Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO)"

Transcriptie

1 Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) Versie 0.1 Datum 13 maart 2015 Status Bèta (concept bedoeld om in de praktijk te toetsen)

2 Colofon Projectnaam Digitale Taken Rijksarchieven, werkpakket 4 Projectleider Erik Saaman Contactpersoon Tom Leenders T F Postbus LM Den Haag Auteurs Chido Houbraken, Erik Saaman, Jelle Bosma, Mariëlle de Groot, Mireille Reijs, Tom Leenders, Welmoed Bons Versie 0.1 Revisie 8 Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1r Divers Eerste gepubliceerde versie. 0.1r Regelnummers toegevoegd Pagina 2 van 63

3 Inhoud Colofon 2 Over deze versie van DUTO 5 1 Inleiding Wat is de aanleiding voor DUTO? Wat is de opdracht? Wat is DUTO? Voor wie is DUTO? Voor welke organisatie(s) is DUTO? Voor welke informatie geldt DUTO? Wat is het doel van DUTO? Wat is de opbouw van DUTO? 10 2 De digitale uitdaging Niet op orde Wat is duurzaam toegankelijk? De digitale uitdagingen op een rij DUTO: instrument voor oplossingen 14 3 Kwaliteitsmanagementsysteem als uitgangspunt Kwaliteitsmanagementsysteem Artikel 16 van de Archiefregeling Toepassing DUTO Uitgangpunten managementsysteem Samenwerking tussen organisaties 18 4 Tien basisprincipes voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie Overheidsinformatie is geïnventariseerd Overheidsinformatie wordt geautomatiseerd beheerd Overheidsinformatie is voorzien van contextinformatie Overheidsinformatie is geclassificeerd Overheidsinformatie wordt maximaal gedeeld Overheidsinformatie is vindbaar Overheidsinformatie is beschikbaar Overheidsinformatie is leesbaar Overheidsinformatie is betrouwbaar Overheidsinformatie heeft een bewaartermijn 24 5 Basisbegrippen DUTO Werkproces Informatieobject Context Informatiesysteem Digitale weergave Digitale representatie Metagegevens Metagegevensschema Classificatieschema 33 6 Afgeleide principes: brug naar de praktijk 35 Pagina 3 van 63

4 6.1 Status afgeleide principes Bronnen afgeleide principes De 51 afgeleide principes 36 7 Handleiding DUTO-toets Wat toetsen? Wanneer toetsen? Wat levert een DUTO-toets op? Hoe toetsen? 43 Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bronnen 45 Begrippen 48 Overzicht betrokken personen 57 Eindnoten 59 Pagina 4 van 63

5 1 Over deze versie van DUTO Deze versie van DUTO is een bètaversie, bedoeld voor consultatie, review en toetsing. In de loop van 2015 wordt DUTO uitgebreid getoetst op praktische bruikbaarheid. Op basis van de praktijktoetsen en reacties van experts en belanghebbenden, wordt een aantal bijgewerkte bètaversies van DUTO uitgebracht. Eind 2015 wordt de definitieve versie van DUTO vastgesteld. Consultatie In 2015 wordt gewerkt aan een gedragen en getoetst voorstel voor DUTO. Deze conceptversie is daarvoor de basis. In verschillende verbanden zijn vertegenwoordigers van de doelgroep betrokken bij de totstandkoming van DUTO. Dat gebeurt middels (online) discussies, (thema)bijeenkomsten en de openbare review. DUTO is tijdens de praktijktoetsing en consultatie in een staat van permanent bèta. Dat wil zeggen dat de inhoud nog niet definitief is, maar al wel gebruikt kan worden. Op basis van de praktijkervaringen worden regelmatig nieuwe bètaversies uitgebracht. Iedereen kan op elk moment een actuele versie opvragen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Op deze manier is DUTO een zich constant verbeterend prototype. Praktijktoetsing In een serie praktijktoetsen staan de praktische toepasbaarheid en effectiviteit van DUTO centraal. De principes en afgeleide principes worden getoetst op duidelijkheid en praktische bruikbaarheid. De opgedane ervaringen worden gebruikt om DUTO te verbeteren en beter te laten aansluiten op de praktijk. Ook worden in de praktijkonderzoeken implementatie-instrumenten ontwikkeld, zoals communicatiemiddelen, stappenplannen, communicatieplannen enzovoort. Deze instrumenten ondersteunen en verbeteren de toepassing van DUTO. Meedoen aan DUTO? Wilt u meedoen aan (online) discussies, (thema)bijeenkomsten en de openbare review van DUTO? Meld u dan aan bij de open LinkedIn-groep Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie of mail Wilt u een inhoudelijke bijdrage leveren aan DUTO? Dat kan op twee manieren: door een vraag te stellen of een wijzigingsvoorstel in te dienen. Wilt u een casus inbrengen voor een DUTO praktijktoets? Neem contact op met het Project DUTO via Sturing op DUTO De sturing op DUTO gebeurt door de Stuurgroep DUTO. De ontwikkeling van DUTO wordt afgestemd met het Tactisch Beraad DUTO. Dit beraad bestaat uit circa 35 (CIO) adviseurs van ministeries, ZBO's, Hoge Colleges van Staat en de koepels van de decentrale overheden. In het Tactisch Beraad wordt kennis gedeeld, worden ontwikkelingen rond DUTO afgestemd en wordt gereflecteerd op de resultaten. Vragen en antwoorden worden in het Tactisch Beraad besproken en zo mogelijk verwerkt in DUTO. Het Tactisch Beraad adviseert ook over ingebrachte wijzigingen. Zie bijlage C voor de samenstelling van de Stuurgroep en het Tactisch Beraad.

6 Vaststelling van DUTO De definitieve versie van DUTO wordt ter vaststelling aangeboden aan het Nationaal Beraad Digitale Overheid 1 (via de Regieraad Gegevens). Binnen het Nationaal Beraad kunnen overheidsorganisaties met elkaar afspraken maken over het gebruik van standaarden en normen zoals DUTO. De oplevering van de definitieve versie staat gepland voor eind Voorschrift In de projectopdracht is opgenomen dat DUTO een bindend voorschrift wordt voor in ieder geval het Rijk 2. Na vaststelling van DUTO door het Nationaal Beraad Digitale Overheid wordt bepaald of, in welke vorm en voor welke organisaties DUTO een juridisch bindend voorschrift wordt. Afspraken over implementatie Na vaststelling vraagt de projectopdracht ook om het maken van afspraken over de implementatie van DUTO. Hiervoor zijn verschillende gremia: de ICCIO (CIO s van de ministeries), de Manifestgroep (uitvoeringsorganisaties), de VNG (gemeenten), het IPO (provincies) en de UvW (waterschappen). Pagina 6 van 63

7 1 71 Inleiding Het normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) beschrijft de kwaliteitseisen voor duurzaam toegankelijke digitale overheidsinformatie. In DUTO zijn eisen uit gezaghebbende bronnen samengebracht tot een samenhangend, eenduidig en praktisch instrument. Een belangrijk uitgangspunt van DUTO is: duurzame toegankelijkheid vanaf het begin; dus vanaf de creatie of ontvangst van de informatie Wat is de aanleiding voor DUTO? Overheidsorganisaties zijn op basis van de Archiefwet verplicht maatregelen te 82 nemen om digitale informatie toegankelijk te maken en houden 3. Dat geldt voor alle 83 vormen van digitale informatie die ontstaan bij het uitvoeren van overheidstaken, 84 zoals tekstdocumenten, filmpjes, s, websites, databasegegevens en tweets. 85 Hoofdstuk 2 De digitale uitdaging beschrijft het belang van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie. Maar ook de uitdaging die daarin besloten ligt. Nog niet op orde 89 Herhaaldelijk is vastgesteld dat de toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie 90 nog niet op orde is. Deels komt dat doordat bij overheidsorganisaties onvoldoende 91 urgentie gevoeld wordt om tot actie over te gaan. Daarbij weet men vaak niet welke 92 concrete acties ondernomen moeten worden of de voorzieningen ontbreken. En 93 hoewel er de afgelopen decennia veel geschreven is over wat er nodig is, blijkt de 94 praktische bruikbaarheid daarvan te beperkt en de toepassing te vrijblijvend. DUTO 95 geeft invulling aan een breed gevoelde behoefte uit het veld aan een duidelijk en 96 praktisch overzicht welke maatregelen nodig zijn voor duurzame toegankelijkheid Wat is de opdracht? Het Nationaal Archief (NA) ontwikkelt DUTO in opdracht van de minister van OCW In de reacties van de minister voor Wonen en Rijksdienst op het eindrapport van de 102 tijdelijke commissie ICT-projecten, is opgenomen dat na oplevering de 103 implementatie voortvarend wordt opgepakt Naast het opstellen van DUTO omvat de opdracht ook het vastleggen van de 106 kwaliteitseisen in een voorschrift voor het Rijk, en het maken van afspraken over de 107 implementatie van deze kwaliteitseisen. De opdracht is gericht op het Rijk. Maar in 108 samenspraak met de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en 109 waterschappen wordt DUTO zo opgesteld dat deze ook toepasbaar is voor decentrale 110 overheden. De ontwikkeling van DUTO maakt deel uit van een breder pakket 111 maatregelen, samengebracht in het NA-programma Digitale Taken Rijksarchieven 112 (DTR) Wat is DUTO? DUTO staat voor normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie. 117 Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie wil zeggen: overheidsinformatie is 118 vindbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft, vanaf het moment van 119 ontstaan en voor zolang als noodzakelijk is. Dat is essentieel voor de dagelijkse Pagina 7 van 63

8 bedrijfsvoering van de overheid en de verantwoording daarover. Daarnaast vormt overheidsinformatie een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek en voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen. DUTO is een lijst van kwaliteitseisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Op basis van deze lijst kunnen overheidsorganisaties bepalen welke concrete maatregelen ze moeten nemen om hun informatiesystemen zo in te richten dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen van DUTO. Onder informatiesysteem wordt hier verstaan een samenhangend geheel van informatie, techniek, procedures, afspraken én gedrag. DUTO betreft dus niet alleen applicaties voor het beheer van informatie, maar ook de informatie zelf en alle processen voor de verwerking van de informatie. Kader voor plannen, audits en inspectie DUTO kan op verschillende manieren een rol spelen, bij voorkeur waar vernieuwing of verandering van (delen van) het informatiesysteem gepland is: Als checklist voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie bij het opstellen van plannen op verschillende niveaus. Denk aan project- en programmaplannen, Project Initiatie Documenten (PID s) en Project Start Architecturen (PSA s). Als toetsingskader voor plannen op het onderdeel duurzame toegankelijkheid van informatie. Als kader voor audits en inspecties. Ontleend aan gezaghebbende bronnen De kwaliteitseisen in DUTO zijn ontleend aan gezaghebbende bronnen. Dat zijn allereerst wet- en regelgeving, en in tweede instantie ook Kamerbrieven, beleidsstukken, baselines, standaarden, conventies, handreikingen, best practices en wetenschappelijk onderzoek. Waar de bronnen onvoldoende concreet zijn over wat nodig is, is gebruik gemaakt van kennis van experts. Richting waar nodig, ruimte waar mogelijk DUTO geeft richting aan de ontwikkeling van informatiesystemen van overheidsorganisaties. Maar geen enkele situatie of organisatie is gelijk. Daarom laat DUTO organisaties de ruimte om de kwaliteitseisen naar eigen inzicht te operationaliseren. Waar dat gerechtvaardigd is, kan zelfs worden afgeweken van de kwaliteitseisen van DUTO (volgens het pas toe of leg uit -principe). Dit onder de voorwaarde dat dit op een transparante manier gebeurt. Informatiemanagement als randvoorwaarde DUTO geeft geen algemene eisen voor informatiemanagement. Bijvoorbeeld voor het beleggen van verantwoordelijkheden, het opstellen van beleid, het betrekken van gebruikers of het inrichten van een PDCA-cyclus. Zulke eisen zijn weliswaar van groot belang voor de werking van DUTO, maar ze zijn niet specifiek voor duurzame toegankelijkheid. Een randvoorwaarde voor de toepassing van DUTO is dat de organisatie een effectieve PDCA-cyclus heeft voor de informatiehuishouding. DUTO geeft ook geen eisen op aanpalende vakgebieden. DUTO bevat bijvoorbeeld geen principes voor informatiebeveiliging, want die staan al in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) en in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). Gefaseerde invoering De ontwikkeling naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie is een proces dat tijd kost. Informatiesystemen kunnen immers niet allemaal direct en tegelijkertijd Pagina 8 van 63

9 worden aangepast. DUTO is een instrument om deze ontwikkeling te sturen. Deze conceptversie doet nog geen uitspraak over het tempo waarin dat moet gebeuren. De kwaliteitseisen van DUTO zijn geformuleerd met de intentie dat in een periode van tien jaar het grootste deel van alle informatiesystemen kan voldoen. Of dit inderdaad het tempo zal zijn waarin DUTO geïmplementeerd wordt, is een beleidskeuze die nog gemaakt moet worden. DUTO is zo opgesteld dat een gefaseerde invoering mogelijk is. Bijvoorbeeld eerst daar waar de risico s van het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van DUTO groot zijn. Of daar waar veranderingen op stapel staan, zoals een aanpassing van een proces of informatiesysteem of de aanschaf van een nieuw informatiesysteem. Daar is immers energie en ruimte om verbeteringen te realiseren Voor wie is DUTO? Primaire doelgroep 191 De primaire doelgroep van DUTO bestaat uit informatieprofessionals van de 192 overheid. Dus adviseurs, architecten, ontwerpers, archivarissen, IT-auditors, 193 archiefinspecteurs enzovoort. Het gaat om professionals die een rol spelen bij het 194 ontwerp, de realisatie en de toetsing van informatiesystemen Secundaire doelgroep 197 Secundaire doelgroep zijn de bestuurders en managers binnen de overheid, als 198 verantwoordelijken voor het realiseren van duurzaam toegankelijke 199 overheidsinformatie binnen werkprocessen. Zij zijn de opdrachtgevers voor het 200 aanschaffen en aanpassen van informatiesystemen, en voor het uitvoeren van DUTO 201 en het toetsen daarop Voor welke organisatie(s) is DUTO? DUTO is bedoeld voor en toepasbaar binnen alle overheidsorganisaties 6. De 206 toepassing van DUTO als geheel is op dit moment nog niet verplicht. Sommige 207 kwaliteitseisen van DUTO zijn echter wel verplicht, omdat ze zijn ontleend aan 208 bestaande wetgeving. Na vaststelling van de definitieve versie van DUTO wordt 209 besloten of toepassing van DUTO als geheel verplicht wordt Voor welke informatie geldt DUTO? DUTO stelt eisen aan het beheer van alle digitale informatie die een 214 overheidsorganisatie ontvangt en creëert bij het uitvoeren van haar taken; ongeacht 215 de inhoud, de beheerfase, de technische vorm en de informatiesystemen waarmee 216 de informatie beheerd wordt. Dit is de informatie die in de Archiefwet wordt 217 aangeduid als archiefbescheiden Alle informatiesystemen De kwaliteitseisen van DUTO gelden dus voor alle informatiesystemen waarin 221 overheidsinformatie is opgenomen. De kwaliteitseisen gelden ook voor het gebruik 222 van informatiesystemen die (deels) buiten het beheer van de overheid vallen, zoals 223 cloudvoorzieningen als Gmail en Twitter. De scope van DUTO is dus veel breder dan 224 gespecialiseerde archiefsystemen, zoals een DMS, RMA of digitaal depot Toegankelijk vanaf het begin Pagina 9 van 63

10 De kwaliteitseisen van DUTO zijn van toepassing vanaf het moment dat informatie wordt gecreëerd of ontvangen binnen overheidswerkprocessen. Toegankelijkheid vanaf het begin is een belangrijk uitgangspunt voor het informatiebeheer: DUTO moet een rol spelen bij het inrichten van een werkproces en bij het ontwerpen van een systeem. Dit om dat het - in tegenstelling tot papieren informatie - later vrijwel onmogelijk is de juiste beheermaatregelen te nemen. Ongeacht vorm DUTO is van toepassing op alle overheidsinformatie, ongeacht de vorm. Dat betekent dat zowel ongestructureerde als gestructureerde informatie (databases) binnen scope zijn. Evenals alle soorten informatie - tekst, beeld, film enzovoort - ongeacht het bestandsformaat of de manier waarop de informatie wordt vastgelegd. Nieuw te vormen informatie DUTO is niet direct bedoeld voor reeds bestaande digitale informatie. In principe zijn de kwaliteitseisen ook daar op van toepassing, maar het is niet altijd mogelijk om achteraf nog aan de kwaliteitseisen te voldoen. Bijvoorbeeld omdat ontbrekende informatie niet meer gereconstrueerd kan worden. Bij bestaande informatie moet van geval tot geval bekeken worden wat nog noodzakelijk en mogelijk is. DUTO kan dan wel als uitgangspunt worden gebruikt Wat is het doel van DUTO? Uiteindelijke doel van DUTO is dat overheidsinformatie duurzaam toegankelijk is. 251 Dat wil zeggen: informatie is vanaf het moment van ontstaan vindbaar en bruikbaar 252 voor iedereen die daar recht op heeft, voor zolang als noodzakelijk Als instrument moet DUTO duidelijkheid verschaffen aan welke eisen het 255 informatiesysteem van overheidsorganisaties moeten voldoen. Doel is dat DUTO 256 gebruikt gaat worden om de duurzame toegankelijkheid te verbeteren Wat is de opbouw van DUTO? Zorgen dat informatie duurzaam toegankelijk is, is een complexe opgave. Een 261 opgave die door elke organisatie anders wordt opgepakt. Maar het doel is voor alle 262 organisaties gelijk. Uit dat enigszins abstracte doel zijn een aantal basisprincipes te 263 destilleren. Van die basisprincipes zijn vervolgens meerdere praktische principes af 264 te leiden Kern van DUTO is de opbouw in basisprincipes en afgeleide principes. De reden voor 267 deze opbouw is dat principes ruimte laten voor interpretatie en creativiteit, en 268 toepasbaar zijn in verschillende contexten. Anders gezegd: ze schrijven voor wat er 269 moet gebeuren en niet hoe dat moet gebeuren. Overheidsorganisaties verschillen 270 daarvoor immers te veel van elkaar. 271 Pagina 10 van 63

11 Afbeelding: opbouw DUTO De aanleiding voor DUTO is digitalisering en de uitdagingen die dat oplevert voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie; het doel van DUTO. Zie hoofdstuk 2 De digitale uitdaging. De basisprincipes zijn kwaliteitseisen die aangeven wat overheidsorganisaties moeten realiseren voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (maar niet hoe). Zie hoofdstuk 4 Tien basisprincipes voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie. De afgeleide principes zijn uitwerkingen van de basisprincipes. De afgeleide principes maken concreter wat nodig is om de basisprincipes te realiseren. Ook op dit niveau is er nog ruimte voor interpretatie. In deze conceptversie voor consultatie en review zijn de afgeleide principes om praktische redenen gebundeld in één tabel. Zie hoofdstuk 6 Afgeleide principes: brug naar de praktijk. Het begrippenkader bevat begrippen die worden gebruikt bij de afgeleide principes. Zie hoofdstuk 5 Basisbegrippen DUTO. Waar nodig worden regels geformuleerd. Deze conceptversie van DUTO bevat (nog) geen regels. Die volgen uit de praktijktoetsen van DUTO. Een regel geeft op handelingsniveau invulling aan een principe. Anders gezegd: regels schrijven voor hoe een principe gerealiseerd moet worden. Ze worden in tegenstelling tot de principes SMART geformuleerd. Regels zijn op zijn plaats wanneer eenduidige afspraken nodig zijn. Bijvoorbeeld over borging van de uitwisselbaarheid (interoperabiliteit) van informatie. Enkele hoofdstukken gaan over de toepassing van DUTO: in hoofdstuk 3 wordt het uitgangspunt voor toepassing van DUTO uitgewerkt; een bestaand kwaliteitssysteem. Hoofdstuk 7 biedt een praktische handleiding voor de DUTOtoets: de toepassing van DUTO binnen de organisatie. In een volgende versie van DUTO wordt een hoofdstuk beoogd over het beheer van DUTO. De bijlagen van deze conceptversie bevatten een bronnenlijst, een begrippenlijst (inclusief basisbegrippen) en een personenoverzicht. Leeswijzer DUTO bevat een aantal hoofdstukken die goed leesbaar zijn voor doelgroepen zonder specialistische kennis van de informatiesystemen, zoals proceseigenaren en adviseurs op het CIO Office. De volgende hoofdstukken geven een beeld van de Pagina 11 van 63

12 opgave, van de kwaliteitseisen op de hoofdlijnen en de wijze waarop DUTO wordt toegepast: Hoofdstuk 2 De digitale uitdaging. Wat is de impact van digitalisering op de informatiesystemen van de overheid? Waarom is het juist nu belangrijk om informatie duurzaam toegankelijk te maken? Hoofdstuk 4 Tien basisprincipes voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie geeft in begrijpelijke taal aan wat duurzame toegankelijkheid inhoudt. Hoofdstuk 3 Kwaliteitsmanagementsysteem als uitgangspunt beschrijft de randvoorwaarde voor toepassing van DUTO; een bestaand kwaliteitssyteem voor de informatiesystemen. Hoofdstuk 7 Handleiding DUTO-toets. Hoe kan de organisatie aan de slag met DUTO? Voor informatieprofessionals zijn vooral de volgende hoofdstukken bedoeld: Hoofdstuk 5 Basisbegrippen DUTO. Geeft enkele kernbegrippen met definities en de samenhang daartussen. Omdat het vakgebied digitale archivering relatief nieuw is, introduceert dit hoofdstuk ook begrippen of definities die wellicht afwijken van de begrippen die worden gebruikt bij papieren archivering. Hoofdstuk 6 Afgeleide principes: brug naar de praktijk. Ieder basisprincipe wordt verder geconcretiseerd in een aantal afgeleide principes. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de basisbegrippen uit hoofdstuk 5. De afgeleide principes zijn bovendien concreter dan wat in de bronnen beschreven is. Deze vertaalslag is gemaakt met betrokken experts. Pagina 12 van 63

13 2 341 De digitale uitdaging Het is De parlementaire enquêtecommissie Overheveling onderzoekt de mislukte overheveling van taken van provincies en waterschappen naar het Rijk en de gemeenten. Tijdens het onderzoek vraagt de commissie alle betrokken overheden regelmatig om informatie. Omdat de overheden al jaren uitsluitend digitaal werken, is hun informatie dat ook. Wat opvalt, aldus de commissie in haar eindrapport, is dat alle overheidsorganisaties precies op tijd de juiste gegevens aanleveren, die zich bovendien makkelijk laten vergelijken en combineren. Daardoor komt de commissie snel tot een uitgebalanceerd oordeel. En kan de overheid doen waar de samenleving om vraagt Niet op orde Terug naar het heden In 2014 deed de tijdelijke commissie ICT parlementair 356 onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. De commissie kwam tot de conclusie 357 dat het Rijk, ondanks haar digitale ambities, noch de besturing noch de beheersing 358 van haar ICT-projecten op orde 9 heeft. Maar de commissie vond nog meer: 359 Departementen hebben hun (digitale) archieven niet op orde, lijken zich in 360 sommige gevallen niks aan te trekken van de wettelijk vereiste bewaartermijnen, en 361 het is op z n zachtst gezegd opvallend dat in sommige gevoelige kwesties er zelfs 362 helemaal geen documentatie voorhanden is. Op deze manier kan de Kamer niet 363 voldoen aan haar grondwettelijk vastgelegde parlementaire onderzoeksrecht Parallel lopende parlementaire onderzoeken - onder meer naar de Fyra en 365 woningcorporaties ondervonden soortgelijke problemen, aldus de commissie. 366 Diverse onderzoeken 11 uit de afgelopen jaren bevestigen dat de toegankelijkheid 367 van informatie bij overheden niet op orde is Openheid van zaken 370 Een overheid moet zich kunnen verantwoorden als de samenleving daar om vraagt. 371 Dat betekent in principe dat elke overheidsorganisatie, op elk moment, openheid 372 van zaken moet kunnen geven. Snelle toegang tot informatie speelt daarin een 373 cruciale rol. Openbare informatie moet zonder al te veel moeite terug te vinden, op 374 te vragen en te gebruiken zijn. Informatie speelt ook een rol in de verhouding 375 tussen de overheid en individuele burgers en bedrijven: een gemeente moet een 376 burger bijvoorbeeld snel antwoord kunnen geven op zijn vraag waarom zijn 377 vergunningsaanvraag is afgewezen. Overheden moeten openheid van zaken geven. 378 Niet alleen nu, maar ook over pakweg 100 jaar moeten wetenschappers en historici 379 kunnen beschikken over informatie die overheden nu creëren. Dat vraagt van 380 overheidsorganisaties om een informatiehuishouding die op orde is. Met informatie 381 die beschikbaar is wanneer dat moet. Duurzaam toegankelijk Ook voor de eigen organisatie 384 Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie is essentieel voor de informatiepositie 385 van burgers en bedrijven. Maar dat niet alleen: ook voor de informatiepositie van 386 overheidsmedewerkers is het van belang dat de informatie waarmee zij hun werk 387 moeten doen, duurzaam toegankelijk is. Een overheidsorganisatie draait immers op 388 kennis. Medewerkers moeten informatie niet alleen makkelijk kunnen creëren. Ze 389 moeten het ook eenvoudig kunnen terugvinden, bewerken, verbeteren, verrijken en 390 uitwisselen met collega s en andere partijen. Zodat informatie snel kan worden 391 ingezet voor excellente digitale overheidsdienstverlening. 392 Pagina 13 van 63

14 Wat is duurzaam toegankelijk? Een excellente digitale dienstverlener. Een efficiënt werkende organisatie. En een 398 overheid die op zo veel mogelijk niveaus openheid van zaken geeft. Een overheid 399 die aan al deze ambities wil voldoen, moet kunnen beschikken over informatie die 400 duurzaam toegankelijk is. Duurzaam toegankelijk wil zeggen: informatie is vanaf het 401 moment van ontstaan vindbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft, 402 en voor zolang noodzakelijk is. Burgers, collega s, ambtenaren, journalisten en bijvoorbeeld onderzoekers kunnen de informatie die ze nodig hebben vinden, raadplegen en interpreteren. Dat kan als informatie duurzaam toegankelijk is De digitale uitdagingen op een rij Er is wet- en regelgeving die duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie 409 regelt, de Archiefwet 1995, die ook onverkort geldt voor digitale informatie. Maar 410 was duurzame toegankelijkheid in het papieren tijdperk al lastig te realiseren, in 411 deze digitale tijd is het zo mogelijk nog complexer, vanwege zowel maatschappelijke 412 als technologische ontwikkelingen. Er zijn grofweg vier uitdagingen te onderscheiden 413 bij het duurzaam toegankelijk maken van digitale overheidsinformatie: De hoofduitdaging is de uitdaging die ook al bestaat bij het toegankelijk maken en houden van papieren informatie, namelijk: een vaste structuur weten te geven aan de stroom van documenten die voortkomen uit de verschillende werkprocessen en zorgen dat die documenten vindbaar en interpreteerbaar zijn en blijven. 2. Een volgende uitdaging vloeit voort uit het feit dat technologische ontwikkelingen maken dat informatie sneller en anders beschikbaar gesteld kan worden. En omdat het kán, verwachten gebruikers (burgers, bedrijven en overheidsmedewerkers) ook dat het gebeurt. Digitale informatie ontstaat direct en gedurende het hele werkproces. Om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende gebruikerseisen, moet (duurzame) toegankelijkheid van informatie bij elke taak, in elke stap van een overheidswerkproces een rol spelen De uitdaging is om dat aspect te verankeren in de gehele organisatie. 3. De hoeveelheid digitale informatie neemt steeds sneller toe. Terwijl er minder middelen zijn voor het beheer en de ontsluiting. Er is simpelweg te veel (digitale) informatie om deze nog handmatig te beheren. En welke overheidsinformatie moet worden bewaard en toegankelijk worden gehouden? Konden die vragen voorheen nog achteraf worden gesteld en beantwoord door een beheerspecialist (een DIV-medewerker bijvoorbeeld), in een digitale werkomgeving is iedereen informatiebeheerder. 4. Digitale informatie veroudert sneller dan papier. Bijvoorbeeld door veranderingen in formaten, software, beheerpartijen enzovoort. Ook volgen technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller op, wat de duurzame toegankelijkheid van informatie verder bedreigt. Of informatie over een paar jaar nog leesbaar is, is dus nog maar de vraag. De uitdaging is om wat nu leesbaar is, ook leesbaar te houden DUTO: instrument voor oplossingen 441 Overheidsinformatie duurzaam toegankelijk maken is een complexe, meervoudige 442 uitdaging voor overheidsorganisaties. Maar wel een die noodzakelijkerwijs moet 443 worden opgepakt. Om daarop te kunnen sturen, stellen overheidsorganisaties 444 kwaliteitseisen op voor hun informatiesystemen. DUTO helpt daarbij met een lijst 445 met herkenbare, praktische kwaliteitseisen aan informatiesystemen. Elke Pagina 14 van 63

15 organisatie is anders. En daarom laat DUTO de ruimte om waar nodig af te wijken van de kwaliteitseisen, of deze aan te vullen. Een organisatie die gebruikmaakt van DUTO, bespaart tijd en kosten op het maken van de kwaliteitseisen. En sluit bovendien aan bij de kwaliteitseisen die andere overheidsorganisaties hanteren, wat de samenwerking vereenvoudigt. DUTO is geen oplossing. Maar wel een instrument dat overheidsorganisaties helpt om hun oplossingen en plannen voor (nieuwe en bestaande) informatiesysteem te toetsen op duurzame toegankelijkheid. Met als doel: overheidsinformatiesystemen die (ook) zijn ingericht op duurzame toegankelijkheid. Zodat de overheid de uitdagingen van de toekomst aan kan. Pagina 15 van 63

16 3 456 Kwaliteitsmanagementsysteem als uitgangspunt Om te zorgen voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie, stuurt het management van een overheidsorganisatie op het vaststellen en handhaven van kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid. Dit hoofdstuk beschrijft hoe dat werkt. Daarbij wordt aangesloten bij het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie Kwaliteitsmanagementsysteem Voor het beheer van informatie beschikt elke overheidsorganisatie over een (vorm 467 van een) kwaliteitsmanagementsysteem. Een kwaliteitsmanagementsysteem is het 468 geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen waarmee 469 organisaties beleid en doelstellingen bepalen voor de kwaliteit van het 470 informatiebeheer, inclusief het behalen van deze doelstellingen. Kwaliteit is in dit 471 geval de mate waarin het informatiebeheer voldoet aan vooraf vastgestelde of 472 vanzelfsprekende eisen Vele vormen 475 Kwaliteitsmanagement kent vele verschijningsvormen. Vaak wordt het niet benoemd 476 als kwaliteitsmanagementsysteem, maar is het bijvoorbeeld onderdeel van het 477 informatiemanagement, programmamanagement of projectmanagement. Waarbij 478 kwaliteitseisen impliciet zijn vastgelegd in documenten met namen als 479 toekomstbeeld, (enterprise)architectuur, baseline, normenkader of requirements. 480 Daarnaast zijn er verschillende methoden en standaarden voor 481 kwaliteitsmanagement. De bekendste zijn ISO 9001, INK, Lean en Six Sigma. DUTO 482 stelt geen van deze methoden als voorwaarde, maar hanteert ISO 9001 als 483 referentie voor het begrip kwaliteitsmanagement. Elke organisatie kan daaraan een 484 andere invulling geven. Zolang het gedachtegoed van ISO 9001 wordt 485 gerespecteerd Artikel 16 van de Archiefregeling Artikel 16 van de Archiefregeling 12 schrijft voor dat een overheidsorganisatie ervoor 489 zorgt dat het beheer van de informatie die voortkomt uit de uitvoering van zijn 490 taken, voldoet aan toetsbare kwaliteitseisen van een door hem toe te passen 491 kwaliteitsmanagementsysteem. De Archiefregeling stelt dit alleen verplicht voor 492 blijvend te bewaren informatie. Omdat ook tijdelijk te bewaren informatie van grote 493 waarde kan zijn, is het verstandig daarvoor vergelijkbare kwaliteitseisen op te 494 stellen en hetzelfde kwaliteitsmanagementsysteem te hanteren. Digitale informatie 495 die een aantal jaren bewaard wordt, is immers net zo kwetsbaar als informatie die 496 voor altijd bewaard wordt DUTO: basislijst met kwaliteitseisen 499 Het is de verantwoordelijkheid van elke overheidsorganisatie om zelf zijn 500 kwaliteitseisen te bepalen en deze te handhaven. Binnen het bestaande wettelijk 501 kader waarin al een aantal kwaliteitseisen is vastgelegd. DUTO is een hulpmiddel 502 voor het bepalen van de kwaliteitseisen. Het biedt daarvoor een basislijst met 503 kwaliteitseisen, ontleend aan gezaghebbende bronnen. Door uit te gaan van DUTO 504 bespaart een organisatie kosten bij het opstellen van de kwaliteitseisen. Bovendien Pagina 16 van 63

17 zijn de herkenbare eisen van DUTO gemakkelijker te communiceren met betrokkenen die hiermee al vertrouwd zijn. DUTO-profiel Elke organisatie is anders; daarom laat DUTO de ruimte om van de kwaliteitseisen af te wijken of ze aan te vullen. Dat gebeurt in een zogenaamd DUTO-profiel. Dat is een van DUTO afgeleide lijst met kwaliteitseisen die geldt voor een specifieke organisatie of een specifiek domein. Waar wordt afgeweken van de kwaliteitseisen van DUTO, bevat het profiel een motivatie voor die afwijking. Dit is wat wordt bedoeld met het pas toe of leg uit -principe. Niet alle informatie is gelijksoortig. Daarom kan in een DUTO-profiel onderscheid worden gemaakt naar categorieën informatie. Kwaliteitsmanagementsysteem is uitgangspunt DUTO hanteert als uitgangspunt dat elke overheidsorganisatie al beschikt over een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem voor informatiebeheer. Dat kan een ISO-gecertificeerd systeem zijn, een INK-systeem of een werkende planning- en controlcyclus. Is zo n mechanisme niet aanwezig, dan is dat een algemeen aandachtspunt voor de leiding van de organisatie. DUTO bevat geen kwaliteitseisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem zelf, omdat kwaliteitsmanagement niet specifiek is voor duurzame toegankelijkheid van informatie. Het is evengoed van belang voor bijvoorbeeld informatiebeveiliging en de kwaliteit van dienstverlening. Eisen aan kwaliteitsmanagement kunnen beter voor alle aspecten van informatiebeheer uniform bepaald worden, door experts op het gebied van (kwaliteits)management Toepassing DUTO Op elke moment vinden er in een organisatie veel veranderingen tegelijkertijd 535 plaats. Op het hoogste niveau zijn er organisatiebrede beleidsplannen, (zoals 536 jaarplannen, informatieplannen enzovoort), programma s, projecten, deelprojecten 537 en projectfases (of sprints bij een agile-werkwijze). Al deze grote en kleine 538 veranderingen hebben hun eigen PDCA-cyclus Implementatie van DUTO kan het beste plaatsvinden op het moment dat er sowieso 541 al een nieuw of verbeterd informatiesysteem wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. 542 Op dat moment zijn er namelijk relatief weinig extra kosten mee gemoeid. Kosten 543 die bovendien vaak passen binnen het beschikbare budget Vaak is toegankelijkheid van informatie al een belangrijk aspect van de primaire 546 doelstelling van de verandering. Door het gebruik van DUTO worden mogelijk kosten 547 bespaard bij het concretiseren van de doelstelling. Maar ook als DUTO eisen stelt die 548 buiten de doelstelling vallen, kunnen de kosten meevallen. De hele organisatie voor 549 de verandering is immers toch al ingericht. En vaak kunnen ontwerpkeuzes zonder 550 veel extra werk aangepast worden. Het is hoe dan ook altijd de moeite waard om te 551 onderzoeken of een win-winsituatie mogelijk is Om deze manier van implementeren van DUTO mogelijk te maken, zijn twee dingen 554 noodzakelijk: 555 Er is voor de organisatie een DUTO-profiel vastgesteld met kwaliteitseisen 556 voor duurzame toegankelijkheid van informatie. Het profiel is gebaseerd op 557 de afgeleide principes van DUTO, maar kan voor specifieke situaties Pagina 17 van 63

18 beperkter of uitgebreider zijn. Zolang er geen DUTO-profiel is vastgesteld, geldt de hele lijst met afgeleide principes van DUTO als het profiel. Bij elke geplande verandering wordt een DUTO-toets uitgevoerd op één of meer tussenproducten om te toetsen op de mate van duurzame toegankelijkheid van het beoogde eindresultaat. Een DUTO-toets wordt uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever van de verandering en levert aanbevelingen op ter verbetering van het plan. Zie verder hoofdstuk 7 Handleiding DUTO-toets Uitgangpunten managementsysteem Hoewel DUTO geen eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem, is er wel een 570 aantal uitgangspunten te geven waaraan voldaan moet zijn om DUTO effectief te 571 kunnen toepassen binnen de hele organisatie De uitgangspunten zijn: 574 Het bestuur van de organisatie is verantwoordelijk voor de duurzame 575 toegankelijkheid van de informatie die ontvangen en gecreëerd bij het 576 uitvoeren van de taken van de organisatie. Dit tot het moment dat deze 577 verantwoordelijkheid formeel wordt overgedragen aan een andere 578 organisatie. Deze rol wordt aangeduid als de zorgdrager Als organisaties worden opgeheven, samengevoegd, gesplitst of tijdelijk zijn 580 ingesteld, dan is vooraf beschreven wie het zorgdragerschap op zich neemt. 581 De organisatie beschikt over een vorm van kwaliteitsmanagement voor 582 informatiesystemen, gebaseerd op een PDCA-cyclus. Hierbinnen is op alle 583 niveaus structureel aandacht voor de duurzame toegankelijkheid van 584 informatie. 585 Eventuele mandatering van de verantwoordelijkheden van de zorgdrager 586 zijn beschreven. In het bijzonder is beschreven wie binnen het 587 kwaliteitsmanagementsysteem verantwoordelijk zijn voor het opstellen, 588 vaststellen, uitdragen en handhaven van het voor de organisatie geldende 589 DUTO-profiel met kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid van 590 informatie. 591 Nieuwe en gewijzigde informatiesystemen worden voor oplevering getoetst 592 aan het DUTO-profiel. De uitkomsten van deze toets worden gerapporteerd aan de opdrachtgever van het informatiesysteem Samenwerking tussen organisaties Als meerdere (overheids)organisaties samen een overheidstaak uitvoeren, dan is 598 daarbinnen elke betrokken zorgdrager individueel verantwoordelijk voor de 599 informatie die wordt ontvangen of gecreëerd door zijn organisatie. Dat geldt ook 600 voor de informatie die bij de samenwerking wordt uitgewisseld tussen organisaties. 601 Daarvoor is dus zowel de zendende als ontvangende organisatie verantwoordelijk 602 voor de duurzame toegankelijkheid. Dat betekent niet noodzakelijk dat beide 603 organisaties de informatie moeten bewaren. Maar wel dat ze de toegankelijkheid 604 moeten garanderen. Om dat mogelijk te maken, zijn goede afspraken tussen de 605 organisaties nodig. De kwaliteitseisen van DUTO kunnen dan fungeren als gedeeld 606 referentiekader Pagina 18 van 63

19 4 609 Tien basisprincipes voor duurzaam toegankelijke 610 overheidsinformatie Tien basisprincipes verwoorden kernachtig de kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Deze kwaliteitseisen gaan over de informatie zelf, maar ook over de processen en software voor creatie, beheer en gebruik van de informatie. De kwaliteitseisen zijn van toepassing op alle informatie die een overheidsorganisatie creëert of ontvangt bij het uitoefenen van haar taken. Tien basisprincipes 1 Overheidsinformatie is geïnventariseerd 2 Overheidsinformatie wordt geautomatiseerd beheerd 3. Overheidsinformatie is voorzien van contextinformatie 4 Overheidsinformatie is geclassificeerd 5 Overheidsinformatie wordt maximaal gedeeld 6 Overheidsinformatie is vindbaar 7 Overheidsinformatie is beschikbaar 8 Overheidsinformatie is leesbaar 9 Overheidsinformatie is betrouwbaar 10 Overheidsinformatie heeft een bewaartermijn Betekenis, belang en rechtvaardiging De basisprincipes zijn geschreven voor toepassing binnen een individuele organisatie. Elke overheidsorganisatie is immers zelf verantwoordelijk voor de duurzame toegankelijkheid van haar informatie. Elk basisprincipe krijgt in dit hoofdstuk een korte toelichting. De toelichting bestaat uit de betekenis, het belang en een rechtvaardiging uit een gezaghebbende bron. In hoofdstuk 6 wordt elk basisprincipe verder uitgewerkt in een aantal afgeleide principes Overheidsinformatie is geïnventariseerd Betekenis 640 De organisatie heeft een inventarisatie 14 gemaakt van de informatie die zij ontvangt 641 en creëert bij het uitvoeren van haar taken. Die inventarisatie vindt plaats op basis 642 van een overzicht van werkprocessen en informatiesystemen waarin informatie 643 wordt ontvangen, gecreëerd en beheerd Belang 646 Voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie is beheer nodig. Om het beheer te 647 kunnen inrichten en uitvoeren, moet duidelijk zijn welke informatie de organisatie 648 creëert en ontvangt bij de uitvoering van haar taken Rechtvaardiging Het bepalen welke documenten behoren te worden opgenomen in een archiefsysteem, is gebaseerd op een analyse van de context van wet- en regelgeving, eisen van bedrijfsvoering en verantwoording en het risico indien geen archiefbescheiden worden vastgelegd. Bron:[NEN15489] NEN-ISO 15489, norm 7.1 en 9.1. Pagina 19 van 63

20 Overheidsinformatie wordt geautomatiseerd beheerd Betekenis 654 Het is meestal mogelijk het beheer van informatie (grotendeels) te automatiseren, 655 mits de informatiesystemen daarop zijn ingericht. Denk aan het toevoegen van 656 contextinformatie (zie Basisprincipe 3). Duurzame toegankelijkheid is daardoor in de 657 digitale situatie vaak meer een kwestie van inrichting dan van uitvoering. Daar waar 658 automatiseren niet volledig mogelijk is en er handwerk aan te pas komt, zijn 659 medewerkers daartoe goed uitgerust met passende opleiding en heldere 660 werkinstructies. Die beheerhandelingen sluiten goed aan bij het dagelijks werk. Ook 661 bij handmatige beheerhandelingen is het van belang ze direct bij de creatie van 662 informatie uit te voeren Belang 665 De overheid gaat steeds meer digitaal werken. Daarbij neemt de hoeveelheid 666 vastgelegde informatie enorm toe. Terwijl de beschikbare middelen voor handmatig 667 informatiebeheer doorgaans alleen maar minder worden. De aandacht voor 668 informatiebeheer moet vanwege de toename in de hoeveelheid informatie naar de 669 voorkant verschuiven, en direct in het werkproces goed worden geregeld. 670 Geautomatiseerd beheer van (categorieën) informatie is efficiënter; medewerkers 671 van het betreffende werkproces hebben dan zo beperkt mogelijke beheertaken. Dat 672 draagt ook bij aan de acceptatie van de beheertaken die wel handmatig in het 673 werkproces moeten gebeuren. 674 Rechtvaardiging "Waar mogelijk worden metadata automatisch gegenereerd." Bron: [EAR.1] Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid, Overheidsinformatie is voorzien van contextinformatie Betekenis 678 Contextinformatie vertelt waar informatie vandaan komt, wat de status ervan is en 679 wanneer, waarom, door wie en in welke samenhang ze is gemaakt en gebruikt Belang 682 De beschrijving van de context is van belang voor een juiste interpretatie van 683 informatie en om de betrouwbaarheid (Basisprincipe 9) van overheidsinformatie te 684 kunnen vaststellen. Bovendien is contextinformatie noodzakelijk om de inhoud te 685 kunnen duiden en de informatie te kunnen vinden (Basisprincipe 6) Rechtvaardiging De zorgdrager zorgt ervoor dat van elk van de archiefbescheiden te allen tijde kan worden vastgesteld: [ ] b. wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het door het overheidsorgaan werd ontvangen of opgemaakt; c. de samenhang met andere door het overheidsorgaan ontvangen en opgemaakte archiefbescheiden; Bron: [AR], Archiefregeling, artikel 17 a t/m c. Pagina 20 van 63

Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO)

Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) Versie 0.1 Datum 13 maart 2015 Status Bèta (concept bedoeld om in de praktijk te toetsen) Colofon Projectnaam Digitale Taken Rijksarchieven,

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Koplopers Archief 2020 29 april 2015 Linkedin: DUTO normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie Doel: Overheidsinformatie

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN 1 Archiefinnovatie Decentrale Overheden HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN AIDO-REGIOBIJEENKOMSTEN DEN BOSCH EN ZWOLLE, 14 EN 15 DECEMBER 2016 2 PROGRAMMA Even voorstellen

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

Rapport Methodiek Risicoanalyse

Rapport Methodiek Risicoanalyse Versie 1.5 31 december 2014 A.L.M. van Heijst emim drs. R.B. Kaptein drs. A. J. Versteeg Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Methodiek... 3 3. Stappenplan uitvoering risicoanalyse... 6 3.1 Landelijke risicoanalyse...

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden Congres AIDO - Nieuwegein, 7 april 2016 Een gedigitaliseerde samenleving stelt eisen aan de overheidsinformatie

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U Lbr. 15/007

ons kenmerk ECSD/U Lbr. 15/007 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Concept-ontwerpselectielijst 2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500072 Lbr. 15/007 bijlage(n)

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie Toolkit: E-mailgedragslijn Baseline Programma Informatie op Orde, Actielijn 1 E-mailgedragslijn

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Archiveren ruimtelijke plannen

Archiveren ruimtelijke plannen Plicht of noodzaak? 6 juni 2013 Monique van Scherpenzeel Tijdens deze sessie Kader: Wet- en regelgeving Andere kaders Vereisten Aan de slag: Wat ga ik morgen doen 1 Welke Gemeenten Provincies Rijk Beheersverordening

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland J^tA/ü4U^ Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: 18 december 2008 Kenmerk VV: 710059 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: - het geactualiseerde normenkader

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. mevr. mr. Biesheuvel-Vermeijden, griffier Postbus 20018

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mw. drs. G.P.M. Scholte Hoofdinspecteur collecties en archieven Postbus

Nadere informatie

Nederlandse Publieke Omroep

Nederlandse Publieke Omroep Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Nederlandse Publieke Omroep De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief Nederlandse Publieke Omroep

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kamer van Koophandel. De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief

Kamer van Koophandel. De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief Kamer van Koophandel De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief Erfgoedinspectie Pagina 2 van 27 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Algemeen beeld... 6 3 Digitale archiefbescheiden

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U Lbr. 15/098

ons kenmerk ECSD/U Lbr. 15/098 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 bijlage(n) 6 i betreft Definitieve ontwerpselectielijst Samenvatting ons

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

De volgende vragen hebben betrekking op de middelen en voorzieningen die beschikbaar zijn voor digitaal informatiebeheer (archiefbeheer).

De volgende vragen hebben betrekking op de middelen en voorzieningen die beschikbaar zijn voor digitaal informatiebeheer (archiefbeheer). Inleiding op de vragenlijst Welkom bij de vragenlijst over het digitaal informatiebeheer bij decentrale overheden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De vragen kunt u beantwoorden

Nadere informatie

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer)

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer) MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer) Overwegende: De Minister van Constitutionele en Binnenlandse Zaken,

Nadere informatie

Model Besluit Informatiebeheer gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Besluit Informatiebeheer gemeenten zonder benoemde archivaris Model Besluit Informatiebeheer gemeenten zonder benoemde archivaris Besluit Informatiebeheer gemeente Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, Gelet op artikel van de Archiefverordening

Nadere informatie

Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk

Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk Symposium Een DIM-visie voor de toekomst Vincent Teerling i.s.m. Het Papieren Tijger Netwerk Metadata voor meerdere doeleinden Metadata worden gebruikt om:

Nadere informatie

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

AVG Routeplanner voor woningcorporaties AVG Routeplanner voor woningcorporaties 24 oktober 2017 Versie 1.0 24 oktober 2017 0 Inleiding Aedes wil haar leden ondersteunen bij de implementatie van de privacywetgeving. Daarvoor biedt zij onder andere

Nadere informatie

Norm 1: Bestuur en Beleid

Norm 1: Bestuur en Beleid Norm 1: Bestuur en Beleid De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens het college van burgemeester en wethouders draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Managementsamenvatting

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Managementsamenvatting Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Managementsamenvatting Bijdragen De hieronder genoemde personen hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van de Baseline Informatiehuishouding

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011 Regeling van 17 oktober 2011, nr. DGB/2011-6422, Staatscourant 26 oktober 2011 nr. 19115 De directeur-generaal voor de Belastingdienst, Gelet op artikel 7, vierde

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cu/tuur en Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cu/tuur en Wetenschap Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cu/tuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Centraal Justitieel Incassobureau T.a.v. de directie Postbus 1794 8901 CB Leeuwarden Koninginnegracht

Nadere informatie

Workshops documentair structuurplan. procesgericht werken

Workshops documentair structuurplan. procesgericht werken Gemeente Lichtstad Workshops documentair structuurplan in relatie tot procesgericht werken Doel workshop(s) Het komen tot een gedeeld begrip van en beeld over Het begrip DSP en de voor Lichtstad gewenste

Nadere informatie

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Eisen aan e-depot voorzieningen AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Inhoud 1. Inleiding en opdracht 2. Basismodel voor e-depots 3. Vertaling naar architectuur 4. Functionele eisen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014 De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Provincie

Nadere informatie

Onvoltooid digitaal. De kwaliteit van de digitale archieven bij de organisaties van de Rijksoverheid

Onvoltooid digitaal. De kwaliteit van de digitale archieven bij de organisaties van de Rijksoverheid Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onvoltooid digitaal De kwaliteit van de digitale archieven bij de organisaties van de Rijksoverheid Onvoltooid digitaal De kwaliteit van

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017

Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017 Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017 Het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht Gelet op: Artikel 9 van de Archiefverordening RUD Utrecht 2017 Besluit: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie Deel III: van de Baseline Programma Informatie op Orde, Actielijn 1 De 7 Normen van de Het document 'De 7 normen' dient om de

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 2 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. wet: de Archiefwet 1995; b. archiefverordening: de Archiefverordening Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5.2.C BIJLAGE 2 Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 In D&H: 16-09-2014 Steller: drs.

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Ondenvi/s, Cultuuren Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerie van Ondenvi/s, Cultuuren Wetenschap Erfgoedinspectie Ministerie van Ondenvi/s, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag UMCG T.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 30001 9700 RB GRONINGEN Koninginnegracht 25 Den Haag

Nadere informatie

Stappenplan digitaal archiefbeheer

Stappenplan digitaal archiefbeheer Stappenplan digitaal archiefbeheer Vooraf Dit stappenplan behandelt een deelprobleem voor het archiefbeheer. Het gaat alleen om een inventarisatie van de digitale archieven die uw instelling beheert. Voor

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND Overeenkomst tussen gemeente Edam-Volendam en Omgevingsdienst IJmond over het beheer van archiefbescheiden uit hoofde van de voor

Nadere informatie

De Nationale ombudsman. De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief

De Nationale ombudsman. De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief De Nationale ombudsman De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief Erfgoedinspectie Pagina 2 van 31 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Algemeen beeld... 7 3 Digitale archiefbescheiden

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 67 Uitgifte: 30 oktober 2014 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2014, tot vaststelling

Nadere informatie

erfgoedinspectie 3 S U SCHAP Aan het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft Postbus AA Delft

erfgoedinspectie 3 S U SCHAP Aan het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft Postbus AA Delft 3 S U Aan het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft Postbus 5 2600 AA Delft erfgoedinspectie Den Haog 15-12-2008 Ons kenmerk 88674 Onderwerp Voortgangsrapport naleving Archiefwet 1995

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Bureau Architectenregister t.a.v. de directeur de heer dr. H.A. Groeneveld Postbus 85506 2508

Nadere informatie

Deel III: De zeven normen van de Baseline (toelichting)

Deel III: De zeven normen van de Baseline (toelichting) Provinciale Baseline Informatiehuishouding normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie Deel III: De zeven normen van de Baseline (toelichting) De 7 Normen van de Baseline

Nadere informatie

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet.

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet. Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2015-010342 Memorie van toelichting. Inleiding Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277, gewijzigd Stb. 233 en 276, 2012 en Stb. 243,

Nadere informatie

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot 15 / 22 september 2014 - Kees Brouwer Architectuur e-depot 2 Probleemstelling Probleem digitaal informatiebeheer niet op orde voldoen niet aan eisen archivering geen voorzieningen voor langdurige opslag

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag KNMI T.a.v. de heer dr. ir. F.J.J. Brouwer, directeur Postbus 201 3730 AE DE BILT Koninginnegracht

Nadere informatie

E-depot Achterhoek. Algemene inleiding

E-depot Achterhoek. Algemene inleiding E-depot Achterhoek Algemene inleiding 1 Deelnemende partijen 2 Algemene inleiding op het project E-depot voor de Achterhoek De ontwikkelingen op het gebied van digitaal werken binnen de overheid gaan zeer

Nadere informatie

Model Besluit Informatiebeheer gemeenten met een benoemde archivaris

Model Besluit Informatiebeheer gemeenten met een benoemde archivaris Model Besluit Informatiebeheer gemeenten met een benoemde archivaris Besluit Informatiebeheer gemeente Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, Gelet op artikel van de Archiefverordening

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie