UVW. Magazine. voor uitgevers voor vak en wetenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UVW. Magazine. voor uitgevers voor vak en wetenschap"

Transcriptie

1 UVW Magazine voor uitgevers voor vak en wetenschap

2 INHOUD 5 Sociaaleconomische ontwikkelingen: impact op UVW-uitgevers 7 De transformatie van een industrie 9 Samenwerking met het Nederlands Uitgeversverbond 13 Beleid en activiteiten 2010/ De leden van de Groep UVW 30 De mensen achter de Groep UVW 31 UVW-bestuursvertegenwoordigers 32 Waarom lid zijn/worden van de Groep UVW? UVW Magazine voor uitgevers voor vak en wetenschap is een uitgave van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW) van het Nederlands Uitgeversverbond, Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam Zuidoost, telefoon ; website: nuv.nl UVW Magazine voor uitgevers voor vak en wetenschap wordt vervaardigd door FolioDynamica in opdracht van de Groep UVW. Vormgeving: NG Productions Fotografie: Hans Tak, Henni van Beek Fotografie, Portfolio Fotografie (Anna Green). Illustraties: FolioDynamica Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 UVW Magazine UVW Magazine 3

3 Sociaaleconomische ontwikkelingen: impact op UVW-uitgevers Technology push De meest structurele en pregnante veranderingsfactor voor uitgevers van vak- en wetenschappelijke informatie (verder ook: UVW-uitgevers) is de komst van web-3.0-technologie: mobiele toegang, sociale media, real time web, visualisatie en semantische ontsluiting van content. Web 3.0 leidt in alle mediasectoren tot convergentie van transmediale platformen, multiscreen uitgeefproposities, tot convergentie van gebruikersgroepen, producenten en adverteerders; en tot slot: ook tot branchevervaging. Oude productgeoriënteerde indelingen en identiteiten volstaan al lang niet meer. Op een, steeds mondialer, speelveld met nieuwe toetreders zijn de oorspronkelijke machtsverhoudingen in de ketens volledig aan het veranderen. De Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (verder: Groep UVW) en zijn leden zullen zich moeten bezinnen op hun verhouding tot alle actoren in dit nieuwe speelveld. Deze nieuwe actoren zijn niet zelden zowel partners en als concurrenten tegelijk. In de uitgeefketen bestaan nauwelijks nog toetredingsdrempels sinds complexe en arbeidsintensieve productie- en distributieprocessen door digitalisering zijn vervallen. In de nieuwe ketens is content king en distributie key. In de digitale omgeving heeft schaarste plaats gemaakt voor overvloed en verdwijnen intermediairs uit de ketens. Onder invloed hiervan wordt de aandacht van de eindgebruiker en daarmee de share of wallet steeds schaarser. Willen uitgevers een verschil maken in de digitale wereld, dan zullen zij op zoek moeten naar plaatsen waar zij waarde kunnen toevoegen in de communicatieketen en het primaire proces van hun klanten en eindgebruikers. Effect van de economische crisis De economische crisis is de katalysator gebleken in enerzijds de omslag van uitgeven in print naar digitaal uitgeven en anderzijds in het proces van down sizing naar kernorganisaties met een makkelijk opschaalbare flexibele schil zodat deze uitgeverijen beter zijn toegerust voor de nieuwe netwerkeconomie. Het creëren van voldoende renderende verdienmodellen voor uitgevers is het leidende thema bij de verandering van business- en organisatiemodellen. De opbrengst van online en mobiele content en advertenties zijn vooralsnog onvoldoende om het verlies van rendement op printuitgaven te compenseren, zelfs als online en mobiele abonnementsmodellen tot volle wasdom komen. Voor de meeste uitgevers draait het de komende jaren om de realisatie van uitgebalanceerde kanaalkeuzes en risicospreiding, zonder het (print)kind met het badwater weg te gooien. De impact van web 3.0 op eindafnemers De omnipresentie van sociale media en toegang tot content leidt er toe dat professionals in bedrijfsleven en wetenschap web based werken en sociale media integreren in hun werk- en communicatieprocessen. In de wetenschap zijn bijvoorbeeld wereldwijde samenwerkende gemeenschappen ontstaan rond onderzoeksdomeinen. Ook werknemers, bedrijven en freelancers zullen door de toename van uptime gebruikersgemak, semantische navigatie, steeds meer in virtuele groepen gaan werken zonder dat vaste werklocaties nodig zijn. Via cloud computing beschikt de nieuwe professional en kenniswerker over alle benodigde tools, software, documenten en informatie. Informatieovervloed en -chaos maken vindbaarheid, (gepersonaliseerde) selectie, validatie, filtering en ordening voor specifieke zakelijke, professionele en wetenschappelijke domeinen essentieel. Het is in dat licht dat juist uitgevers zich steeds meer toeleggen op de koppeling van content aan workflow tools in de vorm van apps, API s of als ERP-software en dienstverleningsmodellen rond 4 UVW Magazine UVW Magazine 5

4 De transformatie van een industrie hun contentdomeinen en merken. Voorbeelden zijn de ondersteuning die wetenschappelijke uitgevers hun auteurs bieden in het open access publishing -model, de samenwerking tussen Flipboard en een aantal grote Amerikaanse uitgevers (december 2010) of de acquisitie door Wolters Kluwer van FRS Global (financiële compliance en risicoprogramma; september 2010). Uitgevers worden exploitanten van werkprocesgerelateerde oplossingen waarbij niet de content, maar de toegangs- en (klantbehoefte afhankelijke) gebruiksmodellen bepalend zijn voor de verdienmodellen. Nu uitgevers via mobiele platformen en (bewegend) beeld bijvoorbeeld voor studie en instructie rechtstreeks ook doelgroepen buiten de landsgrenzen kunnen bereiken, kan een internationale oriëntatie voor Nederlandse UVWuitgevers een optie worden, zoals dat voor een groot aantal wetenschappelijke leden al decennia het geval is. Om dezelfde redenen echter zullen zij in hun thuismarkt Engelstalige uitgevers op hun pad vinden. Vakinformatieve sector Medio 2010 werd zichtbaar hoe zeer de economische crisis zijn stempel drukt op de vakinformatieve uitgeverijen. Deze zeer conjunctuurgevoelige uitgeefsector verloor in 2009 ten opzichte van 2008 al 16,2 procent van zijn omzet. De gemiddelde advertentieomzet kromp toen met bijna 21 procent. In 2010 zette de krimp door en lag de omzet in de top 100 vaktijdschriften 10,8 procent onder die van (bron: Media Facts, februari 2011). In 2009 realiseerden de lezersinkomsten nog een groei van 3 procent dankzij forse prijsverhogingen. In 2010 werden abonnementen bij bosjes stopgezet als gevolg van personeelsreducties en kostenbesparingen in het bedrijfsleven en kromp de omzet met 1,3 procent. In 2010 werd 85 procent van de personeelsadvertenties online geplaatst en verloren vak- en managementtijdschriften ten opzichte van ,4 procent van hun omzet uit arbeidsmarktcommunicatie. (bron: adformatie.nl, 31 januari 2010). Uitgevers reageerden in 2010 met kostenbesparingen via onder andere frequentieverlagingen en de instelling van rompredacties. Onder invloed van de crisis migreerde een substantieel deel van de advertentiebudgetten versneld van print naar de veel goedkopere online omgeving. Dit zette de rendementen van vakuitgevers nog meer onder druk. De markt is steeds minder voorspelbaar omdat adverteerders online veel flexibelere korte termijn beslissingen op basis van meetbare resultaten nemen in plaats van campagnes over langere tijdsperioden te plannen. Met andere woorden: de B2B-advertentiemarkt verandert van een cyclische in een transactiegedreven business. In met name MKB-segmenten was de crisis aanleiding voor consolidatie en/ of afstoting van marktaandeel. De vakinformatieve mediasector verwacht in 2011 wederom een teruggang vergelijkbaar met Na 2011 wordt een licht herstel verwacht. Onder druk van de malaise en nieuwe technologie zijn er in de sector tekenen van versnelde innovatie en aanpassing aan het nieuwe digitale landschap. Wetenschap en hoger onderwijs De wetenschappelijke markt en de markt voor het hoger onderwijs hielden hun omzetten en rendementen in 2010 goed op peil. In 2011 wordt gevreesd voor de overheidsbezuinigingen die het gevolg zijn van de economische crisis. Bibliotheekbudgetten komen onder druk te staan en studenten zullen wellicht in het e-book-tijdperk nog meer hun toevlucht nemen tot illegale kopieën en de al maar groeiende tweedehands boekenmarkt op internet. Bij universiteitsbibliotheken wordt de roep om meer toegesneden (kleinere) abonnementen groter ten koste van de big deal abonnementen. Ook in deze markten wordt een versnelling verwacht van digitaal uitgeven als gevolg van nieuwe technische mogelijkheden en de aangetreden digital born generatie. Sociale media en tablet publishing zullen naar verwachting een extra impuls geven aan samenwerkende onderzoek-communities en aan mobiel-, e- en blended leren. Nu het smart board zijn intrede heeft gedaan in het hoger onderwijs, zullen ook serious en social gaming een onderdeel worden van de opleidingscurricula. n Transmediaal, multichannel en multiplatform Eindgebruikers prefereren steeds meer mobiele webtoegang en tools via tablets en smartphones. B2B-adverteerders oriënteren zich op de mogelijkheden van sociale media en mobile advertising. Voor UVW-uitgevers ontstaan kansen door de veelheid aan interactiemogelijkheden en behavioural targeting en dialoogmarketing. In het hart van hun innovaties omarmen zowel de B2B- als de wetenschappelijke uitgevers de jongste technologische mogelijkheden. Producten en diensten worden uitgebreid met services als augmented reality, geo-targeting, netwerkservices zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en ordeningstools als Flipboard. Voor uitgevers betekent dit dat zij een multiplatform en multicontentstrategie moeten ontwikkelen en kennis van ict, tools en apps moeten organiseren. Co-creation, community publishing en uitgeefdiensten De ontwikkeling van het real-time web en sociale media wordt steeds relevanter voor zowel wetenschappers en professionals als voor studenten. Sociale media stellen uitgevers in staat om rond merken en kennisdomeinen community s te ontwikkelen die op hun beurt bijdragen aan de doorontwikkeling van merken, producten en diensten van uitgevers. Eindgebruikers verwachten niet anders dan dat zij worden betrokken bij de ontwikkeling van wat zij beschouwen als hun media. In de netwerken van gebruikers liggen mogelijkheden voor uitgevers om waarde toe te voegen. Wetenschappers ontwikkelen wereldwijd collaborative community s rond kennisdomeinen; van uitgevers wordt een bijdrage aan deze ontwikkeling verwacht, onder andere via hybride businessmodellen zowel op basis van abonnementen, licenties en author pays - modellen en aangevuld met ondersteunende diensten. Community publishing voegt aan de rol van uitgevers en hoofdredacteuren het aanjagen, filteren en ordenen van content toe, naast het bestaande selecteren en verrijken. Community s op hun beurt voeden de content- en crm-databases van uitgevers waarmee een goede basis ontstaat voor adverteerders- en partnerproposities op basis van accountability en maatwerkcampagnes. Voor adverteerders is de digitale dynamiek ook nieuw en zij verwachten dat uitgevers hen adviseren over hun integrale online/print- 6 UVW Magazine UVW Magazine 7

5 campagneplanning. Op termijn echter stellen sociale media adverteerders en vele nieuwe partijen in staat om zelf uit te groeien tot media-exploitant. Tablet publishing Sinds de komst, medio 2010, van de ipad in Nederland experimenteren uitgevers met tablet publishing. Met name Apple probeert nadrukkelijk een eigen positie te verwerven in de distributieketen en zich te plaatsen tussen uitgever en gebruiker. Het is nog onduidelijk hoe uitgevers zullen reageren op deze ontwikkeling. Het jaar 2011 zal een hausse aan concurrerende tablets, app stores en cloud distributie te zien geven. Parallel aan deze ontwikkeling ontwikkelen uitgevers steeds meer verrijkte apps, e-books, tools en API s en streaming content en real-time web (3.0)diensten. Er ontstaat een veelheid aan publicatieplatfora en ondersteunende cms-systemen. De Groep UVW exploreert de wenselijkheid van een e-distributieplatform voor UVW-uitgevers om hen een onafhankelijke positie te bieden ten opzichte van de grote globale spelers die proberen distributiemacht naar zich toe te trekken. De tablet ontwikkelt zich in razend tempo tot een aantrekkelijk alternatief voor de laptop in werk, wetenschap en studie. Dat biedt serieuze kansen, omdat de betalingsbereidheid aanwezig is voor op maat gesneden relevante en altijd beschikbare professionele informatie. Cloud publishing Een voorlopig complicerende factor is dat elk platform andere content formats Overwegingen voor UVW-uitgevers Real-time en mobiele web: direct vinden, kopen, handelen, communiceren, updaten, delen en publiceren. Web 3.0: crossmedia worden gestuurd door aanbieders, maar bepaald door de verbindingen die de gebruikers zelf leggen. Zoekmachines zetten in op real-time en social search waarbij content en sociale media worden geïndexeerd en geïntegreerd op moment van publiceren; Sociale media worden belangrijker dan zoekmachines in het vinden van relevante informatie; Integratie van sociale media en serious gaming ; Exploderend medialandschap waarin het advertising revenue only - model definitief wordt losgelaten; Boekenkast, archief en server kunnen de deur uit: informatie en diensten komen streaming in het virtuele netwerk terecht. Auteursrechten dienen in plaats van een defensieve hinderpaal een afgeleide te zijn voor toenemende toegankelijkheid en gebruik van content; De strategie is een evolutie naar specifieke contextmerken die leveren over het hele scala van kanalen en platfora. De toegevoegde waarde is niet meer alleen de content zelf: het credo is to monetize your audience met lidmaatschappen, tools, events, community s, apps, benchmarks, e-winkels en corporate publishing ; Toenemende mondialisering en automatisering van advertentiemarkten; Machtsverschuiving naar (mondiale) distributeurs en retailers in de digitale uitgeefmarkten. vereist. Dat maakt contentcreatie en -beheer vooralsnog tot een complexe activiteit. Wellicht dat met de komst van cloud publishing in 2011 het probleem van ontbrekende standaarden kan worden omzeild. Wellicht ook dat uitgevers er via cloud publishing in slagen om rendabele verdienmodellen uit te rollen en op die manier aan de exploderende piraterij het hoofd te bieden, door bijvoorbeeld granulaire content tegen microbetalingen op basis van gebruik en toegang te ontwikkelen. Van keten- naar netwerkspeler Nieuwe technologieën stelden uitgevers in staat om hun processen om te bouwen naar hybride multiplatform en multichannel publicaties die 24 x 7 toegankelijk zijn. De komst van sociale media stelt uitgevers in staat om redactie, prepress, back office et cetera uit te besteden en zich te concentreren op de supply chain en online marketing. Uitgeeforganisaties worden kleiner en wendbaarder en zijn beter in staat om in te spelen op marktveranderingen. Door de steeds veranderende vereiste competenties flexibel aan zich te binden en snel op te schalen of te downsizen, kunnen uitgevers sneller innoveren en aan de vraag van de markt voldoen. De focus op de ontwikkeling van web based businesses stelt uitgevers voor grote uitdagingen. Eén daarvan is het uit fase lopen van een nog printgedreven kostenmodel versus een toenemend digitaal gedreven omzetmodel. De omvorming van organisatiestructuur, competenties en -cultuur vergt grote (financiële) inspanningen. Een succesvolle transitie vergt ook voortdurende aandacht voor behoud van bestaande afnemers en klanten, voor kostenbesparingen en voor standaardisatie teneinde de finale omslag naar een online gedreven uitgeefmodel te kunnen realiseren. n Samenwerking met het Nederlands Uitgeversverbond Juridische en economische zaken UVW-leden hebben grote belangen op economisch, juridisch en sociaal terrein. Samen met het Nederlands Uitgeversverbond ontplooit de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap op deze terreinen verschillende activiteiten en onderhoudt de nodige contacten in de internationale uitgeefsector. Behalve monitoren, signaleren en informeren worden ontwikkelingen op deze terreinen ook toegelicht tijdens bijeenkomsten die het Nederlands Uitgeversverbond samen met de groepen organiseert. Ook maken UVW-leden veel gebruik van de NUVloketten met vragen over een veelvoud aan kwesties die bepalend zijn voor hun bedrijfsvoering werd de inhoud van een voorgenomen uitbreiding van de Auteurswet met een hoofdstuk over auteurscontracten bekend gemaakt. Voor UVW-uitgevers zijn met name de bepalingen inzake de opzegbaarheid van exclusieve licenties na vijf jaar; het verbod van rechtenoverdracht en de toetsing van een redelijke vergoeding door de minister onuitvoerbaar omdat deze hun businesses in de kern raken. Het Nederlands Uitgeversverbond (verder: NUV), de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (verder: Groep UVW) en een aantal individuele leden hebben zich in scherpe bewoordingen schriftelijk tegen het voorontwerp van wet gekeerd. De inspanningen om deze voorgenomen uitbreiding van tafel te krijgen, worden in 2011 onverminderd voortgezet. Cursus van ledenbedrijven kunnen ook in het najaar van 2011 weer nagenoeg gratis deelnemen aan de cursus auteursrecht om hun kennis van het (digitale) auteursrecht actueel te houden. Ledenbedrijven kunnen ook buiten deze cursus het vaksecretariaat raadplegen over auteursrechtelijke, economische en juridische vragen. Reprorechten en de digitale samenleving neemt de druk op auteursrechten toe, zowel vanuit de politiek als vanuit de gebruikers. Adequate afspraken over auteurs-, repro-, leen-, gebruiks- en toegangsrechten en archivering zijn essentieel. Licenties realiseren een steeds groter deel van de uitgeefomzetten. Dat heeft consequenties voor de bestaande afspraken en regelgeving. Het aantal kopieën van papier naar papier in onderwijs, bedrijf en overheid is substantieel gedaald. De omvang van scannen van papier naar digitaal neemt tegelijkertijd fors toe. De digitale kopie valt niet onder de huidige reproregeling. Met VNO/NCW is overeengekomen om de bestaande reproregelingen 8 UVW Magazine UVW Magazine 9

6 voor papieren kopieën met een jaar te verlengen. In 2011 wordt onderzoek gedaan naar de aard en omvang van het (digitale) kopieergedrag en de haalbaarheid van opt-in mandaten die uitgevers een aanvulling kunnen bieden op eigen licentieovereenkomsten met afnemers. Ook in het hoger onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitaal kopiëren. In 2011 doet het NUV samen met de Stichting PRN en de VSNU een onderzoek naar hergebruik in print én online ten behoeve van een nieuwe readerregeling. Met de HBOraad is in de zomer van 2010 een nieuwe readerovereenkomst gesloten. Illegaal kopiëren Een ander effect van de online omgeving is dat de gepercipieerde waarde van content en de prijselasticiteit erodeert. Illegaal downloaden is een toenemend probleem voor uitgevers. De roep om verruiming van het auteursrecht voor digitaal gebruik, klinkt luider onder druk van de consumentenbeweging. Als antwoord hierop moeten uitgevers, naast een betere bescherming van digitale content en de aanpak van illegaal gebruik daarvan, op zoek naar nieuwe waardevermeerderende contexten en andere verdienmodellen. In de eerste helft van 2011 heeft de Groep UVW een pilot ingericht met de Stichting Brein om te onderzoeken of de leden behoefte hebben aan handhaving op het internet. Wellicht dat gebruiksvriendelijker alternatieven ontstaan, zoals sociale watermerken en toegangs- en gebruikslicenties via cloud -distributie. Coöperatie Boekengroep Uitgevers NUV In 2010 is de structuur van de KVB gewijzigd en is de Coöperatie van Boekenuitgevers Groepen en Groepen van het NUV opgericht die onder voorbehoud van instemming door de fiscus erin voorziet winstuitkeringen en dividenden van het Centraal Boekhuis ten goede te laten komen aan de ledenbedrijven. Cookies Op EU- en nationaal niveau wordt wetgeving voorbereid inzake de regulering van cookies. Uitgevers en adverteerders maken op grote schaal gebruik van cookies. NUV lobbyt samen met aanpalende brancheorganisaties. De inspanningen zijn gericht op het voorkomen van ongewenste wetgeving door het invoeren van effectieve zelfregulering door middel van een convenant en/of gedragscode. Eind 2010 werd een blauwdruk voor een zelfregulerend kader gepresenteerd aan de Europese Commissie die hier positief op heeft gereageerd. In april 2011 overhandigde de internetindustrie (waaronder NUV) een gedragscode aan de Tweede Kamer. Verlengen van abonnementen Vanaf januari 2012 wordt nieuwe wetgeving van kracht die stilzwijgende verlenging en de maximale duur van opzegtermijnen voor abonnementen nader reguleert. Het NUV heeft gerealiseerd dat kranten en tijdschriften daarin een gunstige uitzonderingspositie hebben gekregen. Hoewel deze wetgeving feitelijk alleen is gericht op de consumentenmarkt, kunnen UVWuitgevers hier ook zeker mee te maken krijgen via zogeheten reflexwerking en het verwachtingspatroon van afnemers. Het NUV heeft modelabonnementsvoorwaarden en -colofons opgesteld, evenals protocollen voor klantenservices en FAQ s, ook over vakinformatieve en wetenschappelijke abonnementen. Btw Medio april 2011 presenteerde de Staatssecretaris van Financiën plannen om de btw te uniformeren naar 19 procent. Een eerste stap op weg daar naar toe bestaat uit de verhoging van het lage tarief op printuitgaven van 6 naar 8 procent. Het NUV heeft daarop onmiddellijk inhoudelijk gereageerd (te vinden op Uiteraard heeft dit onderwerp de hoogste prioriteit voor de bond. In december 2010 publiceerde de Europese Commissie de Green paper on the future of VAT op basis waarvan in 2011 een fundamentele discussie over het btw-systeem wordt gevoerd. Het NUV grijpt het groenboek aan om te pleiten voor een laag btwtarief voor digitale uitgeefproducten maar moet hierbij ernstig rekening houden met de jongste ontwikkelingen ten aanzien van het lage tarief in eigen land. In november 2010 werd door het NUV een akkoord bereikt met de Belastingdienst over de interpretatie van een begin 2010 doorgevoerde btwwijziging. Het betrof een akkoord over de vereiste aanvullende toelichting op het beleidsbesluit btw, specifiek in relatie tot digitale educatieve informatie op fysieke dragers (nagenoeg) uitsluitend bestemd voor informatieoverdracht in het onderwijs. Met deze aanvullende toelichting is er duidelijkheid ontstaan over de reikwijdte van het verlaagde btw-tarief. De aanvullende toelichting is te vinden op de website van het NUV, onder dossier btw. Belastingvrije vakliteratuur In 2011 is de werkkostenregeling geïntroduceerd waarmee een groot aantal vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer kwam te vervallen. Daar waar in de werkkostenregeling onder andere studie, bijscholing, cursussen, congressen en trainingen wel onder de gerichte vrijstellingen waren opgenomen, was dit voor vakliteratuur aanvankelijk niet het geval. Gezien het belang van vakliteratuur (éducation permanente) en de vergelijkbaarheid hiervan met eerder genoemde categorieën, bepleitte het NUV in 2010 met succes een vrijstelling. Het verstrekken/vergoeden van vakliteratuur aan het personeel blijft daarmee ook na 2011 integraal vrijgesteld. Sociale zaken Eind 2010 expireerden de CAO s BTU en Vaktijdschriftjournalisten. De onderhandelingen voor een akkoord over een nieuwe CAO voor beide sectoren zijn op het moment van schrijven nog in volle gang. In de vorige CAO voor Vaktijdschriftjournalisten werd een nieuw functie-indeling, gebaseerd op een erkend functiewaarderingssysteem, geïntroduceerd en zijn afspraken gemaakt over de modernisering van het loongebouw waaronder open schalen met minimum en maximumbedragen per salarisschaal en een verbeterd salarisperspectief. In 2011 wordt dit nieuwe loongebouw nader uitgewerkt. Vooruitlopend op de gevolgen van de transitie naar digitale mediauitgeverijen werkt het NUV aan een raam-cao voor de hele branche. Hierin vormen onder meer (veranderende) competenties het vertrekpunt voor functie- en beloningssystemen naast de uitgangspunten als minder detaillering, meer regelmogelijkheden voor arbeidsvoorwaarden op ondernemingsniveau, meer flexibiliteit voor ondernemingen en werknemers en geen hogere lasten. In 2011 zal met de vakorganisaties worden onderzocht in hoeverre zo n raam-cao haalbaar is. Tot slot is NUV in gesprek met de fiscus over de verbetering van de regeling/het convenant voor het inhuren van freelancers, waarvan veel UVWuitgevers regelmatig gebruik maken. Internationale verbanden Het aantal dossiers waarvan de inhoud op Europees niveau wordt bepaald, neemt elk jaar toe. Om de belangen van uitgeverijen op Europees gebied optimaal te kunnen behartigen, is de Groep UVW aangesloten bij de European Federation of Magazine Publishers (FAEP) en bij de Federation of European Publishers (FEP). FEP vertegenwoordigt de belangen van uitgeverijen van boeken en wetenschappelijke tijdschriften. FEP werkt nauw samen met de Association of Technical, Medical and Scientific Publishers (STM) en met de International Publishers Association (IPA). Naast FEP vertegenwoordigt de European Publishers Council (EPC) verschillende Europese mediaconcerns in de Europese uitgeverslobby. Deze organisaties monitoren de mogelijke impact van EU-initiatieven op de uitgeverijsector. Daartoe onderhouden zij nauwe contacten met de Europese Commissie en het Europees Parlement. In afstemming met de aangesloten nationale uitgeversassociaties worden standpunten geformuleerd en uitgedragen. n 10 UVW Magazine UVW Magazine 11

7 Beleid en activiteiten 2010/2011 In dit gedeelte worden eerst de beleidsonderwerpen en aandachtspunten voor 2010/2011 beschreven. Daarna passeren de activiteiten van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap de revue. Verbreding van de ledenbasis Als gevolg van de dynamiek in de markt worden de business modellen van uitgevers steeds diverser. In het budget van 2011 heeft het bestuur daarom extra ruimte gecreëerd om de dialoog met de leden te intensiveren en een aantal activiteiten te ontwikkelen die ook op de middellange termijn meerwaarde bieden voor leden en potentiële leden. Voor alle leden geldt dat zij te maken hebben met een veranderend speelveld waarop nieuwe medespelers en concurrenten hun intrede doen. De Groep UVW wil de ledenbedrijven een platform bieden waar leden in gesprek kunnen zijn met nieuwe toetreders die voor de hele sector van belang zijn en overweegt hen actief bij UVW te betrekken. Open Access Het standpunt dat publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek gratis in het publieke domein beschikbaar moet zijn, wint terrein in wetenschap, politiek en in de publieke arena. Daartoe worden vaak ook de publicaties van wetenschappelijke uitgevers gerekend. De groep UVW is voorstander van hybride business modellen die voldoende ruimte bieden voor duurzame uitgeefmodellen. UVW heeft in 2010 hierover diverse adviezen opgesteld voor de ontwikkeling van overheidsbeleid in deze richting. Via de Groep UVW participeert een aantal grote leden in diverse experimenten van het Ministerie van OC&W die tot doel hebben om uitgeefinformatie breder beschikbaar te maken, zoals medische informatie voor patiëntenverenigingen en voor het MKB. Ook in 2011 is de Groep UVW actief betrokken bij de vormgeving van toekomstbestendig wetenschappelijk informatiebeleid waarbij de belangen van zowel grote als kleine wetenschappelijke uitgevers evenwichtig moeten worden behandeld. Ook onderhoudt de Groep UVW contacten met SURF. Verandering in de distributieketen In 2010 brak het e-book door in Nederland. Dat leidt onder andere tot de vraag of het e-book onder de Wet op de vaste boekenprijs moet vallen. Voor UVW-uitgevers is dit geen begaanbaar pad omdat dit het afsluiten van gebruikerslicenties in de weg staat. In de distributie trachten platformeigenaren zoals Apple, een deel van de markt naar zich toe te trekken. Dat is voor de Groep UVW aanleiding om in 2011 de wenselijkheid te onderzoeken van een e-distributieen clearance -platform voor vakinformatieve content en -diensten. Trendonderzoek B2B Mediabestedingen Begin 2010 werden de resultaten gepresenteerd van het tweede trendonderzoek naar B2B Mediabestedingen ( ). Juist in moeilijke economische tijden moeten uitgevers inzicht hebben in het toekomstige beleid van hun adverteerders. In het eerste onderzoek ( ) was de belangrijkste conclusie dat adverteerders hun klanten volgen naar het internet en dat zij afrekenmodellen op basis van accountability verlangen. Uit dit tweede onderzoek bleek dat de migratie naar het web zich veel sneller heeft voltrokken dan werd aangenomen en dat het aantal kanalen, platfora en 12 UVW Magazine UVW Magazine 13

8 Sanne Bovendeert, Sylvia van der Tuin, Olga Kleinlooh en Lauren Sterk van VNU Media. Peter te Velde en Marije van der Togt van Kluwer en Heleen Kooistra van Reed Business. Winny van Rijswijk, uitgeefmanager bij Pearson, Lijntje Zandee, developmental editor, en Bonnie van Spankeren, senior product developer bij Pearson. Sabine Kokee en Kor IJszenga, respectievelijk uitgever onderwijs en directeur van Koninklijke Van Gorcum. Léonie Kroos, uitgever bij AccreDidact (een onderdeel van Prelum uitgevers) en IJsbrand Theunissen, partner bij Prelum uitgevers. Manon van der Woude, Manon Out, marketing communicatie specialist, en Wenda Westeneng, marketing medewerker, allen bij Sdu Uitgevers Linda Schaefer van Boom Uitgevers en Aleid Verbeke, uitgever bij Kluwer. Rianne Klaver van de abonnementenafdeling, en René Bakx, hoofd administratie, beiden bij Koggeschip Vakbladen. Mathijs Kroes, Martijn Pater, projectcoördinator, beiden bij Koninklijke BDU. Wout Schouten, adjunct-uitgever bij Nijgh Periodieken Paula van Assema, database marketeer, Frank Feijen, financieel manager, en Sander de Ruiter, marketeer, allen bij Keesing Nederland. Maurice Aarts, Carol Hessels, commercieel directeur, en Karin van Grieken, redacteur voortgezet onderwijs, allen bij ThiemeMeulenhoff Marjan Geertshuis, adjunctuitgever, en Marie-Noëlle Lim, uitgever, beiden bij Kluwer. Yulma Perk, uitgever bij Bohn Stafleu van Loghum interactiemogelijkheden onvermoed waren toegenomen. Uitgevers die er in slagen om de adverteerder succesvol te adviseren over zijn mediastrategie en dat koppelen aan transparante en controleerbare performance -indicatoren en adequate context, hebben een relatief goede uitgangspositie op de advertentiemarkten, zeker als zij tegelijkertijd over sterke merken beschikken. In de tweede helft van 2011 zal het veldwerk voor het derde trendonderzoek B2B Mediabestedingen worden uitgevoerd. De resultaten worden begin 2012 aan de leden gepresenteerd. Oplagecijfers: HOI-dispensaties De Groep UVW zorgt via een bindend ledenbesluit voor een transparant speelveld, tussen de leden als het gaat om de advertentietarieven, door certificering van de printoplagen en de oplagen van e-papers. Daartoe zijn de leden van de Groep UVW aangesloten bij HOI, Instituut voor Media Auditing. De gedeponeerde NSTD-kaart en het exclusieve logogebruik dragen bij aan de kwalitatieve onderscheiding van uitgeverijen die zijn aangesloten bij de Groep UVW. In 2010 bleek uit nadere analyse dat voor vaktijdschriftuitgevers in kleine markten de oplagecijfers niet onderscheidend zijn voor de bestedingen door adverteerders. Daarom zijn sinds 1 januari 2011 titels met een oplage kleiner dan exemplaren of een advertentieomzet lager dan euro vrijgesteld van Bindend Besluit nr. 1. Tevens is de betreffende verplichte accountantsverklaring vervallen en kunnen uitgevers per titel kiezen voor een kwartaal- of jaarrapportage. Met deze verruiming is een aanzienlijke administratieve en financiële verlichting gerealiseerd voor nichetitels. Communicatie UVW Magazine is het officiële orgaan van de Groep UVW en verschijnt sinds 1 januari 2011 als vervanger van Vakblad. UVW Magazine informeert medewerkers in de ledenbedrijven circa zes keer per jaar over UVW-beleid en -activiteiten en over ontwikkelingen in de ledenbedrijven. Naast UVW Magazine wordt in de loop van 2011 rondom ledenbijeenkomsten en Round Tables een UVW Magazine. nl gepresenteerd met aanvullende informatie rond het thema van de desbetreffende bijeenkomst. Ook de website werd in april 2011 vernieuwd. Overige communicatie verloopt via individuele ingen, via sociale media groepen, via de site UVW en via de digitale nieuwsbrief van NUV. Ten behoeve van de groepsbijeenkomsten onderhoudt het secretariaat meerdere functiegerelateerde databestanden. Op de sites van NUV/UVW en het Bedrijfstakbureau (voor sociale informatie) vinden leden dossiers over een veelheid aan onderwerpen. Via rssfeeds ontvangen zij updates op maat. Professionalisering Professionalisering van de branche is een van de belangrijkste doelstellingen van de Groep UVW. Behalve ondersteuning van individuele leden faciliteert de Groep UVW de professionalisering van de branche in zijn geheel door jaarlijks diverse Round Tables/themabijeenkomsten te organiseren. Die zijn exclusief (en gratis) voor medewerkers in de ledenbedrijven. Update van kennis, inspiratie en uitwisseling van ervaringen zijn de belangrijkste doelen. Bij de programmering wordt rekening gehouden met de heterogeniteit van de achterban en staan digitale ontwikkelingen centraal. De bereidheid van leden om ervaringen te delen met collega s is een groot goed binnen de Groep UVW en draagt in hoge mate bij aan de professionaliteit van de totale sector. Jaarlijks nemen honderden medewerkers deel aan de bijeenkomsten. In termen van leerrendement halen de leden daarmee letterlijk profijt uit hun contributie. n 14 UVW Magazine UVW Magazine 15

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

Groep uitgevers voor vak en wetenschap

Groep uitgevers voor vak en wetenschap Groep uitgevers voor vak en wetenschap Jaarverslag 2007 2 Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap De leden van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW) leveren vakinformatie, bestemd voor hoger beroeps-

Nadere informatie

BELEID & 2011-2012. Magazine ACTIVITEITEN. media voor vak & wetenschap

BELEID & 2011-2012. Magazine ACTIVITEITEN. media voor vak & wetenschap Magazine media voor vak & wetenschap BELEID & 2011-2012 ACTIVITEITEN voor media voor vak en wetenschap is een uitgave van Media voor Vak en Wetenschap (MVW) van het Nederlands Uitgeversverbond, Postbus

Nadere informatie

Mobile Marketing Monitor 2013

Mobile Marketing Monitor 2013 Mobile Marketing Monitor 2013 Even voorstellen... Working in Mobile Marketing & - Advertising industry since 2005 Co-autor Handboek Online ` Marketing Uitgeverij NoordHoff) Manager of Linkedin Group: Mobile

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Blended Learning in het het hoger onderwijs 14 april 2015 Susan Breeuwsma, manager digitale media Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur LEARNING LAB Training: Leren innoveren als een start-up donderdag 29 september van 13.00 17.00 uur Training: Leren innoveren als een start up Je leert in een middag bruikbare handvatten van de Lean Startup

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten

OMI2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI2 OMI verbindt inspireert en helpt de ontwikkeling van van mobiele diensten OMI 2 platform voor Professionals in Mobiele diensten OMI 2 verbindt, inspireert en helpt de ontwikkeling van mobiele diensten De letters van OMI² staan voor Open Mobiel Internet initiatief. Ze herinneren

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

De krant als auteur. Pieter Kok, Interim manager content sales

De krant als auteur. Pieter Kok, Interim manager content sales De krant als auteur Pieter Kok, Interim manager content sales Agenda 1. Introductie 2. Wat is een krant? 3. Wat is nieuws? 4. Ontwikkelingen in krantenland 5. Invloed van internet 6. Gevolgen voor het

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving Nummer 2 - Februari 2012 Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen De marketing van internetshoppen Nieuwe vs. oude media De perfecte vormgeving RUBRIEKEN 8 Column: Sak van den Boom 45 Agenda p. 46 18

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 GROEP UITGEVERS VOOR VAK EN WETENSCHAP (UVW) NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND (NUV)

JAARVERSLAG 2005 GROEP UITGEVERS VOOR VAK EN WETENSCHAP (UVW) NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND (NUV) JAARVERSLAG 2005 GROEP UITGEVERS VOOR VAK EN WETENSCHAP (UVW) NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND (NUV) Algemeen De leden van de (UVW) leveren vakinformatie, bestemd voor hoger beroeps- en universitair onderwijs,

Nadere informatie

Elke abonnee telt. Frank Eijken Commercieel directeur FD Mediagroep

Elke abonnee telt. Frank Eijken Commercieel directeur FD Mediagroep Elke abonnee telt Frank Eijken Commercieel directeur FD Mediagroep De merken van de FD Mediagroep Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio zijn de twee krachtige, journalistieke nieuwsmerken van de FD

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces

Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces Hans Peijnenburg Performis Eigenlijk weet u het wel: uw papieren magazine

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK. dr Lou Lichtenberg Directeur

MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK. dr Lou Lichtenberg Directeur MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK dr Lou Lichtenberg Directeur MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK LIJN LEZING A. Overview over het perslandschap in Nederland B. Maatschappelijke

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Informatie E-Zine & Website

Informatie E-Zine & Website Informatie E-Zine & Website igrowthintenational Ltd. igrowthlegal Maliesingel 54 3581BP UTRECHT info@igrowthgroup.com www.igrowthgroup.com igrowthinternational Ltd. UK CH.no.8841103 / NL KvK 59898070 1

Nadere informatie

PERFORMANCE MANAGEMENT

PERFORMANCE MANAGEMENT PERFORMANCE MANAGEMENT Anywhere, Realtime, Anytime, up-to-date all the time Infostrada Sports Hans van Essen 29 maart 2007 < www.infostradasports.com, Hans van Essen, The Netherlands

Nadere informatie

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal:

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

www.uitgeverscongres.nl

www.uitgeverscongres.nl Donderdag 7 juni Thema: Battle in the Channels Hét congres over strategie & online & business modellen & facts & trends en ontwikkelingen voor decisionmakers uit crossmediale uitgeverijen, mediabedrijven

Nadere informatie

Visie en scenario s voor uitgeverijen anno 2012 Ingrediënten voor smakelijke en gevaarlijke cocktails

Visie en scenario s voor uitgeverijen anno 2012 Ingrediënten voor smakelijke en gevaarlijke cocktails Visie en scenario s voor uitgeverijen anno 2012 Ingrediënten voor smakelijke en gevaarlijke cocktails Mediafacts Nederlandse Uitgeefdag 10 november 2011 André Knol, senior organisatieadviseur GEA Korte

Nadere informatie

Digitale Veiligheid 3.0

Digitale Veiligheid 3.0 Digitale Veiligheid 3.0 Wat betekent dit voor het MKB? Amsterdam Arena Donderdag 1 juni 2017 Joris Geertman Director Portfolio & Innovation KPN Consulting Digitalisering Internationaal en digitalisering

Nadere informatie

Efficient Multi-channel publiceren

Efficient Multi-channel publiceren Efficient Multi-channel publiceren 23 januari 2014 PubliQare PubliQare Marktleider op het gebied van Multi-channel oplossingen Zeer gevarieerd klantenbestand in de mediasector; Uitgevers, Bureaus, Corporate

Nadere informatie

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Dynamic Publishing on Demand in Social Networks R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Introductie Roger Dols Morpheus Software Onze expertise is het beheersbaar maken van kennis door toepassing van 2e generatie

Nadere informatie

Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken

Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken Uitgeef intelligence Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken Whitepaper op basis van onderzoek onder (online) uitgevers juni 2013 > Samenvatting Uitgeef intelligence Van procesindustrie

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH WAT KUNNEN DEZE OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN? NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Blockchain geldt als dé grote belofte als het gaat om

Nadere informatie

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open Access aan de Radboud Universiteit Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open access aan de RU LingOA Linguistics in Open Access Open Access financiering voor FP7 projecten

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Op dinsdag 21 oktober bezochten ruim 120 professionals uit de bibliotheek- erfgoed en uitgeverswereld de conferentie Naar een

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 Doclogic Full Service Partner Digitaal Werken Richard Dobbe Senior Sales Consultant Even voorstellen Doclogic 1999-2009 Decos Richard Dobbe Senior Sales Consultant Autonomy

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst 1 Flexibele organisaties hebben de toekomst De arbeidsmarkt verandert. Overheid en bedrijfsleven kiezen bewust voor de flexibele inzet van

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media. Ton van Mil immovator Cross Media Network

Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media. Ton van Mil immovator Cross Media Network Kennisatelier Stedenlink Breedband en (Lokale) Media Ton van Mil immovator Cross Media Network Inhoud: Zweven over de mediasector Rol van immovator Relevantie van media en breedband: Nationale markt Globale

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Vakblad voor en door ondernemingsraden

Vakblad voor en door ondernemingsraden Vakblad voor en door ondernemingsraden Mediakit 2013 Redactionele formule OR informatie is een inspirerend, informatief, opiniërend, betrokken en betrouwbaar medium voor leden van ondernemingsraden. Het

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Intro IoT IoT en business! I-real B.V.: H2g0 Real-time

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

...en word partner van SPORTNEXT!

...en word partner van SPORTNEXT! Maak deel uit van de innovatieve en betrokken sportmarketingcommunity... 1...en word partner van SPORTNEXT! SPORTNEXT is een initiatief van: SPORTNEXT De sportmarketing community 2 Lange tijd moesten de

Nadere informatie

2 1/2. digitale interne communicatie. Luc de Ruijter. Binnenkort verkrijgbaar!

2 1/2. digitale interne communicatie. Luc de Ruijter. Binnenkort verkrijgbaar! digitale interne communicatie Binnenkort verkrijgbaar! Inhoud als basis voor het verbeteren van dienstverlening en samenhang in digitale (interne) communicatie Luc de Ruijter Digitale interne communicatie

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

Fair Open Access Open Library of Humanities

Fair Open Access Open Library of Humanities Fair Open Access Open Library of Humanities Utrecht, 27 September 2016 drs. Saskia C.J. de Vries Sampan academia & publishing Goud Open Access PUBLICATIES DIRECT EN ZONDER BEPERKINGEN GRATIS TOEGANKELIJK

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Colofon Titel Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet Auteur Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Uitgever InCT Postbus 33028 3005 EA Rotterdam www.inct.nl uitgever@inct.nl Vormgeving en

Nadere informatie

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland realiseerde met Microsoft SharePoint Server 2007 een effectieve doelgroepencommunicatie

Nadere informatie

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016 DGBC Events Jaarplanning 2016 Versie 12 januari 2016 Inhoudsopgave Over DGBC Missie en Visie Rollen Onze focus 2015 2017 Onze thema s Hoe pakken wij dat aan? Opleidingen Overzicht Events Jaarplanning Events

Nadere informatie

ehealth in de langdurige zorg

ehealth in de langdurige zorg ehealth in de langdurige zorg S. Timmer ehealth in de langdurige zorg De praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg Houten 2014 ISBN 978-90-368-0827-9 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Online Marketing in 1 Day

Online Marketing in 1 Day Online Marketing in 1 Day Mobile Facebook Display Conversion Welkom! PROGRAMMA 9.20-10.00 iprospect research paper Discovery; the World of Mobile Search and Advertising (Mark van Dijk, Managing Director,

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee TenZer niet het eerste idee Online marketing: het belang van internet en je website Workshop 27 oktober 2014 Lead to Sale Creative Photostudio Vallen en opstaan En toen.. TenZer Probeer ervaren ondernemers

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil Linked Data & Innovatie Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil 1. Innovatie 2. Big Data 3. API s & Open Banking 4. Linked Data 2 Kernactiviteiten trendrapport visie & strategie 3 thought leadership participatie

Nadere informatie

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 1 Inleiding 1.1 DE PSYCHOLOOG is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging

Nadere informatie

VERTROUWELIJK - Auteur: Ruben Timmerman (0624620073 / ruben.timmerman@eduhub.nl)

VERTROUWELIJK - Auteur: Ruben Timmerman (0624620073 / ruben.timmerman@eduhub.nl) VERTROUWELIJK - Auteur: Ruben Timmerman (0624620073 / ruben.timmerman@eduhub.nl) Wat is Eduhub? Eduhub biedt een overzicht van cursussen, trainingen, opleidingen en hun aanbieders en docenten. Homepage

Nadere informatie

Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager

Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager Tijdschriften lezen. Totale consumptie van magazine content stijgt. Since I began reading magazines in electronic form,

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Marktonderzoek Zoekmachinemarketing 2011

Marktonderzoek Zoekmachinemarketing 2011 Marktonderzoek Zoekmachinemarketing 2011 Eduard Blacquière 14 oktober 2011 Fax: +31 30 8200208 E-mail: info@orangevalley.nl KvK 30244390 BTW 819752010 www.orangevalley.nl Pagina 1 van 15 Inleiding Vanaf

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Mediakit 2016 editie

Mediakit 2016 editie Mediakit 2016 editie Wij maken technologie begrijpelijk Contactgegevens Informatie over verkoop, traffic, redactie en de uitgever 2016 Titels: AndroidPlanet.nl iphoned.nl Smartphone.nl www.androidplanet.nl

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP

ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP ONLINE PLATFORM VOOR d e z a ke li j ke te leco m h a n d e l tbm telecom business magazine Magenta Publishing http://www.tbmnet.nl ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP Alle

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL @NIELSAARTS 18-03-2015 EVOLVE MOBILE Bij Evolve Mobile combineren we technologische innovaties om de mobiele klantervaring te verbeteren

Nadere informatie

ACCOUNTING CONNECTED

ACCOUNTING CONNECTED ACCOUNTING CONNECTED SINDS 1983 MINOX VERBINDT Minox faciliteert en optimaliseert de samenwerking tussen accountant en ondernemer Met meer dan dertig jaar ervaring kent Minox de branche van accountants

Nadere informatie

De T van toekomst en techniek: relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie

De T van toekomst en techniek: relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie : relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie Peter Backx en Bas Roest Wolters Kluwer Nederland Relevante digitale oplossingen Peter Backx Manager Strategie en Innovatie Wolters

Nadere informatie

Handleiding bij Beter beginnen

Handleiding bij Beter beginnen Handleiding bij Beter beginnen Handleiding bij Beter beginnen Trudy Mooren en Maartje Schoorl Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

ABN AMRO Media UPDATE OKT 2016

ABN AMRO Media UPDATE OKT 2016 ABN AMRO Media UPDATE OKT 2016 Digitalisering brengt uitgevers in rustiger vaarwater Uitgevers laten lange periode van misère achter zich Digitalisering printmedia laat eindelijk versnelling zien Prijs

Nadere informatie

Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger

Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger Isabel De Clercq (Wolters Kluwer) deelt haar kennis met ons Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger Kennis delen heeft een positieve invloed op het innoverend vermogen en op het vinden van oplossingen

Nadere informatie