Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering Ingediend op 8 januari 2013 door Josée Lemaître, Administrateur-generaal Ter goedkeuring voorgelegd aan minister-president Kris Peeters:

2

3 INHOUD INLEIDING... 5 ACTIEPLAN GEÏNFORMEERD BELEID Domeinoverschrijdend, multidisciplinair en toekomstgericht onderzoek verrichten en resultaten bekendmaken via gemiddeld 2 SVR-Studies en minstens 8 webartikels op jaarbasis. Tegen 2015 minstens 8 studiedagen organiseren SVR-studies: gemiddeld twee studies per jaar plus Sociale Staat Vlaanderen om de twee jaar (thema s: NIEUW) Webartikels: minimaal 8 artikels Kennis delen (NIEUW) Medewerking aan externe onderzoeksprogramma s Steunpunten (derde generatie) Externe onderzoeksprogramma s Toepassing van beschikbare modellen voor macro-economische en demografische projecties ten behoeve van beleidsvraagstukken Exploitatie van rekenmodel en databanken over bevolking- en huishoudenprojecties ten behoeve van het beleid Verdere ontwikkeling van HERMREG-model (NIEUW) Kortetermijnprojectiemodel (NIEUW) Jaarlijks volgen van omgevingselementen en effecten van het overheidsbeleid VRIND Voorbereiding Bijdrage aan nieuwe Vlaamse Regering - algemene omgevingsanalyse (NIEUW) Toekomstverkenningen COÖRDINATIE STATISTIEK Optimaal gebruik van bestaande databanken bevorderen en primaire dataverzameling organiseren SCV-survey ISSP-survey (NIEUW) Tevredenheid over Vlaamse administratie Databeheer en ontsluiting (NIEUW) Samenwerking met federale instanties voor meer regionale data Samenwerking met ADSEI (NIEUW) Samenwerking met NBB (NIEUW) Samenwerking met Instituut Nationale Rekeningen (NIEUW) Samenwerking met Vlaamse Gemeenschapscommissie... 20

4 2.3 Kennis en middelen met betrekking tot dataverzameling op Vlaams niveau bundelen in het kader van horizontale projecten Samenwerking met Documentatiecentrum Vlaamse Rand Samenwerking met actoren voor lokale statistieken Samenwerking met Departement Internationaal Vlaanderen, het agentschap Toerisme Vlaanderen Coördinatie van de Vlaamse statistiekproductie verder structureel gestalte geven Coördinatie binnen Vlaamse overheid Ondersteuning op het gebied van kwaliteit INTERNE WERKING Proces- en risicomanagement: bedrijfscontinuïteitplanning op niveau van organisatie die afgestemd is op globale aanpak binnen Vlaamse administratie Belanghebbendenmanagement: overleg met stakeholders naar aanleiding van concrete opdrachten Monitoring: gebruik van MOD-rapporten en ministeriebrede informatiesystemen voor opvolging van managementprocessen Organisatiestructuur: functionele indeling ter ondersteuning van opdrachten Personeel en organisatie Diversiteitsbeleid Opleiding en kennisdeling Welzijn op het werk Informatie en interne communicatie: onderhouden van regelmatig overleg met personeel en versterken van externe communicatie Financieel management: opvolgen van boekhoudkundige verrichtingen via MODrapporten, voorbereiden van budgetcontrole 2013 en van ontwerpbegroting Facilitair management: algemene schoonmaak in SVR-lokalen combineren met archiveren van relevante documenten en opkuisen van overbodige documenten Efficiënte werking Variabele en aanstuurbare uitgaven van SVR verlagen tegenover niveau van de start van de legislatuur Bijdrage aan algemeen efficiëntiebeheer van Vlaamse overheid door advisering en projectbegeleiding van andere diensten van VO Maturiteit van de organisatie MIDDELEN Personeel Budgettaire middelen

