WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN?"

Transcriptie

1 WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dynamo Limburg vzw

2 WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dit dossier kwam tot stand door de bovenlokale themawerking van Dynamo Limburg vzw. De Limburgse armoedeverenigingen bundelen de krachten om armoede te bestrijden. Dit jaar werd intensief gewerkt rond het thema huisvesting. Dynamo Limburg vzw Marktplein 9/ Heusden-Zolder Tel: 011/ Fax: 011/ Oktober 2008

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Dynamo Limburg vzw Voorstelling Dynamo Limburg vzw Team Dynamo Noodzaak van het team Dynamo Werking en doel Bovenlokale themawerking Samen staan we sterk Themawerking Betaalbaar wonen Cijfers & feiten Sociale huur Kwaliteitsvol wonen Actie betaalbaar wonen Dynamo Limburg - thema wonen Actiedagen betaalbaar wonen Politiek debat Waar kan een arme nog wonen? Aanbevelingen en aandachtspunten Huurbeleid Labels voor huurwoningen Centraal huurwaarborgfonds Huursubsidie Leegstand bestrijden Sociaal verhuurkantoren stimuleren Lokaal woonbeleid Lokaal woonoverleg Huisvestingsdienst, woonwinkel, Affichering huurprijs Conclusie...22 Literatuurlijst...23

4 Inleiding Het jaar 2008 kan op zijn minst een bewogen jaar genoemd worden in de bestrijding van armoede in Limburg. Dynamo Limburg vzw ging van start met een nieuwe ondersteuningsstructuur. Extra mensen werden aangeworven om het samenwerkingsverband van Limburgse armoedeverenigingen te versterken. In dit rapport vindt u er alles over terug, over de noodzaak van een team met ondersteuners alsook de werking en doel ervan. Daarnaast ging Dynamo Limburg ook van start met een bovenlokale themawerking. Samen met de verenigingen werd er besliste om het thema huisvesting als een topprioriteit te nemen. Dit resulteerde in tal van initiatieven zoals het verzoekschrift voor meer sociale woningen, debatavond met enkele vooraanstaande politici, enz. Met dit dossier willen we nogmaals de aandacht vestigen om de problematiek huisvesting. U vindt enkele cijfers terug die duidelijk aantonen dat de huisvestingsproblemen in België nog steeds groot zijn. Iedereen zou recht moeten hebben op menswaardig wonen. Toch blijkt dat vele het hoe langer hoe moeilijker krijgen om dit recht om wonen volwaardig in te lossen. Er bestaan al tal van initiatieven om het recht op wonen volwaardig op te nemen, maar deze zijn momenteel ontoereikend. In het laatste hoofdstuk vindt u daarom enkele beleidsaanbevelingen die voor mensen in armoede zeer belangrijk zijn. Elke overheid heeft de taak en de verantwoordelijkheid om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen mogelijk te maken voor iedere burger. Wij pleiten ervoor dat iedereen de nodige inspanningen en nog veel meer levert opdat mensen in armoede in een gezonde leefomgeving kunnen opgroeien en leven. 1

5 1 Dynamo Limburg vzw 1.1 Voorstelling Dynamo Limburg vzw Dynamo Limburg vzw is een samenwerkingsverband van de verenigingen waar armen het woord nemen uit Limburg. Dynamo Limburg vindt zijn ontstaansgeschiedenis in het jaar Een aantal Limburgse basiswerkingen signaleerden de nood aan onderlinge ervaringsuitwisseling, aan bundeling van krachten om gehoord te worden door diverse overheden, aan meer financiële middelen om hun werking te dragen en de nood aan vorming en inzicht om dit alles te realiseren. Het resultaat hiervan was dat in 1998 zich een regionale kern vormde met kansarmen uit een aantal basiswerkingen. Momenteel bestaat het samenwerkingsverband uit: De Brug Hasselt in Hasselt, De Draaischijf in Beringen, Wasda in Genk, SOMA in Maasmechelen, HouvastHerk in Herk-de-Stad, en Warm hart in Houthalen. Verder zijn er nog een aantal armoedeverenigingen betrokken bij de werking van Dynamo Limburg Het doel van deze samenwerking is: in Limburg omstandigheden, structuren en relaties scheppen, die bijdragen tot een verhoging van de weerbaarheid van kansarmen, tot hun deelname aan het beleid en tot hun integratie in het maatschappelijk leven. De verenigingen bundelen hun krachten om zich te verzetten tegen extreme armoede en om sociale insluiting en solidariteit te creëren. Om deze doelstellingen te bereiken ontwikkelt Dynamo Limburg tal van initiatieven. Van de ondersteuning van de verenigingen, het uitwerken van een sensibiliseringsprogramma tot het op gang brengen van een dialoog met de beleidsinstanties en nog zoveel meer. Kenmerkend voor de werking van de verenigingen enerzijds en van Dynamo Limburg anderzijds is het werken volgens de 6 criteria, die door het decreet Armoede worden vooropgesteld. (Vlaams Netwerk, ) 1. Armen verenigen zich Armen en niet-armen samenbrengen in een onafhankelijke vzw met het doel armen uit hun maatschappelijk isolement te halen en hun slagkracht te vergroten. In hun werking zijn ze gericht op de samenwerking met andere organisaties en instanties die zich tot kansarmen richten. 2. Armen het woord geven Het creëren van voorwaarden opdat armen het woord kunnen nemen, met als einddoel een volwaardige gesprekspartner in de samenleving te vormen. Daartoe organiseren de verenigingen activiteiten die de kans bieden om deze vaardigheden te ontwikkelen. De armen moeten in de gelegenheid gesteld worden in de eigen vereniging ritme, snelheid en inhoud te bepalen. 2

6 3. Werken aan maatschappelijke emancipatie De armen helpen groeien om hun burgerrechten volwaardig op te nemen en de maatschappij bewust maken van de gelijkwaardigheid van armen en niet-armen. 4. Werken aan maatschappelijke structuren Zij stimuleren de betrokkenheid van armen bij het beleid en de evaluatie van de maatschappelijke structuren en de rechtstreekse contacten tussen de armen en de verantwoordelijken in de samenleving. 5. Dialoog en vorming Zij streven solidariteit na tussen de armen en de samenleving. Daartoe organiseren zij vormingsactiviteiten en zoeken actief partners in de samenleving om kennis over armoede, vanuit de ervaring van de armen, uit te wisselen en misverstanden, vooroordelen en uitsluitingsgedrag bloot te leggen. 6. Armen blijven zoeken De verenigingen moeten een actieve openheid ten toon spreiden naar andere mensen, waarbij men een extra inspanning doet voor de meest geïsoleerde armen. Naast de werking van Dynamo Limburg en de verenigingen waar armen het woord nemen, bestaan er in Limburg nog tal van andere groeperingen die zich ook dagelijks inzetten voor de meest kwetsbaren. Denk maar aan Lichtpunt in Lummen, Hogerop in Leopoldsburg, Cultuurclub in Hechtel-Eksel, Compagnie&co in Lommel, de Volksbond in Tongeren, Anker in Heusden- Zolder, Onderons in St. Truiden, Ons verblijf in Peer en nog vele anderen. Ook zij kunnen rekenen op de steun van Dynamo Limburg bij de uitbouw en versterking van hun vereniging. 1.2 Team Dynamo Op 1 januari 2008 startte een nieuwe ondersteuningsstructuur voor Dynamo Limburg en de verenigingen waar armen het woord nemen in Limburg. Hiertoe vormen de personeelsleden uit verschillende organisaties en verenigingen samen een team om meer slagkracht te kunnen ontwikkelen. Door de samenwerking tussen de verenigingen te versterken trekken we samen aan hetzelfde zeel. Op die manier wordt er meer slagkracht gecreëerd om te drukken op het beleid. De draagkracht van de Limburgse verenigingen waar 3

7 armen het woord nemen wordt vergroot en verbreed. De samenwerking wil echter niet zeggen dat de verenigingen hun eigenheid hoeven te verliezen. Er wordt vanuit het team op maat en op ritme van de verengingen gewerkt wat zich resulteert in aparte manieren van ondersteuning. De neuzen worden in dezelfde richting gezet om armoede samen efficiënter aan te pakken Noodzaak van het team Dynamo De provincie Limburg kent heel wat initiatieven, die werken aan armoedebestrijding. Vaak zijn dit professionele instellingen, maar er zijn ook heel wat groeperingen actief, waarin mensen in armoede zelf de handen uit de mouwen steken om armoede uit de wereld te bannen. Deze Limburgse armoedeverenigingen hebben ondersteuning nodig om op een volwaardige manier armoede te bestrijden. De nood aan een vernieuwde ondersteuningsstructuur voor de Limburgse verenigingen drong zich op. Dit blijkt des te meer uit onderstaande vaststellingen: De erkende verenigingen waar armen het woord nemen moeten voldoen aan de zes criteria. Het waarmaken van deze criteria is een zware opdracht, waar ondersteuning voor nodig is. Voornamelijk op het vlak van inhoudelijk werk is versterking nodig. De dialoog met het beleid en de samenleving en structureel werken zijn cruciale elementen om de erkenning en subsidiëring vanuit het armoededecreet te behouden. De middelen vanuit het armoededecreet zijn tot op heden te beperkt om voldoende ondersteuning te kunnen bieden. Bovendien zijn deze middelen niet structureel. Limburg kent 6 erkende verenigingen en een erkend samenwerkingsverband, maar er ontstaan steeds meer groeperingen nu reeds een 8-tal van dezelfde aard, die allen werken aan armoedebestrijding. Tussen deze groeperingen heerst er een grote verscheidenheid in middelen, medewerkers, vrijwilligers, doelstellingen. Dit brengt de onderlinge solidariteit in het gedrang. In Limburg zien steeds meer verenigingen of groepen van mensen in armoede het licht. Allen hebben nood aan en recht op ondersteuning, maar de huidige middelen zijn hiertoe te beperkt. De bestaande verenigingen en groeperingen zijn allen op zoek naar gepaste ondersteuning en daartoe kloppen ze bij de verschillende organisaties op het werkveld aan. Toch voldoet het aanbod vanuit de verschillende organisaties vaak niet. Niet alle vragen kunnen ingewilligd worden, zodat de onderlinge verscheidenheid tussen de groepen alleen nog maar toeneemt. Verschillende sectoren en organisaties investeren eveneens in armoedebestrijding in Limburg. De inzet is daardoor veelzijdig, maar versnipperd. Er moet meer op maat en op tempo van de diverse verenigingen gewerkt worden. Nu wordt het tempo en de druk sterk van buitenaf bepaald en dat is nefast voor de verenigingen. Een degelijke professionele ondersteuning is nodig om een antwoord te bieden op bovenstaande knelpunten. Gezien de middelen te versnipperd werden ingezet om resultaat te boeken, ontwikkelden Dynamo Limburg, de Limburgse 4

8 verenigingen waar armen het woord nemen en RIMO Limburg op 1 januari 2008 een nieuwe ondersteuningsstructuur met steun van de provincie Limburg. Deze ondersteuningsstructuur omvat een multidisciplinair team van ondersteuners. In het team kunnen de medewerkers een specialisatie uitbouwen ter ondersteuning van de groepen, zoals bijvoorbeeld een themawerker, een vormingsmedewerker, een beleidswoordvoerder, ervaringsdeskundigen Werking en doel Het team bestaat uit personeelsleden, tewerkgesteld bij verschillende organisaties en afkomstig vanuit verschillende subsidiebronnen, maar eenduidig aangestuurd door een teamverantwoordelijke. Ook de Provincie Limburg ondersteunt deze beweging en stelt extra middelen ter beschikking om de ondersteuningsstructuur te kunnen realiseren. Deze bijkomende middelen stellen het team in staat om de inhoudelijke werking kracht bij te zetten en de ondersteuning op te nemen van de verenigingen, die op dit ogenblik onvoldoende middelen ontvangen vanuit het armoededecreet om ondersteuning in te kopen. De meest voorname opdracht van het team Dynamo bestaat erin om de stem van de Limburgse verenigingen op beleidsniveau beter en duidelijker te laten klinken. De hoofdopdracht van het team Dynamo is vertrekkend vanuit zes criteria, de beleidsbeïnvloeding en de dialoog met het beleid en de buitenwereld vorm en inhoud geven. Om dit waar te maken, moet het team zorgen voor : De ondersteuning van Dynamo Limburg en de erkende verenigingen waar armen het woord nemen. Elke vereniging krijgt individuele ondersteuning op maat. De ondersteuningsvraag wordt bepaald in onderling overleg met de verenigingen. De ondersteuning van het beleidsbeïnvloedend werk en de dialoog met het beleid en de samenleving op bovenlokaal vlak, met onder meer aandacht voor de werkgroep LSO-Dynamo, 17 oktober, de ontwikkeling van een bovenlokale inhoudelijke werking en vormingsinitiatieven rond de bekendmaking van de armoedeproblematiek. De ontwikkeling van een basispakket omtrent ondersteuning van de nieterkende en startende verenigingen. De ontwikkeling van vorming, bestemd voor alle verenigingen (zowel erkende als niet-erkende verenigingen en startende verenigingen). Concreet staat het team voor de uitdaging om diverse opdrachten op diverse niveaus tot een goed einde te brengen. De af te werken taken zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele team, samen met de verenigingen binnen de ondersteuningsstructuur. De verenigingen worden dan ook zo veel mogelijk betrokken bij de vervulling van deze opdrachten. Het team werkt bottum-up, gaat aan de slag met de ervaringen uit de verenigingen, die de basis vormen van de inhoudelijke werking. Tegelijk werkt het team vanuit een krachtenperspectief, waarbij de kracht van de doelgroep zelf wordt gebruikt. Hun capaciteit wordt gezien, gewaardeerd en ingezet om de opdrachten uit te voeren. 5

9 De ondersteuners nemen ten aanzien van de verenigingen verschillende rollen op. Eén van de rollen, die ze opnemen, is die van leraar en coach: rekening houdend met de krachten en het tempo van de groep, leert de ondersteuner de leden van de vereniging gaandeweg hoe ze het hoofd moeten bieden aan bepaalde problemen. Hij neemt de leden van de vereniging als het ware mee op sleeptouw om een weg te banen naar zelfstandigheid. Daartoe vormt de ondersteuner een tandem met een plaatselijke kracht, die hij opleidt tot het zelfstandig opnemen van taken. 1.3 Bovenlokale themawerking In het voorjaar trokken afgevaardigden van diverse armoedeverenigingen uit Limburg op tweedaagse om de krijtlijnen te leggen voor de inhoudelijke werking van de volgende jaren. Stap voor stap hebben de deelnemende verenigingen het waarom, het hoe, het wat en het waarop van de inhoudelijke bovenlokale themawerking uitgestippeld. Hierbij werd gekozen om zoveel mogelijk verenigingen uit Limburg te betrekken. Hoe meer ervaringen, des te sterker de stem zal klinken en des te verder de stem zal dragen Samen staan we sterk De eerste vraag die zich stelt bij de uitbouw van een bovenlokale themawerking is het waarom. Waarom moet er eigenlijk een inhoudelijke themawerking komen? Samen zijn we op zoek gegaan naar de meerwaarde van een themawerking. Wat willen we juist bereiken en wanneer is een themawerking een goede themawerking? Samen staan we sterk. Er moet samengewerkt worden opdat er een duidelijk signaal vanuit Limburg gegeven wordt. Het team en de verenigingen moeten naar buiten kunnen treden met een duidelijk verhaal dat gedragen wordt door alle Limburgse armoedeverenigingen. Hierbij is het zeer belangrijk dat er naar de basis geluisterd wordt. Naar wat er leeft bij de mensen in armoede. Dit is het vertrekpunt. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen en worden dagelijks geconfronteerd met allerhande vormen van uitsluiting. Op tal van levensdomeinen (inkomen, werk, wonen, onderwijs, gezondheid, ) doen zich problemen voor. Deze problemen werken elkaar nog eens in de hand wat het moeilijker maakt om de kringloop van armoede te doorbreken. De samenhangende problemen versterken elkaar immers en zorgen ervoor dat mensen in armoede uitgesloten worden van de gewone samenleving. Daarbovenop is armoede een verborgen probleem. Wie zelf in armoede leeft, komt er niet graag mee naar buiten. Wie niet in armoede leeft, is zich nauwelijks bewust van het probleem of kijkt er omheen. Daarom is het des te moeilijker om aandacht te vragen voor mensen in armoede omdat er tal van vooroordelen bestaan. Om deze vooroordelen uit de weg te ruimen moet 6

10 iedereen die betrokken is bij de themawerking dezelfde taal spreken. Het verhaal van de mensen in armoede moet uitdragen worden. Hiervoor is er nood aan deskundigen en begeleiders die ervaringen en meningen vertalen. Een goede tandemwerking tussen ondersteuners en mensen in armoede is onmisbaar om het uiteindelijke doel, de situatie van kwetsbaren verbeteren, te realiseren Themawerking Door samen te werken rond bepaalde thema s trachten we de kringloop van armoede te doorbreken. Op de tweedaagse werden de prioriteiten voor de volgende jaren gelegd. Het thema wonen werd vooropgesteld omdat er op dat vlak al samengewerkt wordt. Het is daarom belangrijk om dit niet los te laten en te blijven volgen. Een degelijke huisvesting vormt immers een basisvoorwaarde voor een gezond psychologisch en sociaal welzijn. Om een dak boven het hoofd te hebben, moet echter al maar dieper in de portemonnee worden getast. Vooral de lage inkomensgroepen zijn de dupe van deze situatie. De uitgavenpost 'huisvesting' is immers relatief gezien een grotere hap uit het huishoudbudget dan bij meer bemiddelden. Om die redenen ging Dynamo Limburg met het thema wonen aan de slag. Dynamo Limburg wil de bereikbaarheid van betaalbaar wonen vergroten. Hiervoor zijn al tal van initiatieven genomen. Alle Limburgse armoedeverenigingen schaarden zich achter het verzoekschrift dat ijvert voor meer sociale woningen. Verder ging Dynamo Limburg samen met de Limburgse armoedeverenigingen en partners in debat met het beleid. 7

11 2 Betaalbaar wonen De kosten die naar huisvesting gaan stijgen jaar na jaar. Mensen in armoede hebben het dan ook erg moeilijk op dit domein. Door een onvoldoende aanbod in de sociale huisvesting zijn vele gedoemd met een zoektocht op de private huurmarkt. Het risico om terecht te komen in een woning van mindere kwaliteit is zeer groot. De negatieven gevolgen van zulke woningen voor de gezondheid, de onderwijsprestaties van de kinderen en de relaties binnen het gezin zijn niet te overzien. Kwaliteit gekoppeld aan betaalbaarheid is voor vele onhaalbaar. 2.1 Cijfers & feiten Uit recente cijfers blijkt dat wonen in Vlaanderen het voorbije jaar er niet goedkoper op is geworden. Steeds meer huishoudens moeten een groter deel van hun inkomen aan woonkosten besteden. Vooral de laagste inkomens zijn hier weer de dupe van. Volgens de huishoudbudgetenquête besteedde 14 % van de huurders met een inkomen onder de mediaan 1 meer dan één derde van het budget van het huishouden aan huur. De gemiddelde maandelijkse huurprijs, zonder kosten, in Vlaanderen bedraagt 396. Voor een sociale woning is dit gemiddeld 258 en voor een private huurwoning 431. Het aantal personen dat minder dan 250 overhoudt na de woonkosten ligt met een 4,4 % voor de private huurder dubbel zo hoog als voor de sociale huurder. De groep waar de woonkosten duidelijk te zwaar wegen op het huishoudelijk budget vinden we dus vaker terug op de private huurmarkt. Op de private huurmarkt in Vlaanderen zijn werklozen, mensen met lagere inkomens, eenoudergezinnen en alleenstaande oververtegenwoordigd. (Vranken 2006: 99) Sociale huur In Vlaanderen huurt 5,6 % van de Vlaamse huishoudens een woning op de sociale huurmarkt. Vlaanderen telt vandaag sociale huurwoningen. Daar komen er jaarlijks bij. Tegen 2020 wil de Vlaamse regering er nog eens extra realiseren. Toch kan dit aanbod de vraag niet volgen. Het totaal aantal kandidaten dat zich in Vlaanderen bij een individuele huisvestingsmaatschappij ingeschreven heeft voor een sociale huurwoning, is in de periode gestegen van tot Ook als men de vermelde aantallen uitzuivert van dubbeltellingen van personen die zich bij verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen inschreven, wordt er voor de perioden een stijging vastgesteld van tot kandidaten. Als dossiers buiten beschouwing worden gelaten, evenals de mutatievragen, komt men uit op een getal van kandidaten midden 2007 tegenover midden (Vranken 2007: 102) 1 Armoedegrens is 60 % van het nationaal mediaan equivalent inkomen, 860 per maand of ,44 per jaar voor een alleenstaande en per maand of ,52 per jaar voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen 8

12 Kandidaat-huurder moeten ook steeds langer wachten op een sociale woning. Van 2003 tot 2007 is de gemiddelde wachttijd voor het bekomen van een sociale woning toegenomen van 637 dagen tot 872 dagen. Het ergste is het gesteld in Limburg waar gemiddeld dagen ofwel 39 maanden gewacht moet worden. (Belang van Limburg, ) Daar komt nog eens bij dat de inhaalbeweging in de sociale huisvesting in Limburg lijkt te stokken ondanks de stijgende budgetten. Dit jaar gaat slechts 11 % van het Vlaamse investeringsbudget naar Limburg. De voorbije jaren was dat 14 %. De Vlaamse regering heeft dit jaar de investeringsbudgetten voor sociale huisvesting gevoelig verhoogd, van 255 miljoen euro de voorbije jaren naar 384 miljoen euro dit jaar. Vooral in de huursector wordt extra geïnvesteerd. In Limburg wordt dit jaar bijna 43 miljoen geïnvesteerd, maar rekening houdend met de voorgaande jaren, zou dat ruim 55 miljoen euro moeten zijn. Limburg profiteert dus veel minder van de stijgende investeringsbudgetten voor sociale huisvesting dan de rest van Vlaanderen. De Minister Marino Keulen schrijft dit toe aan het gebrek aan projecten in Limburg. (Belang van Limburg, ) Met bovenstaande gegevens hoeft het geen betoog dat een inhaalbeweging noodzakelijk is. De verhouding tussen het aantal sociale woningen en het aantal private huishoudens was in ,3 %. Hier hinkt België enorm achterop ten opzichte van de rest van Europa. Het Europese gemiddelde bedraagt immers 17,3 %. (Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, ) In verhouding tot de behoeften is het aantal sociale huurwoningen duidelijk onvoldoende. Veel mensen met een laag inkomen oriënteren zich dan ook noodgedwongen naar het secundaire segment van de private huurmarkt, waar de prijs kwaliteitsverhouding onevenwichtig is Kwaliteitsvol wonen Volgens de Vlaamse Wooncode heeft iedereen recht op menswaardig wonen. Dit wil zeggen dat elke woning van een zekere kwaliteit moet zijn en een bepaald basiscomfort moet hebben. In Vlaanderen zijn er om en bij woningen die bewoond en in slechte staat zijn. In België leeft 24 % van de bevolking in een woning die één of meer gebreken kent (gebrek aan klein comfort, twee of meer huisvestingsproblemen en/of gebrek aan ruimte). Ongeveer 18 % van de Belgen leeft in een woning die problemen stelt op het vlak van gezondheid (nl. lekkend dak, geen adequate verwarming, schimmel en vocht, rottende ramen en deuren). Huishoudens die te kampen hebben met armoederisico worden vooral met deze problemen geconfronteerd. (Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, ) Op basis van de Woonsurvey blijkt dat 2,7 % van de Vlaamse woningen, woningen, over geen toilet of geen badkamer met bad en/of stortbad beschikken en er minsten vier grote herstellingen nodig zijn. Dit is een verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren, maar dit geldt niet overal in dezelfde mate. De situatie is duidelijk het slechte in de private huursector. In het vijfde jaar van de Vlaamse Wooninspectie werden in 832 panden voor wooneenheden een 9

13 proces-verbaal opgesteld. De huisjesmelkerij is ook niet enkel een fenomeen van de grote steden, maar breidt meer en meer uit naar de regionale steden en kleinere steden en gemeenten. Andere factoren dragen bij tot het fenomeen huisjesmelkerij zoals tewerkstelling in de bouw of fruitpluk of gebouwen in de nabijheid van snelwegen, havens, luchthavens of stations. Van de geverbaliseerde woningen viel in % te kwalificeren als onbewoonbaar. Dit wijst op ernstige risico s voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners zoals elektrocutering, ontploffing en brand, stabiliteitsproblemen en CO2- vergiftiging. (Vranken 2007: 105) 2.2 Actie betaalbaar wonen De actie betaalbaar wonen vindt haar oorsprong in Gent door een groep mensen die allergisch zijn voor onrecht. Ze leggen hun focus op de stijgende kosten voor huisvesting die vandaag een van de belangrijkste oorzaken van toenemende armoede in België zijn. Ze vinden dan ook dat iedereen die zich bekommert om gelijke rechten en een menswaardig bestaan voor iedereen, moet opkomen voor een betaalbare woning voor iedereen. Het zijn geen specialisten of professionelen. Ze willen in de eerste plaats het recht op een betaalbare woning veel hoger op de politieke agenda krijgen, door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen en aan te zetten tot actie. Er werd van start gegaan met een petitieactie en debatavonden in en rond het Gentse. Het duurde echter niet lang voordat de actie betaalbaar wonen zich verspreidde over andere delen van het land. Onder impuls van De Brug Hasselt en Vorminplus Limburg waaide de actie over naar Limburg. Samen met de groep uit Gent brachten ze verschillende partners rond de tafel waardoor de verenigingen uit Limburg een groot aandeel hebben in de actie betaalbaar wonen. De partners die participeren aan de actie betaalbaar wonen in Limburg zijn: Vormingplus, CAW t Verschil, CAW Sonar, Huurderssyndicaat, Welzijnsschakels, Limburgse armoedeverenigingen - De Brug, Warm Hart, Wasda, Dynamo -, krakersbeweging Hasselt, Vluchtelingenwerk Tongeren, Linxplus, Masereelsfonds. Daarnaast zette vele Limburgse armoedeverenigingen zich in om handtekeningen te verzamelen. Met de petitieactie werden handtekeningen beoogt om een verzoekschrift in te dienen en op die manier een hoorzitting te verkrijgen. Het verzoekschrift ijvert voor een drastische verhoging van het aanbod aan goede en goedkope huurwoningen. Aan de Vlaamse Overheid wordt een gedurfd plan voorgelegd om in 20 jaar tijd tot 20 % sociale woningen te komen in de grote steden met een gemiddelde van 10 % over heel Vlaanderen. Voor zo n gedurfd beleidsplan zijn op Vlaams niveau minstens volgende middelen nodig: Het huidig budget voor sociale huisvesting moet op korte termijn verviervoudigen en daarna elk jaar betekenisvol stijgen tot het budget wonen 3 % van het BBP bedraagt in 2027; Binnen dat Vlaams budget moet sociale woningbouw, de huisvestingsmaatschappijen die de laagste inkomens opvangen en de grote steden bijzondere aandacht krijgen; In elk ruimtelijk plan moet minstens 20% van de woningen kunnen worden voorbehouden voor sociale woningbouw; De BTW op sociale bouwprojecten moet tot nul herleid worden en de administratie voor sociale woningbouw moet sterk vereenvoudigd worden; 10

14 Er moeten meer huizen verhuurd worden via sociale verhuurkantoren; De fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen moet gestimuleerd worden. Zoals gezegd een gedurfd plan maar noodzakelijk om menswaardig wonen mogelijke te maken voor iedereen. 2.3 Dynamo Limburg - thema wonen Zoals eerder aangehaald heeft Limburg een groot aandeel in de actie betaalbaar wonen. Verschillende Limburgse armoedeverenigingen verzamelden naarstig handtekening in. Het beleid werd ook het vuur aan de schenen gelegd. In april vond het debat: Waar kan een arme nog wonen plaats met enkel vooraanstaande politici. Hieronder is een overzicht terug te vinden van de petitieacties en een verslag van het debat Actiedagen betaalbaar wonen Limburgse armoedeverenigingen, welzijnsschakels en Dynamo trokken doorheen Limburg met als enige doel, de kaap van handtekeningen te halen. Gewapend met een tentje, afficheborden, balpennen en verzoekschriften bemanden we verscheidene markten. Iedereen droeg zijn steentje bij. In totaal werden er in Limburg handtekeningen verzameld en bereikte op die manier de kaap van handtekeningen. Limburg vertegenwoordigt dus een zeer groot aandeel in de die nodig zijn voor een hoorzitting in het Vlaamse Parlement. Samen met de andere groepen die deelgenomen hebben aan de actie betaalbaar wonen wensen we een hoorzitting in het voorjaar van 2009 waarop we onze eisen kunnen kenbaar maken. Laat het wel duidelijk zijn dat het hier niet stopt. Vanuit Limburg zal een stem blijven uitgaan die pleit voor betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor iedereen. TABEL 1: actiedagen Limburg zaterdag 2 februari 2008 Soma Maasmechelen Markt Eisden dorp zaterdag 16 februari 2008 Onder Ons St.-Truiden Markt St.-Truiden vrijdag 29 februari 2008 De Brug Hasselt Markt Hasselt woensdag 5 maart 2008 Draaischijf Beringen Beringen Centrum zaterdag 8 maart 2008 Hoger Op Leopoldsburg Markt Leopoldsburg woensdag 12 maart 2008 Compagnie&Co Lommel Markt Lommel maandag 24 maart 2008 Warm Hart Houthalen Houthalen-Oost donderdag 3 april 2008 De Nieuwe Volksbond Tongeren Markt Tongeren woensdag 16 april ste handtekening Markt houthalen 11

15 TABEL 2: verzamelde handtekeningen in Limburg Actie Betaalbaar Wonen: Limburg Markt Maasmechelen Markt Sint- Truiden Markt Hasselt Markt Beringen Markt Leopoldsburg Markt Lommel Markt Houthalen Markt Tongeren interne verdeling 02-feb feb feb mrt mrt mrt mrt apr- 08 **** Handtekeningen per act. Totaal aantal handtekeningen Politiek debat Waar kan een arme nog wonen? Op 21 april verzamelden een 140-tal mensen uit allerlei verenigingen en actiegroepen om in debat te gaan over het Vlaamse woonbeleid. Op de welzijnscampus in Hasselt werden Marino Keulen (Open VLD), Mieke Vogels (Groen!), Veerle Heeren (CD&V) en Herman Reynders (SP.A) danig op de rooster gelegd. Hieronder wordt een impressie gegeven, met dank aan het Huurderssyndicaat Limburg, van het tumult volle debat. De Vlaamse regering had net nieuwe sociale woningen beloofd tegen We zijn zeer tevreden over de belofte maar stellen de vraag waarom dit pas op het einde van deze regering beloofd wordt. De uitvoering zal voor de volgende regering zijn. Minister Marino Keulen benadrukt dat het een verdubbeling is van de huidige inspanningen en dat het probleem vooral bij een gebrek aan capaciteit bij de bouwsector is. Veerle Heeren maakt duidelijk dat de regering het decreet met de beloofde sociale woningen nog niet gestemd heeft en dat het pas definitief is als het door het parlement wordt goedgekeurd. Dat kan pas ten vroegste in oktober gebeuren, na het bekomen van de juridische adviezen en het parlementair debat. Herman Reynders gaat er van uit dat alle partijen het eens zijn met de bouw van de sociale woningen en dat er dus ook onder een nieuwe regering werk van zal gemaakt worden. Verder doet Reynders een oproep om ook rekening te houden met de mensen met een gemiddeld inkomen die het vandaag ook moeilijk hebben om rond te komen. Mieke Vogels van Groen! lanceert daarop het idee van een maximumhuur-factuur. Zolang er niet voldoende sociale woningen zijn mogen 12

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT in WAAS EN DENDER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Methodologie... 5 2.1 Literatuurstudie... 5 2.2 Bevraging van woon-, welzijns- en beleidsactoren...

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

Recente evolutie inzake de huisvesting

Recente evolutie inzake de huisvesting Werknota 3 Recente evolutie inzake de huisvesting Armoedebestrijding in Vlaanderen Vooruitgangscongres - Antwerpen,17 mei 2001 Een publicatie van de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid 1 32 Samenlevingsopbouw vzw p/a Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Steunpunt

Nadere informatie

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN Samenlevingsopbouw NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN 1. Energetisch besparingspotentieel op

Nadere informatie

Advies. Naar een beleid ter ondersteuning van de private huurwoningmarkt

Advies. Naar een beleid ter ondersteuning van de private huurwoningmarkt Advies Naar een beleid ter ondersteuning van de private huurwoningmarkt Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad Brussel, 30 september 2010 VLAAMSE WOONRAAD NAAR EEN BELEID TER ONDERSTEUNING VAN DE PRIVATE

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010

MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 www.samenlevingsopbouw.be Samenlevingsopbouw: samen met kwetsbare groepen werken aan structurele verandering België

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

inleiding i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 3. Gevolgen van de woonproblematiek

inleiding i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 3. Gevolgen van de woonproblematiek inhoud inleiding deel 1: recht op wonen i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 2.1. Tekort aan betaalbare huurwoningen 2.2. Beperkte toegang tot de

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle

Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle Visitatiegesprekken op 3 en 4 december 2012 Definitief visitatierapport van 4 maart 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

Ken je huurders Minister Freya Van den Bossche blikt vooruit Goedkope Woningen, Kortrijk bouwt CO2 neutrale wijk met Eurosubsidies

Ken je huurders Minister Freya Van den Bossche blikt vooruit Goedkope Woningen, Kortrijk bouwt CO2 neutrale wijk met Eurosubsidies Trimestrieel tijdschrif t - april - mei - juni 2010 ja argang 2 2 - nr. 2 - P106084 - Afgiftek antoor Antwerpen x Vereniging van Vlaamse VVH Huisvestingsmaatschappijen V.U.: Fons Kockx, Voorzitter VVH,

Nadere informatie

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INSTITUUT VOOR DE OVERHEID EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten BENOIT SINTOBIN EINDPAPER Aanvullende

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Armoedebestrijding op het platteland

Armoedebestrijding op het platteland Armoedebestrijding op het platteland Op zoek naar knelpunten en uitwegen Rapport van literatuuronderzoek, interviews en rondetafel 2010 Dr. Carmen Mathijssen Cera 1 VOORWOORD Cera investeert in diverse

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300

Nadere informatie