Inleiding. Goed leven, Mooi werk, Met elkaar. Tabel: Algemene identificatiegegevens. Adres Industrieweg 14-16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Goed leven, Mooi werk, Met elkaar. Tabel: Algemene identificatiegegevens. Adres Industrieweg 14-16"

Transcriptie

1 Jaarbericht

2 Inleiding Goed leven, Mooi werk, Met elkaar Alle mensen met een handicap een Goed leven. En alle medewerkers Mooi werk. Daar gaan we voor bij Vanboeijen. Wij bieden in Drenthe en daarbuiten zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke handicap. Daarbij gaan we uit van wat iemand kan en wil, samen met ouders, met begeleiders, Met elkaar. We schrijven dit jaardocument omdat het afleggen van verantwoording een belangrijk instrument is in ons kwaliteitsbeleid en de zorgbrede Governance Code. We willen hiermee op transparante manier maatschappelijk verantwoording afleggen over ons beleid, de besteding van middelen en de resultaten over het jaar Dit doen we voor onze klanten, de interne organisatie, de medezeggenschapsorganen, voor de overheid, het zorgkantoor en andere externe belanghebbenden. Reacties en suggesties op dit document zijn van harte welkom! Met hartelijke groet, Gertjan Veening, bestuurder Algemene identificatiegegevens Tabel: Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Vanboeijen Adres Industrieweg Postcode 9403 AA Plaats Assen Telefoonnummer (0592) Identificatienummer(s) NZA Nummer Kamer van Koophandel BTW-nummer NL B01 adres Internetpagina 1

3 Hoofdstuk 1: Algemene informatie (1/1) Missie, visie en kernwaarden Zorgvisie Vanboeijen Bij Vanboeijen staat de mens centraal en niet de handicap. Ieder mens is uniek met een eigen naam, een eigen geschiedenis en eigen vermogens. Ieder met eigen plannen, verwachtingen en mogelijkheden voor de toekomst. Belangrijke onderwerpen voor Vanboeijen zijn: respect, veiligheid en betrouwbaarheid in het werk; mensen met een handicap zijn volwaardige burgers. persoonlijk maatwerk in de ondersteuning bij een waardevol leven; cliënten en verwanten die regie hebben bij keuzes over ondersteuning; de voortdurende zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening te optimaliseren. Organisatievisie Vanboeijen In alles wat Vanboeijen doet staan de cliënten en de locaties centraal. Met de werkwijze regie op locatie (ROL) wil Vanboeijen, met gebruik van LEAN methodiek, invloed en zeggenschap geven op het eigen leven binnen de locatie. Cliënten, verwanten en medewerkers bespreken samen knelpunten en zoeken naar oorzaken en oplossingen. Zo komen (continue)verbeteringen tot stand Door het ontzorgen en ondersteunen van de locaties voegen de ondersteunende diensten met haar dienstverlening hier waarde aan toe. Op alle niveaus in de organisatie werkt Vanboeijen aan verbeterplannen Zo verbeteren we stap voor stap de dienstverlening en houden we behaalde resultaten vast. Kernwaarden Vanboeijen om missie te kunnen volbrengen Samen verantwoordelijk In alles wat we bij Vanboeijen doen, staat de samenwerking tussen de cliënt, verwanten en medewerkers centraal. Iedereen kan invloed uitoefenen. Vanboeijen staat voor wij en niet voor zij. Onvoorwaardelijk In onze samenwerking met cliënten geven we nooit op: zelfs niet bij de meest complexe zorgvragen. De medewerkers van Vanboeijen zoeken samen met cliënten en hun familie naar de beste oplossingen. Ontdekken We beschouwen een situatie nooit als een gegeven. We bekijken deze altijd vanuit verwondering en oprechte interesse. Omdat elke cliënt anders is en wat op het ene moment wel werkt, dat wellicht op het andere moment niet doet. Oplossingen bedenken en eigen initiatief en verantwoordelijkheid nemen, wordt gestimuleerd. Missie Vanboeijen Goed leven Mooi werk Met elkaar Deze missie komt voort uit het mensbeeld dat iedereen recht heeft op een Goed leven en Mooi werk ( jij doet ertoe ), en dat we dit in gezamenlijke verantwoordelijkheid willen doen, Met elkaar. In gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt hier in de driehoek cliënt-ouder-medewerker inhoud en vorm aangegeven.. 2

4 Hoofdstuk 1: Algemene informatie (1/2) Strategie Vanboeijen is gespecialiseerd in de zorg en dienstverlening aan mensen met complexe problematiek Vraaggerichte zorg Vanboeijen wil zich onderscheiden in de markt als een zorginstelling die gespecialiseerd is in de zorg en dienstverlening aan mensen met complexe problematiek. Met haar maataanpak staat Vanboeijen open voor alle vragen van cliënten. Vanboeijen zegt alleen nee als de financiën het niet toelaten, de veiligheid van cliënten en medewerkers in het geding komt en/of wanneer de kwaliteit niet gewaarborgd kan worden. Vanboeijen doet dit op een kwalitatief hoogwaardige, flexibele en klantgerichte wijze. (professioneel en betrokken) De samenwerking tussen de cliënt, zijn of haar familie en de medewerkers staat hierbij centraal. Iedereen bij Vanboeijen heeft invloed op de dagelijkse gang van zaken. Lichte groeistrategie De markt voor mensen met complexe hulpvragen is het meest stabiel en niet gemakkelijk toegankelijk voor substituut aanbod. De zorg voor mensen met een complexe hulpvraag (ZZP4 ZZP8) blijft vanuit de WLZ gefinancierd. Voor een aanbod voor mensen met complexe hulpvragen is ruimte in Drenthe. Ook signaleren we een bovenregionale aantrekkingskracht. Hoewel Vanboeijen een groeimarkt voorziet in de bijzondere leef- en werkkernen, wonen voor ouderen en ouderinitiatieven, wordt hier in de bedrijfsvoering vanwege productieafspraken met het zorgkantoor uit voorzichtigheidsoogpunt geen rekening mee gehouden. Niche benadering Vanboeijen kiest ervoor om voort te bouwen op de doelgroep: mensen met een complexe hulpvraag. De redenen voor deze keuze zijn: 1. Complexe zorgexpertise aanwezig. 2. Hoogwaardig vastgoed dat aansluit bij de behoefte van de klant. 3. Goede naam van Vanboeijen in de markt. 4. Lokale kernen aanwezig: Vanboeijen heeft verspreid over Drenthe clusters van locaties en bijbehorende voorzieningen. Hierdoor is ze organisatorisch en professioneel in staat om snel en adequaat nieuwe klanten op te vangen. 5. Vanboeijen heeft een goed netwerk van ketenpartners, behandelcentra, consultatieteams, collega-zorgaanbieders en psychiatrie. Waarmee kennis en plaatsingsvraagstukken gezamenlijk opgepakt worden 6. Hoge zekerheid financiering/bekostiging vanuit de overheid, waardoor continuïteit van zorg gewaarborgd blijft. 3

5 Hoofdstuk 1: Algemene informatie (1/3) Strategie Benadering Kwaliteit Kwaliteit is één van de belangrijkste pijlers van Vanboeijen Hiertoe voldoet Vanboeijen aan de certificeringseisen van de HKZ en commiteert Vanboeijen zich aan het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Vanboeijen heeft het laatste decennium flink geïnvesteerd in zorginhoudelijke innovatieve projecten. Voorbeelden hiervan zijn totale communicatie gericht op het verstaanbaar maken van gedrag van ernstig verstandelijke gehandicapten. Vrije tijd gericht op het vergroten van mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding van cliënten. Het programma leefstijl en vitaliteit dat cliënten ondersteuning biedt bij het hanteren van een gezonde leefstijl. Het participeren binnen netwerken van maatschappelijke zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties om het samenleven binnen lokale samenlevingen te verbeteren is voor Vanboeijen vanzelfsprekend. Vanboeijen is ervan overtuigd dat, wanneer betrokkenen van een locatie meer invloed hebben op hun dagelijkse leven, er meer eigenaarschap en gevoel van eigen verantwoordelijkheid is. Er ontstaat meer ondernemerschap en oog voor continu verbeteren. Dit noemen we Regie Op Locatie (ROL) en leidt ook met behulp van de LEAN-methodiek tot een financieel gezonde organisatie. Nettoresultaat gestuurd Een zelfstandige financiële duurzame toekomst is van strategisch belang. Zelfstandig dient te worden gespaard om toekomstige investeringen zelf te kunnen bekostigen. Daartoe wordt gewerkt met een jaarlijks positief taakstellend jaarresultaat van de WLZ-omzet. Deze marge is benodigd voor nieuwe investeringen en het structureel verbeteren van het weerstandsvermogen. Daarbij leren recente ontwikkelingen in de zorgsector dat de omgeving voor Vanboeijen turbulent is. Vooral de eisen en regelgeving omtrent de financiering spelen nu een rol in de VG-zorg. De overheveling van taken naar gemeenten als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg (Wjz), en de gevolgen van de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn hierbij belangrijke items. Strategisch vastgoed Vanboeijen stelt zich ten doel om te zorgen voor een gezond vastgoedbeheer. Het strategisch vastgoedbeleid geeft hier richting aan. Bepalend hiervoor zijn het inzicht in de situatie van het vastgoed, de ruimtebehoefte, de kernactiviteiten en de ontwikkelingen rondom het vastgoed. Daarmee voorziet Vanboeijen in vastgoedlocaties die geschikt zijn voor een diversiteit van cliëntcategorieën, voor wonen en dagbesteding op maat. 4

6 Hoofdstuk 1: Algemene informatie (1/4) Kernactiviteiten Activiteiten Wonen Specialistische begeleiding bij wonen voor verstandelijk gehandicapten met een complexe hulpvraag Werk en Dagbesteding Specialistische begeleiding bij deelname aan dagactiviteiten in de samenleving Vanboeijen biedt verschillende vormen van ondersteuning: 24-uurs ondersteuning, intensieve woonbegeleiding voor mensen met een complexe hulpvraag of met een verzorgende hulpvraag, begeleiding bij zelfstandig wonen en ondersteuning van ouderinitiatieven. Vanboeijen heeft voor cliënten van alle leeftijden een grote diversiteit aan woonmogelijkheden. Er zijn mooie, aangepaste huizen in heel Drenthe en daarbuiten. De situering is gevarieerd in een wijk, een dorp, in de stad of op het platteland. Iedere bewoner heeft een eigen appartement of kamer, die naar eigen smaak ingericht kan worden. De cliënten bestaan uit Verstandelijk Gehandicapten (VG) met complexe zorgvragen ZZP 4-8. Voor de intensieve begeleiding heeft Vanboeijen speciale woon- en dagbestedingsvoorzieningen met de op de doelgroep geschoolde medewerkers; de zogenaamde bijzondere leefkernen (BLK s). Bij Vanboeijen zien we de laatste jaren een toenemende vraag naar bijzondere leefkernen en gespecialiseerde dagbestedingsvoorzieningen voor jonge kinderen Financiering vindt hoofdzakelijk plaats door middel van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de vorm van zorg in natura en in geringe mate in de vorm van persoonsgebonden budget (PGB). Werk- en dagactiviteiten biedt Vanboeijen op allerlei manieren en op diverse locaties. Gezocht wordt naar de daginvulling die het beste bij de persoon past. Zo is het mogelijk om te kiezen voor bedrijfsmatige, ambachtelijke of kunstzinnige activiteiten, in de groenvoorziening en in de dienstverlening. Hiernaast organiseert Vanboeijen op meerdere plekken belevingsgerichte dagactiviteiten. Ook begeleidt Vanboeijen jongeren op weg (terug) naar school, werk, stage of een werkervaringplek. Voor kinderen heeft Vanboeijen in Assen en Meppel een kinderdagcentrum. Ook verzorgt Vanboeijen diverse cursussen en trainingen voor cliënten. De cliënten hebben de indicatie VG (grotendeels). Financiering vindt plaats door doorbelasten aan andere instellingen en overige financiering (gering) of door middel van de ZZP systematiek van de WLZ voornamelijk in de vorm van zorg in natura en in geringe mate in de vorm van persoonsgebonden budget (PGB). De kabinetsplannen met betrekking tot de vervoers- en huisvestingskosten maken dat Vanboeijen dagbestedingsvoorzieningen zo dicht mogelijk bij de woonvoorzieningen realiseert. 5

7 Hoofdstuk 1: Algemene informatie (1/5) Kernactiviteiten Kinderen en Jeugd Specialistische woon/opvoedingsbegeleidings- en dagactiviteiten voor jongeren met een verstandelijke handicap met bijkomende gedragsproblemen Jongeren met een (matige tot lichte) verstandelijke handicap met bijkomende problemen vallen soms tussen wal en schip. Bijvoorbeeld door problemen in de thuissituatie, sociaal-emotionele problemen en psychiatrische problemen. Zij hebben specifieke ondersteuning nodig. Geen betutteling, wel duidelijke begeleiding op weg naar (meer) zelfstandigheid. Vanboeijen heeft samen met De Zijlen onder het label FLINQ meerdere woonlocaties voor deze jongeren met bijkomende problemen tussen de 10 en 21 jaar. De cliënten bestaan grotendeels uit personen met een indicatie VG. Financiering van deze activiteit vindt plaats door middel van de WLZ, in de vorm van zorg in natura en soms een PGB. Activiteiten Zorgondersteuning Specialistische diensten Vanboeijen heeft een afdeling zorgondersteuning. Vanuit hier worden de specialistische functies aan het primaire proces aangeboden. Zorgondersteuning binnen Vanboeijen helpt en ondersteunt cliënten met een verstandelijke beperking dagelijks in het hebben van een zinvol, vitaal en gezond leven. Zorgondersteuning biedt brede zorg en specifieke kunde & kennis: van diëtist tot muziekagoog. Van AVG-arts tot pastoraal werker, van orthopedagoog tot fysiotherapeut.. Zowel in Assen als in Meppel zijn zorgverleners van zorgondersteuning actief en aanwezig. Financiering vindt plaats uit de WLZ, ZVW. Onderzoek, advies en behandeling Onderzoek, advies en behandeling bij complexe vragen Samen met GGZ Drenthe en vier andere VG-instellingen heeft Vanboeijen het centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie opgezet. Deze is ondergebracht bij GGZ Drenthe. Het centrum richt zich op onderzoek, advies en behandeling. Een speciaal team van professionals werkt samen om ouders, instanties of hulpverleners te helpen met vragen over een verstandelijke handicap. Deze diensten worden thuis aangeboden (ambulante behandeling) poliklinisch of klinisch in het observatiecentrum. Apart of in combinatie. 6

8 Hoofdstuk 2 Instellingsprofiel 7

9 Hoofdstuk 2 Instellingsprofiel (2/1) Medezeggenschap cliënten en verwanten Vanboeijen geeft haar dienstverlening vorm vanuit de visie dat mensen met een verstandelijke beperking aan het roer staan en zeggenschap hebben. Deze visie is vertaald in Regie Op Locatie. De cliënten, verwanten en medewerkers geven de zeggenschap samen vorm. Dit komt tot uiting binnen de locatieraden en de Vanboeijenraad. Daarnaast kent Vanboeijen medezeggenschapsorganen zoals de bewoners- en verwantenraad. Cliënten Bij Vanboeijen zetten we ons iedere dag op elke locatie in om goed te luisteren en te kijken naar de mensen die we begeleiden. We zijn continu op zoek naar wat voor hen belangrijk is. Lokale bewonersoverleggen Op elke locatie van Vanboeijen hebben cliënten invloed op en zeggenschap over hun dagelijks leven. Op een aantal locaties is deze medezeggenschap volledig ontwikkeld, dus volledig passend bij de cliënten en bijdragend aan een Goed leven. Op een aantal locaties is deze medezeggenschap nog volop in ontwikkeling. Waar nodig worden de cliënten ondersteund door de medewerkers van het zeggenschapsteam. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zelftest en een diagnosegesprek om de stand van zaken op elke locatie in beeld te krijgen en te houden. Regionale Bewonersraden Vanboeijen telt drie Regionale Bewonersraden. Elke Regionale Bewonersraad bestaat uit cliënten uit die regio en heeft een coach en een secretarieel ondersteuner. De cliënten in de raad overleggen met elkaar en waar nodig met leidinggevenden en functionarissen uit de organisatie. Ze praten mee over zaken die alle cliënten binnen de regio aangaan. Centrale Bewonersraad De cliënten in de Centrale Bewonersraad overleggen regelmatig met elkaar en maandelijks met de bestuurder. Zij denken en praten mee over zaken die veel cliënten bezighouden. Of die voor alle cliënten belangrijk zijn. Medezeggenschap verwanten bij Vanboeijen Alle verwanten en cliënten worden op locatieniveau vertegenwoordigd door de locatieraad. Alle verwanten worden op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd door de CVR. In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ) fungeert de CVR als overlegorgaan met het bestuur van Vanboeijen. De CVR fungeert voor de gehele stichting Vanboeijen. In principe zijn alle vertegenwoordigers van bewoners/deelnemers lid van de CVR. Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen om met een CVR-bestuur te werken. In het Zo werken wij document: Zeggenschap en Medezeggenschap van verwanten bij Vanboeijen is de wijze beschreven waarop zeggenschap en medezeggenschap binnen Vanboeijen vorm en inhoud wordt gegeven. Naast de taken in het kader van de WMCZ fungeert de CVR ook als centrale organisatie en steunpunt voor de lokale (mede)zeggenschap Overige betrokkenheid cliënten en verwanten Bestuursleden van de CVR en/of andere vertegenwoordigers van bewoners/deelnemers waren daarnaast vertegenwoordigd in verschilllende themagroepen, en de Vanboeijenraad. Verder vindt jaarlijks een uitwisseling van onderwerpen plaats tussenhet CVR-bestuur, de Centrale Bewonersraad, een delegatie van Raad van Toezicht, leden van het Managementteam en de Medezeggenschapsraad. Het CVR-bestuur heeft in het verslagjaar acht keer vergaderd waarbij ook de bestuurder aanwezig was. De voltallige CVR komt twee maal per jaar met haar leden bijeen. 8

10 Hoofdstuk 2 Instellingsprofiel (2/1) Medezeggenschap centrale bewonersraad De bewonersraden zijn gestart met themagroepen. In het kader van meer doen en minder vergaderen, verdiepen bewoners zich in een specifiek thema tijdens één of meerdere bijeenkomsten. Dit doen ze door actief aan de slag te gaan: te zien, te ervaren, uit te proberen, op bezoek te gaan. Zo worden cliënten actief betrokken bij (mede)zeggenschap en staat de vorm zo dicht mogelijk bij de (belevings)wereld van de cliënten. Nu worden leden van de bewonersraden hierbij betrokken. Het is de bedoeling dit te zijner tijd uit te breiden naar alle cliënten. Thema s die aan de orde zijn geweest zijn: zwembad, kiezen van je werk, vrije tijd, kerstpakket en zorg in de nacht. Voor het najaar staan bijeenkomsten met als thema ICT-hulpmiddelen gepland. Besproken wordt welke thema s in de organisatie spelen en die waardevol zijn om met cliënten te bespreken. 9

11 Hoofdstuk 2 Instellingsprofiel (2/2) Medezeggenschap cliënten en verwanten Centrale Verwantenraad Het bestuur van de CVR bestaat uit 8 personen met ieder zijn specifieke aandachtsgebieden of rol binnen de CVR. Bestuursleden van de CVR en/of andere vertegenwoordigers van bewoners/deelnemers waren daarnaast vertegenwoordigd in de Vanboeijenraad, diverse stuurgroepen, commissies, project-, themagroepen en/of kenniskringen gericht op met name zorggerelateerde onderwerpen. Verder vindt er meerdere malen per jaar een uitwisseling van onderwerpen plaats met de Centrale Bewonersraad, een delegatie van de Raad vantoezicht, leden van het Management Team en de Medezeggenschapsraad. Het CVR-bestuur heeft in het verslagjaar 9 keer vergaderd, waarbij tevens de bestuurder aanwezig was. De gesprekken waren open van karakter en verliepen in een goede sfeer. De voltallige CVR kwam tweemaal bijeen. Het bestuur van de CVR informeert de leden dan over de activiteiten en ontwikkelingen van de afgelopen tijd en gaat hierover in gesprek met de leden. Daarnaast worden er nog actuele zorginhoudelijke thema s behandeld. Tabel: Gevraagde adviezen Centrale Verwantenraad Onderwerp Advies Begroting 2014 De CVR geeft een positief advies aan de bestuurder over de begroting Eigen Vermogen De beleidsnotitie Eigen Vermogen Stichting Vanboeijen 2013 wordt door de CVR van een positief advies voorzien. Samenwerking Vanboeijen-De Zijlen De CVR adviseert de bestuurder om een concreet plan te maken van doel, besparingsdoelstelling en tijdstermijn inzake de samenwerking tussen Vanboeijen en De Zijlen. Onderzoek gebruik anti-psychotica De CVR stemt in met het onderzoek naar het gebruik van anti-psychotica bij mensen met een verstandelijke handicap Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst De CVR adviseert positief over de invoering van de nieuwe Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst (ZDO) per 1 juni 2014 Wettelijke Aansprakelijkheid Cliënten Het voorstel dat cliënten van Vanboeijen zelf per 1 januari 2015 een WA-verzekering dienen af te sluiten, wordt door de CVR van een positief advies voorzien. Onderzoek slaperigheid overdag De CVR stemt in met het onderzoek naar slaperigheid overdag bij cliënten. Inzage dossiers Samenwerking CVR met Centrale Bewonersraad (CBR) Begroting 2015 Privéfinanciën cliënten De CVR adviseert om de relaties van Vanboeijen per folder danwel brief te informeren over het meewerken aan c.q. toestemming geven aan onderzoeken. De CVR stemt in met het voorstel om de samenwerking tussen de CVR en CBR te intensiveren. De CVR adviseert positief over de begroting Hieraan wordt toegevoegd dat de CVR met lede ogen aanziet dat er 7 ton wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van Vanboeijen. Tevens geeft de CVR aan dat ze grote moeite heeft met het toewerken naar een eigen vermogen van 25% in De CVR stemt in met de invoering van de nieuwe werkwijze en tariefstructuur inzake de privé-financiën van cliënten. Behalve bovenvermelde gevraagde en ongevraagde adviezen heeft de CVR in het verslagjaar aandacht gegeven aan tal van onderwerpen. Bijvoorbeeld: ontsluiting Plancare voor ouders/verwanten, communicatie met achterban, ontwikkeling communicatieplatform, cliëntmedezeggenschap en vragenlijst cliënttevredenheid, ontwikkeling domotica, veranderplan en toekomstige organisatiestructuuur Vanboeijen, (evaluatie) Regie op locatie, ontwikkeling en ondersteuning locatieraden, strategische ontwikkelingen Werk & Dagbesteding, Wet Langdurige Zorg en de gevolgen daarvan, reanimatiebeleid. 10

12 Hoofdstuk 2 Instellingsprofiel (2/3) Medezeggenschap medewerkers De Medezeggenschapsraad (MZR) wil samen met de Raad van Bestuur vanuit ieders verantwoordelijkheid de medezeggenschap binnen de organisatie vormgeven, waardoor en waarbij de belangen tussen personeel, organisatie en cliënten in een goede verhouding staan. Voor de medewerkers betekent dit dat zij kunnen functioneren binnen een gezond bedrijf, zich professioneel kunnen ontwikkelen en ontplooien en dit positief uitstralen naar hun omgeving. De medewerkers hebben invloed op hun werkomgeving, waarin waardering en zorg voor elkaar en zichzelf voorop staat. De basis van de medezeggenschap ligt op de locaties. Daar hebben medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers zeggenschap over het reilen en zeilen binnen hun locatie.de medezeggenschapsraad werkt met een regieteam, een kernteam medezeggenschap en themagroepen. De MZR bestaat uit dertien gekozen personen. Zes van hen maken deel uit van het regieteam. Het regieteam regisseert de medezeggenschap. Naast de gekozen leden maken de heer G. Veening (bestuurder vanaf 1 februari 2014), mevrouw K. Verkerk (namens het MT) en mevrouw E. Hadderingh (leidinggevende P&O service) deel uit van het regieteam. Vier van de gekozen medezeggenschapsleden vormen de kernmedezeggenschap. Zij buigen zich voornamelijk over financiële-, personele- en arbo-aangelegenheden en brengen daarover advies uit aan de voltallige raad. Drie van de gekozen leden fungeren als procesbegeleider; zij begeleiden de themagroepen. Naast deze specifieke taken van de MZRleden komen zij nog viermaal per jaar bijeen voor het zogenaamde kwartaaloverleg met de bestuurder en het MT, tweemaal per jaar voor overleg met de Raad van Toezicht en tweemaal per jaar voor een themadag. Medewerkers kunnen zich aanmelden voor themagroepen. Onderwerpen voor de themagroepen kunnen door zowel medewerkers, leden van de MZR, bestuur of MT aangedragen worden. Het regieteam formuleert een opdracht voor de themagroep. Het regieteam en de raad zullen het advies volgen en evalueren. Tabel: Samenstelling van de Medezeggenschapsraad 2014 Naam Lidmaatschap Functie binnen OR Pieta Bos Lid (t/m 08-05) Procesbegeleider Geertje Egges Lid (t/m 28-02) Procesbegeleider Froukje Koster Lid (t/m 08-05) Kernmedezeggenschap Dirk Visser Lid (t/m 08-05) Regieteam Leida Vlaar Lid (t/m 08-05) Kernmedezeggenschap Obbo Weijer Lid (t/m 08-05) Regieteam Monique Coort Lid (herkozen) Regieteam Jaap Dijkstra Lid (herkozen) Kernmedezeggenschap Linda Hulst Lid (herkozen) Regieteam en vice-voorzitter Saskia Mulder Lid (herkozen) Kernmedezeggenschap Albert Oosting Lid (herkozen) Regieteam Natalja van Tienen Lid (herkozen) Procesbegeleider Arna van der Wal Lid (herkozen) Regieteam en voorzitter MZR Margreet Dassen Lid (v.a ) Procesbegeleider Marchiena Luth Lid (v.a ) Kernmedezeggenschap Roelof Noorda Lid (v.a ) Regieteam Karolien Sikkens Lid (v.a ) Procesbegeleider Bea Voskamp Lid (v.a ) Regieteam Hilda Waninge Lid (v.a ) Kernmedezeggenschap Marry Wolf Geen lid Ambtelijk secretaris 11

13 Hoofdstuk 2 Instellingsprofiel (2/3) Medezeggenschap medewerkers Samen Slim Organiseren. De MZR kan zich vinden in de uitgezette lijn die in het stuk wordt beschreven. Het is een vooruitstrevend plan waarbij de kanttekening van de MZR dat het belangrijk is dat Regie Op Locatie voldoende geïmplementeerd/geborgd wordt binnen de gehele organisatie. Er zijn nog veel stappen te zetten, denk aan opzet en voortgang van de locatieraden, ROL-instrumenten e.d. Als SAMEN niet gehaald wordt, dan gaat veel energie verloren. Inhouding WGA-premie Vanboeijen wil de WGA-premie, voor het deel dat wettelijk is toegestaan, met ingang van 1 januari 2015 maandelijks via het salaris verhalen op de medewerkers. Aanbevelingen die de MZR hierbij heeft gedaan: Vanboeijen doet er alles aan om de premie zo laag mogelijk te houden, dit houdt in: kort- en langdurig verzuim zo laag mogelijk houden en actief beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid, zonder daarbij Mooi werk uit het oog te verliezen. Het totale premiebedrag dat verhaald wordt op de medewerkers, wordt gelabeld voor bovenstaande zaken. Minimaal 1x per jaar wordt de MZR geïnformeerd ten aanzien van de inzet van de gelden. Graag een begrijpelijke uitleg voor medewerkers. De MZR wil hierover graag meedenken. Werkkostenregeling De MZR gaat met de administratieve dienst de mogelijkheden die deze regeling biedt onderzoeken. Plus- en minuren De MZR heeft besloten in te stemmen met de voorgenomen aanscherping van het beleid over plus-uren. Aanbevelingen: - Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerker en teamleider dat binnen de overeengekomen contracturen gewerkt wordt. - Vanaf heden worden tegoeden van meer dan 30 plusuren besproken tussen medewerker en teamleider. Er wordt vastgelegd of de uren uitbetaald worden of wanneer ze opgenomen worden. - Er komt een toelichting op wat het uitbetalen van plusuren fiscaal voor de medewerker betekent. - Vanaf 1 april 2015 is de situatie dusdanig dat er geen tegoeden van meer dan 30 plusuren zijn. - Er wordt een werkgroep gevormd die gaat onderzoeken wat de redenen zijn van het ontstaan van veel plusuren. Medewerkerstevredenheidsonderzoek De MZR heeft de medewerkers gevraagd mee te denken over waaraan een medewerkertevredenheidsonderzoek zou moeten voldoen. Deze aanbevelingen zijn meegenomen in de keuze voor het medewerkerstevredenheidonderzoek. Begroting 2015 De MZR is tot een positief advies over de Vanboeijen begroting 2015 gekomen. 12

14 Hoofdstuk 2: Instellingsprofiel (2/6) Organisatiestructuur In onderstaande figuur is de huidige organisatorische structuur van Vanboeijen weergegeven. Binnen Vanboeijen staat de (zorg)locatie centraal, waarbij een regionale indeling wordt gehanteerd voor het dagelijks management van deze locaties. De managers van het primair proces zijn lid van het Management Team. In onderstaande figuur zijn de MTleden met een * aangegeven. De behandelfunctie is ook vormgegeven in de organisatorische eenheid zorgondersteuning. De betreffende manager is ook lid van het MT. Locaties WONEN Locatieraden Teamleiders Locaties DAGBESTEDING Locatieraden Teamleiders Locaties WONEN Locatieraden Teamleiders Locaties DAGBESTEDING Locatieraden Teamleiders Locaties WONEN locatieraden Teamleiders Locaties DAGBESTEDING locatieraden Teamleiders Nachtzorg Teamleiders Locaties WONEN locatieraden Teamleiders Vrijetijdscoach Plan&Flex Cliëntadviseur Facilitair medewerker Secretariaat Receptie Vrijetijdscoach Plan&Flex Cliëntadviseur Facilitair medewerker Secretariaat Secretariaat Centrale receptie Vrijetijdscoach Plan&Flex Cliëntadviseur Facilitair medewerker Secretariaat Regio Zuid Regio Noord Regio Park Diepstroeten Flinq (LVG) Manager primair proces* Manager primair proces* Manager ZorgOndersteuning: - Medische dienst - Paramedische dienst - Pedagogische en psychologische dienst - Pastorale dienst Manager Zorgondersteuning* Samen met De Zijlen - Beleid & Kwaliteit - Vastgoed ICT - Systeembeheer - Aplicatiebeheer - Telefonie & domotica - werkplekbeheer Centrale Bewonersraad Centrale Verwantenraad Medezeggenschapsraad Samen met De Zijlen EAD: - Financiële administratie - Personeeladministratie/ Servicedesk - Cliëntgelden administratie - Salarisadministratie Secretariaat / Bestuursondersteuning Raad van Bestuur* Raad van Toezicht = Behandelfunctie = Stafdiensten Personeel & Organisatie: - Mobiliteit / Werving & Selectie / - P&O Advies - O2 (opleiden & ontwikkelen) - Juridische zaken - Communicatie & Marketing * = lid Managementteam Control - Controller - Account managers 13

15 Hoofdstuk 2: Instellingsprofiel (2/7) Locaties Locaties Vanboeijen biedt verschillende vormen van zorg aan in de provincies Drenthe en Overijssel. Momenteel wordt in negen gemeenten zorg aangeboden: 1. Aa en Hunze 2. Assen 3. Hoogeveen 4. Meppel 5. Midden Drenthe 6. Noordenveld 7. Steenwijkerland 8. Westerveld Het figuur hiernaast geeft een overzicht van de locaties. Het gebied waar vanuit zorgklanten afkomstig zijn, is echter veel groter. Dit vanwege het gespecialiseerde aanbod van Vanboeijen. Figuur 1 Figuur 2 Figuur 1: Overzicht van de locaties Figuur 2: Overzicht van het verzorgingsgebied 14

16 Hoofdstuk 3: Bestuur, Toezicht en Bedrijfsvoering 15

17 Hoofdstuk 3: Bestuur, Toezicht en Bedrijfsvoering (3/1) Normen voor goed bestuur Als bestuurlijke organen heeft Vanboeijen een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Vanboeijen kent invloed en betrokkenheid toe aan de medezeggenschapsorganen en legt hieraan verantwoording af. Het gaat om de Centrale Verwantenraad, de Medezeggenschapsraad en de Centrale Bewonersraad. De zorgbrede Governance Code wordt gehanteerd als norm voor goed bestuur en voor het afleggen van openbare verantwoording voor beleid en activiteiten. De zorgbrede Governance Code bevat gedragslijnen die bijdragen aan een eerlijke, integere en transparante gang van zaken binnen de organisatie. Op grond van de Governance Code is er sprake van controle door een externe accountant die wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. Per jaar wordt door de Raad van Toezicht de keuze van de accountant en zijn opdracht besproken. De auditcommissie bereidt dit voor. Iedereen die een arbeidsrelatie heeft met Vanboeijen (inclusief vrijwilligers, invalkrachten en stagiaires) kan gebruikmaken van een klokkenluidersregeling. Dit biedt de mogelijkheid vermeende misstanden aan de kaak te stellen wanneer men daarvoor niet bij de direct leidinggevende terecht kan. De statuten van Vanboeijen zijn in 2009 vastgesteld. Raad van Bestuur Vanboeijen heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is belast met beleidsvorming en beleidsuitvoering. Tabel: Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties De heer G.J.A. Veening vanaf 1 februari 2014 Voorzitter Raad van Bestuur - - Raad van Toezicht Woonzorg Unie Veluwe, Epe Bestuur Stichting De Rode Beer, Heerde De heer P. de Kroon tot 1 februari 2014 Voorzitter Raad van Bestuur Gerelateerd aan het werk bij Vanboeijen: - Lid Raad van Advies Achmea Overige nevenfuncties: Lid Raad van Advies Centrum Zorg en Bouw (TNO) Lid curatorium van de post doctorale opleiding Verandermanagement aan de VU in Amsterdam 16

18 Hoofdstuk 3: Bestuur, Toezicht en Bedrijfsvoering (3/2) De taken en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn in het bestuursreglement opgenomen. De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van afspraken in het kader van het strategische beleid. Dit betreft de volgende resultaatgebieden: kwaliteit van zorg, doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de (financiële) bedrijfsvoering, innovatievermogen, toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkerstevredenheid. De bestuurder vergadert wekelijks met het MT (bestaande uit de regiomanagers en de manager zorgondersteuning). Daarnaast vindt periodiek overleg plaats met alle centrale medezeggenschapsorganen. Beoordeling en bezoldiging bestuurder Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd en beoordeeld door de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. Dit gebeurt onder andere aan de hand van de Gedragscode voor de goede bestuurder. G.J.A. Veening is op 1 februari 2014 als bestuurder begonnen bij Vanboeijen. Een gesprek om het functioneren te beoordelen, heeft om die reden in 2014 niet plaatsgevonden. In de remuneratiecommissie wordt besproken waar de accenten zullen liggen en hoe de remuneratie vorm krijgt. Voor de bezoldiging van de bestuurder worden de normen gehanteerd van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg. Deze is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Nederlandse vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD). De vergoeding blijft binnen de wettelijke kaders en staat opgenomen in de jaarrekening. Toezichthouders De Raad van Toezicht richt zich op de belangen van Vanboeijen en houdt integraal toezicht op de bestuurder. Daarbij wordt getoetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en uitvoering van taken het belang van cliënten en allen die bij Vanboeijen betrokken zijn, voldoende in het oog houdt. De positionering, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Vanboeijen bestond in 2014 uit zes leden (een vacature werd in 2013 niet ingevuld). Eén lid is benoemd op voordracht van de Medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht wordt gevormd door mensen met verschillende achtergronden en diverse deskundigheden. De Raad van Toezicht is complementair naar de verschillende beleidsgebieden waar Vanboeijen in haar functioneren mee te maken heeft. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de leden generalisten zijn, die ook in de netwerken van deze beleidsterreinen van betekenis kunnen zijn. De zittingstermijn is vier jaar. Herbenoeming voor een periode van vier jaar is slechts één keer mogelijk. Toezicht en maatregelen op voorkomen van belangenverstrengeling Periodiek worden de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht besproken en getoetst op mogelijke belangenverstrengeling. De bestuurder en leden van de Raad van Toezicht vervullen geen nevenfuncties die strijdig zijn met de belangen van Vanboeijen. Deskundigheid en deskundigheidsontwikkeling Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en de zorgfunctie van de stichting en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. Deskundigheidsbevordering wordt gestimuleerd. De leden van de Raad van Toezicht krijgen relevante artikelen ter beschikking gesteld. Werving, selectie en benoeming Bij vacatures wordt er een selectiecommissie samengesteld en op basis van benodigde expertise en de verdeling man-vrouw, een profielschets opgesteld. Vanboeijen werft de leden van de Raad van Toezicht op openbare wijze. Eind 2012 is een vacature ontstaan. Deze vacature is niet ingevuld. Besloten werd de vacature te heroverwegen na het aantreden van een nieuwe bestuurder. Bij de evaluatie van de Raad van Toezicht in 2015 wordt meegenomen wat de Raad van Toezicht in de toekomst nodig heeft in verband met vacatures (opstellen profielen). 17

19 Hoofdstuk 3: Bestuur, Toezicht en Bedrijfsvoering (3/3) Evaluatie functioneren Raad van Toezicht Er vindt tweejaarlijks een evaluatie plaats. Voorbereidingen voor een evaluatie zijn gestart in De uiteindelijke evaluatie zal medio 2015 plaatsvinden. Bij de evaluatie is een extern bureau betrokken. telefonische interviews. Ter voorbereiding van de evaluatie zijn door dit bureau interviews gehouden met alle leden van de Raad van Toezicht. Tijdens de evaluatie worden ook opleidingswensen van de leden van de Raad van Toezicht besproken. Bezoldiging toezichthouders De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding valt binnen het kader van het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Voor meer informatie over de bezoldiging van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar de jaarrekening. Kosten voor het op peil houden van kennis door het volgen van cursussen of bezoeken van symposia kunnen door Vanboeijen worden vergoed. Aantal vergaderingen - De Raad van Toezicht heeft in 2014 zeven keer regulier vergaderd in het bijzijn van de bestuurder. - Om voeling te houden met wat er leeft binnen Vanboeijen vindt jaarlijks in elk geval één overleg met de Centrale verwantenraad, Medezeggenschapsraad en het Managementteam plaats. - Op 3 juli heeft de Raad van Toezicht gesproken met een deel van het managementteam van Vanboeijen. Aan de orde kwamen o.a. stand van zaken managementprocessen, nachtzorg en de uitkomsten van de managementreview. Op 23 oktober werd samen met het managementteam gesproken over waardengericht toezicht. - Op 3 april 2014 vond overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad. Gesproken werd over kansen en bedreigingen voor medezeggenschap op centraal niveau in relatie tot de ontwikkeling van de locatieraden. In een overleg op 13 november werd gediscussieerd aan de hand van stellingen. - De strategische conferentie werd op 22 april 2014 bijgewoond door één lid van de Raad van Toezicht. Aandacht is besteed aan de 4 hoofdthema s van de ontwikkelagenda. - De voorzitter van de auditcommissie was aanwezig bij een gesprek tussen een afvaardiging van de Centrale Verwanten Raad, bestuurder en vertegenwoordigers van de Rabobank (regionaal en landelijk) over solvabiliteit. Toezicht op strategie en prestaties en interne beheersing- en controlesystemen Naast de voortgang van de strategie, wordt de prestatie van de organisatie periodiek gevolgd door middel van kwartaalrapportages die gerelateerd zijn aan het jaarplan en de begroting. Kwaliteit en risicomanagement zijn onderwerpen die aandacht hebben van bestuurder en Raad van Toezicht. Mocht zich iets voordoen waarbij er sprake kan zijn van publiciteitsrisico, dan wordt de Raad van Toezicht hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. Conclusies en aanbevelingen uit visitatierapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden ter beschikking gesteld aan de Raad van Toezicht. 18

20 Hoofdstuk 3: Bestuur, Toezicht en Bedrijfsvoering (3/4). Tabel: Samenstelling Raad van Toezicht Naam Aandachtsgebied De heer S.B. Swierstra Voorzitter Lid remuneratiecommissie Benoemd: 1 januari 2008 Aftredend: 1 januari 2012 Herbenoemd in de vergadering van 27 juni 2012 en aftredend per 1 januari 2016 De heer J. Postema Lid auditcommissie Benoemd: 1 januari 2008 Aftredend: 1 januari 2012 Herbenoemd in de vergadering van 27 juni 2012 en aftredend per 1 januari 2016 Mevrouw A. van Dalen Lid remuneratiecommissie Voordracht/ Nevenfuncties benoeming Bestuurlijk - Burgemeester Veendam - Lid bestuur Stichting Astron - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lofar - Voorzitter Stichting Jeugd Symfonieorkest Drenthe - Lid bestuur Stichting Noordpool Orkest - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Route Development Fund Groningen Airport Eelde Vastgoed - Directeur ontwikkelbedrijf Lefier (tot ) - Bestuursadviseur bij Lefier (vanaf ) Zorg - Organisatieadvies Annemarie van Dalen Benoemd: 1 maart 2009 Herbenoemd in de vergadering van 22 mei 2013 en aftredend per 1 maart 2017 De heer B. van Kessel Lid auditcommissie Benoemd: 1 maart 2009 Herbenoemd in de vergadering van 22 mei 2013 en aftredend per 1 maart 2017 Mevrouw C.C. Koenders Lid auditcommissie Benoemd: 1 januari 2011 Aftredend: 1 januari 2015 (nog één keer herbenoembaar) Mevrouw M.C.G. Traudes Secretaris (met ingang van 22 mei 2013) Financiën Op voordracht van de Medezeggenschapsraad - Gepensioneerd directeur financiële instelling - Zelfstandig ondernemerscoach Financiën - Concern controller bij Antonius zorggroep in Sneek - Lid Raad van Toezicht Stichting CBO Meilan Zorginhoud - Manager inhoudelijk ondersteunende dienst Esdégé-Reigersdaal Benoemd: 1 februari 2012 Aftredend: 1 februari 2016 (nog één keer herbenoembaar) 19

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers.

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers. Ten geleide De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers. Waardegedreven toezichthouden vraagt om meer dan de formeel aan de Raad van Toezicht statutair toebedeelde taken. Er

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Profiel. Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Zorg, Kwaliteit & Veiligheid. 2 maart Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO

Profiel. Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Zorg, Kwaliteit & Veiligheid. 2 maart Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Zorg, Kwaliteit & Veiligheid 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE)

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) Stichting Pensioenfonds Mercer 1. Algemene kenmerken Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer (SPM) is een (paritair) bestuur

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Reglement Adviesraad Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Kenmerk CvB : 2016/000171/CvB-REG Woord vooraf Dit reglement heeft

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie