Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging"

Transcriptie

1 Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging o.l.v. het Nederlands Debat Instituut RGF: Groot IJsselland Datum: 7 april 2014 Plaats: De Vijverhoeve, Noordelijke Ruitenweg 1, Zwolle Aanwezigen: Verslag: Ongeveer 60 leden Panel o Harry Gosselink, bestuur KNGF portefeuille Organisatie en Bedrijfsvoering o Susanne van Riesen, voorzitter RGF Noord-Holland o Ron van Heerde, Fysiocare Zuidoost Gelderland o Simone van Dulmen, IQ Healthcare o Bart van Pagée, manager Kwaliteit en Ontwikkeling bij KNGF Nederland Debat Instituut o Joost Hoebink, gespreksleider Vidipen Notuleerservice, Harskamp 1. Opening / welkomstwoord Joost Hoebink opent de bijeenkomst om 19:30 uur en heet iedereen hartelijk welkom bij deze zevende regiobijeenkomst over Kwaliteit in Beweging. Hij geeft een korte toelichting op de gang van zaken op deze avond. In het eerste gedeelte van de avond wordt informatie verstrekt en kunnen vragen worden gesteld. In het tweede gedeelte van de avond wordt er gedebatteerd. Er is een notulist die geen namen zal vermelden in het verslag van het debat. Iedereen kan dus vrijuit praten. Er kunnen vragen worden gesteld aan de aanwezige experts. Ook kunnen vragen op papier gezet worden en in de vragendoos gedeponeerd worden. Die worden dan binnen een week beantwoord. Op de portal van Kwaliteit in Beweging kunnen de antwoorden op veel gestelde vragen in de andere bijeenkomsten worden teruggevonden. Er kan vanavond worden getwitterd via de hashtag "kwaliteitfysio". Aan het eind van de avond, voor de borrel, worden prijzen uitgereikt voor de beste debaters van de avond: De Bateend (voor degene die niet helemaal uit zijn woorden komt), de Pepermolen (voor degene met de meest gepeperde uitspraak) en de bokaal voor de beste debater. 2. Toelichting op het waarom van Kwaliteit in Beweging Inleiding door Harry Gosselink, fysiotherapeut en bestuurslid KNGF Allereerst heet Harry Gosselink de aanwezigen van harte welkom en spreekt zijn waardering uit voor de hoge opkomst. Dit is de tweede Kwaliteit in Beweging regiobijeenkomst die hij bijwoont.

2 De avonden zijn georganiseerd omdat het bestuur er belang aan hecht de mening van de leden te horen over Kwaliteit in Beweging. Het nieuwe kwaliteitssysteem moet immers met elkaar gebouwd worden. De vraag is hoe je kwaliteit kunt meten. Het vastleggen van procesindicatoren volstaat daartoe niet, daarom vindt het KNGF dat de beroepsgroep toe is aan een nieuw systeem. In 2006 werden de marktwerking geïntroduceerd in de fysiotherapie. Er moesten metingen worden gedaan en de fysiotherapeuten gingen werken aan het transparant maken van de kwaliteit. Kwaliefy bracht wat dat betreft niet wat men had gehoopt. Daarna kwamen de zorgverzekeraars met hun auditsystemen. Ook daarin ging het slechts om het meten van procesindicatoren. Twee jaar geleden besloten de fysiotherapeuten dat dit zo niet langer door kon gaan. De regie over de kwaliteit moest weer terug naar de beroepsgroep. Die moest bepalen wat kwaliteit is. Afgesproken werd dat er niet alleen op procesindicatoren zou worden gemeten maar ook op indicatoren die het primair proces betreffen. Daarover gaat Kwaliteit in Beweging. Belangrijke opmerking hierbij is dat Kwaliteit in Beweging niet een methode is om iemand af te rekenen, maar een methode om van elkaar te leren en om jezelf te verbeteren. Het systeem gaat meer in de richting van de outcome, van patiënttevredenheid, van de zgn. PROM s. De meeste fysiotherapeuten doen mee aan de CQ-index, dat is een vergelijkbaar iets. Als een fysiotherapeut veel lager scoort dan zijn beroepsgenoten, dan wordt met betrokkene het gesprek aangegaan over het klinisch redeneren. Het is immers van belang om van elkaar te leren. Kwaliteit in Beweging levert op dat de beroepsgroep af is van het auditsysteem van de zorgverzekeraars. Dit hebben de zorgverzekeraars toegezegd. Hiervoor wordt nu samengewerkt met zorgverzekeraars en NPCF. Zo n fysiotherapeuten doen mee aan de vrijwillige kwaliteitsuitvraag. Het bestuur roept de andere collega s op om dat ook te doen. De fysiotherapeut krijgt dan benchmark informatie waaraan hij kan zien hoe hij het doet ten opzichte van collega s, maar verder krijgt niemand die informatie te zien. Tot slot zij gemeld dat er een drietal pilots met de PROM s loopt, zodat het nieuwe systeem wordt zoals de beroepsgroep dat wil, en niet zoals de zorgverzekeraars dat willen. Vraag uit de zaal o Waarom zijn de collega s die geen lid zijn van het KNGF, niet uitgenodigd voor de Kwaliteit in Beweging informatieavonden? Die mensen hebben wel degelijk ook ideeën. Bart van Pagée antwoordt dat ervoor gekozen is om nu alleen de leden uit te nodigen maar daarna zal het KNGF de CKR-geregistreerde fysiotherapeuten deelgenoot maken van de ontwikkelingen. Stand van zaken Kwaliteit in Beweging door Bart van Pagée (presentatie aan de hand van sheets) Bestuursvoorzitter Eke Zijlstra zei laatst tegen Roelof Konterman van Achmea: "Kwaliteit is van ons." Daarmee bedoelde hij dat het fysiotherapeutisch handelen van de beroepsgroep is. Want daarvan hebben fysiotherapeuten verstand en daarover willen zij dus de regie voeren. Roelof Konterman begreep dit. Hij vond het zelfs logisch dat de beroepsgroep die regie weer terug wilde nemen. Wilna Wind, directeur van de NPCF, zal vermoedelijk zeggen: "Kwaliteit is voor Regiobijeenkomst Kwaliteit in Beweging d.d Pag. 2 van 13

3 ons." En dat is ook waar. Bij Kwaliteit in Beweging heeft de beroepsgroep te maken met patiënten/consumenten en met de zorgverzekeraars. Al die partijen zullen gaan erkennen dat fysiotherapeutisch handelen van de beroepsgroep is. Als het de beroepsgroep lukt om Kwaliteit in Beweging te realiseren, wordt er werkelijk een slag gemaakt. Het draagt bij aan het hart van het vak. Het gaat over klinisch redeneren en continu leren, ook van elkaar. Als het lukt om als beroepsgroep dit systeem op de kaart te zetten, dan kan de fysiotherapie haar financieel economische belangen ook beter borgen. Kijkend ook naar de substitutie van de tweede naar de eerste lijn, betekent het dat er ook kansen en mogelijkheden zijn vanuit de tweede lijn voor de sector fysiotherapie. Centrale thema's in Kwaliteit in Beweging zijn vakmanschap en kwaliteitsverbetering. Als je van elkaar wilt leren, is het klinisch redeneren van groot belang. Als alle informatie over patiënten in één database belandt en de fysiotherapeuten samen vaststellen wat kwaliteit is, als ze meten en periodiek terugkoppelen, dan kunnen ze vervolgens van elkaar leren. Het klinisch redeneren en het doorontwikkelen van het vak aan de hand van data van jezelf en de collega's in het land, zal maken dat het hart weer teruggaat naar het vakmanschap. De administratieve belasting zal verminderen door het nieuwe kwaliteitssysteem. Als er moet worden geadministreerd, dan alleen ten dienste van het vak en van de patiënt. Voor Kwaliteit in Beweging moet kwaliteit worden gedefinieerd, er zullen zaken moeten worden vastgelegd en worden gemeten. Er moet inzage worden gegeven aan collega's. Individueel en als beroepsgroep moet worden geborgd wat geleerd is en wat beter kan. De beroepsgroep is dat aan zichzelf verplicht, maar ook richting stakeholders. Als het gaat over een professionele standaard, dan gaat het over een combinatie van kwaliteit en volume, en ergens moet er een norm komen. Voor de professionele standaard worden er nu indicatoren ontwikkeld, namelijk: PROM s Gepast gebruik Patiënttevredenheid Verslaglegging Praktijk- en etalage informatie Overige CKR eisen Wat de vastlegging betreft, heeft de fysiotherapie met een aantal richtlijnen te maken. Een aantal daarvan is verplicht, andere alleen als ze van toepassing zijn en er zijn ook richtlijnen die vrijwillig opgevolgd kunnen worden. De bestaande Richtlijn Verslaglegging zal nu niet veranderd worden. Er wordt gemeten om inzicht te verkrijgen. Bart van Pagée toont een lijst van rubrieken die uitgevraagd worden en die in de basisrichtlijn verslaglegging zitten. Nadere informatie kan worden gevonden op Nadere toelichting op de pilots door Simone van Dulmen (aan de hand van sheets) Het KNGF heeft IQ Healthcare opdracht gegeven tot de ontwikkeling van de PROM s. IQ Healthcare begeleidt de wetenschappelijke pilots, namelijk de pilots Fysiocare in Zuidoost Gelderland en Fysio Omni in Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast is er de landelijke pilot LDF waar 750 praktijken Regiobijeenkomst Kwaliteit in Beweging d.d Pag. 3 van 13

4 aan meedoen. De pilot in Zuidoost Gelderland is inmiddels bijna afgerond. IQ Healthcare heeft inmiddels redelijk wat ervaring opgebouwd, en merkt dat fysiotherapeuten heel enthousiast worden als zij voordelen zien van het klinisch redeneren in het gesprek met de patiënt om tot de juiste behandeling te komen. Klinisch redeneren kan dus ook in het behandelproces een doel hebben. Met alle EPD-leveranciers wordt gesproken om de LDF zo optimaal mogelijk te laten functioneren, zodat de patiënt liefst al voor aanvang van de behandeling zijn PROM kan invullen. De fysiotherapeut kan die vragenlijst dan meenemen in zijn anamnese. Bovendien blijkt dat uit het samen bespreken van de vragenlijst dingen naar voren komen die niet altijd uit de anamnese naar voren komen. Bij een langer durende behandeling kan na 6 weken aan de patiënt gevraagd worden om de vragenlijst nog een keer in te vullen, om de tussenstand op te maken, en aan het eind van de behandeling nog een keer om te kijken welke behandeldoelen zijn gerealiseerd. De data die uit deze metingen komen, worden verzameld in de landelijke database, en daar worden de scores berekend. De metingen zien op intake, diagnose, prognose, doelstelling, start behandeling, einde behandeling en evaluatie. Doel van Kwaliteit in Beweging is om inzicht te geven in kwaliteit. Dit inzicht kan de fysiotherapeut helpen in zijn verbetercyclus, omdat de uitkomsten van de metingen met elkaar besproken kunnen worden. In de pilots blijkt dat die discussie heel interessant is; het gaat dan over het klinisch redeneren. Er is een online feedback rapportage waarin de eigen gemiddeldes ten opzichte van die van collega s en ten opzichte van het landelijk gemiddelde worden gezet. Er kunnen ook allerlei filters worden toegepast, bijvoorbeeld als je wilt weten hoe je scoort met rugpatiënten, of met oudere patiënten. Als de kwaliteit van de beroepsgroep is, dan moet de beroepsgroep dat ook borgen. Daarvoor is er het kwaliteitssysteem, met als onderdeel daarvan het CKR. Vervolg stand van zaken Kwaliteit in Beweging door Bart van Pagée: tijdlijn Bart Pagée merkt op dat Kwaliteit in Beweging niet klaar is. Het is de bedoeling van het bestuur om de komende jaren vaak bij de leden langs te gaan om op in gesprek te blijven alvorens de volgende stap wordt gezet. Het KNGF heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd, en bij iedere volgende stap worden alle leden meegenomen. In 2014 is sprake van een vrijwillige kwaliteitsuitvraag, 30% van de fysiotherapeuten uit de eerste lijn is aangesloten en doet mee. Na de zomer vindt de landelijke uitrol van de PROM s plaats. Op een gegeven moment zal er op basis van data en analyses een mogelijke normering komen per PROM. Dit wordt waarschijnlijk door IQ Healthcare gedaan. Dan zal met de leden moeten worden besproken wat zij in de praktijk vinden van die PROM s en hoe de beroepsgroep dat moet vaststellen. In 2016 zal gesproken worden over een aantal PROM s en de uitkomsten op basis van onderzoek. Vervolgens zal via ledenvergaderingen de norm voor een bepaalde PROM worden bepaald. Begin 2017 wordt de indicatornorm in gebruik genomen door de beroepsgroep. Vragen uit de zaal o Wordt er bij de PROM s onderscheid gemaakt in de diagnostiek? Simone van Dulmen beantwoordt deze vraag bevestigend. Er zit in de systematiek een aantal variabelen waarmee uitkomsten gecorrigeerd kunnen worden. Om te kunnen bepalen in welke mate dat moet gebeuren, is meer data nodig. Regiobijeenkomst Kwaliteit in Beweging d.d Pag. 4 van 13

5 o Wij kunnen niet meedoen met de pilot omdat onze software nog niet geschikt is voor de uitvraag. Simone van Dulmen antwoordt dat FysioRoadmap inderdaad wat laat van start is gegaan, maar eind april is ook die software geschikt daarvoor. o Wanneer is de gegevensuitvraag van belang voor fysiotherapeuten in de tweede en derde lijn? Bart van Pagée antwoordt dat inmiddels ook pilots voor de tweede en derde lijn zijn gestart. Er loopt sinds twee á drie maanden bijvoorbeeld een pilot in een verpleeghuis voor mensen met een verstandelijke beperking, waarin wordt onderzocht wat de fysiotherapie wil meten. Als er wat meer resultaten van die pilot zijn, gaat het KNGF het land in om dat met de leden te bespreken. o Veel geriatrische patiënten kunnen de vragenlijsten niet zelf invullen. Simone van Dulmen zet uiteen dat in de pilots begonnen is met de vijf meest voorkomende aandoeningen, zodat veel mensen mee kunnen doen. Voor de geriatrie wordt bekeken of er PROM s zijn die mensen in de naaste omgeving van de patiënt kunnen invullen, zoals bijvoorbeeld een mantelzorger. Vragenlijsten voor kinderen worden ook vaak door ouders ingevuld. o In hoeverre krijgen zorgverzekeraars inzicht in bepaalde gegevens? En maken we niet dezelfde fout als in het verleden? Bart van Pagée antwoordt dat het net opgerichte Kwaliteitsinstituut van alle beroepsgroepen transparantie verlangt. De maatschappij wil dat zo. Het Kwaliteitsinstituut wil dat de beroepsgroep samen met zorgverzekeraars en NPCF vaststelt wat kwaliteit is. Daarover wordt door die partijen overlegd. Het is de bedoeling te komen tot een gezamenlijke stichting. De data gaan naar één door alle partijen geaccepteerd systeem. Er komen afspraken over het aggregatieniveau waarop de verschillende partijen data krijgen. Wat de privacy betreft van de verzamelde data wordt nauwgezet aan de regels van het CBP voldaan. Onder de titel 'Fysiotherapeuten over Kwaliteit in Beweging' wordt een kort filmpje vertoond. Daarin komen JanDiet Berendsen en Ron van Heerde aan het woord. Rob van Heerde doet mee aan de pilot in Zuidoost Gelderland en JanDiet Berendsen aan de pilot in Zeeuws-Vlaanderen 3. Carrouseldebat Het Carrouseldebat is een groepsdebat waarbij de deelnemers worden opgesplitst in drie groepen. Deze groepen gaan met elkaar in debat. Hierbij is groep 1 voorstander, groep 2 tegenstander en groep 3 luistert en oordeelt over het debat. Deze laatste groep beslist feitelijk, zij zijn de rechters. De voorstanders en tegenstanders hebben een opgelegd standpunt. Er worden twee debatten over verschillende stellingen gevoerd. Na elk debat wisselen de groepen van rol (voor, tegen of rechter) door van vak te wisselen. Regiobijeenkomst Kwaliteit in Beweging d.d Pag. 5 van 13

6 Stelling 1 "Een kwaliteitssysteem (zoals Kwaliteit in Beweging) is nodig voor de fysiotherapie." Stemmen rechters Van de rechters zijn er 3 tegen de stelling, één rechter onthoudt zich van stemming en de rest van de rechter is vóór de stelling. Opmerkingen vanuit het debat tussen voor- en tegenstanders o Voor: De zorgverzekeraar betaalt en wil graag weten waarvoor hij betaalt. Daarom wil de zorgverzekeraar inzichtelijk hebben welke kwaliteit de fysiotherapeut levert. Tegen: Kwaliteit is heel subjectief. o Tegen: Een kwaliteitssysteem is ten behoeve van de zorgverzekeraar! De fysiotherapeuten leveren al jaren kwaliteit. Het is onwenselijk als zorgverzekeraars in de behandelkamer mee gaan kijken. Voor: Juist om de zorgverzekeraar weg te houden en zelf te kunnen bepalen wat kwaliteit is, moeten fysiotherapeuten met elkaar in gesprek over de vraag wat een goed kwaliteitssysteem is. Fysiotherapeuten moeten samen bepalen wat de kwaliteit is, anders doen de zorgverzekeraars dat wel. o Tegen: Fysiotherapeuten staan in het CKR en hebben dus al een kwaliteitssysteem. o Tegen: Er bestaat geen enkele autoverzekeraar die zelf ook de auto keurt. o Tegen: De beroepsgroep staat voor zijn eigen kwaliteit, en doet niet wat de zorgverzekeraar wil. o Voor: Het mooie van Kwaliteit in Beweging is dat het een samenwerking is tussen alle betrokkenen, namelijk fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en patiënten/consumenten. Die samenwerking maakt het krachtig. Tegen: Samenwerking klinkt heel utopisch, maar fysiotherapeuten hebben een ander belang dan de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars willen slechts kosten verminderen, dus het risico is dat de fysiotherapeuten zelf de prijs betalen. Een zorgverzekeraar is eigenlijk alleen een schadeverzekeraar en wil zo min mogelijk uitkeren. o Voor: De fysiotherapeut levert al kwaliteit, maar het is belangrijk om dat op een hoog niveau te houden. Met dit systeem kan onderscheid gemaakt worden tussen fysiotherapeuten die wel en die geen kwaliteit leveren. Met Kwaliteit in Beweging neemt de beroepsgroep de kwaliteit zelf in de hand. Een fysiotherapeut die het niet goed doet, gaat eruit en de rest van de fysiotherapeuten wordt beter. o Tegen: Het is gewoon georganiseerd wantrouwen. o Voor: We moeten als beroepsgroep stoppen met de rol van slachtoffer aannemen. De fysiotherapeuten moeten het kwaliteitssysteem in eigen hand nemen en laten zien dat ze wat te bieden hebben. o Tegen: Uiteindelijk bepalen de patiënten wat kwaliteit is, en als een fysiotherapeut geen kwaliteit levert, dan heeft hij een lege praktijk. Regiobijeenkomst Kwaliteit in Beweging d.d Pag. 6 van 13

7 o Tegen: Het is toch de zorgverzekeraar die bepaalt wat de fysiotherapeut uitbetaald krijgt. De beroepsgroep kan wel zeggen dat ze heel goed is, maar de laatste jaren heeft de fysiotherapeut daar bij de zorgverzekeraar niet veel van gemerkt. o Tegen: De zorgverzekeraar heeft een ander belang dan de fysiotherapeut. Het kwaliteitssysteem moet dus onafhankelijk van de zorgverzekeraar zijn. o Voor: Een kwaliteitssysteem moet samen met patiënten en fysiotherapeuten opgezet worden, en daaraan moet dan direct gekoppeld worden dat alle contracten met zorgverzekeraars opgezegd worden. Vragen rechters aan de voor- en tegenstanders o Beide partijen hebben het over kwaliteit. De ene keer wordt een argument vóór de stelling gebruikt, maar hetzelfde argument wordt door dezelfde groep ook tegen de stelling gebruikt. Hoe komt dat? - Tegen: Vanuit de beroepsgroep hebben we al richtlijnen, dus waarom moet er nog een kwaliteitssysteem komen. Rechter: De richtlijnen zijn er wel, maar wie zegt mij dat ze gehanteerd worden? Voor: Uiteindelijk zal de patiënt de kwaliteit bepalen. Die wil slechts van zijn klacht af, en of de fysiotherapeut dat volgens de richtlijn doet, maakt de patiënt niet uit. De patiënt - tevredenheid is bepalend. o Wat is de primaire reden om een kwaliteitssysteem op te tuigen? - Voor: De primaire reden is om in kaart te brengen waar de fysiotherapeut staat en hoe hij zich kan verbeteren. Met het Kwaliteit in Beweging gaan fysiotherapeuten met elkaar in gesprek over het klinisch redeneren, om verbeterslagen in de eigen kwaliteit te kunnen maken. Dat moet de drive zijn. - Tegen: De vraag is dan voor wie de fysiotherapeut die verbeterslag maakt: voor zichzelf of voor de zorgverzekeraar. Want in alle systemen tot nu speelt de zorgverzekeraar een te grote rol. Voor: Dus laten we zelf dat kwaliteitssysteem maken! o Hoe voorkom je dat het een strijd wordt tussen fysiotherapeuten over de vraag wie de beste is en de mooiste praktijk heeft etc. - Tegen: Het beleid dat door zorgverzekeraars is ingezet met Pluspraktijken e.d. maakt dat die strijd al begonnen is. Met Kwaliteit in Beweging gaat een extra shifting ontstaan. - Tegen: Het risico van iets doen waarop patiënten zo grote invloed hebben, is dat de fysiotherapeut zijn patiënten gaat pleasen, maar hij moet zijn patiënten behandelen! Want wat de patiënt hebben wil, is niet altijd wat ook goed is voor hem. Voor: Een kwaliteitssysteem houdt in dat niet slechts op klanttevredenheid wordt getoetst, maar ook op andere aspecten. Stemmen rechters Van de rechters stemmen er nu 4 tegen de stelling, waarmee de tegenstanders het debat hebben gewonnen. Regiobijeenkomst Kwaliteit in Beweging d.d Pag. 7 van 13

8 Interview met rechter die door het debat van mening is veranderd o De tegenstanders hebben beter gedebatteerd, en ik was het grotendeels met ze eens. Gezien de problemen die dit oplevert ten aanzien van de zorgverzekeraars, zou de beroepsgroep zich nog eens heel goed moeten beraden op de vraag waarmee ze bezig is. Stemmen iedereen Er stemmen ca. 10 leden tegen de stelling, de rest is vóór. Reactie voor- en tegenstanders o Een kwaliteitssysteem is op zich goed, mits de verhouding tussen partijen goed is. o Zou het niet mooi zijn als een kwaliteitssysteem wordt opgezet waar iedere fysiotherapeut aan moet voldoen, zodat er geen onderscheid meer is tussen praktijken (dus geen Plus - praktijken meer). o De tijd die fysiotherapeuten de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in al die eisen, had ook in het updaten van vakinhoudelijke kennis kunnen worden gestoken. Met andere woorden: er gaat erg veel tijd, geld en energie in zitten. Reactie expertpanel o Ron van Heerde licht toe hoe bij de opzet van de wetenschappelijke pilot eerst alle geschiedenis met de zorgverzekeraar aan de kant is gezet. Vervolgens is met Menzis over de pilot gesproken, en die heeft zijn volledige medewerking gegeven. Menzis hoeft geen inzage in de data te hebben en wil niet weten welke patiënt beter is geworden of slechter etc. Menzis wil daarin per praktijk geen onderscheid maken. Geopperd werd dat de Pluspraktijken in het nieuwe systeem zullen uitblinken, maar dat is niet het geval. Het maakt ook niet uit hoeveel collega s een praktijk heeft. De ervaring binnen de pilot is dat een kleine praktijk ook goed kan meedraaien. o Bart van Pagée merkt op dat door met drie partijen in een stichting te gaan zitten, de invloed van de zorgverzekeraars beperkt wordt. Er gaan pas rapportages gedraaid worden als daarover gezamenlijk overeenstemming is bereikt. Er komt ook een gebruikersraad waarmee kan worden besproken wat er veranderd zou moeten worden als de rapportages niet bevallen. Daarnaast is er een aantal uitgangspunten, waaronder het uitgangspunt dat Kwaliteit in Beweging het enige geaccepteerde kwaliteitssysteem is. Het KNGF heeft er ook voor gezorgd dat de zorgverzekeraars gaan meebetalen aan dit systeem. Het gaat om een bijdrage van 50%. Vraag: Krijgen de praktijken dat geld, of het KNGF? Opmerking: En nog een opmerking over het filmpje op de KNGF site. Daar vertelt een dame van de NPCF hoe mooi het nieuwe systeem zal zijn en dat men dan kan zien wat de beste behandelaar is, maar dat suggereert iets wat niet waargemaakt kan worden. Antwoord: Bart van Pagée merkt op dat het belang van de NPCF is dat de patiënt een geïnformeerde keuze kan maken voor een zorgaanbieder. Reactie: Dat is niet wat het filmpje zegt. Antwoord: De NPCF is zich ervan bewust dat de uitkomst van één fysiotherapeut niets hoeft te zeggen als de aantallen te klein zijn. De NPCF geeft aan geen uitkomst te hoeven hebben op het niveau van een behandelaar, maar op het niveau van een praktijk. De NPCF hoe ft dus geen inzicht op het niveau van behandelaar te krijgen. Regiobijeenkomst Kwaliteit in Beweging d.d Pag. 8 van 13

9 Stelling 2 "Werken volgens Kwaliteit in Beweging moet een verplichting worden voor het CKR." Stemmen rechters Van de rechters stemmen er tien vóór en ca. tien tegen de stelling. Opmerkingen vanuit het debat tussen voor- en tegenstanders o Voor: Het is een logisch gevolg van het werken met een kwaliteitssysteem dat je je kwetsbaar durft op te stellen. o Tegen: Een verplichting is een veel te zwaar woord. Het CKR borgt al veel zaken op het gebied van kwaliteit, en het gaat te ver om ook Kwaliteit in Beweging verplicht te stellen. Daar moet je gemotiveerd van af kunnen wijken. o Tegen: Wat het CKR betreft is de wijze waarop de fysiotherapeut aan nascholing doet, redelijk vrij maar met het Kwaliteit in Beweging heeft de fysiotherapeut geen keuze. o Tegen: De beroepsgroep wil zelf de kwaliteit bepalen en de zorgverzekeraar is er slechts op uit om de kosten zo laag mogelijk te houden, dus waarom zou je de zorgverzekeraar laten meebetalen aan het systeem? En als in het kwaliteitssysteem ook de patiënttevredenheid wordt gemeten, dan komt daarin ook de tevredenheid van de patiënt tot uiting over bijvoorbeeld de koffie die in de praktijk wordt geschonken. o Voor: Prima om er een verplichting van te maken. o Voor: Door KWALITEIT IN BEWEGING verplicht te stellen, kunnen fysiotherapeuten aan het KNGF de eis stellen dat het een goede nascholing moet borgen. En als er van de benchmark wordt afgeweken, dan is het ook de taak van de beroepsgroep om mensen daarmee te helpen. o Tegen: Fysiotherapeuten leveren al kwaliteit, hetgeen geborgd wordt door in het CKR te staan. Waarom moet daar dan nog Kwaliteit in Beweging bij komen? o Tegen: Het systeem is niet stabiel genoeg om het voor alle verbijzonderingen (denk bijvoorbeeld aan sport- of kinderfysiotherapie) verplicht te stellen. Vragen rechters aan de voor- en tegenstanders o Ik had vóór de stelling gestemd want ik ging ervan uit dat Kwaliteit in Beweging iets is waar als beroepsgroep voor gekozen wordt, maar wat levert het de patiënt/klant op als we dit verplicht gaan stellen? - Voor: Door Kwaliteit in Beweging verplicht te stellen voor het CKR, laat de fysiotherapeut zien dat hij bijgeschoold is, maar de fysiotherapeut laat ook de kwaliteit van zijn handelen zien. - Voor: Door Kwaliteit in Beweging krijgt de patiënt meer inzicht; hij kan gaan vergelijken. Tegen: Het is niet zo dat de patiënt meer inzicht krijgt, noch in de kwaliteit van de fysiotherapie, noch in de manier waarop de patiënt wordt behandeld. Er staat nergens dat dit soort zaken op een website wordt gepubliceerd. Tegen: Patiënten in ziekenhuizen worden al naar een bepaalde fysiotherapie gestuurd, zij hebben al geen keuze meer. Regiobijeenkomst Kwaliteit in Beweging d.d Pag. 9 van 13

10 - Tegen: Met Kwaliteit in Beweging moeten allemaal vragenlijsten worden ingevuld, maar er zijn veel patiëntengroepen (denk aan kinderen, allochtonen, geestelijk gehandicapten) die dat zelf niet kunnen. Het is heel lastig om daarvoor een systeem te ontwikkelen. - Tegen: Als ieder in het CKR staat en ieder zou meedoen met het Kwaliteit in Beweging, dan is er geen enkel onderscheid en verandert er niets. Stemmen rechters Van de rechters stemmen er nu 9 vóór de stelling, waarmee de tegenstanders het debat hebben gewonnen. Interview met een rechter die van mening is veranderd o Ik vraag mij af of Kwaliteit in Beweging praktijk gerelateerd gaat worden, terwijl CKR toch een individuele kwestie is. Dat is in de discussie niet naar voren gekomen, maar heeft mij aan het twijfelen gebracht. Reactie: Deze rechter spreekt zich niet uit op basis van voor- en tegenargumenten, maar brengt zelf een stelling in! ;-) Stemmen iedereen Een ruime meerderheid stemt tegen de stelling. Reactie voor- en tegenstanders o Kwaliteit in Beweging kan niet verplicht gesteld worden. Het KNGF kan hier alleen mee doorgaan als 75-80% van de leden er achter staat. Er ligt hier dus een taak voor het KNGF. Het is daarom jammer dat mensen die geen lid zijn, niet betrokken zijn. Reactie expertpanel o Simone van Dulmen reageert op de vraag of het systeem wel geschikt is voor sommige groepen patiënten. Zij wijst erop dat naar meerdere aspecten wordt gekeken en meldt dat er wordt gewerkt aan een vragenlijst die voor alle patiëntengroepen geschikt is. o Uit de gevoerde discussie neemt zij mee dat er meerdere factoren moeten worden meegenomen om de kwaliteit te meten. o Bart van Pagée neemt de vraag mee of het CKR voor de fysiotherapeut is en het Kwaliteit in Beweging voor de praktijk. Het KNGF zal (bijvoorbeeld via social media) gaan uitleggen dat de rapportages niet alleen op praktijkniveau maar ook op individueel niveau zullen worden teruggekoppeld. o Desgevraagd naar de wijze waarop van bijvoorbeeld ZZP ers de kwaliteit te meten is, antwoordt Bart van Pagée dat die vraag ook tijdens de tweede Kwaliteit in Beweging bijeenkomst is gesteld; daar komt nog een antwoord op. Stelling 3 "Ondanks dat we nog geen harde toezeggingen hebben van de verzekeraars moet we doorgaan met Kwaliteit in Beweging." Stemmen rechters Van de rechters zijn er 11 vóór de stelling en ongeveer een gelijk aantal is tegen de stelling. Regiobijeenkomst Kwaliteit in Beweging d.d Pag. 10 van 13

11 Opmerkingen vanuit het debat tussen voor- en tegenstanders o Voor: De fysiotherapeut moet in zichzelf geloven! Als de fysiotherapeut in zichzelf gelooft en kwaliteit levert, zal hij vanzelf ook klanten hebben. o Tegen: Zorgverzekeraars zullen de toezegging moeten doen dat de tarieven omhoog gaan. De huidige Pluspraktijken hebben nu immers een hoger tarief, en zouden anders weer in tarief omlaag gaan. Ieder moet dus de tarieven krijgen die de Pluspraktijken ook krijgen. Voor: Een fysiotherapeut is vooral ook een ondernemer, en kan dus los van zorgverzekeraars zelf zijn prijs bepalen. o Voor: Kwaliteit in Beweging is een leersysteem voor de fysiotherapeut zelf en voor de praktijk als zodanig., dus: ga gewoon door! Zorgverzekeraars hebben tot taak om kwaliteit in te kopen, dus de fysiotherapeut zal kwaliteit moeten leveren. Een fysiotherapeut die geen kwaliteit levert, zal sowieso geen klanten hebben. o Tegen: Als zorgverzekeraars naast ons eigen systeem nog een extra systeem eisen, dan houden we geen tijd meer over voor de patiënt. o Tegen: Klanten van een fysiotherapeut kiezen wellicht niet voor een fysiotherapeut bij wie ze niet weten waar hun gegevens blijven. Zij kiezen dan misschien liever voor een zelfstandig fysiotherapeut die niet in het Kwaliteit in Beweging systeem meedraait. Voor: Het is geborgd dat de gegevens veiliggesteld zijn! o Voor: De fysiotherapeut moet een keer af van zijn bescheidenheid en het aandurven om transparant te zijn over wat hij levert en waar hij voor staat. Hij moet zo overtuigd zijn van zijn kwaliteit, dat hij bereid is om daarin nóg meer te investeren. De zorgverzekeraar zal dan wel mee moeten doen en zo niet, dan moet de beroepsgroep stoppen met het systeem. o Tegen: Zorgverzekeraars zijn een onbetrouwbare partner, die al jaren te weinig betalen. o Voor: De beroepsgroep moet uitgaan van haar eigen kracht. Als de fysiotherapie haar kwaliteit gaat borgen, dan heeft de beroepsgroep een product dat telt. De zorgverzekeraar kan dan niet om de fysiotherapie heen en zal dan wel moeten betalen. o Voor: Het nieuwe systeem brengt niet een heel andere werkwijze dan de huidige met zich mee, dus er is geen reden om er zo angstig voor te zijn. Vragen rechters aan de voor- en tegenstanders o Als er in plaats van zorgverzekeraars zou staan andere potentiele financieringsbronnen, bent u dan nog steeds zo tegen? - De fysiotherapie is in staat haar eigen kwaliteit hoog te houden, dus het maakt niet uit welke partij het financiert. De beroepsgroep moet er voor gáán! - Daar zit nog een groot gat in de markt; juist omdat de fysiotherapie in haar eigen kracht gelooft, zou het goed zijn om andere financieringsbronnen aan te schrijven. - Waarschijnlijk zijn de meetinstrumenten die gebruikt gaan worden, nog onvoldoende gevalideerd om voor betalende instanties de goede kwaliteit te kunnen aan te tonen. - Als er geen harde toezeggingen van de zorgverzekeraars zijn, dan is er het risico dat er heel veel tijd, geld en energie wordt gestoken in iets wat uiteindelijk niets oplevert. Dat zou heel jammer zijn. Regiobijeenkomst Kwaliteit in Beweging d.d Pag. 11 van 13

12 o Gezien het meerderheidsbelang van 50% van de zorgverzekeraars in de stichting met NPCF en de fysiotherapie, is het niet duidelijk waarom de fysiotherapie nog met het Kwaliteit in Beweging door zou moeten gaan. Zijn de zorgverzekeraars wel te vertrouwen als ze het grootste deel van de investeringen voor Kwaliteit in Beweging voor hun rekening nemen? Het antwoord op de vraag lijkt te zijn dat de beheersaudits ook veel geld kosten en dat de afdelingen die daarmee bezig zijn, nu gesloten kunnen worden. - De beheersaudits gaan automatisch, het is niet zo dat zorgverzekeraars daar heel veel mensen voor aan het werk hebben. - Voor zorgverzekeraars is het belangrijk om in de Kwaliteit in Beweging ontwikkeling te participeren want fysiotherapie lijkt een kostenpost te zijn, maar in andere disciplines levert het juist een besparing op. Stemmen rechters Van de rechters stemmen er nu 13 voor de stelling, waarmee de voorstanders het debat hebben gewonnen. Interview met rechters die van mening zijn veranderd o De argumenten van de voorstanders zijn duidelijker en helderder dan van de tegenstanders. O.a. dat de beroepsgroep zelf bepaalt of ze verder gaat met Kwaliteit in Beweging, los van wat de zorgverzekeraar doet, is een duidelijk standpunt. Stemmen iedereen Een ruime meerderheid is het met de stelling eens, maar een substantieel deel van de leden niet. Reactie expertpanel o Harry Gosselink neemt allereerst uit de discussie van vanavond mee dat het belangrijk is om dit soort bijeenkomsten te houden. Er komt ook een aantal zaken naar voren waarvan duidelijk is dat ze om een nadere uitleg vragen. Heel veel fysiotherapeuten doen bijvoorbeeld mee aan FPM en sturen daarmee heel veel gegevens van patiënten door, terwijl bij Kwaliteit in Beweging alleen het geboortejaar van de patiënt wordt gevraagd, maar bij Kwaliteit in Beweging worden vragen over privacy gesteld. Dit is nu de zevende bijeenkomst en dit is absoluut een heel andere avond dan de eerste. De antwoorden op vragen die vanavond gesteld zijn, zullen op de site terug te vinden zijn. Een paar keer is erop aangedrongen om massaal te stoppen met contracteren, maar het bestuur kan dat niet adviseren, net zomin als dat het bestuur het niet over het tarief kan hebben. Eén ding is duidelijk: de discussie is nog niet ten einde. Echter, de beroepsgroep zal steeds kijken waar ze zich kan verbeteren, dus daarom: doe gewoon mee! Ieder kan nu al aansluiten bij de FysioRoadmap, en krijgt dan zelf te zien wat wordt uitgevraagd. Die informatie gaat niet naar de zorgverzekeraars. o Susanne van Riesen neemt van deze avond mee dat zij het carrouseldebat een heel leuke vorm vindt om interactief met elkaar te communiceren. Het is leuk om te zien dat mensen die ergens vóór zijn, ook heel goed een debat als tegenstander kunnen voeren. Regiobijeenkomst Kwaliteit in Beweging d.d Pag. 12 van 13

13 o Bart van Pagée neemt mee dat de discussie over Kwaliteit in Beweging iets lijkt te doen met zelfbewustzijn. Ook op andere avonden kwam dat naar voren, en hij ervaart dat als heel positief. Reactie o In het verleden zijn er regelmatig problemen geweest over de wijze waarop het KNGF omging met de leden en het RGF. De vraag van de leden om verbetering heeft geholpen! [applaus] Prijsuitreiking Susanne van Riesen doet de prijsuitreiking. Zij merkt op dat het de jury heeft getroffen hoe ieder zich zo goed kon verplaatsen in de groep waarin hij zat. De vergelijking van fysiotherapeuten met autoverzekeraars is wat de jury betreft misschien wel de Bateend waard, maar de Bateend gaat toch naar de mijnheer die de uitspraak deed dat de slager zijn eigen worst (in plaats van vlees) keurt. De pepermolen gaat naar een mijnheer die stelde dat de fysiotherapeut van zijn bescheidenheid af moet, moet durven om arrogant te zijn, om transparant te zijn en om te kiezen voor een eigen systeem. De jury vindt dat een heel heldere uitspraak. De bokaal voor de beste debater gaat naar een mijnheer die stellig verdedigde dat Kwaliteit in Beweging een leersysteem zou worden. [applaus] 4. Laatste vragen / opmerkingen o Aanmelden voor de landelijke database kan via de website o Als er nog vragen leven die vanavond nog niet beantwoord zijn: die kunnen in de doos bij de uitgang gedeponeerd worden. o De leden worden verzocht om allemaal op de RLV van 20 mei a.s. in Spier te komen. Er komt een spreker die de toekomst van de fysiotherapeut vanuit het perspectief van de patiënt beziet. 5. Dankwoord Susanne van Riesen dankt de aanwezigen voor hun inzet en de wijze waarop zij vanavond allemaal hebben meegedaan aan het debat. De bijeenkomst wordt om uur gesloten. Regiobijeenkomst Kwaliteit in Beweging d.d Pag. 13 van 13

Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging

Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging o.l.v. het Nederlands Debat Instituut RGF: Noord-Holland Datum: 26 maart 2014 Plaats: AFAS AZ Stadion, Stadionweg 1, Alkmaar Aanwezigen:

Nadere informatie

Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging

Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging o.l.v. het Nederlands Debat Instituut RGF: Amstel-, Meerlanden & Amsterdam Datum: 31 maart 2014 Plaats: De Veranda, Amstelveenseweg 764,

Nadere informatie

2. Toelichting op het waarom van Kwaliteit in Beweging

2. Toelichting op het waarom van Kwaliteit in Beweging Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging o.l.v. het Nederlands Debat Instituut RGF: Midden- en Oost-Brabant Datum: 24 februari 2014 Plaats: Hotel Van der Valk, Nuland Aanwezigen:

Nadere informatie

Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland. Programma. De resultaten op een rijtje. Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland

Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland. Programma. De resultaten op een rijtje. Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland Scholing 3 Het Rug netwerk Kwaliteitsfysiotherapie Noord-Holland Ria Nijhuis Guus Meerhoff Simone van Dulmen Philip van der Wees Marjo Maas Juliette Cruijsberg Annick Bakker-Jacobs Programma Opening (

Nadere informatie

Kwaliteit in Beweging & Landelijke Database Fysiotherapie

Kwaliteit in Beweging & Landelijke Database Fysiotherapie Kwaliteit in Beweging & Landelijke Database Fysiotherapie EPD-leveranciers bijeenkomst 1 juli 2014, Amersfoort Programmateam KiB/LDF Inhoudsopgave 1. Doel bijeenkomst (KNGF) 2. Huidige status (KNGF) 3.

Nadere informatie

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers 18 februari 2015 Welkom! Welkom en voorstelronde Agenda Korte introductie door bestuur KNGF Informeren herijking en Masterplan MKiB Tijdsplanning Wederzijdse

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Gegevensverzameling uit het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Gegevensverzameling uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) Gegevensverzameling uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) Simone van Dulmen simone.vandulmen@radboudumc.nl 24-09- 2014 Gegevensverzameling KIB - Aanmelding praktijkhouder de landelijke database fysiotherapie

Nadere informatie

Handleiding voor docenten op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Handleiding voor docenten op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs Handleiding voor docenten op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs In 6 stappen debatteren in de klas over media Deze handleiding helpt naar een actief, gestructureerd en inhoudelijk

Nadere informatie

QDNA PREM FYSIOTHERAPIE. Sturen op kwaliteit. Interview: Marije de Leur, Keurmerk Fysiotherapie

QDNA PREM FYSIOTHERAPIE. Sturen op kwaliteit. Interview: Marije de Leur, Keurmerk Fysiotherapie QDNA PREM FYSIOTHERAPIE Interview: Marije de Leur, Keurmerk Fysiotherapie Sturen op kwaliteit HET NIEUWE METEN FYSIOTHERAPEUTEN GAAN STUREN OP KWALITEIT. Er waait een frisse wind door het zorglandschap

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk Het wat en hoe Philip van der Wees Guus Meerhoff De presentatie op hoofdlijnen Introductie Patiënt Reported Outcome (Measure) (PRO(M)) Uitleg

Nadere informatie

Patiënten- en naastenversie Kwaliteitsstatuut ggz Juni 2016

Patiënten- en naastenversie Kwaliteitsstatuut ggz Juni 2016 Patiënten- en naastenversie Kwaliteitsstatuut ggz Juni 2016 Het Model-Kwaliteitsstatuut ggz en deze bijbehorende Patiënten- en naastenversie is opgesteld door: 1 Patiënten- en naastenversie Kwaliteitsstatuut

Nadere informatie

Uitkomstmetingen in de fysiotherapie

Uitkomstmetingen in de fysiotherapie Uitkomstmetingen in de fysiotherapie Op het moment dat je er mee gaat werken dan ga je pas merken dat het handig is NFU Symposium 7 november 2014 Programma Kwaliteit in Beweging Fysiotherapie Pilot projecten

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Update 59. Beste collega s. Slaap kindje slaap

Update 59. Beste collega s. Slaap kindje slaap Update 59 Beste collega s Slaap kindje slaap De tijd van zandstrooien staat er weer aan te komen, maar niet het zand om de gladheid van de weg te bestrijden, maar ik heb het hier over het zand welke de

Nadere informatie

Beleid zorgverzekeraars 2012. 9 maart 2011

Beleid zorgverzekeraars 2012. 9 maart 2011 Beleid zorgverzekeraars 2012 9 maart 2011 Beleid zorgverzekeraars 2012 Welkom 9 maart 2011 Beleid zorgverzekeraars 2012 MN 2 Beleid zorgverzekeraars 2012 Gastheer namens RGF:voorzitter Maurits Vuister

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea)

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) Zinnig gebruik van ROM data NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) 2 Agenda I Context van de pilot II Pilot III Resultaten IV ROM bij Mentaal Beter V Toekomst

Nadere informatie

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL 1 Gebruik van PROM s in de zorg PROM s vanuit patiëntenperspectief 31 maart 2017 Hans Bart Directeur NVN 2 Gebruik van PROM s in de zorg Prom s ontwikkeling

Nadere informatie

Reactie op Weblog Bestuur van Eke Zijlstra van donderdag 13 mei 2014

Reactie op Weblog Bestuur van Eke Zijlstra van donderdag 13 mei 2014 Onjuiste informatie in de weblogs van bestuursleden In recente Weblogs van het KNGF-bestuur staat onjuiste info over onze standpunten. Het KNGF bestuur lijkt onze beleidsplannen niet goed te lezen. Wij

Nadere informatie

Handleiding Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB) Abakus

Handleiding Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB) Abakus Handleiding Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB) Abakus 2015 Abakus Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Algemeen... 2 Controle gegevens praktijk en therapeuten... 3 Activeren MKIB... 7 Aanleveren... 8 Opt-in...

Nadere informatie

Vragenlijsten, tevredenheidsonderzoeken en metingen

Vragenlijsten, tevredenheidsonderzoeken en metingen Vragenlijsten, tevredenheidsonderzoeken en metingen Inhoudsopgave Vragenlijsten... 1 Wijzigen vragenlijst... 2 Vragenlijstcreator... 2 Metingcreator... 6 Inleiding:... 6 De werking:... 6 Tevredenheidsonderzoek...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Handleiding versturen Kwaliefy - Abakus

Handleiding versturen Kwaliefy - Abakus Handleiding versturen Kwaliefy - Abakus Abakus B.V. Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede The Netherlands T (0318) 657825 F (0318) 657758 E informatie@abakus.nl W www.abakus.nl Inhoud Inhoud... 2 Algemeen... 3

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst inzake regionale zorgverzekeraars voorafgaand aan de Regionale Ledenvergadering RGF Randstad West 10 december 2014

Verslag bijeenkomst inzake regionale zorgverzekeraars voorafgaand aan de Regionale Ledenvergadering RGF Randstad West 10 december 2014 Verslag bijeenkomst inzake regionale zorgverzekeraars voorafgaand aan de Regionale Ledenvergadering RGF Randstad West 10 december 2014 Marianne De Roon (bestuurlid RGF RAW, portefeuille markt) heet alle

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Versie 1.0, 19 augustus 2015

Versie 1.0, 19 augustus 2015 CONCEPTVERSLAG voorbespreking Fysieke Overlegtafel Wmo HbH 19 augustus 2015 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Beoordelingskader voor de kwaliteit van verslaglegging door fysiotherapeuten

Beoordelingskader voor de kwaliteit van verslaglegging door fysiotherapeuten Beoordelingskader voor de kwaliteit van verslaglegging door fysiotherapeuten Prof. dr. Rob A.B. Oostendorp Drs. D. Pluimers Opdrachtgever: Zorgverzekeraar VGZ Uitvoering: Kwaliteit van Zorg UMC St Radboud

Nadere informatie

2012 ParkinsonNet congres

2012 ParkinsonNet congres Mariëtta Eimers Martijn van der Eijk Kwaliteitsmanager Coördinator patiëntgerichte zorg Programma 1) Wat zijn kenmerken van excellente fysiotherapeuten? Visie patiënt (Masja van het Hoofd) ParkinsonNet-fysiotherapeut

Nadere informatie

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1.

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1. Hoofdstuk 1 Kwaliteit in Beweging (KiB) 1 instellen en gebruiken Kwaliteit in Beweging (KiB) is de opvolger van het Kwaliefy-project van het KNGF. Een Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) wordt ingericht

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/233 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de directeur van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Vragenlijst Inzicht in zorgkosten Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Inzicht in zorgkosten Inleiding De landelijke patiëntenkoepels Ieder(in), Landelijk Platform GGz

Nadere informatie

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis Kwaliteit en de zorgverzekeraar Seminar Kwaliteit van Zorg Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis 1 Missie zorgverzekeraars Zoals benoemd in de zorgverzekeringswet 2006 Kwalitatief goede, betaalbare en

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg The long and winding road Wilco Graafmans Nico Rozing Opbouw Het KI in 1 minuut De bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie Het duurzame bouwwerk

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE QDNA PREM Fysiotherapie

WERKINSTRUCTIE QDNA PREM Fysiotherapie WERKINSTRUCTIE QDNA PREM Fysiotherapie 1 QDNA Portal en App Versie. 1.0 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, verhuurd of verkocht zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. De auteur

Nadere informatie

Logopedisten krijgen begeleiding bij hun ondernemerschap

Logopedisten krijgen begeleiding bij hun ondernemerschap 36 Nieuw zorgbedrijf voor logopedisten Logopedisten krijgen begeleiding bij hun ondernemerschap Tekst: Martijn Plantinga Beeld: Wim van IJzendoorn De beroepsgroep logopedie heeft het verre van gemakkelijk.

Nadere informatie

Praat niet over maar met elkaar

Praat niet over maar met elkaar ZorgNL 2014: Zicht op goede zorg Praat niet over maar met elkaar ZorgNL2014 Verzekerden/patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars discussieerden op uitnodiging van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met

Nadere informatie

Secretariaat RGF AMA en het regiokantoor hebben in totaal 10 afmeldingen ontvangen. Esther Zuijderduijn

Secretariaat RGF AMA en het regiokantoor hebben in totaal 10 afmeldingen ontvangen. Esther Zuijderduijn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regionale Leden Vergadering RGF Amstel- Meerlanden

Nadere informatie

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus WORKSHOP PROMS 24 juni, Utrecht ISOQOL Barbara Vriens Stichting Miletus 2 Agenda 1. Visie en doelstellingen Miletus 2. PROMs metingen Miletus tot nu toe 3. PROMs en PREMs in de kwaliteitsregistratie (NBCA)

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

Levenseinde en euthanasie

Levenseinde en euthanasie Levenseinde en euthanasie Een verkenning naar de informatievoorziening over deze onderwerpen en de mening van mantelzorgers over euthanasie bij dementie Oktober 2017 Susanne van den Buuse (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk J.J. Janse/asat /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk J.J. Janse/asat / Het bestuur van Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres J.J. Janse/asat 088 770

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/BelastingTelefoon te Groningen. Datum: 13 december 2011. Rapportnummer: 2011/360

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/BelastingTelefoon te Groningen. Datum: 13 december 2011. Rapportnummer: 2011/360 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/BelastingTelefoon te Groningen. Datum: 13 december 2011 Rapportnummer: 2011/360 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/BelastingTelefoon

Nadere informatie

FysioGroepTwente : Faciliteren, Delen en Verbinden

FysioGroepTwente : Faciliteren, Delen en Verbinden FysioGroepTwente : Faciliteren, Delen en Verbinden FysioGroepTwente September 2010 Voorgeschiedenis: Stand van zaken Fysiotherapie in Twente medio 2009 Onvoldoende kennis kansen/ bedreigingen integrale

Nadere informatie

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal Ir. Titia Lekkerkerk oktober 2011 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een koepel van patiëntenorganisaties 2 Wat doen we? Samen met lidorganisaties

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wetenschappelijk onderzoek 1 Waarom zou ik meedoen? 2 Zijn er risico s aan verbonden? 2 De opzet van een onderzoek 2 Wat betekent

Nadere informatie

Programma. Opening. Plenaire programma (50 min) Programma in subgroepjes (40 min) Prak8jkopdracht PROMS (65 min) Afslui8ng (10 min)

Programma. Opening. Plenaire programma (50 min) Programma in subgroepjes (40 min) Prak8jkopdracht PROMS (65 min) Afslui8ng (10 min) Programma Opening Plenaire programma (50 min) Ø Data aanlevering bespreken Ø Introduc5e Feedbacktool (FBT) Ø Terugkoppeling geleverde data LDF/Excel Programma in subgroepjes (40 min) Ø Interpreta5e van

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Update 55 NZA. Nederlandse Zorg Autoriteit. T.a.v. Mr. Drs. T.W. Langejan, voorzitter van de Raad van Bestuur. Postbus 3017.

Update 55 NZA. Nederlandse Zorg Autoriteit. T.a.v. Mr. Drs. T.W. Langejan, voorzitter van de Raad van Bestuur. Postbus 3017. Update 55 NZA Vorig jaar heb ik een brief gezonden aan het NZa waarin ik kenbaar maakte dat er problemen waren bij de invoering van het marktprincipe binnen de fysiotherapeutische zorg. Daarop kreeg ik

Nadere informatie

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Miletus Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Project Uitkomsten Dementiezorg MAART 2015. Beste Lezer,

Nieuwsbrief. Project Uitkomsten Dementiezorg MAART 2015. Beste Lezer, Nieuwsbrief Project Uitkomsten Dementiezorg MAART 2015 INDEX Beste Lezer, 1e Rapportageformat ontwikkeld!...2 Subjectief Beleefde gezondheid; een trapje omhoog op de ladder?...3 Wist u dat...4 Het verhaal

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Toelichting op de variabelen in de kosten 2012 Kwaliteit

Toelichting op de variabelen in de kosten 2012 Kwaliteit Toelichting op de variabelen in de kosten 2012 Kwaliteit Kwaliteitsindicatoren Kwaliteit in Beweging Uitgangspunt hierbij is dat de beroepsgroep zelf bepaalt wat kwaliteit is en dat we het landelijk uniforme

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie Deelname CQ-Index Fysiotherapie De CQ-Index Fysiotherapie: wat is het? De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg

Nadere informatie

Resultaten van de patiënten enquête 2010

Resultaten van de patiënten enquête 2010 FYSIO HUIS patiënten enquête Resultaten patiëntenenquête Fysiohuis Resultaten van de patiënten enquête Inleiding In het kader van de doelstelling van het kwaliteitsjaarplan van om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Rapportage 2013 Onderzoeksprogramma Kwaliteit in beweging

Rapportage 2013 Onderzoeksprogramma Kwaliteit in beweging Rapportage 2013 Onderzoeksprogramma Kwaliteit in beweging Philip van der Wees Simone van Dulmen Ria Nijhuis-van der Sanden Nijmegen, 13 maart 2014 Rapportage 2013 Onderzoeksprogramma Kwaliteit in Beweging

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek.

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek. IKB Inleiding: In juli 2005 is de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning

Nadere informatie

Er is nooit een verliezer / 30

Er is nooit een verliezer / 30 Er is nooit een verliezer / 30 Wouter Coomans Er is nooit een verliezer Mr. Wouter Coomans is teammanager Personenschade bij ASR, dat volgens zijn zeggen vooroploopt als het gaat om mediations. Maar eigenlijk

Nadere informatie

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016 Inleiding meting klantervaringen (CQI) wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Om deze reden stimuleren wij zorgaanbieders om de geleverde zorg en dienstverlening continu te verbeteren.

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond staaroperaties te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback

Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback door van Programma 1. Wat is ROM en waarom? 2. Welke vragenlijsten worden ingevuld? 3. Hoe zien de rapportages er uit? 4. Hoe kun je de

Nadere informatie

Fysiotherapeuten willen eigen polis

Fysiotherapeuten willen eigen polis Update 63 Collega s, Dit stond op de voorpagina van dagblad Tubantia op 24 december 2011, Fysiotherapeuten willen eigen polis COLLEGA s WE HEBBEN HEM de eerste fysiotherapie polis is een feit. Het afgelopen

Nadere informatie

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17 1 1. Wijziging en einde overeenkomst De overeenkomst kan worden gewijzigd indien beide partijen daarmee instemmen. Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of regelgeving,

Nadere informatie