Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering Ingediend op 8 januari 2013 door Josée Lemaître, Administrateur-generaal Ter goedkeuring voorgelegd aan minister-president Kris Peeters:

2

3 INHOUD INLEIDING... 5 ACTIEPLAN GEÏNFORMEERD BELEID Domeinoverschrijdend, multidisciplinair en toekomstgericht onderzoek verrichten en resultaten bekendmaken via gemiddeld 2 SVR-Studies en minstens 8 webartikels op jaarbasis. Tegen 2015 minstens 8 studiedagen organiseren SVR-studies: gemiddeld twee studies per jaar plus Sociale Staat Vlaanderen om de twee jaar (thema s: NIEUW) Webartikels: minimaal 8 artikels Kennis delen (NIEUW) Medewerking aan externe onderzoeksprogramma s Steunpunten (derde generatie) Externe onderzoeksprogramma s Toepassing van beschikbare modellen voor macro-economische en demografische projecties ten behoeve van beleidsvraagstukken Exploitatie van rekenmodel en databanken over bevolking- en huishoudenprojecties ten behoeve van het beleid Verdere ontwikkeling van HERMREG-model (NIEUW) Kortetermijnprojectiemodel (NIEUW) Jaarlijks volgen van omgevingselementen en effecten van het overheidsbeleid VRIND Voorbereiding Bijdrage aan nieuwe Vlaamse Regering - algemene omgevingsanalyse (NIEUW) Toekomstverkenningen COÖRDINATIE STATISTIEK Optimaal gebruik van bestaande databanken bevorderen en primaire dataverzameling organiseren SCV-survey ISSP-survey (NIEUW) Tevredenheid over Vlaamse administratie Databeheer en ontsluiting (NIEUW) Samenwerking met federale instanties voor meer regionale data Samenwerking met ADSEI (NIEUW) Samenwerking met NBB (NIEUW) Samenwerking met Instituut Nationale Rekeningen (NIEUW) Samenwerking met Vlaamse Gemeenschapscommissie... 20

4 2.3 Kennis en middelen met betrekking tot dataverzameling op Vlaams niveau bundelen in het kader van horizontale projecten Samenwerking met Documentatiecentrum Vlaamse Rand Samenwerking met actoren voor lokale statistieken Samenwerking met Departement Internationaal Vlaanderen, het agentschap Toerisme Vlaanderen Coördinatie van de Vlaamse statistiekproductie verder structureel gestalte geven Coördinatie binnen Vlaamse overheid Ondersteuning op het gebied van kwaliteit INTERNE WERKING Proces- en risicomanagement: bedrijfscontinuïteitplanning op niveau van organisatie die afgestemd is op globale aanpak binnen Vlaamse administratie Belanghebbendenmanagement: overleg met stakeholders naar aanleiding van concrete opdrachten Monitoring: gebruik van MOD-rapporten en ministeriebrede informatiesystemen voor opvolging van managementprocessen Organisatiestructuur: functionele indeling ter ondersteuning van opdrachten Personeel en organisatie Diversiteitsbeleid Opleiding en kennisdeling Welzijn op het werk Informatie en interne communicatie: onderhouden van regelmatig overleg met personeel en versterken van externe communicatie Financieel management: opvolgen van boekhoudkundige verrichtingen via MODrapporten, voorbereiden van budgetcontrole 2013 en van ontwerpbegroting Facilitair management: algemene schoonmaak in SVR-lokalen combineren met archiveren van relevante documenten en opkuisen van overbodige documenten Efficiënte werking Variabele en aanstuurbare uitgaven van SVR verlagen tegenover niveau van de start van de legislatuur Bijdrage aan algemeen efficiëntiebeheer van Vlaamse overheid door advisering en projectbegeleiding van andere diensten van VO Maturiteit van de organisatie MIDDELEN Personeel Budgettaire middelen

5 INLEIDING Het ondernemingsplan van de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering voor het werkingsjaar 2013 is gebaseerd op de beheersovereenkomst die is afgesloten tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de minister-president enerzijds en de leidend ambtenaar van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) anderzijds voor de periode 2011 tot eind De beleidsnota van het beleidsdomein DAR vormt het beleidsmatig referentiekader. SVR zal eveneens uitvoering geven aan de strategische beleidsplannen die door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd en een ministerie brede draagwijdte hebben zoals Vlaanderen in Actie en het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid. De Studiedienst van de Vlaamse Regering zal zijn opdrachten uitvoeren binnen de grenzen van de goedgekeurde middelen- en uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap zowel wat de beleid- als de apparaatkredieten betreft. Zowel de beheersovereenkomst als de beleidsbrief voor 2012 zijn rond twee strategische doelstellingen opgebouwd: 1. De Studiedienst ondersteunt het geïnformeerde beleid van de Vlaamse Regering door het continu aanbieden van kwaliteitsvolle analyse-instrumenten en beleidsondersteunende onderzoeks- en monitorrapporten die haar toelaten de gevolgen van externe ontwikkelingen in langer termijnperspectief, internationaal vergelijkend en in onderlinge samenhang in te schatten. 2. De Studiedienst stimuleert de productie en ontsluiting van kwaliteitsvolle Vlaamse openbare statistieken en optimaliseert het gebruik ervan zodat de Vlaamse Regering haar bevoegdheid op het gebied van openbare statistiek maximaal kan benutten en de eigen statistiekproductie efficiënt kan organiseren. Het ondernemingsplan zal inhoudelijk worden opgebouwd rond deze twee assen en de bijhorende operationele doelstellingen. Daarnaast zullen in het ondernemingsplan aspecten van interne werking en management aan bod komen die bijdragen tot een hogere maturiteit van de organisatie. Hierbij wordt het stramien van de leidraad voor interne organisatiebeheersing gevolgd. Ten slotte worden ook de middelen waarover SVR kan beschikken in 2013 beschreven en verbonden aan de opdrachten die in vorige hoofdstukken zijn aangekondigd. De bijkomende activiteiten in vergelijking met 2012 worden in de tekst gemarkeerd met (NIEUW). 5

