SYLLABUS ISO-MANAGER WEBBASE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYLLABUS ISO-MANAGER WEBBASE:"

Transcriptie

1 SYLLABUS ISO-MANAGER WEBBASE: Onderdelen: - Bespreking - RTV (Registratie ter Verbetering) - Actiemelder 2011 Copyright: Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht c.q. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CORBO Support B.V. gevestigd te Sliedrecht, door rechthebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets van deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, wat ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

2 1. Inleiding... 1 Terminologie:... 1 Definities: De buttons van het hoofdmenu:... 2 De buttonbalk:... 2 Zoeken met Ctrl +Y:... 3 De functie van de gele velden in een record: Submenu Kwaliteits Management Systeem:... 4 Bespreking: Submenu Registratie ter Verbetering: Algemeen: Omschrijving: Corrigerende-/preventieve maatregel: Documenten: Acties gekoppeld aan een RTV: Voorbeeld Rapport RTV: De actiemelder: Voorbeeld rapport actiemeldingen: Voorbeeld openstaande acties: Voorbeeld afgehandelde acties:... 20

3 1. Inleiding Terminologie: In deze syllabus wordt uitleg gegeven over de onderdelen, bespreking, RTV en het gebruik van de actiemelder aan de hand van voorbeelden in woord en beeld. De termen die gebruikt worden vindt u hieronder met daarnaast een korte toelichting. Klikken = eenmaal klikken op de linker muisbutton. Dubbelklikken = tweemaal klikken op de linker muisbutton. Button = pictogram (plaatje) vaak voorzien van tekst. De button voert een opdracht uit op het moment dat er op geklikt wordt. Regel = een tekstregel in een menu, lijst, of veld. Record = volledig invoerscherm. Veld = een wit vlakje op een donkere achtergrond, waar een tekst ingevoerd kan worden. Keuzelijst = lijst met waarden of opties waaruit gekozen kan worden Pictogram = afbeelding of plaatje. Definities: Corrigerende maatregel = Is een maatregel die genomen wordt na het vaststellen van een afwijking. Preventieve maatregel = Is een maatregel ter voorkoming van afwijkingen in de toekomst. Preventieve maatregelen worden op de dezelfde wijze afgehandeld als corrigerende maatregelen. Versie 2.0 1

4 2. De buttons van het hoofdmenu: button Uitloggen : via deze button verlaat u het programma; button KMS : via deze button komt u direct in het submenu van het Kwaliteits Management Systeem. button Registratie ter Verbetering : via deze button komt u direct in het onderdeel Registratie ter Verbetering. button Relaties via deze button komt u direct in het onderdeel relaties. button Medewerkers via deze button komt u direct in het onderdeel medewerkers. button Procesbeheersing : via deze button komt u direct in het submenu Procesbeheersing. button Rapportage : via deze button komt u direct in het submenu rapportage. button Actiemelder via deze button komt u direct in de actiemelder. button Help : via deze button komt u direct in het submenu help. button Configuratie : deze button is uitsluitend zichtbaar bij de beheerder van het systeem. Met gebruik van deze button komt de beheerder in het submenu Configuratie. De buttonbalk: Elk onderdeel van het programma heeft een eigen buttonbalk met daarin de volgende buttons. Met deze buttonbalk kunnen de volgende functies worden uitgevoerd: - Recordteller : hiermee kan het juiste record in het bestand gezocht worden. - Nieuw : met deze button wordt er een nieuw record aan het bestand toegevoegd. - Annuleren : met deze button worden gemaakte wijzigingen in de record teniet gedaan. - Opslaan : met deze button kunt u een toegevoegd of gewijzigd record opslaan. - Verwijderen : met deze button kunt u een record uit het bestand verwijderen. - Terug : met deze button gaat u terug naar het onderdeel in het programma waarmee u begonnen bent. - Rapport : met deze button kunt u op het beeldscherm een weergave in pdf format laten zien van de ingevulde record. Afhankelijk van uw persoonlijke autorisatie beschikt u over één of meer van bovengetoonde buttons. Met name de buttons nieuw en verwijderen zijn afhankelijk van de gekozen autorisatie. Versie 2.0 2

5 Zoeken met Ctrl +Y: Selectiekeuze in bijvoorbeeld Registratie ter verbetering : Ga met de cursor bijvoorbeeld in het veld Kenteken staan. Druk vervolgens functietoetsen Ctrl + Y gelijktijdig in. Bij zoekterm tikt u een deel van het kenteken in. Klik vervolgens op Zoeken. Er verschijnt nu een lijst met recordnummers die aan de gestelde criteria voldoen. Kies vervolgens het gewenste record uit de lijst en druk dan op Selecteer, waarna het juiste record wordt geopend. De functie van de gele velden in een record: De gele velden die verschijnen nadat u een record heeft geopend zijn zogenaamde verplichte velden. Indien in deze velden geen tekst invult of een keuze maakt kunt u het record niet vastleggen. Bij het verplichte veld waar u geen gegevens hebt ingevuld verschijnt een kruisje ten teken dat daar iets ontbreekt. Pas nadat u dit hebt gecorrigeerd kunt u het record opslaan. Versie 2.0 3

6 3. Submenu Kwaliteits Management Systeem: Door op de button KMS te klikken komt u in het submenu van Kwaliteits Management Systeem. In dit menu treft u de volgende onderdelen aan: - Bespreking - Directiebeoordeling - Interne audits - Documentenbeheer - Wagenpark - Leveranciersbeoordeling - Gereedschappen Afhankelijk van de aan u toegekende autorisatie heeft u toegang tot één of meer van de hierboven genoemde onderdelen. Bespreking: Algemeen: Middels dit onderdeel van KMS wordt u in staat gesteld om alle soorten vergaderingen binnen het bedrijf volgens een vaste procedure te structureren. Klik op button Bespreking. Klik vervolgens op Nieuw en er wordt een nieuw record geopend, waarmee een nieuwe vergadering kan worden aangemaakt. In het blok boven worden gegevens vastgelegd die direct verband houden met het soort vergadering. De volgende gegevens worden in dit blok vastgelegd. Vergaderingnummer. wordt automatisch toegekend aan een nieuwe vergadering. Invoerdatum. Moment waarop bespreking wordt aangemaakt. Managementniveau. Niveau dat is toegekend aan de medewerker die de agenda opstelt. In dit voorbeeld administrators. Versie 2.0 4

7 Opmerking: Iedere gebruiker van ISO-manager krijgt een niveau toegekend, waarin hij/zij toegang heeft in het systeem. Niveau directie is het hoogste niveau en niveau uitvoerden is het laagste niveau. Binnen bespreking kan een hoger niveau wel de verslagen zien van medewerkers van een lager niveau, maar niet omgekeerd. Met andere woorden: De directie heeft toegang tot het werkoverleg, maar de uitvoerenden hebben geen toegang tot de MT verslagen. Onderwerp : De unieke beschrijving die aan het overleg wordt meegegeven. Bijvoorbeeld: Kwaliteitsoverleg november Datum bespreking: Feitelijke vergaderdatum. Bijvoorbeeld Aanvangstijdstip: Moment van vergaderen. Bijvoorbeeld 10:00 uur Soort bespreking : Door de juiste agenda te kiezen worden die agendapunten gekozen die voor deze vergadersoort in de module configuratie zijn aangemaakt. Tevens worden eventuele actiepunten die bij deze vergadering horen aan de agenda toegevoegd. Afdeling. De afdeling waarop de vergadering op van toepassing is. Door vervolgens op button Deelnemers vergadering toevoegen te klikken worden na de bevestiging, de medewerkers geselecteerd die in die gekozen afdeling (bijvoorbeeld Kwaliteit) werkzaam zijn. Er van uitgaan dat een ieder aanwezig zal zijn wordt achter de naam een vinkje gezet. Is iemand tijdens de vergadering niet aanwezig kan de reden hiervan worden ingevuld en verdwijnt automatisch het vinkje van aanwezigheid. Versie 2.0 5

8 Willekeurige aanwezige selecteren: Wanneer medewerkers welke buiten de gekozen afdeling deel nemen aan de vergadering, kunnen deze apart gekozen worden door op button aanwezigen selecteren te drukken. Er verschijnt vervolgens een lijst met medewerkers die toegang hebben tot ISO-manager. Het kiezen geschiet door het aanvinken van betrokken medewerker (bijvoorbeeld Hennie Blom) en vervolgens op selecteer te drukken. De betrokken medewerker wordt vervolgens toegevoegd aan de lijst van aanwezigen. Voorzitter. De medewerker die de vergadering zal leiden. Druk op button voorzitter. Typ een naam in van de voorzitter. Druk vervolgens op zoeken. Naam voorzitter verschijnt. Klik op naam en druk vervolgens op button selecteer. Versie 2.0 6

9 De naam wordt vervolgens toegevoegd aan de agenda. Notulist. De medewerker die verantwoordelijk zal zijn verslaglegging van de vergadering. De selectieprocedure is gelijk aan die van de voorzitter. Datum volgende vergadering. Hiermee wordt de volgende vergaderdatum gekozen. Documenten. Hiermee kan een extern document gekoppeld worden aan de agenda, bijvoorbeeld een Word- of Excelbestand met financiële resultaten. Druk op bladeren. Vervolgens kunt u binnen uw eigen systeem het bestand zoeken dat u aan de vergadering wilt toevoegen. Bijvoorbeeld bestand eindcontroles. Het gekozen bestand wordt vervolgens door dubbelklikken aan de agenda toegevoegd. Door vervolgens button toevoegen in te drukken Versie 2.0 7

10 wordt het document feitelijk aan de agenda toegevoegd. Via zoekbestand `Uitgevoerd door` koppelt u de naam van de medewerker aan het toegevoegde bestand. Het toegevoegde document kan worden geopend door op de documenttekst te klikken. Locatie : De vestiging waar de vergadering zal plaatsvinden. Na de keuze soort bespreking verschijnen de standaard agendapunten. Standaard betekent hier: de agendapunten die in configuratie per vergadersoort zijn aangemaakt. Indien gewenst kunnen de standaard agendapunten gewijzigd worden. Agendapunt toevoegen: Druk op agendapunt toevoegen. Volgens verschijnt er een lege regel waarin het toe te voegen agendapunt kan worden aangemaakt. Indien u wenst dat er een agendapunt verwijderd dient te worden, dan drukt u op de rode button Voor het verwijderen: Na het verwijderen: Door vervolgens de melding te bevestigen zal het agendapunt worden verwijderd. Versie 2.0 8

11 Opmerking: Voor het juist verwerken van de wijzigingen (aanpassen van de agenda) dient u op button opslaan te drukken. De wijzigingen worden dan definitief verwerkt. Notulen maken: Door met de linker muisbutton op Notulen te klikken wordt de notulist in staat gesteld per agendapunt vast te leggen wat er is besproken. Na het invoeren klikt de notulist op Opslaan en de notulen zijn vastgelegd. Automatisch keert men terug in het basisscherm bespreking. Versie 2.0 9

12 Actiepunten: Als het gewenst is dat er actiepunten volgen uit de vergadering dan dienen deze te worden vastgelegd in onderste blok actie toevoegen. Per actiepunt worden de volgende aspecten vastgelegd: Uitgevoerd door : wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het actiepunt; Onderwerp : wat dient er te gebeuren; Deadline : wanneer dient het actiepunt te zijn opgelost/uitgevoerd; Datum afgerond : datum op welke de medewerker de actie heeft uitgevoerd; Uitgevoerd : vinkje ten teken van afgerond. Voor het aanmaken van een nieuwe actie drukt u op de button nieuw. Er wordt vervolgens een nieuwe regel geopend, waarin u de actie kan vastleggen. Na het invullen van de deadline drukt u op Opslaan, zodat de actie is vastgelegd. De actie wordt vastgelegd in de actiemelder van de betrokken medewerker en op basis van de zelf ingestelde tijd (in configuratie) krijgt de medewerker ook een met daarin de tekst van de actie. Opmerking: Actie afhandelen via actiemelder: U opent de actiemelder via het hoofdmenu: In de actiemelder staan onderwerpen, te weten: - De uitnodiging voor het kwaliteitsoverleg van ; - De geplande actie: Het uitvoeren van een audit in vestiging Schiedam op Als de actie is afgehandeld, klikt u op Afgerond. Er verschijnt een vinkje in het helder gekeurde veldje. Door het plaatsen van het vinkje wordt de actie in de actiemelder op afgehandeld gezet en de actie wordt ook automatisch in Bespreking op afgehandeld gezet. Versie

13 De datum van afhandeling wordt in de actiepunten gezet. Opmerking: Bij het aanmaken van een nieuwe vergadering (met dezelfde keuze van vergadersoort) zullen de afgehandelde actiepunten niet meer verschijnen en blijven de niet afgehandelde actiepunten op de agenda staan. Vergadering van : Vergadering van Afgehandelde actiepunt is van de agenda verdwenen. Versie

14 ALGEMENE OPMERKING: Voor het verlaten van een record altijd op opslaan drukken. Doet u dit niet dan zullen de ingevoerde gegevens niet worden vastgelegd. Rapport: Door met de linker muisbutton op Rapport te klikken wordt het verslag van de vergadering op het scherm zichtbaar gemaakt. De opmaak is in PDF. Opmerking: Indien Bespreking voortijdig wordt gesloten dienen minimaal de gele velden te worden ingevuld, als dit niet gebeurt kan het record niet worden opgeslagen. Voorbeeld notulen bespreking: Versie

15 4. Submenu Registratie ter Verbetering: Algemeen: Het registreren van RTV s is de kern van ISO-Manager. Hiermee worden namelijk afwijkingen vastgelegd die opgelost dienen te worden. Door hier gestructureerd mee te werken wordt u in staat gesteld de interne processen verder te optimaliseren. Op 2 manieren kunnen RTV s in het systeem worden vastgelegd: 1. Het registreren van autonome klachten c.q. verbetervoorstellen in het submenu Registratie ter Verbetering ; 2. Het registreren van afwijkingen via andere in het systeem aanwezige registratievormen, zoals leveranciersbeoordeling, interne audits, testprogramma s en herhalingsbezoeken. Klik op button Registratie ter verbetering.via button Nieuw wordt een nieuw record (dossier) geopend. Deze krijgt automatisch een uniek registratienummer. Het bovenste blok van het formulier wordt gebruikt om de noodzakelijke gegevens vast te leggen m.b.t.: - Locatie - Prioriteit : De keuze bestaat uit hoog, middel en laag en is gekoppeld aan de instelling zoals die in configuratie bij RTV (aantal dagen) is weergegeven. - Meldingsdatum - Geplande afh. datum - Geconstateerd door - Factuurnummer - Kenteken - Verantwoordelijke voor het oplossen - Verwijtbaar aan - Product - Klant - Leverancier - Afdeling waarop de afwijking betrekking op heeft - Opdrachtgever - Type (bron) RTV - Soort RTV - Kosten die gepaard gaan met de afwijking Versie

16 - Datums van oplossing: Verbetering ingevoerd Uitwerking verbetering Werkwijze is routine - Oorzaak - Suboorzaak - Bestede tijd De genoemde velden dienen zo volledig mogelijk te worden ingevuld, om het dossier volledig te kunnen maken, zodat het maken van analyses goed mogelijk wordt. Indien de RTV voortkomt uit een andere registratievorm zoals hierboven is aangegeven, dan worden automatisch de volgende velden ingevuld: Bij Leveranciersbeoordeling veld Leverancier en Type RTV Bij Interne audit Type RTV Bij Testprogramma s, Type RTV Bij Herhalingsbezoeken, Klant en Type RTV Omschrijving: Bij Omschrijving dient de melder aan te geven wat er is voorgevallen. Corrigerende-/preventieve maatregel: Bij Corrigerende maatregel c.q. Preventieve maatregel dient de verantwoordelijke oplosser aan te geven wat hij/zij gedaan heeft met de RTV. Documenten: Het veld Documenten kan worden gebruikt om externe informatie in de vorm van bijvoorbeeld digitale foto s, Wordbestanden of gescande informatie te koppelen aan het Dossier. Versie

17 Klik op Documenten, klik vervolgens op Bladeren, manoeuvreer vervolgens naar het document wat u wilt toevoegen aan het dossier. Klik het document aan en deze wordt vervolgens aan het dossier toegevoegd. Daarna klikt u op toevoegen en het document wordt definitief aan het dossier toegevoegd. Naam invullen die het document heeft toegevoegd en vervolgens op opslaan drukken om gegevens vast te leggen. Nadat het bestand is gekoppeld aan het formulier klikt u nogmaals op onderstaande button (vergrootglas) en het desbetreffende bestand wordt geopend. Versie

18 Opmerkingen: Bij Opmerkingen kunt tekst kwijt die ondersteunend is aan het oplossen van de afwijking. In dit veld kunt u in tegenstelling tot de omschrijving (maximaal 250 tekens) onbeperkt tekst invoeren. Acties gekoppeld aan een RTV: Met Acties kunt u de behandeling van de RTV toewijzen aan verschillende medewerkers. Het komt namelijk geregeld voor dat meerdere personen betrokken zijn bij het behandelen van een afwijking. Door het toepassen van dit submenu van het formulier kunt u inzichtelijk maken wie bij welk onderdeel van de behandeling betrokken is. Klik op button toevoegen, vervolgens verschijnt er een regel waarin u een actie aan een medewerker kunt toewijzen. De verschillende acties worden vervolgens ook toegevoegd aan de individuele actiemelders, zodat een ieder zijn/haar eigen actie(s) kan/kunnen afhandelen. Is de actie afgehandeld dan klikt u in de actiemelder op de regel, waar de actie staat op afgerond en de actie verdwijnt uit de actiemelder en de actie wordt in RTV op afgerond gezet. Voor het afsluiten van de gehele RTV dient de eindverantwoordelijke de RTV via zijn/haar actiemelder gereed te melden. De handelingen zijn gelijk aan die van het gereed melden van Versie

19 de individuele acties met dien verstande dat de gehele RTV op gereed gezet wordt. Opmerking: Indien de RTV voortijdig wordt gesloten dienen minimaal de gele velden te worden ingevuld, als dit niet gebeurt, kan het record niet worden opgeslagen. Met het programma Rapportage kan men op verschillende wijzen overzichten produceren, waarmee inzicht verkregen wordt in de kwaliteitssituatie van het bedrijf. Voorbeeld Rapport RTV: Versie

20 5. De actiemelder: Druk met de linkermuis toets in het hoofdmenu op Actiemelder, waarna het bestand met lopende acties wordt geopend. Door vervolgens op het blokje (icoontje lampje) naast een regel te klikken komt u in het record dat bij de desbetreffende actie hoort. Na het afwerken van de desbetreffende actie klikt u in het formulier op opslaan en u komt weer terug in het onderdeel Actiemelding. Door met de linker muisbutton op Afgerond te klikken wordt de desbetreffende regel voorzien van een vinkje. Door het aanvinken van Afgehandelde weergeven worden ook de afgehandelde acties zichtbaar. Op die manier is altijd aantoonbaar te maken wanneer bepaalde acties in het verleden zijn uitgevoerd. Versie

21 Naast het generen van acties in ISO manager worden er ook berichten verstuurd met de aankondiging van de desbetreffende actie in het systeem. Het is echter niet mogelijk om via de het programma te openen. Voorbeeld rapport actiemeldingen: Door op knop Rapport te klikken wordt er een rapport weergegeven met de acties die voor de desbetreffende medewerker open staan. Voorbeeld openstaande acties: Versie

22 Voorbeeld afgehandelde acties: Versie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie CampusDetacheringOnline quick guide voor de relatie Dashboard Hoofdiconen Actie-icoon Badge Streamregel Stream Streamgroep Figuur 1. Dashboard, stream en andere onderdelen 2 CampusDetacheringOnline - quick

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen Uitgebreide toelichting voor één vestiging Hieronder worden alle onderdelen van de RI&E uitgebreid toegelicht. Wie snel aan de slag wil, moet terugkeren naar de website en op Verkorte toelichting voor

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Datum uitgave: 27-01-2009 Deze handleiding is specifiek geschreven voor de verkoop afdeling. Gebruikers handleiding Project

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1 Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Inloggen 4 b. Overzicht 5 3. Formulier bekijken 6 a. Toelichting

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

Handleiding CMS Made Simple

Handleiding CMS Made Simple Handleiding CMS Made Simple Versie 3 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen en uitloggen... 4 Inloggen... 4 Uitloggen... 5 3. Plaatsen van teksten op pagina s... 6 Menubalk... 6 Tekst plaatsen

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

CD Online. quick guide voor de relatie

CD Online. quick guide voor de relatie CD Online quick guide voor de relatie Dashboard Hoofdiconen Actie-icoon Badge Streamregel Stream Streamgroep Figuur 1. Dashboard, stream en andere onderdelen 2 CD Online - quick guide voor de relatie Hoofdstuk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

BIJLAGE. Afbeeldingenmodule

BIJLAGE. Afbeeldingenmodule BIJLAGE. Afbeeldingenmodule Inleiding De Afbeeldingenmodule in Publicanda maakt het mogelijk dat afbeeldingen worden beheerd. Afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld worden georganiseerd in mappen en ze kunnen

Nadere informatie

Partijen in een dossier

Partijen in een dossier Partijen in een dossier Een partij vertegenwoordigt een persoon (relatie) die rechtstreeks betrokken is bij het dossier en daarin een speciale rol vervult, zoals een cliënt, een tegenpartij, een notaris,

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

Hoe kan ik de rechten van mijn opdrachtgevers beheren en gegevens van mijn opdrachtgevers wijzigen op Mijn Gegevensdiensten?

Hoe kan ik de rechten van mijn opdrachtgevers beheren en gegevens van mijn opdrachtgevers wijzigen op Mijn Gegevensdiensten? Voor de beheerder bij de intermediair: Hoe kan ik de rechten van mijn opdrachtgevers beheren en gegevens van mijn opdrachtgevers wijzigen op Mijn Gegevensdiensten? U heeft met de handleiding Hoe krijg

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding Aan- en Afwezigheid Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding maken we het inzichtelijk en geven we aan hoe je als Schoolbeheerder / Administrator

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten In het menu item mijn projecten ziet u alle projecten welke gekoppeld zijn aan de groep waarvoor u bent geautoriseerd en waarbij u opgevoerd bent als

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

Rechten beheren op Mijn Gegevensdiensten

Rechten beheren op Mijn Gegevensdiensten Voor de beheerder: Rechten beheren op Mijn Gegevensdiensten U heeft met de handleiding Toegang tot Mijn Gegevensdiensten een account aangemaakt. U bent de eerste gebruiker binnen uw organisatie. Daarmee

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Wijzigen van uw e-mailadres...

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Inloggen op het ledenportaal

Inloggen op het ledenportaal Inloggen op het ledenportaal Om toegang te krijgen tot het beveiligde deel van de website moet u inloggen. Voor het inloggen maakt u gebruik van uw e-mailadres en een wachtwoord. Beschikt u nog niet over

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Leden handleiding Inhoudsopgave

Leden handleiding Inhoudsopgave Leden handleiding Inhoudsopgave De leden site...2 Inloggen...3 Wachtwoord opvragen of vergeten...4 Inzien handicap...6 Wijzigen emailadres...7 Scorekaart invoeren...8 Reserveren van een starttijd...9 Inzien

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces)

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Start goedkeurproces 4 b. Inloggen 5 c. Overzicht 6 3. Aanstelling goedkeuren/afwijzen

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Macro s maken in Word

Macro s maken in Word Macro s maken in Word Wanneer je langere stukken tekst met een bepaald opmaak wilt invoegen zonder al teveel gedoe, kun je macro s aanmaken. Hieronder staat een stap-voor-stap uitleg voor het maken van

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S.

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris invoerprogramma Drs ing. G. Schurer 1999-2008 Giant-Soft Emmakade 50 8933 AT Leeuwarden Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding KIJK! bewerken afgesloten observaties en/of registraties

Handleiding KIJK! bewerken afgesloten observaties en/of registraties Handleiding KIJK! bewerken afgesloten observaties en/of registraties 1 Inhoud Inleiding... 3 Uitzonderingen registratie heropenen... 4 1. Registratie heropenen:... 4 2. Registraties verwijderen... 4 3.

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale Handleiding voor Comakers - VOC Vastgoed Onderhoud Centrale Auteur : Erik Nous / Hennie Janssen Versie : Pharos 3.1 Datum : 1 juli 2009 Inhoudsopgave Inloggen in de Comaker Console... 3 Comaker console

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio COACH

HANDLEIDING scoolfolio COACH HANDLEIDING Inhoud Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 4 Mappen aanmaken pagina 5 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 6 Een foto bestand bekijken pagina 8 Een niet-foto bestand bekijken pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Stamgegevens Debiteuren

Gebruikershandleiding Stamgegevens Debiteuren Om een nieuwe Debiteur aan te maken klikt u op het pictogram. U geeft allereerst een niet bestaand nummer aan uw debiteur. Indien u een reeds bestaand nummer ingeeft, zal het pakket u waarschuwen dat dit

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave V1.02 2

Inhoudsopgave V1.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda Agenda VIVA2.0 VIVA2.0 Agenda CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Corilus B.V. 1. Agenda 1 Inhoudsopgave 1. Agenda...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Handleiding voor organisaties Inleiding Handleiding voor organisaties Met deze handleiding kunt u als organisatie inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht CSC Datum: Aantal pagina s: Versie: 2012 CSC All rights reserved CSC Mendelweg 32 2333 CS Leiden Tel. 071-52 56 747 Fax 071-52 16 675 E-mail servicecentre.hg.nld@csc.com

Nadere informatie

Vervolgcursus werken met Morello

Vervolgcursus werken met Morello Projectcode Versie Definitief 1.0 Datum 21 november 2007 Vervolgcursus werken met Morello 2007, Erasmus MC, Directie Patiëntenzorg 1/35 Inhoudsopgave 1 Importeren van diverse content 3 2 Aanmaken veelgestelde

Nadere informatie

Dauwland Kompas Venstertoelichting

Dauwland Kompas Venstertoelichting Dauwland Kompas Venstertoelichting Dossiervenster Kompas start met het Dossiervenster geopend. Ga met de muis over de icoontjes en de tooltips geven aan welke functie het icoontje heeft. Achter de namen

Nadere informatie

Beginners Handleiding Eerste versie. Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen

Beginners Handleiding Eerste versie. Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen Beginners Handleiding Eerste versie Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen Inhoudsopgave: Beginnen en inloggen... 3 Site instellingen wijzigen.... 5 Een thema kiezen.... 6 Tekstblokken toevoegen, wijzigen

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie