Groep uitgevers voor vak en wetenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep uitgevers voor vak en wetenschap"

Transcriptie

1 Groep uitgevers voor vak en wetenschap Jaarverslag 2007

2 2

3 Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap De leden van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW) leveren vakinformatie, bestemd voor hoger beroeps- en universitair onderwijs, wetenschap en voor de uitoefening van beroep en bedrijf. Behalve met print en elektronische producten wordt de klant ook via seminars, congressen, vakbeurzen, studiereizen en adviesdiensten voorzien van informatie. UVW maakt zich sterk voor de belangen van deze groep uitgevers. UVW telt circa 80 leden met ruim 6600 werknemers. In 2007 trad Vlieghe Media toe als nieuw lid. Branche in transitie Het is een dynamische periode voor de UVW-uitgevers. In 2007 ontwikkelden de omzetten zich evenals in 2006 gunstig. In 2007 deed risicokapitaal op grotere schaal zijn intrede in de branche. De markt groeit in termen van nieuwe, zij het nog kleine uitgeverijen die gedeeltelijk zijn ontstaan uit de reorganisatiegolf in de grote bedrijven in Ook strategische fusies en overnames zorgden voor de nodige dynamiek en stellen uitgevers in staat om focus aan te brengen in hun portfolio s en voldoende schaalgrootte te creëren voor investeringen in online innovaties en autonome groei. In 2007 was er sprake van een forse toename van de online advertentiemarkt. In het op handen zijnde mobiele online tijdperk zal de competetive edge van vakuitgevers dan ook steeds meer worden bepaald door de mate waarin zij erin slagen om adverteerders een platform te bieden voor transparante transactie. Daarnaast ontstaan kansen door de komst van nieuwe searchmogelijkheden, de toepassing van affiliate marketingen advertentiemodellen, de massale proliferatie van sociale online en mobiele mediakanalen en door customizing van content met gebruikmaking van e-marketing. Het spreekt voor zich dat deze ontwikkelingen hoge eisen stellen aan de optimalisatie van de uitgeeforganisatie, aan functie- en beloningssystemen evenals aan de inrichting van de workflow. In deze transitie wordt de uitgever steeds meer een media- en content-exploitant. Het besef dat kennis van online techniek en functionaliteit in het hart van het ontwikkelingsproces van uitgevers thuishoort, vereist andersoortige medewerkers. Dit vindt zijn weerslag in een grote arbeidsmobiliteit en een toenemend aantal vacatures waarbij er veel nieuw talent van buiten de uitgeefsector wordt aangetrokken. Enerzijds om innovatie te stimuleren, anderzijds omdat binnen de branche geschikte medewerkers niet altijd te vinden zijn. In navolging van de grote concernuitgevers was 2007 voor de kleinere en middelgrote vak- en boekenuitgevers het jaar waarin de omslag is gemaakt naar multimedia publishing systemen en online uitgeefbeleid. Uitgevers in het hoger en wetenschappelijk onderwijs kwamen met portals en online content voor elektronische leeromgevingen. Professionele uitgevers experimenteerden met social media en weblogs als aanzet voor de vorming van virtuele communities van vak- en branchegenoten. Er worden e-learning toepassingen ontwikkeld ten behoeve van geaccrediteerde na- en bijscholing. Grotere uitgevers verbreden hun portfolio met rijke elektronische diensten als vertical search en compliance software. Over de hele linie zijn de UVW-leden actief met het benutten van web 2.0 mogelijkheden, of het nu gaat om online long re-tail, om digitale televisie, om e-marketing, om associated marketing of e-crm: de impulsen tot innovatie die door web 2.0 ontstaan, worden volop benut. De verwachting is dat de komst van mobiel online en micro-betaalmogelijkheden uitgevers alleen nog maar meer uitgeefmogelijkheden gaan bieden. Deze ontwikkelingen zijn voor de Groep UVW reden om volop door te gaan met de ontwikkeling van activiteiten die de leden ondersteunen in hun voortgaande professionalisering, met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen in het digitale uitgeven. 3