6 ACTIEPLAN GEÏNFORMEERD BELEID 1.1 Domeinoverschrijdend, multidisciplinair en toekomstgericht onderzoek verrichten en resultaten bekendmaken via gemiddeld 2 SVR-Studies en minstens 8 webartikels op jaarbasis. Tegen 2015 minstens 8 studiedagen organiseren SVR-studies: gemiddeld twee studies per jaar plus Sociale Staat Vlaanderen om de twee jaar (thema s: NIEUW) SVR zal in 2013 meerdere studierapporten voorbereiden waarvan een tweetal nog in 2013 tot een publicatie zullen leiden; de andere zullen in 2014 worden gepubliceerd. Het onderzoek zal betrekking hebben op de drie invalshoeken die in de beheersovereenkomst werden aangekondigd, met name de demografische, macro-economische en sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. Sinds 2009 wordt tweejaarlijks, bovenop de twee aangekondigde studies, een stand van zaken opgemaakt van de leefsituatie van Vlamingen met betrekking tot leren, wonen, werken, participeren, gezondheid, inkomen en mobiliteit. De stad maakt het verschil! Deze publicatie vult het indicatorenboek over de leefbaarheid en duurzaamheid in de 13 centrumsteden (De Stadsmonitor) aan met diepgaander analyses over de bevolkingssamenstelling, gedragingen en houdingen van de stedelingen tegenover aspecten van de leefbaarheid van hun stad. Dit onderzoek is tevens relevant in het kader van de ViAdoorbraak over Groen en Dynamisch Stedengewest. Volgende invalshoeken zullen aan bod komen. - Demografische invalshoek: herkomst en samenstelling bevolking alsook migratiebewegingen van jongvolwassenen van en naar de steden. - Economische invalshoek: dwarsdoorsnede van de quartaire sector in de 13 steden. - Sociale invalshoek: buurtintegratie en sociale samenhang; effect van verstedelijking op prevalentie van personen met een handicap; de kindvriendelijke stad: aanzet tot indicatorenset op basis van internationaal vergelijkend onderzoek; constructie van een verbeterde Leefsituatie-index voor de Vlaamse centrumsteden. - Bestuurlijke invalshoek: Vertrouwen in de lokale overheid en tevredenheid over de dienstverlening. - Fysieke invalshoek: woonsituatie en verhuisplannen; de ecologische stad: aanzet tot indicatorenset op basis van internationaal vergelijkend onderzoek; mobiliteit in een stedelijke context: toetsing van het STOP-principe. Deze studie zal tot stand komen in een samenwerking tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering, de cel Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daarbij worden volgende bronnen gebruikt: de survey Thuis in de Stad in het kader van de Stadsmonitor, de SCV-survey en administratieve databanken zoals het Rijksregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Er zal een koppeling gebeuren van objectieve en subjectieve data, van surveygegevens met buurtgegevens en trendonderzoek. 6

7 Naar aanleiding van de publicatie wordt in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur en het kabinet van de minister bevoegd voor stedenbeleid een studiedag georganiseerd in het voorjaar. Mijlpalen - Conceptnota: februari Eerste teksten: november Review: december Publicatie drukklaar: februari Publicatie en studiedag: 26 maart 2013 Gezinstransities De focus van de geplande SVR-studie zijn de transities die volwassenen en kinderen doormaken tussen verschillende gezinsvormen en de gevolgen van deze gezinstransities voor het individuele, het familiale en het maatschappelijke functioneren. Aan de hand van recente databronnen zullen we in deze SVR-studie het voorkomen van bepaalde gezinstransities in Vlaanderen beschrijven, maar vooral de gevolgen ervan voor het functioneren van mannen, vrouwen en kinderen blootleggen. Of bepaalde gezinstransities tot een verzwakking of een versterking van dit functioneren leiden, is voor de diverse beleidsdomeinen erg relevante kennis. In deze studie wordt eerst een schets gegeven van de gezinstransities die in Vlaanderen in recente jaren plaatsvonden. Hoeveel en welke transities in burgerlijke staat maken Vlamingen mee? Hoeveel en welke zijn de (stappen in de) gezinstrajecten van volwassenen en van kinderen doorheen de levensloop? Ten tweede wordt nagegaan hoe de normatieve context rond leefvormen, gezinnen en gezinstransities is geëvolueerd. Hoe kijken Vlamingen naar een aantal transities die kinderen, mannen en vrouwen doormaakten? Evolueren normen en opvattingen mee met de socio-demografische realiteit? Ten derde wordt aan de hand van het beschikbare empirische materiaal in Vlaanderen nagegaan hoe een aantal specifieke gezinstransities en gezinstrajecten samenhangen met gevolgen op diverse levensdomeinen voor volwassenen en kinderen. Aandacht gaat uit naar de gevolgen op levensdomeinen zoals arbeidsmarktdeelname, mentaal welbevinden en zorggebruik, sociale contacten, onderwijsprestaties van kinderen, het opvoedend klimaat in gezinnen, Ook transities op oudere leeftijd komen aan bod (woonzorgcentrum, pensionering, verweduwing). De studie zal ook aandacht schenken aan het levensloopperspectief en aan de genderdimensies. De studie zal tot stand komen in samenwerking tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering en externe onderzoekers (op vrijwillige basis en zonder vergoeding). Er zal gebruik worden gemaakt van beschikbare bronnen zoals Gender and Generation Survey, SiV-data (Scheiding in Vlaanderen), de SILC-survey, SHARE-data, de Gezondheidsenquête, Kruispuntbank SZ, SCV-survey, alsook administratieve databronnen. Mijlpalen - Oproep intern en extern: 6/ Eerste werkteksten: 4/ Review en herwerking van teksten: tot 7/ Inleiding en uitleiding: 9/ Publicatie drukklaar: oktober 2013 Sociale Staat van Vlaanderen 2013 De Sociale Staat van Vlaanderen geeft uitvoering aan een resolutie van het Vlaams Parlement (28 maart 2007) en kan beschouwd worden als een strategisch project in het kader van de ViA-doorbraak rond de Warme Samenleving. 7

8 In de eerste editie van de Sociale Staat van Vlaanderen (2009) werd een historisch overzicht gegeven en in de tweede editie (2011) werd een internationaal vergelijkende invalshoek gehanteerd. In de editie 2013 komt per levensdomein één specifieke uitdaging aan bod. Het gaat in het bijzonder over ongekwalificeerde uitstroom, werkbaar werk, de inkomenssituatie van eenoudergezinnen, geestelijke gezondheid, energie-armoede en energie-efficiënte bij wonen, digitale participatie en verkeersleefbaarheid. Deze uitdagingen werden geselecteerd op basis van de vaststellingen in de twee vorige edities van de Sociale Staat van Vlaanderen. Telkens worden vier onderzoeksvragen voorgelegd. - Wat is de stand van zaken op het vlak van de uitdaging? Beschrijving van de situatie nu en de evolutie over de voorbije 10 jaar (vanaf 2000 indien beschikbaar), de positie van Vlaanderen tegenover andere regio s/gewesten en (Europese) landen, eventuele verschillen naar sociaaleconomische of sociaaldemografische kenmerken van het individu. Verklaringen voor deze situatie. Gevolgen van de uitdaging voor de leefsituatie van de Vlaming op andere levensdomeinen. - Hoe zal de situatie van de uitdaging er bij constant beleid uitzien over 10 jaar (2025)? - Welke beleidsmaatregelen of goede praktijkvoorbeelden hebben in het buitenland hun waarde bewezen? - Kunnen deze beleidsmaatregelen of goede praktijkvoorbeelden ook in Vlaanderen worden toegepast om de uitdaging in zijn algemeenheid op te lossen en eventuele kloven tussen sociaaleconomische en sociaaldemografische groepen te verkleinen? Wat zijn hierbij de belemmeringen en opportuniteiten? Dit onderzoek wordt grotendeels uitbesteed. Er werd in 2012 een oproep gelanceerd (in overeenstemming met de procedure op overheidsopdrachten) bij de Vlaamse universiteiten en hogescholen om bijdragen voor te bereiden. Een stuurgroep met deskundigen uit de betrokken departementen, vertegenwoordigers van de middenveldorganisaties (Verenigde Verenigingen) en het Vlaams Parlement, heeft de onderzoeksvoorstellen beoordeeld en zal deze verder opvolgen in De Studiedienst zal de in- en uitleiding schrijven. De resultaten zullen besproken worden op een studiedag en in overleg met het kabinet van de minister-president gekaderd worden in het ViA-toekomstplan. Mijlpalen - Oproep voor bijdragen: tot 12/9/ Gunning: 11/ Bilateraal overleg met opdrachtnemers: 2/ Eerste teksten: 4/ Review en herwerking teksten: tot 7/ Publicatie drukklaar: eind 10/ Publicatie en studiedag: december Webartikels: minimaal 8 artikels Naast de SVR-Studies die een thema grondig en multidisciplinair analyseren, valoriseert SVR de resultaten van allerlei adviezen, presentaties op binnenlandse en buitenlandse congressen en analyses op recente datasets onder de vorm van korte webartikels. Er wordt gefocust op demografische, macro-economische en sociaal-maatschappelijke thema s. Het is de bedoeling om in 2013 een aantal artikels rond deze hoofdthema s op periodieke basis te publiceren. Volgende SVR-Webartikels kunnen nu al worden aangekondigd voor

9 - Demografische thema s Afhankelijk van beschikbaarheid data. - Sociaalmaatschappelijke thema s Participatie van kansengroepen (personen met handicap, personen van vreemde herkomst) (meerdere bronnen waaronder SCV-survey). Ongehuwd samenwonen na een echtscheiding in Vlaanderen (SiV-data). Perceptie van de gezondheid en gezondheidszorg bij Vlamingen (ISSP-2011). Mening van Vlaamse bevolking over beroepsonderwijs en opleiding (Eurobarometer- 2011). Levenstevredenheid. - Economische thema s Conjunctuur (halfjaarlijks). Inkomens en bestedingen van huishoudens (huishoudbudgetenquête). Macro-economische vooruitzichten (HERMREG). Mijlpalen - Gespreid over heel jaar, 1 per maand Kennis delen (NIEUW) De resultaten van onderzoek kunnen bekend worden gemaakt via meerdere kanalen. Ten eerste is er de klassieke weg van SVR-Studies en Webartikels. Deze onderzoeksresultaten kunnen naast de bekendmaking via de SVR-website verder hun weg vinden via artikels in andere vaktijdschriften, presentatie op een studiedag. Kennis kan ook gedeeld worden via andere wegen. SVR kan het initiatief nemen om kennis te delen via formules die bij kwalitatief onderzoek worden toegepast zoals expertenpanels, focusgroepen, Binnen SVR kunnen we een discussienota opstellen met vaststellingen op basis van empirische gegevens, literatuuroverzicht over mogelijke theorieën. Via workshops, discussiefora met academici, middenveldorganisaties, bevoegde administraties enz., kan de probleemstelling vanuit meerdere disciplines en invalshoeken worden aangevuld en verdiept. De groep moet niet te groot zijn, de kwaliteit van de expertise in de diepte (specialisme) en de breedte (integrale benadering) telt. Deze debatten kunnen uitmonden in een verslag met aanbevelingen voor verder onderzoek (SVR, eventueel met steunpunten), verder overleg en netwerking, adviezen, Dit instrument van expertenpanels kan ex ante (om een idee uit te werken) of ex post (om beschikbare onderzoeksresultaten te laten doorwerken) worden ingezet. Door deze formule kan SVR zich nog beter profileren als kennisplatform door ideeën aan te bieden voor vernieuwend onderzoek, door beschikbare kennis op een flexibele en snelle manier bijeen te brengen. Deze formules van kennisdeling zullen binnen SVR verder worden uitgewerkt (interne richtlijnen over procesverloop) en worden uitgetest op een pilootproject. 1.2 Medewerking aan externe onderzoeksprogramma s Als studiedienst wil SVR kennis vergaren en kennis delen door deel te nemen aan netwerken en aan stuurgroepen die wetenschappelijk onderzoek begeleiden. 9

10 1.2.1 Steunpunten (derde generatie) SVR maakt deel uit van de stuurgroepen en/of van begeleidende werkgroepen van enkele Steunpunten: bestuurlijke organisatie (stuurgroep), welzijn, volksgezondheid en gezin (centrale stuurgroep), inburgering (stuurgroep), regionale economie (stuurgroep), buitenlands beleid internationale handel (stuurgroep), SSL (stuurgroep), werk en sociale economie (werkgroepen), wonen (werkgroepen), financiën en begroting (werkgroepen) Externe onderzoeksprogramma s Scheiden in Vlaanderen Het onderzoeksproject Scheiden in Vlaanderen' (SiV) dat door het IWT wordt gefinancierd binnen het Programma Strategisch Basisonderzoek, loopt van 2007 tot midden De verplichtingen van de Studiedienst van de Vlaamse Regering met betrekking tot de redactie van policypapers lopen ten einde in In 2013 zal SVR enkel nog de consortiumvergaderingen bijwonen en meewerken aan de voorbereiding van een studiedag in april GGP In 2013 maakt SVR verder deel uit van het wetenschappelijk begeleidingscomité en comité van opdrachtgevers. In het kader van de operationele doelstelling rond onderzoek voorzien we in 2013 twee SVR-Studies en een publicatie over de Sociale Staat van Vlaanderen. Er worden zoals de twee voorbije jaren twee studiedagen gepland. Er zullen minstens 8 webartikels worden geschreven. Dit aanbod stemt overeen met de afgesproken output in de beheersovereenkomst voor de periode Er wordt gezocht naar nieuwe formules van kennisdeling. In 2013 zal SVR ook ondersteuning bieden aan de Steunpunten en ten dele nog aan een externe onderzoeksprogramma s (SiV). 1.3 Toepassing van beschikbare modellen voor macro-economische en demografische projecties ten behoeve van beleidsvraagstukken De Studiedienst van de Vlaamse Regering ontwikkelt twee instrumenten die ertoe bijdragen de toekomst op korte en middellangetermijn te verkennen op het domein van demografische en macro-economische vooruitzichten. Om deze projecties te kunnen onderbouwen, zijn tijdreeksen nodig die continu moeten geactualiseerd worden. De modellering vergt bovendien inzichten in de ontwikkelingsmechanismen en conjunctuuranalyses. Deze maken deel uit van het globale onderzoeksprogramma van SVR Exploitatie van rekenmodel en databanken over bevolking- en huishoudenprojecties ten behoeve van het beleid In 2010 werd een rekenmodel uitgewerkt voor de middellangetermijnprojectie van bevolking en van aantallen huishoudens naar huishoudgrootte tot op het gemeentelijke niveau. In 2013 zal het projectiemodel voor huishoudens worden uitgebreid met een module waarmee ook huishoudtypes (LIPRO-typologie) kunnen worden geprojecteerd. Tot op heden 10

