PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID"

Transcriptie

1 PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding niet altijd volgens de wettelijke regels wordt gehandeld. Het "slordig omgaan" met het onderscheid tussen geheimhouding en vertrouwelijkheid kan tot problemen leiden. Alle reden dus om stil te staan bij de in acht te nemen regels. Het is van belang om vertrouwelijkheid en geheimhouding altijd goed te onderscheiden. Zo moet er steeds nadrukkelijk worden stilgestaan bij de vraag of vertrouwelijkheid voldoende is of dat er geheimhouding moet worden opgelegd. Indien geheimhouding wordt overwogen moet altijd goed de tekst van de betreffende artikelen uit de Gemeentewet in acht worden genomen. Dit protocol bevat informatie over hoe in de praktijk moet worden omgegaan met besloten vergaderingen van het college, van de gemeenteraad en van de raadscommissies, het wettelijk kader met betrekking tot geheimhouding, alsmede hoe moet worden omgegaan met verstrekken van vertrouwelijke informatie. 2. Besloten vergaderingen college, gemeenteraad en raadscommissies 2.1. Algemeen De in de Gemeentewet opgenomen voorschriften met betrekking tot de openbaarheid van de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen behoren tot de fundamentele beginselen van het gemeenterecht. Achtergrond hiervan is dat de gemeenteraad en de raadscommissies als volksvertegenwoordigende organen in openbaarheid moeten vergaderen. Besloten vergaderingen behoren uitzonderingen te zijn. Voor de collegevergaderingen geldt het beginsel van de openbaarheid niet. Achtergrond hiervan is dat binnen het college open overleg over veelal nog onvoldragen voorstellen en standpunten noodzakelijk is. Openbare collegevergaderingen zijn wel mogelijk, indien het college daartoe besluit Collegevergaderingen Artikel 54 van de Gemeentewet formuleert als uitgangspunt dat de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders met gesloten deuren worden gehouden, voor zover het college niet anders heeft bepaald. In het Reglement van orde voor de vergaderingen van het college is bepaald dat het college kan besluiten een openbare vergadering te houden en dat de bepalingen van het Reglement van orde voor zover mogelijk van toepassing zijn op een openbare vergadering. Indien er een openbare collegevergadering wordt gehouden maakt de burgemeester dag, plaats en tijdstip bekend. Het besloten karakter van de collegevergaderingen brengt met zich mee dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met hetgeen in de besloten vergaderingen is behandeld en de inhoud van stukken die aan het college zijn overgelegd Raadsvergaderingen In artikel 23 van de Gemeentewet staat dat de vergaderingen van de raad in het openbaar worden gehouden. Uit het eerste lid van dit artikel in samenhang met het derde lid, kan worden afgeleid dat een raadsvergadering altijd in het openbaar moet beginnen en dat de raad vervolgens kan beslissen of in beslotenheid wordt vergaderd. Formeel is er geen sprake van een besloten vergadering, maar van een besloten deel van een openbare vergadering. ::ODMA\CORSADMS\ A31332E E444F C5345 1

2 De deuren worden gesloten, wanneer tenminste een vijfde van het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. Zodra het vereiste aantal leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt worden zonder daarover te beraadslagen- de deuren gesloten. Dit betekent dat de aanwezige burgers, de pers en de ambtenaren de raadszaal moeten verlaten op het moment dat om een besloten vergadering wordt verzocht. Formeel moeten ook de wethouders en de gemeentesecretaris (als eerste adviseur van het college) de raadszaal verlaten, tenzij door de raad anders wordt besloten. Het is denkbaar dat het gewenst is dat anderen, dan de in de vergadering aanwezige leden van de raad, de voorzitter of de raadsgriffier, aanwezig moeten zijn bij de beraadslagingen in een besloten vergadering. Hierbij kan worden gedacht aan bepaalde ambtenaren of externe deskundigen. Daarover zal de raad dan bij de beraadslaging of met gesloten deuren zal worden vergaderd een expliciete beslissing moeten nemen. De raad beslist -nadat toehoorders, pers en ambtenaren de raadszaal hebben verlaten en de deuren zijn gesloten- of in beslotenheid zal worden vergaderd. Daarover dient dus een expliciete beslissing te worden genomen door de gemeenteraad. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over de toelating van nieuw benoemde leden; de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening; de invoering, wijziging en afschaffing van gemeentelijke belastingen; de benoeming en het ontslag van wethouders. (artikel 24 Gemeentewet) Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad anders beslist. Wanneer de raad niet tot openbaarmaking heeft beslist (of wanneer formeel geheimhouding is opgelegd) zal een verzoek om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dienen te worden afgewezen. Dit betekent dat de notulen van besloten vergaderingen niet beschikbaar hoeven te worden gesteld aan belangstellenden. Het verslag van een besloten vergadering dient formeel in een besloten vergadering te worden vastgesteld. De bestaande praktijk dat dit alleen gebeurt als er inhoudelijke opmerkingen zijn over het verslag, heeft nog nooit tot problemen geleid en kan worden gecontinueerd. Als het college buiten het formele kader van de raadsvergaderingen om wil overleggen met de gemeenteraad, of als de raad dat zelf wil, wordt in de gemeentelijke praktijk nogal eens gekozen voor een andere overlegvorm. Bijvoorbeeld een informele raadsbijeenkomst of een informatiebijeenkomst voor raadsleden, waarin geen standpunten worden ingenomen en geen besluiten worden genomen. In de praktijk is dit weliswaar een "praktische" oplossing, maar bedacht moet worden dat dit formeel op gespannen voet staat met het uitgangspunt van openbaarheid. Raadsvergaderingen moeten immers altijd in openbaarheid beginnen. Er is jurisprudentie waaruit blijkt dat het op informele wijze vergaderen van de gemeenteraad, waarbij wordt beraadslaagd over een bestuurlijke aangelegenheid, afbreuk doet aan een der fundamentele beginselen van het gemeentelijk bestel, te weten dat vergaderingen van de gemeenteraad in het openbaar worden gehouden. Strikt genomen is het dus niet mogelijk om een besloten raadsvergadering te beleggen. In hoeverre hier in de gemeentelijke praktijk daadwerkelijk de hand aan wordt gehouden zal (uiteindelijk) vooral worden bepaald door de binnen de gemeente bestaande "bestuurscultuur". Gebruikelijk is dat er terughoudend met de informatie uit besloten raadsvergaderingen wordt omgegaan. Het is echter geen automatisme dat het besprokene in een besloten vergadering geheim of vertrouwelijk is. In artikel 44 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad staat dat voor de afloop van een besloten vergadering de raad beslist of omtrent de inhoud van de stukken ::ODMA\CORSADMS\ A31332E E444F C5345 2

3 en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen Commissievergaderingen Voor de vergaderingen van de raadscommissies gelden dezelfde regels voor wat betreft de openbaarheid als voor de raadsvergaderingen. Dat blijkt uit artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet, waarin is bepaald dat op een vergadering van een raadscommissie artikel 23 van overeenkomstige toepassing is. (openbaarheid van vergaderingen). In de Verordening op de raadscommissies staat met betrekking tot de openbaarheid van de vergaderingen het volgende. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar tenzij de belangen van de gemeente of van derden zich hiertegen verzetten, hetgeen zowel bij de instelling van een commissie als aan de hand van de te behandelen onderwerpen kan worden bepaald. De deuren worden gesloten indien twee van de aanwezige leden dit verlangen of de voorzitter dit nodig acht. De commissie besluit daarna of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd. Over de vraag wie in een besloten commissievergadering aanwezig mogen zijn laat de Gemeentewet zich niet uit. De beslissing daarover is aan de commissie. In ieder geval zullen de aanwezige burgers en de pers de vergaderzaal moeten verlaten. Formeel moeten ook de wethouders en de gemeentesecretaris (als eerste adviseur van het college) de vergaderzaal verlaten, tenzij door de commissie anders wordt besloten. Dit geldt ook voor de aanwezige ambtenaren, voor de raadsleden, die geen lid zijn van de desbetreffende commissie, voor de commissieleden geen raadsleden zijnde, alsmede voor officieel aangewezen fractiemedewerkers. Het is denkbaar dat het gewenst is dat anderen, dan de in de vergadering aanwezige leden van de commissie, aanwezig moeten zijn bij de beraadslagingen in een besloten vergadering. Hierbij kan worden gedacht aan bepaalde ambtenaren of externe deskundigen. Daarover zal de commissie dan bij de beraadslaging of met gesloten deuren zal worden vergaderd een expliciete beslissing moeten nemen. De commissie beslist -nadat burgers, pers en ambtenaren (die niet nodig zijn ter ondersteuning van de collegeleden) de vergaderzaal hebben verlaten en de deuren zijn gesloten- of in beslotenheid zal worden vergaderd. Daarover dient dus een expliciete beslissing te worden genomen door de commissie. Het verslag van een besloten vergadering dient formeel in een besloten vergadering te worden vastgesteld. De bestaande praktijk dat dit alleen gebeurt als er inhoudelijke opmerkingen zijn over het verslag, heeft nog nooit tot problemen geleid en kan worden gecontinueerd. Als het college of de buiten het formele kader van de commissievergaderingen om wil overleggen met commissie, of als de commissie dat zelf wil, wordt in de gemeentelijke praktijk nogal eens gekozen voor een andere overlegvorm. Bijvoorbeeld een informele commissiebijeenkomst of een informatiebijeenkomst voor commissieleden, waarin geen standpunten worden ingenomen en geen besluiten worden genomen. ::ODMA\CORSADMS\ A31332E E444F C5345 3

4 In de praktijk is dit weliswaar een "praktische" oplossing, maar bedacht moet worden dat dit formeel op gespannen voet staat met het uitgangspunt van openbaarheid. Commissievergaderingen moeten immers altijd in openbaarheid beginnen. Strikt genomen is het dus niet mogelijk om een besloten commissievergadering te beleggen. In hoeverre hier in de gemeentelijke praktijk daadwerkelijk de hand aan wordt gehouden zal (uiteindelijk) vooral worden bepaald door de binnen de gemeente bestaande "bestuurscultuur". Gebruikelijk is dat er terughoudend met de informatie uit besloten commissievergaderingen wordt omgegaan. Het is echter geen automatisme dat het besprokene in een besloten vergadering geheim of vertrouwelijk is. 3. Het opleggen van geheimhouding (stukken en/of besprokene) 3.1. Algemeen Het is geen automatisme dat het besprokene in een besloten vergadering ook geheim is. Stukken worden ook niet vanzelf geheim door "het stempel geheim" er op te zetten. Voor geheimhouding is een actieve handeling nodig, het ontstaat niet zomaar, geheimhouding moet uitdrukkelijk worden opgelegd. De gronden voor geheimhouding zijn neergelegd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Ingevolgde de Gemeentewet kan slechts tot geheimhouding van informatie worden besloten in gevallen waarin artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur toelaat dat deze informatie niet openbaar wordt. Dit betekent dus dat bepaalde informatie slechts op grond van een belang genoemd in artikel 10 van die wet de kwalificatie geheim kan krijgen. Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. De geheimhouding geldt voor degenen die bij de behandeling aanwezig waren en voor hen die van de stukken kennis dragen. Geheimhouding met betrekking tot stukken moet worden vastgelegd in een begeleidende brief, waarin ook de reden van geheimhouding wordt vermeld. Van een opgelegde geheimhouding wordt op de stukken melding gemaakt door het plaatsen van een stempel "geheim". Geheime stukken worden verzonden in een gesloten envelop (envelop in envelop). Geheime stukken worden niet per verspreid College In artikel 55 van de Gemeentewet is de geheimhoudingregeling opgenomen voor hetgeen in de besloten vergaderingen van burgemeester en wethouders is behandeld en de inhoud van stukken die aan het college zijn overgelegd. Het college kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het college haar opheft. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de burgemeester of een commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan het college overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft. ::ODMA\CORSADMS\ A31332E E444F C5345 4

5 Indien het college zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft Gemeenteraad In artikel 25 van de Gemeentewet is een geheimhoudingsregeling opgenomen voor hetgeen in een besloten vergadering van de raad is behandeld en de inhoud van stukken die aan de raad of aan de leden van de raad zijn overgelegd. De bevoegdheid tot het opleggen van geheimhouding op grond van artikel 25 van de Gemeentewet bestaat alleen als een van de gronden van artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur zich voordoet. Dit betekent dat oplegging van geheimhouding op grond van andere redenen of in verdergaande mate dan de Wet openbaarheid van bestuur vereist, in strijd komt met de wet. De raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft. In artikel 44 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad staat dat voor de afloop van een besloten vergadering de raad beslist of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Geheimhouding over wat in een besloten vergadering wordt besproken kan dus alleen tijdens die vergadering worden opgelegd. Het is niet mogelijk om enige tijd na een besloten vergadering over het daar behandelde alsnog geheimhouding op te leggen. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad overleggen. Op de stukken wordt van deze geheimhouding melding gemaakt. Het gaat hier om het opleggen van voorlopige geheimhouding met betrekking tot stukken die buiten een besloten vergadering om worden overgelegd. De door het college, de burgemeester of een commissie opgelegde verplichting tot voorlopige geheimhouding met betrekking tot aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering (die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht) wordt bekrachtigd. Als die bekrachtiging dus niet plaatsvindt vervalt de geheimhouding. De door het college, de burgemeester of een commissie opgelegde verplichting tot voorlopige geheimhouding met betrekking tot aan de leden van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorgelegd, totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht. Dit betekent dat indien het stukken betreft die aan de raad zijn voorgelegd, de geheimhoudingsplicht geldt totdat de raad haar opheft. Alleen de raad kan deze beslissing dan dus nog nemen, niet het college, de burgemeester of een commissie. ::ODMA\CORSADMS\ A31332E E444F C5345 5

6 Betreft het stukken die niet aan de raad zijn voorgelegd, maar alleen aan de leden van de raad, dan kan alleen het college, de burgemeester of een commissie de geheimhouding opheffen Raadscommissies Artikel 86 van de Gemeentewet gaat over de geheimhouding die wordt opgelegd door een commissie voor hetgeen in een besloten vergadering wordt besproken en de stukken die aan de commissie worden overgelegd. Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die hij aan een commissie overlegt. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft. Indien een commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft. In de artikel 6 van de Verordening op de raadscommissies is nog het volgende geregeld. Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd. 4. Het afspreken van vertrouwelijkheid (stukken en/of besprokene) Vertrouwelijke informatie aan de raadsleden, zowel schriftelijk als mondeling, komt regelmatig voor. Zonder dit per geval concreet af te spreken wordt aangenomen dat de raadsleden die de vertrouwelijke informatie ontvangen er ook vertrouwelijk mee omgaan. Vertrouwelijkheid is een afspraak, meestal stilzwijgend, soms uitdrukkelijk gemaakt. Het openbaar maken van vertrouwelijke informatie is iets anders is dan het schenden van de formele geheimhoudingsplicht. Het stempel vertrouwelijk heeft op zichzelf geen juridische betekenis. Het zich houden aan vertrouwelijkheid is een politieke/bestuurlijke fatsoensnorm. Er is inmiddels wel een recente uitspraak van de Hoge Raad waaruit blijkt dat ook het openbaar maken van vertrouwelijke informatie een strafbaar feit kan opleveren. Het onderscheid tussen de begrippen "geheim"en "vertrouwelijk" is daarmee vervaagd. Het is geen automatisme dat het besprokene in een besloten vergadering vertrouwelijk is. Gebruikelijk is wel dat er terughoudend met die informatie wordt omgegaan. Het is van belang om vertrouwelijkheid en geheimhouding altijd goed te onderscheiden. Zo moet er steeds nadrukkelijk worden stilgestaan bij de vraag of vertrouwelijkheid voldoende is of dat er geheimhouding moet worden opgelegd. ::ODMA\CORSADMS\ A31332E E444F C5345 6

7 Indien vertrouwelijkheid wenselijk is, is het verstandig dit ook vast te leggen in het verslag van de vergadering waarin dit wordt afgesproken. Het is overigens gebruikelijk om die vertrouwelijkheid aan het begin van de vergadering af te spreken en niet aan het eind. Een stuk dat openbaar is behoudt die openbare status, ook al wordt daar in vertrouwelijkheid over gesproken. Hetgeen vertrouwelijk is besproken is niet openbaar, tenzij anders wordt besloten. Het kan niet zo zijn dat een onderwerp, vanwege de aanwezigheid van vertrouwelijke stukken, niet besproken mag worden. Vertrouwelijkheid met betrekking tot stukken moet worden vastgelegd in een begeleidende brief, waarin ook de reden van vertrouwelijkheid wordt vermeld. Van de vertrouwelijkheid wordt op de stukken melding gemaakt door het plaatsen van een stempel "vertrouwelijk". Vertrouwelijke stukken worden verzonden in een gesloten envelop (envelop in envelop). Vertrouwelijke stukken worden niet per verspreid. De raadsleden en de commissieleden gaan vertrouwelijk om met de ambtelijke adviezen die ter inzage liggen bij de commissienotities en raadsvoorstellen. Door de raadsgriffier wordt bijgehouden: over welke stukken (voorlopige) geheimhouding is opgelegd of afgesproken; in welke vergaderingen geheimhouding is opgelegd of vertrouwelijkheid is afgesproken, alsmede waarover precies; tot wanneer de geheimhouding of vertrouwelijkheid geldt. Het protocol is besproken in het Seniorenconvent op 14 april 2005 en de commissie Bestuur op 26 april ::ODMA\CORSADMS\ A31332E E444F C5345 7

8 Bijlage Artikel 23 van de Gemeentewet. 1. De vergadering van de raad wordt in het openbaar gehouden. 2. De deuren worden gesloten, wanneer ten minste een vijfde van het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. 3. De raad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 4. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad anders beslist. 5. De raad maakt de besluitenlijst van zijn vergaderingen op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar. De raad laat de openbaarmaking achterwege voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van artikel 25 geheimhouding is opgelegd of ten aanzien waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang. Artikel 24 van de Gemeentewet. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over: a. de toelating van nieuw benoemde leden; b. de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening; c. de invoering, wijziging en afschaffing van gemeentelijke belastingen, en d. de benoeming en het ontslag van wethouders. Artikel 25 van de Gemeentewet. 1. De raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703), omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft. 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. 3. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd. 4. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorgelegd, totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht. Artikel 55 van de Gemeentewet. 1. Het college kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het college haar opheft. 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de burgemeester of een commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan het college overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft. ::ODMA\CORSADMS\ A31332E E444F C5345 8

9 3. Indien het college zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft. Artikel 82 van de Gemeentewet. 1. De raad kan raadscommissies instellen die besluitvorming van de raad kunnen voorbereiden en met het college of de burgemeester kunnen overleggen. Hij regelt daarbij de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze, daaronder begrepen de wijze waarop de leden van de raad inzage hebben in stukken waaromtrent door een raadscommissie geheimhouding is opgelegd. Deze inzage kan slechts worden geweigerd voor zover zij in strijd is met het openbaar belang. 2. De burgemeester en de wethouders zijn geen lid van een raadscommissie. 3. Bij de samenstelling van een raadscommissie zorgt de raad, voor zover het de benoeming betreft van leden van de raad, voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen. 4. Een lid van de raad is voorzitter van een raadscommissie. 5. De artikelen 19, tweede lid, 21, tweede lid, 22 en 23 zijn van overeenkomstige toepassing op een vergadering van een raadscommissie, met dien verstande dat in artikel 19, tweede lid, voor 'de burgemeester' wordt gelezen 'de voorzitter van een raadscommissie', in artikel 21, tweede lid, voor 'Een wethouder' wordt gelezen 'De burgemeester of een wethouder' en in artikel 23, vijfde lid, voor ' artikel 25' wordt gelezen ' artikel 86'. Artikel 86 van de Gemeentewet. 1. Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft. 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die hij aan een commissie overlegt. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft. 3. Indien een commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a onder c en d, bedoelde bestuursorganen; c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; ::ODMA\CORSADMS\ A31332E E444F C5345 9

10 d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie; g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 3. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter. 4. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieuinformatie. Het verstrekken van deze informatie ingevolge deze wet kan achterwege blijven voor zover het gegevens betreft waarvan openbaarmaking aantasting van het milieu waarschijnlijker zou maken. Verordening op de raadscommissies Artikel 6 Openbaarheid van de vergaderingen 1. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar tenzij de belangen van de gemeente of van derden zich hiertegen verzetten, hetgeen zowel bij de instelling van een commissie als aan de hand van de te behandelen onderwerpen kan worden bepaald. 2. De deuren worden gesloten indien twee van de aanwezige leden dit verlangen of de voorzitter dit nodig acht. 3. De commissie besluit daarna of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 4. Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86 lid, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen. 5. Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad HOOFDSTUK 7. BESLOTEN VERGADERINGEN Artikel 42. Algemeen Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van toepassing die gelden voor een openbare vergadering. Artikel 43. Notulen 1. De notulen van een besloten vergadering worden niet rondgedeeld, maar liggen uitsluitend voor de leden ter inzage. 2. Deze notulen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raad een besluit over het al dan niet openbaar maken van deze notulen. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de griffier is ondertekend. Artikel 44. Geheimhouding Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raad of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Artikel 45. Opheffing geheimhouding ::ODMA\CORSADMS\ A31332E E444F C

11 Indien de raad op grond van gestelde in artikel 55, tweede lid, of artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet, voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt, indien daarom wordt verzocht door het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd. ::ODMA\CORSADMS\ A31332E E444F C

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten I UU W W rniarmnnh _ nl! uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling dooriciesnr. 2013/UIT/53537 20 augustus 2013 S. Franssen SECR / Bestuursondersteuning 0475-359

Nadere informatie

Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen

Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen Onderzoek van de geloofsbrieven Voorzitter, griffier, presidium,

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg.

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg. Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg Mei 2003 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemeen deel 2.1. Informatieverzoeken

Nadere informatie

Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen

Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen Een modelgedragscode 4e gewijzigde druk 1 2 Inhoud Woord vooraf 7 1 Inleiding 9 1.1 Integriteit en kwaliteit van het openbaar

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

Wettelijke kaders voor openbaarmaking van overheidsinformatie

Wettelijke kaders voor openbaarmaking van overheidsinformatie Wettelijke kaders voor openbaarmaking van overheidsinformatie Met welke wettelijke regels moet een overheid rekening houden met betrekking tot het actief openbaar maken van informatie?: de Wet Openbaarheid

Nadere informatie

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling PricewaterhouseCoopers Nederland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 1.1 Toepassing... 2 1.2 Definities...... 2 1.3 Algemeen..... 5 1.4 Code of Conduct Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN ARBITRAGEREGLEMENT KWPN Inhoudsopgave: Artikel 1: Geschillen Artikel 2: Arbitrage Artikel 3: College van arbiters Artikel 4: Secretariaat Artikel 5: Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Artikel 6: Einde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/006 Aan de raad, Voorstel Wij stellen u voor de bijgaande Verordening op de vertrouwenscommissie

Nadere informatie