PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID"

Transcriptie

1 PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding niet altijd volgens de wettelijke regels wordt gehandeld. Het "slordig omgaan" met het onderscheid tussen geheimhouding en vertrouwelijkheid kan tot problemen leiden. Alle reden dus om stil te staan bij de in acht te nemen regels. Het is van belang om vertrouwelijkheid en geheimhouding altijd goed te onderscheiden. Zo moet er steeds nadrukkelijk worden stilgestaan bij de vraag of vertrouwelijkheid voldoende is of dat er geheimhouding moet worden opgelegd. Indien geheimhouding wordt overwogen moet altijd goed de tekst van de betreffende artikelen uit de Gemeentewet in acht worden genomen. Dit protocol bevat informatie over hoe in de praktijk moet worden omgegaan met besloten vergaderingen van het college, van de gemeenteraad en van de raadscommissies, het wettelijk kader met betrekking tot geheimhouding, alsmede hoe moet worden omgegaan met verstrekken van vertrouwelijke informatie. 2. Besloten vergaderingen college, gemeenteraad en raadscommissies 2.1. Algemeen De in de Gemeentewet opgenomen voorschriften met betrekking tot de openbaarheid van de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen behoren tot de fundamentele beginselen van het gemeenterecht. Achtergrond hiervan is dat de gemeenteraad en de raadscommissies als volksvertegenwoordigende organen in openbaarheid moeten vergaderen. Besloten vergaderingen behoren uitzonderingen te zijn. Voor de collegevergaderingen geldt het beginsel van de openbaarheid niet. Achtergrond hiervan is dat binnen het college open overleg over veelal nog onvoldragen voorstellen en standpunten noodzakelijk is. Openbare collegevergaderingen zijn wel mogelijk, indien het college daartoe besluit Collegevergaderingen Artikel 54 van de Gemeentewet formuleert als uitgangspunt dat de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders met gesloten deuren worden gehouden, voor zover het college niet anders heeft bepaald. In het Reglement van orde voor de vergaderingen van het college is bepaald dat het college kan besluiten een openbare vergadering te houden en dat de bepalingen van het Reglement van orde voor zover mogelijk van toepassing zijn op een openbare vergadering. Indien er een openbare collegevergadering wordt gehouden maakt de burgemeester dag, plaats en tijdstip bekend. Het besloten karakter van de collegevergaderingen brengt met zich mee dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met hetgeen in de besloten vergaderingen is behandeld en de inhoud van stukken die aan het college zijn overgelegd Raadsvergaderingen In artikel 23 van de Gemeentewet staat dat de vergaderingen van de raad in het openbaar worden gehouden. Uit het eerste lid van dit artikel in samenhang met het derde lid, kan worden afgeleid dat een raadsvergadering altijd in het openbaar moet beginnen en dat de raad vervolgens kan beslissen of in beslotenheid wordt vergaderd. Formeel is er geen sprake van een besloten vergadering, maar van een besloten deel van een openbare vergadering. C:\Documents and Settings\masne.BUS\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK61\Protocol versie doc 1

2 De deuren worden gesloten, wanneer tenminste een vijfde van het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. Zodra het vereiste aantal leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt worden zonder daarover te beraadslagen- de deuren gesloten. Dit betekent dat de aanwezige burgers, de pers en de ambtenaren de raadszaal moeten verlaten op het moment dat om een besloten vergadering wordt verzocht. Formeel moeten ook de wethouders en de gemeentesecretaris (als eerste adviseur van het college) de raadszaal verlaten, tenzij door de raad anders wordt besloten. Het is denkbaar dat het gewenst is dat anderen, dan de in de vergadering aanwezige leden van de raad, de voorzitter of de raadsgriffier, aanwezig moeten zijn bij de beraadslagingen in een besloten vergadering. Hierbij kan worden gedacht aan bepaalde ambtenaren of externe deskundigen. Daarover zal de raad dan bij de beraadslaging of met gesloten deuren zal worden vergaderd een expliciete beslissing moeten nemen. De raad beslist -nadat toehoorders, pers en ambtenaren de raadszaal hebben verlaten en de deuren zijn gesloten- of in beslotenheid zal worden vergaderd. Daarover dient dus een expliciete beslissing te worden genomen door de gemeenteraad. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over de toelating van nieuw benoemde leden; de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening; de invoering, wijziging en afschaffing van gemeentelijke belastingen; de benoeming en het ontslag van wethouders. (artikel 24 Gemeentewet) Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad anders beslist. Wanneer de raad niet tot openbaarmaking heeft beslist (of wanneer formeel geheimhouding is opgelegd) zal een verzoek om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dienen te worden afgewezen. Dit betekent dat de notulen van besloten vergaderingen niet beschikbaar hoeven te worden gesteld aan belangstellenden. Het verslag van een besloten vergadering dient formeel in een besloten vergadering te worden vastgesteld. De bestaande praktijk dat dit alleen gebeurt als er inhoudelijke opmerkingen zijn over het verslag, heeft nog nooit tot problemen geleid en kan worden gecontinueerd. Als het college buiten het formele kader van de raadsvergaderingen om wil overleggen met de gemeenteraad, of als de raad dat zelf wil, wordt in de gemeentelijke praktijk nogal eens gekozen voor een andere overlegvorm. Bijvoorbeeld een informele raadsbijeenkomst of een informatiebijeenkomst voor raadsleden, waarin geen standpunten worden ingenomen en geen besluiten worden genomen. In de praktijk is dit weliswaar een "praktische" oplossing, maar bedacht moet worden dat dit formeel op gespannen voet staat met het uitgangspunt van openbaarheid. Raadsvergaderingen moeten immers altijd in openbaarheid beginnen. Er is jurisprudentie waaruit blijkt dat het op informele wijze vergaderen van de gemeenteraad, waarbij wordt beraadslaagd over een bestuurlijke aangelegenheid, afbreuk doet aan een der fundamentele beginselen van het gemeentelijk bestel, te weten dat vergaderingen van de gemeenteraad in het openbaar worden gehouden. Strikt genomen is het dus niet mogelijk om een besloten raadsvergadering te beleggen. In hoeverre hier in de gemeentelijke praktijk daadwerkelijk de hand aan wordt gehouden zal (uiteindelijk) vooral worden bepaald door de binnen de gemeente bestaande "bestuurscultuur". Gebruikelijk is dat er terughoudend met de informatie uit besloten raadsvergaderingen wordt omgegaan. Het is echter geen automatisme dat het besprokene in een besloten vergadering geheim of vertrouwelijk is. In artikel 44 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad staat dat voor de afloop van een besloten vergadering de raad beslist of omtrent de inhoud van de stukken C:\Documents and Settings\masne.BUS\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK61\Protocol versie doc 2

3 en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen Commissievergaderingen Voor de vergaderingen van de raadscommissies gelden dezelfde regels voor wat betreft de openbaarheid als voor de raadsvergaderingen. Dat blijkt uit artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet, waarin is bepaald dat op een vergadering van een raadscommissie artikel 23 van overeenkomstige toepassing is. (openbaarheid van vergaderingen). In de Verordening op de raadscommissies staat met betrekking tot de openbaarheid van de vergaderingen het volgende. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar tenzij de belangen van de gemeente of van derden zich hiertegen verzetten, hetgeen zowel bij de instelling van een commissie als aan de hand van de te behandelen onderwerpen kan worden bepaald. De deuren worden gesloten indien twee van de aanwezige leden dit verlangen of de voorzitter dit nodig acht. De commissie besluit daarna of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd. Over de vraag wie in een besloten commissievergadering aanwezig mogen zijn laat de Gemeentewet zich niet uit. De beslissing daarover is aan de commissie. In ieder geval zullen de aanwezige burgers en de pers de vergaderzaal moeten verlaten. Formeel moeten ook de wethouders en de gemeentesecretaris (als eerste adviseur van het college) de vergaderzaal verlaten, tenzij door de commissie anders wordt besloten. Dit geldt ook voor de aanwezige ambtenaren, voor de raadsleden, die geen lid zijn van de desbetreffende commissie, voor de commissieleden geen raadsleden zijnde, alsmede voor officieel aangewezen fractiemedewerkers. Het is denkbaar dat het gewenst is dat anderen, dan de in de vergadering aanwezige leden van de commissie, aanwezig moeten zijn bij de beraadslagingen in een besloten vergadering. Hierbij kan worden gedacht aan bepaalde ambtenaren of externe deskundigen. Daarover zal de commissie dan bij de beraadslaging of met gesloten deuren zal worden vergaderd een expliciete beslissing moeten nemen. De commissie beslist -nadat burgers, pers en ambtenaren (die niet nodig zijn ter ondersteuning van de collegeleden) de vergaderzaal hebben verlaten en de deuren zijn gesloten- of in beslotenheid zal worden vergaderd. Daarover dient dus een expliciete beslissing te worden genomen door de commissie. Het verslag van een besloten vergadering dient formeel in een besloten vergadering te worden vastgesteld. De bestaande praktijk dat dit alleen gebeurt als er inhoudelijke opmerkingen zijn over het verslag, heeft nog nooit tot problemen geleid en kan worden gecontinueerd. Als het college of de buiten het formele kader van de commissievergaderingen om wil overleggen met commissie, of als de commissie dat zelf wil, wordt in de gemeentelijke praktijk nogal eens gekozen voor een andere overlegvorm. Bijvoorbeeld een informele commissiebijeenkomst of een informatiebijeenkomst voor commissieleden, waarin geen standpunten worden ingenomen en geen besluiten worden genomen. C:\Documents and Settings\masne.BUS\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK61\Protocol versie doc 3

4 In de praktijk is dit weliswaar een "praktische" oplossing, maar bedacht moet worden dat dit formeel op gespannen voet staat met het uitgangspunt van openbaarheid. Commissievergaderingen moeten immers altijd in openbaarheid beginnen. Strikt genomen is het dus niet mogelijk om een besloten commissievergadering te beleggen. In hoeverre hier in de gemeentelijke praktijk daadwerkelijk de hand aan wordt gehouden zal (uiteindelijk) vooral worden bepaald door de binnen de gemeente bestaande "bestuurscultuur". Gebruikelijk is dat er terughoudend met de informatie uit besloten commissievergaderingen wordt omgegaan. Het is echter geen automatisme dat het besprokene in een besloten vergadering geheim of vertrouwelijk is. 3. Het opleggen van geheimhouding (stukken en/of besprokene) 3.1. Algemeen Het is geen automatisme dat het besprokene in een besloten vergadering ook geheim is. Stukken worden ook niet vanzelf geheim door "het stempel geheim" er op te zetten. Voor geheimhouding is een actieve handeling nodig, het ontstaat niet zomaar, geheimhouding moet uitdrukkelijk worden opgelegd. De gronden voor geheimhouding zijn neergelegd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Ingevolgde de Gemeentewet kan slechts tot geheimhouding van informatie worden besloten in gevallen waarin artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur toelaat dat deze informatie niet openbaar wordt. Dit betekent dus dat bepaalde informatie slechts op grond van een belang genoemd in artikel 10 van die wet de kwalificatie geheim kan krijgen. Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. De geheimhouding geldt voor degenen die bij de behandeling aanwezig waren en voor hen die van de stukken kennis dragen. Geheimhouding met betrekking tot stukken moet worden vastgelegd in een begeleidende brief, waarin ook de reden van geheimhouding wordt vermeld. Van een opgelegde geheimhouding wordt op de stukken melding gemaakt door het plaatsen van een stempel "geheim". Geheime stukken worden verzonden in een gesloten envelop (envelop in envelop). Geheime stukken worden niet per verspreid College In artikel 55 van de Gemeentewet is de geheimhoudingregeling opgenomen voor hetgeen in de besloten vergaderingen van burgemeester en wethouders is behandeld en de inhoud van stukken die aan het college zijn overgelegd. Het college kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het college haar opheft. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de burgemeester of een commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan het college overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft. C:\Documents and Settings\masne.BUS\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK61\Protocol versie doc 4

5 Indien het college zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft Gemeenteraad In artikel 25 van de Gemeentewet is een geheimhoudingsregeling opgenomen voor hetgeen in een besloten vergadering van de raad is behandeld en de inhoud van stukken die aan de raad of aan de leden van de raad zijn overgelegd. De bevoegdheid tot het opleggen van geheimhouding op grond van artikel 25 van de Gemeentewet bestaat alleen als een van de gronden van artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur zich voordoet. Dit betekent dat oplegging van geheimhouding op grond van andere redenen of in verdergaande mate dan de Wet openbaarheid van bestuur vereist, in strijd komt met de wet. De raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft. In artikel 44 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad staat dat voor de afloop van een besloten vergadering de raad beslist of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Geheimhouding over wat in een besloten vergadering wordt besproken kan dus alleen tijdens die vergadering worden opgelegd. Het is niet mogelijk om enige tijd na een besloten vergadering over het daar behandelde alsnog geheimhouding op te leggen. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad overleggen. Op de stukken wordt van deze geheimhouding melding gemaakt. Het gaat hier om het opleggen van voorlopige geheimhouding met betrekking tot stukken die buiten een besloten vergadering om worden overgelegd. De door het college, de burgemeester of een commissie opgelegde verplichting tot voorlopige geheimhouding met betrekking tot aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering (die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht) wordt bekrachtigd. Als die bekrachtiging dus niet plaatsvindt vervalt de geheimhouding. De door het college, de burgemeester of een commissie opgelegde verplichting tot voorlopige geheimhouding met betrekking tot aan de leden van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorgelegd, totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht. Dit betekent dat indien het stukken betreft die aan de raad zijn voorgelegd, de geheimhoudingsplicht geldt totdat de raad haar opheft. Alleen de raad kan deze beslissing dan dus nog nemen, niet het college, de burgemeester of een commissie. C:\Documents and Settings\masne.BUS\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK61\Protocol versie doc 5

6 Betreft het stukken die niet aan de raad zijn voorgelegd, maar alleen aan de leden van de raad, dan kan alleen het college, de burgemeester of een commissie de geheimhouding opheffen Raadscommissies Artikel 86 van de Gemeentewet gaat over de geheimhouding die wordt opgelegd door een commissie voor hetgeen in een besloten vergadering wordt besproken en de stukken die aan de commissie worden overgelegd. Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die hij aan een commissie overlegt. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft. Indien een commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft. In de artikel 6 van de Verordening op de raadscommissies is nog het volgende geregeld. Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd. 4. Het afspreken van vertrouwelijkheid (stukken en/of besprokene) Vertrouwelijke informatie aan de raadsleden, zowel schriftelijk als mondeling, komt regelmatig voor. Zonder dit per geval concreet af te spreken wordt aangenomen dat de raadsleden die de vertrouwelijke informatie ontvangen er ook vertrouwelijk mee omgaan. Vertrouwelijkheid is een afspraak, meestal stilzwijgend, soms uitdrukkelijk gemaakt. Het openbaar maken van vertrouwelijke informatie is iets anders is dan het schenden van de formele geheimhoudingsplicht. Het stempel vertrouwelijk heeft op zichzelf geen juridische betekenis. Het zich houden aan vertrouwelijkheid is een politieke/bestuurlijke fatsoensnorm. Er is inmiddels wel een recente uitspraak van de Hoge Raad waaruit blijkt dat ook het openbaar maken van vertrouwelijke informatie een strafbaar feit kan opleveren. Het onderscheid tussen de begrippen "geheim"en "vertrouwelijk" is daarmee vervaagd. Het is geen automatisme dat het besprokene in een besloten vergadering vertrouwelijk is. Gebruikelijk is wel dat er terughoudend met die informatie wordt omgegaan. Het is van belang om vertrouwelijkheid en geheimhouding altijd goed te onderscheiden. Zo moet er steeds nadrukkelijk worden stilgestaan bij de vraag of vertrouwelijkheid voldoende is of dat er geheimhouding moet worden opgelegd. C:\Documents and Settings\masne.BUS\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK61\Protocol versie doc 6

7 Indien vertrouwelijkheid wenselijk is, is het verstandig dit ook vast te leggen in het verslag van de vergadering waarin dit wordt afgesproken. Het is overigens gebruikelijk om die vertrouwelijkheid aan het begin van de vergadering af te spreken en niet aan het eind. Een stuk dat openbaar is behoudt die openbare status, ook al wordt daar in vertrouwelijkheid over gesproken. Hetgeen vertrouwelijk is besproken is niet openbaar, tenzij anders wordt besloten. Het kan niet zo zijn dat een onderwerp, vanwege de aanwezigheid van vertrouwelijke stukken, niet besproken mag worden. Vertrouwelijkheid met betrekking tot stukken moet worden vastgelegd in een begeleidende brief, waarin ook de reden van vertrouwelijkheid wordt vermeld. Van de vertrouwelijkheid wordt op de stukken melding gemaakt door het plaatsen van een stempel "vertrouwelijk". Vertrouwelijke stukken worden verzonden in een gesloten envelop (envelop in envelop). Vertrouwelijke stukken worden niet per verspreid. De raadsleden en de commissieleden gaan vertrouwelijk om met de ambtelijke adviezen die ter inzage liggen bij de commissienotities en raadsvoorstellen. Door de raadsgriffier wordt bijgehouden: over welke stukken (voorlopige) geheimhouding is opgelegd of afgesproken; in welke vergaderingen geheimhouding is opgelegd of vertrouwelijkheid is afgesproken, alsmede waarover precies; tot wanneer de geheimhouding of vertrouwelijkheid geldt. Het protocol is besproken in het Seniorenconvent op 14 april 2005 en de commissie Bestuur op 26 april C:\Documents and Settings\masne.BUS\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK61\Protocol versie doc 7

8 Bijlage Artikel 23 van de Gemeentewet. 1. De vergadering van de raad wordt in het openbaar gehouden. 2. De deuren worden gesloten, wanneer ten minste een vijfde van het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. 3. De raad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 4. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad anders beslist. 5. De raad maakt de besluitenlijst van zijn vergaderingen op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar. De raad laat de openbaarmaking achterwege voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van artikel 25 geheimhouding is opgelegd of ten aanzien waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang. Artikel 24 van de Gemeentewet. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over: a. de toelating van nieuw benoemde leden; b. de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening; c. de invoering, wijziging en afschaffing van gemeentelijke belastingen, en d. de benoeming en het ontslag van wethouders. Artikel 25 van de Gemeentewet. 1. De raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703), omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft. 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. 3. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd. 4. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorgelegd, totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht. Artikel 55 van de Gemeentewet. 1. Het college kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het college haar opheft. 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de burgemeester of een commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan het college overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft. C:\Documents and Settings\masne.BUS\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK61\Protocol versie doc 8