11 werd enkel de huishoudgrootte geprojecteerd. Die module kan al getest worden op oudere data. Van zodra de nieuwe module gevalideerd is, kan ze worden toegepast bij de levering van actuele data. Het actualiseren van de gemeentelijke bevolkingsprojecties is afhankelijk van de toelevering van officiële bevolkingsgegevens door ADSEI. Na enige vertraging is er een inhaalbeweging in het vooruitzicht gesteld. Van zodra ADSEI de officiële en volledige bevolkingsgegevens voor 2011 en 2012 levert, worden ze verwerkt in het datawarehouse demografie van SVR zodat ze beschikbaar komen voor analyse (geboorten, overlijdens, migraties en huishouddynamiek), hypotheseformulering en projecties. SVR zal ondersteuning bieden aan de diensten van de Vlaamse overheid die hierom vragen. Bijvoorbeeld om toekomstige aantallen kinderen en jongeren (zie jeugdbeleidsplan) en om ouderen (zie ouderenbeleidsplan) in beeld te brengen (op gemeentelijk niveau) Verdere ontwikkeling van HERMREG-model (NIEUW) Het huidige HERMREG-model is top-down van aard. Schokken (bijvoorbeeld een beleidsmaatregel of een olieprijsschok) kunnen op dit moment dan ook enkel via het nationale niveau in het model ingebracht worden. Dit wil zeggen dat het moet gaan om gebeurtenissen op Belgisch vlak of die zich evenredig voordoen in alle gewesten. Omdat de ambitie van alle partners van het project verder reikt dan enkel het opstellen van middellangetermijnvooruitzichten of het evalueren van nationale externe schokken (zoals een olieprijsschok), werd er overgegaan op een gefaseerde transformatie van het huidige top-down model naar een model dat ook bottom-up elementen bevat (hybride model). Momenteel is fase 3 van het HERMREG-project beëindigd. In deze fase 3 werden er regionale productiefuncties in het model ingebracht (aanbodzijde economie). De vraag naar de verschillende productiefactoren (arbeid, kapitaal, energie en overige intermediaire input) wordt in het nieuwe model op regionaal niveau bepaald. De nationale vraag naar een productiefactor is de som van de regionale vragen (bottom-up dus). Het model leidt tot afwijkende resultaten ten overstaan van het top-down model. Op een studiedag met experten zal toelichting worden gegeven bij de methodiek en zullen verklaringen worden gezocht voor de verschillen in resultaten. Ondertussen is fase 4 van het HERMREG-project gestart. In deze fase wordt naar een verdere ontwikkeling in de richting van een bottom-up model gestreefd, maar dan aan de vraagzijde van de economie met onder meer de investeringen per leverende bedrijfstak (de investeringen per investerende bedrijfstak zijn reeds gemodelleerd), macro-economische raming van de particuliere consumptie en de overheidsconsumptie, de geregionaliseerde internationale handel, de handel tussen de Belgische gewesten. Verder wordt er een categorisering van de werkgelegenheid voorzien (volgens leeftijd en geslacht). Voor bepaalde onderdelen van fase 4 is het ook wachten op de oplevering van de benodigde data zoals de output van een samenwerking tussen de NBB en de drie gewesten (werkgroep regionalisatie bestedingsoptiek van de nationale rekeningen, i.h.b. de finale consumptie (particulier en overheid afzonderlijk) en de invoer en uitvoer van goederen en diensten). Het doel van de uitbreiding van het HERMREG-model (fase 4) speelt op meerdere fronten. Enerzijds wil men meer regionale vooruitzichten over meerdere reeksen. Verder is het de bedoeling om de accuraatheid van de vooruitzichten te verhogen, hoewel in se een top-down met endogene verdeelsleutels ook performant is. Ten laatste beoogt de uitbreiding van het HEMREG-model de mogelijkheden inzake evaluatie van regionale schokken te vergroten. Het ultieme streefdoel is een volledig bottom-up model. Een dergelijk model is het meest geschikt voor het opstellen van regionale vooruitzichten en het evalueren van regionale 11

12 asymmetrische schokken. Een dergelijk model komt dan ook beter tegemoet aan de veranderende staatsstructuur. Dergelijke evolutie zal echter tijd vergen. Onder meer door databeperkingen is een regionale versie van het volledige HERMES-model op korte termijn zeker niet realiseerbaar. Mijlpalen - Nieuwe macro-economische projecties voor periode tegen juni 2013 op basis van bestaande top down model. - Studiedag voor experten over fase 3 van model en aanzet tot fase 4 (november 2013). - Voortzetten van fase vier in richting van bottum-up model (tot eind 2014) Kortetermijnprojectiemodel (NIEUW) Naast HERMREG, dat een macro-economisch middellangetermijnmodel is, rijst de vraag naar kortetermijnprojecties die gebaseerd zijn op basis van conjunctuurgegevens (zie schriftelijke vraag van de heer L. Vereecke). De Studiedienst van de Vlaamse Regering zal in de loop van 2013 een haalbaarheidsstudie maken in overleg met andere experten. Zijn er goede voorbeelden in de andere gewesten of in andere regio s? Zijn er voldoende geregionaliseerde gegevens beschikbaar om dergelijk model te voeden? Hoe frequent zou een update moeten gebeuren? Hoe moet het politieke niveau omgaan met dergelijke projecties naast de middellangetermijnprojecties? Welke implicaties zou de opmaak van dergelijk model hebben voor SVR? Deze voorstellen worden besproken met experten op Vlaams en federaal niveau. Mijlpaal: voorjaar 2013 In 2013 zal bij bevolkingsprojecties de focus liggen op de actualisatie van de nodige data. SVR participeert met andere instellingen aan de ombouw van het macro-economisch HERMREG-model tot een bottum-up model en zorgt dat er nieuwe macro-economische projecties klaar zijn voor de periode In 2013 zal het HERMREG-model ook concreet worden toegepast in functie van vraagstellingen. Daarnaast zal de haalbaarheid en opportuniteit van kortetermijnprojecties worden onderzocht. 1.4 Jaarlijks volgen van omgevingselementen en effecten van het overheidsbeleid Onder deze operationele doelstelling valt het jaarlijkse indicatorenboek VRIND. De effecten van domeinoverschrijdende beleidsplannen zoals het Pact 2020, Europa 2020, worden meetbaar gemaakt. Daarnaast worden thematische monitoren op vraag van ministers met horizontaal coördinerende bevoegdheden samengesteld en periodiek gemeten. 12

13 1.4.1 VRIND Het VRIND-rapport (Vlaamse Regionale Indicatoren) gaat aan de hand van gevalideerde indicatoren (door beleidsraden) na in welke mate de beleidsmaatregelen die in het Vlaamse regeerakkoord en in de onderscheiden beleidsnota s werden aangekondigd, al tot meetbare effecten hebben geleid. In 2013 komt er een nieuwe editie van VRIND die de verdere realisatie van het regeerakkoord en ViA-doorbraken zal opvolgen (najaar 2013). Op vraag van de bevoegde coördinerende minister zal een hoofdstuk gewijd worden aan het gezinsbeleid van de Vlaamse Regering. In deze focus zal gebruik worden gemaakt van de indicatorenset die op de Gezinsconferentie van 26 april 2012 rond combinatie van gezin, werk en zorg werd gevalideerd. In de editie 2013 zal opnieuw de duurzaamheidsindex en de leefbaarheidindex voor Vlaanderen worden berekend. Mijlpaal - Publicatie oktober Minstens zes horizontale en transversale beleidsmonitoren samenstellen en opvolgen De effecten van het Pact 2020 worden in 2013 geactualiseerd op basis van een uitgebreide set van indicatoren die door de stakeholders werden afgesproken. De resultaten van de vierde meting worden in het voorjaar 2013 voorgesteld aan de Raad van Wijzen en zullen worden gekaderd in de evaluatie van ViA: heeft het beleid gedaan wat mogelijk was om de streefdoelen te bereiken, hoe kan de kloof tussen de huidige situatie en de gewenste situatie nog beter worden gedicht? Ook het Vlaamse Hervormingsprogramma in het kader van de Europa 2020 strategie wordt aan de hand van de door de Vlaamse Regering gevalideerde indicatorenset opgevolgd en geactualiseerd in afspraak met de Stafdienst van de Vlaamse Regering (voorjaar 2013). In het voorjaar 2013 zal SVR een nieuwe editie uitgeven van Flanders Outlook (Engelstalig). In deze brochure wordt Vlaanderen vergeleken met andere Europese regio s (NUTS 2- niveau) op basis van indicatoren die de innovatieve economie in beeld willen brengen. In 2013 worden op vraag van coördinerende ministers thematische monitoren geactualiseerd. - Jaarlijkse actualisatie van: de lokale integratiemonitor (voorjaar en najaar 2013) de armoedemonitor (voorjaar 2013) de milieugedragsindicatoren (voorjaar 2013) ICT-monitor (najaar 2013) - Maandgegevens: de conjunctuurbarometer met resultaten van consumentenvertrouwen (maandelijkse update) Daarnaast worden ook monitorrapporten opgesteld die het subregionale beleid ondersteunen. In deze rij passen: de omgevingsanalyse voor Limburg; het cijferboek over de Vlaamse Rand; 13

14 Stadsmonitor 2014: in 2013 is een evaluatie voorzien van de Stadsmonitor en worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe dataverzameling in Publicatie: februari 2015 (NIEUW). Op vraag van de Vlaamse Regering zal de Studiedienst de herkomst van de bevolking per gemeente berekenen op basis van de recentst beschikbare bevolkingsgegevens, met het oog op de uitvoering van het decreet lokaal integratiebeleid (NIEUW). In het kader van het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid werd een set van kernindicatoren samengesteld door het College van Ambtenaren-generaal. De barometer wordt halfjaarlijks gemeten als onderdeel van de opvolgingsrapportering van de strategische doelstellingen en sleutelprojecten die moeten leiden tot een efficiëntere overheid. Er volgt een actualisatie in mei en oktober Voorbereiding Bijdrage aan nieuwe Vlaamse Regering - algemene omgevingsanalyse (NIEUW) Voor de zesde keer op rij zal de Vlaamse administratie vanuit haar beleidsondersteunende rol een Bijdrage leveren aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering. De Bijdrage is een werkstuk van het geheel van de Vlaamse overheidsadministratie: departementen en agentschappen. De elementen van de Bijdrage moeten in eerste orde de aandacht vestigen op de uitdagingen voor de Vlaamse Regering en zij moeten dienen als onderbouw voor potentiële beleidskeuzen die het politieke niveau maakt bij het tot stand komen van het regeerakkoord. De Bijdrage moet kaderen in een langetermijnvisie en focussen op hoofdlijnen en mogelijke strategische opties. Net als in de vorige versie is de bijdrage opgevat als een drieluik: - een algemene omgevingsanalyse; - een rapport over de budgettaire toestand; - voorstellen en denkpistes voor toekomstig beleid. De omgevingsanalyse moet beknopt blijven. Op basis van een verkenning en analyse van internationale trends over demografische, macro-economische, cultureel-maatschappelijke, ecologische, politiek-institutionele en technologisch-innovatieve ontwikkelingen (DECEPTmodel) voor de komende 20 jaar, wordt nagaan of de huidige ViA-doorbraken daarop een voldoende antwoord bieden. De blik van de algemene omgevingsanalyse gaat dus verder dan 2020, maar met een duidelijke focus. De Studiedienst van de Vlaamse Regering zal eindredacteur zijn van de algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen. Voor de verkenningen wordt een beroep gedaan op de aanwezige expertise binnen de Vlaamse overheid en op recente prognoses van overheidsinstellingen. Mijlpaal (sluit aan bij planning voor Bijdrage aan nieuwe Regering -Stafdienst Vlaamse regering coördineert) - eerste versie van algemene omgevingsanalyse: voorjaar eindversie: oktober Toekomstverkenningen De Studiedienst heeft expertise opgebouwd rond toekomstverkenningen. SVR realiseerde al drie keer toekomstscenario s voor Vlaanderen in het kader van de Bijdrage aan de Vlaamse Regering. Er is een handleiding beschikbaar met betrekking tot scenario s. In 2013 zal SVR verder ondersteuning bieden aan diensten die plannen hebben om toekomstverkenningen op te zetten, zowel op methodologisch als inhoudelijk vlak. 14

15 Op de SVR-website wordt de bestaande inventaris van relevante achtergrondinformatie, methodologische handboeken en goede praktijkvoorbeelden vanuit de overheid actueel gehouden. De Studiedienst van de Vlaamse Regering is door de Vlaamse Regering aangeduid als partner in het samenwerkingsverband dat een toekomstvisie moet uitwerken voor Vlaanderen en Nederland. De leidend ambtenaar maakt deel uit van de Denkgroep. Na een verkennende fase in 2012, zal een visienota ontwikkeld worden en zal een agenda met strategische aandachtspunten worden samengesteld. Er wordt een publieksmoment voorzien met de minister-presidenten van Vlaanderen en Nederland. Hier zal ook moeten beslist worden hoe dit traject moet worden voortgezet en met welke ondersteuning. SVR zal in 2013 een nieuwe editie van VRIND publiceren en de indicatoren van het Pact 2020 actualiseren. Daarnaast zullen minstens zes horizontale monitoren in de loop van het jaar worden geactualiseerd. Vanaf 2013 wordt jaarlijks de omvang van de bevolking van vreemde herkomst berekend op basis van meest recent beschikbare bevolkingsgegevens. Om het toekomstgericht beleid van de Vlaamse Regering te onderbouwen, wordt in 2013 een algemene omgevingsanalyse gemaakt en worden diensten ondersteund bij toekomstverkenningen. 15

16 2. COÖRDINATIE STATISTIEK De ontsluiting van beschikbare data is één van de prioriteiten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering die een coördinerende opdracht heeft voor wat de regionale openbare statistieken betreft. De dataverzameling, bewerking en ontsluiting gebeurt in functie van beleidsgericht onderzoek en monitoring van het beleid. De lacunes aan regionale data worden opgevuld met primaire dataverzameling, op eigen initiatief of in samenwerking met andere overheidsdiensten. 2.1 Optimaal gebruik van bestaande databanken bevorderen en primaire dataverzameling organiseren SCV-survey De survey naar sociaal-culturele verschuivingen in waarden, houdingen en gedragingen (SCV-survey) van Vlamingen wordt jaarlijks (sinds 1996) georganiseerd bij een representatief staal van Vlamingen (Belgen en niet-belgen van 18 jaar en ouder) in Vlaanderen. Het is een face-to-face-enquête. In de vragenlijst voor 2013 zal de monitoring van beleidsdoelstellingen heel centraal staan. - Vrind 2014: vragen over cultuur, vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk, lidmaatschap verenigingen, sport, nieuwe media, zich zorgen maken over, politiek, overheid,. - Pact 2020: vragen over sociaal kapitaal (o.a. vertrouwen medemens, vertrouwen instellingen, sociale contacten, deelname aan het maatschappelijk leven), vragen over de tevredenheid met verschillende levensaspecten en algemene vraag levenstevredenheid; vragen over de overheid met vertrouwen instellingen, tevredenheid verschillende overheidsniveaus, uitwerking discriminatie-indicator met in editie 2013 aandacht voor houding tegenover personen van vreemde herkomst en contact met en houding tegenover holebi s. - Met het oog op de opvolging van de leefsituatie-index (zie VRIND), komt er een herhaling van verschillende vragen uit SCV2011 en SCV2012 over a) gezinssamenstelling; b) woonsituatie met soort woning, aantal woonvertrekken, eigenaarschap, afbetaling en bedrag woonkosten, voorzieningen in de woning, staat van de woning, buurt, financiële problemen; c) gezondheid met subjectieve gezondheidsvragen, sport; d) vrije tijdsbesteding met uren vrije tijd, tevredenheid vrije tijd en culturele participatie; e) sociale participatie met verenigingsleven, vrijwilligerswerk, sociale contacten; f) veiligheid met overlast in de buurt en slachtofferschap. - Op het einde van de vragenlijst worden enkele nieuwe vragen over algemeen welzijn opgenomen. - In het luik sociaal-demografische achtergrondkenmerken worden enkele wijzigingen voorgesteld. Het veldwerk loopt in het voorjaar, de gegevens zijn beschikbaar in het najaar Het veldwerk wordt uitbesteed. Hiertoe werd eind 2012 al een bureau geselecteerd (wet op overheidsopdrachten). Mijlpalen - Toewijzing van veldwerk: eind Veldwerk: maart-juni Datacleaning: zomer Gewogen dataset beschikbaar: oktober

17 2.1.2 ISSP-survey (NIEUW) Vanaf 2013 wordt de International Social Survey niet langer gekoppeld aan de SCV-survey (drop off van vragenlijst) maar wordt het een afzonderlijke postenquête bij een representatief staal van de bevolking in België (1.000 respondenten per gewest). De Studiedienst van de Vlaamse Regering maakt samen met de Waalse instelling IWEPS deel uit van het internationale onderzoeksnetwerk. Hierdoor kunnen de houdingen en gedragingen in de twee gemeenschappen en de drie gewesten worden vergeleken. Deze enquête wordt in België voortaan tweejaarlijks georganiseerd, met telkens twee jaarthema s op basis van de vragenlijst die door het internationale netwerk is gevalideerd. De thema s in 2012 en 2013 zijn familie en genderrollen en nationale identiteit. Het veldwerk wordt in het najaar 2013 georganiseerd. Omwille van de privacywet zullen de postenquêtes worden verzonden door het Rijksregister. Mijlpalen - Voorbereiding postale enquête: zomer Veldwerk i.s.m. Rijksregister: najaar Datacleaning: najaar Aanmaak en oplevering Belgisch ISSP-bestand: eind Tevredenheid over Vlaamse administratie In 2013 wordt een nieuwe een postenquête georganiseerd bij de burgers met de vraag of ze tevreden zijn over de dienstverlening en werking van de Vlaamse administratie. Dit initiatief past in het sleutelproject Barometer van een Slagkrachtige Overheid. In 2011 kregen de burgers al een vragenlijst in te vullen. Naast vragen over het imago van de Vlaamse administratie en vragen over de algemene tevredenheid met de dienstverlening en het vertrouwen in de instellingen, wordt gepeild naar de tevredenheid over de werking van de administratie in specifieke dienstverleningsprocessen waarmee burgers te maken krijgen (toelagen, informatieverstrekking, beoordeling van het aanbod aan voorzieningen en vormen van dienstverlening). Mijlpalen - Veldwerk: najaar Analyse: eind Rapportering aan CAG: mei Databeheer en ontsluiting (NIEUW) Indien SVR zich wil ontplooien als uniek loket voor Vlaamse regionale statistieken, moeten er meerdere acties worden ondernomen. SVR moet een goed overzicht hebben van de beschikbare datasets. De inventarisatie die nu loopt via het Coördinatiecomité Statistiek is hiertoe een goede aanzet. Dit vervolledigt het partiële overzicht dat we al hadden op basis van de levering van data voor allerlei monitoring- en onderzoeksprojecten. In 2013 moeten we samen met het Platform Statistiek overleggen hoe we met deze informatie zullen omgaan op het gebied van hergebruik en ontsluiting. Het is belangrijk te weten of deze datasets kwaliteitsvol zijn. Tot op heden werden de cijfers die via de SVR-website of de website lokalestatisiteken.be werden verspreid, gedocumenteerd. Hiervoor werd een eigen systeem ontworpen (FRED) waarin al een duizendtal reeksen beschreven werden. De inhoud hiervan is in overeenstemming met de richtlijnen van Eurostat ter zake. Daarnaast stellen we vast dat heel wat producenten ook hun data goed beginnen te documenteren. 17

18 In het vooruitzicht van interfederale samenwerking met ADSEI, moeten we onderzoeken of het opportuun is om een eigen systeem te blijven onderhouden (en dus te actualiseren) en/of gebruik te maken van het metadatasysteem dat ADSEI recent heeft online gezet en waarvan de Waalse collega s gebruik maken om hun datasets te documenteren. Dit kan een opportuniteit zijn in het vooruitzicht van een gemeenschappelijk statistisch meerjarenprogramma. De website lokale statistieken heeft tot doel gemeentelijke statistieken voor iedereen toegankelijk te maken. Deze website wordt eveneens ontsloten via de site voor open data (http://data.gov.be/). In 2013 is een evaluatie van het aanbod aangewezen in functie van de informatiebehoeften van de nieuw verkozen gemeente- en provincieraden. De datasets worden nu ontsloten volgens thema en volgens projecten. We moeten onderzoeken of de primaire gebruikers (lokale besturen) hier hun weg vinden en/of andere manieren van integratie verlangen. Er zal gezocht worden naar een aangepaste look and feel (front office) een betere organisatie van de back office zodat de updates van de rapporten sneller kunnen verlopen. In 2013 zal de Studiedienst ook een beslissing moeten nemen met betrekking tot de ondersteunende serverinfrastructuur. In het kader van de primaire dataverzameling staat in 2013 de organisatie van de jaarlijkse SCV-survey op het programma en de tweede meting van de tevredenheid van de burgers over de werking van de Vlaamse administratie. In 2013 wordt voor het eerst de ISSP-enquête georganiseerd in samenwerking met IWEPS (Waalse studiedienst). In 2013 wordt nagedacht over de inhoud en de look and feel van de front office van de website lokale statistieken. Er wordt ook onderzocht hoe de veelheid aan toepassingen om data te documenteren, kan worden vereenvoudigd zonder afbreuk te doen aan de vereisten die Eurostat hierover oplegt aan de statistiekproducenten. 2.2 Samenwerking met federale instanties voor meer regionale data Samenwerking met ADSEI (NIEUW) In de aanloop naar de uitvoering van de aangekondigde zesde staatshervorming werd begin 2012 een fiche opgesteld met mogelijke denkpistes over een hechtere samenwerking tussen ADSEI en de gewestelijke instellingen (SVR, IBSA, IWEPS). Deze denkpistes werden in 2012 op informele wijze getoetst bij de andere gewestinstellingen en leidde tot een visietekst waarin de vier betrokken partners (ADSEI, SVR, IBSA en IWEPS) een gelijkwaardige rol krijgen bij het uittekenen van het operationele plan dat uitvoering moet geven aan de opdrachten van Eurostat en van de betrokken politieke niveaus. Deze visietekst zal in 2013 verder op politiek niveau worden besproken. Binnen het kader van het Coördinatiecomité Statistiek werd in het najaar 2012 een inventaris gemaakt van beschikbare statistieken zowel vanuit het federale als het regionale niveau. Dit overzicht behelst de primaire databronnen en afgeleide datasets die publiek ontsloten worden met betrekking tot thema s die Eurostat oplegt of die een legale basis (Europese, nationale, regionale) hebben. Aan deze inventaris kunnen facultatief andere databronnen worden toegevoegd met een periodiek karakter, die openbaar worden gemaakt (link met open data) en die beantwoorden aan kwaliteitscriteria zoals bepaald in de statistiekwet. 18

19 Deze inventaris vormt de aanloop voor een statistisch programma zoals Eurostat dit aan de lidstaten oplegt. Dit meerjarenprogramma wordt in 2013 voorbereid door het Coördinatiecomité Statistiek (NIEUW). De Hoge Raad voor Statistiek vertegenwoordigt de gebruikers van statistiek. Hierin is ook SVR vertegenwoordigd. De Hoge Raad zal de vraag naar behoud van bestaande data en de behoefte aan nieuwe statistieken registreren. De afstemming tussen vraag en aanbod zal gebeuren binnen de schoot van het Coördinatiecomité. Het ontwerp van meerjarenprogramma statistiek zal in 2014 door ADSEI (erkend nationaal instituut voor statistiek) aan Eurostat worden voorgelegd na goedkeuring door de bevoegde federale minister (zolang er geen samenwerkingsakkoord is). SVR zal via het Platform Statistiek de voorbereiding op Vlaams niveau coördineren Samenwerking met NBB (NIEUW) De samenwerking met de NBB over de productie van regionale economische data waaronder trimestriële ramingen over het regionale BBP, de regionale opdeling van de consumptieve bestedingen van de overheden en van de handel in goederen en diensten, loopt tot eind De resultaten zullen worden besproken op de begeleidende stuurgroep en worden gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité van het INR. Deze regionale economisch-financiële informatie is onder meer nuttig voor de berekening van de bestedingen van de afzonderlijke overheden, de actuele opvolging van de economische ontwikkelingen, de input-outputrelaties tussen sectoren, de handelsrelaties tussen de gewesten en de opvolging van de Europese dienstenrichtlijn. Om tot een coherent geheel te komen stelt de NBB voor dat het project met een jaar wordt verlengd. Voor wat de consumptieve bestedingen van de gezinnen betreft, moet onderzocht worden of er voor bepaalde producten betere data bestaan dan de gezinsbudgetenquête. Voor de in- en uitvoer van goederen moeten de verdelingen herwerkt worden volgens de NACE2008-nomenclatuur en aangevuld worden met recentere data (na 2008). Voor de inen uitvoer van diensten wordt nagegaan of een regionale interpollatie mogelijk is voor de jaren vóór 2005 (oud systeem) en de jaren na 2008 (nieuw systeem). Nadien moeten alle resultaten worden gestroomlijnd (bv. alle zelfde beginjaar 2000). Als alle stappen doorlopen zijn, bestaan er voor de eerste maal regionale reeksen - tegen lopende prijzen en per gewest - over de internationale in- en uitvoer, de consumptieve bestedingen van gezinnen, de overheid en IZW s. Op basis van huidige bronnen kan de interregionale handel maar gedeeltelijk worden geraamd. Regionale reeksen over btw, beloning van werknemers en bruto-investeringen in vaste activa worden al gepubliceerd door de NBB. Mogelijke uitbreidingen van het project zijn de interregionale handel (deels af te leiden uit btw-leveranciersbestand), productdetail van de in- en uitvoer (beperkt beschikbaar consumptieve bestedingen en niet voor interregionale handel) en volumeramingen (nu in prijzen). Dit alles samen vergt een capaciteit van 3 mensjaren voor de betrokken actoren. Er moet nog met de NBB en de gewesten onderhandeld worden wat noodzakelijk is en waarvoor extra mensmaanden zullen ingezet worden. Het bestaande samenwerkingscontract moet nadien worden aangepast Samenwerking met Instituut Nationale Rekeningen (NIEUW) Naar aanleiding van de dialogue visit van Eurostat aan België in het voorjaar 2012, werden een aantal aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de gegevensuitwisseling tussen België en Eurostat. Deze aanbevelingen hadden onder meer betrekking op de afbakening van de overheidsdiensten (problematiek van universiteiten, PPS-constructies, gesubsidieerde organisaties), het centraal verzamelen van gegevens, de tijdige levering van data van alle bestuursniveaus, de certificering van rekeningen die buiten het toepassingsveld 19

20 liggen van het Rekenhof. Er zijn meerdere betrokken partijen: Nationale Bank van België, Federaal Planbureau, Nationaal Instituut voor Statistiek; FOD F&B en de Gemeenschappen en Gewesten, alsook het Rekenhof als controleorgaan. Om de gemaakte afspraken te consolideren, wordt aanbevolen dat een protocol van samenwerking wordt afgesloten. Om tot goede afspraken te komen werd in het najaar 2012 een Task Force High Level opgericht met de betrokken actoren. De Studiedienst maakt deel uit van de delegatie van de Vlaamse Regering. De leidend ambtenaar zal in 2013 deze werkzaamheden verder opvolgen samen met de SG van het departement F&B die eveneens deel uitmaakt van de Task Force. Er zal een terugkoppeling gebeuren naar de bevoegde kabinetten en administraties Samenwerking met Vlaamse Gemeenschapscommissie SVR volgt de werkzaamheden van de Task Force Brussel op. In overleg met de Meet- en Weetcel van de VGC en de betrokken departementen wordt een omgevingsanalyse up to date gehouden. Met het oog op een betere coördinatie van het statistiekbeleid, wordt de samenwerking met ADSEI, FPB, NBB en met VGC voortgezet en wordt in 2013 gewerkt rond concrete projecten zoals statistisch meerjarenprogramma, uitbreiding HERMREG-model, uitbreiding van regionale economische data en verzameling van data over Vlaamse aanwezigheid in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 2.3 Kennis en middelen met betrekking tot dataverzameling op Vlaams niveau bundelen in het kader van horizontale projecten Samenwerking met Documentatiecentrum Vlaamse Rand Het Documentatie- en Informatiecentrum van de Vlaamse Rand, een samenwerkingsinitiatief tussen de Stafdienst van de Vlaamse Regering, vzw De Vlaamse Rand, de provincie Vlaams-Brabant en de Studiedienst van de Vlaamse Regering, biedt ondersteuning voor het horizontale beleid rond de Vlaamse Rand (zie beleidsnota Vlaamse Rand). Het Cijferboek met indicatoren die het socio-economisch profiel en de financiële toestand van de 19 randgemeenten in beeld brengen, wordt geactualiseerd Samenwerking met actoren voor lokale statistieken Het samenwerkingsinitiatief tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse Vereniging van Provincies (VVP) werd in 2011 hernieuwd en uitgebreid met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) uit Brussel. De stuurgroep begeleidt het unieke loket voor lokale statistieken. Dit loket ontsluit allerlei datasets die tot op gemeentelijk niveau informatie verschaffen. In 2013 zullen de nieuw verkozen gemeentelijke besturen nood hebben aan cijfers voor het opstellen van een nieuw geïntegreerd lokaal beleidsplan. Binnen het samenwerkingsverband zal onderzocht worden welke data hiervoor moeten ter beschikking worden gesteld. De Vlaamse beleidsprioriteiten zullen hierbij als kader dienen. 20

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Gemeente- en stadsmonitor in preview

Gemeente- en stadsmonitor in preview Gemeente- en stadsmonitor in preview Katie Heyse, Agentschap Binnenlands Bestuur Hilde Schelfaut, Statistiek Vlaanderen #TIV2017-30 november 2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Overzicht > Aanleiding

Nadere informatie

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren Woensdag 18 februari 2009 Inhoud Situering en korte historiek Concept Procedure Documentatie indicatoren VRIND 2008 Gebruik Webenquête Vaststellingen Situering en korte

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 Studiedienst van de Vlaamse Regering

Ondernemingsplan 2014 Studiedienst van de Vlaamse Regering Ondernemingsplan 2014 Studiedienst van de Vlaamse Regering INHOUD INLEIDING... 5 ACTIEPLAN 2014... 6 1. Betrouwbare analyse- en monitoringinstrumenten en beleidsgerichte studies... 6 1.1. Geïntegreerd

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Studiedienst van de Vlaamse Regering. Jaarverslag 2014

Studiedienst van de Vlaamse Regering. Jaarverslag 2014 2 0 1 4 Studiedienst van de Vlaamse Regering Jaarverslag 2014 Ter attentie van Minister-president van de Vlaamse Regering Maart 2015 I N H O U D INLEIDING... 6 REALISATIE VAN HET ACTIEPLAN 2014...7 1.

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Website lokale statistieken vernieuwd

Website lokale statistieken vernieuwd Website lokale statistieken vernieuwd Basistekst: Katie Heyse en Luc Deschamps Op www.lokalestatistieken.be kunt u terecht voor allerhande statistische informatie over de gemeenten, de steden en de provincies.

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Gemeente- en stadsmonitor

Gemeente- en stadsmonitor 18 In primeur Gemeente- en stadsmonitor uniek monitoringinstrument voor elke Vlaamse gemeente Katie Heyse Agentschap Binnenlands Bestuur Hilde Schelfaut Statistiek Vlaanderen (voorheen SVR) aanleiding

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Informatieve nota over de complementariteit van de armoedeplannen en -verslagen die regelmatig gepubliceerd worden door de Gewesten, de Gemeenschappen en op interfederaal niveau maart 2009 De verschillende

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Achtergrond en valorisatie van 20 jaar SCV-survey

Achtergrond en valorisatie van 20 jaar SCV-survey Achtergrond en valorisatie van 20 jaar SCV-survey Ann Carton, Luk Bral en Jan Pickery Studiedag 20 jaar peilen in Vlaanderen Leuven, 31 januari 2017 Inhoud Omgevingscontext ontstaan SCV-survey Van APS-survey

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

SBOV B-project september SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1

SBOV B-project september SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1 SBOV B-project 2010 Slagkrachtige Overheid 21 september 2010 Projectcoördinator: Projectuitvoering: Prof. Dr. Geert Bouckaert Jesse Stroobants SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

Verleden, heden, toekomst.

Verleden, heden, toekomst. luc.deschamps @dar.vlaanderen.be Leuven, 29 januari Luc Deschamps Verleden, heden, toekomst. Studiedienst de Vlaamse Regering Lokale statistieken: verleden Lokale statistieken : heden Lokale statistieken

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

betreffende de Vlaamse openbare statistieken

betreffende de Vlaamse openbare statistieken 547 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 15 januari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert over het ontwerp van decreet betreffende

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL)

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Het Steunpunt Verkeersveiligheid verricht in opdracht van de Vlaamse Overheid beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/212 ADVIES NR. 16/52 VAN 4 OKTOBER 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf

Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf Annick Seghers Netwerk organisatiebeheersing 20 april 2017 Twee voor de prijs van één Twee rapporten want twee onderdelen in audit Audit (maturiteit)

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS Conceptnota Visie Stand van zaken

nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS Conceptnota Visie Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Conceptnota

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Figuur 1: logo Vrouwenraad ALLEENSTAANDE OUDERS PARTICIPATIE

Figuur 1: logo Vrouwenraad ALLEENSTAANDE OUDERS PARTICIPATIE Figuur 1: logo Vrouwenraad ALLEENSTAANDE OUDERS PARTICIPATIE 2016 INHOUDSTAFEL Inhoud INLEIDING... 3 Overzicht recentste participatie-indicatoren... 3 SCV-Survey... 3 Deelname aan sociale contacten...

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

Actua beleidsontwikkelingen. Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren

Actua beleidsontwikkelingen. Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren Actua beleidsontwikkelingen Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren 18.05.17 2 - Inhoud MONITORING OVERDRACHT PROVINCIES & REGIO-BELEID BLIKVANGERS Beleid Werkveld VVSG - Actua beleid Lokale monitoring

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds 13 DECEMBER 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (Gecoördineerde versie, aangepast aan het programmadecreet van 19 december 2003 houdende

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

Demografie en capaciteit Inventariserend onderzoek Reinhard Stoop Diensthoofd Studiedienst stadsobservatie stad Antwerpen

Demografie en capaciteit Inventariserend onderzoek Reinhard Stoop Diensthoofd Studiedienst stadsobservatie stad Antwerpen Demografie en capaciteit Inventariserend onderzoek Reinhard Stoop Diensthoofd Studiedienst stadsobservatie stad Antwerpen Hoe bouwen steden hun kennis op in functie van beleidsvoorbereiding Onderzoeksdesign:

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2016-18 / 20.10.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 751 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 31 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie