Mede dankzij de inzet van veiligheidshuizen is in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mede dankzij de inzet van veiligheidshuizen is in"

Transcriptie

1 21 Aanpak veelplegers Drs. Corine Balder (1965 is econoom en bestuurskundige. Op de Hogeschool Leiden geeft zij les in kwalitatieve onderzoeksvaardigheden. Daarnaast doet zij onderzoek naar veelplegers, jeugdzorg en herstelprocessen van mensen met psychische aandoeningen. Dr. Joost Vos (1960) is organisatieadviseur bij TNO Management Consultants. Hij werkt aan vraagstukken van publiek management en richt zich in het bijzonder op (keten-) samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, vaak binnen de domeinen van zorg en justitie. Een zucht en een snelle blik van verstandhouding. Dat zagen we toen we aan de teams van de veiligheidshuizen van Rotterdam en Leiden vroegen naar voorbeelden van de lastigste veelplegers. We vroegen ons af wat er schuil ging achter deze reactie. Waarom is het zo taai om de levens van deze mensen weer op de rails te krijgen? Waarmee kampen de professionals als ze samenwerken over de grenzen van zorg en justitie? En wat vraagt het van hen om bezig te zijn met de lastigste doelgroep? Tijdens een driejarig actieonderzoek naar de aanpak van veelplegers vonden we antwoorden op deze vraag. Mede dankzij de inzet van veiligheidshuizen is in de afgelopen jaren een voorzichtig dalende trend te zien geweest, zowel in aantallen veelplegers als in aantallen processen-verbaal. De cijfers gaan dus de goede kant op, maar de problematiek van veelplegers blijft weerbarstig. In de periode werd om die reden in de steden Rotterdam en Leiden, in opdracht van de lokale veiligheidshuizen, onderzoek gedaan naar de aanpak van de meest lastige veelplegers, die de hoofdpijndossiers opleveren. Beide steden konden zonder probleem een aantal veelplegers opnoemen, van wie de problematiek steeds opnieuw op de agenda verscheen, ondanks jarenlange inzet van uiteenlopende interventies. Waarom was deze veelplegerproblematiek zo hardnekkig? En wat kunnen steden inzetten om deze problematiek wel op te lossen? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek. Theoretisch kader In het onderzoek sloten we aan bij het praktijkgericht beleidsonderzoek van Maynard-Moody en Musheno (2003). Zij brengen nauwgezet in kaart hoe medewerkers op de werkvloer agenten, leerkrachten en zorgprofessionals omgaan met normen en systemen. Maynard-Moody en Musheno signaleren dat deze professionals in de uitvoering van hun werk dilemma s ervaren die maken dat ze het formele beleid niet klakkeloos kunnen uitvoeren. In de dagelijkse praktijk maakt men Waarom was deze veelplegerproblematiek zo hardnekkig? praktische keuzes waarbij men probeert de wet te volgen én menswaardig op te treden. Daarbij maken professionals eigen morele beoordelingen en ontwikkelen zij eigen inzichten over de beste aanpak, al improviserend en op basis van hun jarenlange ervaring en oordelen van collega s. Bij de aanpak van de meest lastige groep veelplegers is dit vermogen om zelfstandig te kunnen oordelen hard nodig. Daarnaast dient de samenwerking met collega s van OM, reclassering en zorgpartijen te worden onderhouden. Zo ontstaat ook een politiepraktijk bij deze gevallen die is gebaseerd op grensoverschrijdend werken vanuit een ondernemende houding. (Vinzant & Crothers, 1998). Onderzoeksaanpak In het onderzoek werd gekozen voor inductief onderzoek; we onderzochten de vele formele en informele contacten van direct betrokken professionals bij zeven zeer lastige casus. We maakten analyses van de verhalen die professionals uitwisselden, de betekenissen die een casus had voor betrokkenen en de waarden die in het geding waren. Als methodologie werd daarbij gebruik gemaakt van Grounded Theory (Glaser en Strauss, 1967). Bij het beoordelen van de onderzoeksresultaten stelden we voortdurend de vraag: wat gebeurt hier? Waar verwijst deze uitspraak/observatie naar? Op deze manier is niet alleen gekeken naar de feitelijke gebeurtenissen, maar is ook geprobeerd de gebeurtenissen te begrijpen (Charmaz, 2006). Tegelijkertijd bespraken we in beide steden de opbrengsten van het onderzoek. Met de keuze voor actieonderzoek ontstaan kansen om de praktijk van het werk te verbeteren en daarbij op een wetenschappelijk verantwoorde manier inzichten te ontwikkelen (Greenwood & Levin, 1998, 75). Zo gaan kennisontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe handelingspraktijken hand in hand. Voor betrokken professionals en managers had het onderzoek een dubbele rol. Het werkte als een oog van buiten dat dwingt. De onderzoekers waren zowel observator als aanjager van het proces van implementeren van de eigen aanpak. De begrippen die in de loop van het onderzoek zijn ontstaan, werden onderdeel van het jargon van betrokkenen. TvdP_6_opmaak_versieDEF.indd :34:06