5 INLEIDING Het ondernemingsplan van de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering voor het werkingsjaar 2013 is gebaseerd op de beheersovereenkomst die is afgesloten tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de minister-president enerzijds en de leidend ambtenaar van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) anderzijds voor de periode 2011 tot eind De beleidsnota van het beleidsdomein DAR vormt het beleidsmatig referentiekader. SVR zal eveneens uitvoering geven aan de strategische beleidsplannen die door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd en een ministerie brede draagwijdte hebben zoals Vlaanderen in Actie en het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid. De Studiedienst van de Vlaamse Regering zal zijn opdrachten uitvoeren binnen de grenzen van de goedgekeurde middelen- en uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap zowel wat de beleid- als de apparaatkredieten betreft. Zowel de beheersovereenkomst als de beleidsbrief voor 2012 zijn rond twee strategische doelstellingen opgebouwd: 1. De Studiedienst ondersteunt het geïnformeerde beleid van de Vlaamse Regering door het continu aanbieden van kwaliteitsvolle analyse-instrumenten en beleidsondersteunende onderzoeks- en monitorrapporten die haar toelaten de gevolgen van externe ontwikkelingen in langer termijnperspectief, internationaal vergelijkend en in onderlinge samenhang in te schatten. 2. De Studiedienst stimuleert de productie en ontsluiting van kwaliteitsvolle Vlaamse openbare statistieken en optimaliseert het gebruik ervan zodat de Vlaamse Regering haar bevoegdheid op het gebied van openbare statistiek maximaal kan benutten en de eigen statistiekproductie efficiënt kan organiseren. Het ondernemingsplan zal inhoudelijk worden opgebouwd rond deze twee assen en de bijhorende operationele doelstellingen. Daarnaast zullen in het ondernemingsplan aspecten van interne werking en management aan bod komen die bijdragen tot een hogere maturiteit van de organisatie. Hierbij wordt het stramien van de leidraad voor interne organisatiebeheersing gevolgd. Ten slotte worden ook de middelen waarover SVR kan beschikken in 2013 beschreven en verbonden aan de opdrachten die in vorige hoofdstukken zijn aangekondigd. De bijkomende activiteiten in vergelijking met 2012 worden in de tekst gemarkeerd met (NIEUW). 5

6 ACTIEPLAN GEÏNFORMEERD BELEID 1.1 Domeinoverschrijdend, multidisciplinair en toekomstgericht onderzoek verrichten en resultaten bekendmaken via gemiddeld 2 SVR-Studies en minstens 8 webartikels op jaarbasis. Tegen 2015 minstens 8 studiedagen organiseren SVR-studies: gemiddeld twee studies per jaar plus Sociale Staat Vlaanderen om de twee jaar (thema s: NIEUW) SVR zal in 2013 meerdere studierapporten voorbereiden waarvan een tweetal nog in 2013 tot een publicatie zullen leiden; de andere zullen in 2014 worden gepubliceerd. Het onderzoek zal betrekking hebben op de drie invalshoeken die in de beheersovereenkomst werden aangekondigd, met name de demografische, macro-economische en sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. Sinds 2009 wordt tweejaarlijks, bovenop de twee aangekondigde studies, een stand van zaken opgemaakt van de leefsituatie van Vlamingen met betrekking tot leren, wonen, werken, participeren, gezondheid, inkomen en mobiliteit. De stad maakt het verschil! Deze publicatie vult het indicatorenboek over de leefbaarheid en duurzaamheid in de 13 centrumsteden (De Stadsmonitor) aan met diepgaander analyses over de bevolkingssamenstelling, gedragingen en houdingen van de stedelingen tegenover aspecten van de leefbaarheid van hun stad. Dit onderzoek is tevens relevant in het kader van de ViAdoorbraak over Groen en Dynamisch Stedengewest. Volgende invalshoeken zullen aan bod komen. - Demografische invalshoek: herkomst en samenstelling bevolking alsook migratiebewegingen van jongvolwassenen van en naar de steden. - Economische invalshoek: dwarsdoorsnede van de quartaire sector in de 13 steden. - Sociale invalshoek: buurtintegratie en sociale samenhang; effect van verstedelijking op prevalentie van personen met een handicap; de kindvriendelijke stad: aanzet tot indicatorenset op basis van internationaal vergelijkend onderzoek; constructie van een verbeterde Leefsituatie-index voor de Vlaamse centrumsteden. - Bestuurlijke invalshoek: Vertrouwen in de lokale overheid en tevredenheid over de dienstverlening. - Fysieke invalshoek: woonsituatie en verhuisplannen; de ecologische stad: aanzet tot indicatorenset op basis van internationaal vergelijkend onderzoek; mobiliteit in een stedelijke context: toetsing van het STOP-principe. Deze studie zal tot stand komen in een samenwerking tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering, de cel Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daarbij worden volgende bronnen gebruikt: de survey Thuis in de Stad in het kader van de Stadsmonitor, de SCV-survey en administratieve databanken zoals het Rijksregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Er zal een koppeling gebeuren van objectieve en subjectieve data, van surveygegevens met buurtgegevens en trendonderzoek. 6

7 Naar aanleiding van de publicatie wordt in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur en het kabinet van de minister bevoegd voor stedenbeleid een studiedag georganiseerd in het voorjaar. Mijlpalen - Conceptnota: februari Eerste teksten: november Review: december Publicatie drukklaar: februari Publicatie en studiedag: 26 maart 2013 Gezinstransities De focus van de geplande SVR-studie zijn de transities die volwassenen en kinderen doormaken tussen verschillende gezinsvormen en de gevolgen van deze gezinstransities voor het individuele, het familiale en het maatschappelijke functioneren. Aan de hand van recente databronnen zullen we in deze SVR-studie het voorkomen van bepaalde gezinstransities in Vlaanderen beschrijven, maar vooral de gevolgen ervan voor het functioneren van mannen, vrouwen en kinderen blootleggen. Of bepaalde gezinstransities tot een verzwakking of een versterking van dit functioneren leiden, is voor de diverse beleidsdomeinen erg relevante kennis. In deze studie wordt eerst een schets gegeven van de gezinstransities die in Vlaanderen in recente jaren plaatsvonden. Hoeveel en welke transities in burgerlijke staat maken Vlamingen mee? Hoeveel en welke zijn de (stappen in de) gezinstrajecten van volwassenen en van kinderen doorheen de levensloop? Ten tweede wordt nagegaan hoe de normatieve context rond leefvormen, gezinnen en gezinstransities is geëvolueerd. Hoe kijken Vlamingen naar een aantal transities die kinderen, mannen en vrouwen doormaakten? Evolueren normen en opvattingen mee met de socio-demografische realiteit? Ten derde wordt aan de hand van het beschikbare empirische materiaal in Vlaanderen nagegaan hoe een aantal specifieke gezinstransities en gezinstrajecten samenhangen met gevolgen op diverse levensdomeinen voor volwassenen en kinderen. Aandacht gaat uit naar de gevolgen op levensdomeinen zoals arbeidsmarktdeelname, mentaal welbevinden en zorggebruik, sociale contacten, onderwijsprestaties van kinderen, het opvoedend klimaat in gezinnen, Ook transities op oudere leeftijd komen aan bod (woonzorgcentrum, pensionering, verweduwing). De studie zal ook aandacht schenken aan het levensloopperspectief en aan de genderdimensies. De studie zal tot stand komen in samenwerking tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering en externe onderzoekers (op vrijwillige basis en zonder vergoeding). Er zal gebruik worden gemaakt van beschikbare bronnen zoals Gender and Generation Survey, SiV-data (Scheiding in Vlaanderen), de SILC-survey, SHARE-data, de Gezondheidsenquête, Kruispuntbank SZ, SCV-survey, alsook administratieve databronnen. Mijlpalen - Oproep intern en extern: 6/ Eerste werkteksten: 4/ Review en herwerking van teksten: tot 7/ Inleiding en uitleiding: 9/ Publicatie drukklaar: oktober 2013 Sociale Staat van Vlaanderen 2013 De Sociale Staat van Vlaanderen geeft uitvoering aan een resolutie van het Vlaams Parlement (28 maart 2007) en kan beschouwd worden als een strategisch project in het kader van de ViA-doorbraak rond de Warme Samenleving. 7

8 In de eerste editie van de Sociale Staat van Vlaanderen (2009) werd een historisch overzicht gegeven en in de tweede editie (2011) werd een internationaal vergelijkende invalshoek gehanteerd. In de editie 2013 komt per levensdomein één specifieke uitdaging aan bod. Het gaat in het bijzonder over ongekwalificeerde uitstroom, werkbaar werk, de inkomenssituatie van eenoudergezinnen, geestelijke gezondheid, energie-armoede en energie-efficiënte bij wonen, digitale participatie en verkeersleefbaarheid. Deze uitdagingen werden geselecteerd op basis van de vaststellingen in de twee vorige edities van de Sociale Staat van Vlaanderen. Telkens worden vier onderzoeksvragen voorgelegd. - Wat is de stand van zaken op het vlak van de uitdaging? Beschrijving van de situatie nu en de evolutie over de voorbije 10 jaar (vanaf 2000 indien beschikbaar), de positie van Vlaanderen tegenover andere regio s/gewesten en (Europese) landen, eventuele verschillen naar sociaaleconomische of sociaaldemografische kenmerken van het individu. Verklaringen voor deze situatie. Gevolgen van de uitdaging voor de leefsituatie van de Vlaming op andere levensdomeinen. - Hoe zal de situatie van de uitdaging er bij constant beleid uitzien over 10 jaar (2025)? - Welke beleidsmaatregelen of goede praktijkvoorbeelden hebben in het buitenland hun waarde bewezen? - Kunnen deze beleidsmaatregelen of goede praktijkvoorbeelden ook in Vlaanderen worden toegepast om de uitdaging in zijn algemeenheid op te lossen en eventuele kloven tussen sociaaleconomische en sociaaldemografische groepen te verkleinen? Wat zijn hierbij de belemmeringen en opportuniteiten? Dit onderzoek wordt grotendeels uitbesteed. Er werd in 2012 een oproep gelanceerd (in overeenstemming met de procedure op overheidsopdrachten) bij de Vlaamse universiteiten en hogescholen om bijdragen voor te bereiden. Een stuurgroep met deskundigen uit de betrokken departementen, vertegenwoordigers van de middenveldorganisaties (Verenigde Verenigingen) en het Vlaams Parlement, heeft de onderzoeksvoorstellen beoordeeld en zal deze verder opvolgen in De Studiedienst zal de in- en uitleiding schrijven. De resultaten zullen besproken worden op een studiedag en in overleg met het kabinet van de minister-president gekaderd worden in het ViA-toekomstplan. Mijlpalen - Oproep voor bijdragen: tot 12/9/ Gunning: 11/ Bilateraal overleg met opdrachtnemers: 2/ Eerste teksten: 4/ Review en herwerking teksten: tot 7/ Publicatie drukklaar: eind 10/ Publicatie en studiedag: december Webartikels: minimaal 8 artikels Naast de SVR-Studies die een thema grondig en multidisciplinair analyseren, valoriseert SVR de resultaten van allerlei adviezen, presentaties op binnenlandse en buitenlandse congressen en analyses op recente datasets onder de vorm van korte webartikels. Er wordt gefocust op demografische, macro-economische en sociaal-maatschappelijke thema s. Het is de bedoeling om in 2013 een aantal artikels rond deze hoofdthema s op periodieke basis te publiceren. Volgende SVR-Webartikels kunnen nu al worden aangekondigd voor

9 - Demografische thema s Afhankelijk van beschikbaarheid data. - Sociaalmaatschappelijke thema s Participatie van kansengroepen (personen met handicap, personen van vreemde herkomst) (meerdere bronnen waaronder SCV-survey). Ongehuwd samenwonen na een echtscheiding in Vlaanderen (SiV-data). Perceptie van de gezondheid en gezondheidszorg bij Vlamingen (ISSP-2011). Mening van Vlaamse bevolking over beroepsonderwijs en opleiding (Eurobarometer- 2011). Levenstevredenheid. - Economische thema s Conjunctuur (halfjaarlijks). Inkomens en bestedingen van huishoudens (huishoudbudgetenquête). Macro-economische vooruitzichten (HERMREG). Mijlpalen - Gespreid over heel jaar, 1 per maand Kennis delen (NIEUW) De resultaten van onderzoek kunnen bekend worden gemaakt via meerdere kanalen. Ten eerste is er de klassieke weg van SVR-Studies en Webartikels. Deze onderzoeksresultaten kunnen naast de bekendmaking via de SVR-website verder hun weg vinden via artikels in andere vaktijdschriften, presentatie op een studiedag. Kennis kan ook gedeeld worden via andere wegen. SVR kan het initiatief nemen om kennis te delen via formules die bij kwalitatief onderzoek worden toegepast zoals expertenpanels, focusgroepen, Binnen SVR kunnen we een discussienota opstellen met vaststellingen op basis van empirische gegevens, literatuuroverzicht over mogelijke theorieën. Via workshops, discussiefora met academici, middenveldorganisaties, bevoegde administraties enz., kan de probleemstelling vanuit meerdere disciplines en invalshoeken worden aangevuld en verdiept. De groep moet niet te groot zijn, de kwaliteit van de expertise in de diepte (specialisme) en de breedte (integrale benadering) telt. Deze debatten kunnen uitmonden in een verslag met aanbevelingen voor verder onderzoek (SVR, eventueel met steunpunten), verder overleg en netwerking, adviezen, Dit instrument van expertenpanels kan ex ante (om een idee uit te werken) of ex post (om beschikbare onderzoeksresultaten te laten doorwerken) worden ingezet. Door deze formule kan SVR zich nog beter profileren als kennisplatform door ideeën aan te bieden voor vernieuwend onderzoek, door beschikbare kennis op een flexibele en snelle manier bijeen te brengen. Deze formules van kennisdeling zullen binnen SVR verder worden uitgewerkt (interne richtlijnen over procesverloop) en worden uitgetest op een pilootproject. 1.2 Medewerking aan externe onderzoeksprogramma s Als studiedienst wil SVR kennis vergaren en kennis delen door deel te nemen aan netwerken en aan stuurgroepen die wetenschappelijk onderzoek begeleiden. 9

10 1.2.1 Steunpunten (derde generatie) SVR maakt deel uit van de stuurgroepen en/of van begeleidende werkgroepen van enkele Steunpunten: bestuurlijke organisatie (stuurgroep), welzijn, volksgezondheid en gezin (centrale stuurgroep), inburgering (stuurgroep), regionale economie (stuurgroep), buitenlands beleid internationale handel (stuurgroep), SSL (stuurgroep), werk en sociale economie (werkgroepen), wonen (werkgroepen), financiën en begroting (werkgroepen) Externe onderzoeksprogramma s Scheiden in Vlaanderen Het onderzoeksproject Scheiden in Vlaanderen' (SiV) dat door het IWT wordt gefinancierd binnen het Programma Strategisch Basisonderzoek, loopt van 2007 tot midden De verplichtingen van de Studiedienst van de Vlaamse Regering met betrekking tot de redactie van policypapers lopen ten einde in In 2013 zal SVR enkel nog de consortiumvergaderingen bijwonen en meewerken aan de voorbereiding van een studiedag in april GGP In 2013 maakt SVR verder deel uit van het wetenschappelijk begeleidingscomité en comité van opdrachtgevers. In het kader van de operationele doelstelling rond onderzoek voorzien we in 2013 twee SVR-Studies en een publicatie over de Sociale Staat van Vlaanderen. Er worden zoals de twee voorbije jaren twee studiedagen gepland. Er zullen minstens 8 webartikels worden geschreven. Dit aanbod stemt overeen met de afgesproken output in de beheersovereenkomst voor de periode Er wordt gezocht naar nieuwe formules van kennisdeling. In 2013 zal SVR ook ondersteuning bieden aan de Steunpunten en ten dele nog aan een externe onderzoeksprogramma s (SiV). 1.3 Toepassing van beschikbare modellen voor macro-economische en demografische projecties ten behoeve van beleidsvraagstukken De Studiedienst van de Vlaamse Regering ontwikkelt twee instrumenten die ertoe bijdragen de toekomst op korte en middellangetermijn te verkennen op het domein van demografische en macro-economische vooruitzichten. Om deze projecties te kunnen onderbouwen, zijn tijdreeksen nodig die continu moeten geactualiseerd worden. De modellering vergt bovendien inzichten in de ontwikkelingsmechanismen en conjunctuuranalyses. Deze maken deel uit van het globale onderzoeksprogramma van SVR Exploitatie van rekenmodel en databanken over bevolking- en huishoudenprojecties ten behoeve van het beleid In 2010 werd een rekenmodel uitgewerkt voor de middellangetermijnprojectie van bevolking en van aantallen huishoudens naar huishoudgrootte tot op het gemeentelijke niveau. In 2013 zal het projectiemodel voor huishoudens worden uitgebreid met een module waarmee ook huishoudtypes (LIPRO-typologie) kunnen worden geprojecteerd. Tot op heden 10

11 werd enkel de huishoudgrootte geprojecteerd. Die module kan al getest worden op oudere data. Van zodra de nieuwe module gevalideerd is, kan ze worden toegepast bij de levering van actuele data. Het actualiseren van de gemeentelijke bevolkingsprojecties is afhankelijk van de toelevering van officiële bevolkingsgegevens door ADSEI. Na enige vertraging is er een inhaalbeweging in het vooruitzicht gesteld. Van zodra ADSEI de officiële en volledige bevolkingsgegevens voor 2011 en 2012 levert, worden ze verwerkt in het datawarehouse demografie van SVR zodat ze beschikbaar komen voor analyse (geboorten, overlijdens, migraties en huishouddynamiek), hypotheseformulering en projecties. SVR zal ondersteuning bieden aan de diensten van de Vlaamse overheid die hierom vragen. Bijvoorbeeld om toekomstige aantallen kinderen en jongeren (zie jeugdbeleidsplan) en om ouderen (zie ouderenbeleidsplan) in beeld te brengen (op gemeentelijk niveau) Verdere ontwikkeling van HERMREG-model (NIEUW) Het huidige HERMREG-model is top-down van aard. Schokken (bijvoorbeeld een beleidsmaatregel of een olieprijsschok) kunnen op dit moment dan ook enkel via het nationale niveau in het model ingebracht worden. Dit wil zeggen dat het moet gaan om gebeurtenissen op Belgisch vlak of die zich evenredig voordoen in alle gewesten. Omdat de ambitie van alle partners van het project verder reikt dan enkel het opstellen van middellangetermijnvooruitzichten of het evalueren van nationale externe schokken (zoals een olieprijsschok), werd er overgegaan op een gefaseerde transformatie van het huidige top-down model naar een model dat ook bottom-up elementen bevat (hybride model). Momenteel is fase 3 van het HERMREG-project beëindigd. In deze fase 3 werden er regionale productiefuncties in het model ingebracht (aanbodzijde economie). De vraag naar de verschillende productiefactoren (arbeid, kapitaal, energie en overige intermediaire input) wordt in het nieuwe model op regionaal niveau bepaald. De nationale vraag naar een productiefactor is de som van de regionale vragen (bottom-up dus). Het model leidt tot afwijkende resultaten ten overstaan van het top-down model. Op een studiedag met experten zal toelichting worden gegeven bij de methodiek en zullen verklaringen worden gezocht voor de verschillen in resultaten. Ondertussen is fase 4 van het HERMREG-project gestart. In deze fase wordt naar een verdere ontwikkeling in de richting van een bottom-up model gestreefd, maar dan aan de vraagzijde van de economie met onder meer de investeringen per leverende bedrijfstak (de investeringen per investerende bedrijfstak zijn reeds gemodelleerd), macro-economische raming van de particuliere consumptie en de overheidsconsumptie, de geregionaliseerde internationale handel, de handel tussen de Belgische gewesten. Verder wordt er een categorisering van de werkgelegenheid voorzien (volgens leeftijd en geslacht). Voor bepaalde onderdelen van fase 4 is het ook wachten op de oplevering van de benodigde data zoals de output van een samenwerking tussen de NBB en de drie gewesten (werkgroep regionalisatie bestedingsoptiek van de nationale rekeningen, i.h.b. de finale consumptie (particulier en overheid afzonderlijk) en de invoer en uitvoer van goederen en diensten). Het doel van de uitbreiding van het HERMREG-model (fase 4) speelt op meerdere fronten. Enerzijds wil men meer regionale vooruitzichten over meerdere reeksen. Verder is het de bedoeling om de accuraatheid van de vooruitzichten te verhogen, hoewel in se een top-down met endogene verdeelsleutels ook performant is. Ten laatste beoogt de uitbreiding van het HEMREG-model de mogelijkheden inzake evaluatie van regionale schokken te vergroten. Het ultieme streefdoel is een volledig bottom-up model. Een dergelijk model is het meest geschikt voor het opstellen van regionale vooruitzichten en het evalueren van regionale 11