4 Beleidsontwikkeling in samenwerking met het NUV Juridische en economische zaken UVW heeft grote belangen op de hoofdbeleidsterreinen van het NUV, te weten juridische, economische en sociale zaken. In een snel digitaliserende maatschappij ervaren uitgevers dat de druk op de door hen opgebouwde rechten toeneemt, zowel van de zijde van de politiek als van de zijde van eindgebruikers. Het adequaat managen van auteursrechten is dan ook cruciaal voor uitgevers. Online publicaties vormen een groeiend aandeel van de omzetten van de leden. Het maken van goede afspraken ten aanzien van auteursrechten, gebruiks- en toegangsrechten en archivering van digitale uitgeefproducten is de komende jaren daarom een zwaartepunt in het beleid van de Groep UVW. In samenwerking met het vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken werden in 2007 checklijsten en voorbeelden van best practices gepubliceerd inzake wetenschappelijke auteurscontracten en werden de voorbeeld- Algemene Voorwaarden voor Vaktijdschriften aangepast ten behoeve transparante opzegprocedures van abonnementen. Sociale zaken Met het vaksecretariaat Sociale Zaken werd samengewerkt bij de totstandkoming van de CAO s BTU en Vaktijdschriftjournalisten en in aanvulling op deze CAO s - bij de ontwikkeling en publicatie van sociale modelregelingen voor levensloop-, vakantie-, ontslag-, studie- en medezeggenschapsregelingen. Internationale ontwikkelingen Het NUV richt zijn blik sinds de oprichting in 1996 op ontwikkelingen die zich buiten de Nederlandse grenzen afspelen. Samen met Europese en internationale zusterorganisaties worden de belangen van uitgevers niet alleen binnen Europa maar ook wereldwijd vertegenwoordigd. Het aantal uitgeefdossiers waarvan de inhoud op Europees niveau wordt bepaald, neemt gestaag toe. Dat betekent dat ook in NUVverband steeds meer tijd en inspanning uitgaat naar internationale samenwerking. Om de belangen van uitgevers op Europees gebied optimaal te kunnen positioneren, is het NUV aangesloten bij de in Brussel gevestigde uitgeversorganisaties European Newspaper Publishers Association (ENPA), European Federation of Magazine Publishers (FAEP) en Federation of European Publishers (FEP). FEP vertegenwoordigt de belangen van de nationale organisaties van uitgevers van boeken en wetenschappelijke tijdschriften ( learned journals ). FEP werkt nauw samen met de International Association of Technical, Medical and Scientific Publishers (STM) en met de International Publishers Association (IPA). Naast FEP is de European Publishers Council (EPC) actief in de Europese uitgeverslobby, die is samengesteld uit verschillende Europese mediaconcerns. Deze uitgeversorganisaties monitoren nieuwe Europese initiatieven en de mogelijke impact daarvan voor de uitgeverijsector. Daarbij onderhouden zij goede contacten met onder meer de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het formuleren en uitdragen van standpunten gebeurt in nauwe onderlinge afstemming met de aangesloten nationale organisaties. Waar mogelijk werken de Europese uitgeverorganisaties met elkaar samen. Thema s die in 2007 op de Europese agenda stonden waren onder meer bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in het kader van de European Digital Library en op het internet, Open Acces, BTW op boeken en tijdschriften. De Groep UVW heeft een rechtstreekse vertegenwoordiging in FEP. Op een breder internationaal niveau worden de uitgeversbelangen vertegenwoordigd door de IPA. Ook is op internationaal niveau de eerder genoemde STM actief. IPA is internationaal het eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld supranationale belangenorganisaties als WIPO e.d. IPA heeft zich in 2007 o.a. ingespannen voor de ontwikkeling van een protocol voor de toegang tot (gelicenseerde) online content voor zoekmachines (ACAP). Daarnaast spant zij zich in om wereldwijd level playing fields voor uitgevers te bewerkstelligen en schade door (digitale) piraterij in te dammen e.d. NUV wordt binnen de IPA door de Groep UVW vertegenwoordigd. Branchespecifiek beleid en branchespecifieke activiteiten Uitgevers voor wetenschap en hoger onderwijs De EU raadpleegde in 2007 publiek en nationale overheden over de stelling dat wetenschappelijke onderzoeksresultaten die worden gefinancierd met publiek geld, in het publieke domein beschikbaar dienen te zijn. Dat zou ook moeten gelden voor artikelen die worden gepubliceerd door uitgevers. Deze zogenoemde Open Access discussie is voor wetenschappelijke uitgevers van cruciaal belang. In 2008 zullen de lidstaten met oplossingen moeten komen voor de toekomstige inrichting van de wetenschappelijke informatievoorziening. De Groep UVW heeft zich, samen met NUV, opgeworpen als gesprekspartner van de ministers en ambtenaren van OCW en Economische Zaken in deze discussie. In dat kader heeft UVW in 2007 haar beleidsnotitie Investeren in Toegang/Investing in Access onder de aandacht gebracht van de nationale en Europese overheden en de banden met de bond van Scientific, Technical and Medical (STM) uitgevers aangehaald. Om zich voortdurend verzekerd te weten van 4

5 Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap de erkenning van de cruciale rol van uitgevers in het wetenschappelijke informatiebeleid, organiseerde de Groep in juni 2007 in samenwerking met VSNU en SURF een werkconferentie over de toekomst van het boek in de wetenschap en het hoger beroepsonderwijs. Voor de boekenuitgevers is van belang dat de betekenis van rechtstreekse levering van econtenttoeneemt terwijl de rol van de boekhandel afneemt. Met deze digitalisering neemt echter ook de e-piraterij in de electronic leeromgevingen in het hoger beroepsonderwijs toe. Met GAU en GEU wordt het boekenbeleid binnen NUV afgestemd in het Overleg Boekengroepen. Via het KVB-bestuur is UVW betrokken bij de voorbereiding van de evaluatie van de Wet op de Vaste Boekenprijs die in wordt uitgevoerd. UVW was een van de ondertekenaars van een nieuwe Depotovereenkomst en actief betrokken bij de ontwikkeling van een nationaal geautomatiseerd openbaar basis-titelbestand. Uitgevers van vak- en professionele informatie Ontwikkelingen Leden-uitgevers van vakinformatie geven gezamenlijk ruim 800 titels uit waarvan ongeveer de helft advertentiedragend is. Vaktijdschriften realiseerden in 2007 een substantiële omzetstijging die voor het tweede jaar op rij vrijwel volledig is toe te schrijven aan de advertentie-omzetten in de (online) arbeidscommunicatie. Adverteerders volgden in 2007 steeds vaker hun klanten naar het internet in een gecombineerde marketingcommunicatiemix. De print-omzet daalde met 4 % (bron: MeidaFacts ). Onderzoek Om de leden te ondersteunen in de geschetste ontwikkeling en hen op de online kaart te zetten van hun adverteerders, presenteerde UVW in maart 2007 voor de eerste keer het onderzoek naar B2B Mediabestedingen Belangrijkste conclusie was dat adverteerders hun klanten in rap tempo volgen naar het internet. Tegelijkertijd ontwikkelen branchevreemde toetreders op het internet advertentie-exploitatieruimte zodra een zeker webvolume wordt bereikt. De adverteerder ziet door de bomen het bos niet meer en heeft behoefte aan advies over geschikte online context en over het te kiezen platform. Hier liggen voor uitgevers, zeker als zij er in slagen om nieuwe proposities te koppelen aan transparante en controleerbare afrekenmodellen. Kwaliteitsborging a. Borging van gecertificeerde printoplagen van advertentiedragende vaktijdschriften ten behoeve van een professionele en transparante advertentiemarkt. Daartoe zijn de leden van de Groep verplicht aangesloten bij HOI en hanteert de Groep de exclusief aan leden voorbehouden en gedeponeerde NSTD-tariefkaart en Controlled Circulation-logo. De gemiddelde jaaroplagen werden in 2007 voor het eerst elektronisch en in het stramien van de NSTDtariefkaart door UVW aan de leden verstrekt. De uitvoering van de handhaving van de keurmerken NSTD en CC is in handen van b. Borging van abonnee- en lezerskringonderzoek. In 2007 werd Bindend Besluit 8 geactualiseerd inzake internet-onderzoek. Bijeenkomsten Deskundigheidsbevordering is een zwaartepunt in de activiteiten van UVW. Jaarlijks zijn er exclusief voor leden bijeenkomsten die zijn gericht op kennisontwikkeling op het snijvlak van uitgeven en digitale ontwikkelingen. Tevens verschaffen deze bijeenkomsten een druk bezocht netwerkplatform waar uitwisseling van praktijkervaring centraal staat. De pluriformiteit van de ledenbedrijven bepaalt de onderwerpkeuze voor de bijeenkomsten. In 2007 namen per bijeenkomst gemiddeld medewerkers deel. Op 8 maart werden in het Media Plaza in Utrecht de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek B2B Mediabestedingen Rob Does van Ithaka Marktanalisten interpreteerde de resultaten en UVW-voorzitter Van der Rijst overhandigde het eerste exemplaar van het onderzoek aan de Frans Cornelis, voorzitter van de Stichting Interactive Digitale Beeldscherm Communicatie; vice-voorzitter van de bond van adverteerders en van NIMA; Managing Director Marketing & Communications van Randstad Holding. 11 april vond al weer onder voorzitterschap van Van der Rijst de bijeenkomst Een digitaal paspoort voor content in hbo en wetenschappelijk onderwijs? plaats in samenwerking met de Groep Educatieve Uitgevers (GEU). Jacob Molenaar, manager informatie en uitgeeftechnologie bij ThiemeMeulenhoff, presenteerde het digitale platform Edupoort. Jaap Kuipers, assisitent-platformmanager SURF, riep de aanwezige uitgevers op om aan te sluiten bij het authentificatieplatform van SURF. Daarna presenteerde Ale de Vries, product manager ScienceDirect bij Elsevier, een internationale uitgeefpilot op het terrein van elektronische toegangsrechten tot digitale content. Op 25 april was er de bijeenkomst Uitgeversprikkels: Innovatie door web 2.0 en mobiele technologie, alweer onder de vakkundige 5

6 leiding van Van der Rijst. Onder het motto Je neemt risico s bij alles wat je doet maar nog grotere risico s als je niets doet hield Hans Appel, Chief Technology Officer van Sun Microsystems Vision Council, een overrompelend betoog over gebruikersgedrag in de web 2.0-wereld. Arjan van t Hof deelde als directeur van Yellow- Mind, investeerder in web start-ups, zijn innovatieve inspiratiebronnen met de deelnemers onder de noemer Innoveren door waarnemen. Gijs Vroom, uitgever bij VNU Media, deed verslag van de eerste ervaringen van Emerce in Second Life. Na de ledenvergadering op 7 juni presenteerde voorzitter Gerbert Tiecken, managing director Reed Business en bestuurslid van UVW, de Round Table Uitgeefmerken in cyberspace over de toegevoegde waarde van een merk op internet. Marco Derksen, directeur IAB Nederland en uitgever Marketing Facts, maakte duidelijk welke impact internet kan hebben op printmerken. Paul Verhoeff, managing director bij Reed Business, hield een gloedvol betoog over zijn ervaringen met de lancering van HotFrog en de betekenis van merken voor online communities. Lianne van der Kruk, manager marketing en communicatie bij Ilse Media, lichtte toe waarom Ilse Media er voor koos om het merkenbeleid op corporate niveau te brengen en wat dit betekende voor de vele online productmerken. Michel Schaeffer, marketing director Bolcom, illustreerde de samenwerking tussen Bolcom en uitgevers en de voordelen van de long tail. Op 29 juni organiseerde UVW de werkconferentie Nieuwe kansen voor het boek in wetenschap en hoger onderwijs: dankzij of ondanks de digitalisering? Hieraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers uit de hele keten van wetenschappelijke informatie. Onder leiding van dr. Sijbolt Noorda, voorzitter VSNU, ging prof. A. de Swaan in op de unieke waarde van het boek. Joke Hermes van Hogeschool InHolland zette uiteen over welke eigenschappen het studieboek voor de tegenwoordige student dient te beschikken. Derk Haank, CEO Springer Science, schetste de toekomst en het business model van het elektronische wetenschappelijke boek bij Springer en prof. F. van Oostrom hield een indringend betoog om het boek een eigen plaats te geven in het proces van wetenschappelijke selectie. De uitkomsten van deze werkconferentie vormen de basis voor een grote internationale conferentie op 13 oktober 2008 in het kader van Amsterdam World Book Capital. De Round Table De banner en button voorbij, over nieuwe verdienmodellen op de advertentiemarkt, was op 31 oktober met circa 175 inschrijvers de best bezochte Round Table in de geschiedenis van UVW. Onder aansporing van voorzitter Erik Hoekstra, CEO van VNU Media en bestuurslid van UVW, overdonderde Alexandra Jankovich, managing partner Spark & Co, de deelnemers met een flitspresentatie van onderliggende ontwikkelingen, structuren en effecten van online op de uitgeefbusiness. Daarna kon men even bijkomen bij de videocast van Paul Beelen, creatief directeur bij JWT Chili, die op hoofdlijnen de visie van Alexandra bevestigde. Quinten Schevernels, publishing director online VNU Media, presenteerde hoe Sprout nieuwe business haalt uit met de adverteerder gecoproduceerde online context/content. Vervolgens luisterden de deelnemers ademloos naar Gijs Gjaltema, uitgever Reed Business, die een bijzonder openhartig inzicht bood in de ingewikkeldheden van lead generation zoals dat is ontwikkeld onder de motorkap van AMT, winnaar van de LOF Prijs voor Vakinformatie Nieuwjaarsbijeenkomst en LOF Prijzen 2008 Op 15 januari vond de Nieuwjaarsbijeenkomst van UVW plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Dit jaar overtrof het aantal aanwezigen ruim die van voorgaande jaren. De nieuwe UVWbestuursvoorzitter drs. Herman Pabbruwe bedankte voorganger Henk van der Rijst voor al zijn inspanningen in de afgelopen jaren. Daarna schetste hij de verwachtingen en het beleid van UVW voor Traditioneel werden de 8 genomineerden van de LOF Prijzen 2008 gelauwerd en de winnaars bekendgemaakt. De LOF Prijs voor Vakinformatie 2008 werd gewonnen door Retail Trends Media. De LOF Innovatieprijs 2008 ging naar Boerderij.nl. Cabaret Boom Chicago vormde de cabarateske omlijsting. Namens de Stichting Lucas-Ooms Fonds ontvingen de winnaars cheques van resp ,- en 5.000,-. De voorzitter van de LOF Jury was voor de laatste keer Flip Vuijsje. Voorzitter Pabbruwe dankte hem voor zeven jaar jurylidmaatschap waarvan de laatste drie als voorzitter. In deze periode werd onder Vuijsjes jurisdictie de LOF Innovatieprijs in 2005 gelanceerd. Ledenvergadering 7 juni vond de algemene ledenvergadering plaats. Aan de orde waren de precisering van het bestuursvoorzitterschap via een nieuw artikel 11 in het Huishoudelijk Reglement en de verlenging van de termijn van voorzitter Van der Rijst; de bestuursbenoemingen van de heer S. Nieuwe Weme (Kluwer) en mevrouw Y. Joosten (Business Media Press) als opvolgers van de heren H. van Zaaijen en D. Reichel. De heer T. VerLoren van Themaat volgde de heer D. Boer op in het 6

7 Inleiding Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap AB van het NUV en bestuurslid N. Louis verklaarde zich bereid het penningmeesterschap van de heer VerLoren over te nemen. In verband met de aanvaarding van een nieuwe functie droeg Henk van der Rijst op 1 augustus 2007 het voorzitterschap over aan Herman Pabbruwe, algemeen directeur van uitgeverij BRILL. UVW is Henk van der Rijst bijzonder erkentelijk voor zijn persoonlijke en betrokken inzet bij de vele UVW-activiteiten sinds zijn aantreden als voorzitter begin Voorts werd het Financieel Verslag 2006 goed gekeurd. Bindende ledenbesluiten 1 (naleving ROTA) en 8 (readerregelingen met het wetenschappelijk en hoger onderwijs) werden ingetrokken en Bindend ledenbesluit 7 werd geactualiseerd t.b.v. online abonnee- en lezerskringonderzoek. Daarna belichtte de voorzitter de meest pregnante aandachtsgebieden en activiteiten van de Groep. Tot slot werden het Statusrapport Beleidszaken juni 2007 en het Activiteitenoverzicht 2007/2008 van UVW gepresenteerd en de inschrijving voor de LOF Prijzen 2008 geopend. Communicatie Vakblad is het officiële orgaan van UVW en wil de ledenbedrijven professioneel en outbound informeren over UVW-activiteiten en over ontwikkelingen in de branche. Opleiding en onderzoek Met de zojuist beschreven bijeenkomsten biedt de Groep haar leden de mogelijkheid om bij te blijven in actuele vakontwikkelingen. Met haar opleidingsinitiatieven tracht de Groep medewerkers in de ledenbedrijven een meer integrale benadering en hands on training te bieden. In 2007 namen 50 medewerkers uit de ledenbedrijven tegen gereduceerd tarief deel aan de door UVW geïnitieerde en ontwikkelde en door de Uitgeversacademie in Leusden verzorgde meerdaagse opleiding Van hype naar uitgeefstrategie uitgeven in de online wereld. De deelnemers beoordeelden de opleiding met een zeer ruime zevenëneenhalf. In bestaande oplage- en advertentiemetingen ontbreekt het online bereik van vaktijdschriften. Daarom presenteerde UVW in maart het onderzoek B2B Mediabestedingen Voor het eerst werden toekomstige trends in online adverteerdersbestedingen zichtbaar gemaakt door de adverteerders zélf aan het woord te laten. Om ten minste de onderliggende bewegingen in de markt trendmatig in beeld te brengen, zal UVW in 2008 opnieuw de medewerking van haar leden vragen voor een vervolgonderzoek. Om de ledenbedrijven te ondersteunen in hun migratie naar digitale adverteerdersproposities heeft UVW in december Boertien Training opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een eendaagse workshop Multimediale advertentieverkoop. De eerste workshop zal in april 2008 plaatsvinden. Colofon Groep uitgevers voor vak en wetenschap Hogehilweg CC Amsterdam-Zuidoost Postbus AA Amsterdam-Zuidoost Telefoon: Fax: Internet: Vormgeving Est CK Communicatie Colofon 7

8

JAARVERSLAG 2006 GROEP UITGEVERS VOOR VAK EN WETENSCHAP

JAARVERSLAG 2006 GROEP UITGEVERS VOOR VAK EN WETENSCHAP Groep uitgevers voor vak en wetenschap JAARVERSLAG 2006 GROEP UITGEVERS VOOR VAK EN WETENSCHAP www.nuv.nl Algemeen De leden van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW) leveren vakinformatie, bestemd

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 GROEP UITGEVERS VOOR VAK EN WETENSCHAP (UVW) NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND (NUV)

JAARVERSLAG 2005 GROEP UITGEVERS VOOR VAK EN WETENSCHAP (UVW) NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND (NUV) JAARVERSLAG 2005 GROEP UITGEVERS VOOR VAK EN WETENSCHAP (UVW) NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND (NUV) Algemeen De leden van de (UVW) leveren vakinformatie, bestemd voor hoger beroeps- en universitair onderwijs,

Nadere informatie

Groep uitgevers voor vak en wetenschap. Beleid & activiteiten

Groep uitgevers voor vak en wetenschap. Beleid & activiteiten Groep uitgevers voor vak en wetenschap Beleid & activiteiten STAND VAN ZAKEN 1 JUNI 2008 2 Inhoud Inhoud Inleiding: de stand van het uitgeefland in 2008 4 1. Uitgevers voor vakinformatie 6 a. Verplichte

Nadere informatie

Fair Open Access Open Library of Humanities

Fair Open Access Open Library of Humanities Fair Open Access Open Library of Humanities Utrecht, 27 September 2016 drs. Saskia C.J. de Vries Sampan academia & publishing Goud Open Access PUBLICATIES DIRECT EN ZONDER BEPERKINGEN GRATIS TOEGANKELIJK

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE Al meer dan 25 jaar vormt Straatbeeld dé informatiebron voor openbare ruimte specialisten in Nederland. De doelgroep omschrijft Straatbeeld als:

Nadere informatie

...en word partner van SPORTNEXT!

...en word partner van SPORTNEXT! Maak deel uit van de innovatieve en betrokken sportmarketingcommunity... 1...en word partner van SPORTNEXT! SPORTNEXT is een initiatief van: SPORTNEXT De sportmarketing community 2 Lange tijd moesten de

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken

NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken NOM op weg naar het bereik van totale mediamerken September 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het vervagen. Digitale activiteiten

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap in 2009 & 2010. Beleid & activiteiten van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap in 200 en 2010

Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap in 2009 & 2010. Beleid & activiteiten van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap in 200 en 2010 Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap in 2009 & 2010 Beleid & activiteiten van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap in 200 en 2010 Colofon Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap van het Nederlands

Nadere informatie

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bladnummer 1 Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bijlage 4 Preambule 1. Het hbo-kunstvakonderwijs streeft naar een goede afstemming van de opleidingen op de beroepspraktijk

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bladnummer 1 Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Preambule 1. Het hbo-kunstvakonderwijs streeft naar een goede afstemming van de opleidingen op de beroepspraktijk

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2016 De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC VOC Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) is het opleidingsinstituut voor de carrosseriebranche en

Nadere informatie

Aan het werk voor een groene, duurzame fysieke leefomgeving. Jaarverslag 2015

Aan het werk voor een groene, duurzame fysieke leefomgeving. Jaarverslag 2015 Aan het werk voor een groene, duurzame fysieke leefomgeving Jaarverslag 2015 Voorwoord Stadswerk is de vereniging van actieve gemeenten, betrokken bedrijven en gedreven professionals actief rondom vraagstukken

Nadere informatie

ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP

ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP ONLINE PLATFORM VOOR d e z a ke li j ke te leco m h a n d e l tbm telecom business magazine Magenta Publishing http://www.tbmnet.nl ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP Alle

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Teaching and Learning International Survey Nederland

Teaching and Learning International Survey Nederland Teaching and Learning International Survey Nederland Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling www.talis2013.nl Talis 2013 Teaching and Learning International Survey Sjoerd Slagter, voorzitter

Nadere informatie

vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie

vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie Recht op uw doel af FenceWorks heeft dankzij de combinatie van haar printtitels, mediacontacten

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

Evenwichtige verslaggeving

Evenwichtige verslaggeving Hoofdstuk 4 Transparantie De Antwerpse diamantsector wordt door het grote publiek vaak gezien als een gesloten sector. Het is één van de grootste uitdagingen van AWDC om de sector meer open te stellen

Nadere informatie

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief HKU, Applied Games R&D programma Lector Jeroen van Mastrigt In opdracht

Nadere informatie

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016 DGBC Events Jaarplanning 2016 Versie 12 januari 2016 Inhoudsopgave Over DGBC Missie en Visie Rollen Onze focus 2015 2017 Onze thema s Hoe pakken wij dat aan? Opleidingen Overzicht Events Jaarplanning Events

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Brussel 30 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Brussel 30 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Brussel 30 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 10.30 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 10.30-11.00 Koffiepauze 11.00 12.30 Workshop

Nadere informatie

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal:

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Real Estate Magazine. mediakit 2011. www.realestatemagazine.nl

Real Estate Magazine. mediakit 2011. www.realestatemagazine.nl Real Estate Magazine mediakit 2011 www.realestatemagazine.nl Real Estate Magazine Real Estate Magazine biedt de ideale omgeving voor uw boodschap aan de vastgoedprofessional! Real Estate Magazine Real

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16).

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). Vaste boekenprijs Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). De beraadslaging wordt geopend. Voorzitter. Op 20 december 2011

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25134/2011009866 Betreft: Printing On Demand (hierna: POD) Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende de toepassing van artikel

Nadere informatie

Business Alert! Het werken met wetten en regels wordt gemakkelijker. Platform milieuhandhaving grote gemeenten. Utrecht, 11 februari 2010

Business Alert! Het werken met wetten en regels wordt gemakkelijker. Platform milieuhandhaving grote gemeenten. Utrecht, 11 februari 2010 Business Alert! Het werken met wetten en regels wordt gemakkelijker Platform milieuhandhaving grote gemeenten Utrecht, 11 februari 2010 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever.

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Visie en scenario s voor uitgeverijen anno 2012 Ingrediënten voor smakelijke en gevaarlijke cocktails

Visie en scenario s voor uitgeverijen anno 2012 Ingrediënten voor smakelijke en gevaarlijke cocktails Visie en scenario s voor uitgeverijen anno 2012 Ingrediënten voor smakelijke en gevaarlijke cocktails Mediafacts Nederlandse Uitgeefdag 10 november 2011 André Knol, senior organisatieadviseur GEA Korte

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 samengesteld door: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ISBN 978-90-78066-82-8 NUR 822 2013, Stichting Instituut

Nadere informatie

www.uitgeverscongres.nl

www.uitgeverscongres.nl Donderdag 7 juni Thema: Battle in the Channels Hét congres over strategie & online & business modellen & facts & trends en ontwikkelingen voor decisionmakers uit crossmediale uitgeverijen, mediabedrijven

Nadere informatie

vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie

vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie Recht op uw doel af FenceWorks heeft dankzij de combinatie van haar printtitels, contacten

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Best Practices binnen de TU Delft: Ervaringen en Resultaten met Shell Gebaseerd op informatie van Marco Waas en het advies van IJsbrand Haagsma

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Elke abonnee telt. Frank Eijken Commercieel directeur FD Mediagroep

Elke abonnee telt. Frank Eijken Commercieel directeur FD Mediagroep Elke abonnee telt Frank Eijken Commercieel directeur FD Mediagroep De merken van de FD Mediagroep Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio zijn de twee krachtige, journalistieke nieuwsmerken van de FD

Nadere informatie

Vakblad voor en door ondernemingsraden

Vakblad voor en door ondernemingsraden Vakblad voor en door ondernemingsraden Mediakit 2013 Redactionele formule OR informatie is een inspirerend, informatief, opiniërend, betrokken en betrouwbaar medium voor leden van ondernemingsraden. Het

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 366 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT Verlenging van de regeling tussen de Europese Commissie en het Office of

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Vakbeurs voor Credit Management Sponsor & Expositiemogelijkheden Woensdag 14 november 2012 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl WAT IS CREDITEXPO? Credit Expo is een landelijk evenement op het

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Context MasterClass Social Business. 2012-2013 Programma

Context MasterClass Social Business. 2012-2013 Programma Context MasterClass Social Business 2012-2013 Programma Sociaal Ondernemerschap Van de VN tot het World Economic Forum en van de Nederlandse overheid tot de EU, overal wordt met passie gesproken over de

Nadere informatie

De Kracht van Federatief Samenwerken

De Kracht van Federatief Samenwerken De Kracht van Federatief Samenwerken Entree en SURFfederatie verkleinen uw sleutelbos Ton Verschuren Productmanager Entree a.i. - Kennisnet Naam van de Auteur Remco Rutten Account Adviseur MBO - SURFnet

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

21 augustus 2014. MVO Jaarverslag 2013

21 augustus 2014. MVO Jaarverslag 2013 21 augustus 2014 MVO Jaarverslag 2013 April 2014 MVO - Jaarverslag 2013 2014 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie

vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie Recht op uw doel af FenceWorks heeft dankzij de combinatie van haar printtitels, mediacontacten

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

LOG IN ON. De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur

LOG IN ON. De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur LOG IN ON De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur 2 De school is een dynamische omgeving waar altijd geleerd wordt. Hoe zorgt u ervoor dat u hierin mee blijft gaan? Met

Nadere informatie

Wereld van kleur, bescherming en communicatie

Wereld van kleur, bescherming en communicatie Wereld van kleur, bescherming en communicatie Onze vereniging De VVVF is al meer dan honderd jaar dé branchevereniging voor Nederlandse verf- en drukinktfabrikanten en importeurs. Zij produceren of verkopen

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

OVERHEID: MERK, IMAGO EN IDENTITEIT 7 MEI 2012 CHRIS VAN ROEY

OVERHEID: MERK, IMAGO EN IDENTITEIT 7 MEI 2012 CHRIS VAN ROEY DE ME KGIDS: DE ESSENTIE VAN HET MERK OVERHEID: MERK, IMAGO EN IDENTITEIT 7 MEI 2012 CHRIS VAN ROEY WAT IS EEN MERK? EEN MERK IS... WAAROM EEN MERK? NOEM EEN STERK MERK NOEM EEN STERK MERK WAARDE AUTOMERKEN

Nadere informatie

DaVinc 3 i Masterclasses

DaVinc 3 i Masterclasses 1 DaVinc 3 i Masterclasses Virtualisering en internationalisering veranderen de sierteeltsector. Wat kunt u doen om succesvol te blijven? logistiek samenwerken ICT 2 Waarom inschrijven? Met een student

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Informatie E-Zine & Website

Informatie E-Zine & Website Informatie E-Zine & Website igrowthintenational Ltd. igrowthlegal Maliesingel 54 3581BP UTRECHT info@igrowthgroup.com www.igrowthgroup.com igrowthinternational Ltd. UK CH.no.8841103 / NL KvK 59898070 1

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Configureren e-maildomein voor Qaleido

Configureren e-maildomein voor Qaleido cbvl fecit Configureren e-maildomein voor Qaleido V1.5.2012.02.13.16.31 (Nederlands) COLOFON Copyright/Disclaimer Configureren e-maildomein voor Qaleido V1.5 (Nederlands) Documentgegevens: Bron: C:\DOCUMENTATION\QCS

Nadere informatie

Ondernemend Oranje Kapitaal Van, voor en door ondernemers. folder liggend A4 druk.indd 1 09-09-13 11:37

Ondernemend Oranje Kapitaal Van, voor en door ondernemers. folder liggend A4 druk.indd 1 09-09-13 11:37 Ondernemend Oranje Kapitaal Van, voor en door ondernemers folder liggend A4 druk.indd 1 09-09-13 11:37 Nieuwe wegen voor groei Nederland is op dit moment gebaat bij optimisme en groei. Een aantal succesvolle

Nadere informatie

Reglement verkiezing Kwaliteitsmanager Food van het Jaar

Reglement verkiezing Kwaliteitsmanager Food van het Jaar Reglement verkiezing Kwaliteitsmanager Food van het Jaar 1 Begripsbepaling Kandidaat: Nominatie: Genomineerde: Kwaliteitsmanager die zich aanmeldt voor de verkiezing van Kwaliteitsmanager Food van het

Nadere informatie

Van complexe data naar aansprekende interactie

Van complexe data naar aansprekende interactie Van complexe data naar aansprekende interactie Online toepassingen voor de financiële markten Ons bedrijf In cijfers Erkenning VI Company is de merknaam van Viruly Interclick B.V. een besloten vennootschap,

Nadere informatie

Grafische automatisering vak van de toekomst

Grafische automatisering vak van de toekomst Grafische automatisering vak van de toekomst Presentatie relatienetwerkdag 2015 Twin Media Hallo! CLAUDIA VAN DER POL Meer dan 15 jaar ervaring als vormgever van Vakbladen/Tijdschriften/Boeken Daarnaast

Nadere informatie

Facility Management Magazine. Facility Management Magazine. mediakit 2011. www.fmm.nl

Facility Management Magazine. Facility Management Magazine. mediakit 2011. www.fmm.nl Facility Management Magazine Facility Management Magazine mediakit 2011 www.fmm.nl Facility Management Magazine Facility Management Magazine biedt u het grootste crossmediale bereik onder facility management

Nadere informatie

Intitiatiefnemer. Partner. Partner. Partner. Partner

Intitiatiefnemer. Partner. Partner. Partner. Partner Intitiatiefnemer Partner Partner Partner Partner Initiatief De verkiezing van de Ondernemer van het Jaar Cranendonck is een initiatief van Kiwanisclub Cranendonck. Kiwanisclub Cranendonck maakt al 12 jaar

Nadere informatie

LOF PRIJZEN LOF PRIJZEN. Juryrapport VOOR VAKINFORMATIE. LOF Prijs voor Vakinformatie. LOF Innovatieprijs

LOF PRIJZEN LOF PRIJZEN. Juryrapport VOOR VAKINFORMATIE. LOF Prijs voor Vakinformatie. LOF Innovatieprijs LOF LOF PRIJZEN PRIJZEN VOOR VAKINFORMATIE 2007 Juryrapport LOF Prijs voor Vakinformatie LOF Innovatieprijs Vooraf LOF Innovatieprijs 2007 Meer nog dan in voorgaande jaren constateert de jury bij het beoordelen

Nadere informatie

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Colofon Titel Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet Auteur Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Uitgever InCT Postbus 33028 3005 EA Rotterdam www.inct.nl uitgever@inct.nl Vormgeving en

Nadere informatie

Toegankelijkheid van wetenschappelijke informatiebronnen en de rol van de VUB in consortia

Toegankelijkheid van wetenschappelijke informatiebronnen en de rol van de VUB in consortia Studienamiddag Recente evoluties in wetenschappelijke communicatie Toegankelijkheid van wetenschappelijke informatiebronnen en de rol van de VUB in consortia Dr. Patrick Vanouplines Hoofdbibliothecaris

Nadere informatie

MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK. dr Lou Lichtenberg Directeur

MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK. dr Lou Lichtenberg Directeur MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK dr Lou Lichtenberg Directeur MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK LIJN LEZING A. Overview over het perslandschap in Nederland B. Maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized Informatie & Tarieven 2013 competities magazines webinars websites boeken events e-zines get elektorized The world s most comprehensive platform for electronics professionals with a passion Elektor is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 147 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Limburg 2 april 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie