De Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden Diervoedersector en het Dagelijks Bestuur adviseren positief.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden Diervoedersector en het Dagelijks Bestuur adviseren positief."

Transcriptie

1 VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 12 NOVEMBER 2008 AGENDAPUNT : 14 BIJLAGE : OB BETREFT : Plan van Aanpak Tillen Vorig jaar deed de Hoge Raad der Nederlanden (HR) uitspraak in een bijna 10 jaar slepende arbeidsongeschiktheidsdagvaarding waarbij een werknemer een werkgever daagde. De hoogste rechterlijke macht merkte op dat het maximale tilgewicht 23 kg is, maar het hanteert dit niet als absolute norm. In de diervoedersector wordt gewerkt met zakgoed van 25 kg. Deze uitspraak zorgde ervoor dat brancheorganisaties bij het Productschap Akkerbouw om informatie hebben gevraagd. De brancheorganisaties willen graag meer informatie over de wetgeving die bij dit onderwerp hoort en praktische voorlichtingsmaterialen. De afdeling Arbeid ontwikkelde een projectplan dat als bijlage is bijgevoegd. Het plan is dusdanig gestructureerd dat verschillende vormen van voorlichting worden voorgesteld. Dit projectplan is al goedgekeurd door het bestuur van het Productschap Akkerbouw en zal ook aan het Productschap Wijn en aan het Productschap Margarine, Vetten, Oliën worden voorgelegd voor deelname. Op 17 juli jl. is het Plan van Aanpak Tillen voor besluitvorming aan het bestuur g d. Achteraf bezien was dit midden in de zomervakantie geen optimale wijze van besluitvorming. Dit zal in het vervolg niet meer worden toegepast. Volledigheidshalve wordt het plan nogmaals voorgelegd. Het plan wordt samen met Productschap Akkerbouw uitgevoerd. ADVIES De Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden Diervoedersector en het Dagelijks Bestuur adviseren positief. FINANCIËLE ASPECTEN De totale out-of-pocket kosten bedragen , - excl. BTW en komen voor een derde ten laste van het PDV en tweederde van het PA. Het is opgenomen in de (herziene) begroting van project III.5: Arbeidsomstandigheden. Indien meer productschappen gaan meedoen, zullen de kosten naar rato worden herverdeeld. Openbare bestuursvergadering PDV 1 van 2 12 november 2008

2 SOCIALE CONSEQUENTIES Het plan van aanpak zal bevorderen dat er duidelijkheid ontstaat over het gewenste maximale tilgewicht in de diervoedersector. VOORSTEL Het voorstel is in te stemmen met het plan van aanpak en de financiering ervan. COMMUNICATIE - BIJLAGE(N) : 1 Openbare bestuursvergadering PDV 2 van 2 12 november 2008

3 Plan van aanpak Tillen Plaats, datum: Den Haag, juli 2008 Opgesteld door: afdeling Arbeid, Hilde Harren Pagina 1 van 14

4 INHOUDSOPGAVE 1 ACHTERGROND Opdrachtgever Opdrachtnemer PROJECTOPDRACHT Doelstelling Opdrachtomschrijving PROJECTACTIVITEITEN Doelgroep Onderwerpen Aanpak project Initiële fase Operationele fase PROJECTORGANISATIE Klankbordgroep Projectteam Projectleider Projectmedewerker Extern deskundige Communicatie KOSTEN EN BATEN Kosten Baten...13 Pagina 2 van 14

5 1 ACHTERGROND Op 27 april 2007 deed de Hoge Raad der Nederlanden (HR) uitspraak in een bijna 10 jaar slepende arbeidsongeschiktheidsdagvaarding waarbij een werknemer een werkgever daagde. Op verzoek van zijn cheffin hielp de werknemer, met tenminste drie anderen, een oven op te tillen. De oven stond op een houten pallet en deze moest worden verwijderd. Het tillen gebeurde rechtstandig en de betrokkenen gingen allemaal door de knieën. Ondanks deze goede tilhouding voelt de werknemer plotseling pijn in zijn rug en twee maanden later meldt hij zich ziek met rugklachten. Een jaar later is hij geopereerd aan een hernia in zijn onderrug. Vanaf januari 2000 ontvangt hij een WAO uitkering op grond van een arbeidsongeschiktheidspercentage van %. In de tussentijd daagt de werknemer zijn werkgever voor de kantonrechter. Via de kantonrechter en hoger beroep komt de zaak uit bij de HR. Deze bepaalt dat de werkgever de verplichting had om redelijkerwijs zorg te dragen voor mechanische hulpmiddelen en/of persoonlijke beschermingsmiddelen. Aanvullend merkt de hoogste rechterlijke macht op dat het maximale tilgewicht 23 kg is, maar het hanteert dit niet als absolute norm. De 23 kg, die de HR hanteert, is gebaseerd op de Amerikaanse NIOSH formule (National Institute for Occupational Safety and Health, 1981). Deze formule berekent het maximale aanbevolen gewicht dat met twee handen kan worden getild in een bepaalde tilsituatie zonder verhoogd gezondheidsrisico voor 90% van de werkende bevolking (bestaande uit 75% vrouw en 90% man). De uitspraak van de HR zorgde ervoor dat brancheorganisaties bij het Productschap Diervoeder om informatie hebben gevraagd. Vele vrachten (zoals zakgoed) die in de sector worden gebruikt zijn zwaarder. Brancheorganisaties willen graag meer informatie over de wetgeving die bij dit onderwerp hoort en praktische voorlichtingmaterialen. Deelname aan (onder)delen van dit voorgestelde project kunnen een praktische uitwerking zijn van een advies dat uit de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) volgt. 1.1 Opdrachtgever Het Productschap Akkerbouw participeert voor 2/3 in dit project. Productschap Diervoeder voor 1/3. de besturen van beiden Productschappen zijn de opdrachtgever van dit project. In het bestuur van Productschap Akkerbouw zijn de kwekers, telers, handel, be- en verwerkende industrie, bakkers en de detailhandel vertegenwoordigd. Verder te noemen de akkerbouwsector. Het bestuur van Productschap Diervoeder is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de verschillende geledingen van de diervoederkolom, benoemd door de ondernemers-organisaties en werknemersorganisaties actief in de volgende geledingen: akkerbouw, mengvoederindustrie, overige diervoeder- en diervoedergrondstoffenindustrie, niet-agrarische voortbrenging en handel in diervoeders, diervoedergrondstoffen en de (pluim) veehouderij. Verder te noemen de diervoederindustrie-sector 1.2 Opdrachtnemer De afdeling Arbeid zal voor de opdrachtgever de coördinatie en uitvoering van het voorlichtingsproject op zich nemen en treedt op als opdrachtnemer in dit project dat twee jaar zal duren. Pagina 3 van 14

6 2 PROJECTOPDRACHT 2.1 Doelstelling Doelstelling van dit project is de akkerbouwsector en de diervoedersector van gerichte informatie te voorzien over fysieke belasting zodat de werkenden in die sectoren over meer informatie beschikken die zij praktisch kunnen toepassen voor het blijvend realiseren van veilige en goede arbeidsomstandigheden. De Productschappen willen hiermee bereiken dat de sector beschikt over de relevante informatie en kennis op dit gebied. Zodoende kunnen de sectoren wenselijke en noodzakelijke maatregelen nemen. Dit om te voldoen aan de vereisten ten aanzien van wet- en regelgeving en voorlichting aan werkenden in de sectoren. 2.2 Opdrachtomschrijving Als dit project wordt opgeleverd: Weten werknemers in de sectoren dat er vanuit de huidige wetgeving geen absolute tilnorm is in Nederland (bijv. 23 of 25 kg zoals velen nu wel denken). Het maximum tilgewicht is afhankelijk van houding, tilomstandigheden, vorm van de last etc. Beschikken de sectoren over een voorlichtende folder en cd-rom. Kunnen werknemers deelnemen aan een cursus waarin specifiek op fysieke belasting en juiste tilhouding binnen de akkerbouw- en diervoedersector wordt ingegaan. Kunnen gebruikers via een webapplicatie snel in de databank hun eigen persoonlijke tilgegevens invoeren waarmee een maximale aanbevolen tilgrens in hun bedrijf (sector) bepaald kan worden. Hebben werknemers inzicht welke tilhulpmiddelen beschikbaar zijn. Is gecommuniceerd met de (werknemers in de) sector over de beschikbaarheid van bovengenoemde producten. 3 PROJECTACTIVITEITEN Het voorlichtingsproject zal uit drie pijlers bestaan. De doelgroep en deze drie delen zullen in dit hoofdstuk worden beschreven. De aanpak van dit project bevat een initiële en een operationele fase. Beide fasen zijn beschreven. Het project zal lopen tussen voorjaar 2008 en eind Doelgroep Het voorlichtingsproject zal zich richten op werkenden in zowel de akkerbouw- als diervoedersector. De individuele deelsectoren staan vernoemd in paragraaf Onderwerpen Het voorlichtingsproject valt in drie pijlers uiteen. A) Wetgeving Dit deel van het project heeft tot doel meer voorlichting te geven over de huidige wetgeving. Pagina 4 van 14

7 Op Europees niveau zijn verschillende normen en richtlijnen gepubliceerd die direct of indirect verband houden met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. De Europese norm EU geeft aanbevelingen bij het handmatig verplaatsen van machines en onderdelen daarvan. Aanvullend bevat het document adviezen over hoe voorwerpen van drie kg of meer over afstanden van minder dan twee meter verplaatst kunnen worden. De Europese richtlijn 90/269/EEG beschrijft de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het handmatig hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel bij werknemers. Deze richtlijn heeft als basis gediend bij het opstellen van het Arbeidsomstandighedenbesluit Het huidige Nederlandse Arbobesluit bevat open normen dat wil zeggen dat er op het gebied van tillen geen wettelijke grenswaarden zijn gegeven. Dit is belangrijk uit te dragen omdat dit bepaalt dat de sector op kort termijn geen veranderingen hoeft aan te brengen op het gebied van bijvoorbeeld zakgoed. Dit uitdragen kan gebeuren via een notitie die naar alle betrokkenen wordt toegestuurd. Tevens wordt de ontwikkeling op het terrein van wetgeving in EU verband en nationaal nauwlettend gevolgd. Het blijkt namelijk dat het onderwerp in de sector leeft en wordt het onderling veel besproken. Voorstel: Gedurende de projectperiode worden minimaal drie mailingen (nieuwsbrieven) met informatie over wetgeving op dit punt verstuurd naar alle betrokkenen waardoor zij actief worden geïnformeerd. B) Voorlichtingsmaterialen De afdeling Arbeid van het Productschap Akkerbouw en Diervoeder wil voorlichting geven aan werkgevers en werknemers aangaande het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en/of de wijze van tillen op de werkplek. Uit onderzoek is gebleken dat effectieve voorlichting bijdraagt aan de bewustheidvorming en gedragverandering van personeelsleden. De afdeling Arbeid wil concrete vormen van voorlichting aanbieden. Deze kunnen via de achterban van de diverse brancheorganisaties verspreid worden. Het doel van de voorlichting is om deels te laten zien hoe het niet moet en wat er gebeurt als je slecht tilt en anderzijds hoe het wel moet. 1. Tilwijzer De tilwijzer is een specifieke folder over de juiste tilhouding. De tilwijzer is ontworpen voor een project van de Productschappen Wijn en Dranken. Met de tilwijzer wilden de productschappen de werkgevers én medewerkers in de verschillende drankensectoren nog eens wijzen op het belang van goed tillen. De kern van de tilwijzer bestaat uit twaalf voorbeelden waarin juist en onjuist tillen naast elkaar zijn afgebeeld. Bij iedere afbeelding is een korte tekst opgenomen. De tilwijzer is zo ontwikkeld dat hij op de werkplek kan worden opgehangen, om de medewerkers dagelijks te herinneren aan het belang van het gebruik van tilhulpmiddelen en goed tillen. Deze tilwijzer kan worden aangepast om te gebruiken in de akkerbouw- en diervoedersectoren. Aanvullend kan de folder een overzicht van diverse tilhulpmiddelen bevatten. Voorstel: Halverwege 2008 wordt een tilwijzer uitgegeven die toegespitst is op de akkerbouw- en diervoedersector. Deze tilwijzer bevat tevens een overzicht van bruikbare tilhulpmiddelen. Pagina 5 van 14

8 Figuur 1: Tilwijzer van Productschappen Wijn en Dranken. 2. Cursussen Werknemers van bedrijven kunnen ook mee doen aan een tilcursus op maat. Deelname aan een dergelijke cursus kan een praktische uitwerking zijn van een advies dat uit de RI&E volgt. In een klein-middelgroot bedrijf kan deze cursus op de werkvloer worden gehouden. Door middel van concrete voorbeelden en oefeningen worden deelnemers gewezen op een juiste tilhouding. Een professionele tiladviseur geeft persoonlijke aanbevelingen en gaat concreet met de deelnemers aan de slag. Deze cursus kan in het individuele bedrijf ook ingepast worden op het gebied van gezondheidsmanagement. Hierdoor kan het onderwerp fitheid in de organisatie besproken worden. De tilcursus kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een periodiek geneeskundig onderzoek volgen. Een andere workshop is afgestemd op de grotere bedrijven. Deze workshop leidt deelnemers op tot tilcoach. De tilcoach is een medewerker binnen de organisatie die wordt opgeleid om naar zijn collega s te kijken hoe ze werken. Hij kan op gestructureerde en professionele wijze adviezen geven waardoor het ziekteverzuim kan verminderen. Het pluspunt van deze workshop is dat één tilcoach vele anderen binnen een grote organisatie arbotechnisch en ergonomisch bij kan staan. Ook hierbij leert de werknemer de juiste tiltechnieken aan de hand van voorbeelden en dat het essentieel is dat iedereen zich goed voorbereid alvorens hij gaat tillen. Voorstel: De afdeling Arbeid zal bedrijven ondersteunen bij het volgen van een geschikte cursus. Zij zal als intermediair optreden zodat bedrijven worden geholpen bij het vinden van een geschikte tilcursus. Hiertoe zullen enkele offerten van cursussen worden opgevraagd. Figuur 2: Concrete oefeningen in de diervoedersector Pagina 6 van 14

9 3. CD-rom De afdeling Arbeid wil een cd-rom ontwikkelen met goed- en foutvoorbeelden van tilhoudingen. Door middel van concrete filmpjes ziet de gebruiker hoe hij het beste materialen, zoals meel- of diervoederzakken, kan tillen. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van PIMEX. Picture Mix Exposure is een instrument voor visualisatie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen of -omstandigheden. De Arbo-Unie heeft de kennis en materialen waarmee duw- en trekbewegingen als kracht (in Newton) gemeten kunnen worden en waarmee spierspanning via een oppervlaktespier gemeten kan worden. Hierdoor wordt het inzichtelijk welke tilhoudingen het minst belastend zijn voor een lichaam. De video-opnames van werksituaties, die hierbij worden gemaakt, worden gekoppeld aan een visuele weergave van de meet-gegevens. De cd-rom kan onder andere gebruikt worden bij de training van (nieuwe) personeelsleden in de sectoren en is vrij opvraagbaar bij de afdeling Arbeid. Voorstel: De afdeling Arbeid ontwikkelt in 2008 een cd-rom waarmee visueel inzichtelijk wordt gemaakt welke tilhoudingen in de akkerbouw- en diervoedersector het minst belastend zijn voor het lichaam. De cd-rom geeft op een praktische en prikkelende manier concrete voorlichting over het onderwerp. 4. Rekenmodule met tilgegevens per beroep en tilhulpmiddelen De afdeling Arbeid wil ook een ondersteunende bijdrage leveren bij het inventariseren van de functies, werksituaties en taken waarin werknemers tillen in de diverse deelsectoren. Hierbij kijkend naar het gewicht, begin- en eindpositie, bewegingshoek (in ) en frequentie per uur. Alle genoemde tilgegevens zijn nodig om de NIOSH-formule in te vullen. In die formule worden reductiefactoren meegewogen. Deze factoren representeren de tilomstandigheden die het risco bij tillen verhogen zoals frequentie, duur, draaien tijdens het tillen, tilhoogte en tilafstand. Zodra de omstandigheden minder optimaal zijn, zal het aanbevolen maximale tilgewicht dalen. Als het aanbevolen gewicht kleiner is dan het gewicht dat daadwerkelijk wordt getild bestaat een risico op gezondheidsschade. De bedoeling is om deze rekenmodule aan een databank met tilhulpmiddelen te koppelen. De gebruiker kan voor een geschikt tilhulpmiddel kiezen en deze invullen in de rekenmodule. De gebruiker zal zien dat met gebruik van het betreffende tilhulpmiddel er meer gewicht getild kan worden. Hierin kan samenwerking worden gezocht met FNV Bondgenoten. In oktober 2007 hebben zij een rekenmodule ontwikkeld om een maximaal tilgewicht on-line te berekenen (zie De toepasbare tilhulpmiddelen moeten eenvoudig aan te klikken zijn. Vanuit de databank kan de website van de leverancier direct benaderd worden door middel van een hyperlink. Dit is makkelijk en kan het gebruik van die geschikte tilhulpmiddelen stimuleren. Met hulp van de berekende uitkomsten kunnen de bedrijven in eigen beheer de maximale aanbevolen tilgrenzen bepalen. Deze uitkomsten per werksituatie/taak kunnen vervolgens in een database geplaatst worden zodat alle sectoren geïnformeerd worden over de berekende waarden. De database kan ontsloten worden via de website van het Productschap Akkerbouw en Diervoeder zodat de sectoren deze gegevens on-line kunnen raadplegen. De delen van de databank (rekenmodule, tilhulpmiddelen en opslaan) moeten wel: Snelle en eenvoudige toegang bieden om gegevens in te kunnen voeren en via een berekening uitkomsten te ontvangen. De componenten uit de berekening worden opgeslagen in een database. Gebruiksvriendelijk zijn, duidelijke instructie erbij. Bruikbare informatie bevatten (tilhulpmiddelen en -instructies) voor de gebruiker. Pagina 7 van 14

10 Voorstel: Er wordt nagegaan bij FNV Bondgenoten of de NIOSH rekenmodule beschikbaar is. Deze module wordt in een database ingebouwd zodat ingevoerde tilgegevens automatisch bewaard worden. (Die diverse tilgegevens worden door de gebruikers zelf ingevoerd.) Om dat mogelijk te maken wordt de database zo gebouwd dat het via de Productschap Akkerbouw en Diervoeder websites beschikbaar is. Aan de database worden bruikbare hulpmiddelen gekoppeld. De gebruiker kan dan via een hyperlink naar de betreffende leverancier(s) klikken. De database wordt eind 2008 openbaar gemaakt. C) Opnemen in arbocatalogus Samenwerken en maatwerk zijn kernwoorden voor het ontwikkelen van arbocatalogi. Voor deze catalogi maken werkgevers en werknemers samen afspraken over de wijze waarop zij binnen hun sector of branche invulling geven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften. In een arbocatalogus worden deze afspraken vervolgens vastgelegd. Het thema fysieke belasting speelt in diverse agrarische sectoren. Op dit moment houdt de opdrachtnemer gesprekken met Colland. In Colland verband wordt er aan arbocatalogi gewerkt. Voorstel: De informatie en kennis vanuit dit project kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere sectoren. Hierbij zal worden nagegaan of en zo ja waar samenwerking mogelijk is. De beschikbare informatie en kennis kan zo in diverse sectoren als onderwerp in toekomstige arbocatalogi worden opgenomen. 3.3 Aanpak project Een werkplan zal in het voorjaar van 2008 gereed zijn waarna gestart kan worden met de uitvoering door de projectmedewerker Initiële fase Deze fase heeft met name betrekking op de ontwikkeling en het vullen van de database met tilgegevens en tilhulpmiddelen om deze uiteindelijk beschikbaar te stellen via de Productschap Akkerbouw en Diervoeder websites. Tevens is de wijze waarop gecommuniceerd wordt met werkgevers en werknemers bepalend voor het eindresultaat. De volgende stappen worden daarin onderscheiden: 1. Het maken van een Plan van Aanpak. 2. Ontwikkelen rekenmodule met tilgegevens per beroep en tilhulpmiddelen: - Bij FNV Bondgenoten informeren of de NIOSH berekeningsmodule beschikbaar is. - Rekenmodule laten inbouwen in een database en deze beschikbaar stellen via een (besloten) deel van de PA en PDV website. - Inventariseren bij welke functies, werksituaties en taken in de akkerbouw- en diervoedersectoren wordt getild. Deze diverse partijen aanschrijven met het verzoek hun tilgegevens in te voeren in de database. - Inventariseren welke tilhulpmiddelen toepasbaar zijn voor de sectoren. Dit in een database zetten. - Ontwikkelen van een databank, inclusief een webapplicatie voor het raadplegen van deze databank zodat inzicht wordt verkregen in de uitkomsten bij diverse functies en bij het gebruik van tilhulpmiddelen. 3. Communicatie naar de sector: - Opstellen communicatieplan. Pagina 8 van 14

11 3.3.2 Operationele fase Voor de operationele fase worden diverse trajecten tegelijkertijd uitgezet. Voor de tilwijzer zal contact worden gezocht met een vormgever en drukker. De versie van Wijn/Dranken zal worden aangepast met diervoeder- en akkerbouwvoorbeelden. Geschikte tilhulpmiddelen zullen eventueel worden toegevoegd. Voor de cursussen zullen eerst offerten worden opgevraagd. De gekozen instituten worden via de Productschap Akkerbouw en Diervoeder website bekend gemaakt zodat bedrijven kunnen kiezen. De afdeling Arbeid zal hen daarbij begeleiden. Voor de CD-rom zal contact worden gezocht met het Nederlands Bakkerij Centrum of de filmpjes daar mogen worden gedraaid. Een acteur wordt uitgenodigd. De Arbo-Unie zal PIMEX metingen verrichten. Panta Media b.v. maakt de video beelden. Voor de database worden bedrijven benaderd om hun tilgegevens in te voeren en dit up-todate te houden in de databank. 4 PROJECTORGANISATIE 4.1 Begeleidingscommissie Voor dit project zal een begeleidingscommissie worden ingesteld die bestaat uit mensen uit de diverse sectoren uit de diervoeder- en akkerbouwsector. De commissie heeft een: -belangrijke adviserende rol richting de financiers (besturen Productschap Akkerbouw en Productschap Diervoeder); - inhoudelijk discussiëren op het specifieke gebied van tillen; - inhoudelijk op de hoogte blijven van de voortgang van het project. 4.2 Projectteam De coördinerende en uitvoerende rol van het project ligt bij de afdeling Arbeid van het Productschap Akkerbouw en Diervoeder. Hierbij zijn een projectleider en projectmedewerker betrokken Projectleider Intern gericht management De projectleider zal samen met de projectmedewerker de voortgang van het project bewaken. De projectleider wordt regelmatig door de projectmedewerker geïnformeerd over de projectactiviteiten. De projectleider vertegenwoordigt in de begeleidingscommissie de secretarissen van het Productschap Akkerbouw en Diervoeder. Hij zal de secretarissen geregeld informeren die op hun beurt contact hebben met hun besturen. De projectleider delegeert taken aan de projectmedewerker. Extern gericht management De opdrachtgevers worden periodiek geïnformeerd over de voortgang van het project. Hiernaast zullen in de begeleidingscommissie tussenproducten en eindproducten worden overlegd Projectmedewerker De projectmedewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de duur het project. Tot de taken behoort het coördineren van het project, communiceren met de betrokkenen, het beleggen van vergaderingen, het maken van verslagen en het archiveren Pagina 9 van 14

12 van projectstukken. Tevens is het bewaken van de planning een taak van de projectmedewerker. 4.3 Extern deskundige Er participeert één externe deskundige binnen het project. Rol Bedrijf Naam ICT-deskundige Productschappen Sjoerd Schaper Akkerbouw/Diervoeder In het project is één van de te leveren producten een database met tilgegevens en tilhulpmiddelen. Sjoerd Schaper is binnen het Productschap Akkerbouw betrokken bij de ontwikkeling van de databanken SPECSPLAZA en RISKPLAZA en bij het Productschap Diervoeder is hij verantwoordelijk voor het beheer van diverse databanken die beschikbaar zijn voor de sector. In dat kader kan zijn expertise ook worden ingehuurd bij dit project. 4.4 Communicatie Voor het ontwikkelen en versturen van de diverse voorlichtingsmaatregelen zal samenwerking worden gezocht met de HPA-afdeling Communicatie. 5 KOSTEN EN BATEN 5.1 Kosten Voor de onkosten van dit project is informatie ingewonnen bij vorige projecten die vergelijkbaar zijn. De cijfermatige onderbouwing is onderverdeeld per pijler. Per pijler volgt een korte beschrijving. A) Wetgeving Met het ontwikkelen van informatienotities zijn personeelskosten (werkuren) en portokosten gebonden. Dit zijn interne kosten die doorbelast worden aan het project. Deze kostenpost wordt geschat op 4.000,00 excl. 19% BTW. B) Voorlichtingsmaterialen 1. Tilwijzer In 2006 is namens Productschap Wijn en Dranken een tilwijzer ontwikkeld. Die tilwijzer is gemaakt door Comtech Houten, De Molen 8, 3990 DC Houten. Tel De kosten zijn toen in totaal geweest ,43 incl.19% BTW (informatie ontvangen via Productschap Dranken). 2. Cursus Via Internet zijn de volgende cursusbedragen gevonden voor cursussen die op dit vlak al worden aangeboden. De cursus wordt door het bedrijf zelf betaald. De afdeling Arbeid treedt alleen als intermediair op. Deze cursussen zijn echter nog niet sectorspecifiek. Als de opdrachtgever kiest om een cursus in eigen beheer te ontwikkelen, komen de kosten van het ontwikkelen van het cursusmateriaal en het inhuren van een docent erbij. Kleine-middelgrote bedrijven Firma Arbody BV in Utrecht geeft een preventieve til training waarbij de medewerkers bewust met het lichaam leren omgaan in hun persoonlijke werksituatie. De aangeleerde tiltechnieken Pagina 10 van 14

13 worden geoefend en uiteindelijk automatisch toegepast. De cursus is inclusief een uur basisvoorlichting en 2*20 minuten werkplekinstructie per persoon. De 2 e keer wordt na een ruime tijd gegeven. Totaal kosten p.p.: 107,00 p.p. excl. 19% BTW en 0,28/km reiskosten. Het bedrijf Bouwradius Training en Advies geeft een 2-daagse praktijktraining fysieke belasting-. In deze cursus wordt op een zeer praktische wijze aandacht besteed aan het aanleren van een noodzakelijke gezonde werkhouding. Er wordt gebruik gemaakt van theorie, veel praktijkopdrachten en speciaal ontwikkelde elektronische - en andere tilhulpmiddelen. De cursus kost 441,00 per deelnemer (excl. 19% BTW). Deze organisatie levert ook een maatwerk cursus waarin werknemers leren werken met hulpmiddelen. Tijdens het praktijkgedeelte van de training worden video-opnamen gemaakt. Deze beelden zijn het uitgangspunt bij de nabespreking van het praktijkgedeelte. De training wordt toegespitst op bedrijfseigen hulpmiddelen en is een praktisch vervolg op de praktijktraining -fysieke belasting-. Grote bedrijven De firma Arbody BV leidt mensen ook op tot tilcoach. Deze cursus werkt met open inschrijving en een cursus die in-company kan worden gegeven. De open inschrijving kost 150,00 p.p. (2 dagdelen) en 90,00 p.p. (1 dagdeel follow up). De in-company cursus bestaat uit 4 dagdelen die binnen enkele weken worden gegeven. Daarna volgt één followup bijeenkomst. De onkosten bedragen 1800,00 en 450,00 voor de folow-up. Beide mogelijkheden zijn excl. 19% BTW en 0,28/km reiskosten. Aangezien de afdeling Arbeid alleen als intermediair optreedt zitten aan dit onderdeel van het project voor de Productschap Akkerbouw en Diervoeder geen tot geringe onkosten aan. 3. CD-rom Voor het project Stof? Pak t aan! is een cd-rom met PIMEX beelden ontwikkeld. De PIMEX beelden zijn toen gemaakt door de Arbo-Unie. Met hen is weer contact gezocht. Hun huidige offerte is gebaseerd op 5 metingen die op 1 locatie worden gemeten. Kosten hiervoor zijn 3.729,00 excl. 19% BTW. De Arbo-Unie heeft al in de zorg PIMEX beelden gemaakt voor wat betreft fysieke belasting. De cd-roms voor het project Stof? Pak t aan! zijn ontwikkeld en gedigitaliseerd door het bedrijf PantaMedia bv in Helmond. De kosten die met deze nieuwe cd-rom gepaard gaan, zijn geoffreerd. De prijsopgave is gebaseerd op de reeds eerder geproduceerde interactieve cd-rom. Voor die cd-rom zijn diverse films geproduceerd met een acteur. De 8 casussen zijn toen gedraaid op 2 verschillende locaties in Nederland. De gesprekken welke voorafgingen aan de realisatie van de scripts zijn eveneens in de prijsopgave opgenomen. Voor deze nieuwe cd-rom zijn 5 filmpjes op 1 locatie geoffreerd. De totale productie van de interactieve cd-rom zou nu ,45 excl. 19% BTW kosten inclusief 500 replica s. 4.Rekenmodule met tilgegevens per beroep en tilhulpmiddelen De achterliggende rekenmodule voor het invullen van de gehele NIOSH berekening is al ontwikkeld door FNV Bondgenoten. Als zij akkoord gaan met een samenwerking zijn hierin geen grote onkosten te verwachten. Het ontwikkelen van een database voor het inventariseren van de functies, werksituaties en taken van werknemers in de diervoeder- en akkerbouwsector kost wel geld. Eveneens het aanvullen met tilhulpmiddelen. Deze database zou bijvoorbeeld door Q-ray ontwikkeld kunnen worden. Bij hen is nog geen offerte opgevraagd. Een schatting is gemaakt voor ± excl. 19% BTW. C) Opnemen in arbocatalogus Pagina 11 van 14

14 Met het ontwikkelen van een arbocatalogus zijn personeelskosten (werkuren) gebonden. Dit zijn interne kosten die doorbelast worden aan het project. Naar verwachting zal deze kostenpost zeer beperkt zijn. Pagina 12 van 14

15 Samenvatting In onderstaande tabel zijn de genoemde onkosten voor de voorlichtingsmaterialen genoemd, wel naar boven afgerond. Het is de keuze van het bestuur om al dan niet te participeren in alle (onder)delen van het plan. Zij kunnen kiezen aan welk (onder)deel zij mee willen doen. Out of pocket onkosten Vaste kosten voor de sector ( ) Variabele kosten voor bedrijven ( ) A 1 Drie mailings over wetgeving B 1 Tilwijzer B 2 Cursussen Vanaf 150,00 out-company Vanaf 2.350,00 in-company B 3 CD-rom vormgeving B 3 CD-rom PIMEX B 4 Database C 1 Arbo catalogi - TOTAAL ex 19% BTW De uiteindelijke kosten zullen voor twee derde betaald worden door Productschap Akkerbouw en voor een derde worden betaald door het Productschap Diervoeder. Not out of pocket onkosten Gedurende de twee jaar dat het project duurt, worden ook werkuren van de projectleider en projectmedewerker gemaakt. Deze zijn beraamd op: Not out of pocket onkosten Uur Projectleider 100 Projectmedewerker 800 TOTAAL 900 Deze uren zitten verrekend in de beschikbare uren die de afdeling Arbeid heeft voor werkzaamheden voor Productschap Akkerbouw en Diervoeder en brengen derhalve geen extra kosten met zich mee. 5.2 Baten Bedrijven die zorg dragen dat hun werkenden goed geïnformeerd zijn over de juiste tilhouding, en deze weten toe te passen, zullen een minder groot ziekteverzuim kennen en minder instroom richting WIA. De werknemers blijven met plezier hun werkzaamheden uitvoeren. Deze bedrijven zullen daardoor ook een betere verstandhouding met de Arbeidsinspectie kennen. Sectoren die een arbocatalogus ontwikkelen, kunnen een subsidie ontvangen van de overheid. Die subsidieregeling gaat uit van euro per, door de Arbeidsinspectie en SZW goedgekeurde, Arbocatalogus per sector op basis van twee (arbeids)risico s. Zodoende is sprake van een tegemoetkoming achteraf in de ontwikkelkosten. Aanvullend bestaat de Farbo-regeling. Individuele bedrijven en instellingen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Wanneer zij bijvoorbeeld producten aanschaffen die op een lijst (uit 2008) staan, kunnen zij geld krijgen. Het subsidiebedrag per arbeidsmiddel bedraagt maximaal 10% van de aanschafkosten. Hiertoe moeten zij een het formulier digitaal invullen via de website van het Agentschap SZW. (Voor aanvragen die voldoen aan de regeling is een budget van 1,9 miljoen beschikbaar.) De producten zorgen namelijk ervoor dat het Pagina 13 van 14

16 risico op gezondheidsproblemen zoveel mogelijk verkleind wordt. Elk bedrijf of elke bedrijfstak kan zelf voorstellen voor wijzigingen of aanvulling indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het zou fijn zijn wanneer de database of de tilhulpmiddelen, die worden voorgesteld in deze database, op deze lijst kunnen komen te staan. De inhoud van de regeling staat op: =12870 Den Haag, 16 juli 2008 Ref: HH Pagina 14 van 14

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten VERGADERING : Bestuur DATUM : 1 november 2007 AGENDAPUNT : 6 BIJLAGE : 12 Tilnorm onder vuur Hoofdproductschap Akkerbouw Afdeling Arbeid Tilnorm onder vuur De

Nadere informatie

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra.

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het arbothemablad is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het is bedoeld voor werkgevers en medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbo-wet. Het arbothemablad geeft oplossingen voor

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Werk in de diervoedersector is niet altijd vrij van gevaren en risico s. Voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Niosh-methode: wettelijke norm of niet? recommended weight limit

Niosh-methode: wettelijke norm of niet? recommended weight limit De NIOSH-formule De beslissing van de Hoge Raad, dat werknemers niet meer dan 23 kilo handmatig mogen tillen, steunt op de NIOSH-methode (National Institute for Occupational Health and Safety). Deze formule

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Omslag notitie. Projectnummer Onderwerp/titel Stof? Pak t aan (3) Relatie met taken/thema s PT Werken in de tuinbouw. Datum aanvraag 24 mei 2011

Omslag notitie. Projectnummer Onderwerp/titel Stof? Pak t aan (3) Relatie met taken/thema s PT Werken in de tuinbouw. Datum aanvraag 24 mei 2011 Omslag notitie Vergadering van Sociaal Economische Commissie Datum vergadering 6 juni 2011 Agendapunt 8 Voorbereid door Jan Kees Boon Totaal aantal pagina s 6 20 mei 2011 1. Project Projectnummer 13093

Nadere informatie

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen Tillen Tips voor werknemers voor veilig tillen Inleiding Tillen en dragen zijn veel voorkomende vormen van lichamelijk zwaar werk. Bij te zwaar tillen en dragen wordt vooral de rug overbelast. Ook kunnen

Nadere informatie

uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 4. Jurisprudentie Arbeidsrecht, 18-05-2007, afl. 7, Sdu uitgevers, pag. 772. 5. HR, 27 april 2007,

uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 4. Jurisprudentie Arbeidsrecht, 18-05-2007, afl. 7, Sdu uitgevers, pag. 772. 5. HR, 27 april 2007, Terecht Gesteld is het onafhankelijke juridisch faculteitsblad van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1968 verschijnt het blad elk kwartaal en is daarmee het oudste juridisch faculteitsblad van Nederland!

Nadere informatie

Het projectplan is inmiddels besproken in de Commissie Arbeid. De bevinding van de commissie zijn in deze notitie opgenomen.

Het projectplan is inmiddels besproken in de Commissie Arbeid. De bevinding van de commissie zijn in deze notitie opgenomen. VERGADERING : BESTUUR DATUM : 13 NOVEMBER 2008 AGENDAPUNT : 5 BIJLAGE : 4 TOELICHTING WERKPLAN VERANKERING ARBEID 2009; ADVIES VAN DE ADVIESCOMMISSIE ARBEID 1 INLEIDING Bijgaand treft u aan het Werkplan

Nadere informatie

Trilogie. Gezond en Fit op het Werk

Trilogie. Gezond en Fit op het Werk Trilogie Gezond en Fit op het Werk Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 www.forto-to.nl Januari 2005 Deel 1 Van onderen Til en werktechniek training Minder

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam)

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Basisdocument voor een inspectiemodule op maat (sectorspecifiek) over dit onderwerp Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld

Nadere informatie

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013 ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA 14 juni 2013 Deze activiteit is omschreven ten behoeve van de overdracht van activiteiten van het Productschap Akkerbouw (PA) aan private organisaties naar aanleiding

Nadere informatie

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger!

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger! Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak Zo werk je prettiger! Vooraf Schoonmakers werken dagelijks met allerlei schoonmaak- en onderhoudsmiddelen. Hierin zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn

Nadere informatie

Workshop 18a.: Fysieke aspecten

Workshop 18a.: Fysieke aspecten KVLO studiedag burg 4 mei 29 Workshop 8a.: Fysieke aspecten KVLO - Fontys Sporthogeschool burg Studiedag vo 4 mei 29 Maurice Aarts, FSH. E: m.aarts@fontys.nl DEELNEMERSEXEMPLAAR Uitleg. Probeer mbv de

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Werkhouding Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

WERK VEILIG EN GEZOND! FYSIEKE BELASTING 5xbeter.nl

WERK VEILIG EN GEZOND! FYSIEKE BELASTING 5xbeter.nl WERK VEILIG EN GEZOND! FYSIEKE BELASTING 5xbeter.nl 2 FYSIEKE BELASTING Doe de Verbetercheck! Ga naar 5xbeter.nl 5xbeter 3 WAT IS De Verbetercheck Fysieke belasting is uit te voeren voor: FYSIEKE BELASTING?

Nadere informatie

PIMEX Fysieke belasting

PIMEX Fysieke belasting PIMEX Fysieke belasting NVvA Symposium, 21 maart 07 Sessie 1H: Aanpak fysieke belasting Giel Beijer, arbeidshygiënist, ArboUnie Oss Janneke Mikkers Jolanda Willems Petra Beurskens 1 PICTURE MIX EXPOSURE

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks De Arbeidsinspectie in het kort Blootstelling aan trillingen heftrucks Blootstelling aan trillingen bij het werk op de heftruck Heftruckchauffeurs kunnen worden blootgesteld aan schadelijke lichaamstrillingen.

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Het Fonds voor de Beroepsziekten financiert ergonomische interventies voor medewerkers met rugklachten

Het Fonds voor de Beroepsziekten financiert ergonomische interventies voor medewerkers met rugklachten Het Fonds voor de Beroepsziekten financiert ergonomische interventies voor medewerkers met rugklachten Problematiek MSA en rugklachten Belangrijke oorzaak van verzuim en daarmee gepaard gaande kosten Bijna

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM)

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie

Instructie indienen einddeclaratie Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

TILLEN EN DRAGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Glastuinbouw

TILLEN EN DRAGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Glastuinbouw TILLEN EN DRAGEN Door tillen en dragen kunnen klachten ontstaan aan de spieren en gewrichten van de rug, de benen en de armen. Wat is de gewenste situatie? Tillen en dragen veroorzaken geen klachten aan

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special ERGONOMIE academy Maak van gezond werken een routine Marleen Diemel, ergonomisch adviseur voor Dental Union en bedrijfsfysiotherapeut bij Ergo Exam www.dentalunion.nl Beleef het

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: -- aanpassingen in werkzaamheden/werkmethoden

Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: -- aanpassingen in werkzaamheden/werkmethoden Bijlage 4 - Zwangerschapsprotocol Zwangerschapsprotocol voor de openbare apotheek In elke organisatie werken vrouwen in de vruchtbare leeftijd die op enig moment een kinderwens krijgen. In de apotheekbranche

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting De arbocatalogus pkgv-industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en -verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer drs. G. Gans Directie G&VW Postbus LV DEN HAAG. Geachte heer Gans,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer drs. G. Gans Directie G&VW Postbus LV DEN HAAG. Geachte heer Gans, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer drs. G. Gans Directie G&VW Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Den Haag : 7 juni 2012 Ons kenmerk Uw kenmerk Betreft : S.A.12.032.82 CL/JS : G&VW/AA/2012/5646

Nadere informatie

Figuur 1: bron: onderzoek Erasmus universiteit

Figuur 1: bron: onderzoek Erasmus universiteit Een noodzakelijke update van uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gecombineerd met een onderzoek naar vermijdbare fouten en/of een inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen. Met subsidie kost het u niks.

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Onderwerp : Activiteiten werkveld Arbeid tot en met 2013

Onderwerp : Activiteiten werkveld Arbeid tot en met 2013 VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 4 NOVEMBER 2010 AGENDAPUNT : 9 BIJLAGE : OB-10-36 Onderwerp : Activiteiten werkveld Arbeid tot en met 2013 De werkgroep Arbeid van het PDV heeft zich in de afgelopen

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen neem deel aan Praktijkdag Veilig werken Kennis om te delen De industriële- en bouwsector kenmerkt zich door een no-nonsens mentaliteit: tijd is geld en als twee woorden genoeg zijn om iets uit te leggen,

Nadere informatie

Een kosteloze inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen en/of de Duurzame Inzetbaarheid van uw medewerkers.

Een kosteloze inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen en/of de Duurzame Inzetbaarheid van uw medewerkers. Een kosteloze inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen en/of de Duurzame Inzetbaarheid van uw medewerkers. Inventariseren van uw gevaarlijke stoffen arbeidsintensief en duur? Niet als u gebruik maakt

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Vijf technieken om te tillen

Vijf technieken om te tillen Vijf technieken om te tillen dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Kies de juiste techniek Als je iets wilt tillen, kun je dat op verschillende manieren doen. Een bekende techniek is

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2015 2 e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Cursusdatabank Productschap Diervoeder

Handleiding Webapplicatie Cursusdatabank Productschap Diervoeder Handleiding Webapplicatie Cursusdatabank Productschap Diervoeder Versie: 1.0 Datum: 28-07-2005 Auteur: Sj. Schaper Inleiding Sinds enige jaren biedt het Productschap Diervoeder (PDV) aanbieders van cursussen

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Lichaamstrillingen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Lichaamstrillingen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Lichaamstrillingen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013 drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Programma 1.Strategie Bouw 2012-2016 2.Vijf beroepen in 2013 3.Handhaving 4.Vragen en discussie % WERKNEMERS MET KLACHTEN

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding Notitie Aan Bestuur Van Edwin de Jongh Kenmerk Behoort bij Agendapunt 4a, openbare bestuuursverg. dd. 27 maart 2012 Totaal aantal pagina s 5 12 maart 2012 Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde A Experimenteel (oude stijl)

Examen VWO. Wiskunde A Experimenteel (oude stijl) Wiskunde A Experimenteel (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 31 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 0 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Checklist Fysieke belasting Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Informatie Algemeen Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Deze informatie is bedoeld voor de deelnemers die de opleiding tot Ergocoach Zorg gaan volgen

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum NEN 3140 Online Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Servicecentrum Particuliere Beveiliging

Servicecentrum Particuliere Beveiliging 2014 Achtergrondinformatie Beveiligingsbranche Circa 300 bedrijven vallen onder de cao Particuliere Beveiliging. In de branche zijn naar schatting 30.000 beveiligers actief, 80% daarvan is werkzaam bij

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Campagne Tillen in de industrie 2003

Campagne Tillen in de industrie 2003 Campagne Tillen in de industrie 2003 De Arbeidsinspectie gaat dit jaar een campagne voeren gericht op fysieke belasting. In de maanden april t/m juni 2003 zal in een aantal bedrijfstakken het onderwerp

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting SF BIKUDAK Postbus 637 1000EE AMSTERDAM 1000EE637 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument Ergonomie in de supermarkt Infodocument 201506/Provikmo-I-2001 Ergonomie in de supermarkt 1 Inleiding Fysieke belasting is de belasting, die spieren en gewrichten ondervinden, tijdens lichamelijke arbeid.

Nadere informatie

Aan de leden van FNV Bondgenoten werkzaam bij Aldi BV. Beste Leden,

Aan de leden van FNV Bondgenoten werkzaam bij Aldi BV. Beste Leden, Postadres Postbus 9239, 1006 AE Amsterdam Aan de leden van FNV Bondgenoten werkzaam bij Aldi BV Handel T 0900 9690 (lokaal tarief) F 020 58 56 2154 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 1 juli 2014

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Ergonomie in de retailsector 24 September 2015

Ergonomie in de retailsector 24 September 2015 Ergonomie in de retailsector 24 September 2015 Voorstelling ergonomische studie 1 Ergonomisch onderzoek Wat: Doel: Ergonomische studie uitgevoerd i.s.w. Dhr. François Biebuyck, G.G.S. in ergonomie voor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzamelbrief Arbobalans en enige arboonderwerpen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzamelbrief Arbobalans en enige arboonderwerpen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

VEILIG WERKEN MET LASERBRONNEN

VEILIG WERKEN MET LASERBRONNEN VEILIG WERKEN MET LASERBRONNEN VEILIG WERKEN MET LASERBRONNEN In april 2010 is de Europese Richtlijn Kunstmatige optische straling, als verdere uitwerking van de ARBO-richtlijn, in werking getreden. Dit

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

www.arboindemode.nl Lichamelijke belasting 1. Wat staat er in de Arbowet?

www.arboindemode.nl Lichamelijke belasting 1. Wat staat er in de Arbowet? www.arboindemode.nl Werkgevers en werknemers kunnen samen voor een veilige werkomgeving zorgen, zodat iedereen die in een modezaak of sportwinkel werkt fit en gezond blijft. Zo blijft werken in de mode

Nadere informatie

Inleiding. Vertegenwoordigers van 33 O&O-fondsen hebben de monitor ingevuld.

Inleiding. Vertegenwoordigers van 33 O&O-fondsen hebben de monitor ingevuld. O&O-monitor 2013 Inleiding Directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen hebben uitnodiging ontvangen; Daarnaast open link op de website van het Platform O&O geplaatst; Via diverse social media

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Wat moet ik met de veiligheidsinformatiebladen doen?

Wat moet ik met de veiligheidsinformatiebladen doen? Wat moet ik met de veiligheidsinformatiebladen doen? De wetgeving In Nederland heeft iedere werkgever de plicht om te zorgen dat gezondheidsrisico s voor het personeel tot het absolute minimum teruggebracht

Nadere informatie

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers:

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers: ZUIG JE STOF OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP Initiatiefnemers: RISICO S VAN HOUT STOF Gezondheidsrisico s Bij het bewerken of verwerken van hout en plaatmateriaal komt

Nadere informatie