9 3. Indien het college zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft. Artikel 82 van de Gemeentewet. 1. De raad kan raadscommissies instellen die besluitvorming van de raad kunnen voorbereiden en met het college of de burgemeester kunnen overleggen. Hij regelt daarbij de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze, daaronder begrepen de wijze waarop de leden van de raad inzage hebben in stukken waaromtrent door een raadscommissie geheimhouding is opgelegd. Deze inzage kan slechts worden geweigerd voor zover zij in strijd is met het openbaar belang. 2. De burgemeester en de wethouders zijn geen lid van een raadscommissie. 3. Bij de samenstelling van een raadscommissie zorgt de raad, voor zover het de benoeming betreft van leden van de raad, voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen. 4. Een lid van de raad is voorzitter van een raadscommissie. 5. De artikelen 19, tweede lid, 21, tweede lid, 22 en 23 zijn van overeenkomstige toepassing op een vergadering van een raadscommissie, met dien verstande dat in artikel 19, tweede lid, voor 'de burgemeester' wordt gelezen 'de voorzitter van een raadscommissie', in artikel 21, tweede lid, voor 'Een wethouder' wordt gelezen 'De burgemeester of een wethouder' en in artikel 23, vijfde lid, voor ' artikel 25' wordt gelezen ' artikel 86'. Artikel 86 van de Gemeentewet. 1. Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft. 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die hij aan een commissie overlegt. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft. 3. Indien een commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a onder c en d, bedoelde bestuursorganen; c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; C:\Documents and Settings\masne.BUS\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK61\Protocol versie doc 9

10 d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie; g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 3. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter. 4. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieuinformatie. Het verstrekken van deze informatie ingevolge deze wet kan achterwege blijven voor zover het gegevens betreft waarvan openbaarmaking aantasting van het milieu waarschijnlijker zou maken. Verordening op de raadscommissies Artikel 6 Openbaarheid van de vergaderingen 1. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar tenzij de belangen van de gemeente of van derden zich hiertegen verzetten, hetgeen zowel bij de instelling van een commissie als aan de hand van de te behandelen onderwerpen kan worden bepaald. 2. De deuren worden gesloten indien twee van de aanwezige leden dit verlangen of de voorzitter dit nodig acht. 3. De commissie besluit daarna of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 4. Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86 lid, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen. 5. Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad HOOFDSTUK 7. BESLOTEN VERGADERINGEN Artikel 42. Algemeen Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van toepassing die gelden voor een openbare vergadering. Artikel 43. Notulen 1. De notulen van een besloten vergadering worden niet rondgedeeld, maar liggen uitsluitend voor de leden ter inzage. 2. Deze notulen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raad een besluit over het al dan niet openbaar maken van deze notulen. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de griffier is ondertekend. Artikel 44. Geheimhouding Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raad of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Artikel 45. Opheffing geheimhouding C:\Documents and Settings\masne.BUS\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK61\Protocol versie doc 10

11 Indien de raad op grond van gestelde in artikel 55, tweede lid, of artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet, voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt, indien daarom wordt verzocht door het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd. C:\Documents and Settings\masne.BUS\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK61\Protocol versie doc 11

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Notitie geheimhouding

Notitie geheimhouding Notitie geheimhouding Gemeente Harlingen.. Augustus 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. GEHEIMHOUDING... 3 3. GEVOLGEN GEHEIMHOUDING... 4 4. GEHEIM EN VERTROUWELIJK... 4 5. OPENBAAR EN NIET-OPENBAAR... 4

Nadere informatie

Handreiking geheimhouding. Gemeente Oostzaan 2011

Handreiking geheimhouding. Gemeente Oostzaan 2011 Handreiking geheimhouding Gemeente Oostzaan 2011 Concept April 2011 Griffier/lo Inhoud Inleiding 3 1. Algemeen 4 2. Besloten vergadering gemeenteraad 7 3. Besloten vergadering financiele werkgroep 9 4

Nadere informatie

Handreiking geheimhouding

Handreiking geheimhouding Handreiking geheimhouding Gemeente Oostzaan 2015 sep 2015 Griffie INHOUD 0. INLEIDING 3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE GEHEIMHOUDING 6 3. BESLOTEN VERGADERING RAAD EN RAADSCOMMISSIE 7 Bijlagen: 1.Wetteksten

Nadere informatie

In de Gemeentewet zijn mogelijkheden opgenomen om besloten bijeenkomsten te houden en om geheimhouding op te leggen ten behoeve van stukken.

In de Gemeentewet zijn mogelijkheden opgenomen om besloten bijeenkomsten te houden en om geheimhouding op te leggen ten behoeve van stukken. Nota Geheimhouding Inleiding In een democratie is transparantie van bestuur erg belangrijk. Dit betekent dat zoveel mogelijk in het openbaar besproken moet worden en dat achterliggende stukken openbaar

Nadere informatie

NOTITIE. Griffie PS Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012.

NOTITIE. Griffie PS Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012. NOTITIE Griffie PS2012-347 Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012. 1. Doel Deze notitie heeft als doel duidelijkheid te verschaffen hoe Provinciale Staten van Gelderland omgaan met geheimhouding.

Nadere informatie

Informatie en handleiding over besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Informatie en handleiding over besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding INT14-2159 Informatie en handleiding over besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding 1. Aanleiding Aanleiding voor deze handleiding is de in een onderzoek van de rekenkamercommissie gedane

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Notitie Openbaar of geheim. Inleiding

GEMEENTEBLAD. Notitie Openbaar of geheim. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 mei de Notitie Openbaar of geheim vastgesteld (BWV16.0142), een primair intern bedoelde handleiding voor het anonimiseren van college- en raadstukken,

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Openbaarheid en geheimhouding van stukken en vergaderingen

Nota van B&W. Onderwerp Openbaarheid en geheimhouding van stukken en vergaderingen Nota van B&W Onderwerp Openbaarheid en geheimhouding van stukken en vergaderingen Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. C.M.C. Konijnenbelt Telefoon 5113016 E-mail: ckonijnenbelt@haarlem.nl CS/BO

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien het voorstel van Provinciale Staten van 8 december 2014, nummer 810A31EF;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien het voorstel van Provinciale Staten van 8 december 2014, nummer 810A31EF; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2060 17 april 2015 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 8 december 2014, nr. 81E4022D, tot wijziging van het reglement van orde provincie

Nadere informatie

Memo. Datum: 1 april Het presidium. Raadsgriffie, mr. drs. M. Huisman. Geheimhouding, beslotenheid en vetrouwelijkheid

Memo. Datum: 1 april Het presidium. Raadsgriffie, mr. drs. M. Huisman. Geheimhouding, beslotenheid en vetrouwelijkheid Memo Datum: 1 april 2008 Aan: Van: Onderwerp: Het presidium Raadsgriffie, mr. drs. M. Huisman Geheimhouding, beslotenheid en vetrouwelijkheid Geachte leden van het presidium, In deze memo wordt ingegaan

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie Vertrouwelijke informatie Aanleiding Over het onderwerp vertrouwelijke informatie en het in beslotenheid vergaderen is op 9 maart jl. gesproken in de commissie Bestuur en Financiën en vervolgens op 16

Nadere informatie

NOTITIE, BEHORENDE BIJ HET PROTOCOL GEHEIMHOUDING GEMEENTERAAD MIDDELBURG 2016

NOTITIE, BEHORENDE BIJ HET PROTOCOL GEHEIMHOUDING GEMEENTERAAD MIDDELBURG 2016 NOTITIE, BEHORENDE BIJ HET PROTOCOL GEHEIMHOUDING GEMEENTERAAD MIDDELBURG 2016 versie 30 augustus 2016 1. Inleiding In het algemeen is de (gemeentelijke) overheid een open, transparante organisatie. Zo

Nadere informatie

Jean-Paul van der Plaats

Jean-Paul van der Plaats Jean-Paul van der Plaats Van: Bestuurssecretariaat (Heerde) Verzonden: maandag 9 februari 2015 09:39 Aan: Gemeente Heerde CC: Bianca Espeldoorn Onderwerp: FW: WOB-verzoek Bijlagen: doc 5 WOB-verzoek aan

Nadere informatie

Handreiking geheimhouding B&W voorstellen en raadsvoorstellen, versie september 2012

Handreiking geheimhouding B&W voorstellen en raadsvoorstellen, versie september 2012 Handreiking geheimhouding B&W voorstellen en raadsvoorstellen, versie september 2012 Samenvatting openbaarheid volgens de Wet openbaarheid van bestuur 1. In principe is alles openbaar, tenzij de weigeringsgronden

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Soms is het besloten en geheim

Soms is het besloten en geheim Soms is het besloten en geheim Een notitie over besloten vergaderingen, het opleggen van geheimhouding en de daaruit voortvloeiende gedragslijn Woord vooraf In het algemeen is de (gemeentelijke) overheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur

RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 23 februari 2017 Afdeling Strategie & Control Voorstelnummer 182166 Datum 14 februari 2017 Onderwerp Programma Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur Inlichtingen bij

Nadere informatie

8. Toelichting 1. Begripsbepaling Artikel 1 2. Instelling, taken en samenstelling Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

8. Toelichting 1. Begripsbepaling Artikel 1 2. Instelling, taken en samenstelling Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 8. Toelichting 1. Begripsbepaling Artikel 1 Om te voorkomen dat de omschrijving van terugkerende begrippen in de verordening moeten worden herhaald, is in deze bepaling een aantal begrippen eenmalig gedefinieerd.

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID VAN VERGADERINGEN EN STUKKEN VAN PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE

VERTROUWELIJKHEID VAN VERGADERINGEN EN STUKKEN VAN PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE VERTROUWELIJKHEID VAN VERGADERINGEN EN STUKKEN VAN PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE Assen, 4 juni 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 Recht van informatie van PS 1.3 Doel van de notitie

Nadere informatie

tegen het besluit van 13 maart 2017 in het kader van de subsidie SNL, kenmerk

tegen het besluit van 13 maart 2017 in het kader van de subsidie SNL, kenmerk > Retouradres Postbus 40225 8004 DE ZWOLLE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Vergunningen & Handhaving Mandemaat 3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle www.rvo.nl Contactpersoon Wob medewerker T 088

Nadere informatie

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp 20 september 2012 RA121649 Samenvatting Een vrouw vraagt de gemeente Weesp op 2 november 2011 om een afschrift van stukken

Nadere informatie

Renswoude, 2 februari Aan: gemeenteraad Renswoude Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Indiener: ChristenUnie Renswoude

Renswoude, 2 februari Aan: gemeenteraad Renswoude Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Indiener: ChristenUnie Renswoude Renswoude, 2 februari 2016 Aan: gemeenteraad Renswoude Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Indiener: ChristenUnie Renswoude Samenvatting Wanneer moet geheimhouding opgelegd worden aan de gemeenteraad of

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afspraken geheime stukken en besloten vergaderingen. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Onderwerp Afspraken geheime stukken en besloten vergaderingen. Bestuurlijke context Nota van B&W Onderwerp Afspraken geheime stukken en besloten vergaderingen Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. C.M.C. Konijnenbelt Telefoon 5113064 E-mail: ckonijnenbelt@haarlem.nl CS/SB Reg.nr.

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL. Reg- p^^ov^)^!

PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL. Reg- p^^ov^)^! PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg- p^^ov^)^! St, 20 APR 2012 Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

HAt har""""'r"'rh ift v~n de heer S. van Alfer1, 1.

HAt har'r'rh ift v~n de heer S. van Alfer1, 1. ADVIES VAN DE ALGEMENE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Aan~ Betreft: Bekendmaking beslissing: Ontvangst bezwaarschrift: Hoorzitting: Overdracht advies aan het college en de raadscommissie: De raadscommissie

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. BIJLAGE 2 Protocol geheimhouding Sint Anthonis 2017 Artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur Wettekst: 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: a. de eenheid

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007

Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007 Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. onderzoek: onderzoek als bedoeld in artikel 151a tot en met 151f van de Provinciewet;

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Bijlage - Nota actieve informatieplicht en geheimhouding

Bijlage - Nota actieve informatieplicht en geheimhouding Bijlage - Nota actieve informatieplicht en geheimhouding INHOUD Actieve informatieplicht 3 Passieve informatieplicht 8 Wet openbaarheid bestuur 9 Relatie tussen Gemeentewet en WOB 11 Geheimhouding 12 Geheimhouding

Nadere informatie

Raadsvoorstel2812160390 Wob verzoek

Raadsvoorstel2812160390 Wob verzoek gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Portefeuillehouder steiler Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel2812160390 Wob verzoek drs. Th.L. N. Weterings John van der Rhee Nv~ 1. Samenvatting Wat willen

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 26 Landsverordening openbaarheid van bestuur 1 Hoofdstuk 1. Definities Artikel 1 In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt

Nadere informatie

N ~ Koninkrijksrelaties

N ~ Koninkrijksrelaties 04 MEI 2016 Gemeente Molenwaard i~ 0 Ministerie van Binnenlandse Zaken en N ~ Koninkrijksrelaties Aan de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters DG~w Directie Bestuur

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 685195/688505 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek Beslissing van het Commissariaat voor de Media op het bezwaar van xxx en xxx tegen het besluit op het verzoek

Nadere informatie

PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob)

PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob) PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob) Procedure, stroomschema en checklisten informatie op verzoek (Wet openbaarheid van bestuur: Wob) Het procedurele en inhoudelijke kader

Nadere informatie

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.nctv.nl Bijlagen 2 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten Bij beantwoording

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 678208/679078 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek en besluit tot openbaarmaking daarvan Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het bezwaar

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

Toelichting Zienswijzeprocedure

Toelichting Zienswijzeprocedure Toelichting Zienswijzeprocedure 1. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met/uw mening wilt geven over het ontwerpbesluit? Antwoord: U kunt een zienswijze indienen. Alle horecaondernemers die een brief

Nadere informatie

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Definities

Hoofdstuk I. Definities Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Wijzigingsverordening Verordening voor de raadscommissie Ede De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het presidium van 22 september, zaaknummer 20106; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Nieuwe WGR regeling versie 14 december 2009

Nieuwe WGR regeling versie 14 december 2009 Nieuwe WGR regeling versie 14 december 2009 Nr. [Vul nummer in] De raad der gemeente ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. [Vul datum in]; De gemeenteraden van de gemeenten Blaricum,

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justide

Ministerie van Veiligheid en Justide > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Sector documenten berusten met de door u gevraagde informatie. Dit besluit wordt hieronder toegelicht. Besluit Wettelijk kader beslistermijn

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van xxx (hierna: verzoeker) om openbaarmaking

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT:

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Veenendaal. Het bezwaarschrift van de heer B. Smet, wonende

De raad van de gemeente Veenendaal. Het bezwaarschrift van de heer B. Smet, wonende ADVIES VAN DE ALGEMENE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Aan: Betreft: Bekendmaking beslissing: Ontvangst bezwaarschrift: Hoorzitting: Overdracht aan de raad: De raad van de gemeente Veenendaal Het bezwaarschrift

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 24 Onderwerp: Bekrachtigen geheimhouding. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 24 Onderwerp: Bekrachtigen geheimhouding. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 24 Onderwerp: Bekrachtigen geheimhouding Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op grond van artikel 25,

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den 1-laag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid nl Kenmerk 2015-0000627411

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

Advies Deze notitie via het presidiumbericht delen met de raad.

Advies Deze notitie via het presidiumbericht delen met de raad. Aanleiding In het presidium is eerder gevraagd om een advies ten aanzien van de omgang met besloten informatie tijdens interactieve raadsbijeenkomsten. Advies Deze notitie via het presidiumbericht delen

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom Gemeente n Eergen op Zoom RVB03-0231 Gewijzigd 0X8mplaa r 2? Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 februari 2003 : SB/03/03 : Afleggen eed of verklaring en belofte door duoburgerleden. Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR262060_2 25 november 2015 Verordening op de raadscommissies 2012 De raad van de gemeente Echt-Susteren, - gezien het voorstel van de griffie d.d. 19 januari

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie www. rijksoverheid. nl/ven] 2511 DP Den Haag 2500 EM Den Haag Postbus 20301 Turfmerkt 147 Sector Juridische Zaken Juridische Zaken Directie Wetgeving en > Retouradres Postbus 20301 2500 H Den Haag Palna

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Nota van D66: Het recht op openbaarheid en het recht op vrijheid van meningsuiting Beslotenheid en geheimhouding in Bussum

Nota van D66: Het recht op openbaarheid en het recht op vrijheid van meningsuiting Beslotenheid en geheimhouding in Bussum Fractie D66 Bussum Mevrouw drs. M.C.G. Munneke Smeets, fractievoorzitter Mevrouw drs. F.M. Clijsen, raadslid De heer drs. K. Kingma, steunfractielid Mevrouw B. van der Ham, fractiemedewerker Nota van D66:

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Toelichting Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 3. Taken De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De raadscommissies bereiden de besluitvorming

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND Raadsbesluitno. 2010/043/2 VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 13 april 2010, raadsvoorstel no. 2010/043/1; gelet

Nadere informatie

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

APR 214. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte

APR 214. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > ketouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 07034079 11 F 070 340 78 34 www.rljksoverheid nl Inlichtingen

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente..

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente.. Ontwerpstatuten Federatie De onderstaande statuten zijn een voorbeeld van samenwerking tussen een school voor voortgezet onderwijs en een ROC. Met name de invulling van de artikelen over de doelstelling

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Agendapuntnr.:4. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,

Agendapuntnr.:4. Aan de gemeenteraad. Geachte raad, Agendapuntnr.:4 Renswoude, 5 februari 2016 Nr.: 152450 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening (vertrouwens) commissie(s) (her) benoeming burgemeester en functioneringsgesprekken burgemeester

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

De juridische rol van de raad: actuele ontwikkelingen in het gemeenterecht voor griffiers en raadsleden

De juridische rol van de raad: actuele ontwikkelingen in het gemeenterecht voor griffiers en raadsleden De juridische rol van de raad: actuele ontwikkelingen in het gemeenterecht voor griffiers en raadsleden Prof. mr. S.A.J. (Solke) Munneke Rijksuniversiteit Groningen s.a.j.munneke@rug.nl Opzet: 4 thema

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Verordening op de vertrouwenscommissie

Verordening op de vertrouwenscommissie regeling nummer 1.1.9 Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. De raad van de gemeente Gouda gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 77/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 77/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 77/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Verordening raadsenquêtes Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer;

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; Gemeente Boxmeer Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het voorstel van het presidium van 31 maart 2010 gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur

Ministerie van Infrastructuur Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouractres Postbus 20901 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Piesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 Contactpersoon Ons kenmerk IenM/BSK-2015/151704 Datum

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp; gelet op artikel 52 e.v. van de Gemeentewet ; besluit vast te stellen het: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie