Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhandelingsprocedure met bekendmaking"

Transcriptie

1 BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Overeenkomst voor het uitbesteden van alle ICT-activiteiten van Haviland voor een periode van vijf jaar. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Opdrachtgevend bestuur Haviland Ontwerper Erik Ideler Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN...4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 5 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 5 I.4 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 5 I.5 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 6 I.6 OPENING VAN DE OFFERTES... 6 I.7 GESTANDDOENINGSTERMIJN... 6 I.8 GUNNINGSCRITERIA... 6 I.9 KEUZE VAN OFFERTE... 8 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN...9 II.1 LEIDEND AMBTENAAR... 9 II.2 PRIJSHERZIENINGEN... 9 II.3 UITVOERINGSTERMIJN... 9 II.4 BETALINGSTERMIJN... 9 III. TECHNISCHE BEPALINGEN...11 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER...15 Blz. 2

3 INLICHTINGEN I.V.M. DIT BESTEK KUNNEN VERKREGEN WORDEN BIJ Ontwerper Naam: Haviland Adres: Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik Telefoon: 02/ Naam: Erik Ideler Adres: Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik Telefoon: 02/ Toepasselijke reglementering Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten in de zin van artikel 5 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige aannemingen van werken, leveringen en diensten (B.S. 22 januari 1994; hierna de wet van 24 december 1993 ). De opdracht heeft meer bepaald betrekking op het uitbesteden van alle ICT-activiteiten van Haviland voor een periode van vijf jaar. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: Overeenkomst voor het uitbesteden van alle ICT-activiteiten van Haviland voor een periode van vijf jaar. Het afsluiten van een overeenkomst voor het uitbesteden van alle ICT-activiteiten van Haviland voor een periode van vijf jaar is er op gericht: Haviland van de nodige ICT-infrastructuur en toepassingen te voorzien waardoor de medewerkers van de organisatie over de nodige middelen beschikken om hun opdrachten optimaal te verrichten; er over te waken dat deze infrastructuur en de geïnstalleerde toepassingen permanent bijgewerkt worden door de tijdige vervanging van de infrastructuur en door het regelmatig bijwerken van de toepassingen; er voor te zorgen dat de infrastructuur en de geïnstalleerde toepassingen minimaal beschikbaar zijn van maandag tot en met vrijdag en dit van 6h. tot en met 22h.; er voor te zorgen dat regelmatig de nodige back-ups genomen worden en dat de procedures om gegevens te herstellen regelmatig getest worden; er voor te zorgen dat de nodige tussenkomsten gebeuren om de problemen op te lossen die via de externe servicedesk worden gerapporteerd; Haviland permanent te adviseren bij het bepalen en het bijsturen van haar ICT-strategie. De externe service desk, waarvoor CTG instaat, maakt geen deel uit van de uit te besteden activiteiten. In geval van problemen melden de eindgebruikers dit bij de externe servicedesk, die de oproep noteert. In geval zij in eerste lijn er niet in slagen het probleem te verhelpen zal de aanbieder in tweede lijn het probleem dienen op te lossen. De opvolging van het ticket gebeurt door de externe servicedesk. De inschrijver is vrij bij het kiezen van de volgens hem meest geschikte architectuur en de daaraan gekoppelde infrastructuur, die toelaten de gestelde doelstellingen te realiseren. De inschrijver is gebonden door de offertesom en de eventuele kortingen voor de uitvoering van elk van de elementen die het geheel van de opdracht vormen. Ook de vergelijking en de evaluatie van de offertes gebeurt op basis van de offertesom en de eventuele kortingen voor de uitvoering van elk van de elementen die het geheel van de opdracht vormen. De betekening zal betrekking hebben op de volledige opdracht. De aanbestedende overheid heeft het recht om af te zien van de betekening van de opdracht zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Deze opdracht is een opdracht voor de aanneming van diensten in de zin van art. 5 van de Wet van 24 december Deze diensten hebben betrekking op informaticadiensten, CPV indeling: Deze opdracht houdt een resultaatsverbintenis in. De inschrijver engageert zich om de opdracht die wordt betekend, ook daadwerkelijk te realiseren. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd zou zijn op grond van een vertraging of in gebreke blijven van de opdrachtnemer. Plaats van uitvoering: in de beide vestigingen van Haviland te Zellik en te Drogenbos. Blz. 4

5 I.2 Identiteit van de opdrachtgever De opdrachtgever is: Haviland i.g.s.v. Brusselsesteenweg Zellik I.3 Wijze van gunnen In toepassing van artikel van de wet van 24 december 1993 wordt de opdracht gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. I.4 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver zal, daar waar in te vullen formulieren bij het bestek zijn bijgevoegd, deze formulieren zo volledig mogelijk invullen. De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands op bijhorend formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de inschrijving dient uitgedrukt in EURO. Het inschrijvingsformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver impliciet zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Technische bekwaamheid van de inschrijver Een lijst van de voornaamste diensten tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van datum en van publieke instanties, waarvoor zij bestemd waren. De dienstverlener kan aantonen dat hij beschikt over voldoende en competente medewerkers voor de uitvoering van deze opdracht. De CV s van de medewerkers die voor de uitvoering van de opdracht zullen instaan, worden meegegeven in bijlage van de offerte. Blz. 5

6 I.5 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt per brief of per bode aan de aanbestedende overheid overgemaakt. Ze wordt in een definitief gesloten omslag geschoven, met vermelding van de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend en de referentie van het bestek namelijk (DIR-2011-ICT) Die gesloten omslag wordt in een tweede gesloten omslag geschoven. Op deze omslag moet de vermelding OFFERTE DIR-2012-ICT en de vermelding Overeenkomst voor uitbesteden ICT komen. Deze tweede omslag moet geadresseerd zijn aan: Haviland T.a.v. Erik Ideler Brusselsesteenweg Zellik De offerte moet het bestuur bereiken ten laatste op 21 maart 2013 om 12h00, hetzij bij gewoon of aangetekend schrijven, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1 de aanbestedende overheid aan de dienstverlener nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. I.6 Opening van de offertes Er is geen publieke opening van de offertes. I.7 Gestanddoeningstermijn De termijn gedurende de welke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 kalenderdagen ingaande op de dag van de opening. I.8 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Criterium Gewicht Prijs 30 Voorgestelde oplossing 20 Beschikbaarheidsgraad van de servers en het netwerk van de voorgestelde oplossing Interventietijden bij problemen op lokale toestellen Advisering ICT-strategie 10 CV's medewerkers 10 Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de offerte welke volgens deze afweging de voordeligste is Blz. 6

7 I.8.1 Prijs Voor de diensten die betrekking hebben op de levering en het onderhoud van de infrastructuur of applicaties en waarvoor de aanbieder een huurcontract voorstelt zal de prijs voor de duurtijd van het contract gebruikt worden. In het geval voor diezelfde diensten aankoop wordt voorgesteld zal de afschrijvingswaarde van de aankoop in rekening worden gebracht, waarbij de afschrijvingstermijn drie jaar is. Voor de som van de voorgestelde prijzen zijn de punten voor de diverse aanbieders het resultaat van de volgende berekening: lp x 30 ap waarbij lp staat voor de som van de prijzen van de laagste aanbieder en ap staat voor de som van de prijzen van betreffende aanbieder De voorgestelde prijzen dienen alle eventuele vergoedingen voor intellectuele eigendomsrechten in het kader van deze opdracht te bevatten. I.8.2 Voorgestelde oplossing Voor de waardering van de voorgestelde oplossing zullen de punten als volgt toegekend worden: Wegingscriteria Gewicht Doorlooptijd van de implementatie 5 Noodzaak aan eigen ICT-staf 5 Vervangingsritme van de lokale infrastructuur 2 Gemiddelde leveringstermijn van een operationele 5 oplossing tot bij de nieuwe gebruiker Opleiding en documenteren van de gebruiker 3 I.8.3 Beschikbaarheidsgraad van de servers en het netwerk van de voorgestelde oplossing Voor het beschikbaarheidsgraad van de servers met haar centrale applicaties en het netwerk van de voorgestelde oplossing zullen de punten als volgt toegekend worden: Wegingscriteria Gewicht maandag -> vrijdag tussen 6h. en 22h. 7 maandag -> vrijdag tussen 22h. en 6h. 5 Zaterdag en zondag 3 Een beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag tussen 6h. en 22h. van 99% is een minimale vereiste, waarvan de niet-naleving de wering van de offerte tot gevolg heeft. Voor elk van deze drie elementen geldt dat de punten vermenigvuldigt worden met het percentage beschikbaarheid. Een beschikbaarheid van 99,999% is gelijk is aan het maximum van de punten, een beschikbaarheid van 99% is gelijk aan 0,99 X aantal toe te kennen punten. I.8.4 Interventietijden bij problemen op lokale toestellen Voor de interventietijden bij problemen op lokale toestellen zullen de punten als volgt toegekend worden: Wegingscriteria Gewicht Maximum duurtijd tussen oproep en interventie 5 Maximum interventietijd tot escalatie naar hoger niveau 6 Rapportering over de individuele interventie 4 Blz. 7

8 Voor de berekening van de punten voor de duurtijden wordt de volgende formule gebruikt: lt x 30 at waarbij lt staat voor de laagst voorgestelde interventietijd over alle aanbieders heen en at staat voor voorgestelde interventietijd van betreffende aanbieder. Voor de berekening van de punten i.v.m. de rapportering zal rekening gehouden worden met de volgende elementen: de frequentie van de rapportering aan het betrokken personeelslid; de frequentie van de rapportering aan leidinggevenden i.v.m. escalaties; de frequentie van de rapportering aan de directie i.v.m. vaak voorkomende problemen. I.8.5 Advisering ICT-strategie Voor de advisering bij de ICT-strategie van Haviland zullen de punten als volgt toegekend worden: I.8.6 CV s medewerkers Wegingscriteria per CV Gewicht Opmaken lange-termijn strategie 3 Frequentie van het bijwerken 5 Vertrouwdheid met lokale besturen 2 De uitvoering van de opdracht vereist gespecialiseerd personeel. De kwaliteit van de aangeboden diensten is nauw verbonden met de kwaliteit van de personen die de opdracht zullen uitvoeren. Voor de cv s van de medewerkers die voor de uitvoering van de huidige opdracht zullen worden ingezet, zullen punten als volgt toegekend worden: Wegingscriteria per CV Gewicht Opleidingsniveau 3 Ervaringsniveau 5 Vertrouwdheid met lokale besturen 2 Voor iedere cv zal de individuele score bepaald worden, daarna zal het rekenkundig gemiddelde voor alle cv s in rekening worden genomen. De inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten te voegen teneinde een evaluatie van de gunningscriteria mogelijk te maken. I.9 Keuze van offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Offertes die niet alle gevraagde minimumvereisten voldoen, kunnen zonder meer uitgesloten worden. Indien een offerte onvoldoende informatie bevat en het bijgevolg quasi onmogelijk wordt de offerte grondig te evalueren, kan deze offerte zonder meer uitgesloten worden. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. Het opdrachtgevend bestuur heeft de vrijheid om na de beoordeling van de offertes niet te gunnen zonder dat hier enige vorm van uitbetaling van schadevergoeding aan gekoppeld is. Blz. 8

9 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. II.1 Leidend ambtenaar De leiding en het toezicht op de uitvoering van de diensten zal geschieden door de leidende ambtenaar: Naam: Erik Ideler Functie: deskundige Telefoon: 02/ Adres: Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik II.2 Prijsherzieningen Op onderhavige opdracht is geen jaarlijkse prijsherziening van toepassing. II.3 Uitvoeringstermijn De aanvang van de opdracht dient aangevat te worden ten laatste 30 dagen na de betekening van de opdracht door het opdrachtgevend bestuur voor een termijn van vijf jaar. II.4 Betalingstermijn Indien het bestuur niet in het bezit is van de factuur bij de voltooiing en aanvaarding van de opdracht, gaat de betalingstermijn in op de datum van de ontvangst van de factuur. De facturen wordt ingediend in tweevoud. De inschrijver dient te factureren aan: Haviland, t.a.v. Algemene Directie, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik. De factuur moet vermelden: a. naam en adres van de firma b. btw nummer c. post- of bankrekeningnummer d. nummer van factuur e. nummer van bestek f. echt verklaard voor de soms van EUR (in letters) g. datum en handtekening Een onvolledige of foutieve factuur zal al aan de dienstverlener teruggezonden worden. Blz. 9

10 II.5 Rechtsgedingen Zonder afbreuk te doen aan artikel 65/24, 1, van de wet van 24 december 1993, zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel de enige bevoegde instanties die een oordeel kunnen vellen over mogelijke geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze opdracht en haar uitvoering. Blz. 10

11 III. Technische bepalingen Voorwerp van deze diensten: Overeenkomst voor het uitbesteden van alle ICT-activiteiten van Haviland voor een periode van vijf jaar. Het afsluiten van een overeenkomst voor het uitbesteden van alle ICT-activiteiten van Haviland voor een periode van vijf jaar is er op gericht: Haviland van de nodige ICT-infrastructuur en toepassingen te voorzien waardoor de medewerkers van de organisatie over de nodige middelen beschikken om hun opdrachten optimaal te verrichten; er over te waken dat deze infrastructuur en de geïnstalleerde toepassingen permanent bijgewerkt worden door de tijdige vervanging van de infrastructuur en door het regelmatig bijwerken van de toepassingen; er voor te zorgen dat de infrastructuur en de geïnstalleerde toepassingen minimaal beschikbaar zijn van maandag tot en met vrijdag en dit van 6h. tot en met 22h.; er voor te zorgen dat regelmatig de nodige back-ups genomen worden en dat de procedures om gegevens te herstellen regelmatig getest worden; er voor te zorgen dat de nodige tussenkomsten gebeuren om de problemen op te lossen die via de externe servicedesk worden gerapporteerd; Haviland permanent te adviseren bij het bepalen en het bijsturen van haar ICT-strategie. III.1 Momenteel geïnstalleerde ICT-infrastructuur III.1.1 Netwerkapparatuur Tabel met de actieve netwerkcomponenten waarmee het netwerk is opgebouwd: merk type partnr. software management poorten locatie CheckPoint UTM SPLAT R x 100BaseT serverlokaal 3Com C17401 v x 10/100/1000BaseT serverlokaal 4x SFP slot 48x 10/100BaseT 3Com 3Com 3Com CR s CR s CR s x SFP slot 2x 10/100/1000BaseT 48x 10/100BaseT 4x SFP slot 2x 10/100/1000BaseT 24x 10/100BaseT 2x SFP slot 2x 10/100/1000BaseT 24x 10/100BaseT serverlokaal serverlokaal serverlokaal 3Com CR s56p x SFP slot 2x 10/100/1000BaseT serverlokaal 3Com CR s x 10/100BaseT 4x SFP slot Drogenbos CBN model CV6181E serverlokaal Cisco 800 serie Technicolor Speedtouch Drogenbos Blz. 11

12 III.1.2 Eindnodes Servers: Desktops en laptops: Printers: merk OS functie aantal netwerk NICs naam locatie IBM Win2003 mailserver ZELMAIL serverlokaal HP Win2008 Navision ZELERP serverlokaal HP Linux application CPHAVILA serverlokaal IBM Win2003 fileserver ZELFILE serverlokaal IBM Win2008 R2 DC DROFILE/ DROBDC Drogenbos IBM Win xp backup DROBCK Drogenbos Merk Model Type Aantal IBM M50 desktop 34 IBM R51 laptop 1 IBM R60 laptop 3 IBM Netvista desktop 1 HP 2450DX desktop 2 HP 5800 DC desktop 2 HP 6710b laptop 4 HP 6730b laptop 6 HP 8730w laptop 3 HP 6540b laptop 1 HP 6550b laptop 1 HP 6560b laptop 2 HP Proliant DL 380 G7 server 2 IBM 235 Xserver server 1 HP Z600 cad stations 4 Type Soort Locatie waar geplaatst HP 4250 DTN printer Zellik boekhouding Canon 6650 Cdn printer Zellik gelijkvloers Canon 6650 Cdn printer Zellik 1ste verdiep Brother 2150 N printer Zellik directie HP 1055 CM plotter Zellik 1ste verdiep HP LJ1012 printer Zellik Erwin Cuyx HP 4345 MFP printer Zellik Secretariaat HP 4050 N printer Drogenbos bureau Swa HP 5500CN printer Drogenbos bureau Filip CANON 5055 printer/scanner/copier Zellik ingang refter CANON 2380 printer/scanner/copier Zellik 2de verdiep CANON 3080 printer/scanner/copier Zellik 3wplus XEROX 7345 printer/scanner/copier Zellik 1ste verdiep CANON 3080 printer/scanner/copier Drogenbos Afvalbeleid Blz. 12

13 Schematisch overzicht van het huidig netwerk: 100BaseT Container park Linux port BaseT 3Com Com Com port BaseT port BaseT port 50 3Com 4500 port BaseT port BaseT blocked port 49 port BaseT INT DMZ EXT CheckPoint UTM ASUS LAN1 Telenet Motorola Cable modem Telenet Motorola Cable modem Telenet SpeedTouch Office Access 20 Mbps/ 512 Kbps Office Access Plus 25/1 Mbps SDSL 2 Mbps WAN Telenet CLIC internet Drogenbos SecuRemote Client /24 port 24 Telenet 100BaseT SpeedTouch Gi48 3Com LAN VLID /24 III.2 Geïnstalleerde toepassingen Gi1 port BaseT port BaseT port BaseT ERP-NaVision ZELERP Win2008 Mailserver/DNS ZELMAIL FilePrint/DNS/DHCP ZELFILE Com port BaseT BDC DROBDC Drofile Soort Benaming Aantal OS PC/laptops met Windows xp sp2 17 OS PC/laptops met Windows xp sp3 39 Applicatie Office 2003 sp2 10 Applicatie Office 2003 sp3 42 Applicatie Office 2007 sp3 6 Applicatie Office Applicatie Autocad 20123DMap 4 Anti-virus Macafee Saas Anti-virus Mcafee Enterprise EPO 4,5 47 Applicatie 3P software 5 OCR-software Iris 5,0 server 1 Applicatie Navision 3 DBMS SQL OS Exchange server 2003 sp2 1 De Inschrijver mag slechts één offerte voor deze opdracht overmaken. De inschrijvingen moeten duidelijk, beknopt en doorlopend zijn, gepagineerd en tot een coherent geheel zijn samengevoegd (vb. gebonden of geniet, enz.). Uit de inschrijving moet reeds blijken dat de inschrijving voldoet aan de eisen van het Bestek. Blz. 13

14 De Inschrijver moet de volgende gegevens in zijn inschrijving opnemen, zo niet kan Haviland de Inschrijver van de gunningsprocedure uitsluiten: alle documenten en gegevens die Haviland nodig heeft voor de beoordeling van de inschrijvingen op basis van de gunningscriteria, in overeenstemming met dit Bestek; één originele handtekening door een daartoe gemachtigde persoon met betrekking tot gegevens over de Inschrijver, en dit ter bevestiging van de geldigheid van de inschrijving. De Inschrijver kan zijn rechtsvorm vrij bepalen. De inschrijvingen kunnen tevens worden ingediend door een Inschrijver die de vorm heeft van een tijdelijke handelsvennootschap of een ander samenwerkingsverband (hierna genoemd consortium). Indien een gezamenlijke inschrijving zonder dat er sprake is van enige rechtsvorm wordt ingediend, moet één van de partners worden voorgesteld als de hoofdpartner, die bij de inschrijving de (pre)contractant wordt. Alle andere partners worden dan beschouwd als subcontractanten van deze hoofdpartner. In toepassing van artikel 93, 2 van het Koninklijk Besluit kan de Inschrijver, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Haviland, de vereniging na selectie uitbreiden met nieuwe leden, voor zover minstens één geselecteerde kandidaat deel uitmaakt van deze vereniging. Alle bescheiden en nota s die bij de offerte worden gevoegd, moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden. Blz. 14

15 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Overeenkomst voor het uitbesteden van alle ICT-activiteiten van Haviland voor een periode van vijf jaar. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Ofwel (1) De vennootschap (benaming, rechtsvorm): met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) Algemene inlichtingen Inschrijving bij de RSZ nr.: B.T.W. (alleen in België) nr.: Hij legt de volgende documenten neer : -documenten betreffende de voorgestelde oplossing en de daaraan verbonden prijs; -documenten betreffende de juridische situatie van de inschrijver (zie punt I.4 bestek); -documenten betreffende de technische bekwaamheid van de inschrijver. Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op rekeningnummer... van de financiële instelling... geopend op naam van.... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Blz. 15

16 Belangrijke nota Er is geen beroep mogelijk op mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 99 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). (1) Doorhalen wat niet van toepassing is Blz. 16

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Oproep tot kandidatuurstelling VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Overeenkomst voor het uitbesteden van alle IT-activiteiten van Haviland voor een periode van vier jaar. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID IGL KLOTSTRAAT

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET ONTWIKKELEN EN INSTALLEREN VAN EEN SOFTWARE VOOR HET PAYROLLSYSTEEM VAN BTC" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie