Startnotitie. Evenementenbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startnotitie. Evenementenbeleid"

Transcriptie

1 Startnotitie Evenementenbeleid Portefeuillehouder: mevrouw A.G.M. van de Vondervoort Ambtelijk opdrachtgever: mevrouw C. de Graaf Primaathouder: mevrouw D. Vleugel Versie: 4, d.d. 18 oktober 2012

2 Inhoudsopgave Startnotitie Samenvatting blz. 4. Gevraagde beslissing blz Inleiding blz schets en -oplossingen blz Begripsomschrijving te ruim blz Categorisering evenementen blz Eindtijden evenementen blz Circusbeleid integreren blz Verantwoordelijkheid voor handhaving vergunningvoorschriften blz Evenemententerrein, aanpassing bestemmingsplan blz Evenementen op zondag blz Legestarief evenementenvergunning niet toereikend blz Wilde dieren in het circus blz Proces voor tot stand komen kaderstellend besluit blz Overige informatie blz Overzicht bijlagen Bijlage 1: brief Partij voor de Dieren m.b.t. wilde dieren in het circus Bijlage 2: Standpunt VNCO m.b.t. (wilde) dieren in het circus 2

3 Samenvatting (Beleids)probleem Het huidige evenementenbeleid 1 is gedateerd en biedt voor een aantal actuele vraagstukken onvoldoende houvast. Middels deze startnotitie wordt de gemeenteraad gevraagd richting te geven aan het nieuw te ontwikkelen evenementenbeleid. Zo is onder andere onvoldoende duidelijk welke terreinen voor evenementen wel en welke niet gebruikt kunnen worden, is er niet formeel vastgelegd welke indieningseisen er gelden voor de aanvraag van een evenementenvergunning en laat de huidige begripsomschrijving te veel ruimte voor eigen interpretatie. Oplossingsmogelijkheden Het ene evenement is het andere niet. Bezoekersaantallen, locatie en tijdstip zijn zomaar wat zaken die de aard van een evenement sterk beïnvloeden. Daarnaast brengt een braderie andere risico s met zich mee dan een tentfeest. Om ieder evenement op de juiste manier te beoordelen en het juiste behandeltraject te bewandelen is het wenselijk een kaderstellend besluit te nemen over de volgende zaken: Het opnemen van een uitgebreidere omschrijving van het begrip evenement. Evenementen indelen in categorieën; Eindtijden; Actualiseren en integreren van het circusbeleid; Inzetten buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) voor handhaving bij evenementen; Aanwijzen evenemententerreinen; Het al dan niet vastleggen van regels met betrekking tot evenementen op zon- en feestdagen; Gedifferentieerde legestarieven voor evenementenvergunningen; De wenselijkheid om in Sliedrecht in de toekomst al dan niet een circus met wilde dieren toe te staan. Bij ieder onderwerp is een voorstel van het college opgenomen. 1 Een exemplaar van het huidige evenementenbeleid, circusbeleid en het rapport van de inspectie voor de Gezondheidszorg en inspectie Openbare Orde en Veiligheid kunnen u desgewenst per mail worden toegestuurd. Stuurt u hiervoor een mailtje naar 3

4 Gevraagde beslissing Allereerst wordt de raad gevraagd of zij de probleemschets onderschrijft. Daarnaast wordt verzocht een kaderstellend besluit te nemen over de volgende punten: 1. het begrip evenement in het nieuwe beleid nader omschrijven, zodat er meer duidelijkheid ontstaat wanneer wel en wanneer geen evenementenvergunning dient te worden aangevraagd; 2. de APV overeenkomstig aan te passen; 3. evenementen indelen in categorieën en de voorschriften aanpassen aan de zwaarte van de categorie; 4. Het vaststellen van eenduidige eindtijden voor evenementen; 5. het bestaande circusbeleid op enkele punten actualiseren en vervolgens integreren in het evenementenbeleid; 6. met betrekking tot handhaving van evenementenvergunningen wordt de raad gevraagd de budgettaire consequenties (kosten en dekking) te betrekken bij het opstellen en uitwerken van de integrale handhavingsnota, die in het eerste half jaar van 2013 staat gepland. 7. de wenselijkheid van één evenemententerrein voor grote evenementen en de wenselijkheid van evenementen in zijn algemeenheid op het parkeerterrein bij de begraafplaats; 8. over de wenselijkheid van beleidsregels voor evenementen op zondag. 9. de wenselijkheid van gedifferentieerde en meer bij de kosten passende precarioheffing/huurprijs voor evenementen; 10. de wenselijkheid om circussen met wilde dieren al dan niet te weren binnen de gemeente Sliedrecht. 4

5 1. Inleiding De laatste jaren is de frequentie en omvang van evenementen binnen de gemeente Sliedrecht toegenomen. Het bestaande evenementenbeleid dateert alweer van 2004 en is inmiddels op een aantal punten achterhaald. Verbeterde inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen werpen een andere kijk op de rol van de gemeente. Risicobeleid staat volop in de belangstelling. Ook aan evenementen zitten veiligheidsrisico s die tevoren moeten worden onderkend en waarvoor gepaste maatregelen moeten worden genomen. Het is belangrijk dat dit goed gebeurt, zodat evenementbezoekers er op kunnen vertrouwen van een leuk feest, en niet van een koude kermis thuis te komen. Daarnaast zijn er een aantal verantwoordelijkheden die bij de burger teruggelegd kunnen worden. Zaken die weinig (veiligheids)risico s met zich meebrengen kunnen best aan de burgers zelf worden overgelaten. Om een goede analyse te kunnen maken welke risico s bij welk evenement op de loer liggen, en welke maatregelen vervolgens genomen dienen te worden zijn een aantal handvaten nodig die het huidige evenementenbeleid niet biedt. De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) hebben recent een onderzoek verricht naar de kwaliteit van het proces van vergunningverlening bij publieksevenementen en de voorwaarden die in de vergunning gesteld worden. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Het bovenstaande is aanleiding om het bestaande evenementenbeleid te actualiseren, uit te breiden en te verdiepen. Hiertoe wordt de raad middels deze startnotitie een aantal keuzes voorgelegd. 2. schets en -oplossingen Algemeen Het huidige evenementenbeleid is vrij algemeen van opzet. De noodzakelijke onderwerpen, zoals eindtijden e.d. zijn geregeld, maar verder biedt het weinig houvast wanneer besloten moet worden of een bepaald evenement op een bepaalde locatie, tijd of van een bepaalde omvang wenselijk is. Er kan alleen getoetst worden aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staat dat een vergunning kan worden geweigerd wanneer de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in het geding is. Andere zaken zijn geen weigeringsgrond op grond van de APV. Dit betekent dat een vergunning voor een circus niet kan worden geweigerd omdat zij gebruik maakt van wilde dieren tijdens de show en een evenement op het Dr. Langeveldplein kan niet zondermeer geweigerd worden alleen omdat de afgelopen 2 weken ook al evenementen hebben plaatsgevonden op dit plein. Door hiervoor beleidsregels vast te stellen, wordt de juridische houdbaarheid van dergelijke besluiten groter. In het beleid kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in welke gevallen de burgemeester op voorhand al oordeelt dat de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid geschonden wordt. Ook de omschrijving van het begrip evenement biedt te veel ruimte voor discussie. Daarnaast bestaan er momenteel geen formele eisen waaraan een vergunningaanvraag moet voldoen. Natuurlijk komt uiteindelijk alle relevante informatie boven tafel, eerder wordt er geen vergunning afgegeven, maar het werkt klantvriendelijker en efficiënter wanneer de aanvrager van tevoren weet aan welke eisen zijn vergunningaanvraag moet voldoen. Kortom, er is behoefte aan duidelijke regels. De raad wordt gevraagd zich in ieder geval uit te spreken betreffende onderstaande onderwerpen, welke daarna worden verwerkt in het nieuwe evenementenbeleid. 5

6 2.1 Begripsomschrijving te ruim De omschrijving van het begrip Evenement in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is nogal ruim en kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Op dit moment staat onvoldoende op papier wat binnen de gemeente Sliedrecht onder dit begrip verstaan wordt, wat nogal eens discussies oplevert over de vraag of een bepaalde activiteit een evenement is, en dus of het vergunningplichtig is. Onduidelijk is of optochten (bijvoorbeeld de laatste avond van de avondvierdaagse) onder het begrip evenement vallen. Oplossing Door vast te stellen wat in ieder geval wel, en in ieder geval niet als evenement dient te worden beschouwd, wordt de juridische basis van besluiten vastgelegd. Voorstel: het begrip evenement in het nieuwe beleid nader omschrijven, zodat er meer duidelijkheid ontstaat wanneer wel en wanneer geen evenementenvergunning dient te worden aangevraagd, en de APV overeenkomstig aan te passen. 2.2 Categorisering evenementen Volgens het huidige beleid dient een vergunning voor een jaarmarkt van een school op dezelfde manier te worden aangevraagd als een vergunning voor het Baggerfestival. Er bestaat één formulier en één aanpak die, naar gelang de impact en/of grootte van een evenement, wordt uitgebreid dan wel beperkt. In de praktijk wordt bijvoorbeeld wel om een veiligheidsplan gevraagd en wordt de politie om advies gevraagd wanneer de aard en grootte van een evenement dat verlangt, maar hiervoor staan geen richtlijnen op papier. Dit veroorzaakt onduidelijkheid voor alle partijen.. Dit veroorzaakt ook meer dan nodig belasting van het ambtelijk apparaat en lange doorlooptijden. Het komt voor dat extra informatie moet worden gevraagd om een goed oordeel te kunnen vormen waardoor nader ingediende stukken op het laatste moment door alle partijen (gemeente, brandweer, politie etc.) moeten worden beoordeeld om doorgang van het evenement nog mogelijk te maken. Oplossing Het is wenselijk in het nieuwe evenementenbeleid evenementen in te delen in categorieën. Het gaat dan met name over de vraag welke evenementen op welke terreinen kunnen worden toegestaan. Te denken valt aan zaken als veiligheid, grootte en beheersbaarheid, maar zeker ook duur van het evenement, geluidsoverlast en parkeerdruk. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een eigen systeem ontwikkeld om evenementen te categoriseren, dat hiervoor aanknopingspunten kan bieden. Ook kan categorisering worden gebruikt om de lasten voor de aanvragers van kleinere en weinig overlast of onveiligheid opleverende evenementen te verlichten. Voorstel evenementen worden ingedeeld in categorieën; de voorschriften aanpassen aan de zwaarte van de categorie. 2.3 Eindtijden evenementen In het huidige evenementenbeleid staan de eindtijden van evenementen beschreven (tot maximaal 23:30 uur op zaterdagen in de bebouwde kom en tot uur buiten de bebouwde kom. Op vrijdagen tot uur en op door de weekse dagen tot maximaal uur.). Het Baggerfestival was hier een uitzondering op (eindtijd maximaal uur op vrijdag en uur op zaterdag).dit heeft nogal eens voor onbegrip gezorgd. 6

7 Oplossing Een meer eenduidige vastlegging van eindtijden geeft duidelijkheid voor aanvragers, bezoekers en omwonenden. Voorstel Het college stelt hierbij voor om eenduidige tijden te hanteren voor evenementen zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 2.4 Circusbeleid integreren Het circusbeleid is nu een aparte beleidsnotitie en niet opgenomen in het evenementenbeleid, hetgeen onoverzichtelijk is. Aangezien een circus ook een evenement is, zou de burger verwachten dat deze beleidsregels in het evenementenbeleid opgenomen zijn. Een aantal zaken uit de beleidsnotitie zijn niet meer actueel. De regels voor circussen en andere evenementen zijn niet op alle punten gelijk. Oplossing Door het circusbeleid te actualiseren en te integreren in het evenementenbeleid kunnen genoemde problemen worden opgelost. Voorstel het bestaande circusbeleid op enkele punten actualiseren en vervolgens te integreren in het evenementenbeleid. 2.5 Verantwoordelijkheid handhaving vergunningvoorschriften In een vergunning kunnen nog zulke strenge voorschriften staan, zolang ze niet gehandhaafd worden stelt het weinig voor. De politie heeft slechts als prioriteit te controleren of de eindtijden gerespecteerd worden en of de opstelling van materialen conform de vergunning plaatsvindt, indien daarmee de openbare orde en veiligheid in het geding komt. Daarnaast heeft de gemeente een verantwoordelijkheid naar de burger toe er op toe te zien dat een vergunninghouder zich houdt aan de vergunningvoorschriften die betrekking hebben op de belangen van omwonenden. Te denken valt aan overlast, ergernis, en precedentwerking van niet optreden bij overtredingen. Oplossing Het is met name van belang dat eindtijden worden gerespecteerd en gecontroleerd, zodat omwonenden erop kunnen vertrouwen dat eventuele (geluids)overlast om een bepaalde tijd inderdaad wordt beëindigd. De ervaring leert dat als men van tevoren goed wordt geïnformeerd over de activiteiten en mogelijke overlast, en men op de hoogte is tot hoe laat dit duurt, er veel meer begrip ontstaat en dus minder klachten. Voorgesteld wordt de gemeentelijke Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) in te zetten voor handhaving van evenementenvergunningen. Een keuze is daarbij of de werkzaamheden plaatsvinden binnen de bestaande dienstverleningsovereenkomst (DVO), wat ten koste gaat van de huidige prioriteiten, of dat hiervoor extra capaciteit moet worden ingehuurd. Voorstel: De raad wordt gevraagd de budgettaire consequenties (kosten en dekking) te betrekken bij het opstellen en uitwerken van de integrale handhavingsnota, die in het eerste half jaar van 2013 staat gepland. 7

8 2.6 Evenemententerrein en aanpassing bestemmingsplan In Sliedrecht is slechts één terrein, de parkeerplaats gelegen ten oosten van multicultureel centrum De Lockhorst, aangewezen als evenemententerrein. Het gaat dan om de grote evenementen (circus, kermis e.d.). Het college heeft in het verleden besloten dat er op het parkeerterrein aan het Burg. Winklerplein geen evenementen georganiseerd mogen worden in verband met de toch al hoge parkeerdruk en de dichte bebouwing aldaar, waardoor geluidoverlast en een verkeers- en parkeerchaos de openbare orde en veiligheid direct onder druk zullen zetten. Voor overige locaties bestaat geen beleid en zijn de aanvragen voor een evenementenvergunning leidend. Elektra organiseert bijvoorbeeld al ruim 40 jaar het tuinfeest aan de Stationsweg, maar wat als er nu een vertegenwoordiger van een evenementenbureau door Sliedrecht rijdt en het idee opvat om ook op dat terrein een jaarlijks evenement te gaan organiseren? Omdat hier geen beleid voor bestaat zal het erg moeilijk zijn de één (Elektra) dit wel toe te staan en de ander (het evenementenbureau) te weigeren. Ook wordt regelmatig geïnformeerd naar andere locaties binnen Sliedrecht, zoals weilanden aan de Parallelweg naar aanleiding van het evenement dat Paardencentrum Sliedrecht een aantal keer heeft georganiseerd en het braakliggend terrein tegenover Unit 4 waar in het verleden een meerdaags tentfeest heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het afgelopen jaar een evenementenvergunning aangevraagd voor het parkeerterrein bij de begraafplaats (Stationsweg). Er is op dit moment onvoldoende juridische grondslag voor het toestaan of afwijzen van evenementen. Oplossing Voor een transparant en overzichtelijk beleid is het wenselijk om voor de, nader te omschrijven, grote evenementen een terrein, al dan niet met een maximering van het aantal, aan te wijzen als evenemententerrein. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast. De raad wordt gevraagd een uitspraak te doen over de wenselijkheid van één evenemententerrein voor grote evenementen en de wenselijkheid van evenementen in zijn algemeenheid op het parkeerterrein bij de begraafplaats. Het college is van mening dat dit terrein, vanwege de situering, ongeschikt is als evenemententerrein. Voorstel er wordt een nader voorstel gedaan om te komen tot één terrein voor grote evenementen; zonodig wordt daarbij aansluitend een voorstel gedaan voor wijziging van het bestemmingsplan en/of de APV; evenementen op het parkeerterrein bij de begraafplaats worden niet toegestaan. 2.7 Evenementen op zondag Volgens de Zondagswet is het verboden op zondag vóór uur openbare vermakelijkheden te houden. Voor de tijd ná uur is niets geregeld, hoewel de Zondagswet wel voorschrijft dat het verboden is op zondag, zonder strikte noodzaak, gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter hoorbaar is. In Sliedrecht worden op zondag al jaren geen evenementen vergund. De juridische grondslag om evenementen op zondag af te wijzen is niet goed geregeld. Het gevolg is dat er discussies ontstaan met o.a. circusondernemingen over voorstellingen op zondag. Er wordt vaak gesteld dat de uitstraling naar de omgeving beperkt is. De locatie parkeerterrein ten oosten van De Lockhorst ligt immers op enige afstand van de woonwijken. 8

9 Oplossing Desgewenst kan de gemeenteraad bij plaatselijke verordening eenzelfde regeling treffen voor de zondag ná uur. Vooralsnog is dit niet gebeurd. De bestaande praktijk om geen evenementen op zondag te hebben kan juridisch worden verankerd, er kan ook een keus worden gemaakt om dat na te laten. Het gevolg daarvan kan zijn dat er evenementen op zondag moeten worden vergund, indien deze worden aangevraagd en er geen andere belemmeringen zijn. Voorstel De raad wordt gevraagd zich uit te spreken over de wenselijkheid van een dergelijke aanpassing. 2.8 Legestarief evenementenvergunningen niet toereikend Evenementen die georganiseerd worden kosten de gemeente veel geld. De leges en precario opbrengsten zijn niet kostendekkend. Er wordt namelijk veel werk verricht om een evenement veilig te kunnen laten verlopen. Om u een beeld te geven van de werkzaamheden die zoal bij een evenement komen kijken: Het opstellen van de vergunning; Ambtelijke advisering door vakafdelingen (bijvoorbeeld over verkeer/parkeren of brandveiligheid; Het opstellen van een verkeersbesluit; Het aanstellen van de verkeersregelaars; Het publiceren van verleende vergunningen; Controle van de opstelling van de tent of het evenemententerrein door de brandweer; Bouwtechnische controles van podia of tenten; Bij grotere evenementen: overleg met de organisator, politie, milieudienst e.d. over te nemen veiligheidsmaatregelen; Handhaving van gestelde voorschriften door boa s. Het legestarief 2012 voor een evenementenvergunning bedraagt 16,65. Precariobelasting wordt, conform de precarioverordening, niet geheven voor niet-commerciële activiteiten en kan alleen geheven worden voor die plaatsen waarop daadwerkelijk een voorwerp staat (dus niet voor het hele terrein). Het op een juiste manier in rekening brengen van precariobelasting is een tijdrovende klus. Oplossing Om meer recht te doen aan de hoeveelheid werk die een evenementenvergunning met zich mee brengt, wordt voorgesteld in de toekomst gedifferentieerde legestarieven vast te stellen. Bovendien is het aan te bevelen om in de toekomst ook te gaan werken met verhuurtarieven in plaats van precariobelasting. Voorstel De raad wordt gevraagd aan te geven of gedifferentieerde en meer bij de kosten passende precarioheffing/huurprijs voor evenementen gewenst wordt. 2.9 Wilde dieren in het circus In oktober 2011 heeft de voorgenomen olifantenlunch van de olifant van het Freiwald s Menageriecircus de gemoederen binnen het dorp flink beziggehouden. Naar aanleiding hiervan werd ook de vraag opgeworpen of we binnen Sliedrecht circussen met wilde dieren moeten toestaan. De Partij voor de Dieren stelt in een brief d.d. 22 september 2011, naar aanleiding van de verleende speelvergunning in oktober 2011 dat het welzijn van dieren in circussen ernstig wordt aangetast. Dit zou blijken uit het in de zomer van 2009 gepubliceerde onderzoek 'Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland' van de Animal Sciences Group van Wageningen UR in opdracht van het 9

10 ministerie van LNV. Bewezen zou zijn dat niet gedomesticeerde dieren in circussen ernstig lijden door onder meer de onmogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen, door verveling, gebrek aan beweging, dieronvriendelijke trainingsmethoden, ruimtegebrek en door de frequente en langdurige transportsituaties. De genoemde brief treft u aan in bijlage 1 van deze nota. Het eerder genoemde onderzoek 'Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland' is desgewenst te vinden via de volgende link: Standpunt VNCO De vereniging Nederlandse Circus ondernemingen (VNCO) is, zoals verwacht, een heel andere mening toegedaan als het gaat om het gebruik van (wilde) dieren in het circus. Zij stelt op haar website dat (wilde) dieren sinds jaar en dag horen bij een circus en dat deze dieren, mits er goed voor ze gezorgd wordt, hier niet onder hoeven te lijden. Het standpunt van de VNCO over dit onderwerp is opgenomen in bijlage 2. Oplossing Indien de raad voorrang wil geven aan een circus zonder wilde dieren, boven een circus met wilde dieren, kan hiertoe een regeling in het beleid worden opgenomen. Een algemeen verbod op circussen met wilde dieren is juridisch gezien niet mogelijk. Voorstel De raad wordt gevraagd een standpunt in te nemen over de vraag of het wenselijk wordt geacht om circussen met wilde dieren te weren binnen de gemeente Sliedrecht. 3. Proces na tot stand komen kaderstellend besluit Nadat de raad een besluit heeft genomen over de punten genoemd in deze startnotitie wordt, op basis hiervan,het nieuwe evenementenbeleid opgesteld. Het nieuwe evenementenbeleid zal in het tweede kwartaal van 2013 worden aangeboden aan de raad. De lokale horeca ondernemers worden geïnformeerd over, waar nodig betrokken bij het nieuw te vormen evenementenbeleid via het reguliere horecaoverleg en indien nodig per brief. Het creëren van draagvlak onder organisatoren is belangrijk voor een succesvol evenementenbeleid. Indien blijkt dat de APV, of het bestemmingsplan gewijzigd moet worden naar aanleiding van het nieuwe evenementenbeleid, zal een voorstel hiertoe te zijner tijd worden aangeboden aan de raad. 4. Overige informatie 4.1 Financieel-juridische aspecten Financiële aspecten, zie paragraaf 2.8. Afhankelijk van uw besluit m.b.t. punt 2.5 (handhaving) zal eventueel extra boa-capaciteit moeten worden ingehuurd. 4.2 Risicoparagraaf N.v.t. 4.3 Rol raad in de communicatie N.v.t. 1

11 Overzicht bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Brief partij voor de Dieren m.b.t. wilde dieren in het circus Standpunt VNCO m.b.t. (wilde) dieren in het circus 1

12 Bijlage 1 Aan: Gemeente Sliedrecht T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Kopie aan: Gemeenteraad Sliedrecht Van: Partij voor de Dieren, Afdeling Zuid-Holland Datum: 22 september 2011 Betreft: Vergunningenbeleid circussen met wilde dieren Geacht college, geachte dames en heren, Begin oktober staan er in Sliedrecht voorstellingen gepland van Freiwalds Menagerie Circus. Acts met ondermeer een olifant, zebra's, lama's en kamelen. De Partij voor de Dieren vindt dat wilde dieren niet thuis horen in een circus. Steeds meer landen stellen een verbod in op het houden en gebruiken van wilde dieren in het circus; Nederland loopt op dit onderwerp nog ver achterop. Het gebruik van wilde dieren in het circus roept ook bij burgers en gemeentebesturen in toenemende mate weerstand op. Dat het welzijn van dieren in circussen ernstig wordt aangetast, blijkt uit het in de zomer van 2009 gepubliceerde onderzoek 'Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland' van de Animal Sciences Group van Wageningen UR in opdracht van het ministerie van LNV 2. Bewezen is dat nietgedomesticeerde dieren in circussen ernstig lijden door onder meer de onmogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen, door verveling, gebrek aan beweging, dieronvriendelijke trainingsmethoden, ruimtegebrek en door de frequente en langdurige transportsituaties. Dieren in circussen worden wekelijks van plaats naar plaats vervoerd en zitten daarbij vaak vele uren achtereen op elkaar gepakt in donkere transportwagens, ook al duurt de reis zelf maar kort. De huisvesting van de dieren is noodgedwongen klein en de dieren brengen een groot deel van de dag door in hun transportkooien of staan aan de ketting. Olifanten kunnen zich tijdens het transport niet omdraaien en tijgers en leeuwen worden opgesloten in kooien die meestal niet groter zijn dan 2 bij 2 meter. Giraffen zijn te lang om onder een viaduct door te kunnen. Zij moeten dus gedwongen liggend of met gebogen nek reizen. De stress vanwege de vele transporten tast het dierenwelzijn sterk aan. De Partij voor de Dieren roept de gemeente Sliedrecht op om geen vergunningen meer te verlenen aan circussen die gebruik maken van wilde dieren. Circussen met wilde dieren kunnen succesvol geweerd worden binnen de gemeente door circussen zonder wilde dieren voorrang te geven bij vergunningverlening of deze als gemeente pro-actief zelf uit te nodigen, waardoor de jaaragenda vol zit. Voorbeelden van gemeentes die dit beleid reeds succesvol toepassen zijn Heemskerk en Groningen. Wij roepen de gemeente Sliedrecht op om het voorbeeld van deze gemeentes te volgen en hiermee een krachtig signaal af te geven dat dierenwelzijn binnen de gemeente Sliedrecht een belangrijke rol speelt. Wij hopen dat in de nabije toekomst in Sliedrecht geen plaats meer zal zijn voor circussen met wilde dieren. Graag vernemen wij of en op welke wijze de gemeente Sliedrecht voornemens is om dit beleid na te streven en per welke vergunningsperiode. Ook vernemen wij graag wat de argumentatie daarbij is. 2 Link naar onderzoeksrapport: 1

13 Uw reactie zien wij graag tegemoet vóór 15 oktober. Met vriendelijke groet. Partij voor de Dieren Marjolein Heesters, Coördinator PvdD werkgroep Alblasserwaard & Drechtsteden, Algemeen bestuurslid Afdeling Zuid -Holland. p/a Tarthorst LN Alphen aan den Rijn 1

14 Bijlage 2 Standpunt VNCO (Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen) m.b.t. (wilde) dieren in het circus (bron: Sinds het einde van de achttiende eeuw heeft het circus een enorme ontwikkeling door gemaakt, heeft zich constant vernieuwd en is met zijn tijd meegegaan. Maar nog altijd vormen paarden de basis van elk klassiek circusprogramma. Vaak aangevuld met tal van andere dierennummers. En nog altijd kijken jaarlijks miljoenen mensen wereldwijd met bewondering naar die ene acrobaat die het aandurft een drievoudige salto te draaien metershoog boven de piste, naar clowns die mensen ontroeren en laten lachen, maar vooral naar de artiesten die in staat zijn roofdieren, olifanten en paarden een indrukwekkend dressuurnummer te laten uitvoeren. De laatste jaren klinkt echter in toenemende mate protest tegen het houden van dieren in circussen. Een ontwikkeling die het voortbestaan van het klassieke circus in zijn oorspronkelijke vorm ernstig bedreigd. In Engeland heeft de intensieve campagne van de dierenrechtenbeweging er inmiddels voor gezorgd dat meer dan 200 gemeenten geen circussen met dieren meer toelaten. In België is een soortgelijke ontwikkeling aan de gang. Ten onrechte hebben veel politici en beleidsmakers zich laten beïnvloeden door de oneigenlijke argumenten van activisten. Want niet alleen de programma's van circussen zijn met hun tijd meegegaan, dat geldt ook voor de manier waarop met de vierbenige artiesten wordt omgesprongen. De tijd dat roofdieren opgesloten zaten in donkere, kleine kooien ligt ver achter ons. Grote buitenverblijven worden waar mogelijk opgebouwd om de dieren extra bewegingsruimte te bieden, vaak zelfs compleet met zwembad. Daarnaast is het zo dat katachtige roofdieren in het wild 16 tot 19 uur per dag slapen. Deze dieren kunnen prima rusten in verblijven die relatief klein zijn, mits daar maar tegenover staat dat ze voldoende beweging krijgen tijdens optredens en repetities. Olifanten hebben tegenwoordig veelal ruime weides afgezet met schrikdraad tot hun beschikking, ook in de staltent. Aangebonden staan ze alleen nog vlak voor de voorstelling om ze te kunnen wassen, voor hun eigen veiligheid tijdens het voeren en gedurende de nacht. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zebra's en kamelen. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, zijn de trainingsmethodes gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect tussen het dier en zijn leraar. Een dier dat constant gestraft wordt raakt gestrest, wordt ziek en gaat uiteindelijk dood. En dat is het laatste waar een circus belang bij heeft, men moet immers leven van de dieren. De stelling dat circusdieren worden gedwongen tot onnatuurlijk gedrag is onjuist. In de vrije natuur maken katachtige roofdieren grote sprongen en steigeren hengsten regelmatig. Het is de kunst de dieren deze handelingen te laten uitvoeren op het moment dat de dresseur dat wil. Iets dat alleen mogelijk is wanneer sprake is van een intensieve band tussen het dier en zijn trainer. Ook wordt gekeken naar de individuele karaktereigenschappen van dieren. Een leeuw die geen aanleg heeft voor het maken van sprongen zal dat dus ook nooit hoeven doen. Overigens kan het in sommige gevallen nuttig zijn om dieren een trick te laten uitvoeren die ze in de natuur nooit zouden laten zien, wanneer deze wel iets onthult over de intelligentie van het betreffende dier. Dierennummers in het circus hebben bovendien wel degelijk educatieve waarde. Circussen tonen aan dat dieren samen met mensen tot unieke prestaties kunnen komen. Iets wat bijdraagt aan een groter respect voor deze dieren bij het publiek, en een grotere betrokkenheid als het gaat om het behoud van de wilde soortgenoten van circusdieren. Kinderen komen in het circus vaak voor de eerste keer in aanraking met dieren als leeuwen en tijgers. Ze zien de roofdieren in een actieve circusrol verbazingwekkende prestaties leveren. Iets wat niet zelden een onuitwisbare indruk maakt. In die zin zijn circusdieren ware ambassadeurs van hun wilde soortgenoten. Het is jammer dat veel dierenrechtenorganisaties het geld van hun donateurs gebruiken om circussen het leven zuur te maken. Een ontwikkeling die inmiddels ergerniswekkende vormen aanneemt en het 1

15 voortbestaan van het klassieke circus ernstig in gevaar brengt. Veel activisten eisen een volledig verbod op het houden van dieren in circussen. Iets wat op geen enkele wijze bijdraagt aan het welzijn van deze dieren. Wat wel helpt is regel- of wetgeving die eisen stelt aan huisvesting, transport en trainingsmethoden van dieren in circussen. Zo kunnen eventuele rotte appels in de branche aangepakt worden. Dat is waarom de circuswereld - verenigd in de European Circus Association (ECA) - zich actief inzet voor wetgeving op Europees niveau. De eerste stappen in die richting zijn inmiddels genomen. Want als dierenrechtenactivisten hun zin krijgen, betekent dat het einde van cultuurgoed waaraan jaarlijks honderdduizenden mensen van alle leeftijden veel plezier beleven. 1

Startnotitie. Evenementenbeleid 2012 en verder

Startnotitie. Evenementenbeleid 2012 en verder Startnotitie Evenementenbeleid 2012 en verder Status:vast te stellen door B&W Portefeuillehouder: mevrouw A.G.M. van de Vondervoort Ambtelijk opdrachtgever: mevrouw C. de Graaf Primaathouder: Daniëlle

Nadere informatie

L GD3 16.12.2013 0236 j

L GD3 16.12.2013 0236 j Schouten, CM Van: Raadsgriffie Verzonden: maandag 16 december 2013 9:03 Aan: Onderwerp: Bijlagen: DIV FW: Brief aan gemeenteraad Dordrecht Collega, bijgaande stukken graag inboeken in Mozaiek tbv de raad.

Nadere informatie

Voorstel: Type voorstel: [X] Kaderstellend G Controlerend D Rest

Voorstel: Type voorstel: [X] Kaderstellend G Controlerend D Rest Gemeente eente 1 j] /l Eergen Berc op Zoom --......,,!«! muf (HU RVB07-0048 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Initiatiefvoorstel D66-fractie Voorkomen van aantasting van

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus'

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Onderzoeksverslag : Veilen circusvoorstellingen Gemeente Assen

Onderzoeksverslag : Veilen circusvoorstellingen Gemeente Assen Onderzoeksverslag : Veilen circusvoorstellingen Gemeente Assen Inhoudsopgave Aanleiding...2 Geschiedenis...2 Centrale vraagstelling van dit onderzoek...2 Onderzoeksverslag.3 Conclusie 5 Scenario s...6

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Algemeen 1. Is het voor u voldoende duidelijk wanneer u een melding moet doen of een evenementenvergunning aan moet vragen? Graag een toelichting

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Vaststelling APV voor de gemeente Boxmeer 2007 Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer,

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Vaststelling APV voor de gemeente Boxmeer 2007 Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling APV voor de gemeente Boxmeer 2007 Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, Aanleiding Deregulering en een terugtrekkende overheid zijn geluiden die

Nadere informatie

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 28 november 2013 13-102 Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 Aan de raad, Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Datum: 6-01-2011 Naam: Evenementenvergunning versie 1 revisie 3 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Evenementenvergunning... 3 1.1. Ontvangst aanvraag... 5 1.2. Versturen ontvangst-bevestiging...

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering Datum:

Voordracht voor de raadsvergadering Datum: Nummer Afdeling BD2011-004305 Voordracht voor de raadsvergadering Datum: 21-12-2011 Publicatiedatum Programma 4 Werk, Inkomen en Economie Agendapunt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenementen Gemeente Almere Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenemententerrein Almeerderstrand Definitie evenement APV Artikel 2:9 Begripsbepaling evenement 1.In deze afdeling wordt

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Veiligheid & Bestuur Cluster Evenementen December 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 8540 18 januari 2017 Evenementenbeleid gemeente Kapelle De burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat ; er in de gemeente Kapelle jaarlijks

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 1 STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID WESTVOORNE Inleiding In de gemeente Westvoorne worden veel leuke evenementen georganiseerd. Veel van deze evenementen zijn jaarlijks terugkerend,

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

S. van Dongen raad00691

S. van Dongen raad00691 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen 040 2083 573 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00691 Wijzigen APV / implementatie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Beleidskader evenementen. 1. Inleiding

Beleidskader evenementen. 1. Inleiding Beleidskader evenementen 1. Inleiding Evenementen zorgen voor levendigheid binnen onze gemeente. Ze vergroten het woonplezier en de economische bedrijvigheid. Ze bevorderen onderlinge contacten tussen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK

BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK BELEIDSREGELS BED & BREAKFAST EN VERHUUR (BOVEN)WONINGEN IN CENTRUMGEBIEDEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK en ambtshalve aanpassingen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand

Nadere informatie

Uitgangspunten en richtingen van de raad voor programma 5.2. integrale veiligheid thema sluitingstijden horeca.

Uitgangspunten en richtingen van de raad voor programma 5.2. integrale veiligheid thema sluitingstijden horeca. 342794 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 5 februari 2013 Voorstel : 2013-008 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2012/86525 Documentnummer : 1894/2012/137267 Datum : 9 januari 2013 Onderwerp Uitgangspunten en

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Opdrachtgever: Burgemeester Sectie Algemeen Juridische Zaken Vastgesteld op 16 maart 2016 De burgemeester van Edam-Volendam,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VENT- EN STANDPLAATSVERGUNNINGEN GEMEENTE SCHOUWEN- DUIVELAND 2011

BELEIDSREGELS VENT- EN STANDPLAATSVERGUNNINGEN GEMEENTE SCHOUWEN- DUIVELAND 2011 BELEIDSREGELS VENT- EN STANDPLAATSVERGUNNINGEN GEMEENTE SCHOUWEN- DUIVELAND 2011 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland; gelet op de artikelen 5:15 en 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV D66 Hans van Zijst Admiraalsborch 12 3992 CP HOUTEN PvdA Houten Jocko Rensen Randhoeve 7 3992 XA HOUTEN Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 29 mei 2006 GR06.00121 18 mei 2006 BOV-5858 1

Nadere informatie

Klasse A (regulier) Klasse B (Verhoogd risico) Klasse C (risico evenement)

Klasse A (regulier) Klasse B (Verhoogd risico) Klasse C (risico evenement) GEMEENTELIJKE KOSTEN EVENEMENTEN De grootste factor die van invloed is op de kosten/uren die de gemeente maakt bij de behandeling van evenementenvergunningaanvragen is de openbare orde en veiligheid. Om

Nadere informatie

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Gemeenteblad nr. 75, 23 oktober 2013 Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Deurne, 10 oktober 2013. Versie 1.0. Colofon: Portefeuillehouder : H.J. Mak,

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 22 december 2016 Rapportnummer: 2016/123

Rapport. Oordeel. Datum: 22 december 2016 Rapportnummer: 2016/123 Rapport Een onderzoek naar een klacht van een omwonende over het moment van vergunningverlening voor een evenement in Apeldoorn en het moment van publicatie daarvan. Oordeel Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0009992* 16.0009992 Raadsvergadering: 15-9-2016 Voorstel: 6.42 Agendapunt: 9 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Opmeer 2016 Datum 6 september

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Standplaatsenbeleid Gemeente Harlingen April

Standplaatsenbeleid Gemeente Harlingen April Aanleiding en beoogd effect Tot nu toe kennen we in de gemeente Harlingen geen standsplaatsenbeleid. Dit heeft tot gevolg dat we een aanvraag alleen aan de Algemene plaatselijke verordening (APV) toetsen

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV)

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV) Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art. 3.2.1 APV) Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 juli 2009 Betreft Circusdieren. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 juli 2009 Betreft Circusdieren. Geachte Voorzitter, > Retouradres 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

1. Graag zou ik willen beschikken over de evaluatieverslagen van de Konings(innedagen) vanaf 2012.

1. Graag zou ik willen beschikken over de evaluatieverslagen van de Konings(innedagen) vanaf 2012. gemeente Eindhoven Van Arno van den Broek Telefoon (040) 238 83 29 2 juni 2015 Memo Betreft: technische vragen VVD over Koningsdag Geachte heer Van den Broek, Hierbij de beantwoording van de vragen van

Nadere informatie

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen.

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Afdeling 7 Evenementen Artikel 2:24 Begripsbepaling (evenement)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Natuur De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 14 mei 2008 2070820070 DN. 2008/1842 3 juli 2008 10 juni

Nadere informatie

PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT

PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT Dordrecht is een levendige en aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven. De vele kleurrijke evenementen, zowel grootals kleinschalige,

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 7 augustus 2009 RA0941078 Samenvatting Een eigenaar van een bloemenzaak

Nadere informatie

De leden van de raadscommissie Algemene Zaken.

De leden van de raadscommissie Algemene Zaken. Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 020 552 2000 Fax 020 552 3100 www.amsterdam.nl E.E. van der Laan Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Ontwerpbeleidsregel, vastgesteld door de burgemeester op 13 augustus 2012 afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving 1 Beleidsregel

Nadere informatie

Beleidsregel Tijdelijke Reclame. Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken. Gemeente Neder-Betuwe

Beleidsregel Tijdelijke Reclame. Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken. Gemeente Neder-Betuwe Beleidsregel Tijdelijke Reclame Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken Gemeente Neder-Betuwe d.d. 1 juli 2010 1. Inleiding Aankondigings, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2016016 Onderwerp: aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Programma: programma 2 Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

*Z084CD5B499* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z084CD5B499* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z084CD5B499* Geachte raad, Registratienummer : Z -17-85100 / 9457 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder : Burgemeester Grootenboer- Dubbelman

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Onderwerp Wijziging Algemene plaatselijke verordening Urk 2008 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het Evenementenbeleid gemeente Lingewaard 1. Samenvatting In Lingewaard worden veel grote en kleine evenementen georganiseerd.

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 8 december 2009

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 8 december 2009 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 8 december 2009 Steeds meer gemeenten staan permanent koopzondagen toe daar er vraag is van winkeliers

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen April 2017

Beleidsregels Terrassen April 2017 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond

Nadere informatie

Nota Evenementenbeleid

Nota Evenementenbeleid Nota Evenementenbeleid Management Ondersteuning Datum: 26-04-11 Nota Evenementenbeleid Het doel van dit evenementenbeleid is dat we komen tot betere afstemming. Zodat iedereen samenleving, bezoekers én

Nadere informatie

Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen

Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Hoogeveen Officiële naam regeling Beleidsregels

Nadere informatie

Bijlage 3 Zienswijzennota

Bijlage 3 Zienswijzennota Bijlage 3 Zienswijzennota Inleiding De concept evenementenverordening heeft ter inzage gelegen van 20 maart 2014 tot en met 1 mei 2014. Tijdens deze inzageperiode zijn verschillende zienswijzen ontvangen

Nadere informatie

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg December 2009 2 INHOUDSOPGAVE 1 Evenementen in Someren 4 2 Wel of geen vergunning nodig? 5 3 Geen vergunning nodig 6 3.1 Besloten feest 6 3.2 In horeca-inrichting

Nadere informatie

Datum: 26 september 2013 Portefeuillehouder: Burgemeester Renkema

Datum: 26 september 2013 Portefeuillehouder: Burgemeester Renkema Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-045 Onderwerp: Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2003, wijziging september 2013 Korte inhoud: De APV wordt aangepast met betrekking tot de regeling voor vergunningvrije

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 25 mei 2011 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 Programma en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, portefeuillehouder:

Nadere informatie

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Nummer : 12-17.2013 Onderwerp : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Korte inhoud : Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

Tekst lezen en een argumentenschema maken

Tekst lezen en een argumentenschema maken Tekst lezen en een argumentenschema maken 1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp. 2. In de tekst komen zowel voorstanders als tegenstanders

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

VOOR EEN CIRCUS ZONDER WILDE DIEREN

VOOR EEN CIRCUS ZONDER WILDE DIEREN VOOR EEN CIRCUS ZONDER WILDE DIEREN wilde dieren in het circus Wilde dieren ervaren veel stress en verveling in het circus. Dat komt doordat aan hun natuurlijke gedrag en natuurlijke behoeften niet tegemoet

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Betreft Kamervragen over ontsnapte tijgers bij circus Belly Wien in Alphen aan den Rijn.

Betreft Kamervragen over ontsnapte tijgers bij circus Belly Wien in Alphen aan den Rijn. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Voedsel, Dier en Consument Cluster Mens en Dier Prins Clauslaan 8 2595

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2017-204942 Maastricht 17 oktober 2017 Ons kenmerk 2017/71446 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Derde gedeeltelijke intrekking Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij Registratienummer: 00543740 Op voorstel B&W d.d.: 7 juli 2015 Datum vergadering:

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden.

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden. gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5089 Inboeknummer 12 bst01789 Beslisdatum B&W 6 oktober 2012 Dossiernummer 12.45.352 Raadsvoorsteltot het vaststellen van het Evenementenbeleid in Eindhoven "Gastvrij

Nadere informatie

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Deelnemende gemeenten: Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Kollumerland c.a. Politie Fryslân team 01 Openbaar Ministerie Aanleiding. Vanuit de driehoek

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

b b 14R5998 Raadsvoorstel Pilot meerjarige evenementenvergunning

b b 14R5998 Raadsvoorstel Pilot meerjarige evenementenvergunning Raadsnummer Inboeknummer 14R5998 14bst01312 Beslisdatum B&W 16 september 2014 Dossiernummer 14.38.751 Raadsvoorstel Pilot meerjarige evenementenvergunning Inleiding Bij de behandeling van de herijking

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012 Inleiding In 2011 is de APV Westvoorne voor het laatst herzien. Dit jaar zijn veel artikelen in de model

Nadere informatie

: 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca

: 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca Raad : 5 oktober 2004 Agendanr. : Doc.nr : B200410086 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca Inleiding

Nadere informatie

"Beleidsregels evenementen 2017"

Beleidsregels evenementen 2017 Het college van Maasdriel en de burgemeester van Maasdriel, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op artikel 2:24 tot en met 2:26

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 29 mei over Beantwoording vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde: Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Van:

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip "Annemarij"

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip Annemarij CONCEPT afdeling Stedelijke Ontwikkeling De heer E.P. Blaauw Postbus 10075 1001 EB AMSTERDAM ambtenaar : Mw. A. van Kruijssen uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 222 uw kenmerk : fax : ons kenmerk :

Nadere informatie

Loes Peters raad00102

Loes Peters raad00102 Agendapunt commissie: 10 steller telefoonnummer email Loes Peters 417 Loes.peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Wijziging Evenementenbeleid. 12raad00102 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

gemeente BrCSnSS 11111

gemeente BrCSnSS 11111 gemeente BrCSnSS 11111 Oplegnotitie Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening Registratiekenmerk 592478 Gemeenteblad nr. 49 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat de raad

Nadere informatie

Stuknummer: AM 2.07041. GSMfcfcNTE DEN HELDER in :- i

Stuknummer: AM 2.07041. GSMfcfcNTE DEN HELDER in :- i Stuknummer: AM 2.07041 voor GSMfcfcNTE DEN HELDER in :- J U 2 2 i Gemeente Den Helder T.a.v. Gemeenteraad Postbus 36 1780 AA Den Helder WERKGROEP ë Purmerend, 24 juli 2012 Betreft: kamelenrace tijdens

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Door de vaststelling van het beleid van de veiligheidsregio Fryslân (2012) waarin de aanpak voor grootschalige evenementen op regionaal niveau is geregeld is

Nadere informatie

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Algemeen Op grond van de Apv Moerdijk (hierna: Apv) is het niet toegestaan om een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. De weigeringsgronden,

Nadere informatie