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB De voorzitter van

Nadere informatie

Rente vergoeding Escrow Rente Producten

Rente vergoeding Escrow Rente Producten Rente vergoeding Escrow Rente Producten ABN AMRO Escrow & Settlement December 2015 Inhoud 1 De rente vergoeding voor bedragen in Escrow Rente Producten 1 Rente Product: Escrow Flexibel Deposito (EFD) 1

Nadere informatie

De leden van de D66-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij hebben hierover enkele vragen.

De leden van de D66-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij hebben hierover enkele vragen. WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) Met veel belangstelling hebben wij

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Memo. Leden van het algemeen bestuur. Treasuryberaad. Datum 30 mei Onderwerp Financieringsbehoefte 2016

Memo. Leden van het algemeen bestuur. Treasuryberaad. Datum 30 mei Onderwerp Financieringsbehoefte 2016 Aan Van Leden van het algemeen bestuur Treasuryberaad Datum 30 mei 2016 Onderwerp sbehoefte 2016 Op 30 mei is het Treasuryberaad bijeengekomen om de financieringsbehoefte van Avalex te bepalen. Hierbij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 290 Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de rapportageverplichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 035 Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende bepalingen inzake het beheer van liquide middelen van rechtspersonen die collectieve middelen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Bijlage 2 Besluit van houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en het Waterschapsbesluit in verband met het opnemen van informatie in de toelichting op de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: verkoop grootboekleningen der Nationale schuld

Collegevoorstel. Zaaknummer: verkoop grootboekleningen der Nationale schuld Zaaknummer: 00409209 Onderwerp: verkoop grootboekleningen der Nationale schuld Collegevoorstel Inleiding De gemeente zette in het verleden geld uit bij het Rijk, de zogenaamde grootboekleningen der Nationale

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel

tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel Besluit van tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van (...), FM/jaar/0000 M,

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Voorstel inzake de te nemen besluiten met betrekking tot de gevolgen van de invoering van de Wet Hof

RAADSVOORSTEL. Voorstel inzake de te nemen besluiten met betrekking tot de gevolgen van de invoering van de Wet Hof RAADSVOORSTEL Raadsvergadering d.d.: 18 februari 2014 Voorstelnummer: JR1401 Portefeuillehouder: Wethouder A.C.L.Adema Voorstel inzake de te nemen besluiten met betrekking tot de gevolgen van de invoering

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Nummer 36, 23-07-2012 Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Hierbij ontvangt u de zesendertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein

Nadere informatie

Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013

Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013 Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn

Nadere informatie

Rente vergoeding Escrow Rente Producten

Rente vergoeding Escrow Rente Producten Rente vergoeding Escrow Rente Producten ABN AMRO Escrow & Settlement November 2016 Inhoud 1 De rente vergoeding voor bedragen in Escrow Rente Producten 1 Rente Product: Escrow Flexibel Deposito (EFD) 1

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Cashback actie 2016 5 beloning voor elke 2.500 saldogroei op uw ING Spaar- en/of Beleggingsrekening(en)

Veelgestelde vragen Cashback actie 2016 5 beloning voor elke 2.500 saldogroei op uw ING Spaar- en/of Beleggingsrekening(en) Veelgestelde vragen Cashback actie 2016 5 beloning voor elke 2.500 saldogroei op uw ING Spaar- en/of Beleggingsrekening(en) ALGEMEEN 1. Wat houdt deze actie in? Voor elke 2.500 saldogroei op uw deelnemende

Nadere informatie

Datum 25 februari 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over renteopslagen rentederivaten

Datum 25 februari 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over renteopslagen rentederivaten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Informatiepakketje voor de klant Versie 2008-08-13

Informatiepakketje voor de klant Versie 2008-08-13 Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

Bijlage 1 Berekeningsboxen kwantitatieve normen Wet fido

Bijlage 1 Berekeningsboxen kwantitatieve normen Wet fido Bijlage 1 Berekeningsboxen kwantitatieve normen Wet fido Kasgeldlimiet (korte financiering; zie ook bijlage 4) Berekening kasgeldlimiet (1) Begrotingstotaal aan lasten (2) Percentage regeling (*) 8,5%

Nadere informatie

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Memo. Leden van het algemeen bestuur. Treasuryberaad. Datum 17 juni Onderwerp Financieringsbehoefte 2016

Memo. Leden van het algemeen bestuur. Treasuryberaad. Datum 17 juni Onderwerp Financieringsbehoefte 2016 Aan Van Leden van het algemeen bestuur Treasuryberaad Datum 17 juni 2016 Onderwerp sbehoefte 2016 Op 30 mei is het Treasuryberaad bijeengekomen om de financieringsbehoefte van Avalex te bepalen. Hierbij

Nadere informatie

Datum 25 januari 2013 Betreft MAU 2013-2015. Geacht college,

Datum 25 januari 2013 Betreft MAU 2013-2015. Geacht college, > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070 333 40 33 www.rijksoverheid.nl Contact Betreft MAU 2013-2015 Geacht college,

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Toelichting op het statuut

Toelichting op het statuut Toelichting op het statuut In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in het betalingsverkeer

Belangrijke wijzigingen in het betalingsverkeer Belangrijke wijzigingen in het betalingsverkeer November 2015 Introductie Staalbankiers scherpt haar private banking strategie verder aan met een nadrukkelijke focus op haar kernactiviteiten vermogensbeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 IXA Jaarverslag en slotwet van Nationale Schuld 2011 Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2011 VAN NATIONALE SCHULD (IXA) Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. /^ groningen Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage Onderwerp - 3 SEP. 2013 2013-35.049/36/A.18, FC 477103 Oosterling J.A. (050)316

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen uan het Treasurystatuut 2009

Raadsvoorstel tot het vaststellen uan het Treasurystatuut 2009 gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 09.R/297.OOI Inboeknummer o9bstor6oo Beslisdatum B%W 22 september 2009 Dossiernummer 939 452 Raadsvoorstel tot het vaststellen uan het Treasurystatuut 2009 Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 488 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CMFB 5

CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CMFB 5 CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CMFB 5 Sittard, 20 augustus 2013 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Tussentijdse verantwoording treasurybeleid 2013. Toelichting In het kader van de Wet

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE

VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE Voorwaarden gebruikmaking Overstapservice 1. Moet ik mijn oude rekening opheffen om gebruik te kunnen maken van de Overstapservice? Nee. Bij de Overstapservice gaat

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 540 Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in s Rijks schatkist

Nadere informatie

Handleiding Deposito

Handleiding Deposito Handleiding Deposito Inhoud KNAB DEPOSITO... 3 1. Deposito openen... 3 1.1 Je inleg... 3 1.2 Looptijd... 3 1.3 Rente... 4 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 4 1.3.2 Wanneer wordt de rente uitgekeerd?...

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Deposito

Handleiding Zakelijk Deposito Handleiding Zakelijk Deposito Inhoud KNAB ZAKELIJK DEPOSITO... 1 1. Deposito openen... 1 1.1 Je inleg... 1 1.2 Looptijd... 1 1.3 Rente... 2 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 2 1.3.2 Wanneer wordt de

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Sparen

Voorwaarden. MoneYou Sparen Voorwaarden MoneYou Sparen Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Sparen Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Spaarrekening 4 2. Verschillende spaarrekeningen

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 November 2014 Inleiding... 3 Begrippenkader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 502 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Openbaar Onderwerp Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen kan besluiten

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Deposito

Handleiding Zakelijk Deposito Handleiding Zakelijk Deposito Inhoud KNAB ZAKELIJK DEPOSITO... 1 1. Deposito openen... 1 1.1 Je inleg... 1 1.2 Looptijd... 1 1.3 Rente... 2 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 2 1.3.2 Wanneer wordt de

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, besluit gelet op: artikel 212 van de Gemeentewet, het

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB Kernboodschappen Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Rentederivaten worden door Nederlandse banken aangeboden om renterisico s voor

Nadere informatie

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft

Nadere informatie