12 asymmetrische schokken. Een dergelijk model komt dan ook beter tegemoet aan de veranderende staatsstructuur. Dergelijke evolutie zal echter tijd vergen. Onder meer door databeperkingen is een regionale versie van het volledige HERMES-model op korte termijn zeker niet realiseerbaar. Mijlpalen - Nieuwe macro-economische projecties voor periode tegen juni 2013 op basis van bestaande top down model. - Studiedag voor experten over fase 3 van model en aanzet tot fase 4 (november 2013). - Voortzetten van fase vier in richting van bottum-up model (tot eind 2014) Kortetermijnprojectiemodel (NIEUW) Naast HERMREG, dat een macro-economisch middellangetermijnmodel is, rijst de vraag naar kortetermijnprojecties die gebaseerd zijn op basis van conjunctuurgegevens (zie schriftelijke vraag van de heer L. Vereecke). De Studiedienst van de Vlaamse Regering zal in de loop van 2013 een haalbaarheidsstudie maken in overleg met andere experten. Zijn er goede voorbeelden in de andere gewesten of in andere regio s? Zijn er voldoende geregionaliseerde gegevens beschikbaar om dergelijk model te voeden? Hoe frequent zou een update moeten gebeuren? Hoe moet het politieke niveau omgaan met dergelijke projecties naast de middellangetermijnprojecties? Welke implicaties zou de opmaak van dergelijk model hebben voor SVR? Deze voorstellen worden besproken met experten op Vlaams en federaal niveau. Mijlpaal: voorjaar 2013 In 2013 zal bij bevolkingsprojecties de focus liggen op de actualisatie van de nodige data. SVR participeert met andere instellingen aan de ombouw van het macro-economisch HERMREG-model tot een bottum-up model en zorgt dat er nieuwe macro-economische projecties klaar zijn voor de periode In 2013 zal het HERMREG-model ook concreet worden toegepast in functie van vraagstellingen. Daarnaast zal de haalbaarheid en opportuniteit van kortetermijnprojecties worden onderzocht. 1.4 Jaarlijks volgen van omgevingselementen en effecten van het overheidsbeleid Onder deze operationele doelstelling valt het jaarlijkse indicatorenboek VRIND. De effecten van domeinoverschrijdende beleidsplannen zoals het Pact 2020, Europa 2020, worden meetbaar gemaakt. Daarnaast worden thematische monitoren op vraag van ministers met horizontaal coördinerende bevoegdheden samengesteld en periodiek gemeten. 12

13 1.4.1 VRIND Het VRIND-rapport (Vlaamse Regionale Indicatoren) gaat aan de hand van gevalideerde indicatoren (door beleidsraden) na in welke mate de beleidsmaatregelen die in het Vlaamse regeerakkoord en in de onderscheiden beleidsnota s werden aangekondigd, al tot meetbare effecten hebben geleid. In 2013 komt er een nieuwe editie van VRIND die de verdere realisatie van het regeerakkoord en ViA-doorbraken zal opvolgen (najaar 2013). Op vraag van de bevoegde coördinerende minister zal een hoofdstuk gewijd worden aan het gezinsbeleid van de Vlaamse Regering. In deze focus zal gebruik worden gemaakt van de indicatorenset die op de Gezinsconferentie van 26 april 2012 rond combinatie van gezin, werk en zorg werd gevalideerd. In de editie 2013 zal opnieuw de duurzaamheidsindex en de leefbaarheidindex voor Vlaanderen worden berekend. Mijlpaal - Publicatie oktober Minstens zes horizontale en transversale beleidsmonitoren samenstellen en opvolgen De effecten van het Pact 2020 worden in 2013 geactualiseerd op basis van een uitgebreide set van indicatoren die door de stakeholders werden afgesproken. De resultaten van de vierde meting worden in het voorjaar 2013 voorgesteld aan de Raad van Wijzen en zullen worden gekaderd in de evaluatie van ViA: heeft het beleid gedaan wat mogelijk was om de streefdoelen te bereiken, hoe kan de kloof tussen de huidige situatie en de gewenste situatie nog beter worden gedicht? Ook het Vlaamse Hervormingsprogramma in het kader van de Europa 2020 strategie wordt aan de hand van de door de Vlaamse Regering gevalideerde indicatorenset opgevolgd en geactualiseerd in afspraak met de Stafdienst van de Vlaamse Regering (voorjaar 2013). In het voorjaar 2013 zal SVR een nieuwe editie uitgeven van Flanders Outlook (Engelstalig). In deze brochure wordt Vlaanderen vergeleken met andere Europese regio s (NUTS 2- niveau) op basis van indicatoren die de innovatieve economie in beeld willen brengen. In 2013 worden op vraag van coördinerende ministers thematische monitoren geactualiseerd. - Jaarlijkse actualisatie van: de lokale integratiemonitor (voorjaar en najaar 2013) de armoedemonitor (voorjaar 2013) de milieugedragsindicatoren (voorjaar 2013) ICT-monitor (najaar 2013) - Maandgegevens: de conjunctuurbarometer met resultaten van consumentenvertrouwen (maandelijkse update) Daarnaast worden ook monitorrapporten opgesteld die het subregionale beleid ondersteunen. In deze rij passen: de omgevingsanalyse voor Limburg; het cijferboek over de Vlaamse Rand; 13

14 Stadsmonitor 2014: in 2013 is een evaluatie voorzien van de Stadsmonitor en worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe dataverzameling in Publicatie: februari 2015 (NIEUW). Op vraag van de Vlaamse Regering zal de Studiedienst de herkomst van de bevolking per gemeente berekenen op basis van de recentst beschikbare bevolkingsgegevens, met het oog op de uitvoering van het decreet lokaal integratiebeleid (NIEUW). In het kader van het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid werd een set van kernindicatoren samengesteld door het College van Ambtenaren-generaal. De barometer wordt halfjaarlijks gemeten als onderdeel van de opvolgingsrapportering van de strategische doelstellingen en sleutelprojecten die moeten leiden tot een efficiëntere overheid. Er volgt een actualisatie in mei en oktober Voorbereiding Bijdrage aan nieuwe Vlaamse Regering - algemene omgevingsanalyse (NIEUW) Voor de zesde keer op rij zal de Vlaamse administratie vanuit haar beleidsondersteunende rol een Bijdrage leveren aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering. De Bijdrage is een werkstuk van het geheel van de Vlaamse overheidsadministratie: departementen en agentschappen. De elementen van de Bijdrage moeten in eerste orde de aandacht vestigen op de uitdagingen voor de Vlaamse Regering en zij moeten dienen als onderbouw voor potentiële beleidskeuzen die het politieke niveau maakt bij het tot stand komen van het regeerakkoord. De Bijdrage moet kaderen in een langetermijnvisie en focussen op hoofdlijnen en mogelijke strategische opties. Net als in de vorige versie is de bijdrage opgevat als een drieluik: - een algemene omgevingsanalyse; - een rapport over de budgettaire toestand; - voorstellen en denkpistes voor toekomstig beleid. De omgevingsanalyse moet beknopt blijven. Op basis van een verkenning en analyse van internationale trends over demografische, macro-economische, cultureel-maatschappelijke, ecologische, politiek-institutionele en technologisch-innovatieve ontwikkelingen (DECEPTmodel) voor de komende 20 jaar, wordt nagaan of de huidige ViA-doorbraken daarop een voldoende antwoord bieden. De blik van de algemene omgevingsanalyse gaat dus verder dan 2020, maar met een duidelijke focus. De Studiedienst van de Vlaamse Regering zal eindredacteur zijn van de algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen. Voor de verkenningen wordt een beroep gedaan op de aanwezige expertise binnen de Vlaamse overheid en op recente prognoses van overheidsinstellingen. Mijlpaal (sluit aan bij planning voor Bijdrage aan nieuwe Regering -Stafdienst Vlaamse regering coördineert) - eerste versie van algemene omgevingsanalyse: voorjaar eindversie: oktober Toekomstverkenningen De Studiedienst heeft expertise opgebouwd rond toekomstverkenningen. SVR realiseerde al drie keer toekomstscenario s voor Vlaanderen in het kader van de Bijdrage aan de Vlaamse Regering. Er is een handleiding beschikbaar met betrekking tot scenario s. In 2013 zal SVR verder ondersteuning bieden aan diensten die plannen hebben om toekomstverkenningen op te zetten, zowel op methodologisch als inhoudelijk vlak. 14

Screening Beleidsbrieven 2013

Screening Beleidsbrieven 2013 Screening Beleidsbrieven 2013 DECEMBER 2 3 INHOUDSTAFEL DIENST ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR)... 5 Screening Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid... 5 Screening Beleidsbrief Brussel... 18 Screening Beleidsbrief

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1

Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1 Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1 DEEL 0. INLEIDING... 5 DEEL 1. GOVERNANCE VAN DE VLAAMSE EUROPA 2020 STRATEGIE... 7 1.0. SITUERING... 7 1.1. VERDER INZETTEN OP DRAAGVLAK... 7 1.2. DE VLAAMSE

Nadere informatie

Kwaliteitszorg STATISTISCH PRODUCTIEPROCES aanbevelingen

Kwaliteitszorg STATISTISCH PRODUCTIEPROCES aanbevelingen Kwaliteitszorg STATISTISCH PRODUCTIEPROCES aanbevelingen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Planning en Statistiek NOVEMBER 2003 De administratie Planning en Statistiek van het ministerie

Nadere informatie

Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden

Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden www.stadsmonitor.be Davy De Pauw verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel

Nadere informatie

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2009 Samenstelling Samenstelling Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Diensten Studiedienst voor van het de Algemeen

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2227 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019)

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) 26.11.2013 SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende

Nadere informatie

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003 REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT Belgium (Flanders) October 2003 N.B The views expressed in this document are those of the author(s)

Nadere informatie