2 22 het Tijdschrift voor de Politie jg.75/nr.6/13 In een onderzoek naar de aanpak van veelplegers in opdracht van de veiligheidshuizen van Leiden en Rotterdam komt naar voren dat een realistische blik op de complexe materie, communicatie en begrip tussen de samenwerkende partijen, een creatieve aanpak door eigenzinnige professionals alsmede een goede coördinatie de beste kansen biedt op het beheersbaar houden van deze problematiek. Foto: Roel Dijkstra Fotografie Uitkomsten van het onderzoek Het onderzoek bracht een viertal thema s naar voren die managers en professionals helpen de complexe en weerbarstige praktijk van de meest lastige groep van veelplegers goed in kaart te brengen. Daarmee ontstaan concrete aanknopingspunten voor verbetering van de aanpak in de praktijk. De thema s zijn: 1. Onmogelijke levens. 2. Botsende logica s van zorg en justitie. 3. De eigenzinnige professional. 4. Het coördinatievraagstuk. 1. Onmogelijke levens Aan de hand van gedetailleerde casebeschrijvingen van zeer lastige veelplegers werd duidelijk dat de problematiek van deze mensen niet zomaar opgelost kan worden. Het gaat om mensen met een lange historie van zorg en criminaliteit. Uit de levensverhalen blijkt dat er vaak al in de vroege jeugd van alles mis was. Veelal worden deze mensen gekenmerkt door ernstige persoonlijkheidsstoornissen, waardoor inzicht in de effecten van het eigen gedrag niet of slechts tijdelijk mogelijk is. Ook de effecten van verslaving in combinatie met een verstandelijke beperking dragen daaraan niet bij. Er is vaak een groot strafblad met dikwijls meer dan honderd processen-verbaal. Het beeld van onmogelijke levens dringt zich op. Problemen worden niet opgelost door iemand voor een periode in een traject te plaatsen. Deze mensen vragen blijvend aandacht. Doel van een interventie is de maatschappelijke last te begrenzen en verslechtering van de situatie voor de mensen zelf te voorkomen. Bijzondere complicaties In het onderzoek werd duidelijk dat het gedrag van deze zeer lastige cliënten ook bijzondere complicaties oplevert voor de soms toch al moeizame samenwerking tussen partners. Patronen van overdracht en tegenoverdracht kunnen gemakkelijk leiden tot het uiteendrijven van professionals. Overdracht is het gedrag van cliënten waarmee zij oude gevoelens projecteren op een nieuwe situatie. De cliënt ervaart het gedrag van een behandelaar alsof hij bijvoorbeeld opnieuw als kind wordt toegesproken door zijn vader. Hij reageert vervolgens met een heftigheid als waarmee hij op zijn vader gereageerd zou hebben. Tegenoverdracht is het gedrag van een professional als hij op een dergelijke situatie reageert vanuit eigen oude gedragspatronen. De behandelaar wordt dan onbedoeld emotioneel betrokken bij de situatie. Veel cliënten creëren daarnaast splitsing als zij verschillende professionals (onbewust) tegen elkaar uitspelen en uit elkaar drijven door de één voor te stellen als hun grootste vriend en de ander als hun aartsvijand. Als professionals en instellingen daar zelf in een patroon van overdracht en tegenoverdracht op gaan reageren, is het effect dat die onderlinge relatie geleid wordt door valse beelden. De toch al ingewikkelde samenwerking kan daarmee stevig onder druk worden gezet. Een deel van het probleem van de cliënt is dan het probleem van en tussen de instellingen geworden. Dat patronen van overdracht-tegenoverdracht en splitsing de behandelrelatie flink onder druk zetten, werd geregeld zichtbaar in het onderzoek. Niemand overziet de gehele casus en niemand overziet het geheel aan interventiemogelijkheden. Op basis van stukjes informatie vormen alle TvdP_6_opmaak_versieDEF.indd :34:10

3 23 betrokkenen zich een beeld van de situatie. Beelden die zij via de veelpleger krijgen over eerdere interventies van andere partijen zijn vaak sterk gekleurd. nen. Accepteer dat veel problematiek chronisch van aard is en neem genoegen met een oplossing die tijdelijk werkt. Geen van de partijen is in staat een definitieve oplossing te bieden. Professionals worden door de veelpleger gemakkelijk uitgespeeld. Blijf daarom als professionals altijd direct met elkaar contact opnemen, ook van andere instellingen. 2. Botsende logica s Een ander thema dat de samenwerking tussen met name zorg- en justitieprofessionals onder druk kan zetten zijn, botsende logica s. De zorg kent een cultuur van een grote betrokkenheid bij de individuele cliënt, terwijl justitie meer een cultuur kent van formele distantie tot de cliënt. De verschillen in cultuur klinken door in de toonzetting van medewerkers binnen een veiligheidshuis. Ook de organisatiestructuren van zorg en justitie lopen uiteen alsmede de wijze waarop de organisaties gefinancierd zijn. Het stelsel van de zorg wordt gekenmerkt door Patronen van overdracht-tegenoverdracht en splitsing zetten de behandelrelatie flink onder druk marktwerking. Er wordt betaald per verrichting. Pas als een behandeling gefinancierd wordt, kan de zorgpartij in actie komen. Dan kan hij ook capaciteit vrijmaken om de behandeling volledig uit te voeren. De justitiële keten wordt getypeerd door hiërarchische sturing en is georganiseerd als een bureaucratie. In een bureaucratisch systeem zijn er besturen die het werk verdelen naar instellingen en zijn er instellingsbesturen die taken verdelen naar eenheden. Financiering geschiedt door budgetten te verdelen. Coördinatie gebeurt doordat de bestuurders keuzen en prioriteiten maken. Dat betekent dat sommige taken wel gedaan zouden moeten worden, maar dat er niet altijd voldoende mankracht voor beschikbaar is. Deze verschillen in sturing zijn over en weer niet altijd duidelijk. Hierdoor kan tussen zorg en justitie onbegrip ontstaan. Zo treffen we mensen in de justitieketen die vol ongeduld wachten op een plaatsingsprocedure in de zorg. Zij ervaren dat de plaatsing soms lang duurt. Maar als er een plaats is, wordt er ook betrouwbaar invulling gegeven aan afspraken. Omgekeerd zien we dat in de politieorganisatie soms gemakkelijk toezeggingen worden gedaan, maar dat deze tijdens de uitvoering wel eens in het gedrang komen, omdat de politiecollega s in het werk steeds opnieuw een afweging van prioriteiten moeten maken. Een betrouwbare verbinding met de achterban is voor een politiefunctionaris in het veiligheidshuis niet altijd gemakkelijk te realiseren. Lege handen Verder legt het onderzoek bloot dat de meest lastige veelplegers soms noch via het recht, noch via de zorg aangepakt kunnen worden. Justitie kan pas ingrijpen als daarvoor een basis ligt in het strafrecht, bestuursrecht of civiel recht. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een (stevig) delict of van een ernstig risico dat kan worden teruggedrongen door een gedwongen opname in een kliniek (rechterlijke machtiging). Dit laatste kan alleen als de aandoening behandelbaar is. Een ernstige verslaving of een antisociale persoonlijkheidsstoornis kan op deze grond niet worden aangepakt. De zorg kan pas ingrijpen als de cliënt vrijwillig meewerkt, of als er op grond van bovenstaande wettelijke kaders mogelijkheden zijn om dwang toe te passen. Bij zeer lastige veelplegers is er meestal geen sprake van inzicht in het eigen ziektebeeld en geen bereidheid om vrijwillig mee te werken aan een behandeling. Ook voor overlastgevers is er een probleem met deze slecht aansluitende domeinen. Overlastgevers zijn mensen die wel overtredingen begaan, maar geen misdrijven. Zij kunnen daarom geen ISD (Inrichting Stelselmatige Daders)-maatregel opgelegd krijgen. Daarmee ontbreekt een aanpak om deze groep van daders voor langere tijd in detentie en/of in behandeling te krijgen. Er is dus een groep van mensen die ernstig bedreigend zijn voor personen in hun omgeving, maar die pas stevig aangepakt kunnen worden als ze hun bedreigingen hebben waargemaakt. Tot die tijd staan zorg en justitie met lege handen. TvdP_6_opmaak_versieDEF.indd :34:10

4 24 het Tijdschrift voor de Politie jg.75/nr.6/13 het veiligheidshuis leer je die te overbruggen. De oproep is dat vertegenwoordigers het hier opgebouwde onderlinge begrip uitdragen in de eigen organisatie. justitie maken dat verwachtingen over elkaars inzet soms niet uitkomen. Dat is geen onwil maar inherent aan twee verschillende systemen die samenwerken. noch door justitie worden aangepakt. De kunst is dan om te kijken of je samen toch een manier kunt bedenken om grip te krijgen op de veelpleger. In de politieorganisatie worden soms makkelijk toezeggingen gedaan die later in het gedrang komen 3. De eigenzinnige professional Het onderzoek stemt tot zover niet optimistisch over de kansen om voor de groep van meest weerbarstige veelplegers tot blijvende oplossingen te komen. Toch zien we mensen in de veiligheidshuizen die bij schijnbaar onoplosbare casus kans zien het verschil te maken. In het onderzoek onderscheiden deze professionals zich met de volgende kenmerken: a. Deze professionals vinden en verbinden. Zij leggen zich niet neer bij de bestaande informatie, maar zoeken verder. In hun contacten met de veelpleger maken zij een praatje, observeren, dringen zich niet op, en werken met geduld en tact aan het bouwen en in stand houden van een samenwerkingsrelatie. Zij begrijpen wat er aan de hand is en zien wat nodig is. b. Deze mensen gaan op zoek naar collega s die hen helpen oplossingen te vinden voor deze cliënt. Iedereen die werkt in dit veld weet dat samenwerking cruciaal is. De eigenzinnige professionals die in het onderzoek worden beschreven, blijken hierin te excelleren. Ze zijn in staat om collega s te overtuigen. Soms zijn het markante types, die de controverse niet schuwen. Maar ook met charme en optimisme weten zij mensen voor zich te winnen. c. Deze mensen zijn ook in staat om haalbare en realistische doelen te stellen. Ze observeren goed en gebruiken hun praktisch oordeelsvermogen. Zij realiseren zich dat de meeste veelplegers last hebben van de afwisseling van stabiele en onrustige perioden. Zij proberen deze veelplegers door een onrustige fase heen te helpen en zo een goede ervaring mee te geven die kan helpen bij het herwinnen van vertrouwen en greep op het leven. We treffen mensen die haarfijn aanvoelen wanneer situaties dreigen te escaleren, en die dan slim gebruik maken van tijdelijke interventies om escalatie te voorkomen d. Ook ondernemerschap is een eigenschap van deze eigenzinnige professionals. Met soms onconventionele en creatieve interventies gebruiken ze de kansen die binnen hun macht liggen en bereiken ze hun doelen. e. Daarnaast hebben ze het vermogen om verticaal samen te werken, waardoor ze er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat er collega s bij betrokken worden met bestuurlijke invloed. Effectief werken met veelplegers vergt daarmee wel iets extra van de professional; extra tijd, extra inspanning, extra creativiteit en extra vermogen om afstand te nemen en te reflecteren op de casus. verbinden, samenwerken met collega s, haalbare doelen stellen en ondernemend zijn in het bereiken van oplossingen. Zij maken ook het verschil als ze de brug slaan naar beleidsmakers. 4. Het coördinatievraagstuk Het veiligheidshuis heeft een stevige taak in de coördinatie van de aanpak van veelplegers. Het casusoverleg is daarbij het centrale instrument. Uit het onderzoek blijkt dat dit een arbeidsintensief traject is dat niet altijd effectief en efficiënt verloopt. Bij de start van het onderzoek blijken casusoverleggen vaak overladen. Daardoor is er sprake van te weinig diepgang en onvoldoende follow-up. In de loop van het onderzoek kiezen de beide veiligheidshuizen er voor zich te concentreren op de lastigste problematiek. Een goede voorselectie blijkt een belangrijke poortwachtersfunctie voor escalatie van het ene naar een andere niveau. In Rotterdam is in dat kader in 2011 gestart met het ZSM-plus overleg. Hiermee wordt gezorgd dat alleen veelplegers met multiproblematiek worden besproken in het casusoverleg. De procesmanager dient ervoor te zorgen dat bestuurders gevoed worden met de goede casuïstiek die gebruikt kan worden voor beleidsvorming. Omgekeerd mag van bestuurders verwacht worden dat zij selectief omgaan met casuïstiek die wordt geëscaleerd. Zij moeten niet in detail gaan sturen op de oplossing van individuele casus, maar zich standvastig erop concentreren of er met de casus informatie op tafel wordt gebracht die aanleiding is voor beleidsmaatregelen. Zo kiezen ze een rol die een cruciale bijdrage kan leveren aan de oplossing van de complexe problematiek. TvdP_6_opmaak_versieDEF.indd :34:10

5 25 Foto: ANP, Roos Koole casus worden besproken in het casusoverleg. En dat er dan ook een goede follow-up is. wachter te zorgen dat de juiste casus naar het beleidsniveau gaan. Daarmee kunnen beleidsmakers gevoed worden. Samenwerking vraagt om vaardigheden Van functionarissen uit de samenwerkende organisaties wordt veel gevraagd. Zij moeten omgaan met onmogelijke levens en met botsende logica s. Zij moeten een eigen koers uit kunnen zetten bij de aanpak van veelplegers en daarbij begrip hebben voor de rollen van andere partijen. Alleen dan ontstaat een vorm van coördinatie waarmee de problematiek van de veelplegers beheersbaar gehouden kan worden. «De integrale tekst van de rapportage Onmogelijke levens, Botsende Logica s en Eigenzinnige professionals is te vinden op TNO Management Consultants biedt opleidingen voor professionals die samenwerken in de rol van casus- of procesregisseur (www. tno-managementconsultants.nl; veiligheidshuizen). Literatuur Charmaz, Kathy (2006), Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis, Sage Publications, Thousand Oakes, CA. Glaser, B.G. en A. Strauss (1967), Discovery of Grounded Theory, Aldine, Chicago, Il. Greenwood, D. en M. Levin (1998), Introduction to Action Research. Social Research for Social Change, Sage Publications, Thousand Oakes, CA. Maynard-Moody, S. en M. Musheno (2003), Cops, Teachers, Councellors. Stories from the Front Lines of Public Service, The University of Michigan Press, Michigan. Vinzant, J.C. en I. Crothers (1998), Street-Level Leadership. Discretion and Legitimacy in Front-Line Public Service. Washington, D.C., Georgetown University Press. Advertentie SECURE MFT: MANAGED FILE TRANSFER Built-in end-to-end encrypted transfer and storage Encrypted transfer over SSL (FTPS/ HTTPS), SSH(SFTP) and EDIINT ASx Non-repudiation and guaranteed delivery FIPS validated cryptography (NIST and CSE) Hardened platform and OS security independence network and security solutions TvdP_6_opmaak_versieDEF.indd :34:13

Onmogelijke levens, botsende logica s en eigenzinnige professionals. Organisatorische uitdagingen bij de aanpak van veelplegers

Onmogelijke levens, botsende logica s en eigenzinnige professionals. Organisatorische uitdagingen bij de aanpak van veelplegers Onmogelijke levens, botsende logica s en eigenzinnige professionals Organisatorische uitdagingen bij de aanpak van veelplegers Platform31-2013 Platform31 - Onmogelijke levens, botsende logica s en eigenzinnige

Nadere informatie

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Terugblik Opgave CJG model Prestatieveld 2 WMO; we waren er een beetje

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Waardecreatie door netwerken

Waardecreatie door netwerken Waardecreatie door netwerken Hoe maak je meerwaarde zichtbaar? Programma Veiligheidshuizen als organisatienetwerk Organisatienetwerken Meerwaarde zichtbaar maken Effectiviteit Management uitdagingen Hoe

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Inhoud Landelijk project ZSM VH (B. de Zwaan) Lokale pilots Rotterdam (E. Jongeneel) en Midden Nederland (K. van Duijvenbooden). Groepsopdracht Ruimte voor vragen

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Stappenplan Triage-instrument Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen. Dag 3: Coördinatie en samenwerking in de keten Botsende logica s

Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen. Dag 3: Coördinatie en samenwerking in de keten Botsende logica s Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen Dag 3: Coördinatie en samenwerking in de keten Botsende logica s Programma leergang Doelgroep: Doel: Door: Procesmanagers van het casusoverleg Verhogen van de effectiviteit

Nadere informatie

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Rendementsanalyse Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Basismonitor waarmee VH zelf hun effectiviteit kunnen (laten) meten - Stappenmeter om meer zicht te krijgen op de samenwerking

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Veiligheidshuis Groningen

Veiligheidshuis Groningen Regionaal Veiligheidshuis Groningen: Kluwen? een samenwerkingsverband gericht op het voorkomen en terugdringen van overlast en criminaliteit. Een aanpak van hardnekkige veiligheidsproblematiek, die organisaties

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Nawoord 171 Over de auteur 175 Literatuur 177 Register 179

Inhoud. Voorwoord 7. Nawoord 171 Over de auteur 175 Literatuur 177 Register 179 Inhoud Voorwoord 7 1 Hoe word je seksverslaafd? 13 2 Wie is gevoelig voor seksverslaving? 29 3 Het ontstaan van de verslaving 53 4 Seksverslaving, wissels en vat 73 5 Seksverslaving en de relatie 97 6

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Ik heb geen pasklare antwoorden

Ik heb geen pasklare antwoorden Ik heb geen pasklare antwoorden door Johan de Koning Mensen met een licht verstandelijke beperking komen vaker in aanraking met justitie dan anderen. Hoe worden zij begeleid? Lector Hendrien Kaal wil dat

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 8 De situatie van leidinggevenden bij veranderingen

Inhoud. Voorwoord 8 De situatie van leidinggevenden bij veranderingen Inhoud Voorwoord 8 De situatie van leidinggevenden bij veranderingen 1. De vloedgolf van veranderingen 13 Zo komt het dat er steeds meer veranderingen zijn in steeds kortere periodes 2. De emotionele achtbaan

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg Cliëntenparticipatie in de zorg VOLLEDIGE Definitiekaart VOLLEDIGE Argumentenkaart VOLLEDIGE Optiekaart Definitiekaart Cliëntenparticipatie Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Deze kaart biedt

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

ORGANISATIEDISSONANTIE

ORGANISATIEDISSONANTIE ORGANISATIEDISSONANTIE Hebben wij dat? Marianne Kok 2015 Marianne Kok Titel Organisatiedissonantie Ondertitel Hebben wij dat? ISBN 978-90-823911-0-7 Druk Eerste druk, 2015 NUR 801 management algemeen Trefwoorden:

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Onderwerp: Subgroep 1: Datum: Contact: Onderwerp Kwaliteit van leven

Onderwerp: Subgroep 1: Datum: Contact: Onderwerp Kwaliteit van leven Onderwerp: Kwaliteit van leven van burgers die veel zorg en ondersteuning nodig hebben Subgroep 1: Wim Gort (Synthese), Jan Joore (Unik), Ellen van Gennip (Leger des Heils), Ron Genders (gemeente Peel

Nadere informatie

Zicht op actuele veiligheidsproblemen en risico s. Historie; vooruitkijken begint met terugkijken

Zicht op actuele veiligheidsproblemen en risico s. Historie; vooruitkijken begint met terugkijken Toelichting checklist persoonsgerichte aanpak op maat 10 mei 2016 Basisgegeven Bij de basisgegevens van het dossier gaat het om gegevens als datum aanmelding - wie heeft aangemeld dossiernummer, aanmaakdatum

Nadere informatie

Werkprogramma voor risicojongeren

Werkprogramma voor risicojongeren Werkprogramma voor risicojongeren Programma voor risicojongeren, gericht op het verkrijgen en behouden van beroepsopleiding en werk. Ik had eerst nooit echt zin om door te zetten. Veel te veel afleiding

Nadere informatie

ROUND TABLE. Voor Bestuurders van VVT-instellingen

ROUND TABLE. Voor Bestuurders van VVT-instellingen ROUND TABLE Voor Bestuurders van VVT-instellingen 1 ROUND TABLE Voor Bestuurders van VVT-instellingen Inleiding Bestuurders van VVT-instellingen zijn in de afgelopen jaren indringend betrokken geweest

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics

De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics Hoe kunnen we gedragsproblemen in het onderwijs substantieel verminderen? Een integrale benadering voor op de werkvloer leidt tot minder ervaren

Nadere informatie

Het conflicthanteringspalet. Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe

Het conflicthanteringspalet. Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe Het conflicthanteringspalet Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe Het conflicthanteringspalet In relatie tot de escalatieladder en het bestuurlijk- ambtelijk samenspel Verschil in beleving Conflicthanteringspalet

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren.

Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren. Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren. Inez Dirkzwager I.Dirkzwager@vumc.nl VUmc Amstel Academie http://www.vumc.nl/afdelingen/amstelacademie/ http://www.vumc.nl/afdelingen/amstelacademie/expertisecentrum/

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann. Naar efficiënter werken met klantprofielen

Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann. Naar efficiënter werken met klantprofielen Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann Naar efficiënter werken met klantprofielen Achtergrond Uitvoering schuldhulpverlening in transitie Loslaten beleidsdoel iedereen schulden vrij Bezuinigingen Toename

Nadere informatie

DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN SAMENVATTING EVENTUELE VERLENGING

DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN SAMENVATTING EVENTUELE VERLENGING DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN EVENTUELE VERLENGING AUTEURS: FRANK VAN ZUTPHEN, MARJOLEIN GODERIE & JAN JANSSEN SAMENVATTING Aanleiding

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing?

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Drs. R. Simmering Gedragsdeskundige, Raad voor de Kinderbescherming Utrecht 21 mei 2010 Hoe beïnvloedt de

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Stand van zaken april/mei 2014 Uitvraag op verzoek van de regioburgemeesters Inhoud Inleiding 2 Werken volgens het Landelijk Kader 3 Wordt er gewerkt volgens het Landelijk

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1 Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis Onderdeel Plan Fase 1 Versie 1-0 7 juni 2008 De eerste indrukken van 40 dagen veiligheidshuis en taakopdracht werkgroepen 1. Inleiding Een eerste

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IN DEZE NIEUWSBRIEF. Maureen de Boer, manager van het Veiligheidshuis: Maken toekomstplan Veiligheidshuis interactief proces

NIEUWSBRIEF IN DEZE NIEUWSBRIEF. Maureen de Boer, manager van het Veiligheidshuis: Maken toekomstplan Veiligheidshuis interactief proces IN DEZE NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF NUMMER 3, DECEMBER 2015 Maken toekomstplan Veiligheidshuis interactief proces Aansluiten bij veranderingen in het sociale domein Doorontwikkeling Veiligheidshuis geen revolutie

Nadere informatie

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen De gebiedsgebonden aanpak van overlast en criminaliteit krijgt steeds meer aandacht bij gemeenten en ook door de veiligheidshuizen is deze manier van werken

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Haarlemmermeer is gestart met een nieuwe koers. Een koers waarbij klantgerichtheid

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering Leiding geven aan verandering Mijn moeder is 85 en rijdt nog auto. Afgelopen jaar kwam ze enkele keren om assistentie vragen, omdat haar auto in het verkeer wat krassen en deuken had opgelopen. Ik besefte

Nadere informatie

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS Uitgave Behandelcentum Woodbrookers 2010 Jongens en meisjes die professionele hulp nodig hebben, kunnen terecht bij Behandelcentrum Woodbrookers.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Resultaatgericht werken in het sociaal domein

Resultaatgericht werken in het sociaal domein Resultaatgericht werken in het sociaal domein Eigen kracht, schalen met de klant Bepalen van de eigen kracht -Gebruik eens een schaalvraag! Wat is een schaalvraag? Hoe zet je een schaalvraag in? Netwerk

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Professioneel Statuut Jeugdbescherming. Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Professioneel Statuut Jeugdbescherming. Verbeter de wereld, begin bij jezelf Professioneel Statuut Jeugdbescherming Verbeter de wereld, begin bij jezelf Waarom een Professioneel statuut? Werken in de Jeugdzorg vraagt om een hoge mate van verantwoordelijkheid, autonomie, lef en

Nadere informatie

De ervaringen met doen alsof van volwassenen met ASS en NT-partners

De ervaringen met doen alsof van volwassenen met ASS en NT-partners De ervaringen met doen alsof van volwassenen met ASS en NT-partners Een kwalitatief onderzoek naar Dramatherapie Rik Koot rik.koot@zuyd.nl Presentatie Introductie Methode Resultaten Discussie Introductie

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM) Een wijze van coaching die je helpt te onderzoeken wat je inspireert en wat je belemmert. Het leidt tot een ander perspectief, duurzame keuzes en effectief

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Tafel Casuïstiek. Janny Bakker-Klein wethouder gemeente Huizen

Tafel Casuïstiek. Janny Bakker-Klein wethouder gemeente Huizen Tafel Casuïstiek Janny Bakker-Klein wethouder gemeente Huizen Verkenningen Transformatie Sociaal Domein De Transformatie betreft twee kantelingen: in verhouding & houding. Veranderende verhoudingen tussen

Nadere informatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Regiocoördinatoren De aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen is een prioriteit van mijn ministerie, de gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

ZES VORMEN VAN GEZAG

ZES VORMEN VAN GEZAG ZES VORMEN VAN GEZAG OVER LEIDERSCHAP VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Gezag is in de moderne maatschappelijke verhoudingen steeds minder vanzelfsprekend. Er is sprake van een verschuiving van verkregen gezag (op

Nadere informatie

specialistisch uitzendbureau voor zorg en welzijn

specialistisch uitzendbureau voor zorg en welzijn specialistisch uitzendbureau voor zorg en welzijn Inzetbaar? Inzetbaar is de naam van onze onderneming, een specialistisch uitzendbureau voor zorg en welzijn. Inzetbaar staat al ruim 12 jaar voor pragmatisch

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid

Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid Wanneer we praten over cliëntenparticipatie is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds de individuele en de collectieve cliëntenparticipatie.

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie