Samenwerking met de ouders Hoofdstuk 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking met de ouders Hoofdstuk 4"

Transcriptie

1 52

2 HOOFDSTUK 4 Samenwerking met de ouders Een ouder aan het woord: Bij het halen probeer ik altijd even met de leidsters te praten, of het goed is gegaan. Ik let er dan op of ze iets bijzonders vertellen, bijvoorbeeld dat hij papier heeft geknipt. Eerst kon hij dat niet en nu heeft hij dat wel goed gedaan; zulke dingen. Dan weet ik dat ze echt aandacht voor hem hebben gehad. Wat ik moeilijk vind in het contact? Als ik te laat ben, dan zit ik te stressen. En als dan die leidsters je zo aankijken 53 Werken in kindercentra is samenwerken met ouders. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en zij hebben en houden altijd de meeste invloed op het kind. De betrokkenheid van ouders komt voort uit de betrokkenheid bij hun eigen kind. Hun contacten met het kindercentrum zijn veelal gericht op dat individuele kind. Dit ene kind en geen ander, niet en nooit inwisselbaar, te allen tijde niet slechts als middel maar als doel op zich (Ann Meskens 2008). Naarmate het kind langer op het kindercentrum is, raken ouders meer betrokken bij het geheel. Ze leren de speelkameraadjes van hun kind kennen en hun ouders. Ze nemen soms deel aan activiteiten voor de hele groep of het hele kindercentrum. Goed contact en regelmatig overleg tussen ouders en kindercentrum vormen de basis van goede kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Hierdoor kunnen ouders en pedagogisch medewerkers de verschillende leefwerelden voor het kind verbinden. Dit hoofdstuk gaat over de samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders en de afstemming tussen de gezinsopvoeding en opvoeding in de groep. Ouders vormen geen homogene groep. Ze hebben verschillende verwachtingen en redenen om van het kindercentrum gebruik te maken. In kinderdagverblijven hebben de meeste ouders opvang nodig vanwege hun werk en willen dat pedagogisch medewerkers een deel van de opvoeding overnemen. In peuterspeelzalen brengen veel ouders hun kind voor sociale contacten of voorschoolse educatie. Ouders verschillen in sociale en etnische achtergronden. Ze hanteren thuis verschillende communicatieen opvoedingsstijlen. Soms wordt thuis geen Nederlands gesproken, maar Fries of de moedertaal van het land van herkomst. Pedagogisch medewerkers maken met iedere ouder individueel contact. Tegelijkertijd houden ze ook Verwachtingen, rollen en posities van ouders FOTO: KINDERDAGVERBLIJF DE VLINDER NA EEN FIJNE DAG, HOERA! TERUG IN MAMMA'S ARMEN.

3 54 FOTO: ANNA VAN KOOIJ (VIA BUREAU MUTANT) BIJ HET BRENGEN MAKEN GROEPSLEIDING EN OUDERS EVEN EEN PRAATJE. DOEN Raad vragen Als een baby veel huilt en moeilijk te troosten is, vraag dan raad aan de ouders. Hoe doen jullie dat thuis? Wat werkt en wat niet? Vertel van je eigen ontdekkingen over wat werkt. Wellicht kun je een voorstel doen: zullen we allebei proberen om het eens op deze manier aan te pakken en dan over een week bespreken of dat werkt? rekening met wat mogelijk en onmogelijk is binnen het kindercentrum. Het combineren van een persoonlijke benadering van de ouders en de verantwoordelijkheid voor de kindergroep is de uitdaging waar pedagogisch medewerkers dagelijks voor staan. De samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers en ouders is veelzijdig. We gaan in op samenwerking gericht op: Het eigen kind De groep van het eigen kind Het kindercentrum Bepaalde groepen ouders en diversiteit Ouders en het eigen kind Ouders vertrouwen het allerdierbaarste, hun kind, toe aan het kindercentrum. Soms hebben ze gemengde gevoelens als ze hun kind voor het eerst brengen. Aan de ene kant is het een voorwaarde om te kunnen werken of studeren. Aan de andere kant vragen ouders zich af of het wel goed is dat ze hun kind door anderen laten verzorgen. Begrijpen de pedagogisch medewerkers wel wat dit kind nodig heeft, geven ze hem alle gewenste aandacht en zorg, zal het kind het er wel prettig vinden, word je als ouder niet buitengesloten? Soms wordt de twijfel versterkt door de omgeving, zoals eigen ouders of buren. De pedagogisch medewerkers hebben begrip en aandacht voor deze gevoelens van ouders. Wederzijds begrip en waardering Tijdens de eerste weken dat kind en ouders het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal bezoeken (de wenperiode) wordt de basis gelegd voor wederzijds begrip tussen de ouders, het kind en de pedagogisch medewerkers. Maar ook daarna blijft een dagelijks warm welkom nodig. De ouders die merken dat hun kind gezien en gewaardeerd wordt, laten hun kind met een positief gevoel achter op het kindercentrum. Dit heeft een direct positief effect op het enthousiasme waarmee het kind zijn dag op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal begint. Omgekeerd is het voor de medewerkers fijn als ze iets weten van de thuissituatie, als ze snappen waarom een kind bijvoorbeeld moe is of hangerig of opgewonden over een feestelijke gebeurtenis. Wederzijds adviseren en informeren In alle contacten tussen pedagogisch medewerkers en ouders is er sprake van tweerichtingsverkeer. Medewerkers weten soms niet wat er met een kind aan de hand is of wat ze het beste kunnen doen. Dan zijn de ouders de aangewezen personen om advies aan te vragen. Hoe is het gedrag van het kind thuis? Hoe gaan de ouders daar mee om? Het komt ook voor dat de ouders de pedagogisch medewerkers om advies vragen. Vaak wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht op basis van de ervaringen van zowel de ouders als van de pedagogisch medewerkers. Kinderen doen belangrijke ervaringen op in het kindercentrum en ze maken interessante ontwikkelingen mee. Jonge kinderen kunnen daar nog moeilijk over vertellen. Pedagogisch medewerkers vergemakkelijken gesprekjes tussen ouders en kinderen over wat ze hebben meegemaakt door foto s, presentaties, uitvoeringen, whiteboards, logboeken of video s. Ouders krijgen hierdoor ook meer zicht op de pedagogische invloed van het kindercentrum, en wat het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal daarmee voor hun kind betekent. Afspraken Tussen ouders en pedagogisch medewerkers worden ook diverse afspraken gemaakt. Hoe laat het kind gebracht en

4 gehaald kan worden en hoe wordt gehandeld als het kind ziek is. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in het beleid van het kindercentrum en worden uitgewerkt in het contract dat de ouder met de organisatie sluit. Pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders hebben dagelijks te maken met de uitwerking van die afspraken waardoor eigenlijk een voortdurende afstemming plaatsvindt over zaken als voeding, zindelijkheid, slaap- en eetritmes en de omgang met het kind. Momenten van contact Kindercentra hebben contact met ouders over hun kind: Dagelijks bij het halen en brengen Tijdens oudergesprekken. Veel kinderdagverblijven voeren een of enkele keren per jaar oudergesprekken over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind. Deze gesprekken worden vaak gevoerd aan de hand van een observatieverslag dat de pedagogisch medewerkers over het kind hebben geschreven. Soms is een extra gesprek nodig met ouders zonder andere kinderen en ouders in de buurt. Bijvoorbeeld als de pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over een kind of niet goed raad weten met bepaald gedrag. In een vroeg stadium overleggen voorkomt spanningen. Oudergesprekken worden een stuk ingewikkelder als ze pas gevoerd worden als een probleem heel groot is geworden. Daarnaast zijn er andere vormen van contact over het eigen kind door bijvoorbeeld: Uitwisselen van dagboekjes of portfolio van het kind. De familiemuur. De ouders maken een fotocollage van de familie. Met opa s, oma s, tantes, ooms, andere familieleden. Maar ook met honden, katten, foto s van huizen enzovoort. De ouders kunnen zelf kiezen welke informatie belangrijk is. Naar aanleiding van de familiemuur kunnen ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen informatie uitwisselen. waarom die regels er zijn. Regels in de groep kunnen voortkomen uit: Regels en rechten van pedagogisch medewerkers zoals vastgelegd in cao s, bijvoorbeeld voor koffie- en lunchpauzes. Regels die te maken hebben met de organisatie in het kindercentrum. Bijvoorbeeld regels met betrekking tot financiën; regels voor vervanging bij ziekte; regels voor de opvang van kinderen die vroeg komen of laat worden opgehaald. Regels die voortkomen uit het pedagogische beleid van het kindercentrum, bijvoorbeeld elke dag buitenspelen. Kinderen willen erbij horen Het pedagogische beleid van het kindercentrum is er voor het welzijn van alle kinderen in de groep. Kinderen hebben structuur nodig, regelmaat en rituelen. Ze willen er ook graag bijhoren en meedoen met iedereen. Pedagogisch medewerkers en ouders zoeken naar een evenwicht tussen wensen die te maken hebben met de gezinsopvoeding en met de groepsopvoeding. Bijvoorbeeld rond het halen en brengen. Halen en brengen zijn situaties waarin ouders en pedagogisch medewerkers verschillend kunnen denken over de belangen van het kind. Brengen. Een ouder kan laat komen, omdat hij of zij dat beter vindt dan een kind opjagen en haasten tijdens het ontbijt. Maar de pedagogisch medewerker heeft te maken met de belangen van de kinderen in de groep. Als de pedagogisch medewerkers met de kinderen in de kring zitten om negen uur, dan is er slechts minimaal tijd voor het begroeten van de ouder en het kind. Sommige kinderen die laat komen, raken dan helemaal in de war. Ze hebben dan geen tijd om rustig persoonlijk de 55 Ouders en de groep Pedagogisch medewerkers sluiten aan bij de opvoeding van de ouders, maar hebben ook hun eigen pedagogische aanpak. De pedagogisch medewerkers zijn er voor alle kinderen. De uniciteit van elk kind wordt gerespecteerd, maar het is niet mogelijk om ieder kind te behandelen in overeenstemming met de unieke wensen van zijn of haar ouders. De pedagogisch medewerkers leggen aan ouders de regels en gewoontes in de groep uit. Ze leggen ook uit FOTO: ANNA VAN KOOIJ (VIA BUREAU MUTANT) PRATEN OVER THUIS BIJ DE FAMILIEMUUR.

5 KENNIS 56 Verschillen tussen opvoeden thuis en in een groep Ouders Pedagogisch medewerkers Sterke emotionele band Warme persoonlijke relatie Levenslang Kortdurend Zorg voor enkele kinderen Zorg voor groep kinderen Omgeving waarin ook volwassenen Kindgerichte omgeving leven en werken Geen opleiding Professional Vergelijkt kind met familieleden: Vergelijkt kind met andere kinderen van dezelfde Dat heeft ze van oma Trui leeftijd: Ze is voorlijk voor haar leeftijd pedagogisch medewerker te begroeten en samen met de andere kinderen te wennen aan de nieuwe dag. Ophalen. Bij het ophalen geldt hetzelfde. Als een kind heel vroeg wordt opgehaald, is dat kind in de regel blij. Maar veel andere kinderen zijn vanaf dat moment onrustig: waar blijft mijn mama of papa? Goede communicatie en wederzijds begrip zijn hier van essentieel belang. Ook als het kindercentrum hiervoor duidelijke regels heeft opgesteld. Dergelijke regels moeten vaak opnieuw worden uitgelegd om begrepen te worden. Kindercentra maken verschillende. Wat in het ene kindercentrum een gouden regel is, is in het andere kindercentrum geen enkel punt. Contact in de groep Er zijn verschillende vormen van contact op groepsniveau: Tijdens brengen en halen zien ouders foto s en informatie over de activiteiten van die dag en belangrijke gebeurtenissen. Er zijn soms expositietafels met dingen die kinderen hebben verzameld of gemaakt. Daarnaast zijn er video s, crèchekrantjes en informatiebrieven. Feesten en uitstapjes. Het vieren van feesten en het organiseren van uitstapjes met kinderen en ouders zijn niet alleen leuk en leerzaam voor de kinderen. Samen iets beleven versterkt het gevoel van gezamenlijkheid en betrokkenheid. Ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen zien elkaar in andere omstandigheden en doen andere dingen: samen wandelend met een groepje kinderen ontstaan er andere gesprekken dan in de drukte van het brengen en halen in de groep. Ouderbijeenkomsten. De meeste kinderdagverblijven kennen ouderbijeenkomsten in de vorm van ouderavonden, koffieochtenden of werkbijeenkomsten. Hier heeft uitwisseling plaats over verschillende ( pedagogische) onderwerpen waardoor ouders en pedagogisch medewerkers elkaar anders en beter leren kennen en dichter bij elkaar komen te staan. Het kinderdagverblijf kan uitleg geven over het hoe en waarom van de dagelijkse werkwijze of gastsprekers uitnodigen die specifieke informatie komen geven. Ouders als gast in de groep. Jonge kinderen zijn heel erg geïnteresseerd in wat grote mensen doen. Een ouder die bij de politie werkt en op bezoek komt in uniform, is een groot succes. Dat wordt nog weken nadien uitgespeeld tijdens het fantasiespel. Een moeder die in de groep van kralen een mooie ketting gaat maken, heeft dankbaar publiek. Iets doen en kinderen erbij betrekken vinden ze prachtig. Dat kan van alles zijn, van een fietsband plakken tot en met samen een taart bakken of schilderen. De ouders delen dan met de kinderen hun bijzondere kennis of talenten. Een open sfeer tegenover ouders maakt van de groep een ontmoetingsplaats. Ouders en het k indercentrum Meepraten en adviseren Naast de verantwoordelijkheid voor hun eigen kind hebben ouders in de kinderopvang ook wettelijke rechten op beleidsniveau die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang. Voor de betrokkenheid tussen ouders en kinderdagverblijf zijn meepraten en meedenken goede instrumenten. Ouders hebben adviesrecht op een aantal terreinen, waaronder het pedagogisch beleid. Het organiseren van een oudercommissie is een wettelijke verplichting voor organisaties voor kinderopvang. Kindercentra presenteren hun beleidszaken op een manier dat ouders er het belang

6 KENNIS Overzicht ouderparticipatie Jan Peeters Kindbetrokkenheid Opvang betrokkenheid Beleid betrokkenheid Meeleven Ouders begrijpen Informatie-uitwisseling Informatie over Ouders respecteren Afspraken beleidsmatige aspecten Meedoen Ouders kunnen Ouders kunnen meedoen Ouders kunnen meedenken aanwezig zijn met de activiteiten over beleidszaken Meedenken Ouders formuleren Ouders formuleren Ouders formuleren wensen i.v.m. hun kind wensen t.o.v. opvang wensen over beleid Meebeslissen Ouders kunnen Ouders kunnen Ouders kunnen meebeslissen over zaken meebeslissen over meebeslissen over die hun kind aangaan pedagogische, praktische beleidsmatige aspecten en organisatorische zaken Bron: Cursusmateriaal BOinK voor oudercommissies. 57 van inzien voor hun kinderen of gezin. De specifieke inbreng van ouders is heel belangrijk om tot een goed pedagogisch beleid te komen. Kindercentra die de ouder commissie betrekken bij alle keuzes en veranderingen, ervaren dit vaak als een verrijking van hun werk. Klachtenregeling Ouders bespreken hun vragen en opmerkingen als eerste met de groepsleiding. Pedagogisch medewerkers reageren alert op alle signalen van zorg of onvrede bij ouders. Opmerkingen over de gang van zaken worden niet opgevat als persoonlijke kritiek. Vanuit hun beroepshouding geven pedagogisch medewerkers alle aandacht aan het wegnemen van de zorg. Maar soms komen zij er samen niet uit en wordt de leidinggevende van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaalorganisatie erbij betrokken. In het uiterste geval kan er sprake zijn van een officiële klacht bij de directie of een interne of externe klachtencommissie. Iedere kinderopvangorganisatie heeft een formeel reglement voor de afhandeling van klachten van ouders. Protocol kindermishandeling Als pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over een kind, bespreken ze die zorgen met de ouders. Vanuit het kindercentrum worden geen deskundigen van buiten ingeschakeld als de ouders daar niet mee instemmen. Zij blijven immers de verantwoordelijken voor hun kind. Wel proberen de pedagogisch medewerkers en/of de leiding gevende door middel van gesprekken de ouders ervan te overtuigen dat het betrekken van deskundigen in het belang kan zijn van hun kind. Als er een duidelijk vermoeden is van kindermishandeling FOTO: ANNA VAN KOOIJ (VIA BUREAU MUTANT) RESPECTVOL OMGAAN BETEKENT SOMS: IETS UITLEGGEN MET HANDEN EN VOETEN. TIP Marokkaanse cultuur Als je veel Marokkaanse kinderen in de groep hebt, verdiep je dan eens in de Marokkaanse cultuur. Lees erover op internet of haal boeken uit de bibliotheek. Vraag aan de moeders of ze jou en de kinderen een Marokkaans kinderliedje willen leren. Of vraag hoe je op Marokkaanse wijze een verjaardag van de kinderen viert. en de ouders zijn hierop niet aanspreekbaar, dan moet het kindercentrum in het belang van het kind de ouders passeren en deskundige hulp inschakelen. Elk kindercentrum hanteert daarvoor een protocol waarin duidelijk is aangegeven welke stappen door wie gezet moeten worden.

7 58 Diversiteit De enorme diversiteit van kinderen, ouders én medewerkers is kenmerkend voor een kindercentrum. Diversiteit in godsdienst, persoonlijke leefomstandigheden, cultuur, karakter etc. Dit heeft directe gevolgen voor de manier waarop pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen met elkaar omgaan. Kinderen doen bijvoorbeeld andere ervaringen op in een geïsoleerd gezin dan in een grote familie die veel bijeen komt. Ook de taal waarin kinderen worden opgevoed, de culturele en religieuze gebruiken, de woonsituatie en de opleiding van de ouders hebben invloed op het leven van kinderen. Voor alle kinderen en hun ouders is het van groot belang, dat de pedagogisch medewerkers open staan voor hun leefwereld. Zij beschikken over de openheid en de communicatievaardigheden om alle ouders te bereiken. Kinderen gaan zich veilig voelen in het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal als ze merken dat hun ouders ook worden gewaardeerd en serieus genomen. Tweetaligheid Kinderen uit niet-nederlandstalige gezinnen krijgen op het dagverblijf of de speelzaal de kans Nederlands te leren. Op jonge leeftijd pakken de meeste kinderen een tweede taal snel op, als ze in een rijke taalomgeving verkeren. Het is belangrijk om respectvol en positief met de thuistaal van het kind en de ouders om te gaan. De pedagogisch medewerkers laten aan de ouders merken dat hun eigen taal gewaardeerd wordt en dat het leren van een tweede taal voor het kind een verrijking betekent. Profilering van kindercentra Ouders verschillen in de waardering van pedagogische doelen. Ze kunnen vriendschap tussen kinderen heel belangrijk vinden of vooral gericht zijn op de ontwikkeling van de creativiteit. Ze kunnen ook kiezen voor een bepaalde opvoedingsfilosofie of -methode, zoals van Rudolf Steiner, Emmi Pikler of Freinet. Kindercentra kunnen ook verschillen in functie die ze vervullen om de gezinsopvoeding willen steunen en aanvullen. Belangrijk is dat het kindercentrum in zijn pedagogisch beleid duidelijk communiceert waar de organisatie voor staat.

8 Samengevat Pedagogisch medewerkers denken bij kinderen óók altijd aan de ouders. Goede samenwerking met de ouders is een voorwaarde om goed met de kinderen te kunnen werken. Bovendien zijn en blijven ouders de eerst verantwoordelijke opvoeders van hun kind. Pedagogisch medewerkers zorgen voor: GOED CONTACT MET OUDERS EN SAMENWERKING OVER HET EIGEN KIND:» Wederzijds begrip en waardering» Wederzijds adviseren en informeren» Heldere en realistische afspraken maken» Diverse momenten en vormen van contact met de ouders. 59 INZICHT IN EN BETROKKENHEID BIJ HET OPVOEDEN IN DE GROEP:» Ouders inzicht geven in wat de andere kinderen voor hun kind betekenen» Ouders inzicht geven in het verschil tussen thuis opvoeden en in de groep» Open staan voor bijdragen van ouders aan de sfeer en activiteiten in de groep» Ouders inzicht geven wat er in de groep leeft. BETROKKENHEID VAN OUDERS BIJ HET KINDERCENTRUM:» Meepraten, meedenken en meehelpen» Ouders informeren over klachtenregeling en protocol kindermishandeling» Informeren over de regels, rechten en plichten van ouders» Medezeggenschap van ouders via formele Ouderraad RESPECT VOOR DIVERSITEIT. Pedagogisch medewerkers en het kindercentrum tonen respect voor culturele diversiteit en verschillen in achtergronden van de gezinnen.

Functiebeschrijving Kinderopvang

Functiebeschrijving Kinderopvang Kinderopvang 1. Functie-informatiegegevens Functienaam: pedagogisch medewerker Organisatie: KinderCentrumAlmere Branche: kinderopvang Schaal: 6 CAO Kinderopvang 2010/2011 2. Functieomgeving KinderCentrumAlmere

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Samenwerking met ouders en respect voor diversiteit

Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Samenwerking met ouders en respect voor diversiteit Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden Samenwerking met ouders en respect voor diversiteit Waarom samenwerken met ouders? Voor het bevorderen van: Samen leven Samen doen Samen denken en beslissen

Nadere informatie

Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis

Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis Wenst u de participatie en betrokkenheid van ouders binnen uw school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (of in brede schoolverband)

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen

Welkom bij Vlietkinderen Welkom bij Vlietkinderen 1 Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Klantenservice klantenservice@vlietkinderen.nl T 070 317

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

1 Zo veel gezinnen, zo veel manieren van opvoeden

1 Zo veel gezinnen, zo veel manieren van opvoeden 1 Zo veel gezinnen, zo veel manieren van opvoeden In de kinderopvang en op peuterspeelzalen krijg je te maken met allerlei gezinsvormen en met ouders die hun kinderen op verschillende manieren opvoeden.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC Veilige, kindvriendelijke opvang creëren. Dat is het hoofddoel van de SKPC. Het klinkt eenvoudig, maar hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk van de diverse opvangvormen

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Ruilen van dagen We zoeken de balans tussen het bieden van flexibiliteit aan ouders en het garanderen van structuur en ritme voor de kinderen. We geloven dat goede communicatie hierin

Nadere informatie

Samen op weg! Partnerschap oudercommissies speel-leerhuizen

Samen op weg! Partnerschap oudercommissies speel-leerhuizen Samen op weg! Partnerschap oudercommissies speel-leerhuizen Wensen en verwachtingenavond oudercommissies peutercentra SPA Op 17 juni 2015 zijn ouders en pedagogisch medewerkers van de peutercentra van

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Opendeurenbeleid. Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang

Opendeurenbeleid. Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang Opendeurenbeleid Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang Colofon Dit is een uitgave van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen, BOinK. Auteur

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW

1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW 1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW INLEIDING De missie van Kinderopvang SKW is het verzorgen van betrouwbare kinderopvang, die aansluit bij de leefomgeving van kinderen. Het kind en zijn

Nadere informatie

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Informatieboekje Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Voorstellen Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy van Zie uit is een voorschoolse voorziening en biedt peuterspeelzaalwerk voor peuters van 2 tot

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

pedagogisch werken met plezier Verstoppen is alvast wennen aan eventjes weg zijn Marja Baeten Redactie PIPPO

pedagogisch werken met plezier Verstoppen is alvast wennen aan eventjes weg zijn Marja Baeten Redactie PIPPO pedagogisch werken met plezier s Speel- & Leerbrief juni 2011 Verstoppen is alvast wennen aan eventjes weg zijn Verstoppertje spelen, lijkt een simpel spelletje, maar het zit vol met grote ervaringen:

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Samenwerken met ouders. Hoofdstuk 6

Samenwerken met ouders. Hoofdstuk 6 Samenwerken met ouders 88 Samenwerken met ouders Pia (8) voelt zich niet prettig in de groep. Vaak hangt ze een beetje op de bank met een stripverhaal totdat haar moeder haar komt halen. Ik wil niet met

Nadere informatie

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang Ontdekkend spelen Uitdagend werken Onze missie In een veilig, geborgen en positief klimaat willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot weerbare,

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst 9 februari 2015 met Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders.

Notulen bijeenkomst 9 februari 2015 met Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders. Notulen bijeenkomst 9 februari 2015 met Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders. Stichting Voor Werkende Ouders behartigt de belangen van ouders in de politiek en maatschappij en streeft naar

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Middelpunt. In het. pedagogisch beleid. servicecentrum Postbus 7525 8903 JM Leeuwarden

Middelpunt. In het. pedagogisch beleid. servicecentrum Postbus 7525 8903 JM Leeuwarden In het Middelpunt pedagogisch beleid Sinne kinderopvang Goudsbloemstraat 2 8922 GW Leeuwarden servicecentrum Postbus 7525 8903 JM Leeuwarden T 058-267 28 50 E info@sinnekinderopvang.nl I www.sinnekinderopvang.nl

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Wensen en verwachtingenavond basisschool de Lage Weide

Wensen en verwachtingenavond basisschool de Lage Weide Wensen en verwachtingenavond basisschool de Lage Weide Op 22 april 2015 gingen ouders en teamleden van basisschool de Lage Weide met elkaar in gesprek. Het gesprek ging over de samenwerking tussen ouders

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderopvang SKW

Pedagogisch beleidsplan. Kinderopvang SKW Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang SKW Versie september 2011 Inleiding De missie van Kinderopvang SKW is het verzorgen van kwalitatief goede kinderopvang, die aansluit bij de leefomgeving van kinderen.

Nadere informatie

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Een goede keuze Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Kinderopvang 2Samen: een goede keuze Thuis in kinderopvang Voor kinderen vanaf 2½ jaar, die niet naar het kinderdagverblijf gaan, is de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden Hoofdstuk 2

Veiligheid en welbevinden Hoofdstuk 2 32 HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Tim, Jona en Lennaert racen buiten op de fi etsjes. Ze gaan helemaal op in hun spel. Maar af en toe stoppen ze en kijken ze in het rond. Waar zijn Kim of Adrie,

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Pedagogisch plan van aanpak 2015. Ontdekken & Beleven

Pedagogisch plan van aanpak 2015. Ontdekken & Beleven Pedagogisch plan van aanpak 2015 Ontdekken & Beleven INHOUDSOPGAVE Inleiding o Pedagogische kwaliteit SRK 3 o Voor wie is het PPA? 3 o LEUK Ypenburg 3 o Eigenheid van LEUK Luchtkasteel 3 Pedagogische doelstellingen

Nadere informatie

Ouderbeleid Peuterdorp

Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid = de visie op de positie en rol in de eigen voorziening Ouderparticipatie = de vertaling van het ouderbeleid: hoe doe je dat Ouder als klant Ouder

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

Visie Stedelijke kinderdagverblijven

Visie Stedelijke kinderdagverblijven Visie Stedelijke kinderdagverblijven Departement Onderwijs en Opvoeding pedagogische begeleidingsdienst & dienst kinderopvang Voorwoord Beste In deze brochure beschrijven we de visie waarnaar we streven

Nadere informatie

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam!

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Waarom zo vroeg beginnen? Baby s kunnen veel meer dan je denkt. Luisteren Vanaf de eerste dag luistert je baby naar jouw stem. Al begrijpt

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Visie in de praktijk

Visie in de praktijk Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding Visie in de praktijk Gastles visie in de praktijk - Docentenhandleiding Theorie over dit onderwerp:

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

INTERN KLACHTENREGLEMENT KINDEROPVANG voor Klanten KINDEROPVANG BIJDEHAND

INTERN KLACHTENREGLEMENT KINDEROPVANG voor Klanten KINDEROPVANG BIJDEHAND INTERN KLACHTENREGLEMENT KINDEROPVANG voor Klanten KINDEROPVANG BIJDEHAND Voorwoord Als gebruiker van onze kinderopvang bent u reeds bekend met onze dienstverlening. Ondanks het zo goed mogelijk vervullen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

A. Kinderparticipatie in beleid door BSO De stal Liemeer

A. Kinderparticipatie in beleid door BSO De stal Liemeer VOORBEELDEN KINDERPARTICIPATIE IN PEDAGOGISCH BELEID. A. Kinderparticipatie in beleid door BSO De stal Liemeer B. B4 Kids te Leiden Handvest Handvest vertaald voor kinderen C. COKD, Dordrecht A. Beleidsplan:

Nadere informatie

Inspectierapport Harlekijntje (PSZ) H.K. Pootstraat GH HARDERWIJK

Inspectierapport Harlekijntje (PSZ) H.K. Pootstraat GH HARDERWIJK Inspectierapport Harlekijntje (PSZ) H.K. Pootstraat 16 3842GH HARDERWIJK Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectiebezoek: 20-11-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Algemeen pedagogisch beleidsplan

Algemeen pedagogisch beleidsplan Algemeen pedagogisch beleidsplan 1. Inleiding Een pedagogisch beleidsplan is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid in de kinderopvang. Met kwaliteit wordt bedoeld dat het werk zo doeltreffend,

Nadere informatie

Klachten jaarverslag oudercommissie 2013

Klachten jaarverslag oudercommissie 2013 Klachten jaarverslag oudercommissie 2013 Voorwoord Dit is het openbare jaarverslag klachten oudercommissie 2013 van kinderopvang Senang, locatie Loetjoe. De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : Pedagogisch beleidsplan Heisa hop versie MAART 2012 1 Inleiding Pedagogisch beleidsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Protocol omgang met gescheiden ouders

Protocol omgang met gescheiden ouders Protocol omgang met gescheiden ouders 1. Algemeen Als ouders van een kind gaan scheiden is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor de ouders, maar zeker ook voor hun kinderen. Om duidelijk

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Vertrouwen, vakwerk, ervaren Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan gastouders zodat zij de mogelijkheid krijgen om zorg en

Nadere informatie

Visie stedelijke kinderdagverblijven

Visie stedelijke kinderdagverblijven Visie stedelijke kinderdagverblijven Voorwoord In deze brochure beschrijven we de visie waarnaar we streven in de kinderdagverblijven van de Stad Gent. Samen met u, als eerste opvoeder, helpen we uw kind

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : versie 1/ februari 2011 1 Inleiding Pedagogisch groepsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt er gewerkt t.a.v. het pedagogisch beleid. De doelstellingen van het pedagogisch

Nadere informatie

5.4 Praten met ouders

5.4 Praten met ouders seksualiteit. Bespreek daarom ook eens met je Turkse of Marokkaanse collega s welke waarden jullie samen belangrijk vinden in de seksuele ontwikkeling. Verschillende meningen zijn geen probleem, zolang

Nadere informatie

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7 Inhoud Onze kinderopvang 2 Kiezen voor een kindercentrum 4 Van inschrijving tot plaatsing 5 Contact met ouders 6 Onze pedagogische visie 7 Wat kost onze kinderopvang? 8 1 Onze kinderopvang Bent u op zoek

Nadere informatie

Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal

Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal Naam peuterspeelzaal: Jaartal: Geachte heer/mevrouw, Per 1 augustus 2010 maken peuterspeelzalen onderdeel uit van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Nadere informatie

Protocol verdriet en rouw voor de basisschool

Protocol verdriet en rouw voor de basisschool Protocol verdriet en rouw voor de basisschool Inleiding Dit protocol brengt punten onder de aandacht die in het geval van overlijden of ernstig (ongeneeslijk) ziek worden van een kind, een medewerker of

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6

Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6 Wenbeleid Inhoud 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Eerste kennismaking 4 Hoofdstuk 3: Het afscheid 5 Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6 Bijlage 1: Wenschema 2 1. Inleiding Pedagogische medewerkers

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie

Reglement Oudercommissie Paginanummer : 1 van 4 Begripsbepalingen Kinderopvangorganisatie : Buitenschoolse opvang eigenwijze Houder : Charlotte van Rooij Kindercentrum : Een voorziening gehuisvest in één gebouw, waar kinderopvang

Nadere informatie

Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Stichting Welzijn Middelsee

Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Stichting Welzijn Middelsee Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Stichting Welzijn Middelsee Klachtenregeling kinderopvang en peuterspeelzaalwerk De klachtenregeling voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid INLEIDING Wat is ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag klachten 2016. Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk

Openbaar jaarverslag klachten 2016. Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk Openbaar jaarverslag klachten 2016 Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk Peuterspeel-leergroep Pim&Pom BSO De Lispeltuut Kochpad 12 4111LD Zoelmond Peuterspeel-leergroep

Nadere informatie

Wenbeleid Kinderopvang/BSO Het Kinderparadijs

Wenbeleid Kinderopvang/BSO Het Kinderparadijs Wenbeleid Kinderopvang/BSO Het Kinderparadijs Kinderdagverblijf/BSO Het Kinderparadijs 1 januari 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De eerste kennismaking... 5 3. Het afscheid... 7 4. De gehele periode van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015 Pedagogisch beleid 0 4 jaar een samenvatting Juni 2015 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie

Nadere informatie

Kinderopvang. Reglement Oudercommissie

Kinderopvang. Reglement Oudercommissie Kinderopvang Reglement Oudercommissie Januari 2016 1 Inhoud Inleiding 2 1. Reglement oudercommissie 4 Pagina 1 2 Inleiding 1. Algemeen Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk

Nadere informatie

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang Kleine Mensen Grote Wensen Voor de betere kinderopvang Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang van kinderen van 0 tot

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

De medewerker als ambassadeur. Hospitality. Kindwijzer LENA

De medewerker als ambassadeur. Hospitality. Kindwijzer LENA Hospitality De medewerker als ambassadeur Kindwijzer LENA 2 1. Ervaringen in Berlijn Hospitality De medewerker als ambassadeur Van 7 tot en met 19 april 2013 waren we met 23 deelnemers van 10 Kindwijzer

Nadere informatie

Klachten jaarverslag oudercommissie2014

Klachten jaarverslag oudercommissie2014 Voorwoord Dit is het openbare jaarverslag klachten oudercommissie 2014 van Buitenschoolse opvang de Vrijbuiters De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht hebben over onderwerpen die hun belang

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER

REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER Reglement van de oudercommissie van een kindercentrum behorende bij Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Inhoud Algemeen... 3 1. Richtlijn bij uitstapjes... 3 1.1 Beleid... 3 1.2 Toestemming... 3 1.3 Verzekering... 3 1.4 Richtlijnen...

Inhoud Algemeen... 3 1. Richtlijn bij uitstapjes... 3 1.1 Beleid... 3 1.2 Toestemming... 3 1.3 Verzekering... 3 1.4 Richtlijnen... Veiligheid Inhoudsopgave Inhoud Algemeen... 3 1. Richtlijn bij uitstapjes... 3 1.1 Beleid... 3 1.2 Toestemming... 3 1.3 Verzekering... 3 1.4 Richtlijnen... 3 Algemeen... 3 Peutergroep... 4 1.5 Tot slot...

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje

Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje 1. DOEL van de voorschool Het doel van de voorschool is door middel van het bieden van een ontmoetingsplaats voor kinderen hen in contact te brengen met

Nadere informatie

Bijlage 1 afwegingsmodel handhaving dagopvang.xlsx. 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Bijlage 1 afwegingsmodel handhaving dagopvang.xlsx. 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 0.1 Kinderopvang in de zin van de wet Wet kinderopvang (artikel 1.1 eerste lid) Beleidsregels werkwijze toezichthouder

Nadere informatie