Naast Jeugdsportfonds ook Jeugdcultuurfonds Gelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naast Jeugdsportfonds ook Jeugdcultuurfonds Gelderland"

Transcriptie

1 Naast Jeugdsportfonds ook Jeugdcultuurfonds Gelderland Pleitnota voor commissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg van Provinciale Staten Gelderland woensdag 14 mei 2014 Initiator Dick van der Meer (secretaris/penningmeester Jeugdcultuurfonds Arnhem) in afstemming met Jeugdcultuurfonds Nederland 5 mei 2014

2 Inhoudsopgave Waarom (ook) een Jeugdcultuurfonds Gelderland? argumenten... 3 Toelichting/informatie vanuit Jeugdcultuurfonds Nederland... 4 Inleiding Over het Jeugdcultuurfonds Visie Missie Werkwijze Organisatie/infrastructuur Kinderen vinden en helpen Waarom actieve kunstbeoefening voor kinderen? Resultaten Jeugdcultuurfonds Aangesloten gemeenten Strategie Meer kinderen vinden en binden Meer gemeenten aansluiten Ontwikkeling provinciale fondsen Situatie in Gelderland

3 Waarom (ook) een Jeugdcultuurfonds Gelderland? 10 argumenten 1. Alle kinderen moeten kunnen meedoen aan sport én cultuur. Investeren in sport en cultuur voor kinderen in armoede geeft hen een grotere kans op een goede toekomst. Het Jeugdcultuurfonds neemt evenals het Jeugdsportfonds financiële drempels weg voor kinderen in armoedesituaties. 2. Het zijn primair de gemeenten die hiervoor in het kader van het armoedebeleid mid- delen (zouden moeten) inzetten. Door dit via een Jeugdcultuurfonds te doen kunnen aanvullend ook private gelden worden geworven, niet om bezuinigingen te kunnen realiseren, maar juist om méér kinderen te kunnen bereiken. 3. De werkwijze het Jeugdcultuurfonds is zorgvuldig en succesvol. Niet de ouders, maar professionals die werken met kinderen uit de doelgroep, zoals jeugdhulpverleners en leerkrachten, verzorgen de aanvragen; de bijdragen gaan direct naar de aanbieders van cursussen en andere culturele activiteiten. 4. Gelderland blijft achter. In negen andere provincies zijn al provinciale Jeugdcultuur- fondsen operationeel of in voorbereiding. In Arnhem is sinds kort een zelfstandig fonds en Culemborg doet mee met Utrecht. 5. Meerdere Gelderse gemeenten hebben interesse in het Jeugdcultuurfonds. Staatse- cretaris Klijnsma doet dit jaar 80 mln. en volgend jaar 100 mln. extra in het Ge- meentefonds die (mede) voor dit doel kunnen worden aangewend. 6. De Rabobank Foundation verstrekt startbijdragen van tot aan nieuwe Jeugdcultuurfondsen. Daarvan wordt elders in het land al volop gebruik ge- maakt. Arnhem kreeg Het totale budget daarvoor is echter eindig. 7. Het zijn veelal de gemeenten die al zijn aangesloten bij het Jeugdsportfonds Gelder- land die, vanuit hun positieve ervaringen daarmee, ook het Jeugdcultuurfonds willen. Samenwerking met het Jeugdsportfonds Gelderland lijkt daarom voor de hand te lig- gen. Dat gebeurt al in meerdere provincies. (Veelal in de vorm van een personele unie van de besturen en daarmee één aanspreekpunt voor de gemeenten.) 8. Het bestuur van het Jeugdsportfonds Gelderland beraadt zich desgevraagd op sa- menwerking c.q. verbreding met een Jeugdcultuurfonds. Steun daarvoor vanuit de Provincie is welkom. 9. Welke steun? - Allereerst erkenning van het belang dat deelname aan actieve kunstbeoefening evenzeer van belang is voor de ontwikkeling van kinderen in armoedegezinnen als deelname aan sportactiviteiten; niet alle kinderen willen sporten, sommigen bespe- len liever een instrument of willen dansen; - financiële steun, om gemeenten te kunnen begeleiden bij het toetreden tot het Jeugdcultuurfonds; - en zo mogelijk ook een bijdrage om de middelen die de gemeenten willen inzetten vanuit de provincie te matchen. 10. Laat er snel een concrete subsidieaanvraag kunnen worden gedaan - opdat de eerste gemeenten nog dit jaar kunnen toetreden, - opdat deze gemeenten hiervoor tijdig middelen kunnen bestemmen, - en opdat het Jeugdcultuurfonds Gelderland vanaf 2015 operationeel kan zijn. 3

4 Toelichting/informatie vanuit Jeugdcultuurfonds Nederland Inleiding Meedoen is heel belangrijk Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien kinderen op in armoede. Een substantieel deel van deze groep, namelijk kinderen (bronnen: SCP en Kinderombudsman) doet niet mee aan sport en cultuur. Deze kinderen staan let- terlijk en figuurlijk aan de kant. Actief aan kunst doen, muziek maken, dansen, tekenen of toneel te spelen is juist een heerlijke manier om je energie kwijt te raken en plezier te beleven. Bovendien wijst onderzoek uit dat door aan kunst te doen een kind zich men- taal, sociaal en fysiek beter kan ontwikkelen. Door kunstbeoefening komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving andere regels en omgangsvormen. Vaak komt het hele gezin hierdoor letterlijk en fi- guurlijk in beweging. We kunnen weer leven in plaats van alleen maar overleven schrijft een moeder uit Limburg ons. Samen met het Jeugdsportfonds hebben we de ambitie geformuleerd om in van deze kinderen aan sport en cultuur te laten doen. Dat kunnen we niet al- leen, dat doen we samen. Samen met diverse overheden, private fondsen, bedrijven en donateurs. Doet u mee? 1. Over het Jeugdcultuurfonds 1.1. Visie Kinderen die in armoede opgroeien mogen niet het kind van de rekening worden. Sport en cultuur zijn enorm belangrijk in de ontwikkeling van kinderen: participatie, sociale en emotionele ontwikkeling, gezondheid, waarden/normen, gezonde leefstijl, tegengaan overgewicht, erkenning, zelfvertrouwen, leren omgaan met winst en verlies, 4

5 doorzettingsvermogen, leren organiseren etc. Dit alles is belangrijk voor de ontwikke- ling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft. Kinderen een kans geven om aan actieve kunstbeoefening te doen is van grote beteke- nis. Zeker voor (kwetsbare) kinderen uit minimagezinnen omdat ze daarmee hun hori- zon en sociale context verbreden. Alle kinderen moeten kunnen meedoen aan sport en/of cultuur. Vanuit de landelijke en lokale overheid wordt er ingezet om kinderen die in armoede opgroeien kansen te geven om aan sport en/of cultuur te doen. Om deze reden werkt het Jeugdcultuurfonds nauw samen op landelijk en lokaal niveau met het Jeugdsportfonds. De landelijke bureaus de- len gezamenlijk huisvesting vanaf eind 2012 in Amsterdam. Lokale fondsen kennen een aantal, vaak intensieve samenwerkingsvormen. Investeren in sport en cultuur voor kinderen in armoede betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans om buitenspel te staan 1.2. Missie Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds stelt zich ten doel om zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te geven om mee te doen aan culturele en of kunstzinnige activiteiten door financiële drempels weg te nemen. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daardoor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in achterstandsposities. Bovendien draagt het Jeugdcultuur- fonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving. 2 Werkwijze 2.1. Organisatie/infrastructuur Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds bestaan op dit moment uit twee landelij- ke stichtingen die vanuit één locatie en steeds meer in samenhang samenwerken met lokale en provinciale fondsen, die als rechtsvorm tevens stichtingen zijn. De relatie tus- sen de landelijke bureaus en de lokale fondsen is vastgelegd in een franchiseovereen- komst. De lokale en provinciale fondsen werken volgens de handboeken van het Jeugd- sportfonds en het Jeugdcultuurfonds. De Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland heeft een bestuur en ambassadeurs, net als de lokale en provinciale fondsen. De landelijke bureaus hebben een drietal taken: Uitrol van het model Jeugdcultuurfonds in Nederland Service bieden aan de lokale fondsen Positionering en fondsenwerving De lokale fondsen vinden en helpen de kinderen, werven fondsen bij gemeenten en pri- vate lokale partijen. De provinciale fondsen hebben als extra taak om kleinere gemeen- 5

6 ten binnen de provincie te aan te laten sluiten bij het Jeugdcultuurfonds en hen te facili- teren bij het vinden van kinderen en het verwerken van de aanvragen Kinderen vinden en helpen De inzet van professionals die werken met kinderen uit onze doelgroep is kenmerkend voor de laagdrempelige, niet- bureaucratische en effectieve werkwijze van het Jeugd- sportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Medewerkers van jeugdzorginstellingen, welzijns- organisaties, leerkrachten of intern begeleiders van scholen, schuldhulpverleners, het zijn de mensen die het kind en de financiële omstandigheden van het gezin kennen. Zij zijn onze intermediairs, beoordelen en doen de aanvraag in het online aanvraagsysteem. Wij vertrouwen op hun professionele oordeel. Dat geldt ook voor de vrijwilligers van de Stichting Leergeld, die gemiddeld meer dan 20% van de aanvragen indienen. Een bijdrage vanuit het Jeugdcultuurfonds bedraagt maximaal 450 per kind per jaar, voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar oud. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan kan het kind op les, op een muziekschool, bij een fanfare, een balletschool, tekenclub in het buurthuis of op de Jeugdtheaterschool. De factuur gaat niet naar de ouders, maar naar het Jeugdcultuurfonds. Simpel en doeltreffend. Na vier maanden krijgt de betref- fende intermediair vanuit het aanvraagsysteem een verzoek om te rapporteren hoe het gaat, of het kind nog naar les gaat en hoe hij of zij het vindt Waarom actieve kunstbeoefening voor kinderen? Talentontwikkeling is de basis van een gelukkige en economische weerbare toekomst voor onze kinderen. Steeds meer klinisch onderzoek toont bovendien aan dat investeren in de creatieve ontwikkeling van het kind bijdraagt aan zijn of haar vermogen om te leren en de kansen vergroot op een succesvolle schoolloopbaan en participatie. In een samenleving die hecht aan vrijheid en gelijkwaardigheid zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat kinderen kunst leren maken en meemaken. Niet omdat het Kunst is, maar om de ontwikkeling van een rijk geschakeerd bewustzijn, verbeeldingskracht, mogelijk- heidszin en ambachtelijke vaardigheden, aldus prof. Barend van Heusden van de Rijks- universiteit Groningen. Uiteindelijk gaat kunst over een goed leven Resultaten Jeugdcultuurfonds In 2009 zijn we begonnen in twee gemeenten en eind 2013 zijn er veertig gemeenten aangesloten. Daarom zijn we exponentieel gegroeid tot het aantal van kinderen in

7 goedgekeurde aanvragen 2009 t/m goedgekeurde aanvragen 2.5. Aangesloten gemeenten Het netwerk van lokale Jeugdcultuurfondsen groeit gestaag: in 2009 ging het Jeugdcul- tuurfonds voorzichtig van start met de oprichting van een fonds in Venlo en Eindhoven. Aan het einde van 2013 waren we actief in 40 gemeenten, waarvan 18 zelfstandige Jeugdcultuurfondsen in grote steden en 22 kleinere gemeenten die meestal zijn aange- sloten bij provinciale Jeugdcultuurfondsen. Er zijn provinciale fondsen in Friesland, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Zuid Holland, en Zeeland. In Groningen, Brabant en Lim- burg worden de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van provinciale fondsen. Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds zijn afhankelijk van lokale bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsprocessen. Deze verlopen vaak traag, mede door de grote bezuinigingen en snelle en voortdurende veranderingen van het politieke landschap. Tegen deze achtergrond zoeken we steeds naar mogelijkheden om het tempo van onze uitrol over Nederland te versnellen. Door ondersteuning van private fondsen, particulieren en bedrijven te combineren met publieke rijks- en lokale middelen, is er sprake van een tripartiete fonds, waardoor overheden en burgers gezamenlijk de schouders zetten onder de aanpak van armoede bij kinderen. 3 Strategie Meer kinderen vinden en binden Het Jeugdcultuurfonds kan, in samenwerking met het Jeugdsportfonds, meer kinderen bereiken. Dat doen we door uit te breiden, zowel door het aansluiten van meer gemeen- ten, maar ook door het betrekken van meer intermediairs. Het is onze ambitie om kinderen te bereiken in Het Ministerie van Sociale Zaken stort met ingang van 2014 eerst 80 en daarna 100 miljoen extra in het Gemeentefonds ten behoeve van de participatie van kinderen die in armoede opgroeien. Zij roepen gemeenten op om niet alleen in te zetten op eigen rege- lingen, maar ook samen te werken met private fondsen, zoals het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. 7

8 3.2. Meer gemeenten aansluiten Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds willen gezamenlijk een landelijke dek- king bereiken en zich in alle 403 gemeenten in Nederland inzetten om kinderen uit de minimagezinnen een sport- en cultuurkans te bieden. Voor gelijke kansen van kinderen mag het niet uitmaken of je in Groningen of in Schiedam woont. Via de start van nieuwe fondsen of de aansluiting van nieuwe gemeenten bij bestaande provinciale fondsen wordt de landelijke uitbreiding gerealiseerd. De ambitie is om in de 32 grote gemeenten lokale fondsen en in de 12 provincies provinciale fondsen te organi- seren. 3.3 Ontwikkeling provinciale fondsen Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord Holland Zuid Holland Zeeland Brabant Limburg provinciaal Jeugdcultuurfonds in voorbereiding wel provinciaal Jeugdcultuurfonds, samenwerking met Jeugdsportfonds wel provinciaal Jeugdcultuurfonds, samen met Jeugdsportfonds wel provinciaal Jeugdcultuurfonds, samen met Jeugdsportfonds geen provinciaal Jeugdcultuurfonds, wel Jeugdsportfonds (zie 3.4) geen provinciaal Jeugdcultuurfonds, ook niet Jeugdsportfonds wel provinciaal Jeugdcultuurfonds, apart van Jeugdsportfonds geen provinciaal Jeugdcultuurfonds, wel regionale en lokale fondsen wel provinciaal Jeugdcultuurfonds, samen met Jeugdsportfonds wel provinciaal Jeugdcultuurfonds, samen met Jeugdsportfonds wel provinciaal Jeugdcultuurfonds, samenwerking met Jeugdsportfonds provinciaal Jeugdcultuurfonds in voorbereiding 3.4 Situatie in Gelderland In Gelderland is een provinciaal Jeugdsportfonds. Bij het Jeugdsportfonds Gelderland zijn inmiddels 21 gemeenten aangesloten 1. Dit resultaat is mede bereikt dankzij sub- stantiële financiële bijdragen van de Provincie Gelderland. 2 Daarnaast zijn er zelfstandi- ge lokale Jeugdsportfondsen in Arnhem en in Nijmegen. In Gelderland is tot nu toe in slechts twee gemeenten een Jeugdcultuurfonds, te weten in Arnhem (zelfstandig lokaal fonds, opgericht eind 2013) en in Culemborg (aangesloten bij Jeugdcultuurfonds Utrecht). Meerdere gemeenten in Gelderland hebben interesse in deelname aan het Jeugdcultuur- fonds. Dat geldt onder meer voor Harderwijk, Ermelo en Zeewolde en voor Renkum. Maar ook vanuit Doetinchem is al eens bij Jeugdcultuurfonds Nederland geïnformeerd. 1 Berkelland, Culemborg, Doesburg, Duiven, Ede, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Neder- Betuwe, Oldebroek, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Tiel, Voorst, Westervoort, Zeewolde en Zevenaar. 2 Na een eerdere meerjarige bijdrage werd in 2013 door de Provincie Gelderland aan het Jeugd- sportfonds Gelderland een bedrag van toegekend voor de periode , waar- voor in die periode minimaal kinderen tussen 4-18 jaar aan sport in verenigingsverband gaan deelnemen. 8

9 Het zijn veelal gemeenten die al aangesloten zijn bij het Jeugdsportfonds Gelderland die, vanuit hun positieve ervaringen daarmee, ook interesse hebben in deelname aan het Jeugdcultuurfonds. Samenwerking/bundeling van een Jeugdcultuurfonds Gelderland met het provinciale Jeugdsportfonds, zoals in veel andere provincies het geval is, lijkt daarom voor de hand te liggen. 9

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur Alle kinderen genieten van kunst en cultuur 2 ONS DOEL Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief , Oktober

Nieuwsbrief , Oktober Nieuwsbrief 3 2016, Oktober Even voorstellen: Ambassadeur Henk Lubberding Ik ben Henk Lubberding, vele mensen kennen me van mijn wapperende haren op de fiets in de jaren 80. Geboren in 1953 op de boerderij

Nadere informatie

Kinderen en armoede. Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds?

Kinderen en armoede. Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Kinderen en armoede Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Cijfers over kinderen die in armoede opgroeien In 2011 groeiden 359.000 kinderen op in armoede (10,6%) In 2012 groeiden 377.000

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Alle kinderen moeten kunnen sporten

Alle kinderen moeten kunnen sporten Alle kinderen moeten kunnen sporten ONS DOEL Het Jeugdsportfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen in achterstandsposities de kans te geven mee te doen aan sport en bewegen. Het Jeugdsportfonds

Nadere informatie

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Jeugd

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Jeugd Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Jeugd EVEN VOORSTELLEN. Henk Folkers Coördinator Jeugdsportfonds Utrecht Coördinator Jeugdsportfonds Noord Holland & Jeugdcultuurfonds Noord Holland Sportservice Nederland

Nadere informatie

! Brandligt.^/r, digitaai akkoord. Jd.d. Onderwerp Maatschappelijke Participatie van Kinderen

! Brandligt.^/r, digitaai akkoord. Jd.d. Onderwerp Maatschappelijke Participatie van Kinderen Samenleving Gescand archief datum 2 2-05-20V» Stad Doorkiesnummers: Telefoon 0622467943 Aan Het college van burgemeester en wethouders Afschrift aan A. Hoekman s i n :: paraaf ' --V;. ' "thouder! Brandligt.^/r,

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Memo. aan. De Leden van de gemeenteraad verkenningen kinderfonds en bestrijding armoede onder kinderen. van

Memo. aan. De Leden van de gemeenteraad verkenningen kinderfonds en bestrijding armoede onder kinderen. van Memo aan onderwerp van directie afdeling datum De Leden van de gemeenteraad verkenningen kinderfonds en bestrijding armoede onder kinderen College BenW MO Maatschappelijk beleid: D.D. Rexwinkel 10 november

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10979 1 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2012, nr. VO/OK/394399, houdende

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

cii J til ut* nederlfiiiil NEDERLAND

cii J til ut* nederlfiiiil NEDERLAND cii J til ut* nederlfiiiil NEDERLAND Jeugdsportfonds Nederland Pilotenstraat 6g 1059 CJ Amsterdam Telefoon 020 695 7848 info@jeugdsportfonds.nl jeugdsportfonds.nl Aan de Griffier van deze gemeente. Amsterdam,

Nadere informatie

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen ONDERZOEKMEMORANDUM Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie Inleiding Bruto binnenlands product 1 De Stadsregio wordt sinds jaar en dag de motor van de Gelderse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27185 31 december 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368,

Nadere informatie

Alle kinderen moeten kunnen sporten of aan cultuur kunnen doen

Alle kinderen moeten kunnen sporten of aan cultuur kunnen doen Contact bertien.minco@jeugdcultuurfonds.nl Mobiel: 06-41800206 harrie.postma@jeugdsportfonds.nl Mobiel: 06-51371373 Alle kinderen moeten kunnen sporten of aan cultuur kunnen doen 4 pijlers Jeugdsportfonds

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 2, 2014

Nieuwsbrief kwartaal 2, 2014 Van het bestuur Nieuwsbrief kwartaal 2, 2014 2014: we zijn goed onderweg! Nu de eerste maanden van 2014 erop zitten, kunnen we vaststellen dat het JSF Gelderland goed onderweg is richting het realiseren

Nadere informatie

Nieuwsbrief , Juli

Nieuwsbrief , Juli Nieuwsbrief 2 2016, Juli Van het bestuur Omdat ik onlangs toegereden ben tot de besturen van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Gelderland, wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Rita Weeda

Nadere informatie

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 01 02 EN NU? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 03 AGENDA 1. Cultuurkaart in cijfers 2. Chronologie van feiten 3. Plan van aanpak 4. Discussie en vragen CULTUURKAART IN CIJFERS

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

SPREEKBEURTPAKKET EEN ANDER EEN KANS GEVEN... DAT IS PAS EEN TOPPRESTATIE!

SPREEKBEURTPAKKET EEN ANDER EEN KANS GEVEN... DAT IS PAS EEN TOPPRESTATIE! SPREEKBEURTPAKKET EEN ANDER EEN KANS GEVEN... DAT IS PAS EEN TOPPRESTATIE! INTRODUCTIE Wat een goed idee dat je een spreekbeurt wilt houden over Jeugdsportfonds. We hebben al veel belangrijke informatie

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie 2011

Regeling spreiding zomervakantie 2011 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor alle scholen in het primair onderwijs,

Nadere informatie

provinsje frys1n provincie fryslân b

provinsje frys1n provincie fryslân b provinsje frys1n provincie fryslân b 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 20120 8900

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal, februari 2015

Nieuwsbrief 1 e kwartaal, februari 2015 Van het bestuur Nieuwsbrief 1 e kwartaal, februari 2015 Wij stimuleren daadwerkelijk gebruik middelen armoedebeleid voor deelname kinderen aan sport en cultuur Sinds januari 2015 is, naast het Jeugdsportfonds

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen.

Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen. Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen. Hoofdlijnen Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Emmen 2014-2016 0 Voorwoord 1 Kinderen aan de zijlijn 2 Wat doet Leergeld? 2.1 Missie 2.2

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst cultuurinstellingen en CJP

Verslag bijeenkomst cultuurinstellingen en CJP door Martine Verbeek Verslag bijeenkomst cultuurinstellingen en CJP Culturele instellingen kwamen op dinsdag 20 november op uitnodiging van CJP bij elkaar om te spreken over de stand van zaken omtrent

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4e kwartaal, december 2015

Nieuwsbrief 4e kwartaal, december 2015 Nieuwsbrief 4e kwartaal, december 2015 Van het bestuur Was 2015 een goed jaar voor Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Gelderland? Wij sluiten dit jaar met gemengde gevoelens af. Waarom? 2015 eindigt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35695 20 oktober 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2015, nr. VO/OK/587536,

Nadere informatie

Nieuwsbrief , januari

Nieuwsbrief , januari Nieuwsbrief 1 2017, januari Wat een jaar! Het jaar 2016 gaat de boeken in met een spectaculaire stijging van het aantal kinderen dat sport via het Jeugdsportfonds Gelderland. Van 896 aanvragen in 2015,

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Onze missie 3 Algemene gegevens.. 4 Verslag van het bestuur over 2013 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties,

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 augustus 2016 R09S007/z Bestemmingsreserve ten behoeve van jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 augustus 2016 R09S007/z Bestemmingsreserve ten behoeve van jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds Datum Agendapunt Documentnummer R09S007/z160033911 Onderwerp Bestemmingsreserve ten behoeve van Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Alle kinderen moeten kunnen meedoen in de samenleving. Ze hebben recht

Nadere informatie

Marielle Dekker Psycholoog Projectcoördinator

Marielle Dekker Psycholoog Projectcoördinator NIEUWSBRIEF ZonMw akkoord met Onderzoek Binnenlandse Adoptie in Nederland Van maart tot juli 2009 hebben we een vooronderzoek uitgevoerd om een eerste indruk te krijgen over hoe het nu gaat met binnen

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen e.o. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen e.o. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen e.o. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Leergeld Heerenveen. Dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief , April

Nieuwsbrief , April Van de organisatie Nieuwsbrief 1 2016, April Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Gelderland zijn verheugd om te kunnen melden dat sinds kort iedere regio in Gelderland een eigen vertegenwoordigend bestuurslid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2. Het Onderzoek

NIEUWSBRIEF 2. Het Onderzoek NIEUWSBRIEF 2 ZonMw akkoord met Onderzoek Van maart tot juli 2009 hebben we een vooronderzoek uitgevoerd om een eerste indruk te krijgen over hoe het nu gaat met binnen Nederland geadopteerden en hun adoptieouders.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/27990 zaaknr.: Z/C/16/35787 Raadsinformatiebrief

documentnr.: INT/C/16/27990 zaaknr.: Z/C/16/35787 Raadsinformatiebrief *Z01A01D6B4D* documentnr.: INT/C/16/27990 zaaknr.: Z/C/16/35787 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Vergelijking armoedebeleid en evaluatie reductieregeling Aard : Motie raad Portefeuillehouder : J.H.L.M.

Nadere informatie

Sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede

Sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede Sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede Work in progress Niels Reijgersberg Hugo van der Poel Mulier Instituut, Utrecht November 2013 Inhoud presentatie Aanleiding en achtergrond onderzoeksvragen

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Beleidsplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Intermediairs 4 3. Werkwijze 4 4. Samenwerking met Jeugdsportfonds

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 378 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Geachte (aanstaande) bestuurders, ambtenaren en politici in de Provincies,

Geachte (aanstaande) bestuurders, ambtenaren en politici in de Provincies, Amsterdam, 13 oktober 2014 Geachte (aanstaande) bestuurders, ambtenaren en politici in de Provincies, Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor kunst en cultuur en erfgoed zeker niet

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten

Diversiteit in Provinciale Staten Diversiteit in Provinciale Staten In aanloop naar de verkiezingen van 2 maart inventariseerde E-Quality, hét kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, de kandidatenlijsten (zie werkwijze) van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Besteding extra middelen Kansen voor alle kinderen. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: x Niet op LTA

Besteding extra middelen Kansen voor alle kinderen. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: x Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Besteding extra middelen Kansen voor alle kinderen Registratienr. 6194091 Steller/telnr. Jan Wijbenga / 61 46 Bijlagen - Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Glasvezel Hollands Kroon. Niek Geelhoed

Glasvezel Hollands Kroon. Niek Geelhoed Glasvezel Hollands Kroon Niek Geelhoed Agenda 1. Kabelnoord 2. Glasvezel in buitengebied 3. Lessen van elders Profiel Netbeheer en diensten 25.000 klanten Radio, tv, internet, bellen 17.000 internet- (68%),

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Loek Sijbers Dagvoorzitter twitter mee via #PS15 Ocker van Munster Directeur LKCA Brigite van Haaften-Harkema Gedeputeerde provincie

Nadere informatie

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden.

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. Provinciale Stellingen Stellingen 2007-2008 1. Landbouw en woningen moeten wijken voor waterberging. 2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. 3. Overheid moet bedrijven

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 COORDINATOR JEUGDCULTUURFONDS UTRECHT

JAARPLAN 2016 COORDINATOR JEUGDCULTUURFONDS UTRECHT JAARPLAN 2016 COORDINATOR JEUGDCULTUURFONDS UTRECHT Het Jeugdcultuurfonds stelt zich tot doel om financiële drempels weg te halen en zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te geven om mee te doen door

Nadere informatie

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald.

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald. 1 ALGEMENE BIJDRAGEREGELINGEN VOOR AMATEURKUNST ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN GELDEND VOOR DE BIJDRAGEREGELINGEN VAN HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS DRENTHE VOOR DE AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING.

Nadere informatie

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl ALCOHOL Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011 regio Gelderland-Midden www.vggm.nl FACTSHEET ALCOHOL E-MOVO 2011 ALCOHOL Jongeren zijn volop in de groei en hun hersenen, maar ook andere

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2e kwartaal, juni 2015

Nieuwsbrief 2e kwartaal, juni 2015 Nieuwsbrief 2e kwartaal, juni 2015 Van het bestuur Enerverende tijden voor ons als bestuur om een bijdrage te leveren aan ons doel: alle kinderen in Gelderland moeten kunnen meedoen! Door de landelijke

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom LIMBURG Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom Politieke uitspraak van het jaar - Limburg 3) Ik ben op alles voorbereid maar niet op politici die glashard

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 De pendel van, naar en binnen regio Noord-Veluwe; bewerking van de gegevens uit het pendelonderzoek PWE 2010. Uitgevoerd in opdracht van Regio Noord-Veluwe en SEO/POA Noord-Veluwe

Nadere informatie

Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Leren maak er werk van is een initiatief van LWV Praktijkonderwijs en LECSO en gefinancierd door

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie